OŚWIADCZENIE SPÓŁKI WM Sport w sprawie działań spółki

advertisement
OŚWIADCZENIE SPÓŁKI WM Sport
w sprawie działań spółki FoodCare
W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi współpracy spółki WM Sport
Sp. z o.o. z firmą FoodCare Sp. z o.o. oraz oświadczeniem tej drugiej spółki co do legalności działań
związanych ze sprzedażą napojów izotonicznych opatrzonych logiem klubu sportowego FC Barcelona,
w imieniu Spółki WM Sport przedstawiam niniejszym stanowisko w sprawie.
Faktem jest, iż strony negocjowały zawarcie umowy sponsorskiej pomiędzy FoodCare Sp. z o.o., a
WM-Sport Sp. z o.o. jako podmiotem prowadzącym szkołę sportową FC Barcelona Escola Varsovia.
Elementem negocjowanej umowy było uzgodnienie uprawnień do korzystania z logo prowadzonej
przez WM Sport szkoły - FCB ESCOLA VARSOVIA.
Wielokrotnie informowano spółkę FoodCare, iż warunkiem rozpoczęcia uzgadnianej współpracy jest
uzyskanie zgody klubu FC Barcelona na zawarcie stosownej umowy. Z tego powodu strony ustaliły , iż
załącznikiem do umowy będzie kopia umowy zawartej przez WM Sport z FC Barcelona, określającej
zasady prowadzenia szkoły i wykorzystywania marki FC Barcelona w działalności szkoły, dla
umożliwienia spółce FoodCare szczegółowego zapoznania się z uprawnieniami, którymi dysponuje
w tym zakresie WM Sport. Jednocześnie przedstawiono spółce FoodCare kopie wystąpień do FC
Barcelona, o wyrażenie zgody na zawarcie umowy. Dodatkowo strony uzgodniły bardzo precyzyjnie –
w formie załącznika do negocjowanej umowy - logotyp, który byłby możliwy do wykorzystania
w przypadku rozpoczęcia współpracy, z jasnym określeniem zawartości tego logotypu, jak również
proporcji elementów słownych i graficznych. Załącznik w szczególności zawierał zastrzeżenie co do
braku możliwości zmiany proporcji uzgodnionego logotypu, zarówno co do elementów słownych i
graficznych, a także klauzulę o konieczności uzyskania zgody szkoły na ewentualne odstępstwa od
uzgodnionych zasad.
Nie ulega więc wątpliwości, że spółka FoodCare miała pełną świadomość warunków, jakie muszą być
spełnione dla rozpoczęcia współpracy. W tym stanie rzeczy publiczne wyrażanie przez spółkę
FoodCare obaw, iż mogła otrzymać uprawnienia do korzystania z logo FC Barcelona, których nie miała
prawa przyznać spółka WM-Sport, uznane być musi za zdecydowanie nieuprawnione.
Mimo, że wspomniana wcześniej zgoda klubu FC Barcelona nie została udzielona, a także jeszcze
przed podpisaniem umowy przez spółkę FoodCare - co nie nastąpiło do dnia dzisiejszego - spółka ta
rozpoczęła sprzedaż swoich produktów, które opatrzyła logotypem rażąco odbiegającym od
uzgodnionego w procesie negocjacji umowy, w tym także poprzez użycie logo klubu FC Barcelona bez
jakichkolwiek skojarzeń z nazwą szkoły.
Wobec powyższego pismem z dnia 18 lutego br. spółka WM Sport poinformowała FoodCare,
iż wobec naruszenia uzgodnionych zasad wykorzystania znaków klub FC Barcelona nie wyrazi zgody
na używanie swoich znaków w zakresie niezbędnych dla ewentualnej realizacji umowy, która miała
być zawarta. Jednocześnie WM Sport złożyła oświadczenie o odstąpieniu od dalszych działań
i wezwała do zaprzestania jakichkolwiek czynności zmierzających do realizacji negocjowanej umowy.
Firma FoodCare nie zastosowała się do wezwania i mając pełną świadomość dokonywania naruszeń
dóbr osób trzecich kontynuowała sprzedaż swoich produktów opatrzonych logotypem, do używania
którego nie miała uprawnień.
Pismem z dnia 26 lutego br. spółka WM Sport ponownie wystąpiła do FoodCare z żądaniem
natychmiastowego zaprzestania naruszeń zasad wykorzystywania nazwy oraz logo zarówno FC
Barcelona Escola Varsowia jak i Klubu Sportowego FC Barcelona, poprzez niezwłoczne wycofanie
z rynku, w tym z bezpośredniej sprzedaży, produktów oznaczonych w/w znakami. Spółka FoodCare
nie zastosowała się do takiego wezwania. Dopiero stanowcza reakcja partnerów handlowych tej
spółki, którzy – podobnie jak WM Sport – dopatrzyli się w działaniach FoodCare poważnego
naruszenia praw osób trzecich - spowodowała zaprzestanie sprzedaży produktów FoodCare,
dokonywanej z naruszeniem prawa.
Okoliczności opisane powyżej stanowią fakty, które spółka WM Sport może potwierdzić w każdej
chwili stosownymi dokumentami oraz oświadczeniami osób zaangażowanych w sprawę. Stąd
twierdzenia spółki FoodCare, iż działania i wypowiedzi przedstawicieli WM-Sport „…noszą w tej
chwili znamiona panicznej obrony przed ewentualnymi roszczeniami władz klubu FC Barcelona lub
nawet zakończeniem współpracy hiszpańskiego klubu ze spółką WM-Sport….” Spółka nasza
pozostawia bez komentarza, wyrażając jedynie zdziwienie, iż podmioty, które winny nadawać
standardy zachowań biznesowych, są w stanie publikować oświadczenia podobnej treści.
Zapewniamy natomiast, iż współpraca naszej Szkoły z klubem FC Barcelona pozostaje zdecydowanie
poza zakresem jakiegokolwiek oddziaływania spółki FoodCare.
Download