dokumenty formalno-prawne

advertisement
Dokumenty formalno - prawne wymagane przy składaniu
wniosków o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków
z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 155 ust. 5 ustawy z 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków
wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wymaga pisemnej zgody dyrektora oddziału
wojewódzkiego Funduszu. Wobec powyższego, wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i
obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej winien zawierać następujące dokumenty
potwierdzające jego zasadność:
1.
2.
3.
4.
Świadczeniodawca – Zbywający, będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
w stanie likwidacji, w związku z przeniesieniem praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej zobowiązany jest przedstawić rozporządzenie, zarządzenie lub uchwałę organu
tworzącego Świadczeniodawcy – Zbywającego w przedmiocie likwidacji zakładu opieki zdrowotnej
lub jego części;
Świadczeniodawca – Przejmujący obowiązany jest przedstawić oświadczenie o nr wpisów do rejestrów
– zgodnie z załącznikiem do aktualnie obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielenie świadczeń
opieki zdrowotnej;
Świadczeniodawca – Przejmujący wykonujący działalność leczniczą w formie spółki cywilnej
zobowiązany jest przedstawić kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia
o zasadach reprezentacji spółki albo uchwalę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad
reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do
prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;
Świadczeniodawca – Przejmujący zobowiązany jest przedstawić kopię polisy lub innego dokumentu
potwierdzającego zawarcie przez niego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Świadczeniodawcy – Przejmującego za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w
zakresie przedmiotu umowy na okres obowiązywania umowy:
 w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, polisa powinna spełniać
wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729);
 w przypadku świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą,
polisa powinna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.,
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy
niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 293, poz. 1728).
Świadczeniodawca – Przejmujący może złożyć również umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym
także oświadczenie stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta
na okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
5.
6.
W przypadku gdy w warunkach zawierania umów, dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową - kopię zawartej umowy
(bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy
ze Świadczeniodawcą – Przejmującym, zawierające zastrzeżenie o prawie Narodowego Funduszu
Zdrowia do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008, Nr
164, poz. 1027 z późn. zm.) w zakresie wynikającym z umowy zawartej z oddziałem Funduszu;
W przypadku gdy Świadczeniodawca – Przejmujący nie przedstawia dokumentów, o których mowa w
pkt. 5 – należy przedstawić oświadczenie, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania
podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy;
1
7.
8.
Świadczeniodawca – Przejmujący zobowiązany jest przedstawić na formularzach wg wzorów
stanowiących załączniki do aktualnego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
- wzór podpisu i parafy,- „oświadczenie oferenta” ;
W przypadku gdy Świadczeniodawca – Przejmujący jest reprezentowany przez pełnomocnika:
- należy przedstawić pełnomocnictwo do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w imieniu
Świadczeniodawcy – Przejmującego udzielone przez osobę lub osoby, które mają prawo do
reprezentowania Świadczeniodawcy – Przejmującego;
Powyżej wymienione dokumenty, składane przez Świadczeniodawców, muszą być zgodne z rzeczywistym
stanem faktycznym i prawnym. Dla zagwarantowania właściwego terminu rozpatrzenia wniosku,
Świadczeniodawcy winni złożyć komplet wszystkich dokumentów nie później niż na jeden miesiąc przed
planowaną datą przeniesienia praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Każda strona załączonych do wniosków dokumentów w formie papierowej powinna być podpisana lub
parafowana przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy – Przejmującego zgodnie
z załączonym wzorem podpisów, a ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Oddział Funduszu zastrzega sobie prawo do weryfikacji propozycji finansowych Świadczeniodawcy
Zbywającego i Świadczeniodawcy Przejmującego
Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora OW - Świadczeniodawca Przyjmujący składa pełną dokumentację
aktualizacyjną umowy sporządzoną w formie elektronicznej i papierowej w oparciu o szablon udostępniony
przez
Kujawsko-Pomorski
Oddziału
Wojewódzkiego
Narodowego
Funduszu
Zdrowia.
Dokumentacja aktualizacyjna powinna w sposób kompleksowy pozwolić na zweryfikowanie potencjału
wykonawczego Świadczeniodawcy – Przejmującego oraz potwierdzać spełnianie wymagań określonych
właściwymi przepisami dla danego rodzaju świadczeń. Sporządzenie dokumentacji wymaga uprzedniej
rejestracji nowego użytkownika w systemie SZOI .
2
Download