konstytucja

advertisement
KONSTYTUCJA
Harcerskiego Klubu Ratowniczego
TRIAGE
PAŹDZIERNIK 2014
1
Harcerski Klub Ratowniczy „Triage” jest klubem działającym przy Hufcu ZHP
Katowice. Powstał z inicjatywy osób zainteresowanych zagadnieniem pierwszej pomocy,
chcących się rozwijać w tym kierunku oraz kształcić innych. Zrzesza harcerzy i harcerki
należących do ZHP oraz osoby niezrzeszone chcące pogłębiać swoją wiedzę i rozwinąć swoje
zainteresowania związane z pierwszą pomocą.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Artykuł 1
DOKUMENTY NADRZĘDNE
1. Konstytucja jest najważniejszym dokumentem Harcerskiego Klubu Ratowniczego
„Triage”, pozostają z nią w zgodzie wszystkie inne regulaminy Harcerskiego Klubu
Ratowniczego.
2. Aktami nadrzędnymi dla niniejszego dokumentu są: przepisy prawa państwowego, Statut
Związku Harcerstwa Polskiego, instrukcja klubu specjalnościowego oraz wszystkie pozostałe
dokumenty regulujące funkcjonowanie podstawowych jednostek organizacyjnych w ZHP.
Artykuł 2
MIEJSCE DZIAŁANIA
1. Harcerski Klub Ratowniczy „Triage” działa w strukturach ZHP, jego nadrzędną
jednostką organizacyjną jest Hufiec ZHP Katowice.
Artykuł 3
NAZWA
1. Pełna nazwa klubu to: Harcerski Klub Ratowniczy „Triage”.
2. Na potrzeby swojej działalności może używać skrótu HKR „Triage”.
3. Postanowienia niniejszej Konstytucji, w których mowa o Klubie stosuje się odpowiednio
dla Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Triage”.
Rozdział 2
Cel, misja, obrzędowość
2
Artykuł 4
CELE I MISJA
1. Do zadań Harcerskiego Klubu Ratowniczego należy:
- organizacja szkoleń i kursów z zakresu pierwszej pomocy;
- organizacje zabezpieczeń medycznych podczas imprez harcerskich oraz wydarzeń
publicznych;
- propagowanie edukacji prozdrowotnej;
- współpraca z profesjonalnymi służbami pożytku publicznego;
- stymulowanie rozwoju członków HKR „Triage”;
- kreowanie idei harcerskiej na zewnątrz.
Artykuł 5
ZNAK GRAFICZNY I BARWY
1. Klub posada swój Logotyp opisany w załączniku nr 1 do Konstytucji.
Rozdział 3
Struktura organizacyjna
Artykuł 6
WŁADZE KLUBU
1.Władzami Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Triage” są:
- Zbiórka Konstytucyjna;
- Zarząd Klubu;
- Prezes Klubu.
Artykuł 7
ZBIÓRKA KONSTYTUCYJNA
1. Najwyższą władzą w Harcerskim Klubie Ratowniczym „Triage” jest Zbiórka
Konstytucyjna.
2. Zbiórka Konstytucyjna posiada następujące uprawnienia:
- Zbiórkę Konstytucyjną prowadzi Przewodniczący Zbiórki Konstytucyjnej wybrany zwykłą
większością głosów spośród uprawnionych do udziału w zbiórce członków Klubu.
- Zbiórka Konstytucyjna jest protokołowana. Protokół po zbiórce jest podpisywany przez
Przewodniczącego Zbiórki Konstytucyjnej i dołączany do dokumentacji Klubu.
- Pierwsza Zbiórka Konstytucyjna Klubu zostaje zwołana przez Komendanta Hufca ZHP
Katowice.
- Zbiórka Konstytucyjna przyjmuje Konstytucje HKR „Triage” oraz dokonuje wszystkich
zmian dotyczących treści zawartych w tym dokumencie.
- Przyjęcie lub zmiana Konstytucji odbywa się przy udziale min. 50% uprawnionych do
głosowania członków Klubu większością 2/3 uczestniczących w zbiórce osób.
- Konstytucja lub zmiany w niej powinny być opiniowane przez Komendę Hufca ZHP
Katowice.
- Zbiórka Konstytucyjna odbywa się przynajmniej raz w roku.
3
- Zbiórkę Konstytucyjną może zwołać:
o Prezes Klubu z własnej inicjatywy;
o Prezes Klubu na wniosek Zarządu Klubu;
o Prezes Klubu na wniosek przynajmniej 50% członków Klubu;
o Komendant Hufca ZHP Katowice z własnej inicjatyw.
- Informacje o zwołaniu Zbiórki Konstytucyjnej umieszcza się w rozkazie Prezesa Klubu
przynajmniej na 14 dni od dnia planowanej Zbiórki Konstytucyjnej.
- Prawo do udziału w Zbiórce Konstytucyjnej mają członkowie Klubu podani w rozkazie
Prezesa HKR „Triage” oraz przedstawiciele Komendy Hufca ZHP Katowice.
- Zbiórka Konstytucyjna wybiera Prezesa Klubu oraz zatwierdza skład Zarządu Klubu
przedłożony uczestnikom Zbiórki przez aktualnego Prezesa Klubu.
- Zbiórka Konstytucyjna opiniuje pracę Zarządu Klubu przynajmniej raz na rok.
- Zbiórka Konstytucyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym chyba, że zostanie
zgłoszony przynajmniej jeden sprzeciw uczestnika zbiórki. Wówczas Zbiórka może
większością głosów przyjąć tryb tajny.
- Zbiórka Konstytucyjna podejmuje uchwały większością głosów (50%+1).
- Uchwały Zbiórki Konstytucyjnej wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba że decyzja
Zbiórki stanowi inaczej. Uchwały Zbiórki Konstytucyjnej dotyczące ogólnych zasad
funkcjonowania Klubu muszą posiadać akceptację Komendy Hufca ZHP Katowice przed ich
podjęciem.
Artykuł 8
ZARZĄD KLUBU
1. W skład Zarządu HKR „Triage” wchodzą następujące osoby:
- Prezes Klubu;
- Kwatermistrz;
- Szef Wyszkolenia.
2. Zadania Zarządu Klubu:
- Podejmuje Uchwały w najważniejszych sprawach dotyczących bieżącego działania Klubu.
- Uchwala Plan Pracy Klubu.
- Decyduje o najważniejszych przedsięwzięciach programowych Klubu.
- Decyduje o wydatkowaniu środków finansowych pozyskanych i posiadanych przez Klub.
- Prowadzi bieżącą ewidencję członków Klubu
- Wykonuje inne czynności powierzone jej przez Komendę Hufca Katowice.
- Zarząd Klubu spotyka się przynajmniej 4 razy w roku.
3. Zarząd Klubu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów niezależnie od ilości
obecnych członków chyba, że Konstytucja Klubu stanowi inaczej.
4. W przypadku równej liczby głosów w trakcie głosowania, głos decydujący należy do
Prezesa Klubu.
5. Zbiórki Zarządu Klubu są protokołowane, a protokoły są dołączane do dokumentacji Klubu
Artykuł 9
PREZES KLUBU
4
1. PREZES KLUBU:
- Kadencja Prezesa Klubu trwa 2 lata.
- Prezes Klubu może być wybierany na kolejną kadencję po pozytywny zaopiniowaniu jego
pracy przez Komendę Hufca ZHP Katowice oraz uczestników Zbiórki Konstytucyjnej.
- Funkcję Prezesa Klubu można pełnić bez względu na ilość kadencji.
- Kadencja Prezesa Klubu może zostać skrócona w wyniku braku pozytywnej oceny jego
pracy przez coroczną Zbiórkę Konstytucyjną lub decyzją Komendanta Hufca w związku z
niewypełnieniem swoich obowiązków lub łamaniem przepisów państwowych i ZHP.
2. PRAWA I OBOWIĄZKI PREZESA KLUBU:
- Stały kontakt z Komendą Hufca ZHP Katowice;
- Prowadzenie bieżącą dokumentacje Klubu;
- Wydawanie rozkazów;
- Zwoływanie Zbiórki Konstytucyjnej;
- Odpowiedzialność za bieżącą pracę Klubu;
- Reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
- Ponoszenie odpowiedzialności za prace Klubu;
- Dbanie o majątek Klubu wraz z Kwatermistrzem;
- Prowadzenie Elektronicznego Systemu Ewidencji Harcerskiej Klubu.
-Tworzenie planu pracy wraz z Szefem Wyszkolenia
3. WYMAGANIA DLA KANDYDATA NA FUNKCJĘ PREZESA KLUBU:
- Prezesem Klubu może zostać osoba, która ma przydział służbowy do
Hufca ZHP Katowice lub do jednostek w nim zrzeszonych.
- Prezesem Klubu może zostać osoba, która otrzymała akredytację
Komendy Hufca ZHP Katowice.
- Prezesem Klubu może zostać osoba, która jest członkiem klubu,
posiada ukończone 18 lat i stopień instruktorski ZHP.
Artykuł 10
KWATERMISTRZ
1. KWATERMISTRZ KLUBU:
- Wybrany zostaje na wniosek Prezesa Klubu w trakcie Zbiórki Konstytucyjnej
2. PRAWA I OBOWIĄZKI
- Prowadzenie bieżącej dokumentacji Klubu;
- Przygotowanie Planu Finansowego Klubu na dany rok kalendarzowy;
- Rozliczanie finansowe kursów i innych działania Klubu;
- Odpowiedzialność za ewidencje sprzętu Klubu;
- Odpowiedzialność za konserwacje i naprawy bieżące sprzętu klubowego;
- Odpowiedzialność za majątek Klubu wraz z Prezesem Klubu.
3. KANDYDATURA
- Kwatermistrzem może zostać osoba, która jest członkiem klubu
- Kwatermistrzem może zostać osoba, która w głosowaniu otrzymała
ponad polowe oddanych głosów (50%+1)
5
Artykuł 11
SZEF WYSZKOLENIA
1. SZEF WYSZKOLENIA:
- Wybrany zostaje na wniosek Prezesa Klubu w trakcie Zbiórki Konstytucyjnej.
2. PRAWA I OBOWIĄZKI
- Realizacja postanowień wynikających z rocznego planu pracy;
- Tworzenie programu szkolenia dla członków HKR;
- Tworzenie wraz z Prezesem ofert szkoleń dla drużyn harcerskich.
- Tworzenie planu pracy wraz z Prezesem Klubu.
- Określanie kompetencji poszczególnych członków Klubu pod kątem działań
podejmowanych przez Klub zgodnie z Art.4 niniejszej Konstytucji.
3. KANDYDATURA
- Szefem wyszkolenia może zostać osoba, która jest członkiem Klubu;
- Szefem wyszkolenia może zostać osoba, która posiada wykształcenie medyczne;
- Szefem wyszkolenia może zostać osoba, która w głosowaniu otrzymała ponad połowę
oddanych głosów (50%+1).
Artykuł 12
CZŁONKOWIE
1. Członkiem HKR Triage może zostać osoba zainteresowana tematyką pierwszej pomocy,
która ukończyła 16 rok życia.
1.1. Wyjątki od punktu 1. indywidualnie rozpatruje Zarząd Klubu.
2. Członkowie wchodzący w skład Klubu zachowują swoje barwy oraz posiadane
umundurowanie.
3. Członek Klubu ma prawo nosić na mundurze naszywkę ‘HKR Triage’.
4. Wszyscy członkowie Klubu są równi wobec prawa konstytucyjnego.
5. Żaden członek Klubu nie może być dyskryminowany przez innych członków Klubu,
zarówno w życiu harcerskim jak i prywatnym.
6. Odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami ZHP podlega każdy, kto dopuścił się
złamania prawa regulowanego Konstytucją.
7. Każdy ma prawo do jawnego i sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przed Zarządem
Klubu.
8. Każdy członek Klubu będący członkiem ZHP ma obowiązek opłacać składki członkowskie
w terminie określonym przepisami związkowymi, we własnej jednostce organizacyjnej, we
własnym zakresie.
6
9. Obowiązkiem każdego jest wykonywać polecenia służbowe.
10. Obowiązkiem wszystkich jest przestrzeganie Konstytucji i troska o wspólne dobro Klubu.
11. Każdy ma obowiązek przestrzegać Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.
12. Usunięcie członka Klubu dokonuje Zarząd Klubu zwykłą większością głosów.
13. Usunięcie członka Klubu może nastąpić w skutek łamania zapisów Konstytucji Klubu,
przepisów państwowych lub Związkowych, w tym Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego lub w
innych okolicznościach po uzgodnieniu tej decyzji z Komendantem Hufca ZHP Katowice.
Artykuł 13
UMUNDUROWANIE MEDYCZNE
Umundurowanie określa załącznik nr 2 do niniejszej konstytucji
Rozdział 4
Przepisy i postanowienia końcowe
Artykuł 14
1. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Komenda Hufca ZHP Katowice.
2. Klub podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Katowice.
3. Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innym Klubem, rozwiązania Klubu
podejmuje Zbiórka Konstytucyjna większością 2/3 głosów w obecności 75% członków
Klubu.
4. Konstytucja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia rozkazu Komendanta Hufca Katowice.
5. Wszelkie zmiany w Konstytucji są zgłoszone w rozkazie Prezesa HKR „Triage”.
7
8
Download