Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce opracowanie, które

advertisement
Szanowni Państwo!
Oddajemy w Wasze ręce opracowanie, które jest zbiorem obaw,
problemów i oczekiwań społeczności powiatu wodzisławskiego w obszarze
bezpieczeństwa.
Materiał ten powstał drogą badań ankietowych w ramach realizacji I
etapu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego stanowiącego Załącznik do
uchwały Nr X/115/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 sierpnia
2003 r. Badania przeprowadzone w oparciu o rzetelnie wypełnione ankiety są
wiarygodnym
przypadku
i
obiektywnym
oceny stopnia
przełożeniem
zorganizowania
ocen
respondentów,
i strategii
w
tym
organów porządku
publicznego oraz podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa
w gminach powiatu wodzisławskiego. Zdefiniowane problemy nie są odległe
od tych, które występują w całym kraju, dlatego ich rozwiązanie może być
pomocne dla innych społeczności.
Wyciągnięte prawidłowo wnioski z wiadomości zawartych w ankietach
powinny pomóc w zdefiniowaniu zagrożeń i problemów natury bezpieczeństwa
publicznego, a tym samym stanowić podstawę do zaplanowania i realizacji
konkretnych
działań
zmierzających
do
poprawy
bezpieczeństwa
w
poszczególnych rejonach naszego powiatu.
Wyrażając przekonanie, że powyższe opracowanie pomoże Państwu w
tworzeniu i realizacji programu poprawy bezpieczeństwa i porządku –
przesyłam je do wykorzystania.
Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Jan Materzok
Wodzisław Śl., dnia 11.01.2005 r.
Stan bezpieczeństwa i możliwości jego poprawy w
opinii mieszkańców powiatu wodzisławskiego w
świetle badań ankietowych inicjowanych przez
Komisję Bezpieczeństwa
i Porządku.
I. WSTĘP
Niniejsze opracowanie zostało zrealizowane przez Sekcję Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o wiadomości
zamieszczone w ankietach przygotowanych i rozprowadzonych przez Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku wśród mieszkańców powiatu wodzisławskiego.
Podstawowym założeniem przeprowadzenia badań ankietowych było
poznanie
poczucia
bezpieczeństwa
w
miastach
i
wsiach
powiatu
wodzisławskiego, a także oczekiwań i problemów mieszkańców w zakresie
poprawy bezpieczeństwa.
Badania zostały przeprowadzone w pierwszym kwartale roku 2004.
Przygotowano ponad 2000 ankiet, które przekazano mieszkańcom powiatu
wodzisławskiego. Tyleż samo otrzymano wypełnionych formularzy, z których
po odrzuceniu ewidentnie niekompletnych pozostało 1476.
W świetle wymogów statystycznych otrzymana próba jest na tyle
reprezentatywna, iż może być wykorzystywana w prezentacji zbiorowości
wodzisławskiej. Pozwala ona na wypracowanie i przedstawienie wniosków
charakterystycznych dla całej społeczności Powiatu – obejmującej zasięg
ludności
interesującej
Umożliwia
też
się
z
różnych
sformułowanie
względów
opinii
i
badaną
danych
w
problematyką.
granicach
błędu
statystycznego.
W procesie przygotowywania badań ankietowych i opracowywania
wniosków ponad 500 formularzy nie nadawało się do dalszego wykorzystania.
Świadczy to o niedostatecznej informacji w przedmiocie wagi problemu i
wpływu
ankiet
niefrasobliwego
na
końcowy
podejścia
do
rezultat,
tematu
może
przez
być
też
część
świadectwem
respondentów.
Najczęstszymi przyczynami odrzucenia tak dużej liczby kwestionariuszy,
było:
2
-
niewypełnienie całości formularza lub metryczki,
-
pominięcie odpowiedzi na niektóre pytania,
-
błędy merytoryczne powstałe w wyniku próby manipulacji faktami,
-
błędy wynikłe z niezrozumienia pytania.
Brak odpowiedzi na więcej niż dwa pytania (spośród 24) całkowicie
dyskwalifikował ankietę, ponieważ uniemożliwiał porównanie wszystkich
odpowiedzi za pomocą tych samych kryteriów.
Trudności
przeprowadzenia
pojawiły
selekcji
się
także
próby
w
związku
badawczej
pod
z
brakiem
kątem
możliwości
rzeczywistego
zainteresowania problemem bezpieczeństwa przez respondentów. Ankietyzacja
była ogólnie dostępna, a prośba o wypełnienie kwestionariuszy skierowana do
wszystkich mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. Mogło się więc zdarzyć,
że opinie wyrażali badani, których nie interesują problemy bezpieczeństwa i
porządku – bądź interesują ich w stopniu małym. Z niektórych
gmin
odzyskano mało kwestionariuszy – których treść zdecydowanie nie uwzględnia
stanu bezpieczeństwa na zamieszkanym terenie.
Mimo tych utrudnień dane z ankiet stanowią ważne źródło informacji i
wiedzy o stosunku mieszkańców powiatu wodzisławskiego do podejmowanych
prób ograniczenia przestępczości i patologii społecznych.
II. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH RESPONDENTÓW
Ankiety zostały skierowane do mieszkańców wszystkich gmin wchodzących w
skład powiatu wodzisławskiego.
Zakwalifikowane do badań ankiety wypełnili respondenci w następujących
przedziałach wiekowych:
16 – 24 lat
- 26,8 %
25 – 34 lat
- 20,0 %
35 – 44 lat
- 31,3 %
45 – 49 lat
- 11,4 %
50 – 59 lat
-
60 i więcej lat
-
9,3 %
1,3 %
Zdecydowanie przeważają więc ludzie młodzi, bo w przedziale 16-44 lata,
pozytywnie
wypowiadało
się
aż
78,1
3
respondentów.
Świadczy
to
o
obiektywności spojrzenia na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i troskę o
porządek ludzi młodych, aktywnych na nowe wyzwania i oceniających obecną
rzeczywistość bez obciążenia przeszłością.
W badanej zbiorowości przewagę stanowiły kobiety – 72,6%. Nie ma to
większego znaczenia na poziom opracowania wniosków ani też na jego
obiektywność, bowiem kobiety – respondenci są bardziej aktywne w sprawach
bezpieczeństwa, a z drugiej strony nie należy wykluczyć, iż odpowiedzi
udzielono w rodzinie a wypełniającym była kobieta, która też wskazała na
swoje dane.
Zdecydowana większość respondentów to ludzie wykształceni. Wypełniło
ankiety 35% osób z wykształceniem wyższym, 32% osób z wykształceniem
średnim, 11,4% osób z wykształceniem niepełnym średnim, 14,9% badanych z
wykształceniem zawodowym i tylko 6,3% z wykształceniem podstawowym.
Jednym z ważniejszych kryteriów pomocnych w opracowaniu ankiet i
formułowaniu wniosków był status i pozycja zawodowa respondentów. Wśród
badanych zdecydowaną większość
bo aż 62,4% stanowiły osoby pracujące
bądź prowadzące działalność gospodarczą, emeryci i renciści stanowili 3,6%
respondentów, uczniowie i studenci – 23,9%, a gospodynie domowe – 6,2%.
Wśród ankietowanych jedynie 3,9% stanowili bezrobotni.
Z powyższymi wskazaniami korespondują ściśle odpowiedzi dotyczące
aktualnej pozycji zawodowej. Wśród zatrudnionych – na pytania odpowiadali
ludzie zatrudnieni w różnych zawodach, co sprawia, że zainteresowanie
wywołanym tematem jest również szerokie. Respondenci podali następujące
zawody:
robotnik
- 18,9 %,
rolnik
-
1,2 %,
urzędnik na stanowisku nie kierowniczym - 22,8 %,
urzędnik na stanowisku kierowniczym
-
urzędnik państwowy
- 26,5 %,
drobny przedsiębiorca, rzemieślnik
-
2,0 %,
właściciel przedsiębiorstwa
-
1,1 %,
wolny zawód
- 19,8 %.
4
7,7 %,
Analizując
odpowiedzi
na
pytanie
o
pozycję
zawodową
można
wnioskować, że ankietowani w wielu przypadkach błędnie rozumieją pojęcie
„wolnego zawodu”. Nie ma to jednak większego znaczenia badawczego.
Bardzo ważnym wskaźnikiem dla opracowujących ankiety był zbiór
odpowiedzi określających miejsce zamieszkania w oparciu o wskazane w
formularzu
kryteria.
Część
respondentów
prawdopodobnie
zaznaczyła
niewłaściwą odpowiedź z uwagi na nieznajomość liczby mieszkańców w swej
miejscowości
- ale dotyczyć to mogło tylko jednego przedziału i nie miało
żadnego wpływu na analizę badawczą. Ankietowani zamieszkiwali:
wieś
– 34,3 %,
miasto do 20 tys. mieszkańców
- 27,5 %,
miasto od 21 do 50 tys. mieszkańców
– 24,5 %,
miasto powyżej 51 tys. mieszkańców
– 13,6 %.
III. NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY BADAŃ.
Dla
określenia
poziomu
poczucia
bezpieczeństwa
obszary
badań
podzielono na następujące segmenty: zagrożenia występujące w powiecie,
których
wodzisławscy
mieszkańcy
obawiają
się
najbardziej;
poziom
wiktymizacji (możliwości stania się ofiarą) i obawy przed nią; preferowane
sposoby walki z nimi; ocenę pracy policji oraz innych podmiotów zajmujących
się
strefą
bezpieczeństwa:
propozycje,
sugestie
respondentów
co
do
przedsięwzięć władz samorządowych i policji dotyczących przeciwdziałania
przestępczości oraz innym patologiom społecznym.
1) Zagrożenia dostrzegane przez mieszkańców.
Z danych statystycznych dotyczących poczucia bezpieczeństwa osobistego w
Polsce wynika, że ponad 60,0 % obywateli nie czuje się w kraju bezpiecznie.
Jest to odsetek bardzo duży wskazujący na pilną poprawę skuteczności działań
organów ścigania oraz zmiany sposobu ich pracy. Inaczej wygląda to wśród
opinii ankietowanych mieszkańców powiatu wodzisławskiego, z których tylko
30,0
%
czuje
Odpowiedzi
się
niebezpiecznie
w
miejscowości,
w
której
mieszka.
na pytanie „czy miejscowość, w której Pan/Pani mieszka
5
(dzielnica, osiedle, wieś) można nazwać bezpieczną i spokojną?” respondenci
odpowiadali następująco:
zdecydowanie tak: 3,9 %,
raczej tak: 53,1 %,
raczej nie: 24,6 %,
zdecydowanie nie: 5,4 %,
trudno powiedzieć: 13,0 %.
Są to wyniki dobre, zdecydowanie korzystniejsze od notowanych w skali kraju
i aglomeracji śląskiej.
Takiego stanu rzeczy należy upatrywać w niewielkiej liczbie stwierdzonych
przestępstw w stosunku do ogółu przestępstw w województwie śląskim. Za I
półrocze 2004 r. w Wodzisławiu Śl. odnotowano
1583 przestępstwa, zaś w
całym województwie śląskim 77 589, co daje 2,0 % ogółu
przestępstw. Korzystny wpływ na poczucie bezpieczeństwa wodzisławskich
mieszkańców ma bez wątpienia położenie topograficzne z dala od miast o
największym
zagrożeniu
przestępczością,
(w
tym
zorganizowaną)
oraz
zjawiskami patologii społecznych.
Zdecydowana większość respondentów – bo aż 71,9% - stwierdziła, iż w
ciągu
ostatniego
roku
nie
zauważyła,
ani
poprawy,
ani
pogorszenia
bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Poprawę w tym względzie
dostrzegło jedynie 2,8 % ankietowanych.
2. Poziom wiktymizacji społeczeństwa.
Odmiennie przedstawia się problem indywidualnego zagrożenia określony w
kolejnym bloku badań. Aż 79,9 % spośród ankietowanych obawia się zostać
ofiarą przestępstwa, natomiast tylko 16,4 % nie obawia się takiej sytuacji.
Zdania na ten temat nie ma 3,7 % populacji badanych. Szczegółowa analiza
badań tego zjawiska wygląda następująco. Na pytanie: „Ludzie czasami
martwią się o to, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Czy mógłby/mogłaby
Pan/Pani powiedzieć, jak bardzo obawia się tego, aby nie nastąpiła taka
możliwość?” odpowiadano:
bardzo się boję: 12,1 %,
boję się: 67,8 %,
6
nie boję się: 16,4 %,
jest mi to obojętne: 3,7 %.
Ludzie
nie
odnoszą
odpowiednich
się
postaw
i
do
problemu
zachowań
okoliczności
prowokujących
stania
się
sprawcę,
ofiarą,
czy
też
wzajemnych relacji między potencjalnym sprawcą i ofiarą (wzajemnego
przenikania się) przed dokonaniem czynu zabronionego. Wyrażają tylko
obawę wiktymizacji.
Pogłębiając wątek obawy przed staniem się ofiarą respondenci udzielili
odpowiedzi na pytania o miejsca, sytuacje i okoliczności, w których obawa ta
jest spotęgowana. Za miejsca takie uznano: okolice barów, przystanki
autobusowe, miejsca zaciemnione, park miejski, tunele i boiska szkolne.
Większość z ankietowanych, bo aż 69,9 % boi się spacerować po zapadnięciu
zmroku ulicami swojej miejscowości. Z drugiej zaś strony 85,3 % osób
wychodząc wieczorem z mieszkania nie unika pewnych miejsc, czy też
kontaktów
z
przypadkowymi
przechodniami,
przez
co
godzi
się
na
ewentualność stania się ofiarą. Możliwe jest też, iż osoby te, odpowiadając na
pytanie o obawy stania się ofiarą, odpowiedziały, iż boją się, lecz bojaźń ta
jest na tyle słaba, że ryzyko stania się ofiarą lekceważą.
Wśród zjawisk w największym stopniu kreujących bojaźń przed staniem
się
ofiarą,
a zarazem
wymienione są:
stwarzających najwięcej
kłopotów
mieszkańcom,
wandalizm – 26,0 %, grupy agresywnie zachowującej się
młodzieży – 23,4 %, kradzieże – 18,5 %.Te zagrożenia odnoszą się i dotyczą
osób
młodych-
zatem
mieszkańcy powiatu
wodzisławskiego
najbardziej
obawiają się złych zachowań pozostawionej bez opieki młodzieży. Wskazują
na to również ich wypowiedzi dotyczące sposobów walki z zagrożeniami w
powiecie, wśród których propozycje zorganizowania czasu wolnego młodzieży
stanowią znaczną ilość.
Na pytanie: „Jakie zjawiska patologiczne i przestępcze, Pana/Pani zdaniem,
sprawiają
najwięcej
kłopotów
mieszkańcom
odpowiadano:
hałaśliwi sąsiedzi: 5,2 %,
pijani przechodnie: 11,9 %,
wandale: 26,0 %,
7
Pana/Pani
miejscowości?”
źle parkujący kierowcy: 3,9 %,
kradzieże: 18,5 %,
napady, rozboje: 10,8 %,
grupy agresywnie zachowującej się młodzieży: 23,4 %,
inne: nie ma zagrożeń 0,4 %.
Rodzaje zagrożeń
Hałaśliwi sąsiedzi
Pijani przechodnie
Wandale
Źle parkujący kierowcy
Kradzieże
Napady, rozboje
Grupy agresywnie zachowującej się młodzieży
Inne: „brak zagrożeń”
Osoby
202
465
1014
152
724
423
913
14
%
5,2
11,9
26,0
3,9
18,5
10,8
23,4
0,4
Jeśli wyrażone obawy przedstawimy za pomocą wykresu to będą one w opinii
respondentów wyglądać następująco:
1
1
Każda z osób na pytanie mogła zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiadające jej warianty odpowiedzi
8
Obawa przed poszczególnymi rodzajami zagrożeń
26
23,4
25
18,5
20
15
11,9
10
10,8
5,2
3,9
5
Inne:"brak zagrożeń"
Grupy agresywnie
zachowującej się
młodzieży
Napady, rozboje
Kradzieże
Żleparkujący kierowcy
Wandale
Pijani przechodnie
0
0,4
Hałaśliwi sąsiedzi
%odpowiedzi
30
rodzaje zagrożeń
Widać tu wyraźnie (kominy) jakich zachowań obawiają się mieszkańcy
powiatu
najbardziej,
na
co
należy
zwrócić
uwagę
w
działaniach
prewencyjnych.
Odnosząc się do przyczyn występowania powyższych zagrożeń jako zjawiska
najbardziej kryminogenne wśród lokalnej społeczności respondenci podali:
bezrobocie – 20,6 %, zbyt łagodne prawo – 16,7 %, niewłaściwe wychowanie
dzieci i młodzieży – 16,3 % oraz zubożenie społeczeństwa – 15,1 %. Zjawisko
bezrobocia i zubożenia społeczeństwa to zjawiska, które dotykają praktycznie
całego kraju, lecz w ostatnich latach w sposób wyraźny dały się odczuć
społeczności powiatu wodzisławskiego.
9
Całość
nakreślonej
problematyki
powodów
przestępczości
została
zaprezentowana w poniższym zestawieniu zbiorczym popartym odpowiednim
wykresem 2 :
Powody przestępczości – zjawiska kryminogenne
Niewłaściwe wychowanie dzieci i młodzieży
Zbyt łagodne prawo
Bezrobocie
Zubożenie społeczeństwa
Mała skuteczność policji
Demoralizujący wpływ TV, video, gier komp. itp.
Brak domów kultury, obiektów sportowych itp.
Brak współdziałania społeczeństwa z policją
Osłabienie kontaktów między sąsiadami
Inne: „korupcja, finanse”
2
Osoby
676
694
856
628
395
330
322
142
109
7
Każda z osób na pytanie mogła zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiadające jej warianty odpowiedzi
10
%
16,3
16,7
20,6
15,1
9,5
7,9
7,7
3,4
2,6
0,2
zjawiskakryminogenne
25
20,6
%odpowiedzi
20
16,7
16,3
15,1
15
9,5
10
7,9
7,7
3,4
5
2,6
0,2
Analiza
uzyskanych
wypowiedzi
w
tym
obszarze
inne: "korupcja, finanse"
osłabieniekontaktów
międzysąsiadami
brakwspółdziałania
społeczeństwazpolicją
rodzaje zjawisk
brakdomówkultury,
obiektówsportowych
demoralizującywpływ
TV,video, gier
komputerowych
małaskutecznośćpolicji
zubożenie
społeczeństwa
bezrobocie
zbyt łagodneprawo
niewłaściwewychowanie
dzieci i młodzieży
0
badań
niesie
wiele
konkretnych wyzwań dla władz samorządowych, oświatowych i kulturalnych,
dla wielu instytucji, zrzeszeń organizacji i związków wyznaniowych – dla
społeczności powiatowej – w zakresie eliminacji przyczyn występowania
zagrożeń. Z jednej strony jest to zwrócenie większej uwagi na wychowanie
młodzieży,
negatywnych
na
zdecydowaną
przykładów,
ale
poprawę
jej
zachowań,
także
na
podjęcie
na
przez
piętnowanie
samorządy
zdecydowanych i skuteczniejszych działań w zakresie organizacji tzw. czasu
wolnego młodzieży, na stworzenie możliwości powstawania różnych form i
11
sposobów wykorzystania jej potencjału, energii i zapału, a także inwencji do
działania.
Z drugiej strony jest to wyzwanie do skuteczniejszej walki z wykroczeniami i
drobną
przestępczością,
przejawy
konieczność
wandalizmu,
zdecydowanej
niszczenia
mienia,
reakcji
na
wulgarnego
wszelkie
zachowania,
zaśmiecania miejsc publicznych itp. Nawyk takiej reakcji i piętnowanie
negatywnych zachowań należy wyrabiać w całym społeczeństwie i tego
domagają się respondenci poprzez swoje odpowiedzi. Jest to zadanie trudne,
drugoplanowe – ale z dużą szansą powodzenia.
3. Ocena pracy policji i innych podmiotów odpowiedzialnych za stan
bezpieczeństwa i porządku.
Kolejnym
problemem
podejmowanym
w
ankiecie
było
określenie
stosunku społeczeństwa powiatu wodzisławskiego do lokalnej policji, kwestii
zaufania, oceny jej działań, fachowości, a także ewentualnych zastrzeżeń.
Spośród wszystkich osób, które w ciągu dwóch ostatnich lat były ofiarami
przestępstwa, 80,8 % zgłosiło ten fakt policji. Można byłoby stan ten
interpretować jako pożądany, gdyby tylko uwzględniał stopień zaufania do
policji. Pozostałe 19,2 % respondentów nie powiadomiło organów ścigania,
ponieważ stwierdziło, że w przypadku takich przestępstw jak kradzieże
kieszonkowe, kradzieże z samochodów, niszczenie karoserii samochodów
przez
miejscowych
chuliganów
itp.,
skuteczność
policji
jest
znikoma,
zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma świadków wydarzeń. Jest to zjawisko
zdecydowanie niekorzystne, a takie postępowanie społeczeństwa w tych
przypadkach stanowi o bezsilności policji w powyższych sytuacjach i
świadczy
o
dość
dużym
zakresie
występowania
tzw.
ciemnej
liczby.
Poszkodowani nie zgłaszają dokonanych na ich szkodę czynów przestępczych
z różnych względów.
Dlatego też należy dążyć do tego, by wizerunek policji był jak
najbardziej
pozytywny, prospołeczny,
a
jej
działania
postrzegane
jako
skuteczne, po to aby wyeliminować sytuacje, w których osoby pokrzywdzone
nie zgłaszają tego faktu. Z analiz danych statystycznych wynika bowiem, iż
12
wraz ze wzrostem stwierdzonych przestępstw rośnie też wykrywalność ich
sprawców.
Znaczna część osób, bo aż 26,3 % w ciągu ostatnich dwóch lat zwracała
się do policji w różnorodnych sprawach o pomoc, radę czy informację. Z
jednej strony jest to wynik zadawalający, lecz z drugiej znaczna część osób
pomimo tego, iż miały uzasadnioną potrzebę zwrócenia się do policji o pomoc
w rozwiązaniu problemu, czy w jakiejkolwiek inne sprawie, tego nie uczyniła
z uwagi na postrzeganie policji w dalszym ciągu jako organu „władzy
państwowej” a nie organu pełniącego funkcję służebną wobec społeczeństwa.
Spośród wszystkich osób, które miały kontakt z policją zarówno jako
ofiary przestępstw oraz jako osoby szukające rady i pomocy, aż 70,0 %
zachowanie policjantów określiło jako całkowicie poprawne. Dlatego też
warto byłoby utrzymać, a jeszcze lepiej poprawić ten wynik. Wniosek taki
można wysnuć z analizy odpowiedzi na pytanie: „Jak na podstawie własnych
obserwacji,
doświadczeń
może
Pan/Pani
ocenić
policję
w
Pana/Pani
miejscowości? Czy pracuje ona:” odpowiedziano:
bardzo dobrze – 0,7 %,
dobrze – 22,9 %,
dostatecznie – 41,9 %,
niedostatecznie – 11,3 %,
zdecydowanie źle – 3,9 %,
nie mam zdania – 19,3 %.
Pozytywnie o wodzisławskiej policji świadczy również fakt, iż 65,5 %
ankietowanych pozytywnie ocenia jej pracę. Źle pracę lokalnej policji ocenia
15,2 % badanych, zaś 19,3 % nie ma w tym zakresie zdania. Wynika to z
odpowiedzi
ankietowanych na pytanie: „Czy w sprawie, w której miał
Pan/Pani osobisty kontakt z policją, zachowanie policjantów wobec Pana/Pani
było poprawne?” odpowiedziano:
całkowicie poprawne, nie mam żadnych zastrzeżeń – 70,0 %,
mam pewne zastrzeżenia – 25,1 %,
było zdecydowanie niewłaściwe – 4,9 %.
13
Ale też przyczynami mogą być: jest brak zaufania do organów ścigania,
niewiara w skuteczność ich działania, a czasem wręcz obawa, że zgłaszający
zostaną wyśmiani, zbagatelizowani lub wręcz zlekceważeni.
Zastrzeżenia
dostrzega
do
głównie
pracy
w
wodzisławskich
zakresie:
małej
policjantów
skuteczności,
społeczeństwo
opieszałości
i nieprofesjonalności – 26, 4 %, zbyt małej liczbie patroli zwłaszcza pieszych
– 23,7 %, biurokracji w policji i kierowaniu zbyt małej liczby policjantów do
pracy w terenie – 13,8 %. Należy przy tym zaznaczyć, iż 17,4 % respondentów
napisało, iż nie ma żadnych zastrzeżeń.
Zastrzeżenia
co
do
zbyt małej
liczby
patroli
w
terenie
zostały
odzwierciedlone także w odpowiedzi na inne pytanie, w którym tylko 3,8 %
osób
stwierdziło,
iż
widuje
patrol
policji
codziennie.
Dalej
21,4
%
ankietowanych widuje patrol policji co najmniej raz w tygodniu, 20,5 % raz w
miesiącu, 30,2 % rzadziej niż raz w miesiącu, a aż 24,1 % nie napotyka na
patrol policji. Analiza dogłębna odpowiedzi na powyższe pytania wymaga
zdecydowanej reakcji ze strony kierownictwa policji
w zakresie poprawy
organizacji służby patrolowej i dzielnicowych i skierowania patroli w
najbardziej zagrożone miejsca. Kontakt policjantów z mieszkańcami jest
bardzo ważny, nie sprowadza się wyłącznie do „widywania” patroli ale
przynosi określone i wymierne korzyści obu stronom. Przytoczone odpowiedzi
i opinie są niekorzystne dla obecnego systemu służby i dobitnie świadczą, że
w tej dziedzinie jest bardzo dużo do zrobienia.
W obecnym czasie w społeczeństwie istnieje świadomość, iż tylko przy
czynnej współpracy z policją i innymi służbami oraz władzami i instytucjami
lokalnymi można wpływać na wzrost poczucia bezpieczeństwa. Niestety
świadomość ta zazwyczaj nie idzie w parze z konkretnymi działaniami w tym
zakresie. Potwierdzają to następujące odpowiedzi: 56,5 % ankietowanych
stwierdziło, że ludzie we własnym interesie powinni pomagać policji w jej
pracy wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 26,6 % było innego zdania, iż to
policja jest od tego, żeby zapewnić ludziom spokój i bezpieczeństwo – zwykli
ludzie nie powinni się do tego mieszać. Pozostała część nie miała zdania na
ten temat. Na pytanie o podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
14
19,6 % respondentów stanęło na stanowisku, iż nie podejmą żadnych działań.
Deklarację aktywnego uczestnictwa w tworzeniu systemu pomocy sąsiedzkiej
złożyło 61,2 %, zaś 19,2 % gotowych byłoby na przeznaczenie pewnej kwoty
pieniędzy na konkretne działania poprawiające bezpieczeństwo.
Wydaje się, że brak konkretnych działań w tym zakresie wynika z faktu,
iż ludzie czekają na inicjatywę i zdecydowane przedsięwzięcia ze strony
władz samorządowych i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dobra
wola i poparcie jest, teraz trzeba je odpowiednio zagospodarować poprzez
organizację współdziałania i wciągnięcia społeczeństwa w pomoc policji
(system informacji, pomoc sąsiedzka, kontrola parkingów itp).
Mały odsetek badanych nie deklaruje chęci pomocy organom ścigania.
Jest to dobry prognostyk. Ale trzeba również dotrzeć do osób przeciwnych
wspólnego działania – usuwając przyczyny takiego spojrzenia. Z ankiet
wynika, że postępują tak bo:
uważają, że każdy powinien zajmować się swoimi sprawami – 7,2 %,
bo uważają, że nie wypada współpracować z policją – 2,3 %,
bo obawiają się, że może to pociągnąć za sobą wezwania na przesłuchanie, do
sądu itp. – a tego nie lubią, szkoda im na to czasu – 39,1 %,
bo boją się zemsty przestępców – 35,9 %,
po prostu nie chcą sobie sprawiać dodatkowych zajęć, kłopotów – 13,5 %,
inne powody (obawiają się, że ich wysiłki nie dadzą żadnych efektów, że
policja będzie nieskuteczna) – 0,7 %.
Odpowiedzi te wskazują nie tylko na potrzebę poprawy unormowań prawnych
w zakresie statusu świadka, pokrzywdzonego, lecz także kreują wymagania
wobec instytucji samorządowych, organów administracji państwowej,
mediów
i
policji
pod
względem
propagowania
właściwych
postaw
obywatelskich. Przestępca bez zeznań świadków nie zostanie skazany i
będzie czuł się bezkarnie. Przyjęcie biernej postawy w tym przypadku jest złe
i kiedy my będziemy pokrzywdzonymi, to również będziemy potrzebować
pomocy innych osób – świadków, którzy doprowadza do ujęcia i skazania
sprawcy.
Niepokojącym
podejrzanych.
jest
też
obawa
Natychmiastowa
przed
reakcja
ewentualną
policji
na
zemstą
każdy
z
ze
tego
strony
typu
przypadków poparta skutecznością działania winna doprowadzić do spadku
15
odsetek tak wypowiadających się. Nie bez znaczenia jest tutaj też właściwa
praca informacyjna czy wręcz propagandowa w tym zakresie.
4. Rola samorządów terytorialnych i straży gminnych.
Kolejny z
bloków
wypowiedzi
dotyczył problematyki właściwego
ukierunkowania działań lokalnych służb porządkowych, straży miejskiej oraz
władz samorządowych. Zdaniem respondentów lokalna służba porządkowa,
straż miejska powinna zajmować się:
utrzymywaniem porządku publicznego – 55,0 %,
kontrolą zachowań młodzieży, współpracą ze szkołami – 11,2 %,
wspomaganiem policji, a nie przejmowaniem jej obowiązków – 6,5 %,
wszystkim – 4,1 %,
zwalczaniem zjawisk wandalizmu, rozbojów, piractwa drogowego, napadów,
kradzieży – 8,5 %,
kontrolą targowisk, wysypisk śmieci, wywozem śmieci, ochroną środowiska –
8,6 %,
nie powinna w ogóle istnieć, ma być tylko Policja – 2,0 %,
nie mam zdania – 4,2 %.
Symptomatycznym jest fakt, że oprócz wskazanych wyżej opinii na temat
działalności lokalnej służby porządkowej, straży miejskiej i odpowiedzi na
pytanie czym powinny się one zajmować 4,1 % ankietowanych nie udzieliło
odpowiedzi na pytanie, lecz wyraziło swój pogląd, że służba ta jest
upolityczniona i boi się władzy. Pogląd ten może wyrażać zupełny brak
zaufania do lokalnej służby porządkowej, do legalności jej działania oraz
wskazuje na działanie podporządkowane władzy samorządowej.
W
odpowiedzi
porządkowymi
na
pytanie
zajmowały
się
o
słuszność
władze
koncepcji,
samorządowe
aby sprawami
poszczególnych
miejscowości, a policji zajmowała się tylko poważnymi przestępstwami, tylko
22,1 % osób poparło to rozwiązanie. Sprzeciwiło się mu 42,1 %, zaś nie miało
zdania na ten temat 35,9 %respondentów. Takie odpowiedzi mogą być
interpretowane jako negatywna ocena działalności władz samorządowych w
zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego (jako niezdolnych do
zapewnienia porządku w danej miejscowości).Wiąże się z tym nie zawsze
16
obiektywna ocena i ogólna niechęć społeczeństwa do straży miejskich i
gminnych – które pozyskuje coraz to szersze uprawnienia i kojarzą się z
prowadzeniem działań wyłącznie represyjnych wobec sprawców wykroczeń.
Brak jest jak do tej pory przekonania, iż służba ta może samodzielnie
zrealizować zadania z zakresu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.
Pomimo tych uwag krytycznych, większość respondentów uważa, że
służba porządkowa, straż miejska (gminna) jest pożyteczna i potrzebna. Taki
pogląd wyraziło 68,0 % osób. 19,9 % stwierdziło, że straż miejska jest
niepotrzebna, robi to co powinna robić policja, zaś 12,1 % nie miało na ten
temat zdania.
Kolejnym problemem okazało się wdrażanie programów z zakresu
zwalczania przestępczości i roli samorządów w tym zakresie. Tylko 18,1 %
ankietowanych było zorientowanych o inicjatywach władz lokalnych, policji i
innych organizacji podejmowanych w tym kierunku (najczęściej z telewizji –
43,9 %, z rozmów z ludźmi – 21,4 %, z prasy – 19,8 %, z rozmów z
dzielnicowym lub innymi policjantami – 8,4 %, z radia – 6,5 %). Widać tutaj
znaczne
rezerwy.
Samorządy
lokalne
winny
poprawić
skuteczność
i
efektywność działań porządkowych, poziom współpracy z organami ścigania w
tym
zakresie,
a
jednocześnie
wzmóc
wysiłki
w
kierunku
lepszego
informowania lokalnego społeczeństwa o wszelkich działaniach, inicjatywach
i ich skutkach.
Na
koniec
ocenie
poddano
propozycje
działań
zmierzających
do
zwiększenia bezpieczeństwa. Respondenci oceniali dane działanie w skali 1
do 5 , gdzie „1” oznacza, że dane działanie nic nie zmieni, natomiast „5”, że
jest najbardziej pożądane i znacząco poprawi stan bezpieczeństwa. Jako
działania najbardziej pożądane w celu poprawy bezpieczeństwa respondenci
wskazali: zwiększenie liczby patroli policyjnych – 65,4 %, zwiększenie
liczby patroli straży miejskiej – 31,0 %, a także poprawienie stanu
oświetlenia – 50,1 % ( w kategoriach tych największa liczba ankietowanych
zaznaczyła liczbę „5”). Z kolei jako działanie, które nic nie zmieni
respondenci zaznaczyli kategorię „zorganizowanie patroli obywatelskich” –
38,5
%.
Nie
wynika
to
jednak
z
17
niecelowości
organizowania
patroli
obywatelskich
dla
poprawy
bezpieczeństwa,
lecz
głównie
z
niechęci
angażowania się przez społeczeństwo w tego rodzaju działania.
Propozycja działania
Zwiększenie liczby patroli policyjnyc h
Zwiększenie liczby patroli str aży mie jsk iej
Zorganizowani e syst emu pomocy sąs iedzkiej
Zorganizowani e patroli mieszkańców
Poprawieni e stanu oświetlenia
18
Ocena
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Osoba
55
79
1 65
2 07
9 56
2 87
1 52
3 04
2 13
4 30
2 50
3 14
3 52
2 29
2 92
5 39
2 76
3 18
1 29
1 38
91
1 08
2 57
2 75
7 34
%
3 ,8
5 ,4
1 1,3
1 4,2
6 5,4
2 0,7
1 1,0
2 1,9
1 5,4
3 1,0
1 7,4
2 1,9
2 4,5
1 5,9
2 0,3
3 8,5
1 9,7
2 2,7
9 ,2
9 ,9
6 ,2
7 ,4
1 7,5
1 8,8
5 0,1
Zwiększenieliczbypatroli policyjnych
65,4
70
60
50
40
% odpowiedzi
30
14,2
11,3
20
5,4
3,8
10
0
1
2
3
4
5
Skalaocen
Zwiększenie liczby patroli straży miejskiej
35
31
30
25
% odpowiedzi
21,9
20,7
20
15,4
15
11
10
5
0
1
2
3
skala ocen
19
4
5
Zorganizowaniesystem
upom
ocysąsiedzkiej
24,5
25
20
%odpowiedzi
21,9
20,3
17,4
15,9
15
10
5
0
1
2
3
4
5
skala ocen
Zorganizowaniepatroli m
ieszkańców
40
35
30
25
%odpowiedzi 20
15
10
5
0
38,5
19,7
22,7
9,2
1
2
3
skala ocen
20
4
9,9
5
IV.PODSUMOWANIE I WNIOSKI.
1. Analiza stanu zagrożenia.
Reasumując
powiatu
wyniki
wodzisławskiego
wodzisławskiego
można
przeprowadzonej
można
uznać
ankiety
postawić
za
wśród
tezę,
bezpieczny
iż
w
społeczności
rejon
sensie
powiatu
poczucia
bezpieczeństwa ogólnego. Przemawia za tym fakt, iż duży odsetek obywateli
uznało swoją miejscowość jako bezpieczną i spokojną,
tylko 9,7 %
ankietowanych miało odmienne zdanie.
Inaczej
sprawa
przedstawia
się
w
kontekście
bezpieczeństwa
indywidualnego, oceny poziomu wiktymizacji (możliwości stania się ofiarą).
Tutaj 79,9 % spośród ankietowanych ma takie obawy, zaś 16,4 % nie obawia
się takiej sytuacji. Respondenci nie potwierdzili, aby obawa stania się ofiarą
była w ich odczuciu głęboka i spotęgowana. Świadczy o tym wynik ankiety, iż
85,3 % osób wychodząc wieczorem z mieszkania nie unika pewnych miejsc,
czy też kontaktów z przypadkowymi przechodniami. Być może odpowiadając
na pytanie nie mieli na myśli potencjalnej możliwości stania się ofiarą, a
przyjęli tylko, że coś takiego w ogóle jest możliwe.
Rodzi się konieczność
bieżącego dokonywania analizy miejsc szczególnie zagrożonych nie tylko w
każdej gminie, ale nawet w poszczególnych miejscowościach. Zainteresowani
powinni być tym władze samorządowe, które przez swoje specjalistyczne
komisje, korzystając z informacji od społeczeństwa winny współtworzyć takie
analizy i mapy zagrożeń razem z organami ścigania (policją). Wynikać z tego
winna hierarchia zagrożeń i środków zaradczych.
2. Reakcja na wykroczenia.
Wśród zjawisk w największym stopniu kreujących bojaźń, a także
będących największą uciążliwością dla mieszkańców na dwóch pierwszych
miejscach znalazły się: wandalizm (26,0 %) i grupy agresywnie zachowującej
się młodzieży (23,4 %).
Świadczy to jednoznacznie o tym, iż mieszkańcy
powiatu wodzisławskiego najbardziej obawiają się wszelkich negatywnych
zjawisk związanych z brakiem odpowiedniej kontroli nad poczynaniami
młodzieży. Stan taki jest wynikiem ogólnych zmian związanych z destrukcją
21
klarownych kierunków postępowania w życiu. Wiele do zarzucenia można by
skierować wobec rodziców, którzy ślepo ufają swoim dzieciom, a przy tym nie
poświęcają im wystarczającej ilości czasu potrzebnego do ukształtowania w
młodym człowieku właściwej hierarchii wartości. Swoje odzwierciedlenie
znajduje tutaj także zjawisko dyferencji asocjalnej. Osoba młoda wyrastając w
patologicznym
środowisku,
patologicznej
rodzinie
przyjmuje
te
same
(niewłaściwe) wartości i wzorce, naśladując tym samym złe postawy osób
starszych i rówieśników. Stąd też konieczność skierowania maksymalnego
wysiłku na zwalczanie wykroczeń nawet tych najbardziej błahych, drobnych,
bezwzględna reakcja na przejawy niewłaściwego zachowania (wandalizm,
przekleństwa, zaśmiecanie, zakłócanie ciszy, nieobyczajne wybryki itp.).
Potwierdza się zasada, że kto ograniczy drobną przestępczość i wykroczenia
ten poprawi stan bezpieczeństwa w zakresie większych czynów przestępczych.
3. Działania profilaktyczne.
Wydaje się, iż najlepszym rozwiązaniem problemów bezpośrednio
dotyczących
młodzieży,
takich
jak
wandalizm
i
chuligaństwo,
którym
towarzyszy hałaśliwe zachowanie (w okolicach barów, pubów, dyskotek,
obiektów, na których odbywają się imprezy sportowe), alkoholizm, czy też
narkomania
jest
odpowiednie
zorganizowanie
wolnego
czasu
młodym
mieszkańcom powiatu. Chodzi tu o konkretne działania polegające na
stworzeniu
odpowiedniej
ilości
placów
zabaw,
boisk,
hal
basenów, kin, świetlic przy jednoczesnym zaangażowaniu
sportowych,
dorosłych w
zorganizowanie czasu wolnego w postaci zajęć sportowych, czy innego
rodzaju kółek zainteresowań. Samo udostępnienie obiektów nie gwarantuje
bowiem sukcesu. Zachodzi poza tym konieczność wzbudzenia w młodzieży
zainteresowania, a także wskazania tym zagubionym w rozchwianym systemie
wartości młodym ludziom, co i jak mają robić. Wraz z młodzieżą także
i dorośli powinni mieć większy dostęp do dóbr kultury. Wspólne uczestnictwo
w imprezach kulturalnych, festynach, koncertach, zawodach sportowych itd.
sprzyja
poprawie stosunków na linii rodzic – dziecko. Samo zaś dziecko
powinno mieć zapewniony bezpłatny lub o wiele tańszy bilet wstępu na
baseny, korty tenisowe, do kin.
22
4. Praca wychowawcza i informacyjna.
Analizując
poszczególne
wyniki
ankiety odnosi
się
wrażenie,
że
respondenci porządek i bezpieczeństwo widzą przez pryzmat zlecanych
państwu zadań, nie zaś własnego udziału w ukształtowaniu tych stosunków
społecznych.
Te
sygnały
wskazują
na
konieczność
zmiany
ludzkiej
mentalności, powrotu do takiego stylu życia, który będzie umocowany
aksjologicznie
i
będzie
ukierunkowywał
działania
zgodne
z
normami
społecznymi. Badani dostrzegają wagę odpowiedniego wychowania dzieci,
interesowania się i opieki nad nimi, by uchronić je przed patologiami, a w
konsekwencji zapewnić bezpieczeństwo sobie. Dużą pracę ma tutaj do
wykonania
szkoła,
profilaktycznych,
która
powinna
prowadząc
je
czynnie
w
sposób
uczestniczyć
w
profesjonalny,
działaniach
rzeczowy
i
kompleksowy, a nie przypadkowy.
5. Ograniczanie zjawisk kryminogennych.
Kwestia ocenna zjawisk kryminogennych przedstawia się następująco:
zdecydowana większość spośród ankietowanych wskazuje na bezrobocie,
niewłaściwe wychowanie dzieci i młodzieży, zbyt łagodne prawo oraz
zubożenie społeczeństwa (łącznie ponad 68 % odpowiedzi) jako na zjawiska
najbardziej sprzyjające popełnianiu czynów zabronionych. Bezrobocie jako
najczęściej
wskazywane
przez
respondentów
sposób
zwiększenia
bezpieczeństwa w mieście często odnosi się do ludzi młodych, którzy nadmiar
czasu wolnego wykorzystują w sposób niezgodny z przyjętymi normami
społecznymi. Bezrobocie jako patologia społeczna stwarza zagrożenie w
postaci
narażenia
na
popełnianie
przestępstw
przeciwko
mieniu,
niejednokrotnie z użyciem przemocy lub niebezpiecznego narzędzia. Grupy
osób
bezrobotnych
popadają
w
innego
rodzaju
patologie:
alkoholizm,
narkomania, prostytucja, a chcąc szybko dorównać innym szukają tzw.
łatwego zarobku. Badania ankietowe dowodzą, że środkiem do zmniejszenia
poziomu zagrożenia w społeczeństwie, nie tyle są działania polegające na
walce z przestępczością, lecz jej zapobieganie poprzez poprawienie osobistej
23
sytuacji
ekonomicznej
mieszkańców
oraz
wzrost
poczucia
stabilizacji
materialnej własnej i dzieci, związanej ze stałym zatrudnieniem. Osoby
czujące się pewnie w życiu prywatnym, osoby, którym dobrze się wiedzie,
same
kreują
rzeczywistość
postrzegając
swoje
państwo
i miasto optymistycznie, jako mało podatne na zagrożenia. Wśród takich ludzi
znajdują się skłonni do uczestnictwa w programach profilaktycznych.
Bezrobocie, jedno z wyższych w województwie (stopa bezrobocia
rejestrowanego wynosiła na dzień 30.10.04 17,1%, chociaż z tendencją
spadkową), jest poważnym problemem w powiecie wodzisławskim. Jego
rozwiązaniem z jednej strony jest aktywność własna osoby chcącej podjąć
zatrudnienie, z drugiej strony walkę z bezrobociem (zgodnie z oczekiwaniami
społeczeństwa) powinny podjąć władze samorządowe miast i gmin, m. in.
poprzez tworzenie programów wspierających powstawanie nowych firm,
zachęcanie i pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zdolnych do inwestycji
na lokalnym rynku, stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju drobnej
przedsiębiorczości,
itd.
Organizowanie
prac
interwencyjnych
i
robót
publicznych, organizowanie szkoleń, aktywizacja zawodowa absolwentów
(umowy
i
rozpoczęcie
staże
absolwenckie)
działalności
udzielanie
gospodarczej
i
pożyczek
bezrobotnym
pracodawcom
na
na
tworzenie
dodatkowych miejsc pracy – i wiele innych aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu. Prym w tej realizacji wiedzie Powiatowy Urząd Pracy – ale
strategia działań, tworzenie warunków sprzyjających ograniczaniu zjawiska –
leży po stronie samorządów.
6. Przestrzeganie prawa.
Nieznacznie mniejsza grupa respondentów uznała, że popełnianiu
przestępstw
sprzyja
zbyt
łagodne
prawo.
Społeczeństwo
powiatu
wodzisławskiego podzieliło tym samym pogląd znacznej części obywateli
Polski. Panuje bowiem powszechna opinia, że przyczyną przestępczości jest
zbyt łagodne prawo, którego potencjalni przestępcy się nie obawiają. Z
drugiej zaś strony należy zaznaczyć, że polski kodeks karny jest jednym z
najbardziej rygorystycznych w krajach Europy. Inaczej wygląda sytuacja z
24
egzekwowaniem wymierzonych kar, aby stanowiły dolegliwość dla przestępcy.
Kara jest natomiast wtedy dolegliwa i sprzyja resocjalizacji w przypadku, gdy
zostanie wymierzona w niedługim okresie czasu od popełnienia przestępstwa,
aby sprawca powiązał ją, z konsekwencją jego nagannego zachowania.
Jednocześnie musi być współmiernie wysoka (adekwatna) do zawinionego
czynu. Przy popełnianiu przestępstw przeciwko mieniu w dalszym ciągu brak
jest
skuteczności
domniemanego)
na
w
egzekucji
rzecz
z
majątku
pokrzywdzonego.
sprawcy
Tym
(ustalonego
posunięciom
i
powinna
towarzyszyć świadomość nieuchronności kary, a przestępcy powinni być
napiętnowani poprzez umieszczanie ich wizerunków w prasie. Wiele z osób
ocenia też warunki więzienne jako hotelowe, a przebywanie w zakładach
karnych jako odpoczynek z wieloma przywilejami.
Takie stanowisko społeczeństwa sprawia, że zaledwie 47 % propozycji
działań skierowanych na zwalczanie zjawisk kryminogennych leży w gestii
samych ankietowanych. Do działań takich zaliczono: właściwe wychowanie
dzieci i młodzieży (16,3 %), eliminowanie demoralizującego wpływu TV,
video, gier komputerowych (7,9 %), zapewnienie dostępu do domów kultury,
obiektów sportowych (7,7 %), zapewnienie współdziałania społeczeństwa z
policją (3,4 %), wzmocnienie kontaktów pomiędzy sąsiadami (2,6 %).
7. Ocena pracy policji.
W
kolejnym
etapie
ankietowani
ocenili
pracę
policji
powiatu
wodzisławskiego. Stopień zaufania społeczeństwa do policji ocenić należy
jako wysoki. Przemawia za tym fakt, iż ponad 80 % respondentów będących w
ciągu dwóch ostatnich lat ofiarami przestępstw zgłosiła ten fakt na policji. 70
% z ankietowanych, którzy mieli kontakt z policją zarówno jako ofiary
czynów zabronionych, jak również jako osoby szukające rady i pomocy,
oceniło zachowanie policjantów jako całkowicie poprawne. Ogólnie prace
lokalnej policji 65, 5 % ankietowanych oceniło pozytywnie, zaś jedynie 15,2
% negatywnie (chociaż wskaźnik ten należy obniżać).
Jako propozycje mające na celu poprawę skuteczności działań policji,
respondenci wskazali: eliminowanie biurokracji i kierowanie większej liczby
25
funkcjonariuszy do pracy w terenie, eliminowanie opieszałości, dążenie do
profesjonalizmu, kierowanie do służby większej liczby patroli pieszych.
Odnosząc się do wymienionych propozycji wskazać trzeba, że tylko niektóre
zagadnienia możliwe są do zrealizowania na poziomie lokalnym. Ze struktur
KPP w Wodzisławiu Śl. nie ma możliwości wygospodarowania większej
ilości
policjantów
do
pełnienia
służby
w
terenie
bez
jednoczesnego
spowodowania szkody dla służb innych pionów (Sekcji Kryminalnej, Sekcji
dw. z Przestępczością Gospodarczą, czy Sekcji Ruchu Drogowego). Nowe
naliczenia etatowe po reformie samorządowej spowodowały, że od kilku lat
tut. komenda posiada kadrę mniej liczną o ponad 20 etatów. Bez pozyskania
nowych etatów problem zbyt małej ilości patroli pieszych pozostanie nie
rozwiązany. Na uwagę zasługuje też fakt, iż praktycznie co dwa tygodnie
prawie cały stan etatowy funkcjonariuszy tzw. mundurowych
prewencji
angażowany
jest
do
zabezpieczeń
meczów
- pionu
piłki
nożnej
rozgrywanych na stadionie MOSiR Centrum w Wodzisławiu Śl. Przy obecnych
uregulowaniach
prawnych
i
wytycznych
resortowych
kierowanie
sił
policyjnych do eliminowania zagrożeń związanych z organizowaniem imprez
masowych jest konieczne.
Społeczeństwo odpowiadając twierdząco w 56,5 % zadeklarowało
pomoc policji w jej pracy wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 26,6 %
wykazało postawę bierną twierdząc, że to policja jest od tego, aby zapewnić
ludziom spokój i bezpieczeństwo. Taka postawa obywateli nie wynika jednak
z braku zaufania do policji oraz lekceważenia jej pracy, lecz głównie z braku
czasu, dużej ilości swoich problemów – mieszkańcy nie chcą sobie sprawiać
dodatkowych zajęć i kłopotów.
Następny blok miał na celu wskazanie działań priorytetowych dla
lokalnej
służby
porządkowej
–
straży
miejskiej.
Zdaniem
większości
ankietowanych (55 %) straż miejska powinna się zajmować utrzymywaniem
porządku publicznego. Jako inne zadania wymieniono: kontrolę zachowań
młodzieży, współpracę ze szkołami (11,2 %), kontrolę targowisk, wysypisk
śmieci, wywozu śmieci, ochronę środowiska (8,6 %), a także zwalczaniem
zjawisk wandalizmu, rozbojów, piractwa drogowego, napadów i kradzieży (8,5
%). Zadania te są zadaniami typowo porządkowymi uzupełniającymi w
26
znacznej mierze prace policji. Uzupełniający policję charakter pracy straży
miejskiej został tez podkreślony w opinii respondentów, z których 68 %
stwierdziło, że straż miejska jest potrzebna i pożyteczna, a tylko 19,9 % było
zdania, że jest niepotrzebna, ponieważ robi to co powinna robić policja.
8. Bezpośrednie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa (wg
respondentów).
Ankietę
kończyło
zestawienie
propozycji
konkretnych
działań
zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa, które ankietowani oceniali
w skali 1 do 5, gdzie maksymalna ocena 5 oznaczała, iż dane działanie jest
najbardziej
pożądane.
Za
działania
najbardziej
pożądane
(ocena
„5”)
większość respondentów wskazała:
-
zwiększenie liczby patroli policyjnych (65,4 %),
-
zwiększenie liczby patroli straży miejskiej (31,0 %),
-
poprawienie stanu oświetlenia (50,1 %).
Działania te władze samorządowe oraz policja i straż miejska powinny przyjąć
jako
priorytetowe
bezpośrednio
wpływające
na
wizerunek
stanu
bezpieczeństwa w powiecie wodzisławskim. Ich skuteczność jest jednak
związana z wyposażeniem technicznym policji i straży gminnych, a z tym nie
jest
najlepiej.
Dlatego
realizacja
oczekiwań
społeczności
w
zakresie
bezpieczeństwa i porządku musi się wiązać ze ściślejszą współpracą policji z
samorządami lokalnymi w zakresie wspólnego tworzenia programów, analiz i
spektrum środków zaradczych, ale też z różnymi formami pomocy finansowej.
Może to być szersze wykorzystanie wyodrębnionego na ten cel konta
bankowego, forma darowizny rzeczowej czy współudział w doposażeniu
technicznym.
Potrzebne
jest
też
współdziałanie
w
kierunku
poprawy
wizerunku policji, zmiany nastawienia społeczeństwa do jej działań.
Lokalna społeczność nie wyraziła natomiast zainteresowania tematyką
zorganizowania patroli mieszkańców, aż 38,5 % było zdania, że nic to nie da.
Na przeciętnym poziomie oceniono też zasadność organizowania systemu
pomocy społecznej.
27
9. Ocena ankietyzacji.
Oceny wynikłe z analizy odpowiedzi zamieszczonych w ankietach trzeba
wykorzystać w kreowaniu polityki bezpieczeństwa, a także całej polityki
prospołecznej policji i straży miejskiej.
Wydaje się, iż ankietyzacja generalnie spełniła swoje zadania i może być
przydatna w kreowaniu polityki bezpieczeństwa przez władze samorządowe ,
policję i straże. Pytania ankietowe – wzorowane na podobnych opracowanych
przez autorytety Wyższej Szkoły Policyjnej – winny być w przyszłości jeszcze
bardziej dostosowane do realiów panujących w gminach i uwzględniać
specyfikę ziemi wodzisławskiej.
Dlatego
uważamy,
przeprowadzać
że
podobną
periodycznie
ankietyzację
korzystając
z
społeczeństwa
nabytego
już
należy
doświadczenia.
Należy jednak poprzedzić ją większą kampanią reklamową i dotrzeć do
większej ilości respondentów.
Opracował zespół:
Józef Żywina
Mirosław Pietyra
Stanisław Kraski
Krzysztof Burzyński
28
Download