Studia miejskie i regionalne czyli do czego możecie wykorzystać

advertisement
Studia miejskie i regionalne
czyli do czego możecie wykorzystać wiedzę i umiejętności analityczne
o miastach i regionach?
Oferta dla Studentów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
Studia miejskie i regionalne
To studia gwarantujące niezbędną wiedzę i umiejętności
praktyczne:
• cenione w firmach, których rynki są mocno związane ze
specyfiką miasta i regionu
• niezbędne dla samodzielnej pracy projektowej i
kierowania zespołami zadaniowymi zajmującymi się
formułowaniem i wdrażaniem strategii oraz programów
rewitalizacji, czy rozwoju miast
• kluczowe dla organizatorów miejskich usług publicznych,
w tym m.in. usług edukacyjnych, społecznych i
kulturowych, transportowych, …
Studia miejskie i regionalne
• to studia przygotowujące do pracy w urzędzie miejskim,
powiatowym, marszałkowskim i wojewódzkim, w urzędach
administracji specjalnej,
•to studia przygotowujące do pracy w firmach konsultacyjnych
zajmujących się rozwojem, restrukturyzacją i rewitalizacją w
miastach i regionach,
• ale przede wszystkim to studia o tym:
• jak działają dzisiaj oraz
• w obliczu jakich przyszłych warunków będą realizować
swoje strategiczne / innowacyjne aktywności różne
podmioty publiczne oraz firmy skupione w miastach i
regionach
• to studiowanie o tym czym jest miasto i jak ono funkcjonuje
Studia miejskie i regionalne
dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu:
• strategii rozwoju miast i regionów, czyli jak obserwować i
aktywizować zmiany w mieście / regionie (jako mieszkaniec, firma
oraz jako władze samorządowe)
• rewitalizacji miast, czyli jak przekształcać przestrzeń, by zmiany
przynosiły korzyści mieszkańcom i gospodarce miast
• monitoringu i ewaluacji rozwoju lokalnego i regionalnego, czyli
dlaczego każdej zmianie musi towarzyszyć odpowiedzialne
przygotowanie uczenia się na bazie tego co zostało zmienione w
miastach i regionie
• zarządzania projektami rozwoju lokalnego i regionalnego, czyli tego
co jest niezbędne, by odnosić ekonomiczny, społeczny i
środowiskowy sukces w dostarczaniu już oferowanych lub
zupełnie nowych usługach i ofercie infrastrukturalnej miast i
regionu
To co nas wyróżnia
• interdyscyplinarny charakter studiów łączący wiedzę ekonomiczną,
biznesową osadzoną w specyfice przestrzennej.
• praktyczny charakter prac studialnych.
• praca zespołowa, ambitne projekty, życzliwa atmosfera pracy.
• możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji naukowych w ramach
dwóch kół naukowych.
• możliwość podjęcia studiów zagranicznych, m.in. w ramach
międzynarodowego projektu dydaktycznego CEEPUS-REDENE
(Regional Development Network)
Studia miejskie i regionalne
• a jeśli i to jest wciąż zbyt mało – studia doktoranckie, to kolejna ścieżka; dla
tych najbardziej ambitnych?
• czy można porozmawiać z kimś, kto np. związał się z miastem / regionem i
skończył taką specjalność albo prowadzi firmę?
• tak, nasi absolwenci chętnie dzielą się z nami doświadczeniami
zdobytymi w pracy w kraju i za granicą;
• napisz do nas email: [email protected]
Download