PIWet - Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

advertisement
INFORMACJA NA TEMAT STANU BEZPIECZEŃSTWA
SANITARNO – WETERYNARYJNEGO NA TERENIE POWIATU
WŁOSZCZOWSKIEGO ZA ROK 2004 r.
Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia
publicznego w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz.U.Nr.33,poz.287) .
Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez :
1) zwalczanie :
a) chorób zakaźnych zwierząt ,w tym zapobieganie wystąpieniu ,wykrywanie i
likwidowanie ognisk tych chorób ,
b) chorób zwierząt ,które mogą być przenoszone na człowieka lub przez produkty
pochodzenia zwierzęcego ,zwanych dalej „zoonozami”, lub biologicznych czynników
chorobotwórczych wywołujących te choroby ;
2) monitorowanie zakażeń zwierząt ;
3) badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego ;
4) przeprowadzanie :
a) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu
przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu ;
5) sprawowanie nadzoru nad :
a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego ,w tym nad wymaganiami
weterynaryjnymi przy ich produkcji i umieszczaniu na rynku ,
b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego ,
c) wytwarzaniem ,obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt ,
d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu
e) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt ,
f) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem
zwierząt ,
g) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących
zwierzęta gospodarskie ;
6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych ,pozostałości chemicznych,
biologicznych ,produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt ,w
produktach pochodzenia zwierzęcego ,w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i
środkach żywienia zwierząt ;
7. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których
mowa w przepisach Unii Europejskiej
Inspekcja wykonuje zadania na podstawie przepisów odrębnych ,które nie zostały w
niniejszym piśmie .
Wymienione zadania realizowane były w 2004 roku przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii ,troje Inspektorów Weterynaryjnych oraz dziewięciu lekarzy weterynarii wolnej
praktyki wyznaczonych do wykonywania określonych urzędowych czynności .
Zespół ten czuwa nad zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie
naszego powiatu.
1
W kwestii zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia
zwierzęcego realizowane są zadania w zakresie:
1. nadzoru nad zakładami przetwórstwa mięsnego;
2. nadzoru nad ubojniami zwierząt rzeźnych i drobiu;
3. nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badaniem przedubojowym i
poubojowym, oceną mięsa oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o
ochronie zwierząt w trakcie uboju zwierząt .
Ad 1.
Na terenie powiatu włoszczowskiego funkcjonują 3 zakłady przetwórstwa mięsnego ,2
z nich są zakładami zintegrowanymi, o dużej zdolności przetwórczej zatwierdzonymi do
handlu decyzją powiatowego lekarza weterynarii w kwietniu 2004 roku , jeden zakład o
małej zdolności produkcyjnej dopuszczony decyzją powiatowego lekarza weterynarii również
w kwietniu 2004 roku do sprzedaży na rynku krajowym .
Ad 2.
Na terenie powiatu funkcjonują dwie ubojnie zajmujące się ubojem trzody chlewnej,
zatwierdzone do handlu decyzją powiatowego lekarza weterynarii w miesiącu kwietniu 2004
roku. W jednej z tych ubojni ubijane są sporadycznie cielęta .
Pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej znajduje się kolejna ubojnia drobiu o dużej
zdolności ubojowej , z zakładem rozbioru o małej zdolności rozbiorowej - zatwierdzona do
handlu decyzją powiatowego lekarza weterynarii w kwietniu 2004 roku .
W przedmiotowych zakładach przeprowadzono 16 kontroli –wydano 4 decyzje
dopuszczające do handlu oraz jedną dopuszczającą do sprzedaży na rynku krajowym. W
zakładach rozbioru prowadzony był przez inspektorów IW nadzór doraźny nad mięsem
wprowadzanym z innych zakładów oraz nad warunkami rozbioru .
Ad .3
Badania zwierząt rzeźnych i mięsa przeprowadzane są w 6 obwodach terenowych oraz w 3
obwodach rzeźnianych. Przeprowadzają je lekarze wolnej praktyki wyznaczeni przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włoszczowie – wykaz wyznaczonych lek. wet. wolnej
praktyki oraz obwodów badania w 2004 roku przekazany został Świętokrzyskiemu
Lekarzowi Weterynarii w Kielcach .W 2004 roku skontrolowano 2 krotnie każdego z
wyznaczonych lekarzy ,poważniejszych uchybień nie stwierdzono .Przy okazji kontroli
prowadzono instruktaże dotyczące ochrony zwierząt podczas wyładunku przepędzania
magazynowania ,oszałamiania i wykrwawiania ,postępowania z SRM ,konieczności
przestrzegania procedur dotyczących lekarzy weterynarii dokonujących badania przed i
poubojowego ,właściwego prowadzenia dokumentacji.
W 2004 roku zbadano na terenie powiatu włoszczowskiego :
- 44 sztuki bydła w wieku do 12 miesięcy ;
-17 sztuk bydła w wieku od 12 do 30 miesięcy;
-19024 sztuk trzody chlewnej;
-805451 sztuk drobiu rzeźnego .
4. nadzoru sanitarno – weterynaryjnego nad miejscami pozyskiwania, skupowania i
przetwarzania mleka oraz środków transportu mleka;
- Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad Okręgową Spółdzielnią Mleczarską we
Włoszczowie dopuszczoną do handlu decyzją PLW nr 1816/04 z dnia 29 kwietnia 2004r,.
decyzją PLW nr 1836 /04 dnia 2 sierpnia 2004 roku zezwolono na produkcję
koncentratu serwatki , decyzją nr 1837 z dnia 6 sierpnia 2004r zezwolono na produkcję
2
śmietanki przerobowej
W 2004 roku inspektorzy IW przeprowadzili 9 kontroli zakładu przetwórczego . Ponadto
średnio 2 razy w tygodniu w wymienionym zakładzie prowadzony jest nadzór doraźny nad
warunkami skupu mleka surowego ,przetwórstwa oraz magazynowania W OSM Włoszczowa
trwają nieustannie prace modernizacyjne polegające na podwyższaniu produktów
mleczarskich. W OSM trwają nieustannie prace modernizacyjne mające na celu
podwyższanie standardów sanitarno –higieniczno –technicznych.
W 2004 roku przeprowadzono :
a) 650 kontroli gospodarstw mleczarskich pod kątem spełnienia warunków
weterynaryjnych oraz warunków dobrostanu zwierząt ;
b ) przeprowadzono kontrole w zbiorczych punktach skupu mleka - 10 kontroli ;
c) wydano na wniosek właścicieli gospodarstw mlecznych 806 „Zaświadczeń o
spełnianiu warunków weterynaryjnych”;
d) wydano 75 decyzji w sprawie uzdatnienia wody w gospodarstwach mlecznych
e) wydano 2 decyzje w sprawie poprawy warunków sanitarno –higienicznych w
gospodarstwach mlecznych z listy gospodarstw spełniających warunki weterynaryjne;
d) przeprowadzono 16 kontrole środków transportu mleka należących do OSM
Włoszczowa , 12 kontroli pojazdów należących do firmy ROB-Trans we
Włoszczowie , użyczającej samochody własne dla potrzeb OSM Włoszczowa w
zakresie transportu mleka oraz produktów mleczarskich .
Dla oceny jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego inspektorzy
Inspekcji Weterynaryjnej pobrali próby do badań kontrolnych występowania pozostałości
chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt,
mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach
zwierzęcych (mleko surowe do skupu, wyroby mleczarskie , wyroby wędliniarskie,
mięso, miód, jaja, płyny ustrojowe, pasza i woda.
W 2004 roku pobrano do takich badań 57 prób zgodnie z krajowym harmonogramem
pobierania prób do badań monitoringowych dla powiatu włoszczowskiego.
Wyniki przeprowadzonych badań w 2004 roku potwierdzają, że nie są przekraczane
dopuszczalne stężenia substancji chemicznych, biologicznych czy leków.
Dla oceny stanu epizootycznego na terenie naszego powiatu oraz zapobiegania szerzeniu
się chorób zakaźnych zwierząt przeprowadza się:
1.badania monitoringowe bydła w kierunku:
a) gruźlicy bydła - przebadano 4790 sztuk bydła w wieku od 6 tygodni
b) enzootycznej białaczki bydła – przebadano 3406 sztuk bydła w wieku od 24 miesięcy
c) brucelozy bydła – przebadano 3661 sztuk bydła w wieku od 1 roku
2.badania monitoringowe stad owiec w kierunku brucelozy owiec - pobrano 78 prób;
3.badania monitoringowe w kierunku influenzy drobiu – pobrano 50 prób;
4.badania monitoringowe w kierunku pomoru klasycznego świń u trzody –pobrano 29
prób;
5.badania monitoringowe w kierunku klasycznego pomoru świń u dzików – pobrano 0
prób;
6.badania monitoringowe w kierunku choroby pęcherzykowej świń – pobrano 10 prób;
7.badania monitoringowe w kierunku pryszczycy –pobrano 10 prób;
8.badania monitoringowe w kierunku wścieklizny u lisów wolno żyjących – pobrano 35
3
sztuk lisów ;
9. badania monitoringowe bydła w kierunku BSE od sztuk padłych - pobrano 108 prób
Wszystkie wyniki w/w badań były ujemne. Przeprowadzono 4 kontrole lekarzy
wyznaczonych do przeprowadzania badań monitoringowych.
Podejmowane są działania mające na celu wykrywanie oraz likwidację ewentualnych
ognisk wścieklizny poprzez przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach podejrzanych,
przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych oraz przeprowadzanie badań
laboratoryjnych zwierząt podejrzanych o wściekliznę.
a) W ramach profilaktyki wścieklizny organizowane były obowiązkowe szczepienia
psów powyżej 2 miesiąca życia we wszystkich miejscowościach powiatu
włoszczowskiego w ramach tzw.akcji masowych .Oprócz tego lekarze wolnej
praktyki wyznaczeni zostali do przeprowadzania szczepień przez okres całego roku w
większości lecznic weterynaryjnych oraz gabinetów działających na terenie powiatu
włoszczowskiego . W 2004 roku zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 2856 psów
Inspektorzy przeprowadzili 5 kontroli wyznaczonych lek.wet. podczas akcji
masowych .
b) w przypadkach pokąsania lub zadrapania ludzi przeprowadzono 8 obserwacji psów
podejrzanych o wściekliznę ,na koszt właścicieli psów - wszystkie dotychczasowe
obserwacje z wynikiem ujemnym
Występowanie chorób zakaźnych jest śledzone i analizowane na bieżąco. Na terenie
naszego powiatu miały miejsce przypadki salmonelozy drobiu . Przeprowadzone
zostało dochodzenie epizootyczne oraz wdrożono postępowanie mające na celu
wygaszenie ognisk choroby.
Chów drobiu rzeźnego na terenie powiatu włoszczowskiego w 10 fermach drobiu
rzeźnego podlegał ciągłemu monitorowaniu w kierunku zakażeń pałeczkami z rodzaju
Salmonella.
Kolejnym zadaniem Inspekcji Weterynaryjnej jest czuwanie nad zdrowiem zwierząt
przeznaczonych do rozrodu oraz nad właściwą jakością materiału biologicznego.
Jego realizacja polegała na:
a) przeprowadzaniu kontroli sanitarno – weterynaryjnych punktów kopulacyjnych
prowadzonych przez rolników indywidualnych - 5 kontroli ( 8 punktów
kopulacyjnych)
b) przeprowadzaniu kontroli sanitarno – weterynaryjnych Punktów Unasieniania
Zwierząt - 6 kontroli ( 12 punktów PUZ)
c) uczestnictwie Inspektorów Weterynaryjnych w corocznych opisach klaczy i
źrebiąt oraz przeglądach ogierów organizowanych przez Okręgowy Związek
Hodowców Koni w Kielcach oraz opiniowaniu, co do dalszego utrzymywania
danego zwierzęcia w hodowli .
Wytwarzanie ,obrót oraz stosowanie środków żywienia zwierząt
Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad zakładem zajmującym się
wytwarzaniem i obrotem środkami żywienia zwierząt oraz nad podmiotami zajmującymi
się wprowadzaniem do obrotu środków żywienia zwierząt ,a także nad gospodarstwami
wytwarzającymi mieszanki paszowe na własny użytek .
4
W 2004 roku przeprowadzono 5 kontroli w zakładzie wytwarzania pasz ,pobrano 3 próby
w kierunku obecności przetworzonego białka zwierzęcego ( wynik nie stwierdzono
obecności przetworzonego białka zwierzęcego) ,6 kontroli podmiotów zajmujących się
obrotem oraz 160 kontroli w gospodarstwach .
Od października 2004 roku realizowano w/g planu krajowego monitoring
pobierania prób środków żywienia zwierząt w następujących kierunkach :
- obecności pałeczek salmonella – przebadano 24 próby ,które pobrano w zakładzie
wytwarzającym , z obrotu oraz z gospodarstw przygotowujących środki żywienia
dla zwierząt gospodarskich ;
- obecności przetworzonego białka zwierzęcego – 18 prób;
- obecności niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu - 1 prób;
- obecności substancji GMO -1 próba,
- obecności mikroelementów - 1 próba
- obecności makroelementów - 1 próba
- oznaczenia zawartości metali ciężkich (Pb,Cd)- 2 próby
- oznaczenia zawartości rtęci – 1 próba
- oznaczenia awartości arsenu (As)- 1 próba,
- oznaczenia zawartości kokcydiostatyków jonoforowych -4 próba,
-obecności substancji anabolicznych gr.A3 (Sterydy) -1 próba
gr.A1 (Stilbeny) 1 próba
- oznaczenia zawartości PCB - 1 próba ,
- oznaczenia zawartości mikotoksyn (ochratoksyny) - 5 prób
- oznaczenie pozostałości substancji antybakteryjnych – 1 próba
- oznaczenia zawartości cezu -134 i cezu -137 - 1 próba,
- oznaczenia podstawowych składników pokarmowych - 2 próby
Ogólnie pobrano 66 prób. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to , że nie
stwierdzono przekroczeń lub obecności substancji niedozwolonych .
Nadzór nad środkami transportu zwierząt:
W 2004 roku przeprowadzono 18 kontroli środków transportu zwierząt .W 3 przypadkach
kontrola wykazała niezgodności w dokumentacji ,a w jednym przypadku stwierdzono
przeładowanie w ilości transportowanych zwierząt .
Nadzór nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta gospodarskie :
W 2004 roku skontrolowano 650 gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, z
uwzględnieniem dobrostanu zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt :
- skontrolowano 386 gospodarstw utrzymujących bydło;
- skontrolowano 29 gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną ;
- skontrolowano 2 fermy utrzymujące kurczęta rzeźne ;
- skontrolowano 1 fermę utrzymująca nioski
W wyniku podjętych w/w czynności kontrolnych stwierdzono nieliczne zaniedbania
i
nakazano ich usunięcie.
Na wniosek osób zainteresowanych –właścicieli gospodarstw pasiecznych wpisano 42
pasieki do rejestru powiatowego lekarza weterynarii .
W ramach sprawowania nadzoru na ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
Inspekcja Weterynaryjna :
- przeprowadziła 4 kontrole w Punkcie Zbiórki Padliny we Włoszczowie ul. Przedborska 85
5
- pobrała i przekazała do badań w ZHW Kraków 108 prób pobranych od bydła padłego w
wieku powyżej 24 miesięcy,
- przeprowadziła kontrolę środka transportu służącego do transportu materiału kategorii 1
oraz kategorii 2 - na wniosek zainteresowanego podmiotu PLW dopuścił decyzją
wymieniony pojazd do transportu surowców ubocznych oraz nadał weterynaryjny numer
identyfikacyjny.
kategorii 1 oraz 2 ,
- przeprowadziła kontrole zagospodarowywania odpadów poubojowych pochodzenia
zwierzęcego we wszystkich zakładach ubojowych na terenie powiatu włoszczowskiego
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki SRM w ubojni „Dobromięs”
W wyniku podjętych w/w czynności kontrolnych stwierdzono nieliczne zaniedbania
i
nakazano ich usunięcie.
Decyzje administracyjne wydane w I Instancji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
we Włoszczowie :
dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i czynności z tym związanych - 68;
dotyczące środków transportu do przewozu zwierząt - 4 ;
dotyczące gospodarstw produkujących mleko
- 1801 ,liczba decyzji uchylonych - 924;
dotyczące środków transportu do przewozu artykułów spożywczych pochodzenia
zwierzęcego -25 , uchylonych – 4 ;
- dotyczących warunków weterynaryjnych – 12 ;
- dotyczących wyznaczeń lekarzy weterynarii do czynności urzędowych - 14 ;
- inne decyzje 9 ,uchylone -2 ;
Liczba decyzji wydanych - 1933 , uchylonych -931.
Oprócz czynności nadzorczych na w/w podmiotami pracownicy Powiatowego Inspektoratu
we Włoszczowie zorganizowali i przeprowadzili spotkania i szkolenia:
- z właścicielami zakładów mięsnych i ubojni-dotyczyły one głównie wymagań, jakie
są stawiane przez prawo Unii Europejskiej zakładom produkującym i
wprowadzającym mięso i jego przetwory na rynek;
- dla pracowników zatrudnionych w zakładach ubojowych oraz przetwórstwa mięsa z
zakresu minimum sanitarnego oraz ochrony zwierząt podczas wyładunku
,magazynowania oraz oszałamiania i wykrwawiania .;
- dla producentów mleka-odnośnie higienicznego pozyskiwania mleka surowego do
skupu ,dobrostanu zwierząt oraz warunków jakie musi spełnić gospodarstwo
ubiegające się o zaświadczenie o spełnieniu wymagań weterynaryjnych .
-
Do maja 2005 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii realizowane były zadania
wynikające z obowiązujących ustaw i nie odnotowano zagrożeń dla bezpieczeństwa
sanitarno –weterynaryjnego powiatu włoszczowskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Jolanta Grzegorczyk
6
Download