wniosek - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

advertisement
Informacje o Placówce stażowej,
posiadającej rekomendacje Krajowego Biura do prowadzenia staży klinicznych
w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji
uzależnienia od narkotyków, realizowanych zgodnie z programem określonym przez
Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnienia.
Pełna nazwa placówki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład
Lecznictwa Odwykowego „Szansa”
Adres placówki
44-171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18, woj. śląskie
Adres do korespondencji
44-171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18
Numer telefonu, fax, adres email
Tel. 032 230 32 47, fax 032 230 32 47,
[email protected]
Osoba odpowiedzialna za nadzór
nad realizacją programu
Krzysztof Czekaj
(kierownik programu)
Typ placówki:
Ambulatoryjna
Dzienna
Stacjonarna
X
Zakres przyznanej rekomendacji:
MODUŁ I
MODUŁ II
Instruktor Terapii
Uzależnień
Specjalista Terapii
Uzależnień
Instruktor Terapii
Uzależnień
Specjalista Terapii
Uzależnień
X
X
X
X
A. DANE DOTYCZĄCE PLACÓWKI ORAZ PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO
REALIZOWANEGO PRZEZ PLACÓWKĘ
Miejsce realizacji stażu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Lecznictwa
Odwykowego „Szansa”
44-171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18
Szczegółowe informacje
dotyczące bazy lokalowej i
warunków technicznych
umożliwiających realizację
programu
Ośrodek znajduje się w wyremontowanej leśniczówce, 35 miejsc,
pokoje 3,4 osobowe, sale terapeutyczne, gabinet lekarski,
pomieszczenie socjalne dla personelu, sala komputerowa,
kuchnia, magazynki, siłownia, boiska do siatkówki i innych gier.
Informacje na temat
odbiorców programu
terapeutycznego (przedział
wiekowy, liczba osób itp.)
Uzależnieni od środków psychoaktywnych, od 18 roku życia, 30
osób.
Ośrodek istnieje 13 lat
Założenia teoretyczne prowadzonych oddziaływań
Narkomania
jest
chorobą
chroniczną,
postępującą,
Założenia teoretyczne
prowadzonych oddziaływań
charakteryzującą się nawrotami i nieodwracalnym, nieuleczalnym
upośledzeniem lub utratą kontroli, odnoszącej się do zażywania
jakichkolwiek środków chemicznych. Dla jej zrozumienia, a tym
samym stworzenia efektywnego programu terapii, zasadne jest
uwzględnienia szerokiego spektrum czynników biologicznych,
społeczno – kulturowych jak i psychologicznych składających się
powstanie uzależnienia. Taką perspektywę nazywamy modelem
bio-psycho-społecznym.
Terapia
opiera
się
o
koncepcje
poznawczo
–
behawioralne, w ramach których tworzy się określone procedury
terapeutyczne. Dotyczy to przede wszystkim podstawowego etapu,
w
którym
główny
szkodliwego
nacisk
kładzie
działania
się
na
zneutralizowanie
psychologicznych
mechanizmów
uzależnień. Później, w miarę zajmowania się innymi problemami
pacjenta, uprawnione staje się podejście bardziej eklektyczne,
korzystające
np.
z
terapii
Gestalt,
terapii
wglądowej,
psychodramy itp.
Nie negując znaczenia doświadczeń wczesnodziecięcych i
historii życia poprzedzającej nałóg za odstawowy obszar pracy
terapeutycznej uznajemy wpierw problemy związane z samym
uzależnieniem.
W perspektywie psychologicznej konsekwencje zażywania
narkotyków
najwyraźniej
uwidaczniają
się
w
trzech
podstawowych obszarach funkcjonowania człowieka:
1. w sferze emocjonalnej
2. w sferze poznawczej
3. w sferze „Ja” (tożsamość)
W
tych
wzajemnie
obszarach
powiązane
wykształcają
tzw.
się
patologiczne
psychologiczne
i
mechanizmy
uzależnienia, przez pryzmat których dokonuje się diagnozy
aktualnych problemów pacjenta. Do ich zneutralizowania nie
wystarcza rozpoczęcie i utrzymywanie abstynencji. Służą temu
procedury
terapeutyczne
zaburzonych
procesów
poznawczej
oraz
mające
na
celu
emocjonalnych,
zaburzeń
wgląd
i
korektę
zniekształceń
procesów
sfery
związanych
z
funkcjonowaniem systemu Ja.
Drugim, komplementarnym aspektem programu leczenia
jest model społeczności terapeutycznej, w ramach którego
realizowane
są
zadania
związane
z
nauką
nowych
ról
społecznych, nowych umiejętności interpersonalnych, pracą nad
zmianą lub korektą systemu wartości. Społeczność terapeutyczna
dostarcza ważnych inspiracji składających się na motywację do
leczenia, jest źródłem siły i wsparcia w sytuacjach kryzysowych
I.
Praca nad motywacją
Są to grupowe zajęcia dla pacjentów z krótkim stażem leczenia.
Cel:
Forma:
Czas:
Harmonogram:
Liczebność grupy:
etapu
Grupa otwarta:
Przebieg zajęć:
wzmocnienie motywacji do leczenia
grupa psychoedukacyjna
8 godzin (4 sesje po 2 godziny)
sesje odbywają się 2 razy na tydzień
zależnie od ilości pacjentów z pierwszego
dla nowo przyjętych
każda sesja składa się z części, w której
terapeuta
zachęca
do
dzielenia
się
aktualnym samopoczuciem, z akcentem na
sposoby
radzenia
sobie
z
głodem
narkotycznym,
praca
nad
motywacją
odbywa się poprzez analizę ambiwalencji
jaką ujawniają uczestnicy wobec leczenia, a
także w związku z sytuacją w jakiej się
znaleźli.
Pacjenci
otrzymują
dużo
wzmocnień i wsparcia.
II. Przewodnik Samopoznania.
Prowadzone oddziaływania
terapeutyczne
Ze
względu
na
uporczywe
i
silne
działanie
psychologicznych
mechanizmów
uzależnień
pacjent,
w
specyficzny dla siebie sposób, broni się przed odczuwaniem i
dostrzeganiem skutków własnego uzależnienia. Jest to
podstawowa przeszkoda w podjęciu i zaangażowaniu się
w
terapię.
Praca z Przewodnikiem Samopoznania ma ułatwić
identyfikację z chorobą, a poprzez to pozytywnie wpłynąć na
motywację do dalszego leczenia.
Cele:
 Dostrzeżenie rozmiarów destrukcji, spowodowanej
nałogiem,
 Rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnień,
 Identyfikacja z chorobą,
 Wzmocnienie motywacji do leczenia
Forma:
grupowa praca tematyczna
Czas:
36 godzin (12 sesji, po 3 godziny każda)
Harmonogram:
sesje odbywają się co tydzień lub 2 razy w
tygodniu, zależnie od decyzji terapeuty i
ograniczeń czasowych wynikających z
przebiegu całej terapii,
5 – 8 osób (można pracować też
Liczebność grupy:
indywidualnie)
Grupa otwarta:
oznacza to, że w trakcie zajęć mogą dołączyć
nowe osoby, tak jednak, by zachować
proporcję,
z
wyraźną
przewagą
dotychczasowych uczestników.
Przebieg zajęć
1. Każda sesja zaczyna się od przedstawienia zadania z
poprzedniego spotkania. Pacjenci czytają swoje prace,
zgodnie z instrukcją z kolejnej części Przewodnika
Samopoznania
2. Następnie, dzielą się informacjami zwrotnymi, odnośnie
wysłuchanej pracy.
3. Terapeuta (krótko) omawia następny temat i sprawdza
stopień jego zrozumienia przez grupę. (dotyczy to takiej
sytuacji, kiedy grupa jest na tym samym etapie pracy)
4. Po rozdaniu zadań na następną sesję, terapeuta raz
jeszcze sprawdza stopień ich rozumienia, wskazując na
ewentualne, przewidywane trudności.
III. Grupa pracy nad
narkotyków.
uznaniem
bezsilności
wobec
W pracy terapeutycznej nad uznawaniem własnej
bezsilności
wobec
różnych
substancji
uzależniających
wykorzystywana jest koncepcja bezsilności zapożyczona z filozofii
i doświadczeń AA i AN, która zakłada, że akceptacja własnej
bezsilności paradoksalnie staje się źródłem siły i punktem wyjścia
do całkowitej abstynencji, fundamentem, na którym człowiek
uzależniony może budować swoje trzeźwe życie.
Cele:
 Rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnień,
 Uświadomienie sobie własnych ograniczeń
 Wzmocnienie motywacji do leczenia
Forma:
grupowa praca tematyczna
Czas:
15 godzin ( 5 sesji, po 3 godziny każda)
Harmonogram:
Liczebność grupy:
sesje odbywają się raz w tygodniu
5 – 8 osób
Grupa otwarta :
oznacza to, że w trakcie zajęć mogą dołączać
nowe osoby, tak jednak by zachować
proporcję
z
wyraźną
przewagą
dotychczasowych uczestników.
Przebieg zajęć
1. Każda sesja zaczyna się od przedstawienia
przez
uczestników zadania z poprzedniego spotkania.
2. Uczestnicy udzielają sobie
informacji
zwrotnych,
odnośnie wysłuchanej pracy.
3. Terapeuta za pomocą mikrowykładu omawia następny
temat i sprawdza stopień jego zrozumienia przez grupę.
4. Sesja kończy się rundką, w ramach, której uczestnicy
mówią o tym, co ważnego dla siebie wynieśli ze spotkania.
Terapeuta dba o to, aby pacjenci dzielili się takimi
refleksjami, które odnoszą się bezpośrednio do ich
doświadczeń.
Zajęcia są realizowane w oparciu o następujące tematy :
1. Wprowadzenie do bezsilności
2. Upośledzenie kontroli
3. Spotkanie z własną bezsilnością - ograniczenia .
4. Żal po stracie
5. Utrata oraz odzyskiwanie wpływu na własne życie
IV.
Mikroedukacja.
Mikroedukacja to
zajęcia, w czasie których pacjenci
uzyskują określoną wiedzę o swojej chorobie i leczeniu. Ma
charakter instrumentalny, pomaga pacjentom w zmianie swojego
myślenia i zachowania. Dobór tematów do mikroedukacji jest
ściśle związany z etapami terapii, w których znajdują się pacjenci
i podporządkowany celom jakie mają aktualnie osiągać.
Cele:
 Dostarczenie wiedzy na tematy ważne z punktu widzenia
terapii

Zmiana przekonań i zachowań
Forma:
grupowa praca tematyczna
Czas:
spotkanie trwa nie dłużej niż 1 godzinę.
Harmonogram:
sesje odbywają się co tydzień lub 2 razy w
tygodniu,
w
zależności
od
tego,
jakiej
wiedzy potrzebują pacjenci na danym etapie
terapii
Liczebność grupy:
12
osób
(można
pracować
też
indywidualnie)
Grupa otwarta:
grupa ma charakter wykładowy, każde
spotkanie
poświęcone
jest
innemu
tematowi,
tematy wybierane są w
zależności od aktualnego zapotrzebowania
pacjentów na danym etapie terapii
Przebieg zajęć
1. Przekazuje informacje dotyczące zaplanowanego na daną
sesję tematu
2. Sprawdza stopień zrozumienia tematu przez grupę, dba o
to, aby pacjenci nie teoretyzowali zachęcając do
odnoszenia poruszanych treści do własnego życia.
3. Zadaje uczestnikom pytania kontrolne, sprawdzające
stopień zrozumienia tematu.
Wybrane tematy zajęć mikroedukacyjnych:
1. Co to jest leczenie
2. Co jest potrzebne do tego, żeby się leczyć.
3. Jak sobie radzić z głodem.
4. Informacje zwrotne.
5. Objawy uzależnienia.
6. Utrata kontroli.
7. Dlaczego zażywałem narkotyki – mechanizm iluzji i
zaprzeczania
8. Narkotyki oszukują – dlaczego tego nie widzę.
9. Stres i sposoby radzenia sobie z nim.
10. Lęk przed zmianą.
11. Zdrowienie a życie seksualne.
12. Poczucie winy.
13. Żal po stracie.
14. Uzależnienia zastępcze.
15. Bycie w związku a leczenie.
V.
Trening zapobiegania nawrotom
Praca przebiega według procedury, w ramach której
pacjenci poznają i ćwiczą umiejętności potrzebne do unikania
sytuacji skojarzonych z narkotykami, do radzenia sobie ze
stresem, rozwiązywania problemów itd. Odbywa się też stała
analiza aktualnej sytuacji pacjenta, tego co sprzyja, a co
przeszkadza w zdrowieniu, traktowanym w tym ujęciu jako
niekończący się proces.
Podstawowe przesłanki:
1. Nawrót jest częścią każdej choroby chronicznej a taka jest
2.
3.
4.
5.
uzależnienie – każdy kto z niego zdrowieje narażony jest
na ryzyko nawrotu tej choroby.
Nawrót nie polega tylko na przerwaniu abstynencji. Jest
procesem zaczynającym się wcześniej, zanim dojdzie do
przerwania abstynencji i obejmującym zmiany w
myśleniu, emocjach i zachowaniach.
Nawrót nie pojawia się nagle i bez ostrzeżenia. Poprzedza
go i towarzyszy mu wiele sygnałów ostrzegawczych.
Nawrót może zakończyć się przerwaniem abstynencji,
chociaż nie musi
Nawrotowi można zapobiegać pod warunkiem, że osoba,
która trzeźwieje wie jak sobie z nim poradzić.
Cel: Nabycie umiejętności potrzebnych do autodiagnozy
symptomów nawrotu i radzenia w sytuacji gdy proces nawrotu
choroby już trwa.
Forma:
grupowa praca tematyczna
Czas: 36 godzin (12 sesji, po 3 godziny każda)
Harmonogram:
sesje odbywają się co tydzień lub 2 razy w
tygodniu, zależnie od decyzji terapeuty i ograniczeń czasowych
wynikających z przebiegu całej terapii,
Liczebność grupy: 6 – 12 osób (można pracować też
indywidualnie)
Grupa otwarta:
zamknięta
gdyż
umiejętności mają charakter linearny
wiedz
i
nabywane
Przebieg zajęć:
Każda sesja przebiega według następującego scenariusza :
1. Rundka – pacjenci dzielą się refleksjami z minionego
tygodnia. Terapeuta podejmuje tematy wynikające z
procesu grupowego. Szczególną uwagę zwraca na to czy
pacjenci utrzymali abstynencję oraz w jaki sposób radzili
sobie z problemami i trudnościami, mogącymi uruchomić
proces nawrotu i zagrozić abstynencji. W przypadku
przerwania abstynencji odbywa się analiza nawrotu i
rekonstrukcja planu trzeźwienia.
2. Pacjenci omawiają swoje prace z poprzedniej sesji.
3. Terapeuta
za
pomocą
mikrowykładu
wprowadza
uczestników w kolejny temat programu zapobiegania
nawrotom.
4. Terapeuta omawia i zadaje uczestnikom zadanie do pracy
własnej na następną sesję.
VI.
Indywidualne plany terapii i grupa zadaniowa
Indywidualne Plany Terapii (IPT). opracowywane są na
podstawie pogłębionej diagnozy i przygotowanego przez pacjenta
życiorysu, obejmują one szerokie spektrum problemów z jakimi
boryka się pacjent w związku z uzależnieniem. Pracuje on według
określonego planu, ucząc się przy okazji strategii i sposobów
rozwiązywania różnych problemów osobistych.
Realizacja IPT przebiega wg ścisłego harmonogramu i
polega na wykonywaniu przez pacjenta uzgodnionych z terapeutą
zadań. Część z nich realizowana jest w trakcie grupowej sesji
terapeutycznej, tzw. „grupy zadaniowej”, a część indywidualnie.
Zadania mają charakter pracy poznawczej (przeczytać,
zastanowić się, skonsultować, zapytać) bądź wymagają wykonania
określonych czynności (uczestnictwo w NA, rozmowa z żoną itp.).
W pracy z IPT wykorzystywana jest też psychodrama, której
zadaniem jest pobudzenie sfery emocjonalnej pacjenta, pomocna
jest też w pracy nad ambiwalencją, utratą, budowaniem
pozytywnej wizji życia i samego siebie.
Terapeuta spotyka się z pacjentem omawiając postępy i
pojawiające się trudności, a także modyfikując na bieżąco
Indywidualny Plan Terapii, zgodnie z aktualnymi potrzebami
terapii.
W celu realizacji zadań wynikających z IPT prowadzona jest
specjalna grupa zadaniowa (2 razy w tygodniu). Scenariusz zajęć
wyznaczany jest przez kolejne zadania, jakie pacjenci zgłaszają do
wykonania. Wykonywanie zadań kończy się informacjami
zwrotnymi, udzielanymi przez innych członków grupy.
Praca nad Indywidualnym Planem Terapii rozpoczyna się
od 4 miesiąca terapii i trwa do końca terapii. Pogłębiona diagnoza
problemowa, będąca punktem wyjścia do formułowania
problemów do IPT jest analizowana przez cały zespół
terapeutyczny.
Ostatnia faza przygotowania Indywidualnych Planów
Terapii – formułowanie problemów – odbywa się w konsultacji z
pacjentem. Chodzi o to, by intuicja i zamierzenia terapeuty,
pokrywały się z tym, co rzeczywiście, za swój problem, uznaje
pacjent.
VII.
Trening zachowań konstruktywnych
Jest to trening potrzebnych umiejętności
interpersonalnych, takich jak radzenie sobie ze złością,
negatywnym myśleniem, proszenia o pomoc, asertywnego
odmawiania, wyrażania i przyjmowania krytyki oraz
komplementów, ochrony swoich praw i granic, planowania na
wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych itp.
Trening oparty jest on na teorii społecznego uczenia i jest
niesłychanie ważny w kontekście zapobiegania nawrotom
choroby; wiele danych wskazuje na to, że deficyt tych
umiejętności jest jednym z głównych źródeł stresu i może
prowadzić do przerwania abstynencji.
Cel:
poszerzanie repertuaru umiejętności interpersonalnych,
ważnych w nowych i trudnych sytuacjach społecznych, jakie
czekają ich po opuszczeniu ośrodka, np. przy poszukiwaniu
pracy, nawiązywaniu kontaktów itp. Ma to tym samym zwiększać
ich
szansę na utrzymanie trwałej i satysfakcjonującej
abstynencji.
Forma:
grupowa praca tematyczna
Czas:
36 godzin (12 sesji, po 3 godziny każda)
Harmonogram:
sesje odbywają się co tydzień lub 2 razy w
tygodniu, zależnie od decyzji terapeuty i
ograniczeń czasowych wynikających z
przebiegu całej terapii, od tego jaką
dynamikę chcemy nadać procesowi uczenia
się przez pacjentów.
Liczebność grupy: 8 – 12 osób
Grupa otwarta:
oznacza to, że w trakcie zajęć mogą dołączać
nowe osoby, tak jednak by zachować
proporcję
z
wyraźną
przewagą
dotychczasowych uczestników
Praca odbywa się według procedur z „Przewodnika do treningu
zachowań konstruktywnych” - Peter M. Monti, David B. Abrams.
Przebieg zajęć
 Każda sesja zaczyna się od przedstawienia zadania z
poprzedniego spotkania.
 Następnie uczestnicy dzielą się informacjami zwrotnymi



VIII.
odnośnie wysłuchanej relacji z wykonanej próby.
Terapeuta (krótko) omawia następny temat związany z
problematyką zajęć.
Terapeuta modeluje poszczególne zachowania (za pomocą
któregoś z pacjentów lub drugiego terapeuty) oraz
proponuje ćwiczenie treningowe.
Jest to zarazem wprowadzenie do zadania, jakie otrzymują
na następną sesję.
Poczucie własnej wartości
Jednym z głównych problemów osób uzależnionych jest
niskie poczucie własnej wartości. Towarzysząca mu niska
samoocena przeszkadza w skutecznym i konstruktywnym
działaniu, utrudnia realizację celów życiowych, jest źródłem
dyskomfortu, złego samopoczucia, napięcia w kontaktach z
ludźmi, co może uruchamiać proces nawrotu i zagrażać
abstynencji.
Cele:
wzmocnienie pozytywnej samooceny,
polepszenie wizerunku JA.
Forma:
grupowa praca tematyczna
Czas:
18 godzin (6 sesji, po 3 godziny)
Harmonogram:
sesje odbywają się co tydzień lub 2 razy w
tygodniu, zależnie od decyzji terapeuty i
ograniczeń czasowych wynikających z
przebiegu całej terapii, od tego jaką
dynamikę chcemy jej nadać.
Liczebność grupy: 6 – 10 osób
Grupa zamknięta: łatwiej
wówczas
budować
poczucie
bezpieczeństwa, tak ważne przy tych
zajęciach
Przebieg zajęć:
1. Każda sesja zaczyna się od przedstawienia zadania z
poprzedniego spotkania.
2. Następnie uczestnicy dzielą się informacjami zwrotnymi
odnośnie wysłuchanej pracy.
3. Terapeuta (krótko) omawia następny temat związany z
problematyką zajęć.
4. Jest to zarazem wprowadzenie do zadania, jakie otrzymują
na następną sesję.
IX. Psychodrama
Wykorzystywana jest do diagnozy procesu grupowego, analizy
ról jakie pełnią poszczególni członkowie społeczności
terapeutycznej oraz do pracy nad indywidualnymi
problemami pacjentów. Praca tą metodą realizowana jest
poprzez gry grupowe, socjometrię itp.
B. DANE DOTYCZĄCE PROGRAMU STAŻOWEGO REALIZOWANEGO W PLACÓWCE
ORAZ WARUNKÓW OFEROWANYCH STAŻYSTOM
Liczba miejsc stażowych
Placówka może przyjąć jednocześnie 3 stażystów.
Informacje dotyczące
możliwości zakwaterowania
uczestników staży klinicznych
W odległości ok. 800 m. od ośrodka prywatna kwatera (dom, w
którym mieszka pielęgniarka zatrudniona w ośrodku)
30 zł za dobę – koszt noclegu z wyżywieniem
Dla niekorzystających z noclegu koszt wyżywienia 8 zł za dobę
Placówka nie pobiera innych opłat za staż od osób objętych
dofinansowaniem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii poza kosztem wyżywienia i zakwaterowania.
PROPONOWANY PROGRAM STAŻU
Moduł I – Specjalista Terapii Uzależnień (120 godzin stażu)
Program stażu przewiduje szczegółowe zapoznanie się z koncepcją i programem
merytorycznym ośrodka, uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych, a następnie ich
współprowadzenie, uczestnictwo w zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego ośrodka oraz
samodzielne przygotowanie opisu przypadku, diagnozy problemowej i Indywidualnego Planu
Terapii (IPT) dla jednego pacjenta.
Staż dzieli się na następujące bloki tematyczne:
I.
Teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje realizowanego programu terapii (16
g.).
II.
Diagnostyka (24 g.).
III.
Indywidualna praca z pacjentem (32 g.).
IV.
Wybrane elementy pracy z grupą (40 g.).
V.
Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej (8 g.).
Ad. I. Teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje realizowanego programu terapii
(3 godziny dydaktyczne).
a) Uzyskanie informacji na temat struktury zarządzania i prawnych uwarunkowań
określających zasady funkcjonowania ośrodka.
b) Zapoznanie się z teoretycznym modelem realizowanego programu
c) Analiza poszczególnych faz terapii w kontekście programowych założeń merytorycznych.
d) Zapoznanie się z całościową strukturą programu.
e) Wyjaśnienie
celów
i
znaczenia
poszczególnych
elementów
terapii
realizowanych
indywidualnie, w grupach tematycznych lub w trakcie społeczności terapeutycznej.
Sposób realizacji:
1. Stażystę zapoznaje się z tą tematyką na podstawie otrzymanych dokumentów.
2. Otrzymuje dodatkowe informacje w ramach godzin dydaktycznych, które przeznacza na to
opiekun stażysty.
Czas: 16 godzin
Ad. II. Diagnostyka (4 godziny dydaktyczne).
a) Rola diagnozy w terapii uzależnień, specyfika i etapy diagnozy w realizowanym programie
b) Diagnoza nozologiczna
c) Diagnoza problemowa
d) Opis przypadku
Sposób realizacji:
1. Stażysta omawia z opiekunem rolę diagnozy w terapii uzależnień, specyfikę i etapy
diagnozy w realizowanym programie.
2. Stażysta zapoznaje się z kwestionariuszami diagnostycznymi.
3. Po przydzieleniu pacjenta przeprowadza z nim wywiad diagnostyczny, uzyskany materiał
omawia z opiekunem.
4. Przeprowadza pogłębioną diagnozę celem przygotowania opisu przypadku.
5. Przygotowuje opis przypadku, omawia z opiekunem i przedstawia go na zebraniu
klinicznym.
Czas: 24 godziny
Ad. III. Indywidualna praca z pacjentem (5 godzin dydaktycznych).
a) Rola i cel pracy terapeuty będącego indywidualnym opiekunem pacjenta.
b) Sposoby pracy indywidualnej na tle całego programu terapii.
c) Specyfika pracy indywidualnej zmierzającej do przygotowania IPT (Indywidualnego Planu
Terapii).
Sposób realizacji:
1. Stażysta uczestniczy na zasadzie obserwatora w 2 sesjach terapii indywidualnej, które
następnie omawia z opiekunem stażu.
2. Stażysta asystuje (na zasadzie obserwatora) przy przeprowadzaniu przez terapeutę
diagnozy problemowej zmierzającej do przygotowania IPT i omawia ją z opiekunem stażu.
3. Stażysta przeprowadza diagnozę problemową w obecności opiekuna stażu lub terapeuty, a
następnie omawia ją z nim.
4. Przygotowuje IPT we współpracy z pacjentem, trudności omawia z opiekunem stażu.
5. Przedstawia IPT na zebraniu klinicznym.
Czas: 32 godziny
Ad. IV. Wybrane elementy pracy z grupą (5 godzin dydaktycznych).
a) Cele i znaczenie pracy grupowej w realizowanym programie.
b) Sposoby pracy z grupą w odniesieniu do kolejnych etapów terapii i związanych z nimi
bloków tematycznych.
c) Społeczność terapeutyczna jako specyficzny rodzaj pracy grupowej.
Sposób realizacji:
1. Stażysta zapoznaje się, w ramach godzin dydaktycznych, na podstawie przygotowanego
materiału,
z
ogólną charakterystyką pracy grupowej w
realizowanym programie
merytorycznym.
2. Uczestniczy w zajęciach terapeutycznych i w spotkaniach społeczności. Współprowadzi
niektóre fragmenty społeczności terapeutycznej.
3. Współprowadzi z terapeutą lub opiekunem stażu jedną sesję zajęć grupowych, po
zakończeniu omawia ją z opiekunem.
Czas: 40 godziny
Ad. V. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej (3 godziny dydaktyczne).
a) Prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej.
b) Poprawność dokumentacji medycznej i zasady archiwizacji z uwzględnieniem wymogów
NFZ, ustawy o ochronie danych osobowych i jakości świadczonych usług.
Sposób realizacji:
1. Stażysta zapoznaje się z programem „MeDoc – Pławniowice” służącym do prowadzenia
dokumentacji medycznej i statystyki.
2. Stażysta zapoznaje się z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej w NZOZ ZLO
„Szansa” poprzez obserwację codziennej pracy terapeutów i prowadzenie fragmentu
dokumentacji jednego pacjenta.
Czas: 8 godzin
Harmonogram:
I tydzień – stażysta zapoznaje się z programem terapeutycznym, specyfiką pracy grupowej i
indywidualnej, uczestniczy w grupach terapeutycznych i społeczności terapeutycznej,
przygotowuje i przeprowadza w asyście opiekuna stażu jeden temat z planu mikroedukacji.
II tydzień - stażyście przydziela się jednego pacjenta z krótkim stażem (I etap terapii), celem
przygotowania diagnozy i opisu przypadku, który przedstawia na zebraniu klinicznym.
III tydzień – współprowadzi wraz z opiekunem stażu wybraną przez siebie 1 sesję zajęć
grupowych i przygotowuje diagnozę problemową i Indywidualny Plan Terapii dla pacjenta w
drugim etapie terapii.
Przez wszystkie dni trwania stażu - uczestniczy w spotkaniach społeczności i w sesjach terapii
grupowej.
W każdym tygodniu – uczestniczy w zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego.
Moduł I – Instruktor Terapii Uzależnień (120 godzin stażu)
Program stażu przewiduje szczegółowe zapoznanie się z koncepcją i programem
merytorycznym ośrodka, uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych, a następnie ich
współprowadzenie, uczestnictwo w zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego oraz
zapoznanie się ze specyfiką pracy nad motywacją pacjenta, prowadzenie zajęć
mikroedukacyjnych i poznanie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej.
Staż dzieli się na następujące bloki tematyczne:
I.
Teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje realizowanego programu terapii (16
g.).
II.
Praca nad motywacją do zmiany (24 g.).
III.
Wybrane elementy pracy indywidualnej i grupowej (72 g.).
IV.
Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej (8 g.).
Ad. I. Teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje realizowanego programu terapii.
(3 godziny dydaktyczne)
f)
Uzyskanie informacji na temat struktury zarządzania i prawnych uwarunkowań
określających zasady funkcjonowania ośrodka.
g) Zapoznanie się z teoretycznym modelem realizowanego programu
h) Analiza poszczególnych faz terapii w kontekście programowych założeń merytorycznych.
i)
Zapoznanie się z całościową strukturą programu.
j)
Wyjaśnienie
celów
i
znaczenia
poszczególnych
elementów
terapii
realizowanych
indywidualnie, w grupach tematycznych lub w trakcie społeczności terapeutycznej.
Sposób realizacji:
1
Stażystę zapoznaje się z tą tematyką na podstawie otrzymanych dokumentów.
3. Otrzymuje dodatkowe informacje w ramach godzin dydaktycznych, które przeznacza na to
opiekun stażysty.
Czas: 16 godzin.
Ad. II. Praca nad motywacją jako stały element realizowanego programu.
Specyfika pracy nad motywacją pacjenta uzależnionego (2 godz. dydaktyczne).
Sposób realizacji:
1. Stażysta uczestniczy jako obserwator w indywidualnej rozmowie motywującej do
leczenia (z pacjentem z krótkim stażem).
2. Stażysta uczestniczy w grupie pracy nad motywacją.
3. W II tygodniu współprowadzi grupę pracy nad motywacją.
4. Uczestniczy jako obserwator w indywidualnej rozmowie motywującej do zmiany (z
pacjentem z dłuższym stażem).
Czas: 24 godziny.
Ad. III. Wybrane elementy pracy indywidualnej i grupowej.
a) Cele i znaczenie pracy grupowej w realizowanym programie.
b) Sposoby pracy z grupą w odniesieniu do kolejnych etapów terapii i związanych z nimi
bloków tematycznych.
c) Społeczność terapeutyczna jako specyficzny rodzaj pracy grupowej i związane z nią różne
aspekty pracy nad motywacją.
Sposób realizacji
1. Stażysta uczestniczy jako obserwator w 2 zajęciach mikroedukacyjnych, a następnie
samodzielnie przygotowuje wybrany przez siebie temat. Po realizacji omawia go z
opiekunem stażu.
2. Uczestniczy w tematycznej sesji grupowej pt. Przewodnik samopoznania – omawia z
prowadzącym niektóre jej elementy, ze szczególnym akcentem na pracę nad motywacją.
3. Uczestniczy w grupie „Ja i moja choroba” – omawia poruszane kwestie z opiekunem stażu.
4. Współprowadzi wybraną przez siebie sesję zajęć grupowych
5. Uczestniczy w przygotowywanym przez terapeutę wywiadzie diagnostycznym i w
przygotowanym opisie przypadku, a następnie przygotowuje w konsultacji z opiekunem
stażu przygotowuje taki sam opis dla jednego pacjenta i omawia go na zebraniu
klinicznym zespołu.
6. Uczestniczy w społecznościach terapeutycznych, i omawia je z prowadzącym terapeutą.
7. Samodzielnie prowadzi w II i III tygodniu wieczorny bilans i poranne zajęcia.
Czas: 72 godzin.
Ad. IV. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
a) Prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej.
b) Poprawność dokumentacji medycznej i zasady archiwizacji z uwzględnieniem wymogów
NFZ, ustawy o ochronie danych osobowych i jakości świadczonych usług.
Sposób realizacji:
1. Stażysta zapoznaje się z programem „MeDoc – Pławniowice” służącym do prowadzenia
dokumentacji medycznej i statystyki.
2. Stażysta zapoznaje się z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej w NZOZ ZLO
„Szansa” poprzez obserwację codziennej pracy terapeutów.
Czas: 8 godzin.
Harmonogram:
I tydzień – stażysta zapoznaje się z programem terapeutycznym, specyfiką pracy grupowej i
indywidualnej, uczestniczy w grupach terapeutycznych i społeczności terapeutycznej, uczestniczy
jako obserwator w indywidualnej rozmowie motywującej do leczenia oraz w grupie pracy nad
motywacją.
II tydzień – współprowadzi grupę pracy nad motywacją, uczestniczy jako obserwator w
indywidualnej rozmowie motywującej do zmiany (z pacjentem z dłuższym stażem), w 2 zajęciach
mikroedukacyjnych, a następnie samodzielnie przygotowuje wybrany przez siebie temat.
III tydzień – współprowadzi - wraz z opiekunem stażu - wybraną przez siebie 1 sesję zajęć
grupowych, a ponadto uczestniczy w innych grupach terapeutycznych, współprowadząc niektóre
ich fragmenty. Zapoznaje się z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej.
Przez wszystkie dni trwania stażu - uczestniczy w spotkaniach społeczności i w sesjach terapii
grupowej.
W każdym tygodniu – uczestniczy w zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego
Moduł II – Specjalista Terapii Uzależnień (80 godzin stażu)
Program stażu przewiduje szczegółowe zapoznanie się z koncepcją i programem
merytorycznym ośrodka, uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych, a następnie ich
współprowadzenie, uczestnictwo w zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego ośrodka oraz
samodzielne przygotowanie opisu przypadku, diagnozy problemowej i Indywidualnego Planu
Terapii (IPT) dla jednego pacjenta.
Staż dzieli się na następujące bloki tematyczne:
I.
II.
Teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje realizowanego programu terapii (8 g.).
Diagnostyka (16 g.).
III.
Indywidualna praca z pacjentem (24 g.).
IV.
Wybrane elementy pracy z grupą (24 g.)
V.
Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej (8 g.).
Ad. I. Teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje realizowanego programu terapii
(3 godziny dydaktyczne).
1. Uzyskanie informacji na temat struktury zarządzania i prawnych uwarunkowań
określających zasady funkcjonowania ośrodka.
2. Zapoznanie się z teoretycznym modelem realizowanego programu
3. Analiza poszczególnych faz terapii w kontekście programowych założeń merytorycznych.
4. Zapoznanie się z całościową strukturą programu.
5. Wyjaśnienie
celów
i
znaczenia
poszczególnych
elementów
terapii
realizowanych
indywidualnie, w grupach tematycznych lub w trakcie społeczności terapeutycznej.
Sposób realizacji:
1. Stażystę zapoznaje się z tą tematyką na podstawie otrzymanych dokumentów.
2. Otrzymuje dodatkowe informacje w ramach godzin dydaktycznych, które przeznacza
na to opiekun stażysty.
Czas: 8 godzin
Ad. II. Diagnostyka (4 godziny dydaktyczne).
1. Rola diagnozy w terapii uzależnień, specyfika i etapy diagnozy w realizowanym programie
2. Diagnoza nozologiczna
3. Diagnoza problemowa
4. Opis przypadku
Sposób realizacji:
1. Stażysta omawia z opiekunem rolę diagnozy w terapii uzależnień, specyfikę i etapy
diagnozy w realizowanym programie.
2. Po przydzieleniu pacjenta przeprowadza z nim wstępny wywiad diagnostyczny, uzyskany
materiał omawia z opiekunem.
3. Przeprowadza pogłębioną diagnozę celem przygotowania opisu przypadku.
4. Przygotowuje opis przypadku, omawia z opiekunem i przedstawia go na zebraniu
klinicznym.
Czas: 16 godziny
Ad. III. Indywidualna praca z pacjentem (5 godzin dydaktycznych).
1. Rola i cel pracy terapeuty będącego indywidualnym opiekunem pacjenta.
2. Sposoby pracy indywidualnej na tle całego programu terapii.
3. Specyfika pracy indywidualnej zmierzającej do przygotowania IPT (Indywidualnego Planu
Terapii).
Sposób realizacji:
1. Stażysta uczestniczy na zasadzie obserwatora w 1 sesji terapii indywidualnej, następnie
omawia ją z opiekunem stażu.
2. Stażysta przeprowadza diagnozę problemową w obecności opiekuna stażu lub terapeuty, a
następnie omawia ją z nim.
3. Przygotowuje IPT we współpracy z pacjentem, trudności omawia z opiekunem stażu.
4. Przedstawia IPT na zebraniu klinicznym.
Czas: 24 godziny
Ad. IV. Wybrane elementy pracy z grupą (5 godzin dydaktycznych).
1. Cele i znaczenie pracy grupowej w realizowanym programie.
2. Sposoby pracy z grupą w odniesieniu do kolejnych etapów terapii i związanych z nimi
bloków tematycznych.
3. Społeczność terapeutyczna jako specyficzny rodzaj pracy grupowej.
Sposób realizacji:
1. Stażysta zapoznaje się, w ramach godzin dydaktycznych, na podstawie przygotowanego
materiału,
z
ogólną charakterystyką pracy grupowej w
realizowanym
programie
merytorycznym.
2. Uczestniczy zajęciach terapeutycznych i w spotkaniach społeczności.
3. Współprowadzi niektóre fragmenty społeczności terapeutycznej.
4. Współprowadzi z terapeutą lub opiekunem stażu jedną sesję zajęć grupowych, po
zakończeniu omawia ją z opiekunem.
Czas: 24 godziny
Ad. V. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej (3 godziny dydaktyczne).
1. Prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej.
2. Poprawność dokumentacji medycznej i zasady archiwizacji z uwzględnieniem wymogów
NFZ, ustawy o ochronie danych osobowych i jakości świadczonych usług.
Sposób realizacji:
1. Stażysta zapoznaje się z programem „MeDoc – Pławniowice” służącym do prowadzenia
dokumentacji medycznej i statystyki.
2. Stażysta zapoznaje się z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej w NZOZ ZLO
„Szansa” poprzez obserwację codziennej pracy terapeutów i prowadzenie fragmentu
dokumentacji jednego pacjenta.
Czas: 8 godzin
Harmonogram:
I tydzień – stażysta zapoznaje się z programem terapeutycznym, specyfiką pracy grupowej i
indywidualnej, uczestniczy w grupach terapeutycznych, społeczności terapeutycznej, stażyście
przydziela się jednego pacjenta z krótkim stażem (I etap terapii), celem przygotowania diagnozy i
opisu przypadku, który przedstawia na zebraniu klinicznym.
II tydzień - przygotowuje i współprowadzi wraz z opiekunem stażu wybraną przez siebie 1 sesję
zajęć grupowych, przygotowuje diagnozę problemową i Indywidualny Plan Terapii dla pacjenta w
drugim etapie terapii, który przedstawia na zebraniu klinicznym.
Przez wszystkie dni trwania stażu - uczestniczy w spotkaniach społeczności i w sesjach terapii
grupowej.
W każdym tygodniu – uczestniczy w zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego.
Moduł II – Instruktor Terapii Uzależnień (80 godzin stażu)
Program stażu przewiduje szczegółowe zapoznanie się z koncepcją i programem merytorycznym
ośrodka, uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych, a następnie ich współprowadzenie,
uczestnictwo w zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego oraz zapoznanie się ze specyfiką
pracy nad motywacją pacjenta, prowadzenie zajęć mikroedukacyjnych i poznanie zasad
prowadzenia dokumentacji medycznej.
Staż dzieli się na następujące bloki tematyczne:
VI.
VII.
VIII.
IX.
Teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje realizowanego programu terapii (8 g.)
Praca nad motywacją do zmiany (16 g.).
Wybrane elementy pracy indywidualnej i grupowej (48 g.).
Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej (8 g.).
Ad. I. Teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje realizowanego programu terapii.
(3 godziny dydaktyczne)
1. Uzyskanie informacji na temat struktury zarządzania i prawnych uwarunkowań
określających zasady funkcjonowania ośrodka.
2. Zapoznanie się z teoretycznym modelem realizowanego programu
3. Analiza poszczególnych faz terapii w kontekście programowych założeń merytorycznych.
4. Zapoznanie się z całościową strukturą programu.
5. Wyjaśnienie
celów
i
znaczenia
poszczególnych
elementów
terapii
realizowanych
indywidualnie, w grupach tematycznych lub w trakcie społeczności terapeutycznej.
Sposób realizacji:
1. Stażystę zapoznaje się z tą tematyką na podstawie otrzymanych dokumentów.
2. Otrzymuje dodatkowe informacje w ramach godzin dydaktycznych, które przeznacza na to
opiekun stażysty.
Czas: 8 godzin.
Ad. II. Praca nad motywacją jako stały element realizowanego programu.
Specyfika pracy nad motywacją pacjenta uzależnionego (2 godz. dydaktyczne).
Sposób realizacji:
1. Stażysta uczestniczy jako obserwator w indywidualnej rozmowie motywującej do leczenia
(z pacjentem z krótkim stażem).
2. Stażysta uczestniczy w grupie pracy nad motywacją.
3. W II tygodniu współprowadzi grupę pracy nad motywacją.
4. Prowadzi indywidualną rozmowę motywującej do zmiany (z pacjentem z dłuższym stażem),
w asyście terapeuty lub opiekuna stażu.
Czas: 16 godziny.
Ad. III. Wybrane elementy pracy indywidualnej i grupowej.
1. Cele i znaczenie pracy grupowej w realizowanym programie.
2. Sposoby pracy z grupą w odniesieniu do kolejnych etapów terapii i związanych z nimi
bloków tematycznych.
3. Społeczność terapeutyczna jako specyficzny rodzaj pracy grupowej i związane z nią różne
aspekty pracy nad motywacją.
Sposób realizacji:
1. Stażysta uczestniczy jako obserwator w zajęciach mikroedukacyjnych, a następnie
samodzielnie przygotowuje wybrany przez siebie temat. Po realizacji omawia go z
opiekunem stażu.
2. Asystuje w prowadzeniu tematycznej sesji grupowej pt. Przewodnik samopoznania –
omawia z prowadzącym niektóre jej elementy, ze szczególnym akcentem na pracę nad
motywacją.
3. Asystuje w prowadzeniu grupy psychoedukacyjnej „Ja i moja choroba” – omawia
poruszane kwestie z opiekunem stażu.
4. Prowadzi – w asyście opiekuna stażu - wybraną przez siebie sesję zajęć grupowych.
5. Uczestniczy w przygotowywanym przez terapeutę wywiadzie diagnostycznym i w
przygotowanym opisie przypadku, a następnie przygotowuje w konsultacji z opiekunem
stażu taki sam opis dla jednego pacjenta i omawia go na zebraniu klinicznym zespołu.
6. Uczestniczy i współprowadzi niektóre fragmenty społeczności terapeutycznej, omawia je z
prowadzącym terapeutą.
7. Samodzielnie prowadzi w II tygodniu wieczorny bilans i poranne zajęcia.
Czas: 48 godzin.
Ad. IV. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
1. Prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej.
2. Poprawność dokumentacji medycznej i zasady archiwizacji z uwzględnieniem wymogów
NFZ, ustawy o ochronie danych osobowych i jakości świadczonych usług.
Sposób realizacji:
1. Stażysta zapoznaje się z programem „MeDoc – Pławniowice” służącym do prowadzenia
dokumentacji medycznej i statystyki.
2. Stażysta zapoznaje się z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej w NZOZ ZLO
„Szansa” poprzez obserwację codziennej pracy terapeutów.
Czas: 8 godzin.
Harmonogram:
I tydzień – stażysta zapoznaje się z programem terapeutycznym, specyfiką pracy grupowej i
indywidualnej, uczestniczy w grupach terapeutycznych i społeczności terapeutycznej, uczestniczy
jako obserwator w indywidualnej rozmowie motywującej do leczenia, a następnie prowadzi ją w
asyście terapeuty lub opiekuna stażu.
II tydzień – współprowadzi grupę pracy nad motywacją, uczestniczy w zajęciach
mikroedukacyjnych, a następnie samodzielnie przygotowuje wybrany przez siebie temat.
Współprowadzi - wraz z opiekunem stażu - wybraną przez siebie 1 sesję zajęć grupowych, a
ponadto uczestniczy w innych grupach terapeutycznych, współprowadząc niektóre ich fragmenty.
Przygotowuje w konsultacji z opiekunem stażu opis przypadku. Zapoznaje się z zasadami
prowadzenia dokumentacji medycznej.
Przez wszystkie dni trwania stażu - uczestniczy w spotkaniach społeczności i w sesjach terapii
grupowej.
W każdym tygodniu – uczestniczy w zebraniach klinicznych zespołu terapeutycznego.
Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez Placówkę
Download