DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TOM II

advertisement
FIRMA PROJEKTOWO- INŻYNIERSKA
PRODAM s.c.
Ryszard, Ewa Damijan, ul. Imbramowska 3/42
Adres dla korespondencji: skr. poczt. 79, 31-200 Kraków
31-212 Kraków, (12) 415-85-95, 601-497-125
e-mail: [email protected]
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
TOM II
INWESTOR
TAURON - Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie
30-960 Kraków ul. Dajwór 27
OBIEKT
ADRES
NAZWA
OPRACOWANIA
STADIUM
STACJA TRANSFORMATOROWA NR 1244 WRAZ Z
POMIESZCZENIAMI ROZDZIELNI SN-15kV i nN-0,4 kV W
BUDYNKU „JAWORZNICKA”
30-960 Kraków, ul. Dajwór 27
POMIARY ROZLICZENIOWE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z UKŁADEM SZR
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ANŻA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWAŁ
mgr inż. RYSZARD DAMIJAN BPP Upr. 26/81
OPRACOWAŁ
mgr inż. AGATA SZAREK
OPRACOWAŁ
tech. LIDIA KORANOWICZ
OPRACOWAŁ
tech. MAREK CABAŁA
KRAKÓW, DNIA
WRZESIEŃ 2014
1.2. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Temat opracowania:
„POMIARY ROZLICZENIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z
UKŁADEM SZR”
Inwestor:
TAURON – Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie
30-960 Kraków, ul. Dajwór 27
Obiekt:
Stacja transformatorowa nr 1244 wraz z pomieszczeniami rozdzielni SN-15 kV i
nN-0,4 kV w budynku „JAWORZNICKA”.
- TOM I
-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- TOM II
-
POMIARY ROZLICZENIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z
UKŁADEM SZR
2
1.3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA – TOM II
1. Część opisowa
1.1. Strona tytułowa
1.2. Spis zawartości dokumentacji projektowej
1.3. Zawartość opracowania – część 1
1.4. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego
1.5. Założenia
1.6. Opis techniczny
1.7. Obliczenia
1.8. Dokumenty formalno - prawne
2. Część rysunkowa
1. Schemat ideowy zasilania
2. Schemat układu pomiarowego – zasilanie podstawowe i rezerwowe
nN-0,4 kV
3. Schemat układu pomiarowego – zasilanie rezerwowe
z agregatu prądotwórczego
4. Tablice licznikowe TL1, TL2 - zestawienie
5. Lokalizacja tablic licznikowych – TL1, TL2, TL3
6. Schemat blokowy zasilania z agregatu
7. Schemat starowania agregatem. Listwa zaciskowa Xs-RG
8. Schemat nastaw wyzwalaczy
9. Schemat rozdzielnicySN-15 kV
10. Rozdzielnia SN-15 kV – zestawienie
11. Rozdzielnia RG-ZDR nN-0,4 kV – zestawienie
- E01/T2
- E02/T2
- E03/T2
- E04/T2
- E05/T2
- E06/T2
- E07/T2
- E08/T2
- E09/T2
- E10/T2
- E11/T2
3
1.4 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity : Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami)
oświadczam, że projekt budowlano – wykonawczy w zakresie instalacji
elektrycznej pn. :
„POMIARY ROZLICZENIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z
UKŁADEM SZR”
Inwestor – TAURON – Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, 30-960 Kraków,
ul. Dajwór 27
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
PROJEKTANT
MGR INŻ. RYSZARD DAMIJAN
BPP Upr. 26/81
KRAKÓW, WRZESIEŃ, 2014 R.
4
1.5. ZAŁOŻENIA
1.5.1.
Podstawa opracowania
Podstawą niniejszego opracowania pn:
„PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMTOROWEJ NR 1244
W BUDYNKU
„JAWORZNICKA” W ZAKRESIE ROZDZIELNI SN-15 kV I nN-0,4 kV WRAZ Z
PODŁĄCZENIEM AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO”
„POMIARY ROZLICZENIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z UKŁADEM SZR”
Inwestor – TAURON – Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, 30-960 Kraków ul Dajwór 27
jest umowa oraz:
- inwentaryzacja dla celów projektowych
- warunki przebudowy znak R1_ZS_AN/133656/2014 z dnia 09.07.2014 r.
- warunki podłączenia agregatu prądotwórczego – R1_ZS_WN/133662/14 z dnia
16.07.2014 r.
- warunki przyłączenia znak WP/067836/2014/O09R04 z dnia 11.09.2014 r.
- koncepcja przebudowy stacji 1244 z sierpnia 2014 r.
- protokół z Rady Uzgadniania Projektu z dnia 25.08.2014 r.
- Projekt Budowlano – Wykonawczy – Instalacje elektryczne – tom I
- Projekt Wykonawczy IP-2013-13/W opracowany przez Pracownię Projektową
TAURON
- wizje lokalne w obiekcie
- normy, przepisy, zarządzenia, aktualna wiedza techniczna.
1.5.2.
Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę stacji transformatorowej wraz z
pomieszczeniami SN-15 kV, nN-0,4 oraz przebudowę rozdzielnicy budynkowej wraz z
podłączeniem agregatu prądotwórczego w budynku Dyspozytorni WN, SN nN –
„JAWORZNICKA”, ze szczególnym rozwiązaniem pomiarów rozliczeniowych energii
elektrycznej wraz z układem SZR. W skład opracowania wchodzi:
1.5. ZAŁOŻENIA............................................................................................................. 5
1.5.1. Podstawa opracowania ..................................................................................... 5
1.5.2. Zakres opracowania ......................................................................................... 5
1.5.3. Podstawy prawne ............................................................................................. 6
1.6. OPIS TECHNICZNY ................................................................................................ 9
1.6.1. Parametry techniczne ....................................................................................... 9
1.6.2. Zestawienie mocy ............................................................................................. 9
1.6.3. Moc przyłączeniowa zamówiona w TAURON DYSTRYBUCJA S.A. .............. 10
1.6.4. Układ zasilania – stan istniejący ..................................................................... 10
1.6.5. Założenia do przebudowy stacji transformatorowej nr 1244............................ 10
1.6.6. Układ zasilania – stan docelowy ..................................................................... 11
1.6.7. Ideowy schemat zasilania rozdzielni głównej budynku Z.D.R. ......................... 11
1.6.8. Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej .................................................... 12
1.6.9. Pomiar energii elektrycznej dla agregatu prądotwórczego .............................. 12
1.6.10. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej ...................................................... 13
1.6.11. Tablice licznikowe – lokalizacja ...................................................................... 13
1.6.12. Instalacja przewodów napięciowych i prądowych............................................ 13
5
1.6.13. Zabezpieczenie przedlicznikowe ..................................................................... 13
1.6.14. Pomiar rozliczeniowy dla ORANGE ................................................................ 13
1.6.15. Układ SZR ...................................................................................................... 14
1.6.16. Opis pracy układu SZR ................................................................................... 14
1.6.17. Deklaracje zgodności i certyfikaty ................................................................... 15
1.6.18. Równoważność dostaw .................................................................................. 15
1.6.19. Uwagi ogólne .................................................................................................. 15
1.7. OBLICZENIA ......................................................................................................... 16
1.7.1. Zestawienie mocy dla potrzeb budynku Z.D.R ................................................ 16
1.7.2. Obliczenia zwarciowe ..................................................................................... 16
1.7.3. Dobór przekładników prądowych .................................................................... 18
1.8. Dokumenty formalno-prawne ................................................................................. 18
1.5.3.
Podstawy prawne
1. Dyrektywy Unii Europejskiej
1. Nr 73/23/EWG – w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
2. Nr 89/336/EWG – w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania
3. Nr 93/68/EEC – kompatybilność elektromagnetyczna
2. Ustawy, zarządzenia
1. Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. – wraz z późniejszymi zmianami.
2. Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. – wraz z późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z dnia 22 maja 203 r).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 49, poz.414).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. nr 109 poz. 719)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. Nr 130, poz. 1133).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
8. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania wg stanu na dzień 01.01.2014 r.
3. Wykaz norm
1. PN-EN 12464-1:2004
2. PN-EN 1838:2005
3. PN-EN 50172:2005
4. PN-EN 60598-2-22:2004/
AC:2006
PN-EN 60598-2-22:2004/
5. PN-IEC 60364-1:2000
6. PN-IEC 60364-3:2000
7. PN-IEC 60364-4-41:2000
Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy - Część 1:
Miejsca pracy we wnętrzach
Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne
Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania
szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia
awaryjnego
Instalacje elektrycznych w obiektach budowlanych –
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ustalenia ogólnych charakterystyk
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona
przeciwporażeniowa
6
8. PN-IEC 60364-4-42:1999
9. PN-IEC 60364-4-43:1999
10. PN-IEC 60364-4-443:1999
11. PN-IEC 60364-4-444:2001
12. PN-IEC 60364-4-47:2001
13. PN-IEC 60364-4-473:1999
14. PN-IEC 60364-4-482:1999
15. PN-HD 60364-5-52:2011
16. PN-IEC 60364-5-523:2001
17. PN-IEC 60364-5-53:2000
18. PN-IEC 60364-5-534:2003
19. PN-IEC 60364-5-54:1999
20. PN-IEC 60364-5-548:2001
21. PN-IEC 60364-5-56:1999
24. PN-HD 60364-6:2008
25. PN-HD 60364-4-41:2008
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed
skutkami oddziaływania cieplnego
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem
przetężeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed
przepięciami - Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed
przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów
budowlanych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków
ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków
ochrony zapewniającej bezpieczeństwo – Środki ochrony
przed prądem przetężeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony
w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona
przeciwpożarowa
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność
prądowa długotrwała przewodów
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura
łączeniowa i sterownicza
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego – Urządzenia do
ochrony przed przepięciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i
przewody ochronne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające
i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje
bezpieczeństwa
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6:
Sprawdzenie
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem
elektrycznym.
7
26. PN-IEC 61024-1-2:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady
ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż,
konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych
27. PN-EN 50164-1:2010
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 1:
Wymagania dotyczące elementów połączeniowych
28. PN-EN 50164-1:2010
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część: 2:
Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
29. PN-E-05115:2002
30.
31.
32.
33.
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o
napięciu wyższym od 1 kV
Roboty ziewmne. Wymagania i badania. Punkt 2.11.4
PN-S-02205
Eksploatacja urządzen elektrycznych
PN-EN 50110-1:2001
Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 60529:2003
Norma – N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
wydanie II 2014 r.
8
1.6. OPIS TECHNICZNY
1.6.1.
Parametry techniczne
Napięcie zasilania po stronie SN – 15 kV
Napięcie zasilania po stronie nN - 3400/230 V, 50 Hz, układ TN-C
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym po stronie SN – UZIEMIENIE
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania
układ TN-C-S
Agregat prądotwórczy – trzecie źródło zasilania – 630 kVA
Ochrona przepięciowa – odgromniki kasy B i C w rozdzielnicach piętrowych
1.6.2.
Zestawienie mocy
Rozdzielnia RG – budynek Z.D.R.
Rozdzielnice potrzeb ogólnych
Moc zainstalowana
Moc obliczeniowa
Współczynnik jednoczesności
Współczynnik mocy
Pi = 132,4 kW
Po = 91,6 kW
kz = 0,69
cos φ = 0,96
Rozdzielnice potrzeb gwarantowanych
Moc zainstalowana
Moc obliczeniowa
Współczynnik jednoczesności
Współczynnik mocy
Pi = 99,75 kW
Po = 99,75 kW
kz = 1,0
cos φ = 0,95
Łącznie budynek Z.D.R.
Moc zainstalowana
Moc obliczeniowa
Współczynnik jednoczesności
Współczynnik mocy
Prąd obliczeniowy
Moc przyłączeniowa
Pi = 232,1 kW
Po = 191,4 kW
kz = 0,82
cos φ = 0,95
IB = 289,8 A
Pp = 250,0 kW
Łącznie moc dla węzła kablowego - transformator w stacji nr 1244
Po stronie nN-0,4 kV
Moc obliczeniowa
Po = 622,26 kW
Współczynnik mocy
cos φ = 0,93
Prąd obliczeniowy
IB = 966,9 A
Po stronie SN-15 kV kV
Moc obliczeniowa
Współczynnik mocy
Prąd obliczeniowy
Po = 635,68 kW
cos φ = 0,89
IB = 27,5 A
9
1.6.3.
Moc przyłączeniowa zamówiona w TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia WP/067836/2014/O09R04
11.09.2014 r., zamówiona moc przyłączeniowa wynosi:
z
dnia
Zasilanie podstawowe – przyłącze 1 – 250,0 kW – stacja transformatora nr 1244
Zasilanie rezerwowe – przyłącze 2 – 250,0 kW – złącze kablowe budynek C - stacja
transformatora nr 1035
1.6.4.
Układ zasilania – stan istniejący
Budynek „JAWORZNICKA” – Z.D.R. zasilany jest ze stacji transformatorowej nr 1244
zlokalizowanej na parterze budynku poprzez węzeł kablowy – RN-W nr 820/07.
Zasilanie po stronie SN-15 kV
Rozdzielnia SN-15 kV stacji transformatorowej nr 1244 zasilania jest dwoma kablami 15 kV:
- HAKFTA 3 x 240/15 kV
- stacja transformatorowa nr 3280 – GPZ BONARKA
- HAKFTA 3 x 240/15 kV
- stacja transformatorowa nr 1550
Transformator istniejący
W stacji zabudowany jest transformator olejowy o mocy 800 kVA.
Zasilanie po stronie nN-0,4 kV
Z transformatora wyprowadzony jest do węzła kablowego most szynowy AP 3x200.
Z węzła kablowego zasilane są następujące odbiory:
- rozdzielnia Z.D.R – nN-0,4 kV
- kabel YAKY 4x240
- centrum druku – zasilanie rezerwowe
- kabel 2xYAKY4x240
- budynek C
- kabel YAKY 4 x 240
- budynek B poprzez budynek C
- kabel YAKY 4 x 240
- centrum druku (garaże wg. rys. RD Krowodrza) - kabel YAKY 4x35
Rezerwowe zasilanie rozdzielni Z.D.R.
- z węzła kablowego na budynku C (stacja transformatorowa nr 1035) – kabel YAKY 4x240.
1.6.5.
Założenia do przebudowy stacji transformatorowej nr 1244
W budynku „JAWORZNICKA” zlokalizowane zostały dyspozycje mocy:
- dyspozycja WN
- trzy dyspozycje nN i SN.
Koncepcja obejmowała wymianę rozdzielni głównej RG dla budynku Z.D.R. z uwagi na
konieczność podłączenia rezerwowego zasilania z agregatu prądotwórczego.
Obecnie rozdzielnia główna budynku ma dwa zasilania:
- podstawowe ze stacji transformatorowej nr 1244
- rezerwowe z węzła kablowego na budynku C – (stacja transformatorowa nr 1035).
Obiekt dyspozycji ma mieć jeszcze jedno zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego.
Wobec powyższego włączenie agregatu prądotwórczego do zasilania i przeprojektowanie
układu SZR wymaga przebudowy rozdzielni głównej budynku. Taki zakres prac jest możliwy
przy wyłączonej z pod napięcia istniejącej rozdzielni.
Ponieważ w budynku uruchomiona jest już dyspozycja WN, dokonanie takiego zakresu robót
wymusza okres przejściowy - zasilania dla którego konieczne byłoby wybudowanie
niezależnej rozdzielni nN okresu przejściowego.
10
Aby nie było potrzeby budowania rozdzielni nN dla okresu przejściowego, Rada Techniczna
zaakceptowała propozycję zamiany pomieszczenia istniejącej rozdzielni nN-0,4 kV dla
budynku na pomieszczenie nr 012, w którym obecnie znajduje się magazyn.
Istniejąca rozdzielnia budynku Z.D.R. będzie pracować aż do czasu przygotowania nowej
rozdzielni dla budynku Z.D.R. zlokalizowanej w pomieszczeni 012.
1.6.6.
Układ zasilania – stan docelowy
Zasilanie po stronie SN-15 kV
Rozdzielnia SN-15 kV stacji transformatorowej nr 1244 zasilania będzie tak jak dotychczas
dwoma kablami 15 kV:
- HAKFTA 3 x 240/15 kV do mufy kablowej przelotowej i dalej od mufy do pola nr P2 kablem
3 x XUHAKXS 1x240. 8,7/15 kV - stacja transformatorowa nr 3280 – GPZ BONARKA
- HAKFTA 3 x 240/15 kV do mufy kablowej przelotowej i dalej od mufy do pola nr P1 kablem
3 x XUHAKXS 1x240. 8,7/15 kV - stacja transformatorowa nr 1550
Transformator
Zgodnie z protokołem z Rady Technicznej transformator olejowy zostaje wymieniony na
transformator suchy. Przyjęto moc transformatora tak jak dotychczas - 800 kVA.
Połączenie pola transformatorowego P1 z transformatorem
Transformator suchy zasilany jest z pola transformatorowego mostem kablowym SN-15 kV.
Przyjęto kabel 3 x YHAKXS 1 x 120/15 kV. Kabel ułożyć w rurze ochronnej DVK160.
Połączenie transformatora z węzłem kablowym – most kablowy nN
Dla połączenia transformatora – strona nN-0,4 kV z rozdzielnią – węzeł kablowy,
zaprojektowano kablowy most szynowy – 4 x(2 x YKXS 1 x 240), ułożony na drabince o
szerokości 500 mm.
Zasilanie po stronie nN-0,4 kV
Z węzła kablowego zasilane są tak jak dotychczas następujące odbiory:
- rozdzielnia Z.D.R – nN-0,4 kV
- centrum druku – zasilanie rezerwowe
- budynek C
- budynek B poprzez budynek C
- centrum druku
- kabel 4 x YKY 1x240
- kabel 2xYAKY4x240
- kabel YAKY 4 x 240
- kabel YAKY 4 x 240
- kabel YAKY 4x35
Kable istniejące wyprowadzone na przedpole budynku z uwagi na ich krótka długość należy
zmufować z nowymi odcinkami kabli
o tych samych przekrojach i nowe odcinki wprowadzić do węzła kablowego poprzez
wybudowany nowy kanał kablowy nN w pomieszczeniu SN.
1.6.7.
Ideowy schemat zasilania rozdzielni głównej budynku Z.D.R.
Rozdzielnia główna budynku zasilona jest dwoma kablami z sieci energetyki.
Zasilanie podstawowe – przyłącze 1 – moc 250,0 kW
Miejsce przyłączenia: pole rozdzielni nN (węzeł kablowy) w stacji transformatorowej nr 1244
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od
zabezpieczenia w polu odpływowym rozdzielni nN (węzeł kablowy) w stacji
transformatorowej nr 1244 w kierunku instalacji odbiorcy.
11
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na
wyjściu przewodów od zabezpieczenia w polu odpływowym rozdzielni nN (węzeł
kablowy) w stacji transformatorowej nr 1244 w kierunku instalacji odbiorcy.
Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
a). W zakresie przyłącza: nie dotyczy
b). W zakresie sieci: nie dotyczy
c). W zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie WLZ oraz
instalacji elektrycznej wewnętrznej.
Zasilanie rezerwowe – przyłącze 2 – moc 250,0 kW
Miejsce przyłączenia: pole rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej nr 1035
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od
zabezpieczenia w rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku Z.D.R.
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na
wyjściu przewodów od zabezpieczenia w rozdzielni głównej niskiego napięcia w
budynku Z.D.R.
Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
a). W zakresie przyłącza: nie dotyczy
b). W zakresie sieci: nie dotyczy
c). W zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie linii
zalicznikowej oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej.
Przyjęto pracę dwóch kabli na „gorąco” tzn. obciążone są połową mocy, a w przypadku
awarii jednego z nich kabel drugi przejmuje całą moc budynku.
Dodatkowe zasilanie rezerwowe: agregat prądotwórczy o mocy 630 kVA – nie objęty
niniejszym opracowaniem. Agregat prądotwórczy ustawienie i podłączenie po stronie nN na
terenie TAURON DYSTRYBUCJA S.A. zgodnie z projektem wykonawczym IP – 2013-13/W
opracowanym przez Pracownie Projektową TAURON.
1.6.8.
Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej
Zasilanie podstawowe – przyłącze 1
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia nr WP/067836/2014/O09/R04 z dnia
11.09.2014 r. układ pomiarowo – rozliczeniowy będzie na napięcie 0,4 kV – półpośredni.
Miejsce zainstalowania – lokalizacja istniejąca, czyli nowe pomieszczenie rozdzielni nN-0,4
kV – tablica pomiarowa TL1.
Zasilanie rezerwowe – przyłącze 2
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia nr WP/067836/2014/O09/R04 z dnia
11.09.2014 r. układ pomiarowo – rozliczeniowy będzie na napięcie 0,4 kV – półpośredni.
Miejsce zainstalowania – lokalizacja istniejąca, czyli nowe pomieszczenie rozdzielni nN-0,4
kV – tablica pomiarowa TL1.
1.6.9.
Pomiar energii elektrycznej dla agregatu prądotwórczego
Pomiar energii elektrycznej dla agregatu prądotwórczego zlokalizowany będzie w
pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4 kV – budynek Z.D.R – tablica pomiarowa TL2.
Zaprojektowano pomiar na napięcie 0,4 kV – półpośredni.
12
1.6.10. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
Zaprojektowano dwie tablice licznikowe – TL1 i TL2.
Na tablicy TL1 znajdują się dwa liczniki energii elektrycznej dla przyłącza 1 – stacja 1244 –
zasilanie podstawowe i dla przyłącza 2 – złącze kablowe budynek C – stacja 1035 –
zasilanie rezerwowe.
Na tablicy TL2 znajduje się jeden licznik dla pomiaru energii elektrycznej zasilania
rezerwowego z agregatu prądotwórczego.
Dla tych trzech pomiarów przyjęto licznik energii elektrycznej dla sieci czteroprzewodowej –
pomiar energii czynnej i biernej. Przyjęto licznik Landis+Gyr typ ZMD410CT44.0459, klasa 1,
P1, 3x230/400 V, 5 A, z modułem komunikacyjnym CU-P32. Na tablicy licznikowej TL1, TL2
zaprojektowano:
- listwę zaciskową Ska-P1- przeźroczysta
- zabezpieczenie 3 x B6A w obudowie S4
- zaciski na TH-35 szt. 10 do 2,5 mm2
- synchronizator czasu MK6-DCF
- moduł komunikacyjny CU-B2 – zabudowany na liczniku
W polu nr 2 i 3 rozdzielni głównej budynku – RG-Z.D.R. zaprojektowano przekładniki
prądowe 400/5A, klasa 0,5. FS5, 7,5 VA.
Połączenia układu pomiarowego wykonać przewodami:
- prądowe – 3 x [ 2 x DY 2,5], 750 V w RL18, 320 N,
- napięciowe – 4 x DY 1,5, 750 V w RL18, 320 N,
Wszystkie połączenia wykonać poprzez listwę Ska – P1 – POZYTON przeźroczysta.
Obwody napięciowe zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi S311 B6, 25 kA.
1.6.11. Tablice licznikowe – lokalizacja
Tablice licznikowe należy zabudować w pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4 kV – RG-Z.D.R., po
prawej stronie wejścia do pomieszczenia. Górę tablic licznikowych licować na wysokości
1,8 m, aby były zabudowane w jednej linii.
1.6.12. Instalacja przewodów napięciowych i prądowych
Instalację przewodów napięciowych i prądowych wykonać w rurkach instalacyjnych – RL18,
mocowanych przy pomocy uchwytów do ściany pomieszczenia co 0,5 m.
1.6.13. Zabezpieczenie przedlicznikowe
Zgodnie
z
wydanymi
warunkami
przyłączenia
nr
WP/067836/2014/O09/R04
z dnia 11.09.2014 r., wielkość zabezpieczenia przelicznikowego wynosi 400 A.
1.6.14. Pomiar rozliczeniowy dla ORANGE
W istniejącym pomieszczeniu rozdzielni budynkowej – Z.D.R. znajduje się tablica licznikowa
z bezpośrednim jednofazowym pomiarem energii czynnej – licznik nr 01841-60573338-10-0.
Licznik ten rozlicza energie dla ORANGE – szafa S02M, hala urządzeń, IP, pok. nr 108.
Licznik ten należy zdemontować i przenieść do nowego pomieszczenia rozdzielni głównej
RG-Z.D.R. W niniejszym projekcie oznaczono tą tablice jako TL3.
13
1.6.15. Układ SZR
W rozdzielni głównej RG budynku D.Z.R. zaprojektowano układ SZR. Będzie on sterował
czterema wyłącznikami:
- 1Q1 - zasilanie podstawowe – przyłącze 1
- 2Q1 – zasilanie rezerwowe – przyłącze 2
- 3Q1 – zasilanie rezerwowe z agregatu
- 1Q2 – łącznik sekcyjny
Układ SZR dostarczany jest jako blok łącznie z rozdzielnią główną RG-Z.D.R.
1.6.16. Opis pracy układu SZR
Rozdzielnia główna budynku Z.D.R. wyposażona będzie w układ SZR sterowana przy
pomocy sterownika. Cały układ SZR stanowi wyposażenie rozdzielni i jest dostarczany
razem z rozdzielnią.
Układ SZR steruje czterema wyłącznikami o prądzie znamionowym 630 A.
1Q1
2Q1
3Q1
1Q2
- wyłącznik na zasilaniu podstawowym ze stacji nr 1244 – przyłącz 1.
- wyłącznik na zasilaniu rezerwowym ze złącza budynek C - stacja nr 1035 – przyłącz 2
- wyłącznik na zasilaniu rezerwowym z agregatu prądotwórczego
- łącznik sekcyjny (sekcja 1 i sekcja 2)
Rozdzielnia pracuje w stanie normalnym przy dwóch podstawowych zasilaniach – przyłącz 1 i
przyłącz 2, po 50% obciążenia znamionowego. Przy zaniku zasilania z przyłącza 1 –
podstawowe – rozłącza się wyłącznik 1Q1 i włącza się łącznik sekcyjny – wyłącznik 1Q2.
Rozdzielnia pracuje w stanie normalnym przy dwóch podstawowych zasilaniach – przyłącz 1 i
przyłącz 2. Przy awarii zasilania z przyłącza 2 – rezerwowe – rozłącza się wyłącznik 2Q1 i
załącza się wyłącznik 1Q2.
Jeżeli zanik napięcia będzie postępował dalej (przy wyłączonym zasilaniu – przyłącz 1 i
wyłączonym zasilaniu – przyłącz 2, otworzą się oba wyłączniki 1Q2 i 2Q2, a wyłącznik
sekcyjny 3Q1 będzie załączony. Wówczas zostanie wysłany sygnał do agregatu
prądotwórczego poprzez rozdzielnię RG-AGR, styk NO zwiera się i włącza się do pracy
agregat prądotwórczy. Rozruch agregatu trwa do 20sec. W tym czasie wyłącznik 3Q1 nie
może być zamknięty. Dopiero po otrzymaniu informacji, że parametru napięcia 230/400 V oraz
częstotliwość osiągnęły wartości znamionowe, przekaźnik zabudowany przed wyłącznikiem
3Q1 poda informacje do sterownika i nastąpi zamknięcie wyłącznika 3Q1, napięcie zostanie
podane na rozdzielnicę RG-Z.D.R przy załączonym łączniku sekcyjnym - wyłącznik 1Q2.
W czasie przerwy beznapięciowej, przy otwartych wyłącznikach zasilania podstawowego 1Q1
i/lub 1Q2 – odbiory gwarantowane będą podtrzymywane napięciem z UPS, a odbiory ogólne
napięcia mieć nie będą. Wyłączy się oświetlenie ogólne, a załączy się oświetlenie awaryjne,
które ma pracować w czasie 1 godziny.
Przy powrocie napięcia z jednego przyłącza nr 1 lub nr 2, nastąpi otwarcie wyłącznika 1Q2 i
styk przekaźnika NO, co spowoduje podanie sygnału do agregatu prądotwórczego na
wyłączenie. Jeżeli przywrócone zostało napięcie tylko z jednego przyłącza np. 1 lub 2, to
łącznik sekcyjny 1Q2 jest nadal załączony. Dopiero po powrocie drugiego zasilania – oba
przyłącza 1 i 2 są pod napięciem otwiera się łącznik 1Q2 i zamyka odpowiedni łącznik
zasilania głównego. Rozdzielnia główna dyspozytorni – RG-Z.D.R powraca do normalnej
pracy.
14
Diagram łączeń SZR
1Q1
2Q1
1Q2
3Q1
Przyłącz 1 – St.Tr. nr 1244
Przyłącz 2 – bud. C – St.Tr. nr 1035
Awaria przyłącza 1 – zasilanie z bud. C – St.Tr.nr 1035 –
przyłącz 2
Awaria przyłącza 2 – zasilanie – St.Tr. nr 1244 – przyłącz 1
Awaria przyłącza 1 i 2 – zasilanie z agregatu
I
0
0
I
I
I
0
0
0
I
0
I
I
I
0
0
I
Wył. pożarowe – przyłącz 1 i 2 – przycisk P-PWP
0
I
0
0
0
0
I
0
0
0
0
Wył. pożarowe – agregat – przycisk P-AGR
0 – wyłącznik otwarty
I – wyłącznik zamknięty
1Q1 – wyłącznik – przyłącz 1 – sekcja 1
2Q1 – wyłącznik – przyłącz 2 – sekcja 2
1Q2 – wyłącznik sekcyjny (łączy sekcje 1 i 2
3Q1 – wyłączni zasilania z agregatu
Załączenie agregatu następuje przez zwarcie styku NO podanego ze sterownika SZR.
Agregat ma załączyć się po osiągnięciu pełnych parametrów sieci 230/400 V, 50 Hz, jest to
czas około 20 sec.
Wyłączenie agregatu następuje poprzez rozwarcie stuku NO podanego ze sterownika SZR.
1.6.17. Deklaracje zgodności i certyfikaty
Dla rozdzielnicy, aparatów i urządzeń, przewodów, opraw itd. – wszystkich materiałów, które
zostaną zabudowane w czasie robót, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklaracje
zgodności producenta. Aparatura ma być dostarczona ze znakiem CE. Ponadto należy
dostarczyć Zamawiającemu karty gwarancje, instrukcje, D.T.R.. i.t.p. dokumenty.
1.6.18. Równoważność dostaw
Dopuszcza się dostawy materiałów, urządzeń, aparatury równoważne w stosunku do
wskazanych w niniejszym projekcie, jednak pod warunkiem wcześniejszej zgody przez
Zamawiającego. Liczniki energii przy dostawie zamiennej należy uzgodnić z Wydziałem
Pomiarów.
1.6.19. Uwagi ogólne
1. Roboty elektryczne wykonać w ścisłej koordynacji z pracami konstrukcyjnymi,
wentylacją, technologią budynku, robotami budowlanymi i instalacjami sanitarnymi.
2. Przestrzegać norm, przepisów i zarządzeń dyrektyw unijnych oraz wytycznych
dostawców systemów oraz aktualnej wiedzy technicznej.
3. Dostarczyć Zamawiającemu protokoły z pomiarów i testów niezbędne do otrzymania
Decyzji na Użytkowanie. Protokoły winny być podpisane przez osobę wykonującą
pomiary z grupą kwalifikacyjną do pomiarów elektrycznych – „E” i sprawdzone przez
osobę z grupą kwalifikacyjną „D”. Zaświadczenia w danej grupie muszą odpowiadać
poziomowi napięcia, na bazie którego wykonywane są testy.
5. Dla rozdzielnic, urządzeń, kabli, przewodów i pozostałych materiałów
zabudowywanych, Wykonawca dostarczy deklaracje zgodności dla każdej partii
zabudowanego materiału.
6. Deklaracja zgodności ma obejmować rozdzielnicę łącznie z zabudowaną aparaturą
elektryczną i wykonaną ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym.
7. Zdemontowane materiały lub urządzenia elektryczne należy przekazać
Zamawiającemu lub utylizować. Do uzgodnienia i decyzji w czasie realizacji zadania.
15
1.7. OBLICZENIA
1.7.1.
Zestawienie mocy dla potrzeb budynku Z.D.R
BUDYNEK DYSPOZYCJI Z.D.R. - JAWORZNICKA
Rozdzielnice
potrzeb ogólnych
Rozdzielnica RP1
Rozdzielnica RP2
Rozdzielnica RP3
Rozdzielnica RW
JZ – jednostka
zewnętrzna
klimatyzacji
CW – centrala
wentylacyjna
Pi
[kW]
10,06
17,49
13,30
46,50
L.p.
1
2
3
RAZEM:
Rozdzielnice
gwarantowane
UPS1
UPS2
UPS3
RAZEM:
132,4
Pi
[kW]
38,00
38,00
23,75
99,75
L.p.
Budynek Z.D.R. łącznie
Pi
[kW]
kZ
PO
[kW]
cosφ
132,4
0,69 91,60
0,96
0,31 28,12
99,75
1,00 99,75
0,95
0,33 32,79 105,00
232,1
0,82 191,4
0,95
0,32 60,90
L.p.
1
2
3
4
5
6
Rozdzielnice
1 podstawowe
Rozdzielnice
2 gwarantowane
Łącznie:
Prąd obliczeniowy IB=
1.7.2.
kZ
0,63
0,51
0,56
0,80
PO
cosφ
[kW]
6,36 0,97
8,95 0,99
7,48 0,99
37,30 0,95
19,00 0,70 13,30
26,00 0,70 18,20
0,69 91,60
PO
kZ
[kW]
1,00 38,00
1,00 38,00
1,00 23,75
1,00 99,75
0,23
0,17
0,15
0,33
QO
[kVAr]
1,48
1,52
1,10
12,47
SO
[kVA]
6,53
9,08
7,56
39,33
0,80 0,75
9,98
16,63
1,00 0,09 1,58
0,96 0,31 28,12
QO
cosφ tgφ
[kVAr]
0,95 0,33 12,49
0,95 0,33 12,49
0,95 0,33
7,81
0,95 0,33 32,79
18,27
tgφ
tgφ
QO
[kVAr
]
95,81
SO
[kVA]
40,00
40,00
25,00
105,0
SO
[kVA]
95,81
200,8
289,8A
Obliczenia zwarciowe
Transformator
Moc zwarcia
– przewód 4x 2xYKXS 240 mm2 R=0,038Ω/km X=0,08Ω/km (10m)
– przewód 4x YKY 240 mm2 R=0,076Ω/km X=0,08Ω/km (8m)
16
17
1.7.3.
Dobór przekładników prądowych
Wytypowano przekładnik IMPb 400/5A; kl 0,5; Sn=5VA; Ith= 60xIpn; Idyn=150Ipn
Gdzie:
– moc znamionowa przekładnika
– moc pobierana przez licznik ( wartość podana przez producenta)
–strata mocy w miejscach połączeń 1,25 dla
– prąd obwodu pierwotnego
– prąd obwodu wtórnego
– znamionowy krótkotrwały prąd cieplny
– znamionowy prąd dynamiczny przekładnika
Obliczenia wykonano przyjmując licznik Landis-Gyr ZDM410CT44.0459
POZOSTAŁE OBLICZENIA UJĘTO W PROJEKCIE BUDOWANO – WYKOANWCZYM –
TOM I.
1.8. Dokumenty formalno-prawne
1. Uprawnienia budowlane do projektowania Projektanta - BPP Upr. 26/81.
2. Przynależność Projektanta do MOIIB - MAP/IE/4971/01.
3. Warunki przebudowy znak R1_ZS_WN/133656/2014 z dnia 09.07.2014 r.
4. Warunki podłączenia agregatu prądotwórczego nr R1_ZS_WN/133662/14
z dnia 16.07.2014 r.
5. Warunki przyłączenia nr WP/067836/2014/O09R04 z dnia 11.09.2014 r.
Kraków, wrzesień 2014 r.
Ryszard Damijan
18
Download