ppt - UMWD

advertisement
Zasady udzielania
pomocy publicznej
po akcesji Polski do
Unii Europejskiej
Pomoc publiczna
przeznaczona na rozwój
małych i średnich
przedsiębiorstw
(Rozporządzenie Komisji
UE Nr 70/2001)
Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw
Rozporządzenie komisji Nr 70/2001 stosuje się
do przyznawani pomocy dla małych i średnich
przedsiębiorstw we wszystkich sektorach.
3
Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw
Rozporządzenie Komisji Nr 70/2001 nie
stosuje się do:
działalności związanej z produkcją,
przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu
produktów wymienionych w Załączniku 1 do
TWE,
pomocy na działalność związaną z eksportem,
pomocy uwarunkowanej użyciem towarów
produkcji krajowej na niekorzyść towarów
przywożonych.
4
Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw
Definicja małych i średnich przedsiębiorstw
została określona w załączniku 1 do
Rozporządzenia Komisji WE Nr 364/2004 z 25
lutego 2004 r.
5
Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw
Przeznaczenia pomocy
pomoc dotycząca inwestycji początkowych – pomoc
na nowe inwestycje,
pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy
(związanych z nową inwestycją),
pomoc na doradztwo,
udział w targach i wystawach,
pomoc na badania i rozwój,
techniczne studium wykonalności,
koszty patentowe.
6
Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są
koszty odpowiadające następującym elementom
inwestycji:
ziemia,
budynki,
urządzenia/maszyny,
patenty,
licencje, itp.
7
Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw
Pomoc na doradztwo oraz inne usługi i
działalności
Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw jest
wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 88
ust. 3 TWE, jeżeli jest udzielana:
na usługi świadczone przez doradców zewnętrznych, a jej
wielkość nie przekroczy 50% (netto) wartości kosztów tych usług.
Dane usługi nie mogą być działaniami ciągłymi lub okresowymi, i
nie mogą być związane ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi
przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa
podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
8
Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw
Pomoc na doradztwo oraz inne usługi i działalności
Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw jest
wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 88
ust. 3 TWE, jeżeli jest udzielana:
w związku z udziałem w targach i wystawach, a
wielkość pomocy brutto nie przekroczy 50% (netto)
wartości dodatkowych kosztów poniesionych na
wynajem, ustawienie i prowadzenie stoiska.
Wyłączenie pomocy na te cele będzie stosowane tylko w
przypadku pierwszego uczestnictwa przedsiębiorstwa w
określonych targach czy wystawie.
9
Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, c.d.
W sektorze transportu, z wyłączeniem
taboru kolejowego, środki transportu i
urządzenia transportowe nie zalicza się do
kosztów kwalifikujących.
10
Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw
Maksymalna intensywność pomocy
Maksymalną intensywność pomocy regionalnej
udzielanej małym i średnim przedsiębiorcą, z
wyłączeniem
prowadzących
działalność
gospodarczą
w
sektorze
transportu,
podwyższa
się
o
15
punktów
procentowych brutto w stosunku do
maksymalnej intensywności pomocy określonej
dla poszczególnych obszarów.
11
Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw
Maksymalna intensywność pomocy
Ustalone pułapy pomocy stosują się bez
względu na to, czy projekt finansowany jest
całkowicie ze środków państwa, czy też jest
częściowo finansowany przez Wspólnotę.
12
Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw
Monitorowanie pomocy
Państwo Członkowskie jest zobowiązane przesłać
Komisji
Europejskiej
informacje
na
temat
wprowadzonego na mocy Rozporządzenia Komisji WE
Nr 70/2001 programu pomocowego lub przyznanej na
mocy ww. rozporządzenia pomocy indywidualnej.
Załącznik II do Rozporządzenia Komisji WE Nr 70/2001
13
Download