Zadania Zespołu ds nadzoru farmaceutycznego

advertisement
N a d zó r IW - Na d zó r f arm ac eut yc zny
Zakres nadzoru farmaceutycznego realizowanego przez Inspekcję Weterynaryjną obejmuje:



obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi;
stosowanie u zwierząt produktów leczniczych weterynaryjnych przez podmioty prowadzące praktykę
lekarsko-weterynaryjną;
obrót lub stosowanie przez ww. podmioty wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie
weterynaryjnej.
Aktami prawnymi regulującym problematykę nadzoru farmaceutycznego są:

ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( tj. Dz. U. 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn.
zm.);
Ustawa Prawo farmaceutyczne kształtuje kompetencje organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie
nadzoru nad obrotem hurtowym i detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz rodzaje
środków administracyjnych podejmowanych na wypadek stwierdzenia, że obrót prowadzony jest z
naruszeniem przepisów ustawy. Przepisy wykonawcze do ustawy określają warunki prowadzenia obrotu
produktami leczniczymi oraz sposób jego dokumentacji.
Organem administracji odpowiedzialnym w pierwszej instancji za powyższe zadania na terenie
województwa małopolskiego jest Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, w jego imieniu
realizuje je zespół ds. nadzoru farmaceutycznego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w
Krakowie.
W szczególności do zadań Zespołu ds. nadzoru farmaceutycznego należy:




wykonywanie czynności kontrolnych związanych z nadzorem nad obrotem detalicznym i hurtowym
produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami w praktyce weterynaryjnej.
współpraca z Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym w Krakowie w zakresie dokonywania
obrotu detalicznego i hurtowego środków farmaceutycznych zawierających substancje psychotropowe
i środki odurzające oraz produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi, które są stosowane u
zwierząt;
współpraca z właściwymi organami Państwowej Inspekcji Handlowej i innych inspekcji w zakresie
sprawowanego nadzoru.
prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości.
Podczas przeprowadzania kontroli w zakładach leczniczych dla zwierząt Wojewódzki Inspektor
ds. nadzoru farmaceutycznego zobowiązany jest do skontrolowania:

dokumentacji dotycząca prowadzonej działalności –Uchwała Izby Lekarsko Weterynaryjnej

dokumentacji potwierdzająca kwalifikacje osób prowadzących działalność lekarskoweterynaryjną

warunków przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych

okresu ważności produktów leczniczych

dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi

dokumentacji lekarsko-weterynaryjna w postaci książek leczenia zwierząt

umowy na unieszkodliwianie odpadów

faktur vat potwierdzających zakup produktów leczniczych weterynaryjnych.
Download