Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Skarbowego przestępstwo

advertisement
1. Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Skarbowego przestępstwo skarbowe:
a) można popełnić jedynie umyślnie,
b) można popełnić umyślnie lub nieumyślnie,
c) można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi.
art.4 par.1 Kks
2. Za przestępstwa skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto sprawami
gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej
albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne
przepisy przyznają zdolność prawną,zajmuje się:
a) jedynie na podstawie przepisu prawa lub umowy,
b) na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub
faktycznego wykonywania,
c) jedyniena podstawie przepisu prawa, umowy lub decyzji właściwego
organu,
art.9 par.3 Kks
3. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe
sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ
powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, za
wyjątkiem sytuacji, gdy sprawca ten:
a) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
b) popełnił czyn zabroniony działając w grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa skarbowego,
c) popełniając czyn zabroniony uszczuplił należność publicznoprawną
znacznej wartości
art.16 par.6 Kks
4. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto:
a) złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej,
korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie
wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną
uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.
b) złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej,
korektę deklaracji podatkowej,
c) złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli
skarbowejkorektę deklaracji podatkowej i uiścił należność publicznoprawną
uszczuploną czynem zabronionym,
art.16a Kks
5. Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Skarbowego niedopuszczalne jest
udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli:
a) przestępstwo skarbowe jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo
karą pozbawienia wolności,
b) w związku z popełnieniem przestępstwa skarbowego uszczuplono
należność publicznoprawną,
c) w związku z popełnieniem przestępstwa skarbowego uszczuplono
należność publicznoprawną i nie została ona zapłacona niezwłocznie po
ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
art.17 par.2 pkt 1 kks
6. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe przepisy Kodeksu postępowania karnego:
a) stosuje się odpowiednio,
b) stosuje się wprost, jeżeli przepisy Kodeksu karnego skarbowego nie
stanowią inaczej,
c) stosuje się odpowiednio, o ile przepisy Kodeksu karnego skarbowego nie
stanowią inaczej,
art.113 par.1 kks
7. Karami za przestępstwa skarbowe są:
a) grzywna w stawkach dziennych, ograniczenie wolności, pozbawienie
wolności,
b) grzywna kwotowa, ograniczenie wolności , pozbawienie wolności,
c) grzywna, pozbawienie wolności, dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności,
art.22 par.1 kks
8. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego za karę grzywny
wymierzoną sprawcy przestępstwa skarbowego czyni się w całości albo w
części odpowiedzialną posiłkowo osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne
przepisy przyznają zdolność prawną, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest
zastępca tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca,
pracownik lub działający w jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany
podmiot:
a)odniósł z popełnionego przestępstwa skarbowego korzyść majątkową w
istotnej wysokości,
b) odniósł albo mógł odnieść z popełnionego przestępstwa skarbowego
jakąkolwiek korzyść majątkową,
c) odniósł albo mógł odnieść z popełnionego przestępstwa skarbowego
korzyść majątkową w istotnej wysokości,
art.24 par.1 kks.
9. Instytucja tzw. odpowiedzialności posiłkowej, przewidziana jest w Kodeksie
Karnym Skarbowym w odniesieniu do kar za:
a) wykroczenia skarbowe,
b) przestępstwa skarbowe,
c) wykroczenia lub przestępstwa skarbowe.
art.24 par.1 kks
10. Do wykroczeń skarbowych, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym:
a) nie mają zastosowania przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń,
b) mają zastosowanie przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń,
c) nie mają zastosowania przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń, za
wyjątkiem wypadków wskazanych w Kodeksie karnym skarbowym
art.46 kks
11. Organem postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe jest:
a) naczelnik urzędu skarbowego,
b) Żandarmeria Wojskowa
c) dyrektor urzędu kontroli skarbowej,
art.118 par.1 kks
12. W
a)
b)
c)
sprawach o wykroczenia skarbowe:
oskarżony może korzystać z pomocy dwóch obrońców,
obrońcą może być radca prawny,
karą za popełnienie wykroczenia skarbowego może być grzywna orzekana
w stawkach dziennych.
art.122akks
13. Karalność wykroczenia skarbowego ustaje:
a) zawsze, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok,
b) jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, o ile w tym okresie nie
wszczęto postępowania przeciwko sprawcy,
c) jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły 2 lata
art.51 par.1 i 2 Kks
14. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego mandat karny
kredytowany, wydawany za potwierdzeniem odbioru ukaranemu, staje się
prawomocny:
a) z chwilą uiszczenia kary grzywny upoważnionemu podmiotowi, który ją
nałożył,
b) z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego,
c) po upływie terminu przewidzianego przez Kodeks karny skarbowy do
złożenia wniosku o uchylenie mandatu.
art.138 par.4 kks
15. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który składając
organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi
deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie
dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co
naraża podatek, którego kwota jestmałej wartości,na uszczuplenie:
a) podlega karze za wykroczenie skarbowe
b) podlega karze za przestępstwo skarbowe
c) nie podlega karze
art.56 par.2 kks
Download