ii. waloryzacja botaniczna - BIP

advertisement
II. WALORYZACJA BOTANICZNA
Celem waloryzacji botanicznej było rozpoznanie aktualnego stanu szaty roślinnej w
gminie w różnych ekosystemach i fizjocenozach oraz wyszukanie cennych fragmentów
przyrody, które nie mogą być narażone na zniszczenie w wyniku działań gospodarczych.
Badaniami terenowymi objęto cały obszar gminy. W opracowaniu szaty roślinnej główną
uwagę skierowano na fitocenozy w ekosystemach charakterystycznych dla tego obszaru oraz
na rejestrowanie gatunków roślin cennych, rzadkich bądź zagrożonych wyginięciem.
Gmina Postomino pod względem struktury wykorzystywania gruntów ma charakter rolniczoleśny i posiada szatę roślinną typową dla tego sposobu wykorzystywania gruntów. Z uwagi na
to że gmina jest położona nad morzem - jej północną granicę stanowi brzeg Bałtyku,
występuje specyficzne siedlisko - stosunkowo szeroki pas piaszczystej plaży, przechodzący w
wydmy.
1. Dotychczasowy stan wiedzy o szacie roślinnej i florze gminy
W
nielicznych
publikacjach
dotyczących
roślinności
byłego
województwa
koszalińskiego, znaleziono niewiele danych pochodzących z terenu gminy. Pewne informacje
zawarte są w planie urządzania Nadleśnictw Sławno oraz Ustka i dotyczą typów siedlisk
leśnych, składu gatunkowego i struktury drzewostanów, flory runa.
W programie ochrony przyrody Nadleśnictwa Ustka zawarto propozycje objęcia
ochroną wybranych obszarów wydm położonych w granicach gminy, w formie użytków
ekologicznych oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Babia wydma”.
W 1994 r w ramach Studium woj. słupskiego dokonano inwentaryzacji i waloryzacji
biologicznej użytków ekologicznych strefy nadmorskiej województwa. Na terenie gminy
Postomino wytypowano 5 obiektów do objęcia ochroną, zlokalizowanych na terenach
rolniczych. Nie zostało to jednak usankcjonowane żadnym aktem prawnym gminnym, bądź
wojewódzkim. W niniejszym opracowaniu oceniono w terenie obecny stan szaty roślinnej
tych obiektów i stwierdzono, że dwa z nich utraciły walory szaty roślinnej, dla których
wytypowano je do objęcia ochroną. Pozostałe trzy uwzględniono jako użytki przewidziane do
ochrony w niniejszym opracowaniu.
16
2. Historia przekształceń szaty roślinnej gminy
Pewne dane dotyczące zmian w szacie roślinnej terenu gminy zawarte są w Elaboracie
Planu urządzania lasów Nadleśnictwa Sławno i dotyczą obszarów leśnych okolic miasta
Sławno, obejmując jedynie niewielkie fragmenty kompleksów leśnych południowej części
gminy, w przybliżeniu można odnieść je do pozostałych terenów leśnych w gminie.
Przedstawiono w nich zasady zagospodarowania i użytkowania drzewostanów bukowych i
dębowych stosowane na tych obszarach przez leśników niemieckich w końcu XIX i początku
XX wieku. Powszechne było zakładanie dużych powierzchni rębni zupełnej na siedliskach
lasów liściastych - określanych obecnie jako las mieszany świeży i las świeży. Powierzchnie
te zalesiono następnie sosną i świerkiem. Z tego okresu pochodzą duże powierzchnie litych
sośnin i świerczyn na żyznych siedliskach oraz znaczna domieszka tych gatunków w
pozostałych drzewostanach lasów grądowych i w buczynach. Można wnioskować, że razem z
naturalnymi zbiorowiskami leśnymi zniknęła znaczna liczba charakterystycznych dla nich
gatunków. Obecnie spotykane są na pojedynczych stanowiskach w niewielkich,
trudnodostępnych kompleksach leśnych.
Zmianom ulega też nadal roślinność charakterystycznych dla terenu gminy rozległych
zatorfionych równin przymorskich od dawna osuszanych, a także stosunkowo licznych
obszarów dawnych zastoisk o glebach ze znacznym udziałem węglanu wapnia.
3. Charakterystyka roślinności
3.1. Roślinność potencjalna
Zgodnie z obrazem potencjalnej roślinności przedstawionym na mapie autorstwa J. M.
Matuszkiewicza (1995) na obszarze administracyjnym gminy Postomino wyróżniono 10
jednostek syntaksonomicznych. Są to:
1. Ols środkowoeuropejski.
2. Niżowy łęg olszowy i jesionowo-olszowy siedlisk wodogruntowych, okresowo
lekko zabagnionych.
3. Grąd subatlantycki bukowo-dębowo-grabowy; postać pomorska, uboga.
4. Żyzna buczyna niżowa.
5. “Kwaśna” buczyna niżowa.
6. Subatlantycka, wilgotna dąbrowa acidofilna.
7. Subatlantycki, acidofilny las bukowo-dębowy typu pomorskiego.
17
8. Kontynentalny bór mieszany.
9. Nadmorski, sosnowy bór bażynowy.
10. Subatlantycka brzezina bagienna.
Potencjalne siedliska olszyn bagiennych (= olsów) oraz łęgów jesionowo-olszowych
występują na terenie rynien subglacjalnych (dolin rzek i cieków) oraz niektórych zagłębień
wytopiskowch, a więc: w dolinie Główniczki między Rusinowem, Naćmierzem i
Jarosławcem, w zagłębieniach terenu na północ i zachód od Rusinowa, w nieckach
wytopiskowych między Marszewem i Budzisławem oraz między Pieszczem, Nosalinem i
Tłukami (1 - olsy), a także w dolinie Wieprzy, Moszczeniczki. Marszewki, rynnie górnego
odcinka Stobnicy, rynnie Pijawicy - między osadą Ilnica i wsią Tyn, oraz w rynnie lewego
dopływu Świdnika na zachód od wsi Wszędzień (2 - łęgi).
Lasy bukowo-dębowo-grabowe (3) tworzyłyby dwa oddzielne kompleksy w
południowo-zachodniej i we wschodniej części gminy. Jeden - mniejszy, pomiędzy Kaninem,
Masłowicami, Roninem i (Kowalewiczkami), drugi - większy, między Pieńkówkiem,
Mszanem, Pieńkowem, Postominem, Wykrotami, (Krzemienicą), Pieszczem i Tynem.
Lasy bukowe typu - “żyzna buczyna niżowa” (4) i “kwaśna buczyna niżowa” (5) mają
swoje potencjalne siedliska w kilku oddzielnych enklawach, przy czym dominowałyby
zwłaszcza w części północnej gminy. Największy kompleks potencjalnych buczyn,
podzielony na płaty dolinami Świdnika, Klasztornej i Marszewki, obejmowałby obszar
położony na południe od doliny Główniczki oraz na południowy-wschód od jez. Wicko, po
granicę gminy. Od południa ograniczony jest on linią łączącą wsie: Ciechosław, Postomino,
Pieńkowo, Chudaczewko, Kanin, Wszędzień i Naćmierz. Enklawa południowa odnosi się do
okolic wsi: Pałowo, Pałówko i Nosalin. Potencjalnym siedliskiem żyznych buczyn są również
wzgórza Rusinowa i Jarosławca.
Acidofilny las brzozowo-dębowy (6) posiada swoje potencjalne siedliska zarówno w
strefie przymorskiej - na zachód od Jarosławca, na mierzei jez. Wicko, w okolicy Królewa,
między wschodnim brzegiem jez. Wicko i “Złakowskimi Błotami” oraz o największej
powierzchni, przy granicy gminy, na północ od doliny Wieprzy między osadą Kanin (na
południe od rzeki Stobnicy), Chudaczewkiem i Mszanem.
Acidofilny las bukowo-dębowy typu pomorskiego (7) wykształciłby się między
wsiami: Postomino, Mszane, Kłośnik i Wykroty, a także w północno-zachodniej części gminy
między jej granicą, oraz wsiami: Bylica, Naćmierz i Rusinowo.
18
Kontynentalne bory mieszane (8) zajmowałyby powierzchnie wydmowe przy
wschodniej krawędzi doliny Wieprzy od południowej granicy gminy w okolicy Nosalina
poprzez Tłuki do Pieszcza.
Potencjalne siedliska borów sosnowych na terenie gminy reprezentowane są jedynie
przez specyficzny dla południowych wybrzeży Bałtyku - nadmorski bór bażynowy (9). Jego
siedliska ograniczają się do obszarów wydm nadmorskich i zajmują aluwia na zachód od
Jarosławca oraz część Mierzei Wicka i obszar ciągnący się dalej na wschód aż po granicę
gminy. W tym przypadku na stosunkowo dużych obszarach zbiorowiska potencjalne
pokrywają się ze zbiorowiskami rzeczywistymi.
Teren “Złakowskich Błot” byłby siedliskiem subatlantyckiej brzeziny bagiennej (10).
3.2. Roślinność rzeczywista
3.2.1. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych
Jak wynika z zamieszczonego (ANEKS) wykazu zespołów, zróżnicowanie roślinności
gminy jest znaczne aczkolwiek, wykaz ten jest z pewnością niepełny i wymaga dalszych
badań. Klasyfikację i układ zbiorowisk oparto w głównej mierze na pracy W. Matuszkiewicza
(2001). Złożoność i charakter roślinności wynika z dużej różnorodności siedlisk, a to z kolei
jest efektem znacznego zróżnicowania stosunków geomorfologiczno-glebowych. Na
zasadnicze typy siedlisk gminy składają się: brzeg morza z przylegającymi do niego utworami
dyluwialnymi (klif) i aluwialnymi (wydmy), wzgórza i wysoczyzny morenowe, duże jezioro
przymorskie wraz ze swym zapleczem akumulacji biogenicznej, rzeki i zbiorniki wodne a
także ich zatorfione doliny i misy oraz wypełnione torfem niecki i zagłębienia
powytopiskowe.
Zdecydowana większość stwierdzonych zbiorowisk należy do typowych i szeroko
rozpowszechnionych na całym Pomorzu. Wśród nich wyróżniają się jednak te, które
występują wyłącznie nad brzegiem Bałtyku. Ich obecność decyduje w znacznej mierze o
specyfice roślinności gminy.
(Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że spory obszar przymorski oraz północne i
wschodnie brzegi jeziora Wicko, położone na terenie zamkniętym, nie zostały rozpoznane
pod względem geobotanicznym).
19
3.2.2. Roślinność wodna i przybrzeżna
Nieliczne rozpoznane zbiorowiska hydrofitów całkowicie zanurzonych w toni wodnej
występują w strefie litoralu jezior oraz w korytach rzecznych. Niewielkie płaty zespołu
moczarki kanadyjskiej odnaleziono w wodach rzek: Moszczeniczki, Głównicy oraz Wieprzy i
jej starorzeczy. Zespół rdestnicy przeszytej wykształca się w toni jezior: Wicko i Marszewko.
Fitocenozy zespołu wywłócznika okółkowego stwierdzono w starorzeczach Wieprzy
pomiędzy Staniewicami i Tynem.
Hydrofity o liściach pływających (zakorzenione lub nie) tworzą zbiorowiska częściej.
Wśród nich najpospolitsze są efemeryczne ugrupowania rzęs i spirodeli wielokorzeniowej
oraz zespół żabiścieku pływającego. Fitocenozy te, a zwłaszcza pierwsza z nich w postaci z
rzęsą drobną, występują niemal w każdym zbiorniku wodnym, naturalnym i sztucznym oraz
w wypłyconych miejscach, o słabym nurcie, wód płynących. Skupienia rzęs i żabiścieku
utrzymują się również na powierzchni wód w kompleksie z zespołami przybrzeżnych
helofitów. Zespół żabiścieku pływającego rozwija się także w wielu odcinkach starorzeczy
Wieprzy w postaci z osoką aloesowatą, która, opanowując często całkowicie powierzchnię
wody, decyduje o charakterystycznym obrazie roślinności tego typu siedlisk. Do podobnego
rodzaju roślinności należy zespół okrężnicy bagiennej. Gatunek ten tworzy zwykle niewielkie
skupienia przede wszystkim w płytkich, często okresowych, niewielkich, zamulonych
zbiornikach i zagłębieniach, a więc w rowach melioracyjnych, np. na terenie Złakowskich
Błot oraz w olszynach bagiennych (olsach), np. na południe od Tyna i Ronina na północ od
Wilkowic. Ugrupowania zakorzenionych hydrofitów o liściach pływających reprezentowane
są przez zespół “lilii wodnych” - niemal wyłącznie z grążelem żółtym oraz zespołem
rdestnicy pływającej. Pierwszy z nich występuje dość często zarówno w jeziorach: Wicko,
Marszewo, Pieńkowo, jak i w starorzeczach np. na południe od Tyna i Staniewic; postać z
grzybieniami białymi stwierdzono jedynie w kanale łączącym gospodarstwo rybackie w
Łącku z jez. Wicko oraz w jez. Pieńkowo. Skupiska rdestnicy pływającej są znacznie rzadsze.
Większe płaty zespołu spotkać można jedynie w przybrzeżnych partiach jez. Wicko oraz w
śródleśnym stawie na południe od Tłuków (oddział 347k Obrębu Stary Kraków).
W strefie brzegowej wód stojących i na niskich brzegach wód wolno płynących, a
także w wypełnionych niskim torfem zagłębieniach o wysokim poziomie wód gruntowych
wykształcają się liczne zbiorowiska roślin błotnych (helofitów). Zbiorowiska tego typu
najczęściej stanowią strefę przejściową pomiędzy roślinnością wodną i formacjami roślin
podłoży mniej wilgotnych. W przypadku wód o podwyższonej żyzności zbiorowiska
20
helofitów przybierają postać różnego typu tzw. szuwarów. Szuwary te zwykle płynnie
kontaktują się ze zbiorowiskami łąkowymi. Mogą też graniczyć z zaroślami wielkolistnych
wierzb lub ze zbiorowiskami lasów olszowych. W przypadku kiedy zbiornik wodny lub
niecka terenowa posiada wysokie brzegi szuwary graniczą z innymi typami lasów (np. ze
zboczowymi postaciami grądów) lub, w krajobrazie rolniczym, z agrocenozami (pastwiska,
uprawy). Płaty odrębnych zespołów szuwarowych występują zwykle w postaci skupień
agregacyjnych czyli są zdominowane przez jeden gatunek, przy czym nie zawsze są od siebie
ostro oddzielone, natomiast często wzajemnie przenikają się tworząc charakterystyczną
mozaikę roślinną.
Wybitną rolę w kształtowaniu obrazu szaty roślinnej obszarów nadwodnych i mocno
uwodnionych gminy odgrywają zwłaszcza szuwary typowe (trawiaste) i wielkoturzycowe.
Spośród typowych szuwarów trawiastych największe powierzchnie zajmuje szuwar
trzcinowy. Jego płaty, dominują na długich odcinkach brzegów jeziora Wicko. Często
występują również na brzegach starorzeczy Wieprzy oraz przy niskich brzegach
Moszczeniczki, Głównicy, Klasztornej, wzdłuż rowów melioracyjnych oraz w najniżej
położonych i mocno uwodnionych partiach zagłębień terenowych. Reprezentantem tego typu
ugrupowań roślinnych jest także szuwar oczeretowy. W skali gminy występuje on jednak
rzadko. Większe skupiska oczeretu jeziornego znajdują się tylko w toni jez. Wicko. Lokują
się przy tym zwykle przed pasem innych helofitów w miejscach o większej głębokości.
Niewielkie płaty zespołu odnotowano także w obrębie starorzeczy Wieprzy. Głębokowodnym
zbiorowiskiem tego typu jest również szuwar pałki wąskolistnej. Jego fitocenozy występują w
gminie rzadko - stwierdzono je tylko przy południowych brzegach jez. Wicko. Częściej
natomiast wykształca się szuwar pałki szerokolistnej. Spotkać go można w żyznych,
wypłyconych stawach i zbiornikach sztucznych np. w oddziale 151Dd obrębu Ustka, przy
południowym skraju Staniewic, w zagłębieniu śródpolnym na północny zachód od Postomina,
a także przy brzegach jezior: Wicko i Pieńkowo. Należy tutaj dodać, że pojawienie się i
rozprzestrzenianie tego zespołu wiąże się często z gwałtownym wzrostem napływu biogenów
(eutrofizacją). Przy zachodnich brzegach jeziora Wicko oraz wzdłuż niskich brzegów
Głównicy i niektórych rowów na terenie Złakowskich Bagien, a także na równi zalewowej
Wieprzy, rozciągają się również rozległe płaty wysokiego szuwaru trawiastego z panującą
manną mielec. Zespół ten wiąże się z okresowo wysychającymi, zamulonymi płyciznami o
wzbogaconej żyzności. W misie jeziornej lokuje się od strony lądu poza pasem uwodnionych
trzcinowisk.
21
Fitocenozy pozostałych spośród wymienionych w wykazie zespołów szuwarów
typowych wykształcają się rzadko i zajmują niewielkie powierzchnie. Niski szuwar ponikła
błotnego odnotowano na płyciznach południowo-zachodniego brzegu jez. Wicko. Szuwar
skrzypowy stwierdzono w kilku wypłyconych, zatorfionych zbiornikach i starorzeczach np.
koło Królewa (oddział 151D obręb Ustka), Marszewa, Naćmierza, Staniewic - w oddziale
347k obrębu Stary Kraków oraz przy brzegach jezior: Wicko i Marszewo, a szuwar
tatarakowy - w nurcie Pijawicy koło Tyna i w starorzeczu koło Staniewic.
Szuwary wielkoturzycowe w układzie strefowym roślinności brzegowej zajmują
zwykle miejsca mniej wilgotne od szuwarów właściwych lokując się na ogół, patrząc od
strony zbiornika, poza ich pasem. Woda na powierzchni gruntu nie utrzymuje się w nich
przez cały sezon wegetacyjny. W miejscach zlądowiałych przekształcają się w formacje
krzewiaste (łozowiska), niekiedy także w lasy olszowe lub w brzeziny. Turzycowiska
występują ponadto, obok niektórych wymienionych poprzednio zespołów szuwarów
trawiastych (najczęściej. - trzcinowego), na terenie równi zalewowych rzek oraz innych
obniżeń terenu w sąsiedztwie kompleksów łąkowo-pastwiskowych. I choć w płatach
zdecydowanej większości omawianych zespołów elementem dominującym są gatunki
charakterystyczne np.: turzyca zaostrzona, turzyca błotna, turzyca sztywna, turzyca prosowa,
to ich skład florystyczny jest bogatszy niż w szuwarach poprzedniego typu. Wynika to
między innymi z mniejszego uwodnienia siedlisk i co się z tym wiąże, z szerszych kontaktów
przestrzennych z innymi zbiorowiskami. Do najczęściej występujących należą szuwary:
turzycy zaostrzonej oraz turzycy błotnej. Przy czym pierwszy z wymienionych rozwija się
zarówno w misach jeziornych i innych zabagnionych obniżeniach jak i na równiach
zalewowych rzek w sąsiedztwie kompleksów łąkowo-pastwiskowych, drugi - przy brzegach
jez. Wicko, oraz przy starorzeczach w dolinie Wieprzy. Pozostałe zespoły, a więc: turzycy
dzióbkowatej, turzycy sztywnej i turzycy prosowatej, występują już znacznie rzadziej niemal wyłącznie przy brzegach jez. Wicko i zajmują niewielkie powierzchnie. Przy brzegu
Wicka, na północny-zachód od Królewa, stwierdzono ponadto płat rzadkiego na Niżu
szuwaru z turzycą dwustronną. Specyficzne trzcinowisko z udziałem narecznicy błotnej - nie
częste w strefie równin przymorskich, wykształciło się w jednym miejscu na części pła
zarastającego odgórnie lustro wody niewielkiego stawu w obniżeniu śródpolnym na południe
od Złakowa. Z kolei dość często, ale na niewielkich powierzchniach, głównie w starorzeczach
oraz w wypełnionych wodą zagłębieniach w lasach olsowych, a więc w podobnych miejscach
jak zespół okrężnicy bagiennej, rozwijają się płaty zespołu kosaćca żółtego. Natomiast
pospolicie i także na większych powierzchniach, zajmując siedliska najmniej wilgotne,
22
zarówno przy jeziorach jak i na równiach zalewowych oraz na wyższych brzegach rzek
(wałach przybrzeżnych) wykształca się trawiasty zespół mozgi trzcinowatej.
Niski szuwar trawiasty manny jadalnej tworzy wydłużone płaty o niewielkiej
powierzchni w nurcie i na brzegach trwałych, czystych cieków, a także w toni niewielkich,
żyznych zbiorników głównie w obszarach lasów liściastych, np. koło Dzierżęcina,
Wszędzienia, Chudaczewka i Pieńkówka.
W skład przybrzeżnych zbiorowisk roślinnych można włączyć również zespół
uczepów i rdestu ostrogorzkiego. Jego efemeryczne fitocenozy pojawiają się na
pozbawionych innej roślinności niskich, mulistych brzegach wielu śródpolnych okresowych
zalewisk i zbiorników wodnych (także sztucznych). W takich warunkach powierzchnia
płatów zespołu powiększa się sukcesywnie w miarę wysychania płycizn. Niewielkie
ugrupowania nawiązujące do tego zespołu, wkomponowane między innego typu fitocenozy
helofitów, spotykano także na krawędziach i obrywach rowów odwadniających w
kompleksach torfowiskowo-łąkowych. Zespół wyróżnia w terenie zwykle bujny rozrost
jednorocznych ziół, a przede wszystkim uczepów: zwisłego lub trójlistkowego.
3.2.3. Roślinność torfowisk przejściowych i wysokich
Roślinność torfowisk przejściowych i wysokich na terenie gminy odgrywa rolę
marginalną. Zlokalizowano zaledwie trzy niewielkie torfowiska, których szata roślinna
odpowiada siedliskom kwaśnym, dystroficznym i skąpożywnym, a więc charakterystycznym
właśnie dla torfowisk tego typu. Obiekty te znajdują się w oddziałach: 116b i 117d obrębu
Stary Kraków (na południowy-wschód od Chudaczewa), oraz w kompleksie leśnym na
południowy-wschód od Pałówka (po północnej stronie drogi do Sycewic, koło siedziby
Leśnictwa Sycewice). Torfowisko położone w oddziale 117d, ze względu na charakter
roślinności, posiada cechy torfowiska wysokiego, a dwa pozostałe - przejściowego.
Typowe torfowiska tego rodzaju tworzą formacje nieleśne aczkolwiek ich starsze i
mniej uwodnione fragmenty mogą zawierać młodociane okazy drzew: sosny zwyczajnej oraz
brzozy omszonej i brzozy brodawkowatej. Ich zasadniczymi składnikami florystycznymi oraz
torfotwórczymi są mchy torfowce, niektóre gatunki mchów właściwych i płonników oraz
nieliczne, wyspecjalizowane ekologicznie, gatunki roślin kwiatowych; zielnych i krzewinek.
Są to m. in.: rosiczka okrągłolistna, wełnianka pochwowata, modrzewnica zwyczajna i
żurawina błotna. Rośliny te tworzą różne zespoły, które często wykształcają się na tym
23
samym torfowisku, tworząc skomplikowaną, charakterystyczną, mozaikę roślinności i siedlisk
lokalnych.
Spośród wymienionych w poprzednim rozdziale zespołów charakterystycznych na
wszystkich odkrytych torfowiskach dominują dwa mszary torfowcowe: z turzycą
dzióbkowatą i z wełnianką wąskolistną.
3.2.4. Zbiorowiska łąkowe i pastwiska
Na terenie gminy roślinność tego typu to niemal wyłącznie tzw. łąki trwale lub
okresowo wilgotne. Łąki te, traktowane jako użytki zielone, są zwykle eksploatowane albo
jako łąki kośne, albo jako pastwiska. Są to formacje roślinne wtórne, które trwają dzięki tej
eksploatacji, bowiem porzucone, w efekcie naturalnej sukcesji, przekształciłyby się w
zbiorowiska leśne. Występują w dolinach rzecznych i rozległych zagłębieniach terenu gdzie
utrzymuje się wysoki poziom wód gruntowych. W szczególnie wilgotnych okresach roku (np.
na przedwiośniu) powierzchnie łąk mogą być zalane.
Typ zbiorowiska łąkowego zależy od wielu czynników naturalnych (m. in. od rodzaju
i żyzności podłoża, wysokości wód gruntowych), ale także, w znacznej mierze, od sposobu i
intensywności użytkowania. Inny utrzymuje się w przypadku zaniechania gospodarki łąkowej
lub bardzo ograniczonej eksploatacji (np. sporadyczne koszenie, okazjonalny wypas), inny jeśli użytkowany jest intensywnie i poddany zabiegom gospodarczym (nawożenie mineralne,
odwadnianie, podsiewanie).
Zgodnie ze współczesnymi ujęciami zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych można na
terenie gminy wyróżnić przynajmniej siedem zespołów. Sześć z nich należy do szerokiego
kręgu łąk wilgotnych, jeden - do łąk świeżych. Najczęściej występującym jest zespół
rdestowo-ostrożeniowy, który reprezentuje grupę eutroficznych łąk wilgotnych. Zespół ten
powstaje i utrzymuje się wyłącznie przez koszenie i nawożenie organiczne w warunkach
tradycyjnej gospodarki łąkarskiej (W. Matuszkiewicz 2001). Posiada kilka barwnych
aspektów sezonowych (w okresach masowego kwitnienia rzeżuchy łąkowej, jaskra żółtego i
rdestu wężownika), a jego skład florystyczny jest bogaty. W płatach zespołu odnotowano m.
in. rzadkie na terenie gminy storczyki: kukułkę szerokolistną i podkolana białego. Największe
kompleksy łąkowo-pastwiskowe znajdują się w północnej części gminy, w okolicach
Rusinowa, Jarosławca, Jezierzan, Łącka, Korlina, na Złakowskich Bagnach. Ponadto istnieją
także w dolinach rzek o szerokich odcinkach równi zalewowych np.: Wieprzy między
Staniewicami i Tynem, Pijawicy, na północny-wschód od Tyna, Świdnika na południe od
24
Bylicy. Mniejsze fragmenty, użytkowane lub porzucone, występują w otoczeniu każdej wsi
lub osady. Pozostałe zespoły tego typu występują znacznie rzadziej. Fragmenty fitocenoz łąki
sitowo-trzęślicowej, których klasyczne stanowiska wiążą się z użytkami zielonymi na glebach
kwaśnych i ubogich oraz stale mokrych, na terenie gminy występują w postaci uwodnionego
“okrajka” na obrzeżach śródleśnych enklaw o charakterze torfowiskowym. Miejsca te (na
południowy-wschód od Pałówka, oddziały: 350j, 347d, 103g - obręb Stary Kraków) zapewne
w przeszłości od czasu do czasu koszono. Porzucone są współcześnie, zwykle opanowane
przez wysoką, kępiastą trawę - trzęślicę modrą i zarośnięte brzozą lub wierzbami. Zespół
łąkowo-pastwiskowy z panującym sitem rozpierzchłym powstaje w miejscach gdzie na
mokrych glebach prowadzi się (bądź prowadziło się) intensywny wypas - nie zgryzane pędy
sitów rozrastają się z czasem i opanowują przestrzeń takiego pastwiska. Na fitocenozy tego
typu można natknąć się na terenach bagienno-torfowiskowych np. w obrębie Złakowskich
Bagien, na południowy-wschód od Pałówka, między Wilkowicami i Mazowem, koło
Postomina. Ponadto na skrajnych stanowiskach w obrębie kompleksów łąkowych, np. przy
brzegach cieków, rowów odwadniających i starorzeczy, w sąsiedztwie bagnistych zakrzaczeń,
w miejscach długo lub stale podtopionych, których z reguły nie kosi się, powstają i utrzymują
się skupiska wysokich bylin dwuliściennych (ziołorośli) z masowym udziałem wiązówki
błotnej. Rozpoznano dwa zespoły tego typu. W płatach jednego z nich współdominantem jest
bodziszek błotny, a drugiego - tojeść bukietowa. W dolinie Wieprzy, na równi zalewowej, po
wschodniej stronie nurtu rzeki, w dużym kompleksie nie użytkowanych łąk (na gruntach wsi
Pieszcz) stwierdzono płaty jeszcze jednego zespołu. Reprezentuje on grupę łąk mokrych. Jego
fitocenozy wykształcone w lokalnych zagłębieniach, trwale zabagnionych, wyróżniają się
florystycznie dominacją sitowia leśnego.
Łąki świeże, których klasycznymi siedliskami są średnio wilgotne, mineralne gleby
bez śladów zabagnienia, jako użytki zielone na terenie gminy nie występują. Siedliska te,
zapewne podobnie jak i w innych częściach Niżu Polskiego, przekształcono w pola uprawne.
Fragmenty fitocenoz, które nawiązują do typowego zespołu łąk świeżych - rajgrasu
wyniosłego spotkać można na poboczach dróg, nasypach, skarpach i stokach wysokich miedz
wśród pól. W obszarach rolniczych często przeplatają się z płatami krzaczastych “czyżni”.
Wyróżniają się obecnością wysokich traw, a przede wszystkim rajgrasu wyniosłego i
kupkówki pospolitej oraz tymotki łąkowej, kłosówki owłosionej, a także takich roślin
kwiatowych jak: krwawnik pospolity, marchew zwyczajna, barszcz zwyczajny, złocień
właściwy, komonica zwyczajna.
25
3.2.5. Zbiorowiska klifu oraz nadbrzeżnych i innych siedlisk piaszczystych
Klif utworzony w okolicach Jarosławca miał częściowo charakter czynny (żywy) i
podlegał abrazji. Proces ten w niektórych fragmentach klifu utrzymuje się nadal. W takich
miejscach osuwający się materiał skalny nie dopuszcza do rozwoju roślinności stokowej.
Dopiero powstrzymanie procesów abrazyjnych stwarza możliwość ekspansji roślinności i
prowadzi do powstania tzw. klifu martwego. Pionierami sukcesji roślinności na nieczynnym
klifie są: podbiał pospolity, przelot pospolity, koniczyna łąkowa, ostrożeń polny, później
pojawiają się także inne gatunki zielne. Na utrwalone zbocza wkraczają następnie rośliny
krzewiaste: wierzba iwa, jarząb zwyczajny, topola osika, porzeczka alpejska, buk zwyczajny i
charakterystyczne dla brzegu morskiego - rokitnik zwyczajny i wierzba piaskowa oraz
gatunki synantropijne - np. róża fałdowana i porzeczka czerwona. Silne wiatry ograniczają
szybkość wzrostu roślin zdrewniałych i wymienione gatunki drzew przybierają także formę
krzewów. Poza górną krawędzią klifu utrzymują się niewielkie fragmenty naturalnych buczyn
pomorskich oraz, skażonych piętnem antropopresji, zbiorowiska lasów bukowo-dębowych, a
także sadzone lasy sosnowo-dębowe.
Na wydmach nadmorskich, zbudowanych z piasków eolicznych pochodzenia
morskiego, rozwijają się specyficzne zbiorowiska roślinne wyłącznie z tym środowiskiem
związane. Między Jarosławcem i Wiciami zbiorowiska te ograniczają swój areał do
stosunkowo wąskiego i niewysokiego pasa wydm przednich. Jedno z nich charakterystyczne
dla tzw. wydm białych, zbudowane jest z mniej lub bardziej zwartych skupisk wysokich,
rozłogowych traw, przede wszystkim - piaskownicy zwyczajnej, gatunku dominującego w
płatach oraz wydmuchrzycy piaskowej. Trawom tym towarzyszą ponadto: bylica polna, fiołek
trójbarwny, odmiana nadmorska jastrzębca baldaszkowego, lepiężnik kutnerowaty, a także w
kilku miejscach, mikołajek nadmorski. Wymienione gatunki porastają stoki i wierzchołki
wału wydmowego, natomiast u jego podstawy, na granicy z plażą zimową (poza zasięgiem fal
sztormowych) osiedlają się wąskim pasem rośliny znoszące niewielkie zasolenie podłoża,
głównie rukwiel nadmorska oraz solanka kolczysta, i honkenia piaskowa. Wierzchowiny
wydm zajmują również, na niewielkich powierzchniach, fitocenozy tzw. wydmy szarej.
Zespół ten, poza gatunkami charakterystycznymi: kocanką piaskową i jasieńcem piaskowym,
budują również m. in.: turzyca piaskowa, szczotlicha siwa, kostrzewa czerwona, tu i ówdzie
storczyk - kruszczyk rdzawoczerwony, a także niskie darenki mchów i porostów
(chrobotków).
26
Luźne i bardziej zwarte, innego typu murawy psammofilne występują rzadko
ograniczając się do niewielkich fragmentów powierzchni piaszczystych. Wykształcają się
także w miejscach zmienionych przez człowieka - na żwirowiskach, odkrywkach
piaszczystego gruntu, rzadziej i fragmentarycznie na słabej jakości pastwiskach położonych
na stokach i zwyżkach piaszczystych wyniesień. Można je spotkać również przy liniach
oddziałowych i drogach w borach sosnowych oraz na ich obrzeżach. Murawy te tworzą
fitocenozy trzech zbiorowisk. Jednym z nich jest tzw. murawa szczotlichowa czyli zespół
sporka wiosennego i szczotlichy siwej. Wykształca się niemal wyłącznie w postaci
niewielkich płatów przy drogach leśnych w obrębie suchszych postaci nadmorskich borów
sosnowych. W tym pionierskim zespole rolę dominującą odgrywa kępowo rosnąca trawa szczotlicha siwa. Towarzyszy jej bardzo nieliczna grupa gatunków innych roślin kwiatowych,
natomiast liczniej pojawiają się porosty i mchy. Zespół drugi - niska murawa trawiasta ze
śmiałką wczesną występuje również w podobnych miejscach jak zespół poprzedni, ale
rzadziej. Murawa goździkowo-zawciągowa, która stanowi dojrzałą postać napiaskowych
zbiorowisk roślinnych, jest także rzadka. Pokrycie powierzchni gruntu przez gatunki tworzące
ten zespół jest już niemal pełne, a ponadto poszczególne jego fitocenozy są bogate
florystycznie i z reguły bardzo barwne. Znaczącą rolę w niektórych płatach odgrywają także
gatunki “łąkowe”- przechodzące ze zbiorowisk sąsiednich. Omawiane murawy są stosunkowo
nietrwałe i stanowią jedne z pierwszych ogniw łańcucha sukcesyjnego prowadzącego w
kierunku borów suchych - murawa szczotlichowa oraz borów mieszanych, a na Pomorzu
acidofilnych dąbrów - murawa goździkowo-zawciągowa. Ich płaty odnotowano m. in.: na
zachód i południe od Jarosławca, koło Naćmierza (Krucze Gniazdo), na półwyspie jez.
Wicko, koło Złakowa, w obszarze drzewostanów iglastych przy południowej granicy gminy
koło Staniewic. W kompleksach drzewostanów iglastych i nadmorskich borów sosnowych,
przy liniach oddziałowych wykształciły się także niewielkie płaty wrzosowisk. Tworzą je
mniej lub bardziej bujne kępy wrzosu, wraz z grupą innych światłolubnych roślin zielnych,
takich jak mietlica pospolita, izgrzyca przyziemna, szczotlicha siwa, jastrzębiec kosmaczek,
szczaw polny oraz gatunków “borowych”, w tym mszaków i porostów, które przechodzą z
sąsiednich fitocenoz leśnych.
3.2.6. Zbiorowiska leśne i zaroślowe
Na terenie gminy występuje szereg formacji zaroślowych i leśnych, z których część
reprezentuje kilka przestrzennych i dynamicznych kręgów zbiorowisk zbieżnych pod
27
względem warunków siedliskowych i powiązanych ze sobą sukcesyjnie. Zbiorowiska
krzewiaste wykształcają się albo jako naturalne “oszyjki” na obrzeżach lasów, albo,
współcześnie oddzielone przestrzennie od formacji leśnych, stanowią potencjalne stadia
poprzedzające ich rozwój (fazy regeneracyjne lasów). Skupiska zarośli można interpretować
także jako fazy degeneracyjne lasów. Dwa ostatnio wymienione walory dynamiczne formacji
krzewiastych są w terenie niekiedy trudne do określenia. Odnosi się to zwłaszcza do
obszarów przekształconych (pozostałości po parkach dworskich, “siedliska” i obiekty niegdyś
zamieszkałe lub użytkowane itp.). Lasy gminy tylko częściowo zgodne są z obrazem jej
roślinności potencjalnej. Zgodność ta dotyczy przede wszystkim sporej części borów
nadmorskich, eutroficznych lasów bagiennych i niektórych lasów z udziałem dębów o statusie
glebochronnym (traktowanych w użytkowaniu leśnym jako gospodarstwo specjalne).
Generalnie, podobnie jak na całym Pomorzu i w innych częściach Polski, na obszarach
zalesionych najistotniejszym składnikiem drzewostanów są gatunki iglaste - głównie sosna
zwyczajna oraz świerk pospolity. Zdecydowana większość zalesień porolnych przybrała
również postać drzewostanów iglastych. W rezultacie formacje leśne wizualnie upodabniają
się do zbiorowisk borowych choć, w gruncie rzeczy, nimi nie są.
Częstym elementem roślinności gminy są łozowiska. Wykształcają się w żyznych,
zabagnionych miejscach, okresowo zalewanych lub stale wilgotnych, a więc przy niskich
brzegach zbiorników eutroficznych wód, na dnie dolin rzecznych, w starorzeczach i w
obrębie kompleksów łąkowo-pastwiskowych. Wyróżniają się w przestrzeni wyraźnie jako
większe lub mniejsze grupy lub kępy krzewiastych wierzb - przede wszystkim: wierzby
szarej, rzadziej - trójpręcikowej i pięciopręcikowej. W rejonie przymorskim - między
Rusinowem i Jarosławcem oraz na Złakowskich Bagnach, a także na obrzeżach torfowiska
położonego w kompleksie leśnym przy granicy gminy, na południowy-wschód od Pałówka
występują również płaty zarośli wierzbowych zdominowane jednak przez wierzbę uszatą.
Podobnego kształtu ugrupowania bywają wyróżniane jako odrębny zespół. Być może jednak
przymorskie skupiska wierzby uszatej należałoby traktować jako kadłubowe (czyli o
uproszczonej strukturze i zubożałym składzie florystycznym) postaci atlantyckiego zespołu
woskownicy europejskiej i wierzby uszatej, tym bardziej, że na sąsiadujących z terenem
gminy Złakowskich Błot zbiorowiska tego typu, ze znaczącym udziałem woskownicy
europejskiej, są obecne. Jeszcze jeden “zespół wierzbowy” na terenie gminy wyraźnie się
wyróżnia. Tworzą go skupiska nadrzecznych wiklin. Jego płaty zdominowane przez wierzbę
wiciową, rozciągają się na długich odcinkach wzdłuż obu brzegów Wieprzy, głównie w
28
szerszych partiach jej doliny, np. koło Tyna i Staniewic. Są bardzo cennym elementem
roślinności bowiem w sposób naturalny utrwalają linię brzegową i stabilizują koryto rzeki.
Na podłożu mineralnym, w krajobrazie rolniczym, utrzymują się przede wszystkim
dwojakiego rodzaju światłożądne zbiorowiska krzewiaste - żarnowczyska i czyżnie. Zarośla
żarnowca miotlastego, wchodzą w skład dynamicznego kręgu acidofilnych dąbrów i zastępują
je lub poprzedzają ich rozwój na porzuconych pastwiskach i polach uprawnych, np. na
południowy-wschód od Pałówka, na północ od Nosalina, na północ od Mazowa, na północnyzachód od Dzierżęcina i Karsina. Ponadto tu i ówdzie tworzą oszyjki na skrajach zbiorowisk
leśnych. Zarośla tarniny z udziałem innych roślin krzewiastych - głogów, trzmieliny, róż,
występują przeważnie w postaci wąskich pasów na skarpowatych miedzach, często także na
skrajach żyźniejszych lasów, np. na północ od Złakowa, między Tynem i Pieszczem, koło
Kłośnika, Łężka, Dzierżęcina, Bylicy, Naćmierza. Wczesną wiosną, kwitnące na biało
tarniny, uatrakcyjniają monotonię krajobrazów rolniczych, zdobią także obrzeża lasów przed
pełnym rozwojem liści drzew.
Fitocenozy leśne gminy reprezentują cztery grupy zbiorowisk: (1) żyznych lasów
olszowych na zalewanych lub podtopionych glebach organogenicznych (torfowych lub
torfowo-mineralnych), (2) żyznych, średnio żyznych oraz acidofilnych lasów dębowograbowych, bukowych i dębowo-brzozowych, (3) borów sosnowych na glebach mineralnych
oraz (4) borów i brzezin bagiennych na torfach wysokich i przejściowych. Współczesny obraz
tych zbiorowisk jest wypadkową wielu czynników naturalnych i antropogenicznych. Wśród
pierwszych najistotniejszymi są: budowa geologiczna i morfogeneza oraz uwodnienie i
żyzność siedlisk. Wpływ człowieka ujawnia się jako efekt oddziaływań pośrednich - głównie
poprzez kształtowanie stosunków wodnych (osuszanie) oraz bezpośrednich - czyli poprzez
prowadzenie zabiegów związanych z gospodarką leśną.
Płaty olsów porzeczkowych rozwinięte są niemal wyłącznie w postaci niewielkich
enklaw w obrębie innych lasów liściastych, w najniżej położonych nieckach i zagłębieniach,
także w paleomeandrach, a więc w miejscach, w których woda utrzymuje się na powierzchni
gruntu długo lub przez cały rok. Identyfikację olsów w terenie ułatwiają - powierzchniowa
woda oraz związana z tym stała obecność roślin bagiennych i wodnych, a także szczudłowata
forma podstawy pni olszy czarnej (skutek obnażenia górnych części korzeni). Miejsca
zlokalizowanych olszyn bagiennych to: oddziały 117a (częściowo w fazie odnowienia), 106,
107d, 134, 154 Obrębu Stary Kraków, przy moście nad Wieprzą na południowy-wschód od
Tyna.
29
Łęgi jesionowo-olszowe są wykształcone znacznie częściej niż zbiorowiska omówione
wyżej. Utrzymują się jednak w formie stosunkowo niewielkich enklaw i w ogólnej
powierzchni leśnej gminy nie odgrywają roli znaczącej. Wiążą się z siedliskami
hydrogenicznymi o powolnym przepływie wód gruntowych, a ich podłożem są niemal
wyłącznie murszejące torfy niskie. Płaty zespołu można spotkać zarówno w podstokowych
partiach dolin rzek, jak i przy ciekach w rynnach erozyjnych oraz na terenie innych
zatorfionych zagłębień. Na skutek żyzności podłoża fitocenozy łęgów wyróżniają się
bujnością i złożonością struktury warstwowej oraz bogactwem florystycznym. Na początku
okresu wegetacyjnego w runie pojawia się charakterystyczny aspekt wiosenny w trakcie
masowego kwitnienia tzw. geofitów i terofitów wiosennych, takich jak: zawilec gajowy i
rzadziej, zawilec żółty oraz złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, śledziennica skrętolistna,
piżmaczek wiosenny. W skład dobrze rozwiniętej warstwy krzewów wchodzą: czeremcha
zwyczajna, kruszyna, porzeczka czarna i inne. Drzewostan jest z reguły zdominowany przez
olszę czarną. Jesion wyniosły, dąb szypułkowy oraz wyjątkowo, świerk lub brzoza
brodawkowata stanowią tylko niewielką domieszkę. Płaty łęgów występują w dolinie
Główniczki, na północ od Rusinowa, w okolicach: Jarosławca, na Złakowskich Bagnach, w
kompleksach leśnych między Wszędzieniem i Roninem oraz na południe i południowywschód od Chudaczewa. Charakter łęgowy posiadają także zbiorowiska leśne wykształcone
na zapleczu wydm nadmorskich w oddziałach 260 i 261 Urzędu Morskiego.
Grupę acidofilnych dąbrów reprezentuje las brzozowo-dębowy. Las ten kształtuje się
pod wpływem klimatu atlantyckiego i w Polsce osiąga wschodni kres zasięgu. Na Pomorzu
występuje głównie w pasie Pobrzeży, na ubogich w biogeny i wilgotnych glebach
piaszczystych. Potencjalnie zajmowałyby, sporą część powierzchni gminy. Współcześnie
jednak utrzymał swoje stanowiska tylko w kompleksie leśnym położonym w strefie
przymorskiej, na północny-zachód od Rusinowa (oddziały: 30, 31 Obrębu Stary Kraków).
Fitocenozy tego typu wyróżniają się, poza specyficznością siedliska, znaczącym udziałem
brzozy brodawkowatej w drzewostanie, oraz ubóstwem florystycznym warstw: krzewów i
runa (przy czym ich zwarcie bywa duże). Warstwy te zbudowane są z gatunków
kwasolubnych takich jak: jarzębina, przeniec zwyczajny, borówki, siódmaczek leśny, trzęślica
modra oraz “borowe” mchy, a także torfowce (brak gatunków o większych wymaganiach
troficznych). Ze względu na ograniczony zasięg terytorialny, nawet w skali Pomorza, zespół
ten należy uznać za cenny.
W odróżnieniu od omówionych zespołów, które zdefiniowane są wyraźnie i pod
względem siedliskowym, i przestrzennym, pozostałe zbiorowiska lasów liściastych,
30
wykształcone na mineralnych glebach bardziej zwartych i żyźniejszych, identyfikuje się
trudniej. Wynika to przede wszystkim z przekształceń zbiorowisk spowodowanych
niewłaściwą gospodarką drzewostanami. Poszczególne zbiorowiska z udziałem dębu i buka
często ze sobą sąsiadują, a granice między nimi są nieostre.
Fitocenozy żyznego lasu dębowo-grabowego wykształciły się głównie jako postaci
zboczowe, na stokach doliny Wieprzy. Zidentyfikowano je również na stokach oraz w
łagodnych płytkich obniżeniach wzgórz morenowych. Ich płaty są z reguły niewielkie i
wkomponowane w układ przestrzenny z innymi zbiorowiskami lasów mezofilnych. Niektóre
założenia parkowe przy siedzibach wielkich własności ziemskich powstały także na bazie
zbiorowisk tego typu. Płaty zespołu są często zdegradowane wskutek usunięcia części
okazów dębu szypułkowego i graba oraz przez wprowadzenie do drzewostanów gatunków
iglastych: sosny lub świerka. Drzewostan niektórych płatów jest tak zmieniony, że o ich
przynależności do grądów świadczą jedynie krzewy leszczyny - szybko odnawiającej się
odrostowo oraz skład florystyczny runa. Zachowane fitocenozy grądowe charakteryzują się
zwykle obecnością okazałych egzemplarzy dębu szypułkowego niekiedy także grabu oraz
bogatym runem, które w najżyźniejszych postaciach (w tzw. grądach niskich) jest zbliżone
florystycznie do tego jakie wykształca się w lasach łęgowych. Tu również pojawia się aspekt
wiosenny. Najlepiej zachowane płaty zespołu stwierdzono w oddziale 71 obrębu Stary
Kraków stanowiącym oddzielną enklawę śródpolną położoną na północny-wschód od
Chudaczewa. Ponadto, poza kilkoma miejscami na stokach doliny Wieprzy, odnotowano je
jeszcze na Wzgórzach Barzowickich - na północ od Karsina, na Wzgórzach Naćmierskich,
przy granicy gminy - na wschód od Postomina i na północny-wschód od Pieszcza.
Żyzne buczyny niżowe zachowały się w niewielu fragmentach. Fitocenozy tego
zespołu, są zbliżone pod względem wymagań siedliskowych do zbiorowisk grądowych.
Wzajemne związki wzmacnia dodatkowo podobny charakter florystyczny runa oraz fakt, że
płaty tych zbiorowisk często ze sobą sąsiadują. W sytuacji kiedy, ponadto, sposób
zagospodarowania drzewostanów polega na protegowaniu dębu, rozróżnienie obu zbiorowisk
nie jest łatwe. W związku z powyższym za żyzną buczynę uznawano tylko te fitocenozy,
które wyróżniały się zdecydowaną dominacją buka w drzewostanie i brakiem w nim grabu,
słabo rozwiniętą warstwą krzewów, a w szczególności brakiem w niej leszczyny. W zespole
warstwa roślin zielnych bywa dobrze rozwinięta, ale tylko w tych płatach, w których nie
gromadzi się gruba ściółka i korony drzew nie są mocno zwarte. Miejsca występowania
zespołu to: jary i stoki doliny Wieprzy koło Wilkowic, oddziały - 118b, 106p. obrębu Stary
Kraków, oddziały - 355A, 359a obrębu Ustka, Naćmierskie Wzgórza.
31
Kwaśne buczyny niżowe są jak się wydaje, najczęstszymi zbiorowiskami z bukiem w
drzewostanie. Ich fitocenozy pokrywają najuboższe siedliska w kompleksach lasów z
udziałem dębu i buka, a więc w szczytowych i podszczytowych partiach wyniesień
morenowych oraz na ich stokach o ekspozycji północnej. W drzewostanie bukowi często
towarzyszy sosna, rzadziej - dąb szypułkowy. W płatach typowych drzewostan jest czysto
bukowy i brak warstwy krzewów. Jeśli dno lasu nie pokrywa gruba warstwa liściastej ściółki i
korony drzew nie są mocno zwarte to wykształca się charakterystyczne runo. Składa się ono z
niewielu acidofilnych gatunków roślin (konwalijka dwulistna, turzyca palczasta, siódmaczek
leśny, kosmatka owłosiona, szczawik zajęczy, śmiałek pogięty) oraz mchów. Jego pokrycie
może osiągać wartość 80%, przy czym udział ilościowy mchów wzrasta w płatach
położonych na stokach o ekspozycji północnej. Taki, zbliżony do klasycznego, układ nie jest
jednak częsty. Przeważają płaty zdegradowane sosną o zwartych koronach drzew, a więc
cieniste i wskutek tego z nikłym runem. (Takie postaci bywają określane jako buczyna naga.)
Należy jeszcze dodać, że część płatów buczyn (także żyznych) na skutek eksploatacji
(odnowień) drzewostanów znajduje się w fazie regeneracji. Kwaśną buczynę odnaleziono: na
północnych stokach Wzgórz Barzowickich, przy górnych krawędziach doliny Wieprzy koło
Mazowa i Chudaczewka oraz na północ od Wikowic, w kompleksach leśnych - na południe
od Masłowic i Ronina - w oddziałach: 107, 117, 120, oraz na północ - w oddziałach: 73, 84,
85, 87,91, 92.
W zalesionych obszarach gminy dominują drzewostany sosnowe. Jednak poza
obszarem wydm pochodzenia morskiego mają charakter sztuczny, w całości nie zgodny ze
swym siedliskiem i stanowią zbiorowiska zastępcze dla lasów liściastych. Nie można ich
zatem utożsamiać ze zbiorowiskami borowymi w znaczeniu fitosocjologicznym. Najbardziej
zbliżone do fitocenoz śródlądowych borów świeżych wydają się płaty drzewostanów
sosnowych zlokalizowane między Staniewicami i Nosalinem (oddziały: 353, 354) oraz na
północny-wschód od Chudaczewka (oddziały: 116, 117). Należy wszakże przypuszczać, że i
one obecnie zastępują tylko najmniej żyzną (oligotroficzną) odmianę zbiorowisk lasów
bukowo-dębowych - acidofilną dąbrowę W części śródlądowej gminy jest natomiast
reprezentowana grupa borów bagiennych, ale niemal wyłącznie specyficzna ich postać brzezina bagienna. Brzezina ta rozwija się na mniej kwaśnych i o nieco podwyższonej
żyzności torfach. Stanowi końcowe ogniwo sukcesji roślinności na siedliskach torfowisk
przejściowych. Podobnie jak acidofilny las brzozowo-dębowy zespół ten ma charakter
atlantycki i wykształca się tylko w północno-zachodniej Polsce. Drzewostan zespołu
zbudowany jest głównie z brzozy omszonej, ale w niewielkiej domieszce występują w nim
32
także: sosna i brzoza brodawkowata. W warstwie krzewów obecne są: kruszyna, podrost
brzozowy i jarzębina. Runo tworzą m. in. takie gatunki jak: borówki - czernica i brusznica,
narecznica krótkoostna, śmiałek pogięty, trzęślica modra oraz mchy. W inicjalnych postaciach
obecne są także rośliny właściwe dla torfowisk przejściowych oraz torfowce. Płaty brzeziny
bagiennej zlokalizowano w leśnej części Złakowskich Błot, gdzie ma ona także potencjalne
centrum występowania oraz w oddziałach:103g, 116b, 117d, 172 obrębu Stary Kraków, a
także na torfowisku położonym na południowy-wschód od Pałówka (przy granicy gminy).
Koło tego torfowiska występuje również jedyny na terenie gminy płat sosnowego boru
bagiennego. Jego fitocenoza jest zdewastowana przez liczne stare wykopy po eksploatacji
torfu.
Przy brzegu morskim występuje nadmorski bór bażynowy. Jego naturalne fitocenozy
rozwijają się poza pasem wydm przednich i stanowią końcowe, leśne stadium sukcesji
roślinności na wydmowych odcinkach brzegu Bałtyku. Wyjątkowa wartość tych borów
polega m. in. na tym, że ich występowanie ogranicza się tylko do wąskiego pasa wybrzeża.
Na stosunkowo krótkim odcinku, położonym na zachód od Jarosławca, wykształciły się płaty
trzech postaci ekologicznych tego boru. Siedliska skrajnie suche (nieliczne) zajmuje
podzespół chrobotkowy, mniej suche - podzespół gruszyczkowy, a średnio wilgotne (świeże)
- podzespół typowy. Pierwsza postać wyróżnia się znikomym pokryciem warstwy runa przez
rośliny kwiatowe, ale za to bogatą warstwą przyziemnych porostów (chrobotków), które,
przez swój masowy udział, zabarwiają dno boru na kolor szaroniebieski. Postać druga posiada
runo niskie i też niepozorne (wyraźnie uwidacznia się iglasta ściółka) ale właśnie w nim
znaleźć można charakterystyczne dla zespołu gruszyczki i okazy niewielkiego storczyka tajęży jednostronnej. W runie postaci typowej dominują krzewinki, a przede wszystkim
bażyna czarna.
3.2.7. Zbiorowiska synantropijne
Roślinność synantropijna to taka, która towarzyszy człowiekowi, z tym wszakże
zastrzeżeniem, że dotyczy to zbiorowisk powstających spontanicznie, choć w warunkach
skrajnej antropopresji. Określenie to nie dotyczy więc układów roślinnych, które istnieją jako
efekt świadomej woli i działalności człowieka (jak np. klombów, kompozycji ogrodowych,
parkowych, itp.). Składa się na nią tzw. roślinność segetalna, która obejmuje zbiorowiska
chwastów w uprawach oraz ruderalna - związana z osadami, gruzowiskami, drogami, itp.
33
Zbiorowiska roślin segetalnych można z kolei podzielić na towarzyszące uprawom
zbożowym oraz - uprawom okopowym i ogrodowym.
W łanach zbóż gminy, na glebach uboższych, rozwija się pospolicie zespół chłodka
drobnego i czerwca rocznego. Jest on charakterystyczny dla Pomorza, ma bowiem wyraźnie
subatlantycki charakter i występuje głównie w północno-zachodniej części Polski. Uprawom
zbożowym na żyźniejszych glebach gliniasto-piaszczystych i gliniastych towarzyszą: zespół
skrytka polnego i rumianku pospolitego - o podobnych walorach geograficznych jak wyżej
wymieniony oraz zespół maku polnego.
W uprawach roślin okopowych, na mniej żyznych piaskach gliniastych rozwija się:
zespół chwastnicy jednostronnej i włośnicy zielonej. Zespół wyróżnia się również udziałem
acidofilnych gatunków siedlisk piaszczystych, podobnie jak w zespole chłodka drobnego i
czerwca rocznego, z którym są sprzężone w płodozmianie. Na glebach żyźniejszych o
obojętnym odczynie (pH) uprawom okopowym towarzyszy często zespół dymnicy pospolitej
oraz, znacznie rzadziej, zespół sporka polnego i złocienia polnego. Także i te subatlantyckie
zespoły, ze względu na zasięg terytorialny, wyróżniają region Pomorza z całego obszaru
Polski. Rzadkim na Pomorzu i nie częstym w całym kraju jest zespół szczawika żółtego i
komosy wielonasiennej. Jego płaty stwierdzono w dolinie Pijawicy koło Wykrotów. W
uprawach ogrodowych na glebach żyznych, bogatych w azot i optymalnie wilgotnych,
typowym i częstym zbiorowiskiem jest zespół żółtlic i włośnicy zielonej.
Ze zbiorowisk reprezentujących na terenie gminy roślinność ruderalną najlepiej
rozwiniętymi i najczęściej spotykanymi są tzw. “zbiorowiska dywanowe”. Występują w
miejscach wydeptywanych, a więc na słabiej uczęszczanych drogach i ich poboczach,
ścieżkach, placach, podwórzach, itp. Pospolitym zbiorowiskiem jest zwłaszcza zespół życicy
trwałej i rdestu równolistnego. Wzdłuż poboczy dróg leśnych, na żyźniejszych siedliskach
rozciągają się tu i ówdzie wąskie płaty zespołu głowienki pospolitej i babki zwyczajnej, a na
nawierzchni placów, podwórzy i brukowanych dróg, w szczelinach między kamieniami,
wykształca się, złożony z mszaków i roślin jednorocznych, zespół prątnika srebrzystego i
karmnika rozesłanego.
Pod płotami, przy budynkach, na składowiskach, wysypiskach, także niektórych
podwórkach rozwijają się, niekiedy tylko fragmentarycznie w zubożałych florystycznie
postaciach, zbiorowiska mniej lub bardziej azotolubne. Do częstszych spośród nich należą:
zespół stulichy psiej, zespół pyleńca pospolitego oraz zespół wrotyczy pospolitej i bylicy
pospolitej.
34
Na terenach parków podworskich i innych skupisk “wysokiej zieleni”, a zwłaszcza
przy ich granicach (okrajkach), wykształciły się spontanicznie zbiorowiska, które
występowały, bądź występują nadal, na skrajach lasów i zarośli. Ponieważ wiążą się także z
krajobrazami przekształconymi można traktować je jako zbiorowiska synantropijne. Należy
do nich, często występujący, ziołoroślowy zespół podagrycznika pospolitego. W jego płatach
synantropijnych gatunkowi przewodniemu towarzyszy szereg innych przywiązanych do
ludzkich siedlisk roślin. Są to m. in.: jasnota biała, perz właściwy, gwiazdnica zaniedbana. Na
terenie parków dworskich w Złakowie i Pieńkowie oraz we wsi Górsko rozwinęły się płaty
zespołu lepiężnika różowego. Zbiorowisko to wyróżnia się w terenie wybitnie, bowiem
lepiężnik wczesną wiosną wykształca dorodne kwiatostany, a latem - wielkie liście. Zespół z
panującą trybulą leśną rozwija się często jako okrajek “wysokiej zieleni” np. granicznych
zakrzewień i żywopłotów ale zawsze w sąsiedztwie użytków zielonych. Występuje również
na poboczach dróg biegnących przez obszary łąkowe.
4. Występowanie chronionych siedlisk przyrodniczych
W gminie Postomino stwierdzono występowanie siedlisk przyrodniczych, które
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dania 14 sierpnia 2001roku (ANEKS)
zostały poddane ochronie. Sposobem ochrony tych siedlisk jest, według ustawy o ochronie
przyrody, ustanowienie obiektów chronionych przewidzianych ustawą, tam gdzie
wymienione są siedliska mogą znaleźć dogodne warunki. Poniżej zaprezentowano, listę
chronionych siedlisk i symbole obiektów istniejących i przewidzianych do ochrony,
omówionych szerzej w rozdziale V niniejszego opracowania.
Tabela II-1. Chronione siedliska i ich lokalizacja w istniejących i proponowanych do
ochrony obiektach w gminie Postomino.
L.p.
Nazwa zbiorowiska / siedliska
Stanowisko
1.
klify na wybrzeżu Bałtyku
Jarosławiec i okolice OC - 1A, Wicko Morskie,
w istniejącym (OCHK - I).
2.
nadmorskie wydmy białe
Między Jarosławcem a Wiciami zbiorowiska te
ograniczają swój areał do stosunkowo
wąskiego pasa wydm przednich, w istniejącym
(OCHK - I).
3.
nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika i
wierzby piaskowej
Jarosławiec i okolice OC - 1A.
35
4.
lasy mieszane na wydmach nadmorskich
Jarosławiec i okolice OC - 1A, Wicko Morskie,
Wickie Wydmy, całe wybrzeże Bałtyku w
gminie.
5.
wydmy
śródlądowe
szczotlichowymi
murawami
Na zachód i południe od Jarosławca, koło
Naćmierza (Krucze Gniazdo), na półwyspie
jeziora Wicko, koło Złakowa i Staniewic.
6.
starorzecza i inne naturalne, eutroficzne
zbiorniki wodne
Rzeka Wieprza OC- 7, na południe od Tyna, i
Staniewic,
Moszczeniczki,
Głównicy,
Klasztornej, w przewidzianym do ochrony
(ZPK - 3).
7.
mokre łąki użytkowane ekstensywnie
Północna część gminy w okolicach Rusinowa,
Jarosławca (OC - 1A), Jezierzan, Łącka,
Kolina, na Złakowskich Bagnach oraz w
dolinach rzek o szerokich odcinkach równi
zalewowych np. Wieprzy OC - 7 między
Staniewicami, i Tynem, Pijawicy, na północnywschód od Tyna, Świdnika na południe od
Bylicy, w istniejącym (OCHK - I).
8.
torfowiska
wysokie
z
roślinnością
torfotwórczą, zdegradowane lecz zdolne do
stymulowanej regeneracji
Oddz. 117d obręb Stary Kraków (na
południowy - wschód od Chudaczewa) oraz w
kompleksie leśnym na południowy wschód od
Pałówka (po północnej stronie drogi do
Sycewic, koło siedziby L-ctwa Sycewice) w
przewidzianym do ochrony (UE - 9 i UE - 11).
9.
torfowiska przejściowe i trzęsawiska
Oddz. 116b obręb Stary Kraków (na
południowy - wschód od Chudaczewa) oraz w
kompleksie leśnym na południowy wschód od
Pałówka (po północnej stronie drogi do
Sycewic, koło siedziby L-ctwa Sycewice).
10.
kwaśna buczyna niżowa
Dolina Świdnika, Klasztornej i Marszewki,
południowy-wschód od jeziora Wicko OC 1 B.
Od południa ograniczony jest on linią łączącą
wsie: Ciechosław, Postomino, Pieńkowo,
Chudaczewko, Kanin, Wszędzień i Naćmierz,
w przewidzianym do ochrony (ZPK - 2).
11.
grąd subatlatycki
Dwa oddzielne kompleksy w południowozachodniej i we wschodniej części gminy.
Jeden
mniejszy
pomiędzy
Kaninem,
Masłowicami, Roninem, drugi większy między
Pieńkówkiem,
Mszanem,
Pieńkowem,
Postominem, Wykrotami, Pieszczem i Tynem.
12.
acidofilne dąbrowy
brzozowo - dębowy
z
i
acidofilny
las
Między wsiami Postomino, Mszane, Kłośnik i
Wykroty, a także w północno-zachodniej
części gminy między jej granicą, oraz wsiami:
Bylica, Naćmierz i Rusinowo oddz. 30, 31
obręb Stary Kraków, w istniejącym (OCHK -
36
I).
13.
brzezina bagienna
W leśnej części Złakowskich Błot oraz w oddz.
103g, 116b, 117d, 172 obręb Stary Kraków, a
także na torfowisku położonym na południowy
wschód od Pałówka (przy granicy gminy), w
istniejącym (OCHK - I), w przewidzianym do
ochrony (UE - 2).
14.
sosnowy bór bagienny
Koło torfowiska na południowy wschód od
Pałówka
przy
granicy
gminy,
w
przewidzianym do ochrony (UE - 14).
15.
łęg jesionowo-olszowy
W dolinie Główniczki między Rusinowem,
Naćmierzem i Jarosławcem, w zagłębieniach
terenu na północ i zachód od Rusinowa, w
nieckach wytopiskowych między Marszewem i
Budzisławem oraz
między Pieszczem,
Nosalinem i Tłukami, a także w dolinie
Wieprzy, Moszczeniczki. Marszewki, rynnie
górnego odcinka Stobnicy, rynnie Pijawicy między osadą Ilnica i wsią Tyn, oraz w rynnie
lewego dopływu Świdnika na zachód od wsi
Wszędzień, w przewidzianym do ochrony
(ZPK - 2, ZPK - 3).
16.
olsy i łozowiska
W dolinie Główniczki między Rusinowem,
Naćmierzem i Jarosławcem, w zagłębieniach
terenu na północ i zachód od Rusinowa, w
nieckach wytopiskowych między Marszewem i
Budzisławem oraz
między Pieszczem,
Nosalinem i Tłukami, a także w dolinie
Wieprzy, Moszczeniczki.
17.
nadmorski bór bażynowy
Na wydmowych odcinkach brzegu Bałtyku są
to wąskie pasy wybrzeża na krótkim odcinku,
na zachód od Jarosławca, w istniejącym
(OCHK - I) oraz w przewidzianym do ochrony
ZPK - 1.
5. Inwentaryzacja flory gminy
5.1. Ogólna charakterystyka flory
Flora roślin naczyniowych gminy Postomino liczy 584 gatunki roślin naczyniowych
(ANEKS). Należą one do 87 rodzin. Liczba gatunków w poszczególnych rodzinach jest
bardzo zróżnicowana: od 1 (18 rodzin) do 58( w rodzinie złożone).
37
5.2. Charakterystyka flory chronionej
Podstawę prawną ochrony gatunkowej roślin stanowi w Polsce Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1167).
Na obszarze gminy Postomino, w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji,
stwierdzono występowanie 28 gatunków chronionych, w tym ochronie ścisłej podlega 20, a
ochronie częściowej 8 gatunków.
Do najważniejszych gatunków chronionych na terenie gminy należą:
bluszcz pospolity
paprotka zwyczajna
kruszczyk rdzawoczerwony
grzybienie białe
grążel żółty
Poza bluszczem pospolitym i paprotką zwyczajną, które w skali gminy występują stosunkowo
często, pozostałe gatunki znaleziono tylko na pojedynczych stanowiskach. Populacje
widłaków są ponadto bardzo nieliczne, można więc sądzić, że lokalnie są gatunkami
ginącymi. Populacje grążela żółtego i grzybieni białych są na swych stanowiskach liczne i nie
będą zagrożone jeśli nie zostaną zniszczone ich siedliska.
W tabeli poniżej przedstawiono kategorie zagrożeń według czerwonych ksiąg i list
roślin dla taksonów chronionych i zagrożonych wyginięciem na Pomorzu.
Poszczególne kategorie zagrożeń oznaczają:

Ex - gatunki wymarłe i zaginione,

E - wymierające, których przeżycie jest mało prawdopodobne, jeśli nadal będą działać
czynniki zagrożenia,

V - narażone; jeśli nie przestaną działać czynniki powodujące zagrożenie, w niedalekiej
przyszłości znajdą się w kategorii wymierających na Pomorzu Zachodnim,

R - rzadko spotykane, tzn. o ograniczonych zasięgach geograficznych, o małych
obszarach siedliskowych lub też występujące w dużym rozproszeniu; ustępujące ze
swoich stanowisk, jeśli nie przestaną działać czynniki powodujące zagrożenie w
przyszłości znajdą się w kategorii narażonych,

I - gatunek o nieokreślonym zagrożeniu (E, V lub R),

K - gatunek o zagrożeniu niedostatecznie znanym.
Dla czerwonych list Meklemburgii i Brandenburgii zastosowano następujące oznaczenia:
0 – gatunki wymarłe lub zaginione,
38
1 – gatunki zagrożone wymarciem,
2 – gatunki silnie zagrożone,
3 – gatunki zagrożone,
4 dla Meklemburgii a R dla Brandenburgii – gatunki potencjalnie zagrożone,
? – gatunki o nieokreślonym zagrożeniu.
Tabela II-2. Wykaz stanowisk gatunków chronionych i częściowo chronionych
stwierdzonych na terenie gminy Postomino
(Inwentaryzacja 2001/2002)
Przyjęte skróty:
E – Europejska czerwona lista roślin,
PL – Lista roślin zagrożonych w Polsce (Zarzycki, Wojewoda, Heinrich 1992),
PZ - Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zach. i Wielkopolski (Żukowski,
Jackowiak, 1995),
KB – Gatunki roślin naczyniowych objęte Konwencją Berneńską,
DH - Gatunki roślin naczyniowych objęte Dyrektywą Habitatową,
CL – czerwona lista m - Meklemburgii, b – Brandenburgii.
Gatunki objęte ochroną ścisłą
Lp
Nazwa
gatunku
1.
Bluszcz
pospolity
2.
Dzięgiel
nadbrzeżny
3.
Grążel żółty
4.
Grzybienie
białe
5.
Kruszczyk
błotny
E
PL
PZ
KB
DH
CL
m/b
Lokalizacja
Liczba
stanowisk
Park
podworski
w
Pieńkowie,
Postominie,
Pieszczu A Pieszczu B,
Złakowie, Góra Krucze
Gniazdo, Zarośla
nad
Marszewką, na północ od
Mazowa, przy moście na
Wieprzy, N-ctwo Sławno,
oddz. 71a, 106p, 121d,
170j,m, 171h, 172x, Nctwo Ustka, oddz. 354b.
Dolina
Wieprzy
Tłuków (ZPK 3).
koło
1
Nie
zagrożone
jez.
rz.
4
Nie
zagrożone
Łącko, kanał do jez.
Wicko, Jez. Pieńkowo.
2
Nie
zagrożone
Łącko, kanał do
Wicko, Starorzecze
Wieprzy.
V
V
2/2
16
Nie
zagrożone
Park
podworski
Zakłowie.
w
1
Nie
39
zagrożone
6.
Kruszczyk
rdzawoczerwo
ny
7.
Listera
jajowata
8.
Mikołajek
nadmorski
9.
Orlik
pospolity
10.
Paprotka
zwyczajna
11.
Podkolan biały
12.
Pomocnik
baldaszkowy
13
Rokitnik
zwyczajny
14.
Rosiczka
okrągłolistna
15.
Storczyk
plamisty
16.
Storczyk
szerokolistny
V
V
V
V
-/R
Jarosławiec, na wschód od
głównego zejścia na plażę,
N-ctwo Sławno, oddz. 27a.
2
Nie
zagrożone
3/3
400 m na północny wschód
od drogi Pieszcz-Pałowo
(UE 6), obniżenie nad
jeziorem Wicko.
2
Nie
zagrożone
1/-
Oddz.
260
Morskiego w
plaża biała.
1
Nie
zagrożone
4/0
2/2
Urzędu
Słupsku,
Jarosławiec,
wierzchowinie klifu.
na
Na północ od Mazowa,
przy moście na Wieprzy,
Tyń - wyspa leśna, Oddz.
261, Urząd Morski w
Słupsku,
N-ctwo Sławno, oddz.
31a,i, 117d, 118n, 172x, Nctwo Ustka, oddz. 151Dd.
9
Nie
zagrożone
Obniżenie nad jeziorem
Wicko, N-ctwo Ustka,
oddz. 354b.
2
Nie
zagrożone
N-ctwo Sławno, oddz. 24b.
1
Nie
zagrożone
Oddz. 260, Urząd Morski
w Słupsku.
1
Nie
zagrożone
N-ctwo Sławno,
116b, 117d.
2
Nie
zagrożone
1/3
R
V
I
V
3/3
1
Nie
zagrożone
oddz.
2/2
Gytiowisko przy drodze
polnej Nosalin - Pałowo,
obniżenie nad jeziorem
Wicko, zatorfiona łąka
ostrożeniowa nad jez.
Wicko, N-ctwo Sławno,
oddz. 71a.
4
Nie
zagrożone
2/2
Gytiowisko przy drodze
polnej Nosalin - Pałowo,
obniżenie nad jeziorem
4
Nie
40
17.
Śnieżyca
wiosenna
18.
Śnieżyczka
przebiśnieg
19.
Tajęża
jednostronna
20.
V
-/1
I
V
Wiciokrzew
pomorski
Wicko, zatorfiona łąka
ostrożeniowa nad jez.
Wicko, wschodni brzeg
jeziora Marszewo.
zagrożone
Park podworski w Pieszczu
A i Pieńkowie.
2
Nie
zagrożone
Park
podworski
Zakłowie, przydroże
Korlinie.
w
w
2
Nie
zagrożone
Jarosławiec, na wschód od
głównego zejścia na plażę.
1
Nie
zagrożone
400 m na pólnocny wschód
od drogi Pieszcz-Pałowo
(UE 6), lężek, zarośla
śródpolne,
Jarosławiec,
brzeg Głównicy, Złakowo,
jar za wsią, Rusinowo,
zarośla
śródpolne,
Gytiowisko koło Bylicy
(OC 5), N-ctwo Sławno,
oddz. 98a, 148a, 146g,
126d, 71a, 31a, 32c, 24b,
23p, 217a, 117c, 116c,
103g,n, 119j, 121d, 106p,n,
105i, N-ctwo Ustka, oddz.
151Ca, 354b, 151Dd, oddz.
261, Urząd Morski w
Słupsku.
29
Nie
zagrożone
Zatorfiona
łąka
ostrożeniowa nad jez.
Wicko, Łącko – torfowisko
niskie,
torfowisko
przejściowe koło Pałowa,
Wszędzień – łąka na
torfach niskich.
4
Nie
zagrożone
400 m na północny wschód
od drogi Pieszcz-Pałowo
(UE 6, Starorzecze rz.
Wieprzy,
łąka
koło
leśnictwa
Radosław,
gytiowisko przy drodze
polnej Nosalin – Pałowo,
Kanin – zarośla przy rowie
melioracyjnym, wschodni
brzeg jez Marszewo, oddz.
16
Nie
zagrożone
Gatunki objęte ochroną częściową
21.
22.
Bobrek
trójlistkowy
Kalina
koralowa
-/3
41
260, Urząd Morski w
Słupsku, N-ctwo Sławno,
oddz. 98a, 71a, 130b, 126d,
24b, 103n, N-ctwo Ustka,
oddz. 142Ci, 354b.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Kocanki
piaskowe
Łącko- suche przydroże.
1
Nie
zagrożone
Konwalia
majowa
Dolina Wieprzy przy ujściu
Moszczeniczki, Tyn wyspa leśna, skarpa doliny
Wieprzy, N-ctwo Sławno,
oddz. 147c, 148a, 146g,
170j,m, N-ctwo Ustka,
oddz. 354b.
9
Nie
zagrożone
Kruszyna
pospolita
Dolina Wieprzy, N od
Mazowa, przy moście na
Wieprzy,
południowowschodni
brzeg
jez.
Marszewo,
N-ctwo
Sławno, oddz. 23p, 171h,
N-ctwo
Ustka,
oddz.
142Hd,Ci, 151Ca.
8
Nie
zagrożone
Marzanka
wonna
Góra Krucze Gniazdo,
Góra Krecich, Tyn - wyspa
leśna,
skarpa
doliny
Wieprzy, park podworski
w Postominie i Pieszczu B,
oddz. 260, Urząd Morski w
Słupsku, N-ctwo Sławno,
oddz. 146g, 98a, 71a, 171h,
N-ctwo Ustka, oddz. 354b.
12
Nie
zagrożone
Porzeczka
czarna
400 m na północny wschód
od drogi Pieszcz-Pałowo
(UE 6), Starorzecze rz.
Wieprzy, Tyn - wyspa
leśna, park podworski w
Pieszczu
B,
N-ctwo Sławno, oddz. 98a,
146g, 130b, 172o, 171k,d.
10
Nie
zagrożone
Turzyca
piaskowa
Droga leśna Nosalin Tłuki, oddz. 260, 261,
Urząd Morski w Słupsku,
N-ctwo
Ustka,
oddz.
142Hd.
4
Nie
zagrożone
42
5.3. Gatunki wymarłe, ginące i zagrożone wyginięciem znajdujące się w czerwonych
księgach regionalnych i ponadregionalnych
Na obszarze gminy, zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną w 2002 roku,
występuje 6 gatunków regionalnie zagrożone wymarciem, licząc tylko dwie kategorie – „E”
oraz „V”. Do wymierających należy 1 („E”), natomiast 2 są narażone na wymarcie„V”. Poza
tym 3 są zagrożone wymarciem w stopniu „R”, czyli ze względu na rzadkość występowania
na Pomorzu Zachodnim. Wykazano je wraz ze stanowiskami poniżej w tabeli.
Tabela II-3. Wykaz stanowisk gatunków flory ginącej i zagrożonej wymarciem na
obszarze gminy oraz flory będącej przedmiotem zainteresowania
Konwencji Berneńskiej i Dyrektywy Habitatowej
(Inwentaryzacja 2001/2002)
Przyjęte skróty:
PL – Lista roślin zagrożonych w Polsce (Zarzycki, Wojewoda, Heinrich 1992),
PZ - Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zach. i Wielkopolski (Żukowski,
Jackowiak, 1995),
KB – Gatunki roślin naczyniowych objęte Konwencją Berneńską,
DH - Gatunki roślin naczyniowych objęte Dyrektywą Habitatową,
CL – czerwona lista m - Meklemburgii, b – Brandenburgii.
Kategoria zagrożenia
Lp
1.
Nazwa gatunku
PL
Czosnek
niedźwiedzi
PZ
E
2.
Kokorycz wątła
R
3.
Komosa
strzałkowata
R
4.
5.
Rolnica polna
Stokłosa żytnia
V*
V
V
KB
DH
CL
m/b
0/3
3/2
Lokalizacja
Stwierdzenie w
sezonie 2001/2002
Uwagi
Pieszcz,
wilgotne
zarośla
nad
rzeką
Moszczeniczką. Płat o
pow. 12m2.
1 stanowisko
nie zagrożone
Na północ od Mazowa
przy
moście
na
Wieprzy,
N-ctwo
Manowo, oddz. 171h.
2 stanowiska
nie zagrożone
Pieszcz, Łącko.
2 stanowiska
nie zagrożone
2/2
Kanin - w uprawie
pszenicy, Łącko - w
uprawie
buraków
cukrowych.
2 stanowiska
nie zagrożone
1/1
Naćmierskie Wzgórza w
uprawie
żyta,
Królewo - w uprawie
żyta.
2 stanowiska
nie zagrożone
43
Tobołki przerosłe
6.
R*
1/2
Wykroty - w uprawie
buraków na glebie
gliniastej.
1 stanowisko
nie zagrożone
Objaśnienia: * - według Warcholińskiej (1994)
5.4.
Charakterystyka
flory
będącej
przedmiotem
zainteresowania
Konwencji
Berneńskiej i Dyrektywy Habitatowej oraz list CORINE
Z gatunków objętych ochroną na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21.05.1992 r w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, na terenie
gminy występują: śnieżyczka przebiśnieg (prawdopodobnie tylko na stanowiskach
synantropijnych) park podworski w Złakowie oraz przydroże w Korlinie, widłaki występują
w przewidzianym do ochrony ZPK-1.
W załączniku V do w/w Dyrektywy wykazano gatunki roślin, których pozyskiwanie i
eksploatacja ze stanu dzikiego mogą podlegać działaniom w zakresie zarządzania. Oprócz
porostów i torfowców, należy do nich mech Leucobrium glaucum oraz wszystkie gatunki
widłaków.
We florze gminy nie stwierdzono ani jednego gatunku rośliny figurującej w
Załączniku 1 Konwencji Berneńskiej. Z gatunków znajdujących się na liście podstawowej
CORINE występuje - traganek piaskowy.
5.5. Charakterystyka flory wymarłej
Tabela II-4. Wykaz stanowisk gatunków flory wymarłej na obszarze gminy Postomino
Lp.
Nazwa gatunku
Dane o stanowiskach.
Ostatnie stwierdzenie (rok)
Wykaz stanowisk
koło
1.
Goryczuszka polna
Wrzosowisko
Rusinowa.
2.
Lepnica dwudzielna
Uprawa
koniczyny
Naćmierzu.
3.
Mlecznik nadmorski
Na północ od jeziora Wicko.
Herbarium SLTC (Zielnik *MD
1935)
Nie odnaleziono
4.
Perz sitowy
Wydmy w Jarosławcu.
Holzfuß (1925)
Nie odnaleziono
w
Holzfuß (1925)
Nie odnaleziono
Holzfuß (1925, 1937)
Nie odnaleziono
44
Pięciornik wiosenny
Sucha
murawa
Jarosławcu.
6.
Podejźrzon
marunowy
Łąka koło Jarosławca.
7.
Podejźrzon
pojedynczy
Północny
Wicko.
8.
Podejźrzon
rutolistny
Łąka koło Królewa.
Herbarium SLTC (Zielnik *MD
1931)
Nie odnaleziono
9.
Turzyca Hosta
Mokra łąka nad Głównicą.
Holzfuß (1925)
Nie odnaleziono
brzeg
w
Holzfuß (1925)
Nie odnaleziono
5.
Holzfuß (1925)
Nie odnaleziono
jeziora
Holzfuß (1925)
Nie odnaleziono
10.
Wrzosiec bagienny
2 stanowiska:
1 km na północ od Złakowa,
2 km na północ od Złakowa.
Jasnowska, Jasnowski (1979).
Złakowskie Błota graniczą z
torfowiskiem
wysokim
na
Zaleskich Bagnach (gmina Ustka).
Nie odnaleziono
11.
Wrzosiec bagienny
Kanin torfowisko.
Holzfuß (1925)
Nie odnaleziono
Objaśnienia: * MD – zielnik Muzeum w Darłowie (Misiewicz 1977)
5.6. Ogólna charakterystyka zagrożeń i perspektyw gatunków roślin chronionych,
zagrożonych wyginięciem, rzadko spotykanych
Stanowiska gatunków roślin chronionych, zagrożonych wyginięciem i rzadkich, w
większości przypadków są to gatunki związane z siedliskami torfowisk niskich na terenach
rozległych obniżeń przymorskich równi zalewowych rzek i strumieni, z siedliskami żyznych
lasów liściastych (grądów buczyn i łęgów) oraz zróżnicowanych postaci nadmorskiego boru
bażynowego. Stanowiska tych gatunków wraz z dobrze zachowanymi fragmentami ich
siedlisk, wytypowano do objęcia ochroną w formie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i
użytków ekologicznych. Na pozostałych obszarach są zagrożone przede wszystkim masową,
niekontrolowaną penetracją turystyczną, oraz odwadnianiem gruntów użytkowanych rolniczo.
Do gatunków zagrożonych należą również rzadko spotykane gatunki synantropijne, związane
z uprawami.
45
5.7. Charakterystyka flory będącej przedmiotem zbioru dla celów leczniczych
Cechy użytkowe poszczególnych gatunków wyróżniono skrótami:
RL – roślina lecznicza,
FP II, III, IV – Farmakopea Polska,
ML – tradycyjna, ludowa medycyna ziołowa,
RT – roślina trująca,
USL – Urzędowy Spis Leków.
Wykaz gatunków, które mogą być zbierane bez szczególnych ograniczeń:
1. Babka lancetowata RL
22. Pięciornik gęsi RL, ML
2. Babka zwyczajna RL
23. Podagrycznik pospolity RL, ML
3. Barszcz zwyczajny RL, ML
24. Podbiał pospolity RL, FP II, III, IV
4. Bluszczyk kurdybanek RL, ML
25. Pokrzywa zwyczajna RL, ML, WLP
5. Borówka czarna RL, FP IV, USL
26. Płonicznik nagi RL, FP IV
6. Brzoza brodawkowata RL, FP IV
27. Rdest ostrogorzki RL, FP II, III, IV
7. Bylica pospolita RL, ML
28. Rdest ptasi RL, FP II, III, IV
8. Chaber bławatek RL, ML
29. Róża dzika RL
9. Chrzan pospolity RL
30. Rzepik pospolity RL, ML
10.Dziurawiec zwyczajny RL, USL, FP IV, RL 31. Rumianek pospolity RL, FP II, III, IV
11. Dymnica pospolita RL, RT
32. Rumianek bezpromieniowy RL, ML
12. Glistnik jaskółcze ziele RL, RT
33. Stokrotka pospolita RL, ML
13. Jaskier ostry RL, ML, RT
34. Szczaw kędzierzawy RL, ML
14. Kasztanowiec zwyczajny RL, USL
35. Szczaw zwyczajny RL, ML
15. Krwawnik pospolity RL, FP II, III, IV
36. Ślaz zaniedbany RL, ML
16. Lipa drobnolistna RL, FP II, III, IV
37. Śliwa tarnina RL
17. Malina właściwa RL, FP II, III, USL
38. Tasznik pospolity RL, USL
18. Mniszek pospolity RL, FP II, III, IV
39. Trzcina pospolita RL, ML
19. Marchew zwyczajna RL, ML
40. Wiesiołek dwuletni RL
20. Niecierpek pospolity RL, ML
41. Wrotycz zwyczajny RL, RT
46
21. Nostrzyk żółty RL, FP IV
42. Perz właściwy RL
W gminie Postomino nie ma gatunków leczniczych, które z jakichkolwiek powodów
nie powinny być zbierane. Według informacji Herbapol Słupsk w gminie głównym surowcem
zielarskim jest:
dziki bez czarny RL; FP II, III, IV; ML
Rośliny objęte ochroną częściową mogą być zbierane w celach leczniczych w gminie
Postomino:
konwalia majowa RL; RT; FP II, III, IV – może być zbierana nad brzegami Wieprzy
kruszyna pospolita RL; FP III, IV – może być zbierana w dolinie Wieprzy
5.8. Charakterystyka flory wymagającej podjęcia działań konserwatorskich
Tabela II-5. Wykaz stanowisk gatunków flory wymagającej podjęcia działań
konserwatorskich.
Lp.
Gatunek
Diagnoza stanowiska pod
względem naturalności
Lokalizacja, liczba stanowisk
1.
Borówka bagienna
Torfowisko
N-ctwo Ustka, obręb Słupsk,
oddz. 633,
1 stanowisko
2.
Modrzewnica zwyczajna
Torfowisko
N-ctwo Ustka, obręb Słupsk,
oddz. 633,
1 stanowisko
3.
Przetacznik lśniący
Stanowisko segetalne
Staniewice,
ziemniaków,
1 stanowisko
w
uprawie
4.
Rolnica polna
Stanowisko segetalne
Kanin, w uprawie pszenicy,
Łącko, w uprawie buraków
cukrowych,
2 stanowiska
5.
Tobołki przerosłe
Stanowisko segetalne
Wykroty, w uprawie buraków,
na glebie gliniastej,
1 stanowisko
6. Charakterystyka zieleni parkowej, przykościelnej i pomniki przyrody
Parki wiejskie, aleje oraz starodrzewy przykościelne i cmentarne stanowią
wartościowy element krajobrazu gminy zarówno jako składnik szaty roślinnej i ostoja fauny,
47
jak część zasobów kulturowych. W obrębie tej gminy znajdują się zadrzewienia o charakterze
parkowym, starodrzewy przykościelne, cmentarne i inne obszary z interesującą roślinnością.
Często stanowią one jedyne enklawy zieleni zgodne z siedliskami i dlatego warto zachować je
nie tylko jako obiekty kulturowe, ale także jako wyspy ekologiczne w rolniczym krajobrazie.
6.1. Parki pałacowe, dworskie i przykościelne
Zgodnie z Ustawą o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska (Dz. U. Nr 49, poz.196 z
1994r.) i Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz.78 z 1995r.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w
sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony
tych parków i zarządzania nimi (Dz. U. Nr 21, poz. 80 z 1980r.), parki wiejskie podlegają
ochronie niejako „automatycznie”. Ustawowo zapewnione jest też wykonywanie na ich
terenie zabiegów pielęgnacyjnych, w celu zachowania ich walorów przyrodniczych i
estetycznych.
Na obszarze gminy zinwentaryzowano 4 parki podworskie i 1 przykościelny
stanowiące cenne skupiska zieleni wysokiej, wszystkie obiekty uznane są za zabytki i
zapisane są w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zestawienie tych
obiektów przedstawiono poniżej w tabeli.
Tabela II-6. Wykaz parków gminy Postomino stwierdzonych w trakcie inwentaryzacji w
sezonie 2001/2002 r.
Nazwa i rodzaj
Lokalizacja parku,
Lp. Nr. rejestru powierzchnia [ha],
zabytków
oraz
ewentualny
właściciel
1.
Pieszcz
Park dworski,
nr. rej. 536 z
dnia
30.12.1965r.
Część A parku o
pow. 1,40 ha jest
własnością gminy
Postomino,
Część B parku o
pow. 4,27 ha jest w
użytkowaniu
AWRSP Gdańsk,
OT/Słupsk
Opis parku
Park tworzą dwa tereny zieleni wysokiej podzielone
pasem pól uprawnych – Pieszcz A i Pieszcz B.
Początki parku sięgają 1782 r., który założyła
Magdalena Regina von Krokow. Dwór został
zbudowany w 1884 r. w stylu romantycznym, gdy
właścicielem był Max Deicke. Od 1885 majątek
przejął prawny spadkobierca Pieszcza (Peest) – Ernst,
Heinrich von Below, którego nagrobek zachował się w
parku B. W 1905 r. rozbudował dwór i postawił
oranżerię. Po wojnie do 1950 r. w pałacu stacjonował
oddział Armii Radzieckiej. Zarówno park, jak i dwór
uległy zniszczeniu. Pomieszczenia pałacu przerobiono
48
na magazyny zbożowe, popadał on w ruinę i w
połowie lat osiemdziesiątych XX wieku został
wyburzony. W parku B wydzielono kwaterę o pow.
0,8 ha do wypasania bydła i ta część jest najbardziej
zniszczona. W parku A rosną wyłącznie drzewa
rodzime. Trzon drzewostanu stanowią jesiony i wiązy.
Te ostatnie częściowo zaatakowane grafiozą. Park
zniszczony, bez czytelnego układu ścieżek, podrost
stanowi gąszcz samosiewu wiązowego i wierzbowego.
W parku B oprócz dominantów: dębów szypułkowych
i wiązów polnych, spotyka się ciekawe gatunki:
dębów szypułkowych odm. stożkowej, świerka
kłującego, jodły kalifornijskiej i klonu srebrzystego.
2.
Pieńkowo
nr. rej. 245 z
dnia
14.04.1987r.
Park dworski, pow.
7,39 ha
Właściciele
prywatni:
Małgorzata
i Wojciech
Romaniszyn
3.
Postomino
nr. rej. 404 z
dnia
27.04.1964r.
Park dworski, pow.
3,90 ha
Właścicielem
parku jest gmina
Postomino
Pennekow (Pieńkowo) stanowiło własność rodu von
Below do końca 1945 r. Nad jez. Pieńkowskim (dziś w
tym miejscu park) istniał majątek Seehof (Stawiska),
którego właścicielką była Sybille Schach von
Wittenau. Pałac zbudowany w latach 1905-06. Park
powstał prawdopodobnie w tym samym czasie.
Pierwotnie miał kształt regularnego prostokąta,
opierającego się w części północno-wschodniej o
malownicze jezioro i dwa oczka zamienione później
na stawy. Drzewostan stanowią buki zwyczajne, klony
pospolite, dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe.
Nielicznie występują klony jawory, robinie akacjowe,
olsze czarne, wierzby białe i świerki pospolite. W
sąsiedztwie pałacu rośnie sporo cisów, dąb
szypułkowy forma kolumnowa i buk zwyczajny
odmiana purpurowa zwisająca.
Park powstał w II połowie XIX w. Majątek Pustamin
(Postomino) odziedziczył w 1854 r. Martin von
Denzin. Założył wokół parterowego pałacu
(zbudowanego przez Martina von Derenthal) ogrody,
do których
wprowadzano nowe gatunki. Czasy
świetności parku przypadają, kiedy dobrami opiekuje
się syn Fritz von Denzin. Wraz z żoną Gabrielą von
Below adoptują siostrzenicę Erikę von Below, która
jest do 1945 roku właścicielką dóbr postomińskich.
Dawny pierwotny układ parku uległ zatarciu. Dziś
zachowały się jedynie zarysy dwóch alei. Jedna z nich
– bukowa reprezentacyjna prowadziła do pałacu,
druga – wysadzana lipami przecinała park ukośnie.
Główny udział w tworzeniu drzewostanu mają: buki
zwyczajne, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe.
Uzupełnieniem składu gatunkowego są dęby:
szypułkowe i bezszypułkowe, topole kanadyjskie,
jodły pospolite i dęby błotne. W parku występują
drzewa obcego pochodzenia: tulipanowiec, platan
klonolistny, sosna Banksa, choina kanadyjska, buk
zwyczajny odmiana purpurowa zwisająca. Park
zaniedbany, systematycznie dewastowany (wycinanie
drzew, wypalanie pni, wysypywanie śmieci,
składowanie maszyn rolniczych przez Państwowy
49
Ośrodek Hodowli Zarodowej). W 1975 roku pałac
sukcesywnie okradany z wyposażenia został
rozebrany. Dziś jeszcze widać pozostałości po dawnej
świetności dworu (ozdobne fragmenty ogrodzenia i
dawnej lodowni, alejka do stawu). Do parku w części
północno-zachodniej przylega osiedle mieszkaniowe i
sądzić należy, że będzie wykorzystane przez
mieszkańców jako teren rekreacyjny.
4.
Złakowo
nr. rej. 366 z
dnia
08.07.1998r.
PSOZ
Park dworski, pow.
7,39 ha
Właścicielem
parku jest Marcin
Kobyliński
5340/17/98
5.
Łącko
nr. rejestru.
zabytków
393 z dnia
25.04.1966r.
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków
Park przykościelny
pow. 0,25 ha
Kuria Biskupia w
Koszalinie
Wieś Schlackow (Złakowo) od połowy XVII w. była
lennem rodu von Puttkamer. W 1910 r. Georg von
Puttkamer sprzedaje majątek hrabiemu Wilhelmowi
von Zitzewitz. Hrabia porządkuje teren wokół dworu,
wykorzystując pozostałości dawnej enklawy leśnej
(świadczą o tym stare rodzime drzewa, ogromnych
rozmiarów, głównie dęby liczące kilkaset lat). W 1916
r. majątek dziedziczy jego syn Georg, który sprzedaje
w 1937 r. dobra złakowskie Pomorskiemu Związkowi
Wiejskiemu w Darłowie (Rűgenwalde). Do końca
1945 r. wieś była administrowana przez Związek. Park
posiada kształt prostokąta, od północy i wschodu
przylegają do niego pola uprawne i pastwiska, od
południa i zachodu ograniczają go droga wiejska i
zabudowania gospodarcze. Przez park przebiega
bezimienny ciek z trzema zarastającymi stawami. Ciek
płynie w jarze o zboczach 1-3 m wysokich. Nie
zachował się układ alei, została jedynie ta, przez którą
przepędzano bydło (z Gospodarstwa Hodowli
Zarodowej) na pastwiska i łąki na Złakowskich
Błotach. Plac po zburzonym pałacu w połowie lat 50tych ubiegłego wieku porasta samosiew bukowy.
Pozostały również fragmenty po żywopłocie cisowym,
ograniczającym
część
cmentarza
rodowego.
Największy udział w drzewostanie parku mają: dęby
szypułkowe, wiązy polne, olsze czarne, jesiony
wyniosłe i lipy drobnolistne. Ponadto spotyka się: buki
zwyczajne, platany klonolistne, jodły pospolite i
jednobarwne, kasztanowce zwyczajne oraz świerki
pospolite.
Park wokół kościoła gotyckiego z 1500 r. pw.
Najświętszej Marii Panny. Przy kościele gotycka
brama cmentarna pochodząca również z tego samego
okresu. Teren wokół kościoła łącznie z cmentarzem
kościelnym został obsadzony głównie lipami
drobnolistnymi, zachowało się ich 21, z czego 10 jest
pomnikami przyrody . Najokazalszym jest lipa o obw.
565 cm. W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła rosną
cyprysiki Lawsona, w części sąsiadującej z
parkingiem – klony zwyczajne, które tworzą swoisty
kształt pierścienia otaczającego dawny cmentarz. Na
styku z parkiem przykościelnym rozchodzą się 4 drogi
obsadzone kasztanowcami zwyczajnymi. Jedna z nich
proponowana jest do ochrony. Teren wokół kościoła
uporządkowany, niewątpliwie jest to zasługa
50
obecnego
proboszcza
Bagińskiego.
parafii
ks.
Andrzeja
Większość z wymienionych obiektów zdziczała i straciła dawną funkcję
reprezentacyjno-użytkową. Największym ich walorem jest obecnie znaczenie przyrodnicze i
krajobrazowe (skupiska cennego drzewostanu ze starodrzewem i licznymi drzewami o
rozmiarach pomnikowych, korzystny wpływ na regulację stosunków wodnych przyległych
gruntów, ostoja ptactwa, kształtowanie mikroklimatu najbliższej okolicy). Na skutek
wieloletnich zaniedbań i użytkowania niezgodnego z ich pierwotną funkcją, nastąpiło w
parkach wiele niekorzystnych zmian. Generalnie parki są zarośnięte samosiewem drzew i
krzewów, zaniedbane, w niektórych dokonuje się samowolnego wycinania starych drzew na
opał. Wszystkie parki zabytkowe wymagają uporządkowania i ochrony wg wskazań WKZ.
W parkach mających szansę na zachowanie lub odtworzenie ich walorów
zabytkowych należy kierować się następującymi zasadami:

pielęgnować stan zdrowotny drzew, zachowując jednakże pewne egzemplarze uszkodzone
na skutek starości, lub nawet martwe - są one elementem krajobrazowym i
biocenotycznym,

z większą troską dobierać nowe nasadzenia, w oparciu o założenia kompozycyjne,

zachować pewne enklawy dzikości, jako siedliska dla różnorodnych organizmów
zwierzęcych i różnych gatunków roślin,

usunąć część krzewów i samosiejek pospolitych gatunków,

porządkowanie dysharmonijnego krajobrazu i komponowanie zabudowy zgodnie z
wymogami ochrony walorów krajobrazowych, strefy ochrony ekspozycji i krajobrazu
kulturowego (na obszarach zurbanizowanych),

zachowanie lub przywrócenie swobodnego dostępu do wody,

kanalizowanie ruchu turystycznego,

ochronę walorów przyrodniczych, zwłaszcza o cechach krajobrazu naturalnego przed
zmianą stosunków wodnych, zubożeniem szaty roślinnej, dewastacją powierzchni ziemi.
6.2. Pomniki przyrody - aleje, skupiska drzew na terenie gminy
Drzewa o cechach pomników przyrody występują najczęściej w parkach i we wsiach,
niekiedy zaś w alejach przydrożnych. Podstawą zakwalifikowania jako pomnik przyrody
51
poszczególnych gatunków drzew było kryterium obwodów w pierśnicy i związanego z nim
wieku.
W gminie Postomino istnieją 3 obiekty uznane za pomniki przyrody. Są to:

grupa 10 lip drobnolistnych w Łącku, plac przykościelny;

lipa drobnolistna w Łącku, zagroda rolnika;

grupa 3 świerków sitkajskich w Masłowicach, N-ctwo Sławno obręb Stary Kraków oddz.
85a.
Proponuje się objąć tą formą ochrony następnych 13 obiektów, w tym drzew pojedynczych
10, 1 grupa drzew i 2 aleje:

dąb szypułkowy, Złakowo przy ogrodzeniu posesji nr. 8c;

dąb szypułkowy, Złakowo przy ogrodzeniu posesji nr. 9;

lipa drobnolistna, Chudaczewko przy tartaku;

lipa drobnolistna, Chudaczewko przy tartaku;

lipa drobnolistna, Mazów plac w centrum wsi;

lipa drobnolistna, Postomino przy drodze na Wykroty na wysokości parku podworskiego;

buk zwyczajny, N-ctwo Sławno oddz. 117c;

buk zwyczajny, N-ctwo Sławno oddz. 117a/b;

buk zwyczajny, N-ctwo Sławno na granicy oddz. 106 m/n/o;

jabłoń dzika, Łężek zadrzewienie śródpolne;

grupa 10 dębów szypułkowych, Pieszcz szpaler wzdłuż drogi polnej od kościoła w
kierunku wschodnim. Na skraju parku podworskiego;

aleja kasztanowców zwyczajnych o długości 900m, w kierunku Łącka;

aleja kasztanowców zwyczajnych o długości 2500m, od granicy gminy do Pałowa.
6.3. Okazałe drzewa
Na terenie gminy Postomino stwierdzono występowanie skupisk drzew o wartościach
historycznych, krajobrazowych i biocenotycznych. Stanowią one najczęściej zieleń w parkach
podworskich. Z uwagi jednak na to, że drzewa rosnące na terenie parków zabytkowych, które
winny podlegać opiece konserwatora zabytków z całym obiektem, nie wskazuje się ich do
ochrony pomnikowej. Jednakże należy je wykazać, wyszczególniono i opisano w tabeli
poniżej.
52
Tabela II-7. Okazałe drzewa zlokalizowane w parkach zabytkowych chronionych łącznie
z całym założeniem parkowym
L.p.
1.
2.
Nazwa gatunku
Odwód na wys. 1.3 m
[cm]
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
700
445
Lokalizacja
Uwagi
Złakowo, park podworski.
Drzewo
zdrowe,
okazałe,
rozgałęzione, 2 konary usychają
Złakowo, park podworski.
Korona wysoko osadzona
rozgałęziona
bogato
i
bogato
3.
Dąb szypułkowy
490
Złakowo, park podworski.
Drzewo zdrowe, korona zwarta
4.
Lipa drobnolistna
480
Złakowo, park podworski.
Korona rozłożysta z 3 nisko zwisającymi
konarami. Trzy konary usychają
5.
Dąb szypułkowy
430
Postomino, park podworski.
Drzewo rozłożyste, zdrowe
6.
Dąb szypułkowy
420
Postomino, park podworski.
Drzewo o bogato rozgałęzionej koronie
7.
Lipa szerokolistna
455
Postomino, park podworski.
Drzewo zdrowe o 2 odnogach
8.
Buk zwyczajny
340
Postomino, park podworski.
Stan bardzo dobry
9.
Buk zwyczajny
335
Postomino, park podworski.
Drzewo o nisko osadzonych konarach,
rozłożyste
10.
Dąb szypułkowy
450
Postomino, park podworski.
Stan bardzo dobry
11.
Dąb szypułkowy
320
Postomino, park podworski.
Drzewo zdrowe, 2 konary obcięte
6.4. Kolekcje i zbiory botaniczne
Na terenie gminy Postomino istnieje ogród botaniczny w Staniewicach o powierzchni
0,30 ha, użytkownikiem jest gmina, zarządcą zaś Szkoła Podstawowa.
Ogród powstał w 1988 r. Pomysłodawcą i założycielem ogrodu jest p. Zdzisław Hazy, biolog
z wykształcenia i zamiłowania. W urządzaniu ogrodu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie,
pomagali również rodzice. Sprowadzono sadzonki sosny czarnej, różanecznika żółtego i
53
katawbijskiego. To był początek tworzenia ogrodu, potem darowizny osób prywatnych i firm,
jednak głównym inwestorem był dyr. Hazy. Dziś ogród liczy 42 gatunki rzadkich drzew i
krzewów. Choć nie tylko, świerk występuje u nas pospolicie, w postaci 35-letniego
strzyżonego szpaleru jest rzadkością. Niektóre to rośliny chronione: wiciokrzew pomorski,
wawrzynek główkowy, bluszcz pospolity, dyptam jesionolistny. Część z nich to bogata
kolekcja jałowców: chińskiego, sabińskiego, łuskowego i płożącego, czy żywotników, z
dominującym zachodnim i wschodnim. Rewelacyjna jest kwatera różaneczników i
cyprysików. Niektóre z roślin to rzadkości również z kraju pochodzenia: jodła kaukaska, jodła
mandżurska, sosna żółta, żywornikowiec japoński.
7. Podsumowanie waloryzacji botanicznej
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej, analizy literatury, oraz
innych dokumentów i materiałów stwierdzono, że we florze gminy występuje:
 581 gatunków roślin naczyniowych;
 28 gatunków roślin naczyniowych chronionych, z tego 20 całkowicie i 8 częściowo
(Rozp. MŚ o ochronie gatunkowej roślin z 11 września 2001 r.);
 aż 79 gatunków nie chronionych roślin naczyniowych rzadkich, ginących lub
zagrożonych wyginięciem wpisanych na którąś z czerwonych list, tj. krajową, regionalną
(Pomorza Zachodniego, Maklemburgii);
 17 zbiorowisk roślinnych uznanych za chronione (Rozp. MŚ ochronie siedlisk z 14
sierpnia 2001);
Do obiektów najbardziej cennych pod względem szaty roślinnej należą;
-
"Półwysep Wicko" wraz ze strefą brzegową jeziora - przewidziany do ochrony UE - 3
-
"Bagna nad Marszewką" otoczone fragmentami zbiorowisk szuwarowych - przewidziany
do ochrony UE - 6
-
"Torfowiska w Pieńkowskim Lesie" wraz z zachowanymi zbiorowiskami torfowiska
wysokiego - przewidziany do ochrony UE - 9
-
"Pieskie Błota" wraz z zachowanymi zbiorowiskami torfowiska wysokiego przewidziany do ochrony UE - 11
-
"Wydmowe wzgórza" obiekty stanowią fragmenty wydm nadmorskich - przewidziany do
ochrony UE - 1
Do obiektów punktowych należy zaliczyć:
54
-
3 istniejące pomniki przyrody
-
do ochrony pomnikowej zaproponowano16 pomników przyrody: 10 drzew pojedynczych,
grupę drzew, 2 aleje oraz 3 głazy narzutowe.
Opisano 5 parków podworskich jako skupiska cennego drzewostanu ze starodrzewem i
licznymi drzewami o rozmiarach pomnikowych.
W celu ochrony walorów szaty roślinnej gminy zaproponowano sieć obiektów
chronionych jak: użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Niektóre z tych
obiektów powinny zostać włączone w Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCH)
będący częścią sieci ogólnopolskiej EKONET-PL (rozdz. V).
W oparciu o przeprowadzoną waloryzację roślinności gminy Postomino można
stwierdzić, że w jej obrębie występują zbiorowiska o znaczeniu, regionalnym oraz lokalnym.
Stwierdzono tu również zbiorowiska ważne w skali europejskiej i umieszczone na
liście Dyrektywy Siedliskowej, tj. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w
sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
55
Download