Wzór podania o usunięcie danych osobowych z - GRY

advertisement
Wniosek o usunięcie danych osobowych z bazy firmy GRY-OnLine S.A.
Ja, (imię i nazwisko) ........................................
zamieszkały w ........................................................... przy ul. .........................................,
posiadacz karty klubowej nr ............................... (dotyczy klubowiczów MayClub)
wnoszę o usunięcie moich danych z bazy danych osobowych Firmy GRY-OnLine, którego właścicielem i
administratorem jest spółka GRY–OnLine sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Mój login którym loguję się na serwis GRY-OnLine ..............................
Moje hasło które używam na serwisie GRY-OnLine ...............................
Data urodzenia wpisana w formularzu rejestracyjnym .............................
Powyższe dane muszą się zgadzać w całości z danymi wpisanymi w formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas rejestracji na stronach
wortalu gry-online.pl
Oświadczenie to proszę wysłać na adres :
GRY-OnLine S.A.
30-126 Kraków
ul. Gabrieli Zapolskiej 16A
POLSKA
Usunięcie danych osobowych nastąpi w nie dalej niż 30 dni po otrzymaniu tego wniosku.
Usunięcie danych osobowych może się wiązać z niemożnością korzystania z usług świadczonych przez firmę GRY-OnLine
............................
miejscowość, data
....................................................................
czytelny odręczny podpis (imię i nazwisko)
Download