Zalecane wartości współczynnika szorstkości n do wzoru Cowan`a

advertisement
Zalecane wartości współczynnika szorstkości n0 do wzoru Cowan’a
dla koryt rzecznych i terenów zalewowych
(Arcement i Schneider 1989)
Materiał korytowy
Piasek średnioziarnisty
Piasek gruboziarnisty
Żwir
Otoczaki
Głazy
Przeciętna średnica
materiału korytowego
d50 [mm]
0,5 – 1,0
1,0 – 2,0
2 – 64
64 – 256
> 256
Wartość n0
w korycie regularnym
w korycie hydraulicznie
i prostoliniowym –
gładkim – w możliwie
przeciętne warunki
najlepszych warunkach
przepływu
przepływu
0,022 – 0,026
0,020
0,026 – 0,035
0,020
0,028 – 0,035
0,026
0,030 – 0,050
0,040 – 0,070
-
Zalecane wartości współczynników szorstkości koryta do wzoru Cowan’a, uwzględniane w przypadku
występowania w korycie rzecznym dodatkowych czynników zwiększających opory przepływu
(Arcement i Schneider 1989)
Warunki przepływu
n1 –
nieregularność
koryta
n2 – zmienność
przekroju
poprzecznego
koryta
n3 – wpływ
przeszkód
Dodatkowa
wartość n
Opis warunków przepływu
brak
0,000
mała
0,001 – 0,005
średnia
0,006 – 0,010
duża
0,011 – 0,020
Porównywalne do warunków w korycie regularnym i gładkim,
uformowanym w danym materiale korytowym.
Porównywalne do występujących w korytach dokładnie
wykopanych lub ostrożnie pogłębianych, posiadających dobre
warunki przepływu, ale z nieznaczną erozją (rozmyciem) na
skarpach brzegów.
Porównywalne do występujących w korytach pogłębianych,
o średniej do znacznej szorstkości koryta oraz posiadające
umiarkowane osuwiska na brzegach lub wyerodowane skarpy.
Znaczne osuwiska lub rozmycia brzegów w ciekach naturalnych;
znaczne osuwiska lub erozja na skarpach kanałów i rowów;
zniekształcona, chropowata i nieregularna powierzchnia koryt w
utworach skalistych.
Wielkość i kształt przekroju poprzecznego koryta zmienia się
stopniowo.
Mniej lub bardziej sporadyczne zmiany przekroju poprzecznego,
albo linia nurtu sporadycznie przemieszcza się od brzegu do
brzegu powodując zmiany kształtu przekroju poprzecznego.
Mniej lub bardziej częste zmiany przekroju poprzecznego, albo
linia nurtu często przemieszcza się od brzegu do brzegu
powodując zmiany kształtu przekroju poprzecznego koryta.
Kilka rozproszonych w korycie przeszkód takich jak odsypiska,
kłody, odsłonięte korzenie drzew, pale, pomosty, pojedyncze
głazy, które łącznie zajmują mniej niż 5 % powierzchni przekroju
poprzecznego.
Przeszkody zajmują mniej niż 15 % powierzchni przekroju
poprzecznego, a odległość miedzy przeszkodami jest taka, że
strefa oddziaływania na warunki przepływu jednej przeszkody nie
obejmuje strefy oddziaływania innej przeszkody. Mniejsze
wartości współczynnika należy przyjmować w przypadku
przeszkód opływowych o gładkiej powierzchni – większe gdy
przeszkody posiadają nieregularne i ostre krawędzie.
Przeszkody zajmują mniej od 15 do 50 % powierzchni przekroju
poprzecznego, albo odległość miedzy przeszkodami jest
dostatecznie mała, że wpływ kilku przeszkód sumuje się,
powodując blokowanie odpowiedniej części przekroju
poprzecznego.
Przeszkody zajmują mniej ponad 50 % powierzchni przekroju
poprzecznego, albo odległość miedzy przeszkodami jest
dostatecznie mała, że przepływ o znacznej turbulencji występuje
w przeważającej części przekroju poprzecznego.
stopniowa
0,000
zmiany
sporadyczne
0,001 – 0,005
zmiany częste
0,010 – 0,015
nieznaczny
0,000 – 0,004
mniejszy
0,005 – 0,015
znaczny
0,020 – 0,030
silny
0,040 – 0,050
n4 – wpływ
roślinności
mały
0,002 – 0,010
średni
0,010 – 0,025
duży
0,025 – 0,050
bardzo duży
0,050 – 0,100
m – wpływ
mały
krzywoliniowości
koryta
średni
duży
1,00
1,15
1,30
Gęste trawy darniowe o elastycznych łodygach lub roślinność
zielna rosnąca w miejscach, gdzie średnia głębokość wody jest
co najmniej 2-krotnie większa od wysokości roślin; sadzonki
drzew o elastycznych łodygach, takie jak wierzba krzewiasta
(wiklina) i topola, rosnące w miejscach gdzie średnia głębokość
wody jest co najmniej 3-krotnie większa od wysokości roślin.
Trawy darniowe rosnące w miejscach, gdzie średnia głębokość
wody wynosi od 1 do 2 wysokości roślin; średnio gęste trawy
łodygowe, rośliny zielne lub sadzonki drzew, rosnące w
miejscach, gdzie średnia głębokość wody wynosi od 2 do 3
wysokości roślin; średnio gęsta roślinność krzewiasta rosnąca
wzdłuż brzegów, porównywalna z 1-2 rocznymi krzewami wikliny
w okresie poza-wegetacyjnym, a także brak znacznego
zarastania dna koryta w miejscach, gdzie promień hydrauliczny
przekracza wartość 0,6 m.
Trawy darniowe rosnące w miejscach, gdzie średnia głębokość
wody jest mniej więcej równa wysokości roślin; 8-mio 10-cio letnie
wierzby lub topole, pomiędzy którymi rośnie trochę roślinności
zielnej i krzewów (wszystkie rośliny bez liści) w miejscach, gdzie
promień hydrauliczne przekracza wartość 0,6 m; jedno-roczne
krzewy wiklinowe, pomiędzy którymi na skarpach brzegów rośnie
trochę roślinności zielnej (wszystkie rośliny w pełni ulistnione),
a także brak znacznego zarastania dna koryta w miejscach, gdzie
promień hydrauliczny przekracza wartość 0,6 m.
Trawy darniowe rosnące w miejscach, gdzie średnia głębokość
wody jest mniejsza niż połowa wysokości roślin; jedno-roczne
krzewy wikliny, pomiędzy którymi na skarpach brzegów rośnie
trochę roślinności zielnej rośnie roślinność zielna (wszystkie
rośliny w pełni ulistnione), albo gęsta roślinność wodna
porastająca całe dno koryta; drzewa, pomiędzy którymi rosną
rośliny zielne lub krzewy (wszystkie rośliny w pełni ulistnione).
Współczynnik krzywoliniowości koryta (wsp. krętości koryta)
S = 1,0 – 1,2 (obliczany jako stosunek długości rzeki do długości
doliny).
Dla S = 1,2 – 1,5
Dla S > 1,5
Download