Tytuł naukowy, imię i nazwisko

advertisement
Tytuł naukowy, imię i nazwisko
Barbara Krochmal-Marczak (ur. 27.11.1977)
Posiadane stopnie i tytuły naukowe1:
doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii – ogólna uprawa 2009 r., na podstawie rozprawy
„Przyrodniczy i gospodarczy aspekt uprawy Ipomoea batatas L. (Lam) pod osłonami w warunkach
południowo-wschodniej Polski”.
Ukończone studia podyplomowe:
1.
Innowacje technologiczne, jakościowe i logistyczne w gospodarce żywnościowej. Data
ukończenia 2012r, Uniwersytet Rzeszowski – Projekt „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego
szansą dla regionu”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Dorobek naukowy:
A. Opis dorobku w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia wskazanemu dla
ocenianego kierunku, w zakresie jednej z dyscyplin nauki, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla ego kierunku.
Praca naukowa skupiona w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dyscyplinie
agronomia. Badania dotyczą środowiska przyrodniczego i jego wpływu na produkcję rolniczą,
właściwości biologiczne i użytkowe roślin uprawnych. Efektem prowadzonych badań jest praca
doktorska dotycząca pionierskiej uprawy Ipomoea batatas L. [Lam.] w warunkach Podkarpacia oraz
około 90 publikacji naukowych, popularno – naukowych oraz doniesień dotyczących wpływu
czynników klimatyczno – glebowych na jakość surowców roślinnych.
Wykaz publikacji (2008-2014):
1. Krochmal-Marczak B., Kiełtyka – Dadasiewicz A., Sawicka B. 2013. The threat of potato crops
by Spanish slug (Arion lusitanicus) in the conditions of South-Eastern Poland. Rural Development
2013: “Innovations and Sustability”, Kaunas, Lithuania.s.149 -152. ISSN 2345-0916
2. Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2013. Darking tuber flesch sweet potato (Ipomoea batatas L.
[Lam.]) Polisch in a Soutch-Eastern. Rural Development 2013: “Innovations and Sustability”,
Kaunas, Lithuania. s. 153 -155. ISSN 2345-0916
3. Sawicka B. ,Kotiuk E., Krochmal-Marczak B., Kiełtyka – Dadasiewicz A., Bienia B. 2013. The
Effect of Asahi SL Application on Potato Crop and Quality. Rural Development 2013:
“Innovations and Sustability”, Kaunas, Lithuania. s. 138 -140. ISSN 2345-0916
4. Krochmal-Marczak B., Betlej I. 2013. Wpływ ekstraktu i miąższu z bulw batata (Ipomea batatas
L. [Lam] uprawianych w warunkach klimatyczno glebowych Polski na wzrost grzybów pleśni.
Mat. Konf. Międzynarodowej Jubileuszowej z okazji 35 – lecia istnienia Wydziału Nauk o
Żywieniu Człowieka i Konsumpcji nt,, Nauka o żywieniu człowieka – osiągnięcia i wyzwania’’,
Warszawa, 28 czerwca, s. 110.
5. Krochmal-Marczak B., Betlej I., Cebulak T. 2013. Managment system shaping good quality and
safety of raw materials processing plant in Poland. Международнa научно-практической
конференциa ”Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции”.
Белорусский государственный аграрный технический университетг. Минск, Беларусь. s.
167-169. ISBN 978-985-519-568-0.
6.
Krochmal - Marczak B., Dykiel M., Bienia B. 2013. Management of quality control in the
ecological agriculture in Poland. [w:] Jedlicka Pavel. (red). Hradecke Ekonomicke dny., s. 229235. ISBN 978-80-7435-251-5.
7.
Kiełtyka - Dadasiewicz A., Sawicka B., Bienia B., Krochmal-Marczak B. 2013. Inulina – źródła,
metabolizm i znaczenie użytkowe. III Krajową Konferencję „Naturalne substancje roślinne –
aspekty strukturalne i aplikacyjne”. Puławy, 04-06 września 2013, 170-176.Kiełtyka –
Dadasiewicz A., Krochmal – Marczak B., Król B. 2013. Struktura ziela wybranych surowców
olejkowych i agrotechnicznie możliwości jej kształtowania. Mat. Konf. Międzynarodowej
Konferencji Ziołolecznictwa, Biokosmetyki i Żywności Funkcjonalnej, Krosno, 18 – 19 kwietnia,
Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie., s. 36 - 37. ISBN 978-83-62960-14-9.
8.
Krochmal-Marczak B., Różański H., Betlej I. 2013. Zastosowanie roślin anabolicznych w
rekonwalescencji. Mat. Konf. Międzynarodowej Konferencji Ziołolecznictwa, Biokosmetyki i
Żywności Funkcjonalnej, Krosno, 18 – 19 kwietnia, Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia w
Krośnie., s. 62 - 63. ISBN 978-83-62960-14-9.
9.
Kiełtyka-Dadasiewicz A, Król B, Krochmal-Marczak B. 2013: Innowacyjne formy surowców
roślinnych jako komponenty nowoczesnych kosmetyków Materiały Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii” Lublin, 21-22
listopada 2013, Książka streszczeń Red. Elżbieta Wenerska-Wojtaszek, s. 71. ISBN 978-8360594-35-3.
10.
Betlej I., Różański H, Anglart – Różańska J., Krochmal-Marczak B. 2013. Zioła w profilaktyce
chorób ginekologicznych. II Zielarska Konferencja Kobiet, 7-9 czerwca, Koryciny, s. 5-7.
11.
Krochmal-Marczak B., Różański H., Betlej i., Paradowska K., Anglart – Różańska j. 2013. Nie
tylko odświeżający aromat – właściwości lecznicze i zdrowotne melisy lekarskiej (melisa
officinalis) oraz mięty pieprzowej (mentha piperita). II Zielarska Konferencja Kobiet, 7-9
czerwca, Koryciny, s. 43-48.
12.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2013. Koncentracja miedzi, manganu i żelaza w bulwach
batata w zależności od właściwości odmianowych. XVI Naukowa Konferencja Magnezologiczna
nt.: „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”, 25 maj, Lublin, 70.
13.
Sawicka B., Barbaś P., Krochmal-Marczak B. 2013. Niedobór mikropierwiastków w bulwach
ziemniaka w systemie ekologicznym. XVI Naukowa Konferencja Magnezologiczna nt.:
„Pierwiastki chemiczne a zdrowie”, 25 maj, Lublin, 122.
14.
Różański H., Krochmal-Marczak B., Betlej I. 2013. Składniki farmakologiczne czynne
Luamaria L., pharmacologically active ingredients Latherathraea Squamaria L. Mat. Konf.
Międzynarodowej Konferencji Ziołolecznictwa, Biokosmetyki i Żywności Funkcjonalnej, Krosno,
18 – 19 kwietnia, Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie., s. 89 – 90. ISBN 978-8362960-14-9.
15.
Betlej I., Różański H., Krochmal-Marczak B. 2013. Wrażliwość Candida Albicans (C.P.Robin)
berkhout na wybrane fitoncydy.
Mat. Konf. Międzynarodowej Konferencji Ziołolecznictwa,
Biokosmetyki i Żywności Funkcjonalnej, Krosno, 18 – 19 kwietnia, Wyd. PWSZ im. Stanisława
Pigonia w Krośnie., s. 95 – 96. ISBN 978-83-62960-14-9.
16.
Różańska – Anglart J. Pietrasz A., Krochmal-Marczak B. 2013. Zastosowanie systemów
biomatematycznych w badaniach fitocenoz roślin rolniczych. Mat. Konf. Międzynarodowej
Konferencji Ziołolecznictwa, Biokosmetyki i Żywności Funkcjonalnej, Krosno, 18 – 19 kwietnia,
Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie., s. 100 – 101. ISBN 978-83-62960-14-9.
17.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2013. Znaczenie gorczycy białej (Sinapis Alba),
Gorczycy Sarepskiej (Brassica Juncea var. Sareptana) i Gorczycy czarnej (Brassica nigra) w
fitoterapii. Mat. Konf. Międzynarodowej Konferencji Ziołolecznictwa, Biokosmetyki i Żywności
Funkcjonalnej, Krosno, 18 – 19 kwietnia, Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie., s. 66.
ISBN 978-83-62960-14-9.
18.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2013. Prozdrowotne właściwości bulw batata (Ipomea
batatas L. [Lam]. Mat. Konf. Międzynarodowej Konferencji Ziołolecznictwa, Biokosmetyki i
Żywności Funkcjonalnej, Krosno, 18 – 19 kwietnia, Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia w
Krośnie., s. 66. ISBN 978-83-62960-14-9.
19.
Sawicka B., Bienia B., Krochmal-Marczak B. 2013. Prozdrowotne właściwości słonecznika
bulwiastego
(Helianthus
Tuberosum
L.)
Mat.
Konf.
Międzynarodowej
Konferencji
Ziołolecznictwa, Biokosmetyki i Żywności Funkcjonalnej, Krosno, 18 – 19 kwietnia, Wyd. PWSZ
im. Stanisława Pigonia w Krośnie., s. 68. ISBN 978-83-62960-14-9.
20.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2012. Fenotypowa zmienność fosforu, potasu i wapnia w
bulwach batata. XV Naukowa Konferencja Magnezologiczna nt.: „Pierwiastki – środowisko –
człowiek”, 26 maj, Lublin, 51.
21.
Krochmal-Marczak B., Słupski J. 2012. Batat jako wartościowy surowiec dla przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego. Mat. Konf. Nauk. nt: Doskonalenie jakości żywności z
owoców, warzyw i grzybów. Kraków, 17-18 maja, s. 24. ISBN 978-83-932389-4-1.
22.
Krochmal-Marczak B., Sawicka S. 2012. Wartość odżywcza i zdrowotna bulw batata (Ipomea
batatas L.[LAM]) uprawianego w Polsce południowo-wschodniej. [w:] Zarzecka K. (red.).
Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. cz. II. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej, s. 194204.
23.
Kilar M., Krochmal-Marczak B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2012. Postawy konsumentów
województwa podkarpackiego wobec produktów ekologicznych. [w:] Zarzecka K. (red.).
Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. cz. II. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej, s. 187193.
24.
Pisarek
M.,
Kiełtyka-Dadasiewicz
A.,
Krochmal-Marczak
B.
2012.
Allelopatyczne
oddziaływanie nasion cebuli na proces kiełkowania wybranych gatunków warzyw. [w:] Zarzecka
K. (red.). Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. cz. II. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej,
s. 281-288.
25.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2012. Pszenica orkiszowa (Triticum aestivum ssp. pelta)
jako alternatywa dla gospodarstwa ekologicznego. [w:] Zarzecka K. (red.). Współczesne
dylematy polskiego rolnictwa. cz. II. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej. s.344-357.
26.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2012. Zagrożenie plantacji ziemniaka przez ślinika
luzytańskiego (Arion lusitanicus) na Podkarpaciu. Warsztaty Naukowe nt.: „Patogeny roślinne
problemem rolnictwa i przetwórstwa”. 21 czerwca, Puławy, 66.
27.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2011. Zagrożenie upraw ziemniaka przez ślinika
luzytańskiego (Arion lusitanicus) warunkach południowo-wschodniej Polski. Sesja IOR, Poznań,
17-18.02. 188-189.
28.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2011. The influence of climatic and soil conditions on pelt
(Triticum aestivum ssp.spelta) cultivated In the podkarpackie region.  [w]: ,, Protection of
agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors’’ red. Grażyna
Hołubowicz – Kliza, Wyd. Department of Extension and Information IUNG-PIB. S.127-128,
ISBN:978-83-7562-086-3.
29.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2011. Zawartość miedzi, manganu i żelaza w bulwach batata
(Ipomoea batatas L. [Lam.]). Mat. XIV Konf. Magnezologicznej nt.: Pierwiastki w nauce i
praktyce’’ s.45.
30.
Kiełtyka-Dadasiewicz A, Krochmal-Marczak B. 2011. Wpływ frakcjonowania nasion roślin
leczniczych z rodziny Apiaceae na ich wartość siewną.- [w] Nowoczesne metody analizy
surowców rolniczych,, red: Czesław Puchalski i Grzegorz Bartosz, Uniwersytet Rzeszowski,
s.339-348, ISBN 978-83-933173-4-9.
31.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2011. Uprawa batata Ipomoea batatas [L. (lam.)] w
warunkach południowo-wschodniej Polski. [w:] Kondracki S., Skrzyczyńska J., Zarzecka K.
(red.). Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej: 155-169.
ISBN: 978-83-61044-33-8.
32.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2011. Wartość odżywcza bulw batata uprawianego w
systemie ekologicznym. Mat. Ogólnopolskiej Naukowej Konf. Ekologicznej. pt ,,Perspektywy
rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’’. Skierniewice, 6-7 październik 2011, s.89-90.
33.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2011. Batat jako ciekawe warzywo dla gospodarstw
ekologicznych Mat. Ogólnopolskiej Naukowej Konf. Ekologicznej. pt ,,Perspektywy rozwoju
ekologicznej produkcji ogrodniczej’’. Skierniewice, 6-7 październik 2011, s.119-120.
34.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2011. Wartość wypiekowa wybranych odmian ozimej
pszenicy orkiszowej (Triticum aestivum ssp. spelta) uprawianych w warunkach Polski
południowo-wschodniej. Ogólnopolska Konferencja pt.: Hodowla, uprawa i wykorzystanie
pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta) w warunkach zmian klimatu. Puławy, 28-29.06,
s.16-17.
35.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2011. Ekologiczny aspekt uprawy ziemniaka w warunkach
Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Biuletyn IHAR (Bulletin of plant breeding and
acclimatization institute), 259 s. 229-242.
36.
Krochmal-Marczak B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Pisarek M. 2010. Rośliny alternatywne szansą
rozwoju gospodarstw agroturystycznych na Podkarpaciu. Mat. Konf. PWSZ w Skierniewicach
nt.: Ochrona Przyrody Szansą Rozwoju Regionalnego. Skierniewice, 13-14.03, s.22.
37.
Kiełtyka-Dadasiewicz
A.,
Pisarek
M.,
Krochmal-Marczak
B.
2010.
Alleopatyczne
oddziaływanie wybranych warzyw w początkowej fazie wzrostu. Mat. Konf. PWSZ w
Skierniewicach nt.: Ochrona Przyrody Szansą Rozwoju Regionalnego. Skierniewice, 13-14.03, s.
20.
38.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2010. Zawartość fosforu, potasu, wapnia i magnezu w
bulwach Ipomoea batatas L. [Lam.]. Mat. XIII Konf. Magnezologicznej nt.: Pierwiastki w nauce
i w praktyce. Lublin, 29.05., s.30.
39.
Krochmal-Marczak B, Cycoń H. 2010. Wartość odżywcza pieczywa oraz zmiany zachodzące
podczas jego przechowywania.[w]: ,,Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni’’., red.
Ruda M., s.21-26.,Wyd. PWSZ Krosno, ISBN 978-83-89295-48-2
40.
Krochmal-Marczak B. 2010. Ocena porównawcza przydatności pszenicy orkiszowej (Triticum
spelta L.) i pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp.vulgare) do wypieku pieczywa. [w]:
,,Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni”. red. Ruda M., s.15-19., Wyd. PWSZ
Krosno, ISBN 978-83-89295-48-2
41.
Krochmal-Marczak B., Gazda A. 2010. Gospodarka odpadami w zakładzie przetwórstwa
owocowego. .[w]: ,,Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni” s.65-70, Wyd. PWSZ
Krosno, ISBN 978-83-89295-48-2
42.
Krochmal-Marczak B. 2010. Wymagania jakościowe przetworów owocowych.[w:] ,,Uczelnia
dla gospodarki - gospodarka dla uczelni”., red. Ruda M., Wyd. PWSZ Krosno, s. 59-64., ISBN
978-83-89295-48-2,
43.
Krochmal-Marczak B., Kawa B. 2010. Strategia produktu na przykładzie cukierniczej
spółdzielni ,,Roksana’’ w Strzyżowie .[w]: ,,Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni”.,
red. Ruda M., Wyd. PWSZ Krosno, s. 71-76., ISBN 978-83-89295-48-2.
44.
Krochmal-Marczak B. 2010. Zawartość tłuszczu i kwasów tłuszczowych w wybranych
wyrobach czekoladowanych. [w]: ,,Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni”., red. Ruda
M., Wyd. PWSZ Krosno, s. 77-83., ISBN 978-83-89295-48-2.
45.
Krochmal-Marczak B., Harasim A., Sawicka B. 2010. Efektywność ekonomiczna
technologii produkcji Ipomoea batatas L. (Lam.) pod osłonami w warunkach południowowschodniej Polski. Pamiętnik . Puławski, 152, 141-151.
46.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2010. Zmienność cech gospodarczych Ipomoea batatas L.
[Lam.] w warunkach uprawy pod osłonami. Annales UMCS, E-65(4), 29-40.
47.
Pisarek M, Kiełtyka-Dadasiewicz A, Krochmal-Marczak B. 2010. Allelopatyczne oddziaływania
pomiędzy marchwią a wybranymi warzywami w początkowej fazie wzrostu – [w]: „Ochrona
przyrody szansą rozwoju regionalnego” red. Anna Traut-Seliga, Wyd. PWSZ Skierniewice, s.97106, ISBN: 978-83-61467-16-8.
48.
Krochmal-Marczak B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Pisarek M. 2010. Rośliny alternatywne szansą
rozwoju gospodarstw agroturystycznych na Podkarpaciu. [w]: „Ochrona przyrody szansą
rozwoju regionalnego” red. Anna Traut-Seliga, Wyd. PWSZ Skierniewice, s. 97-106, ISBN:
978-83-61467-16-8.
49.
Krochmal-Marczak B, Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2010. Normy i wyróżniki jakościowe w ocenie
gotowych przetworów owocowych – „Jakość Owoców – Wymagania prawa i rynkowa
konieczność” XIII Ogólnopolska Konferencja, Lublin 10 grudnia 2010, s. 137-148.
50.
Kiełtyka-Dadasiewicz A, Krochmal-Marczak B. 2010. Owoce jako surowce dla przemysłu
zielarskiego – aspekt jakościowy – „Jakość Owoców – Wymagania prawa i rynkowa
konieczność” XIII Ogólnopolska Konferencja, Lublin 10 grudnia 2010, s. 125-136.
51.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2010. Ekologiczny aspekt uprawy ziemniaka odmiany
Amerykany w warunkach pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego. Mat. Ogóln. Konf. Nauk IHAR.
nt.: „Tradycja i nowoczesność w produkcji ziemniaka”. Jadwisin, 7-9 lipca, s. 99-101.
52.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Kruczek G. 2009. Próba określenia wpływu niektórych cech
fizykochemicznych gleb Beskidu Niskiego na wartość odżywczą ziarna pszenicy ozimej. Zeszyty
Naukowo-Dydaktyczne PWSZ Krosno, Produkcja roślinna (33), s. 7-21.
53.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2009. Czynniki ograniczające uprawę roślin energetycznych
na Podkarpaciu. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne PWSZ Krosno, Produkcja roślinna, (33) 79-99.
54.
Krochmal-Marczak B., Harasim A., Sawicka B. 2009. Efektywność ekonomiczna technologii
produkcji Ipomoea batatas L. (Lam.) pod osłonami w warunkach południowo-wschodniej Polski.
Mat. Konf. Nauk. nt.: Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Puławy, 1617 czerwiec, 22-23. ISBN 978-83-7562-031-3.
55.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2009. Wpływ technologii uprawy i właściwości
odmianowych na zawartość wybranych mikropierwiastków w bulwach Ipomoea batatas l. [Lam].
Mat. XI Konf. Magnezologicznej nt.: Aktualne kierunki badań nad pierwiastkami. Lublin, 26.05,
s.35.
56.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2009. Wpływ stosowania nawozu dolistnego Insol 7 i
bioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka. Annales UMCS, E, s.2938.
57.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2009. Efektywność uprawy Ipomoea batatas [l.] Lam. pod
osłonami z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej zakładanymi „na płask”. Zesz.
Probl. PNR, 542, 261-270.
58.
Sawicka B., Danilčenko H., Jariene E., Krochmal-Marczak B. 2009. Zmienność fenotypowa
wybranych cech zagranicznych odmian ziemniaka uprawianych w Polsce. Zesz. Probl. PNR, 542,
447-463.
59.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2008. Relationship between Physical and Chemical
Properties of Soil and Iron, Manganese and Zinc Content in a Grain of Winter Wheat. Polish J. of
Environ. Stud. 17 (1), s.278-283.
60.
Krochmal-Marczak
B.,
Sawicka
B.
2008.
Zależność
pomiędzy
właściwościami
fizykochemicznymi-gleby a zawartością miedzi, żelaza, manganu i cynku w ziarnie pszenicy
ozimej. Mat. XI Konf. Magnezologicznej nt.: „Pierwiastki w środowisku i życiu człowieka”.
Lublin, 31 maj, s.91.
61.
Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2008. Biomasa Ipomoea batatas L. [Lam] jako
perspektywiczne źródło bioetanolu i biogazu nt.: Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie
rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Puławy, 4-5 czerwca, s.39-40.
62.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2008. Wpływ stosowania nawozu dolistnego Indol 7 i
bioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka. Konf. Nauk. nt.: Dolistne
dokarmianie roślin. Lublin, 18-19 września, s.40.
B. Opis doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią, związanego z umiejętnościami
wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla ocenianego kierunku.
Współpraca z praktyką produkcyjną
1. od 10 kwietnia 2013 roku – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy
Instytut Badawczy , ul. Czartoryskich 8, 24 – 100 Puławy. Współpraca naukowa w zakresie
realizacji projektów badawczych z zakresu uprawy roślin, nawożenia, żyzności gleb oraz
rozpoznania i ochrony przestrzeni rolniczej
2. od 1 października 2012 roku – Gospodarstwo Rolne Stanisław Boczar, Iskrzynia, ul. Szkolna
66, 38-400 Krosno. Doradca w zakresie agrotechniki roślin rolniczych, pielęgnacja,
nawożenie i ochrona roślin.
3. od 1 października 2012 roku – Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych Stacja
Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w
Dukli. Opracowywanie ekspertyz naukowych z zakresu agrotechniki roślin rolniczych z
zastosowaniem różnych nawozów i poziomów nawożenia.
4. od 1 września 2012 roku – Greenground - Opracowywanie ekspertyz naukowych z zakresu
technologii żywności, badania jakości i składu surowców oraz produktów kosmetycznych i
spożywczych; receptury suplementów diety i preparatów spożywczych.
5. Od 2012 r. doradca w gospodarstwie ekologicznym Krystyny Wadzyńskiej, 05-090 Sękocin
Nowy, al. Krakowska 37 w zakresie technologii uprawy a także doboru odmian roślin
zielarskich i warzywnych w aspekcie bezpieczeństwa i wysokiej jakości surowca z
przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji oraz przetwórstwa rolno – spożywczego.
6. 2011 – staż naukowy, program Erasmus – Uniwersytet degli Studi di Foggia (Włochy) –
wykład i zajęcia ze studentami na temat „Yield and quality of sweet potato grown in Poland”.
7. 2010 – staż zawodowy od 1.03 do 31.07.2010r - Piekarnia Helena Cycoń, 36-201 Stara Wieś
549. Projekt „Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich oraz lokalnego przemysłu – staże dla pracowników PWSZ w Krośnie”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII
„Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1
„Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.
8. 2010 - staż zawodowy 1.10.2009 – 28.02.2010 –- Zakład Przetwórstwa Owocowo- Mięsnego
AGRO-FRUCT w Strzyżowie. Projekt „Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu – staże dla pracowników
PWSZ w Krośnie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”,
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.
9. 2009 – staż zawodowy od1.03 do 31.07. 2009r - Cukiernicza Spółdzielnia ,,Roksana” Zakład
Pracy Chronionej w Strzyżowie. Projekt „Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu – staże dla pracowników
PWSZ w Krośnie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”,
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.
10. 2005 – staż naukowy - Uniwersytet Rolniczy w Kownie (Litwa). Instytut Owoców i Warzyw.
Inne oświadczenia zawodowe:
1. od 2011 Ekspert do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu
pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, działanie
8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
2. 2013 – prowadzenie warsztatów ,,Konserwator terenów zielonych’’ dla grupy I w projekcie
,,Nowa szansa’’wpołfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Consultor Spółka z o.o z siedzibą w
Lublinie, ul. Męczenników Majdanka 74.
3. od 2013 roku członek – Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów.
4. 2013 – ukończone szkolenie z zakresu ochrony i nawożenia ziemniaków, Skrzyszów, 15.03.2013 r.
5. 2012 – udział w warsztatach – „Rozpoznawanie faz rozwojowych rzepaku w połączeniu z
określeniem zapotrzebowania na wykonanie zabiegów insektycydowych i fungicydowych”
organizowanych przez firmę Wia-Lan.
6. 2012 – ukończone szkolenia: 1. obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin, 2. stosowanie
środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Krosno.
7. 2012 – certyfikat Thermo SCIENTIFIC ,,Użytkowanie chromatografu cieczowego typu HPLC
,,Accela 600 bar’ firmy ThermoScientific.
8. 2012 – udział w szkoleniu – „Prezentacja wyników doświadczeń kukurydzianych prowadzonych
przez firmę Wia-Lan oraz przegląd oferty odmianowej wśród liczących się firm nasiennych”.
9. 2012 –udział w warsztatach ,,Przetwórstwo surowców rolniczych na poziomie gospodarstwa.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu.
10. 2010 – ukończony kurs: ,,Stosowanie nowoczesnych metod kształcenia w systemie e-Lerningu”.
11. 2010 –ukończone szkolenie „Podstawy uprawy winorośli i produkcji wina z elementami
enoturystyki. Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia.
12. 2008 – udział w warsztatach: „GMO – System informatyczny GMO”, Lublin.
13. 2008 – certyfikat projektu „Wypełnianie wniosków w wersji elektronicznej o dofinansowanie
realizacji projektu nt.: „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
14. 2008 – certyfikat projektu: „Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez
dofinansowanie inwestycji modernizacyjnych” w ramach PROW na lata 2007-2013.
15. 2008 – ukończone szkolenie „Wypełnianie wniosków w wersji elektronicznej o dofinansowanie
realizacji projektu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
16. 2007 – certyfikat programu SAPARD ,,Alternatywne kierunki produkcji roślinnej”.
17. 2007 – ukończone szkolenie „Alternatywne kierunki produkcji roślinnej – Stan i perspektywy
rozwoju upraw zielarskich oraz kierunki ich wykorzystania”.
Informacja o jednostkach, kierunkach studiów i poziomach kształcenia, na których nauczyciel
akademicki stanowi minimum kadrowe:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, minimum kadrowe –
kierunek Towaroznawstwo oraz Rolnictwo
Download