Ochrona przed przepięciami spowodowanymi

advertisement
Ochrona przed przepięciami
spowodowanymi udarami
piorunowymi
Ochronniki przeciwprzepięciowe
Katalog produktów i przewodnik doboru
Ze Schneider
Electric, ochrona
przepięciowa jest
łatwo instalowana
w systemach
rozdziału energii
Dla wszystkich rozdzielnic i obudów niskiego napięcia:
Pełny zakres
Zapewnienie ochrony urządzeń
dołączonych do:
– sieci niskiego napięcia
– sieci telekomunikacyjnych
– sieci komputerowych.
Prostota wdrożenia i stosowania.
Kompatybilność z układami uziemienia
(TT, TNS, TNC, IT).
Ciągłość usługi
i zapewnione
bezpieczeństwo
Schneider Electric zapewnia koordynację
między ochronnikiem przeciwprzepięciowym
i wyłącznikiem (PN-EN 61643-11).
Zgodność z normami.
Obecnie coraz więcej
urządzeń elektrycz­
nych jest wrażliwych
na przepięcia spo­wo­
dowane udarami
piorunowymi.
Zgodność techniczna i estetyczna.
90%
urządzeń zasilanych
z sieci zawiera
wbudowane ele­
menty elektroniczne.
Ochronniki przeciwprzepięciowe w technologii
„wbudowanego dobezpieczenia”
Quick PRD, stanowiące innowację firmy Schneider
Electric, posiadają własny wyłącznik nadprądowy:
łatwy wybór i prostota instalacji zapewniają
większą efektywność ochrony.
Skrócenie czasu
instalacji do
30%.
Prosta i efektywna metoda doboru:
Wymagana jest instalacja
ochronnika przeciwprzepięciowego w rozdzielnicy
Nie
Czy piorunochron jest
umieszczony na obiekcie lub
w odległości 50 m od obiektu?
Tak
Typ1+Typ2(1)
lub
Typ2
Typ1+2
Czy znany jest prąd
zwarciowy lsc?
Tak
Czy znany jest prąd
zwarciowy lsc?
Nie
Nie
Tak
www.schneider-electric.com
krok po kroku wg przewodnika doboru
Czy jest system uzie­mie­
nia w układzie IT 440V?
Poziom ryzyka?
Nie
Mały
Średni
Duży
Obiekt
znajduje jest
na terenie
miejskim lub
podmiejskim
w zwartej
zabudowie
Obiekt
znajduje się
na płaskim
terenie
Obiekt znajduje się
na terenie
zaliczanym do
wysokiego ryzyka
(wieże, drzewa,
obszar górzysty,
szczyty gór, teren
zawilgocony, stawy)
Jeżeli urządzenie znajduje się
w odległości większej niż 30 m
od chronionej rozdzielnicy, to jest
wymagana ochrona dodatkowa
Poziom ryzyka
12,5 lub 25kA/fazę,
określony wg PN-EN
62305-2 (wymagane
minimum = 12.5kA/fazę)
(1)
Tak
Zastosuj
ochronnik IT
440V
Imax=40kA(8/20)
Tablica koordynacji dobezpieczenia
dla ochronników przeciwprzepięciowych
Typ 2 – klasa II
Isc (kA)
50
36
25
C60L
20A(1)
15
10
C60L
25A(1)
PF 8/
PRD 8r
PF 20/
PRD 20r
C60H
20A(1)
C60H
25A(1)
PF 8/
PRD 8r
PF 20/
PRD 20r
Quick
PRD 8r
C60N
20A(1)
Quick
PRD 20r
C60N
25A(1)
NG125N(2)
40A(1)
NG125N(2)
50A(1)
PF 40/
PRD 40r
PF 65/
PRD 65r
C60H
40A(1)
C60H
50A(1)
PF 40/
PRD 40r
PF 65/
PRD 65r
Quick
PRD 40r
C60N
40A(1)
C60N
50A(1)
PF 40/
PRD 40r
PF 65/
PRD 65r
6
PF 8/
PRD 8r
PF 20/
PRD 20r
8 kA
20 kA
Wymagana jest dodatkowa ochrona, jeżeli
urządzenie znajduje się w odległości od
rozdzielnicy większej niż 30 m.
Małe ryzyko
Brak piorunochronu
40 kA
Średnie ryzyko
65 kA
Duże ryzyko
Imax
Typ 1 – klasa I
Isc (kA)
Wyłącznik nie jest zintegrowany
70
Wyłącznik jest zintegrowany
50
NG125L
80A(1)
NG125L
80A(1)
PRF1(3)
12.5r
PRD1
Master
NG125H
80A(1)
NG125H
80A(1)
PRF1(3)
12.5r
PRD1
Master
Compact
NSX
160N
160A
PRF1
Master
36
25
Skontaktuj się z nami (układ kaskadowy)
(1) Wszystkie wyłączniki mają charakterystykę typu C
(2) NG 125L dla 1P & 2P
(3) Spełniające także wymagania dla Typ 2
Compact
NSX
160F
160A
PRF1
Master
NG125N
80A(1)
15
C120H lub
NG125N
80A
(1)
10
…/…
PRF1(3)
12.5r
Compact
NSX
160B
160A TM
NG125N
80A (1)
PRF1(3)
12.5r
C120N
80A(1)
PRD1
25r
PRF1
Master
6
PRF1 12.5r (3)
lub PRD1 25r
12.5 kA
25 kA
Maksymalne ryzyko
Iimp
IT440V
IT440V
Piorunochron na obiekcie lub w odległości
mniejszej niż 50 m od obiektu
PRF1 12.5r/PRF1 Master/
PRD1 25r/PRD1 Master
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 1
i Typu 1+2
Seria ochronników przeciwprzepięciowych Typu 1
spełniająca wymagania normatywne w zakresie
odporności na przepływ prądu udarowego o kształcie
10/350 ms (8/20 ms dla ograniczników przepięć Typu 2)
nadaje się do stosowania w systemach uziemienia TT,
TN-S, TN-C i 230 V IT (połączenie z przewodem
neutralnym)
Dodatkowo ochronniki przeciwprzepięciowe PRF1
Master mogą być stosowane w systemie IT 400 V.
Ochronniki przeciwprzepięciowe PRF1 12,5 r i PRD1
są wyposażone w sygnalizację dającą możliwość
zdalnego informowania o konieczności wymiany
wkładu. Ochronniki przeciwprzepięciowe PRD1 są
wyposażone w łatwe do wymiany wkłady.
PRF1 12.5r/PRF1 Master/PRD1 25r/PRD1 Master
Ochronnik przeciwprzepięciowy Typu 1 jest zalecany do instalacji elektrycznych
w obiektach usługowych oraz w budynkach przemysłowych chronionych przez
instalację odgromową ze zwodami odgromowymi pionowymi lub w postaci siatki
zwodów.
Chroni on instalacje elektryczne przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna.
Jest stosowany w celu przewodzenia prądu piorunu przy bezpośrednim trafieniu
w obiekt, wpływającego od uziomu do przewodów instalacji.
Musi być zainstalowany za urządzeniem rozłączającym, od strony zasilania, takim jak
bezpiecznik lub wyłącznik, którego zdolność wyłączania musi być przynajmniej równa
maksymalnemu spodziewanemu prądowi zwarcia w miejscu jego zainstalowania.
Ochronniki przeciwprzepięciowe PRF1 12.5 r i PRD1 25 zapewniają również ochronę
Typu 2 i chronią instalacje elektryczne przez bardziej dokładne ograniczanie fali
przepięcia atmosferycznego.
PRF1 12.5r (1P+N, 3P+N)
Typ
Konstrukcja wyrobu
ochronnika
przeciw­
przepięcio­
wego
Ochronnik bez 1P+N
wymiennego
wkładu
3P+N
16632
16634
PRF1 12.5r
T1, T2
PRF1 12.5r
PRF1 Master
T1
PRD1 25r
PRD1 25r (1P+N, 3P+N)
Ochronnik
z wkładem
wymiennym
PRD1 Master
PRD1 Master (1P+N, 3P+N)
1P+N
3P+N
PRD1 25r
T1 + T2
16330
16332
PRD1 Master
T1
16361
16363
PRF1 12.5r/PRF1 Master/
PRD1 25r/PRD1 Master
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 1
i Typu 1+2
PRF1 Master (1P)
PRF1 12.5r (3P)
PRF1 Master (2P, 3P, 4P)
1P
2P
3P
Połączenie
punktu
neutralnego
4P
Rekomendowane
akcesoria
Szyny grzebieniowe
TT, TN-S
16633
TN-C
2 x 16630
16630
3 x 16630
4 x 16630
PRD1 25r (1P)
PRD1 25r (2P, 3P, 4P)
1P
2P
IT (1) punkt neutralny
wielokrotny
16643
IT (1) punkt neutralny
pojedynczy
16644
IT (1) punkt neutralny
wielokrotny
16645
PRD1 Master (2P, 3P, 4P)
3P
4P
TT, TN-S
2 x 16329
16329
4 x 16329
16331
IT 230 V
TN-C
TT, TN-S
2 x 16360
4 x 16360
16362
IT 230 V
TN-C
(1) Wersja bez wskaźnika
PRF1 12.5r/PRF1 Master/
PRD1 25r/PRD1 Master
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 1
i Typu 1+2
Typ ochronnika
przeciwprze­
pięciowego
Liczba
biegunów
Szerokość
Iimp – (kA)
9 mm
modułów
Ochronnik
Ochronnik
przeciwprze­ prze­­ciwprze­pię­
pięciowy
ciowy + wyłącznik
1P+N
4
3P+N
8
Ochronnik bez
wkładu
wymiennego
PRF1 12.5r
8
1P
Up - kV
Znamionowe
napięcie
sieci
Najwięk­
sze
na­pię­cie
trwałej
pracy
Uc - V
Numer
kat.
12.5/50 N/PE
50
25
1.5
230
350
16632
12.5/50 N/PE
50
25
1.5
230 / 400
350
16634
Prąd impulsowy
12.5
Un - V
50
25
1.5
230 / 400
16633
350
-
50
1.5
230
440
16630
25
40
25
1.5
230
350
16329
25
40
25
1.5
230
350
16331
4
50
1P
4
3P
12
35
Type 1 + 2
1P+N
3P+N
PRD1 Master
Znamio­
Napię­
Maksymalny nowy prąd ciowy ­
wyładow­czy poziom
prąd
ochrony
wyładowczy
Type 1
Ochronnik z wymiennym wkładem
PRD1 25r
In - kA
Typ 1 + 2
3P
PRF1 Master
I max (kA)
(8/20)
(10/350)
8
16
25/100 N/PE
40
25/100 N/PE
40
25
25
1.5
230/400
1.5
230/400
16330
350
16332
350
Type 1
1P
4
25
-
25
1.5
230
350
16360
3P
12
25
-
25
1.5
230
350
16362
1P+N
Element wymienny
3P+N
8
16
25/100 N/PE
-
25/100 N/PE
-
25
25
1.5
230/400
1.5
230/400
16361
350
16363
350
C1 Master-350
-
4
-
-
-
25
1.5
-
350
16314
C2 40-350
-
12 mm
-
-
-
20
1.4
-
350
16316
C1 25-350
C1 Neutral-350
-
23 mm
4
-
-
-
-
-
25
-
1.5
-
-
-
Typ ochronnika
Wkład wymienny
przeciwprzepięcio­
wego
Faza
16315
350
16317
350
Przewód neutralny
Typ 1
Typ 2
PRD1 25r 1P
16315
16316
-
PRD1 25r 1P+N
16315
16316
16317
PRD1 25r 3P
3 x 16315
3 x 16316
-
PRD1 25r 3P+N
3 x 16315
3 x 16316
16317
PRD1 Master 1P
16314
-
-
PRD1 Master 1P+N
16314
-
16317
PRD1 Master 3P
3 x 16314
-
-
PRD1 Master 3P+N
3 x 16314
-
16317
PRD1 25r
PRD1 Master
PRF1 12.5r/PRF1 Master/
PRD1 25r/PRD1 Master
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 1
i Typu 1+2
Dane techniczne
Częstotliwość pracy
Stopień ochrony
Czas odpowiedzi
Wskaźnik uszkodzenia
Przyłączenie za pomocą
zacisków tulejkowych
Temperatura pracy
Normy
Certyfikat
Panel frontowy
Zaciski
Udary
PRF1 12.5r
PRF1 Master
PRD1 25r
PRD1 Master
50 Hz
IP40
IP20
IK05
y 25 ns
Zielony: prawidłowe
działanie
Czerwony: uszkodzenie
1 A/250 V AC
50/60 Hz
IP40
IP20
IK05
y 1 ms
-
50 Hz
IP40
IP20
IK05
y 25 ns
Biały: prawidłowe
działanie
Czerwony: uszkodzenie
1 A/250 V AC.
0.2 A/125 V DC
2.5...35 mm²
2.5...25 mm²
-25°C do +60°C
50 Hz
IP40
IP20
IK05
y 100 ns
Biały: prawidłowe
działanie
Czerwony: uszkodzenie
1 A/250 V AC.
0.2 A/125 V DC
10...35 mm²
10...25 mm²
-25°C do +60°C
Zdalna
sygnalizacja
Przewód sztywny 10...35 mm²
Przewód giętki
10...25 mm²
-25°C do +60°C
Typ 1
IEC 61643-1 T1.
PN-EN 61643-11 Typ 1
Typ 2
IEC 61643-1 T2.
PN-EN 61643-11 Typ 2
CE
10...50 mm²
10...35 mm²
-40°C do +85°C
IEC 61643-1 T1.
PN-EN 61643-11 Typ 1
-
IEC 61643-1 T1.
PN-EN 61643-11 Typ 1
IEC 61643-1 T2.
PN-EN 61643-11 Typ 2
KEMAKEUR, CE
KEMAKEUR, CE
IEC 61643-1 T1.
PN-EN 61643-11 Typ 1
CE
Wybór wyłącznika/ochronnika przeciwprzepięciowego
Typ
Iimp:
Prąd
impulsowy
PRF1 12.5r
12.5 kA
PRF1 Master
35 kA
PRD1 25r
PRD1 Master
25 kA
25 kA
Isc: przewidywany prąd zwarciowy w miejscu instalacji
10 kA
15 kA
25 kA
36 kA
50 kA
C120N 80 A charakt. C
C120H 80 A charakt. C NG125N 80 A charakt. C Skontaktuj się z nami
lub
NG125N 80 A charakt. C
Compact NSX160B 160 A TM
Compact NSX160F
Compact NSX160N
160 A
160 A
NG125N 80 A charakt. C
NG125N 80 A charakt. C
NG125H 80 A charakt. C NG125L 80 A charakt. C
Akcesoria
Typ
Liczba biegunów
Numer kat.
Szyna grzebieniowa 4 P
4
16643
Szyna grzebieniowa 6 P
6
16644
Szyna grzebieniowa 8 P
8
16645
Przewód giętki o długości 200 mm ( PRF1 Master)
16646
PRD
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2 lub 3
z wyjmowanymi wkładami
Ochronniki przeciwprzepięciowe PRD umożliwiają
szybką wymianę uszkodzonych wkładek z elementami
warystorowymi.
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2 są badane
udarami prądowymi 8/20.
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 3 są badane
udarami kombinowanym – napięciowymi 1,2/50 oraz
prądowymi 8/20.
Każdy ochronnik przeciwprzepięciowy ma określony zakres zastosowania:
b Ochrona na wejściu (Typ 2):
v PRD65(r) jest zalecany dla wysokiego poziomu ryzyka (miejsce mocno eksponowane)
v PRD40(r) jest zalecany dla średniego poziomu ryzyka
v PRD20(r) jest zalecany dla niskiego poziomu ryzyka
b Ochrona drugiego stopnia (Typ 2 lub 3):
v PRD8 (r) zapewnia ochronę drugiego stopnia urządzeń odbiorczych i jest
instalowany kaskadowo z ochronnikami przeciwprzepięciowymi instalowanymi na
wejściu. Taki ochronnik przeciwprzepięciowy jest wymagany do instalacji blisko
odbiorników, gdy znajdują się one w odległości większej niż 30 m od ochronnika
przepięć instalowanego na wejściu.
Ochronniki przeciwprzepięciowe z wyjmowanymi wkładami z oznaczeniem „r” są
wyposażone w sygnalizację dającą możliwość zdalnego informowania o konieczności
wymiany wkładki.
Maksymalny prąd wyładowczy
(lmax)
65 kA
Wysoki poziom ryzyka (miejsce mocno eksponowane)
40 kA
Średni poziom ryzyka
Rodzaj ochrony
Na wejściu
Drugiego stopnia (Typ 2 lub 3)
PRD65
PRD40
1P+N.
20 kA
Niski poziom ryzyka
PRD20
3P+N.
8 kA
Wkład.
10
PRD8
PRD
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2 lub 3
z wyjmowanymi wkładami
Rodzaj
sieci
1P+N
3P+N
1P
2P
3P
System
uziemienia
Zdalna
Typ
sygnalizacja ochronnika
b
b
b
b
b
b
b
b
PRD65r 1P IT
PRD65r 1P
PRD65r 1P+N
PRD65r 2P
PRD65r 3P IT
PRD65r 3P
PRD65r 3P+N
PRD65r 4P
Charakt. C 50 A
16659
IT
TT & TN
TT & TN-S
TN
IT
TN-C
TT & TN-S
TN-S
b
PRD40r 1P
PRD40 1P
PRD40r 1P+N
PRD40 1P+N
PRD40r 2P
PRD40 2P
PRD40r 3P
PRD40 3P
PRD40r 3P IT
PRD40r 3P+N
PRD40 3P+N
PRD40r 4P IT
PRD40r 4P
PRD40 4P
Charakt. C 40 A
16597
16664
16669
TT & TN
TT & TN
TT & TN-S
TT & TN-S
TN
TN
TN-C
TN-C
IT
TT & TN-S
TT & TN-S
IT
TN-S
TN-S
PRD20 1P
PRD20r 1P+N
PRD20 1P+N
PRD20 2P
PRD20 3P
PRD20r 3P IT
PRD20r 3P+N
PRD20 3P+N
PRD20r 4P IT
PRD20 4P
Charakt. C 25 A
16599
16673
TT & TN
TT & TN-S
TT & TN-S
TN
TN-C
IT
TT & TN-S
TT & TN-S
IT
TN-S
PRD8 1P
PRD8r 1P+N
PRD8 1P+N
PRD8 2P
PRD8 3P
PRD8r 3P IT
PRD8r 3P+N
PRD8 3P+N
PRD8r 4P IT
PRD8 4P
Charakt. C 20 A
16678
16680
TT & TN
TT & TN-S
TT & TN-S
TN-S
TN-C
IT
TT & TN-S
TT & TN-S
IT
TN-S
4P
16555
16556
16557
16442
16559
16558
16443
16561
16566
16562
16567
16444
16667
16564
16569
16445
16568
16563
16571
16672
16572
16446
16674
16574
16447
16573
16576
16677
16577
16448
16679
16579
16449
16578
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Element
zabezpieczający
11
PRD
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2 lub 3
z wyjmowanymi wkładami
Dane techniczne
Typ ochronnika
Liczba biegunów
przeciwprzepięciowego
PRD65
PRD65r 1P IT
PRD65r 1P
PRD65r 1P+N
PRD65r 2P
PRD65r 3P IT
PRD65r 3P
PRD65r 3P+N
PRD65r 4P
PRD40
PRD40r 1P
PRD40 1P
PRD40r 1P+N
PRD40 1P+N
PRD40r 2P
PRD40 2P
PRD40r 3P
PRD40 3P
PRD40r 3P IT
PRD40r 3P+N
PRD40 3P+N
PRD40r 4P IT
PRD40r 4P
PRD40 4P
PRD20
PRD20 1P
PRD20r 1P+N
PRD20 1P+N
PRD20 2P
PRD20 3P
PRD20r 3P IT
PRD20r 3P+N
PRD20 3P+N
PRD20r 4P IT
PRD20 4P
PRD8 (1)
PRD8 1P
PRD8r 1P+N
PRD8 1P+N
PRD8 2P
PRD8 3P
PRD8r 3P IT
PRD8r 3P+N
PRD8 3P+N
PRD8r 4P IT
PRD8 4P
Liczba modułów
9 mm
Imax – (kA)
Maksymalny prąd
wyładowczy
In – (kA)
Znamio­nowy prąd
wyładow­czy
1P
1P
1P+N
2P
3P
3P
3P+N
4P
2
65
20
1P
1P
1P+N
1P+N
2P
2P
3P
3P
3P
3P+N
3P+N
4P
4P
4P
2
40
15
1P
1P+N
1P+N
2P
3P
3P
3P+N
3P+N
4P
4P
2
4
20
5
1P
1P+N
1P+N
2P
3P
3P
3P+N
3P+N
4P
4P
2
4
8
2.5
4
6
8
4
6
8
6
8
6
8
Typ
C 65-460
C 65-340
C 40-460
C 40-340
C 20-460
C 20-340
C 8-460
C 8-340
C przewód neutralny
12
Wkład wymienny dla
Numer katalogowy
PRD65r
16681
PRD65r IT
PRD40r IT
PRD40, PRD40r
PRD20r IT
PRD20, PRD20r
PRD8r IT
PRD8, PRD8r
Wszystkie wyroby
16680
16684
16685
16686
16687
16688
16689
16691
PRD
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2 lub 3
z wyjmowanymi wkładami
Up (kV)
Napięciowy poziom ochrony
CM
Un – (V)
Znamio­no­we
napię­cie sieci
DM
L/t
N/t
y2
y 1.5
y 1.5
y2
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
-
230
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.9
y 1.9
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.9
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
-
230
y 1.4
y 1.4
y 1.1
y 1.4
y 1.4
y 1.5
y 1.1
y 1.1
y 1.1
y 1.1
y 1.1
-
230
y 1.4 / y 1.1
y 1.4 / y 1.1
y1
y 1.4 / y 1.1
y 1.4 / y 1.1
y 1.5
y1
y 1 / y 1.1
y 1 / y 1.1
y 1 / y 1.1
y 1 / y 1.1
-
230
y 1.1
y 1.1
y 1.1
y 1.5
y 1.5
y 1.1
Typ 2 / Typ 3
y1/y1
y1
y1
y 1.5
y 1.5
y1
L/N
230/400
230/400
230/400
Dane techniczne
230/400
Częstotliwość pracy
50/60 Hz
Ic prąd pracy ciągłej
< 1 mA
Napięcie znamionowe
Czas odpowiedzi
Wskaźnik uszkodzenia:
Wskaźnik mechaniczny zielony/czerwony
Zdalne wskazanie stanu uszkodzenia
Rodzaj zacisków przyłączeniowych
Temperatura pracy
Normy
Uc – (V)
Największe napięcie trwałej pracy
CM
Numer
katalo­gowy
DM
L/t
N/t
460
340
340
460
340
340
260
340
260
340
340
340
-
16555
16556
16557
16442
16558
16443
16559
16659
340
340
340
340
340
340
460
460
340
340
260
260
340
340
260
260
460
340
340
340
340
340
340
-
16561
16566
16562
16567
16444
16667
16445
16568
16563
16564
16569
16597
16664
16669
340
340
340
460
460
340
260
260
340
260
260
460
340
340
340
340
340
-
16571
16672
16572
16446
16447
16573
16674
16574
16599
16673
340
340
340
460
460
340
L/N
16576
260
340
16677
260
340
16577
340
16448
16449
16578
260
340
16679
260
340
16579
460
16678
340
16680
CM: tryb wspólny (faza do ziemi i przewód neutralny do ziemi)
DM: tryb różnicowy (faza do przewodu neutralnego)
(1) Uoc: udar złożony napięcie:10 kV
230/400 V AC
Biały
Czerwony
< 25 ns
działanie
uszkodzenie
przez styk NO, NC 250 V / 0.25 A
zaciski tulejkowe 2.5 do 35 mm²
-25 °C do +60 °C
IEC 61643-1 T2 & PN-EN 61643-11 Typ 2
13
PRD-DC
Ochronniki przeciwprzepięciowe napięcia
stałego DC Typu 2 z wyjmowanymi wkładami
Ochronniki przeciwprzepięciowe PRD-DC napięcia stałego są zaprojektowane do
ochrony przed przepięciami atmosferycznymi paneli fotowoltaicznych oraz wejść
inwertera napięcia stałego.
Powinien być zainstalowany w rozdzielni wewnątrz budynku. Jeśli rozdzielnia znajduje
się na zewnątrz, musi być szczelna i wodoodporna.
Ochronniki przeciwprzepięciowe PRD-DC są wyposażone w łatwe do wymiany wkłady.
Posiadają sygnalizację dającą możliwość zdalnego informowania o konieczności
wymiany wkładu.
Normy
b IEC 61643-1 T2
b PN-EN 61643-11 Typ 2.
PRD 40r-600DC
Certyfikaty
e
PRD 40r-1000DC
Schemat
wewnętrzny
Maksy­mal­
ny prąd
wyładow­
czy Imax
(kA)
Znamio­
nowy prąd
wyładow­
czy In (kA)
Napięciowy
poziom
ochrony Un (V
napięcie stałe)
CM
PRD 40r-600DC
Znamio­
nowe
napięcie
sieci Uc (V
napięcie
stałe)
DM
L+/t L-/t
L+/L-
Maksymalne
napięcie pracy
ciągłej Uoc (V
napięcie stałe)
CM
DM
L+/t L-/t
L+/L-
Napięcie w Liczba
Numer
obwodzie modułów kat.
nie
9 mm
ob­cią­­­żo­
nym ­U
(V napięcie
stałe)
L+ L-
40
15
1.6
1.6
2.8
600
600
600
840
600
6
16434
PRD 40r-1000DC
L+ L-
40
15
3.9
3.9
3.9
1000
600
600
1230
1000
6
16436
CM: Tryb wspólny
DM: Tryb różnicowy
Wkłady wymienne
Typ
C 40-460
PRD 40r-1000DC
C neutralny-340
PRD 40r-600DC
C 40-340
Wkłady wymienne
14
Wkład wymienny dla
PRD 40r-600DC
Numer
kat.
16684
16685
16691
PRD-DC
Ochronniki przeciwprzepięciowe napięcia
stałego DC Typu 2 z wyjmowanymi wkładami
Dane techniczne
Częstotliwość pracy
Prąd stały
Czas odpowiedzi
< 25 ns
Wskaźnik uszkodzenia
Przy wkładach
Rodzaj zacisków
przyłączeniowych
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Stopień ochrony
Zaciski tulejkowe 2.5 do 35 mm2
Biały
Czerwony
Przez styk NO/NC 250 V / 0.25 A
działanie
uszkodzenie
-25°C do +60°C
-40°C do +85°C
Zaciski: IP20
Panel frontowy: IP 20
IK03
Połączenie
W zależności od odległości między „generatorem” a „przetwornicą napięcia’ może być
konieczne zainstalowanie dwóch lub więcej ochronników przeciwprzepięciowych aby
zapewnić ochronę obu urządzeń.
Generator
Generator
Przetwornica
Przetwornica
15
PF
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2 lub 3
Wielobiegunowe jednoczęściowe ochronniki
przeciwprzepięciowe PF są dostosowane do systemów
uziemienia: TT, TN‑S, TN-C.
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2 są badane
udarami prądowymi 8/20 .
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 3 są badane
udarami kombinowanym – napięciowymi 1,2/50 oraz
prądowymi 8/20.
Każdy ochronnik przeciwprzepięciowy ma określony zakres zastosowania:
b Ochrona na wejściu (Typ 2):
v PF65(r) jest zalecany dla wysokiego poziomu ryzyka (miejsce mocno
eksponowane)
v PF40(r) jest zalecany dla średniego poziomu ryzyka
v PF20(r) jest zalecany dla niskiego poziomu ryzyka
b Ochrona drugiego stopnia (Typ 2 lub 3):
v PF8 zapewnia ochronę drugiego stopnia urządzeń odbiorczych i jest instalowany
kaskadowo z ochronnikami przeciwprzepięciowymi instalowanymi na wejściu. Ten
ochronnik przeciwprzepięciowy powinien być instalowany blisko odbiorników, gdy
znajdują się one w odległości większej niż 30 m od ochronnika przepięć instalo­wa­
nego na wejściu.
Ochronniki przeciwprzepięciowe PF z oznaczeniem „r” są wyposażone w sygnalizację
dającą możliwość zdalnego informowania o konieczności wymiany wkładki.
Znamionowy prąd wyładowczy
(lmax)
Rodzaj ochrony
Na wejściu
Drugiego stopnia (Typ 2 lub 3)
65 kA
Wysoki poziom ryzyka (miejsce mocno eksponowane)
1P+N.
PF65
40 kA
Średni poziom ryzyka
PF40
20 kA
Niski poziom ryzyka
PF20
8 kA
3P+N.
16
PF8
PF
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2 lub 3
Rodzaj sieci
1P+N
3P+N
1P
2P
3P
4P
15683
15684
15584
15581
System
uziemienia
Zdalna
Typ
sygnalizacja ochronnika
TT & TN
PF 65 1P
TT & TN-S
PF65 1P+N
TN-C
PF65 2P
TN-C
15685
TT & TN-S
15586
TT & TN-S
15585
15686
15687
15587
15582
TN-S
PF65r 3P+N
PF65 3P+N
b
PF65r 4P
TT & TN
PF40 1P
PF40 1P+N
TN
PF40 2P
TN-C
TT & TN-S
15688
TT & TN-S
PF40r 3P+N
PF40 3P+N
TN-S
15588
TN-S
PF40 4P
15691
15592
15597
15693
15593
15694
15695
15595
15598
15696
15596
Charakt. C 40A
PF40 3P
b
15590
15692
Charakt. C 50A
PF65 3P
b
TT & TN-S
15690
Element
zabezpieczający
b
PF40r 4P
TT & TN
PF20 1P
TT & TN-S
PF20 1P+N
TN
PF20 2P
TN-C
PF20 3P
TT & TN-S
PF20 3P+N
TN-S
PF20 4P
TT & TN
PF8 1P
TT & TN-S
PF8 1P+N
TN
PF8 2P
TN-C
PF8 3P
TT & TN-S
PF8 3P+N
TN-S
PF8 4P
Charakt. C 25A
Charakt. C 20A
17
PF
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2 lub 3
Typ ochronnika
Liczba biegunów
przeciwprzepięciowego
PF65
Dane techniczne
Liczba modułów
9 mm
Imax – (kA)
Maksymalny prąd
wyładowczy
In – (kA)
Znamionowy
prąd wyładowczy
65
20
40
15
20
5
8
2.5
PF65 1P
1P
2
PF65 1P+N
1P+N
4
PF65 2P
2P
PF65 3P
3P
PF65r 3P+N
3P+N
PF65 3P+N
3P+N
PF65r 4P
4P
PF40
8
PF40 1P
1P
2
PF40 1P+N
1P+N
4
PF40 2P
2P
PF40 3P
3P
PF40r 3P+N
3P+N
PF40 3P+N
3P+N
PF40r 4P
4P
PF40 4P
4P
PF20
8
PF20 1P
1P
2
PF20 1P+N
1P+N
4
PF20 2P
2P
PF20 3P
3P
PF20 3P+N
3P+N
PF20 4P
4P
PF8 (1)
8
PF8 1P
1P
2
PF8 1P+N
1P+N
4
PF8 2P
2P
PF8 3P
3P
PF8 3P+N
3P+N
PF8 4P
4P
18
8
PF
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2 lub 3
Un – (V)
Znamionowe
napięcie sieci
Up - (kV)
Napięciowy poziom ochrony
CM
DM
L/t
N/t
y 1.5
-
-
-
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
-
y 1.5
-
-
-
y 1.5
-
y 1.5
y 1.5
CM
Numer
katalogowy
DM
L/t
N/t
340
-
-
15683
-
260
340
15684
340
340
-
15584
340
-
-
15581
y 1.5
-
260
340
15685
y 1.5
-
260
340
15586
y 1.5
-
340
340
-
15585
y 1.5
-
-
340
-
-
15686
-
y 1.5
y 1.5
-
260
340
15687
y 1.5
y 1.5
-
340
340
-
15587
y 1.5
-
-
340
-
-
15582
-
y 1.5
y 1.5
-
260
340
15690
-
y 1.5
y 1.5
-
260
340
15688
y 1.5
y 1.5
-
340
340
-
15590
y 1.5
y 1.5
-
340
340
-
15588
y 1.1
-
-
340
-
-
15691
-
y 1.5
y 1.1
-
260
340
15692
y 1.1
y 1.1
-
340
340
-
15592
y 1.1
-
-
340
-
-
15597
-
y 1.5
y 1.1
-
260
340
15693
y 1.1
y 1.1
-
340
340
-
15593
y 1 / y 1.1
-
-
340
-
-
15694
-
y 1.5 / y 1.2
y 1.4 / y 1.1
-
260
340
15695
y 1 / y 1.1
y 1 / y 1.1
-
340
340
-
15595
y 1 / y 1.1
-
-
340
-
-
15598
-
y 1.5 / y 1.2
y 1.4 / y 1.1
-
260
340
15696
y 1 / y 1.1
y 1 / y 1.1
-
340
340
-
15596
Typ 2 / Typ 3
L/N
Uc – (V)
Najwięk­sze na­pię­cie trwałej pracy
230
230/400
230
230/400
230
230/400
230
230/400
L/N
CM: tryb wspólny (faza do ziemi i przewód neutralny do ziemi)
DM: tryb różnicowy (faza do przewodu neutralnego)
(1) Uoc: udar złożony napięcie:10 kV
Dane techniczne
Częstotliwość pracy
50/60 Hz
Ic prąd pracy ciągłej
< 1 mA
Napięcie znamionowe
Czas odpowiedzi
Wskaźnik uszkodzenia:
Wskaźnik mechaniczny zielony/czerwony
Zdalne wskazanie stanu uszkodzenia
Rodzaj zacisków przyłączeniowych
Temperatura pracy
Normy
230/400 V AC
Biały
Czerwony
< 25 ns
działanie
uszkodzenie
przez styk NO, NC 250 V / 0.25 A
zaciski tulejkowe 2.5 do 35 mm²
-25 °C do +60 °C
IEC 61643-1 T2 & PN-EN 61643-11 Typ 2
19
Quick PRD
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2 lub 3
z wymiennymi wkładami
Ochronniki przeciwprzepięciowe Quick PRD
umożliwiają szybką wymianę uszkodzonych wkładek
z elementami warystorowymi.
Posiadają sygnalizacje dającą możliwość zdalnego
informowania o konieczności wymiany wkładki.
Chronią urządzenia elektryczne i elektroniczne przed indukowanymi przepięciami
atmosferycznymi.
Inowacyjne ochronniki przeciwprzepięciowe Quick PRD z wbudowanym
dobezpieczeniem (wyłącznik nadprądowy).
Każdy tego rodzaju ochronników przeciwprzepięciowych jest wykorzystywany do:
b ochrony na wejściu (Typ 2):
v Quick PRD 40r jest zalecany dla średniego poziomu ryzyka
v Quick PRD 20r jest zalecany dla przeciętnego poziomu ryzyka
b ochrony drugiego stopnia (Typ 2 albo 3):
v Quick PRD 8r zapewnia drugi stopień ochrony urządzeń odbiorczych i jest
instalowany kaskadowo z ochronnikami przeciwprzepięciowymi instalowanymi na
wejściu. Taki ochronnik przeciwprzepięciowy powinien być instalowany blisko
odbiorników, gdy znajdują się one w odległości większej niż 30 m od ochronnika
przepięć instalowanego na wejściu.
Dane techniczne
Quick PRD 8r, 1P+N.
Napięcie znamionowe
230/400 V AC
Częstotliowść pracy
50/60 Hz
Czas odpowiedzi
< 25 ns
Zdolność zwarciowa
wyłącznika
Ic prąd pracy ciągłej
Stopień ochrony
Sposób przyłączenia
Wskaźnik uszkodzenia:
Isc = 25 kA (50 Hz)
< 1 mA
IP40 dla części frontowej
IK05
Zaciski tulejkowe, 2.5 do 35 mm²
Przy wkładkach
Biały
Czerwony
działanie
uszkodzenie
Dźwignia w pozycji OFF: czerwony wskaźnik
Temperatura pracy
Quick PRD 40r, 3P+N.
Temperatura przechowywania
Normy
Certyfikaty
Przez styk NO/NC 250V AC/2A
-25°C do +60°C
-40°C do +70°C
IEC 61643-1 T2 & PN-EN 61643-11 Typ 2
NF, KEMA KEUR (Quick PRD 8r, 20r)
Schematy
14
1P+N / 3P+N.
20
3P.
Quick PRD
Ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2 lub 3
z wymiennymi wkładami
Dane techniczne
In - (kA)
Typ
Liczba Liczba
Imax –
ochronnika biegu­ modułów (kA)
Znamio­
Maksy­mal­ nowy
przeciw­
nów
9 mm
przepięcio­­
ny prąd
prąd
wego wyła­dow­ wyłado­w­
czy
czy
Quick PRD 40r
Up (kV)
System
Napięciowy
uziemienia
poziom ochrony
CM
L/t
N/t
DM
Un – (V)
Znamio­
nowe
napięcie
zasilania
L/N
Uc – (V)
Najwięk­sze
na­pię­cie
trwałej pracy
CM
L/t
N/t
Numer
kat.
DM
L/N
Quick PRD 40r
Quick PRD 40r
Quick PRD 40r
1P+N
3P
3P+N
8
13
15
40
20
1.5
2
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
TT & TN-S
TN-C & IT 230 V
TT & TN-S
230
230/400
350
-
264
264
350
350
16292
16293
16294
Quick PRD 20r
Quick PRD 20r
Quick PRD 20r
1P+N
3P
3P+N
8
13
15
20
5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
TT & TN-S
TN-C & IT 230 V
TT & TN-S
230
230/400
350
264
264
350
350
16295
16296
16297
Quick PRD 8r
Quick PRD 8r
Quick PRD 8r
1P+N
3P
3P+N
8
13
15
8
2
1.5/1.4 1.5/1.5 1.2/1.4 TT & TN-S
1.2/1.4 TN-C & IT 230 V
1.5/1.4 1.5/1.5 1.2/1.4 TT & TN-S
230
230/400
350
264
264
350
350
16298
16299
16300
Quick PRD 20r
Quick PRD 8r (2)
Typ 2 / Typ 3
Cm: tryb wspólny (między fazą/ziemią a przewodem neutralnym/ziemią).
DM: tryb różnicowy (między przewodem fazowym a przewodem neutralnym).
(1) Up (MCB + SPD): całkowita wartość zmierzona między wyłącznikiem nadprądowym (MCB)
w bloku przyłączeniowym a przewodem PE na zacisku ochronnika przeciwprzepięciowego (SPD).
(2) Uoc: otwarty obwód napięciowy dla udaru kombinowanego: 10 kV.
Wkłady wymienne
Typ
C 40-350
Quick PRD 40r
C 8-350
Quick PRD 8r
C 20-350
Wkłady wymienne
Wkład wymienny dla
C neutral-350
Quick PRD 20r
Wszystkie produkty
Up (wkład)
(kV)
Numer kat.
1.2
16311
1.4
16310
1.1
16312
1.5
16313
Akcesoria
Blok zacisków uziemiających
Typ
Podstawa
szerokość = 4 bloki
Zestaw zacisków 25 mm2
5 szt. w kompl.
Numer
katalogowy
PRA90053
PRA90046
Uwaga praktyczna: blok zacisków uziemiających
powinien składać się z 1 podstawy i 1 zestawu zacisków
21
PRC, PRI
Ochronniki przeciwprzepięciowe
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi
Zastosowanie
Ochrona analogowych linii telefonicznych: ochronnik PRC służą do ochrony
aparatów telefonicznych, PABX, modemów, itp.
Ochrona systemów dwuliniowych niskoprądowych bez wspólnego potencjału
odniesienia lub 4 liniowych ze wspólnym potencjałem odniesienia: ochronniki
PRI służą do ochrony układów pomiarowych, wejść PLC (czujników), wejść
zasilaczy DC do 53 V oraz wejść zasilaczy AC do 37 V.
Prąd wejściowy nie może przekraczać 300 mA.
10
16337
L'1
L1
L'2
L2
L'1
L1
L'2
L2
16339
3
Przewód 7-8
Linia L1
Przewód 5-6
–
–
Linia L’1
Przewód 1-2
t
Przewód 3
–
IN
OUT
Napięcie znamionowe (Un)
Sieć telefoniczna analogowa
PRC
Przewód 11-12
–
Od strony linii
Od strony ochrony
< 130 V CA
b
Sieć automatyczna
–
Sieć telefoniczna cyfrowa
–
Zasilacz VLV (12…48 V)
–
OUT
PRI
Przewód 3-4-9-10
Od strony linii
Od strony ochrony
b
b
–
PRC
PRI
2
2
16337
Liczba chronionych linii
IEC/VDE
Największe napięcie stałej pracy (Uc)
Napięciowy poziom ochrony (Up)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (In)
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) (Imax)
Czas odpowiedzi
Znamionowy prąd impulsowy
Prąd znamionowy (IN)
Oporność wzdłużna
2
C1, C2, C3, D1, B2
180 V CC, 130 V CA
300 V
10 kA
18 kA
< 500 ns
100 A
450 mA (do 45 °C)
2,2 Ω
Wskażnik uszkodzenia
Utrata sygnału
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Zaciski
Panel frontowy
IK
22
IN
Przewód 7-8
b
Numer kat.
Stopień ochrony
t
–
Dane techniczne
Kategoria
Linia L’2
Przewód 11-12
–
b
Liczba modułów 9 mm
Linia L2
48 V CC
b
Przekaźnik telefoniczny
Kompatybilność xDSL
3
Linia L1
Linia L2
Zastosowanie
4
-40 °C do +85 °C
-25 °C do +60 °C
16339
2
C1, C2, C3, D1, B2
53 V CC, 37 V CA
70 V
10 kA
10 kA
y 1 ns
70 A
300 mA (do 45 °C)
4,7 Ω
Utrata transmisji
-40 °C do +85 °C
-25 °C do +60 °C
IP20
IP20
05
05
IP40
IP40
PRC, PRI
Ochronniki przeciwprzepięciowe
Podłączenie
Przewód giętki: 0,2…2,5 mm2
Przewód sztywny : 0,2…4 mm2
8 mm
3 mm
0,8 N.m
PRC
3
PRI
Łączniki
Czujnik
analogowy
Wymiary
66
18
52
90
45
23
Ponieważ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i użytkowania
naszych urządzeń podlegają ciągłym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej
publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą roszczeń
prawnych.
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. I∏˝ecka 24, 02-135 Warszawa
Centrum Obs∏ugi Klienta
Tel. 0 801 17 15 00
Tel. 0 22 511 84 64
www.schneider-electric.pl
PD4PLKATKT28200
Dystrybutor
lipec 2010
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards