Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia

advertisement
Załącznik nr 8.2 do SIWZ
numer sprawy: 7/BA/PN/2017
OPIS CZYNNOŚCI, CO DO KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZATRUDNIENIA NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY PRZEZ
OKRES TRWANIA UMOWY NR 7/2/BA/PN/2017
Zamiatacz:
Powierzchnie utwardzone:
1. Zamiatanie i usuwanie śmieci oraz innych zanieczyszczeń (w tym liści) z powierzchni
utwardzonych tj.:
1) dróg,
2) placów manewrowych,
3) parkingów,
4) ciągów pieszych,
5) schodów zewnętrznych,
6) zjazdów (pochylni),
7) wejść do magazynów,
8) ekspedycji Poczty.
2. Zbieranie w worki foliowe liści z powierzchni utwardzonych i układanie w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
3. Sprzątanie boksu na kontenery do odpadów komunalnych.
4. Opróżnianie koszy na śmieci.
5. Czyszczenie oznakowań zewnętrznych (tablice, napisy itp.).
6. Odśnieżanie z posypywaniem powierzchni utwardzonych w miejscach wymienionych
w pkt. 1 środkami do usuwania oblodzeń (piaskiem, chlorkiem sodu) lub innymi środkami
egzotermicznymi uzgodnionymi z Zamawiającym.
7. Skuwanie i usuwanie lodu w miejscach wymienionych w pkt. 1.
8. Uzupełnianie pojemników środkami do usuwania oblodzeń (piaskiem, chlorkiem sodu)
lub innymi środkami egzotermicznymi uzgodnionymi z Zamawiającym przeznaczonymi
do posypywania w miejscach wymienionych w pkt. 1.
9. Bieżący wywóz usuniętego śniegu i oblodzenia z terenu Zamawiającego transportem
Wykonawcy.
10. Skuteczne usuwanie odchodów ptasich i dezynfekcja terenu utwardzonego, z
wyłączeniem miejsc parkingowych na parkingu głównym, niepowodującym uszkodzenia
sprzątanej powierzchni,
11. Skuteczne i sukcesywne usuwanie roślin wyrastających pomiędzy krawężnikami,
studzienkami ściekowymi oraz kostką brukową na jezdni, chodnikach i kostką ażurową
na parkingu głównym,
12. Skuteczne i sukcesywne usuwanie zabrudzeń, w tym pochodzenia organicznego (mech,
glony) z zadaszeń nad miejscami postojowymi dla 6 pojazdów służbowych GUS oraz
zadaszeń nad wejściem (od strony dziedzińca) do siedziby GUS.
Powierzchnie zielone (trawniki)
1. Utrzymanie w czystości (usuwanie śmieci oraz innych zanieczyszczeń) z powierzchni
zielonej (trawników).
2. Podlewanie trawników i roślin, kwiatów w gazonach.
Serwis sprzątający
Wykonywanie dodatkowych prac o charakterze interwencyjnym w przypadku zaistnienia
sytuacji nagłych, np.: awaria, zalanie, działania czynników atmosferycznych itp. –
wykonywanie czynności z częstotliwością wg potrzeb.
Brygadzista
Brygadzista zarządza podległym zespołem pracowników, przydziela im obowiązki i nadzoruje
ich pracę, doraźnie reaguje i rozwiązuje bieżące problemy.
Do obowiązków brygadzisty należy:
1. utrzymywanie relacji z Zamawiającym oraz nadzór nad zgodnością wykonywania usługi
z umową i z obowiązującym prawem;
2. zabezpieczenie wszelkich odpowiednich środków zabezpieczających do pracy na
wysokości i środków ochrony indywidualnej, urządzeń, narzędzi technicznych, oraz
wszystkich materiałów w tym środków chemicznych, w ilości niezbędnej do wykonania
przedmiotu zamówieni;
3. organizowanie stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska oraz kodeksem pracy;
4. prowadzenie szkoleń z zakresu materiałów, środków chemicznych, obsługi maszyn,
urządzeń i narzędzi do sprzątania oraz stosowania środków chemicznych;
5. ocenianie pracowników firmy sprzątającej oraz motywowanie ich do pracy;
6. kontrolowanie jakości pracy wykonanej przez pracowników firmy sprzątającej.
Download