Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu

advertisement
Dziennik Ustaw Nr 207
— 14930 —
Poz. 1503
1503
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 24 paêdziernika 2007 r.
w sprawie sposobu ustalania kosztów czynnoÊci zwiàzanych z pobieraniem, przechowywaniem,
przetwarzaniem, sterylizacjà i dystrybucjà komórek, tkanek i narzàdów oraz sposobu zwrotu tych kosztów
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca
2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narzàdów (Dz. U. Nr 169,
poz. 1411) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Koszty czynnoÊci zwiàzanych z pobieraniem,
przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacjà i dystrybucjà komórek, tkanek i narzàdów ustala si´ na
podstawie kosztów osobowych i materia∏owych obejmujàcych koszty:
1) identyfikacji i kwalifikacji dawcy i pobrania komórek, tkanek i narzàdów, nawet w przypadku, gdy
nie dochodzi do ich przeszczepienia, a w szczególnoÊci koszty:
a) badania lekarskiego ogólnego i specjalistycznego dawcy, w tym badania autopsyjnego w przypadku dawcy zmar∏ego,
b) przeprowadzenia i udokumentowania wywiadów medycznych z osobami, które dobrze zna∏y potencjalnego dawc´ za ˝ycia, w celu zgromadzenia mo˝liwie jak najwi´kszej liczby informacji niezb´dnych do prawid∏owej kwalifikacji
potencjalnego dawcy,
c) badaƒ dodatkowych u dawcy koniecznych do
wykonania przed pobraniem i po pobraniu,
w tym badaƒ laboratoryjnych, badaƒ histopatologicznych, badaƒ obrazowych i badaƒ mikrobiologicznych,
d) typowania tkankowego dawcy, w tym badania AB0;
a) ∏àcznoÊci niezb´dnej do koordynacji pobrania
komórek, tkanek i narzàdów,
b) transportu zespo∏u pobierajàcego komórki,
tkanki lub narzàdy,
c) przechowywania i przygotowania zw∏ok do pobrania,
d) udost´pnienia pomieszczeƒ (sal operacyjnych,
sal sekcyjnych), w których odbywa si´ pobranie komórek, tkanek lub narzàdów,
e) przechowywania pobranych komórek, tkanek
lub narzàdów do momentu dostarczenia ich do
banku tkanek i komórek.
§ 2. 1. Do kosztów poniesionych przez bank tkanek
i komórek zalicza si´ koszty wymienione w § 1 oraz
koszty pobrania komórek i tkanek ze zw∏ok okreÊlone
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Koszty okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia zwi´ksza si´ corocznie o wskaênik wzrostu cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych w poprzednim roku
kalendarzowym.
§ 3. Do kosztów poniesionych przez podmioty,
o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca
2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narzàdów, zalicza si´ koszty
okreÊlone w § 1 oraz koszty:
1) pobrania komórek, tkanek lub narzàdu od dawcy,
u którego stwierdzono trwa∏e nieodwracalne ustanie
czynnoÊci mózgu (Êmierci mózgu), w tym koszty:
a) komisyjnego stwierdzenia Êmierci mózgu,
2) testowania, przetwarzania, konserwowania i przechowywania komórek, tkanek lub narzàdów,
w tym sterylizacji przeszczepów biostatycznych
oraz hodowli komórek;
b) hospitalizacji dawcy od stwierdzenia Êmierci
mózgu do pobrania narzàdu wraz z czynnoÊciami polegajàcymi na podtrzymywaniu czynnoÊci narzàdów;
3) dystrybucji komórek, tkanek lub narzàdów z zak∏adów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych, w których dokonano pobrania komórek, tkanek lub narzàdów do banków tkanek i komórek lub do zak∏adu opieki zdrowotnej, w którym
ma byç dokonany zabieg przeszczepienia;
2) pobrania komórek, tkanek lub narzàdu od dawcy
˝ywego, w tym koszty:
4) dzia∏alnoÊci pomocniczej zwiàzane bezpoÊrednio
z pobieraniem i przechowywaniem komórek, tkanek i narzàdów, obejmujàce w szczególnoÊci koszty:
———————
1)
Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).
a) transportu dawcy do miejsca pobrania komórek, tkanek lub narzàdu,
b) hospitalizacji dawcy, w∏àcznie z przygotowaniem dawcy do pobrania szpiku lub narzàdu
lub jego cz´Êci,
c) przygotowania dawcy do pobrania regenerujàcych si´ komórek z krwi obwodowej,
d) przechowywania narzàdu, szpiku i regenerujàcych si´ komórek z krwi obwodowej od momentu pobrania do przeszczepienia,
e) hospitalizacji i leczenia pooperacyjnego po pobraniu szpiku lub narzàdu lub jego cz´Êci.
Dziennik Ustaw Nr 207
— 14931 —
§ 4. 1. Koszty pobraƒ komórek, tkanek i narzàdów
od dawców, u których stwierdzono Êmierç mózgu,
oraz koszty pobraƒ regenerujàcych si´ komórek, tkanek przeznaczonych do przeszczepienia okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
2. Koszty okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia zwi´ksza si´ corocznie o wskaênik wzrostu cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych w poprzednim roku
kalendarzowym.
§ 5. 1. WysokoÊç kosztów za czynnoÊci zwiàzane
z pobraniem komórek, tkanek lub narzàdów oblicza,
na podstawie za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia
i zgodnie z § 3 i 4, zak∏ad opieki zdrowotnej lub jednostka organizacyjna, w której dokonano pobrania komórek, tkanek lub narzàdów.
2. Zak∏ad opieki zdrowotnej, któremu dostarczono
w celu przeszczepienia komórki, tkanki lub narzàdy,
przekazuje Êrodki finansowe zak∏adowi opieki zdrowotnej lub jednostce organizacyjnej, która ponios∏a koszty, o których mowa w ust. 1, na podstawie faktury zawierajàcej wyszczególnienie czynnoÊci zwiàzanych
z pobraniem komórek, tkanek lub narzàdów, na wskazany przez ten zak∏ad lub jednostk´ rachunek bankowy.
§ 6. 1. W przypadku rezygnacji z przeszczepienia
pobranych komórek, tkanek lub narzàdów z powodów
obiektywnych, takich jak nieprawid∏owe wyniki badaƒ
Poz. 1503
dodatkowych lub wady anatomiczne, koszty wykonanych czynnoÊci zwiàzanych z pobraniem do momentu
rezygnacji z przeszczepienia pokrywa zak∏ad opieki
zdrowotnej, któremu dostarczono w celu przeszczepienia komórki, tkanki lub narzàdy, przy czym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, na uzasadniony wniosek tego zak∏adu opieki zdrowotnej, zwraca poniesione
koszty.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ faktur´ wystawionà przez zak∏ad opieki zdrowotnej
lub jednostk´ organizacyjnà, w której dokonano pobrania komórek, tkanek lub narzàdów.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.2)
Minister Zdrowia: Z. Religa
———————
2)
Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 9 paêdziernika 1997 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kosztów pobrania, przechowywania i transportu komórek, tkanek i narzàdów oraz zwrotu tych kosztów (Dz. U. Nr 132,
poz. 881), które utraci∏o moc z dniem 1 stycznia 2007 r. na
podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narzàdów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411).
Dziennik Ustaw Nr 207
— 14932 —
Poz. 1503
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 paêdziernika 2007 r. (poz. 1503)
Za∏àcznik nr 1
KOSZTY POBRA¡ KOMÓREK I TKANEK ZE ZW¸OK
Dziennik Ustaw Nr 207
— 14933 —
Poz. 1503
Za∏àcznik nr 2
KOSZTY POBRA¡ KOMÓREK, TKANEK I NARZÑDÓW OD DAWCÓW, U KTÓRYCH STWIERDZONO
ÂMIERå MÓZGU
Dziennik Ustaw Nr 207
*
— 14934 —
W ramach kwoty, którà otrzymuje zak∏ad opieki zdrowotnej, w którym nastàpi∏o pobranie,
mieÊci si´ sta∏a kwota 4 800 z∏ przeznaczona na koszty osobowe (niezale˝nie od liczby
pobranych narzàdów).
KOSZTY POBRA¡ REGENERUJÑCYCH SI¢ KOMÓREK LUB TKANEK PRZEZNACZONYCH
DO PRZESZCZEPIENIA
Poz. 1503
Download