Wzór umowy najmu lokalu użytkowego wraz z załącznikiem

advertisement
Wzór umowy najmu lokalu użytkowego wraz z załącznikiem
UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
zawarta w dniu ………. 2014 roku pomiędzy :
Publicznym Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku przy ul. Porzeczkowej
11
reprezentowanym przez :
1. .......................................................– Dyrektora Gimnazjum
zwanym Wynajmującym, a :
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez
1. …………………………………………
2. …………………………………………
zwanym Najemcą
§1
1. Przedmiotem umowy są niżej wymienione pomieszczenia będące częścią budynku
Publicznego Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku przy ul.
Porzeczkowej 11 o łącznej powierzchni użytkowej 293,9 m2.
a) pomieszczenie znajdujące się na I piętrze na galerii sali gimnastycznej o pow. 16,2 m2
b) pomieszczenie znajdujące się na I piętrze na galerii sali gimnastycznej o pow. 16,5 m2
c) pomieszczenie wydzielone z korytarza na I piętrze o pow. 42,9 m2
d) pomieszczenie wydzielone z korytarza na I piętrze o pow. 32,2 m2
e) pomieszczenie znajdujące się w piwnicy, w którego skład wchodzi: pomieszczenie
przejściowe o pow. 16 m2 oddzielone drzwiami od pomieszczenia o pow. 34,1 m 2. Łączna
powierzchnia – 50,1 m2
f) sala lekcyjna znajdująca się na II piętrze o pow. 51,4 m2 wynajmowana na 30 godz.
w miesiącu od piątku do niedzieli poza godzinami pracy Wynajmującego.
g) sale lekcyjne które będą udostępniane od piątku do niedzieli poza godzinami pracy
Wynajmującego.
2. Najemca wykorzystywał będzie przedmiot najmu wyłącznie na prowadzenie działalności
dydaktycznej.
3. Wydanie Najemcy przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego
będącego załącznikiem nr 1 do umowy.
1
§2
1. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej wykonanie wynikających
z niej zobowiązań finansowych, stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu i opłat
dodatkowych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, pod rygorem odstąpienia przez
organizatora przetargu od jej zawarcia.
2. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i podlega zarachowaniu na poczet zaległości powstałych
w związku z nienależytym lub nieterminowym uiszczeniem opłat oraz innych zobowiązań
związanych z najmem lub dzierżawą. Kaucja może zostać zaliczona w poczet zadłużenia jeden raz
w ciągu roku kalendarzowego. Uzupełnienie kaucji winno nastąpić w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania.
3. Kaucja może być wnoszona w pieniądzach, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
4.
Kaucja
podlega
zwrotowi
po
rozliczeniu
wszelkich
zobowiązań
związanych
z użytkowaniem nieruchomości.
§ 3
Umowa zostaje zawarta od ………………..2014r. na czas nieoznaczony.
Umowę może zostać rozwiązania przez każdą ze stron za trzy miesięcznym okresem
wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca.
Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia gdy :
1. Najemca odda lokal w podnajem bez zgody Wynajmującego,
2. Najemca zalega z opłatami czynszowymi za dwa pełne okresy płatności,
3. Najemca dokona przeróbek lokalu bez zgody Wynajmującego,
4. Najemca naruszy inne, istotne warunki umowy.
W przypadku zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń, Wynajmującemu, po uprzednim
bezskutecznym pisemnym wezwaniu, wyznaczającym dodatkowy co najmniej 7-dniowy termin
do
zapłaty
lub
usunięcia
naruszeń,
przysługuje
prawo
rozwiązania
umowy
najmu
ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Najemca ma obowiązek wydać przedmiot
najmu Wynajmującemu w terminie 3 dni od daty rozwiązania umowy.
W przypadku naboru uniemożliwiającego rozpoczęcie procesu dydaktycznego, Najemca może
wypowiedzieć umowę w każdym dowolnym terminie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§4
Ustala się miesięczne opłaty za wynajmowane pomieszczenia:
1) Kwota miesięczna czynszu: ..................................zł netto za pomieszczenia wymienione
w §1 lit a) do f). + obowiązująca stawka podatku Vat płatna na rzecz Wynajmującego do
20-go dnia każdego miesiąca.
2
2) 13,00 zł netto za jedną godzinę najmu sali lekcyjnej + obowiązująca stawka podatku Vat
płatna na rzecz Wynajmującego do 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Najemca na koniec miesiąca potwierdzi pisemnie wykorzystanie sal w danym okresie
rozliczeniowym. Czynsz za wynajem sal lekcyjnych będzie iloczynem faktycznych godzin
najmu oraz stawki najmu za jedną godzinę.
3) Najemca dodatkowo opłaca za powierzchnię zajętą pod reklamę, napis – 13 zł netto za
każdy rozpoczęty m2 miesięcznie w zależności od powierzchni wykonanego napisu.
4) Czynsz zawiera opłaty z tytułu eksploatacji przedmiotu najmu, korzystanie z ciągów
komunikacyjnych, sanitariatów, energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę i ścieki,
centralne ogrzewanie. Sprzątanie pomieszczeń we własnym zakresie Najemcy.
(Wynajmujący na dzień podpisania umowy jest zwolniony podmiotowo od podatku Vat;
cena netto = cena brutto).
5) Najemca oświadcza, że posiada nr NIP: ……………………. i upoważnia Wynajmującego
do wystawiania faktur bez jego podpisu.
6) Strony ustalają następujący adres Najemcy do korespondencji (w tym do przesyłania
rachunków): …………………………………
7) W przypadku zwłoki w płatnościach czynszu, Wynajmujący ma prawo do naliczania
odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
8) Strony postanawiają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Najemcę jest data
dokonania przelewu bankowego na rachunek bankowy Wynajmującego.
§5
1. Stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku nie
wyrażenia zgody na tę zmianę przez Najemcę,
umowa ulega rozwiązaniu z okresem
wypowiedzenia jak w § 3.
§6
1. Zmiana strony umowy wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.
2. Wynajmujący może wyrazić zgodę na zmianę strony umowy poprzez:
1) podpisanie aneksu określającego jako stronę umowy dotychczasowego Najemcę oraz
jego współmałżonka lub wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w linii prostej oraz
wspólnika, który przystąpił do spółki cywilnej.
2) podpisanie aneksu określającego stronę umowy z pominięciem jednej lub kilku osób za
zgodą wszystkich dotychczasowych Najemców nieruchomości,
3) cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy na nabywcę nakładów
poniesionych na nieruchomości.
3. Warunkiem udzielenia zgody na zmianę strony umowy jest brak zadłużenia wobec
Wynajmującego.
3
§7
W przypadku gdy wymiar jednomiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych wynosi ponad
3.000 zł Najemca, winien przedłożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się,
w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do wydania
nieruchomości po zakończeniu najmu lub dzierżawy oraz egzekucji należności wynikających z
umowy w wysokości dwunastomiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych. Koszty
sporządzenia aktu notarialnego obciążają Najemcę. W przypadku nie przedłożenia stosownego
oświadczenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż przed
przejęciem lokalu, Wynajmujący odstąpi od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia,
a Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 2-krotnej wartości
czynszu ustalonego w § 4, pkt. 1 umowy.
§8
1. Najemca może dokonywać nakładów na nieruchomość wyłącznie za pisemną zgodą
Wynajmującego. Wszelkie poczynione nakłady nie podlegają rozliczeniu, z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Zwrotowi podlegają jedynie nakłady w celu przystosowania nieruchomości do potrzeb osób
niepełnosprawnych, poczynione na podstawie pisemnego porozumienia określającego zakres,
koszty i sposób rozliczenia. W przypadku wykonania prac przed podpisaniem porozumienia,
o którym mowa wyżej, Najemca traci prawo do zwrotu wartości poczynionych nakładów.
§9
Podnajem lub poddzierżawa nieruchomości wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.
Podnajem lub poddzierżawą może być objęte nie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości.
W takim przypadku podwyższa się czynsz o co najmniej 30% za podnajętą lub
poddzierżawioną powierzchnię.
§10
1. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem.
2. Najemca zobowiązuje się do utrzymania porządku w pomieszczeniach i jego najbliższym
otoczeniu.
3. Najemca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich napraw bieżących w celu
utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym. Najemca zobowiązany jest do
niezwłocznego dokonania naprawy na własny koszt po uprzednim uzyskaniu zgody
Wynajmującego.
4. W przypadku uszkodzenia przez Najemcę urządzeń, sprzętu lub pomocy naukowych
4
stanowiących wyposażenie przedmiotu najmu, obowiązany jest we własnym zakresie
przywrócić je do stanu poprzedniego bez potrzeby wzywania i jakichkolwiek świadczeń ze
strony Wynajmującego. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa swoim
słuchaczom. Najemca bierze pełną odpowiedzialność za kradzież wyposażenia
pomieszczeń.
5. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązuje się oddać wynajmowane pomieszczenia
uporządkowane i w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnego zużycia i
eksploatacji.
§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§12
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie,
a w razie braku porozumienia właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Wynajmującego.
§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
§14
Umowę
sporządzono
w
dwóch
jednobrzmiących
egzemplarzach,
jeden
egzemplarz
dla Wynajmującego oraz jeden dla Najemcy.
Wynajmujący :
Najemca :
5
Zał. nr 1 do umowy najmu
Wzór Protokołu zdawczo - odbiorczego
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
powierzchni użytkowych znajdujących się
w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 15 im.
Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku przy ul. Porzeczkowej 11 wynajmowanego z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności dydaktycznej sporządzony w dniu ..................... r.
pomiędzy:
1. ................................................... reprezentującym ........................................ będącym Najemcą
lokalu zgodnie z umową z dnia ..................................., zwanym dalej Przejmującym,
a
2. .......................................... reprezentującym ......................... w ........... będącym Wynajmującym
przedmiotowy lokal, zwanym dalej Przekazującym,
1. W dniu .................................. Przekazujący przekazał Przejmującemu niżej wymienione
pomieszczenia o łącznej powierzchni 293,9 m2:
a) pomieszczenie znajdujące się na I piętrze na galerii sali gimnastycznej o pow. 16,2 m2
b) pomieszczenie znajdujące się na I piętrze na galerii sali gimnastycznej o pow. 16,5 m2
c) pomieszczenie wydzielone z korytarza na I piętrze o pow. 42,9 m2
d) pomieszczenie wydzielone z korytarza na I piętrze o pow. 32,2 m2
e) pomieszczenie znajdujące się w piwnicy, w którego skład wchodzi: pomieszczenie
przejściowe o pow. 16 m2 oddzielone drzwiami od pomieszczenia o pow. 34,1 m 2. Łączna
powierzchnia – 50,1 m2
f) sala lekcyjna znajdująca się na II piętrze o pow. 51,4 m2 wynajmowana na 30 godz.
w miesiącu od piątku do niedzieli poza godzinami pracy Wynajmującego.
g) sale lekcyjne które będą udostępniane od piątku do niedzieli poza godzinami pracy
Wynajmującego.
2. Przejmujący kwituje odbiór:


.............. komplet kluczy do pomieszczeń,
..................................................
3. Opis pomieszczeń i wyposażenia:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6
........................................................................................................................................
4. Przejmujący oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za zniszczenie lub kradzież
dokonaną w pomieszczeniach oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad właściwego
korzystania z wyposażenia tam się znajdującego.
Potwierdzam zgodność protokołu ze stanem faktycznym.
....................................
Przekazujący
.................................................
Przejmujący
7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards