Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG

advertisement
Instrukcja szybkiego uruchomienia
przemienników częstotliwości LG serii iC5
1
SCHEMAT POŁĄCZEŃ
P4
P5
VR
V1
CM
I
AM
O
O
O
O
O
O
O
30A
30B
30C
MO
EX
P24
P1
P2
CM
P3
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P1
P2
P3
P4
P5
P24
VR
V1
I
CM
Fx – praca do przodu
Rx – praca do tyłu
Bx – awar. zatrzymanie
RST – kasowanie błędu
JOG –prędk. nadrzędna
Zasilanie 24V dla P1-P5
Zasilanie 12V dla potencjometru
0 ÷ 10V wejście analogowe
0 ÷ 20mA wejście analogowe
Wspólny dla P1-P5, AM, P24 (0V)
WYJŚCIA
Wyjście wielofunkc. 0 ÷10V dla
monitoringu pracy falownika
Wspólny dla AM (0V)
AM
CM
MO
EXTG
30A
30B
30C
LISTWA
Vo – potencjometr falownika
L1
L2
P
P1
N
U
V
W
G
USTAWIENIA
FABRYCZNE
WEJŚCIA
WEJŚCIAWIELO
FUNKCYJNE
Vo
LISTWA
Wyjście wielofunkc. „otwarty kolektor”
Wyjście
wielofunkc.
przekaźnikowe
A – styk wyjściowy NO
B – styk wspólny
C – styk wyjściowy NZ
WEJ./WYJ. SILNOPRĄDOWE
ZASIL.
1-FAZOWE
PRZYŁĄCZE
JEDNOSTKI
HAMOWANIA
3-FAZOWE
WYJŚCIE DO
SILNIKA
ZACISK
OCHRONNY
PE
2
PORUSZANIE SIĘ PO GRUPACH PARAMETRÓW
Są cztery grupy parametrów do ustawienia właściwości roboczych parametrów.
GRUPA
NAPĘDU
GRUPA
FUNKCJI 1
GRUPA
FUNKCJI 2
GRUPA
WEJ/WYJ
Parametry podstawowe jak zadawanie
częstotliwości, czas przyspieszania /
Grupa napędu
zwalniania itp.
Podstawowe parametry funkcyjne jak
Grupa funkcji 1
regulacja częstotliwości wyjściowej, napięcia
(wyświetlane F..)
itp.
Parametry aplikacyjne jak operacja PID,
Grupa funkcji 2
(wyświetlane H..) ustawienie drugiego silnika itp.
Grupa wejść/wyjść Parametry do konstrukcji sekwencji takich jak
ustawienie wielofunkcyjnego terminala itp.
(wyświetlane I..)
1.Przechodzenie pomiędzy grupami
2.Poruszanie się w grupie
przykład - ustawienie parametrów fabrycznych wszystkich grup „H93-1”
3
SZYBKI ROZRUCH
1.Ustawienie fabryczne
1.1 Wejścia wielofunkcyjne (przypisanie funkcji do zacisków)
- P1 – start / stop do przodu
- P2 – start / stop do tyłu
- P3 – awaryjne zatrzymanie
- P4 – kasowanie błędów
- P5 – prędkość nadrzędna JOG
1.2 Zadawanie prędkości
Programowanie przełącznikiem
- przykład zaprogramowania f = 30,05 Hz
(Zaczerniona kropka w środku przycisku wielopozycyjnego oznacza wciśnięcie)
2. Sterowanie klawiaturą falownika:
Aby uzyskać tę opcję należy zmienić parametry kodów „drv” i „frq”
Ustawienie: „drv” – 0 (START/STOP z klawiatury falownika)
„frq” – 2 (zadawanie częstotliwości z potencjometru falownika)
POCZĄTEK
4
2.1
2.2
2.3
Wejścia wielofunkcyjne
- P1 – nieaktywne
- P2 – nieaktywne
- P3 – awaryjne zatrzymanie
- P4 – kasowanie błędów
- P5 – prędkość nadrzędna
Sterowanie
- Przycisk RUN – start
- Przycisk STOP/RST – zatrzymanie
Zadawanie prędkości
- Pokrętło Vo
3. Sterowanie zdalne pracą i zadawaniem częstotliwości
Aby uzyskać tę opcję należy ustawić parametry kodów: „drv” – 1(2)
„frq” – 3
3.1 Wejścia wielofunkcyjne
- P1 – start do przodu (start)
- P2 – start do tyłu (wybór kierunku obrotów)
- P3 – awaryjne zatrzymanie
- P4 – kasowanie błędów
- P5 – prędkość nadrzędna JOG
3.2 Zadawanie prędkości
- potencjometr – wejście V1
4. W razie konieczności przywrócenia parametrów fabrycznych należy zaprogramować kod H93:
1 – wszystkie grupy parametrów
2 – grupa napędu
3 – grupa funkcji 1 (F)
4 – grupa funkcji 2 (H)
5 – grupa wejść/wyjść (I)
(patrz przykład str. 2)
5. W przypadku podłączenia silnika o mocy różnej od znamionowej należy zmienić parametr H30.
Sprawdzić (ewentualnie zmienić) parametry H31,H32,H33,H34,H36.
5
KONFIGURACJA PARAMETRÓW TRYBU STEROWANIA NAPĘDEM
WIDOK NASTAWA
RODZAJ STEROWANIA
0
KLAWIATURA FALOWNIKA
1
STEROWANIE ZDALNE
ZACISKAMI
(patrz str. 6)
(patrz str. 1)
Drv
STEROWANIE ZDALNE
ZACISKAMI
2
(patrz str. 1)
3
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY
ModBus-RTU
DZIAŁANIE
Start – przycisk RUN
Stop – przycisk STOP/RST
Zmiana kier. Obrotów – zmiana parametru kodu DrC z F na R
Start do przodu – zwarcie zacisków CM i P1 falownika
Stop – rozwarcie zacisków CM iP1 falownika
Start do tyłu – zwarcie zacisków CM i P2 falownika
Stop – rozwarcie zacisków CM iP2 falownika
Start - zwarcie zacisków CM i P1 falownika
Stop – rozwarcie zacisków CM iP1 falownika
Kierunek do przodu - rozwarcie zacisków CM iP2 falownika
Kierunek do tyłu – zwarcie zacisków CM i P2 falownika
Sterowanie poprzez sterownik PLC lub inne urządzenia tego
typu z komunikacją ModBus
KONFIGURACJA PARAMETRÓW TRYBU ZADAWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI
WIDOK
NASTAWA
RODZAJ ZADAWANIA
0
KLAWIATURA FALOWNIKA
Sygnał cyfrowy
KLAWIATURA FALOWNIKA
Sygnał cyfrowy
POTENCJOMETR FALOWNIKA Vo
Sygnał analogowy
POTENCJOMETR ZEWNĘTRZNY
1
2
3
4
5
6
7
8
PRZETWORNIK NAPIĘCIOWY 0÷10V
Sygnał analogowy
PRZETWORNIK PRĄDOWY 0÷20mA
Sygnał analogowy
Potencjometr falownika + wejście I
Potencjometr zewnętrzny lub
sygnał napięciowy 0÷10V
+ wejście I
Potencjometr falownika + we. V1
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY
ModBus-RTU
Suma sygnałów
Frq
DZIAŁANIE
Przyciśnij przycisk PROG/ENT, ustaw częstotliwość żądaną
przyciskami„GÓRA” lub „DÓŁ”, przyciśnij przycisk
PROG/ENT dwa razy.
Przyciśnij przycisk PROG/ENT, płynnie reguluj
częstotliwość przyciskami„GÓRA” lub „DÓŁ”.
Reguluj częstotliwość poprzez potencjometr falownika Vo.
Podłącz potencjometr na zaciski VR,V1,CM falownika (patrz
str.1) – reguluj częstotliwość poprzez obracanie
potencjometru.
Podłącz przetwornik na zaciski V1,CM falownika (patrz str.1) –
reguluj częstotliwość poprzez zadawanie napięcia.
Podłącz przetwornik na zaciski I, CM falownika (patrz str.1) –
reguluj częstotliwość poprzez zadawanie prądu.
Vo + wejście I. (potencjometr falownika + wejście I)
Wejście V1 + I (sygnał napięciowy + prądowy)
V0 + wejście V1 (potencjometr falownika + wejście V1)
Zadawanie częstotliwości poprzez sterownik PLC lub inne
urządzenia tego typu.
6
KLAWIATURA
min
RUN
NPN/PNP
UWAGA:
max
STOP/RST
ELEMENT
KLAWIATURY
PRZYCISK
RUN
PRZYCISK
STOP/RST
POTENCJOMETR
min-max
PRZEŁĄCZNIK
NPN/PNP
PRZEŁĄCZNIK
4KIERUNKOWY
FUNKCJA
Przycisk pracy
OPIS
Do obsługi urządzenia
Przycisk stopu/ Zatrzymywanie pracy lub
kasowanie błędu
kasowania
Częstotliwość
Wybór
●
PROG/ENT
▲
„GÓRA”
▼
„DÓŁ”
►
„W PRAWO”
◄
„W LEWO”
Do zmiany częstotliwości
Polaryzacja napięcia zasilającego wejścia
Wielofunkcyjne (NPN -, PNP +)
Wejście do parametru oraz zatwierdzenie
(wciśnięcie 2 razy) zmiany wartości parametru
Przechodzenie między parametrami w górę
oraz zwiększanie wartości parametru
Przechodzenie między parametrami w dół
oraz zmniejszanie wartości parametru
Przechodzenie między grupami parametrów
w prawo oraz przesuwanie w prawo kursora
po wartości parametru
Przechodzenie między grupami parametrów
w lewo oraz przesuwanie w lewo kursora po
wartości parametru
Aby zapamiętać każdy ze zmienianych parametrów należy dwa razy szybko
wcisnąć przycisk 4-kierunkowy PROG/ENT
7
OPIS WAŻNIEJSZYCH PARAMETRÓW PROGRAMU
Grupa
Napędu
(drive)
Widok
na
ekranie
0.00
ACC
DEC
Opis
Częstotliwość wyjściowa:
podczas pracy.
Częstotliwość zadawana:
podczas stopu.
Czas przyspieszania
Czas zwalniania
Drv
Tryb sterowania napędem
START/STOP
Frq
Tryb zadawania częstotliwości
St1
St2
St3
Cur
RPM
DCL
Częstotliwość 1 pracy wielokrokowej
Częstotliwość 2 pracy wielokrokowej
Częstotliwość 3 pracy wielokrokowej
Prąd wyjściowy
Prędkość silnika
Napięcie DC
v0L
Ekran użytkownika
( wybór dokonany w p. H73 )
nOn
DrC
Wyświetlanie błędu
Ustawienie kierunku silnika
( przy wybranym Drv – 0 )
Zakres nastaw
0 do częstotliwości maksymalnej [Hz]
0 do 60000 [s]
0 do 60000 [s]
0
Klawiatura( patrz str. 5 instrukcji)
1
Fx/Rx – 1 ( patrz str. 5 instrukcji)
2
Fx/Rx – 2 ( patrz str. 5 instrukcji)
3
ModBus( patrz str. 5 instrukcji)
0
Klawiatura – 1 ( patrz str. 5)
Klawiatura – 2( patrz str. 5
1
instrukcji)
2
Vo – pot. falownika ( patrz str. 5)
3
V1( patrz str. 5 instrukcji)
4
I( patrz str. 5 instrukcji)
5
Vo + I( patrz str. 5 instrukcji)
6
V1 + I( patrz str. 5 instrukcji)
7
Vo + V1( patrz str. 5 instrukcji)
8
ModBus( patrz str. 5 instrukcji)
0 ÷ F21 [Hz] (0...częstotliwość maksymalna)
0 ÷ F21 [Hz] (0...częstotliwość maksymalna)
0 ÷ F21 [Hz] (0...częstotliwość maksymalna)
* [A] (parametr tylko do odczytu)
* [Obr/min] (parametr tylko do odczytu)
* [v] (parametr tylko do odczytu)
v0L Napięcie [V]
P0r Moc [kW]
t0r
Moment [kgf·m]
*
F
Forward – do przodu
R
Reverse – do tyłu
Ustawienie
fabryczne
Możliwość
ustawienia
podczas
pracy
0.00
Tak
5
10
Tak
Tak
1
Nie
0
Nie
10.00
20.00
30.00
*
*
*
Tak
Tak
Tak
*
*
*
v0L
*
*
*
F
Tak
1
Tak
0
Nie
0
Nie
0
Nie
0
Nie
Grupa
FU1
F0
Skok do żądanego numeru kodu
F1
Blokada pracy
F2
Wzorzec przyspieszania
F3
Wzorzec zwalniania
F4
Tryb stopu
1 ÷ 60
0
1
2
0
1
0
1
0
1
2
brak blokady
blokada pracy do przodu
blokada pracy wstecz
Liniowy
Krzywa S
( nastawa H17;H18 )
Liniowy
Krzywa S
( nastawa H17;H18 )
Zwalnianie (czas DEC)
hamowanie prądem stałym
wolny wybieg
8
Grupa
FU1
Widok
na
ekranie
F8
F9
F10
F11
Częstotliwość progowa hamowania
wstrzykiwaniem prądu stałego
Opóźnienie załączania hamowania
wstrzykiwaniem prądu stałego
Napięcie hamowania wstrzykiwaniem
prądu stałego
Czas hamowania wstrzykiwaniem
prądu stałego
F13
Napięcie początkowe hamowania
wstrzykiwaniem prądu stałego przy starcie
Czas początkowy hamowania
wstrzykiwaniem prądu stałego przy starcie
F14
F20
F21
F22
F23
Czas wzbudzania silnika
Częstotliwość funkcji JOG
Częstotliwość maksymalna
Częstotliwość bazowa (znamionowa)
Częstotliwość początkowa
F24
Wybór granicy częstotliwości
F25
F26
Górna granica częstotliwości
Dolna granica częstotliwości
F27
Wybór forsowania momentu
F12
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F50
F51
F52
Ustawienie
fabryczne
Możliwość
ustawiania
podczas
pracy
5
Nie
0÷60[s]
0.1
Nie
0÷200[%]
50
Nie
0÷60[s]
0.1
Nie
0÷200[%]
50
Nie
0÷60[s]
0
Nie
1
10
60
60
0.1
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
0
Nie
60
0
Nie
Nie
0
Nie
0.0 ÷ 15.0 [%]
5
Nie
0.0 ÷ 15.0 [%]
5
Nie
0
1
2
0
Nie
0 ÷ F33 [Hz]
15
Nie
0 ÷ 100 [%]
25
Nie
F31 ÷ F35 [Hz]
30
Nie
0 ÷ 100 [%]
50
Nie
F33 ÷ F37 [Hz]
45
Nie
0 ÷ 100 [%]
75
Nie
F35 ÷ F21 [Hz]
60
Nie
0 ÷ 100 [%]
100
Nie
40.0 ÷ 110 [%]
0 ÷ 30 [%]
0
Nie
1
Tak
100
0
Nie
Tak
0
Tak
F52 ÷ 200 [%]
150
Tak
50 ÷ F51 [%]
100
Tak
Opis
Forsowanie momentu w kierunku
„do przodu”
Forsowanie momentu w kierunku
„wstecz”
Charakterystyka V/f
Charakterystyka V/f użytkownika
- częstotliwość 1
Charakterystyka V/f użytkownika
- napięcie 1
Charakterystyka V/f użytkownika
- częstotliwość 2
Charakterystyka V/f użytkownika
- napięcie 2
Charakterystyka V/f użytkownika
- częstotliwość 3
Charakterystyka V/f użytkownika
- napięcie 3
Charakterystyka V/f użytkownika
- częstotliwość 4
Charakterystyka V/f użytkownika
- napięcie 4
Regulacja napięcia wyjściowego
Oszczędzanie energii
Wybór elektronicznego
zabezpieczenia termicznego – 1 min
Poziom elektronicznego
zabezpieczenia termicznego – 1 min
Poziom elektronicznego
zabezpieczenia termicznego – ciągły
Zakres nastaw
F23÷60[Hz]
0÷60[s]
0÷400[Hz]
40÷400[Hz]
30 ÷ F21 [Hz]
0÷10 [Hz]
0
Nie
1
Tak
0 ÷ F21 [Hz]
F23 ÷ F25
0
Ręcznie
1
Automatycznie
Liniowa
Kwadratowa
Użytkownika
9
Grupa
FU1
Widok
na
ekranie
Opis
F53
System chłodzenia silnika
F54
F55
Poziom alarmu przeciążenia
Czas trzymania alarmu przeciążenia
F56
Wybór wyłączenia od przeciążenia
F57
Poziom wyłączenia od przeciążenia
Czas opóźnienia wyłączenia od
przeciążenia
F58
Zakres nastaw
Ustawienie
fabryczne
Możliwość
ustawiania
podczas
pracy
0
Tak
150
10
Tak
Tak
0
Chłodzenie własne
1
Chłodzenie wymuszone
30 ÷ 150 [%]
0 ÷ 30 [s]
0
Nie
1
Tak
30 ÷ 200 [%]
1
Tak
180
Tak
0 ÷ 60 [s]
60
Tak
1
nOn
nOn
nOn
nOn
nOn
Tak
*
*
*
*
*
Grupa
FU2
H0
H1
H2
H3
H4
H5
Skok do żądanego numeru kodu
Historia poprzednich błędów 1
Historia poprzednich błędów 2
Historia poprzednich błędów 3
Historia poprzednich błędów 4
Historia poprzednich błędów 5
H6
Kasuj historię błędów
H7
H8
Częstotliwość oczekiwania
Czas oczekiwania dla operacji H7
Nachylenie początku krzywej S
( dla F2 i F3 )
Nachylenie końca krzywej S
( dla F2 i F3 )
Ochrona przed zanikiem fazy
wyjściowej
H17
H18
H19
H20
Wybór startu po włączeniu zasilania
1 ÷ 95
0
Nie
1
Tak
0 ÷ częstotliwość max. [Hz]
0 ÷ 10 [s]
0
Tak
5
0
Nie
Nie
1 ÷ 100 [%]
40
Nie
1 ÷ 100 [%]
40
Nie
0
Tak
0
Tak
80 ÷ 200 [%]
100
Tak
0 ÷ 9999
0 ÷ 9999
0 ÷ 10
100
1000
0
Tak
Tak
Tak
0 ÷ 60[s]
1
Tak
*
4
*
*
*
*
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
0
Nie
0
Tak
0
Tak
0
Tak
0
1
0
1
Nie
Tak
Nie
Tak
H30
H31
H32
H33
H34
H36
Poziom ograniczenia prądu przy
szukaniu prędkości
Wzmocnienie P szukania prędkości
Wzmocnienie I szukania prędkości
Ilość podejmowanych prób restartu
Czas opóźnienia przed
automatycznym restartem
Wybór mocy znamionowej silnika
Ilość biegunów silnika
Znamionowy poślizg silnika
Znamionowy prąd skuteczny silnika
Prąd skuteczny silnika bez obciążenia
Sprawność silnika
H40
Wybór trybu sterowania
H41
Autotuning
H42
Rezystancja stojana
0.2; 0.75; 1.5; 2.2 [kW]
2 ÷ 12
0 ÷ 10 [Hz]
0 ÷ 20 [A]
0.1 ÷ 20 [A]
70 ÷ 100 [%]
0
Charakterystyka V/f
1
Kompensacja poślizgu
2
PID
Sterowanie wektorowe
3
bezczujnikowe
0
Nie
1
Tak
0 ÷ 10 [Ω]
H44
Induktancja upływności
0 ÷ 10 [mH]
H23
H24
H25
H26
H27
10
Grupa
FU2
Widok
na
ekranie
1000
100
0
Nie
300
1
0
0
Tak
Tak
Tak
Tak
0 ÷ F21 [Hz]
60
Tak
0
Tak
0
Tak
100
Tak
0
Nie
0
0
Tak
Tak
1 ÷ 63
1
Tak
0 ÷ 9.999 [ms]
10
Tak
0 ÷ 10 [V]
0 ÷ 400 [Hz]
0 ÷ 10 [V]
0 ÷ 400 [Hz]
0
0
10
60
Tak
Tak
Tak
Tak
0 ÷ 9.999 [ms]
10
Tak
0 ÷ 10 [V]
0 ÷ F21 [Hz]
0 ÷ 10 [V]
0 ÷ F21 [Hz]
0 ÷ 9.999 [ms]
0
0
10
60
10
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Opis
H45
H46
Wzmocnienie P bezczujnikowe
Wzmocnienie I bezczujnikowe
H50
Wybór sygnału sprzężenia PID
H51
H52
H53
H54
Wzmocnienie P dla sterowania PID
Wzmocnienie I dla sterowania PID
Wzmocnienie D dla sterowania PID
Wzmocnienie dla sterowania PID
Granica częstotliwości dla sterowania
PID
H55
0 ÷ 32767
0 ÷ 32767
0
I
1
V1
0 ÷ 999.9 [%]
0.1 ÷ 32.0 [s]
0.1 ÷ 30.0 [s]
0 ÷ 999.9 [%]
Możliwość
ustawiania
podczas
pracy
Tak
Tak
H72
Ekran po załączeniu zasilania
H73
Wybór ekranu użytkownika
H74
Wzmocnienie dla wyświetlania
Prędkości silnika
H93
Inicjowanie parametrów fabrycznych
H94
H95
Ochrona zapisu parametrów
Ochrona zmiany parametrów
Zakres nastaw
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0
1
2
Rozkaz prędkości
Czas przyspieszania
Czas zwalniania
Tryb napędu
Tryb częstotliwości
Częstotliwość krokowa 1
Częstotliwość krokowa 2
Częstotliwość krokowa 3
Prąd
Prędkość
Napięcie szyny DC
Ekran użytkownika
Wyświetlanie błędu
Kierunek silnika
Napięcie
Moc
Moment
0 ÷ 1000 [%]
0
1
2
3
4
5
0 ÷ FFF
0 ÷ FFF
Nie
Wszystkie grupy
Grupa napędu ( DRIVE )
Grupa funkcji 1 ( FU1 )
Grupa funkcji 2 ( FU2 )
Grupa funkcji I/O
Ustawienie
fabryczne
Grupa
I/O
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
Skok do żądanego numeru kodu
Stała czasowa filtru dla wejścia sygnału
V0
Minimalne napięcie wejścia V0
Częstotliwość odpowiadająca I2
Maksymalne napięcie wejścia V0
Częstotliwość odpowiadająca I4
Stała czasowa filtru dla wejścia sygnału
V1
Minimalne napięcie wejścia V1
Częstotliwość odpowiadająca I7
Maksymalne napięcie wejścia V1
Częstotliwość odpowiadająca I9
Stała czasowa filtru dla wejścia sygnału I
11
Grupa
I/O
Widok
na
ekranie
Minimalny prąd wejściowy
Częstotliwość odpowiadająca I12
Maksymalny prąd wejścia I
Częstotliwość odpowiadająca I14
I16
Kryterium zaniku sygnału analogowego
prędkości
I20
Określenie zacisku P1 terminala
wielofunkcyjnego wejściowego
I22
I23
I24
I27
I30
I31
I32
I33
4
0
20
60
0
Tak
0
Tak
Takie jak powyżej dla I20
1
Tak
Takie jak powyżej dla I20
2
Tak
Takie jak powyżej dla I20
3
Tak
Takie jak powyżej dla I20
4
Tak
2 ÷ 50
15
Tak
0 ÷ F21 [Hz]
0 ÷ F21 [Hz]
0 ÷ F21 [Hz]
0 ÷ F21 [Hz]
30
25
20
15
Tak
Tak
Tak
Tak
Opis
I12
I13
I14
I15
I21
0 ÷ 20 [mA]
0 ÷ F21 [Hz]
0 ÷ 20 [mA]
0 ÷ F21 [Hz]
0
Brak
1
Połowa nastawy I2 lub I7 lub I12
2
Poniżej nastawy I2 lub I7 lub I12
0
Fx – praca do przodu
1
Rx – praca do tyłu
2
Bx – blokada pracy
3
RST – kasowanie błędu
4
JOG – częstotliwość nadrzędna
Speed – L (częstotliwość krokowa5
- niska)
Speed – M (częstotliwość
6
krokowa- średnia)
Speed – H (częstotliwość krokowa7
- wysoka)
XCEL – L (czas krokowy
8
zwiększania/zmniejszania f - krótki
XCEL – M (czas krokowy
9
zwiększania/zmniejszania f –
średni
XCEL – H (czas krokowy
10
zwiększania/zmniejszania f - długi
11
Hamowanie prądem stałym
12
Wybór drugiego silnika
15
Reg. częstotliwości - góra
16
Reg. częstotliwości - dół
Podtrzymanie impulsu
17
załączającego Fx/Rx
EXT-A ( zewnętrzne wyłączenie
18
awaryjne – styk NO)
EXT-B ( zewnętrzne wyłączenie
19
awaryjne – styk NC)
21
Zamiana PID na U/f
22
Napęd główny
23
Trzymanie zadawanej analogowo f
Zatrzymanie
24
zwiększania/zmniejszania f
Możliwość
ustawiania
podczas
pracy
Tak
Tak
Tak
Tak
Określenie zacisku P2 terminala
wielofunkcyjnego - wejściowego
Określenie zacisku P3 terminala
wielofunkcyjnego - wejściowego
Określenie zacisku P4 terminala
wielofunkcyjnego - wejściowego
Określenie zacisku P5 terminala
wielofunkcyjnego - wejściowego
Stała czasowa wielofunkcyjnego
terminala wejściowego
Częstotliwość krokowa 4
Częstotliwość krokowa 5
Częstotliwość krokowa 6
Częstotliwość krokowa 7
Zakres nastaw
Ustawienie
fabryczne
12
Grupa
I/O
Widok
na
ekranie
Opis
I34
I35
I36
I37
I38
I39
I40
I41
I42
I43
I44
I45
I46
I47
Czas przyspieszania 1
Czas zwalniania 1
Czas przyspieszania 2
Czas zwalniania 2
Czas przyspieszania 3
Czas zwalniania 3
Czas przyspieszania 4
Czas zwalniania 4
Czas przyspieszania 5
Czas zwalniania 5
Czas przyspieszania 6
Czas zwalniania 6
Czas przyspieszania 7
Czas zwalniania 7
I50
Wyjście AM
I51
I52
I53
Regulacja wyjścia AM
Poziom detekcji częstotliwości
Pasmo detekcji częstotliwości
I54
Określenie wyjściowego terminala
wielofunkcyjnego MO
I55
Funkcja przekaźnika
(zaciski 30A – 30B – 30C)
I56
Określenie sygnału błędu dla wyjść
wielofunkcyjnych
I62
Wybór działania przy zaniku sygnału
zadawania częstotliwości
I63
Czas oczekiwania po zaniku sygnału
zadawania częstotliwości
Zakres nastaw
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0 ÷ 600 [s]
0
Częstotliwość
1
Prąd
2
Napięcie
3
Napięcie szyny DC
100 ÷ 200 [%]
0 ÷ F21 [Hz]
0 ÷ F21 [Hz]
FDT-1 (każda f krokowa z
0
wyprzedzeniem I53/2)
1
FDT-2 (I52 z wyprzedzeniem I53/2
FDT-3 (przechodzenie w górę i w
2
dół przez I52/2 z wyprzedzeniem
I53)
FDT-4 (załączenie przy I52,
3
wyłączenie przy I52-I53/2)
FDT-5(działanie odwrotne jak w p.3)
4
5
OL (przekroczenie F54 po F55)
6
OL (przeciążenie falownika)
7
Utyk
8
OV (UDC>400V)
9
LV (UDC<200V
OH (przegrzanie falownika; awaria
10
chłodzenia)
11
Zanik zadawania częstotliwości
12
Praca
13
Stop
14
Stała prędkość
15
Szukanie
16
Gotowość
17
Sygnał błędu
Jak wyżej dla I54
Bit 0
Bit 1
Bit 2
0
1
2
Niskie napięcie
Wyłączenie
Ilość automatycznych restartów
Kontynuacja operacji
Wolny wybieg
Stop
0.1 ÷ 12 [s]
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Możliwość
ustawiania
podczas
pracy
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
0
Tak
100
30
10
Tak
Tak
Tak
12
Tak
17
Tak
Bit 1
Tak
0
Tak
1.0
Tak
Ustawienie
fabryczne
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards