uniwersytet jagielloński - Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ

advertisement
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH
INSTYTUT ROSJI I EUROPY
WSCHODNIEJ
ZAKŁAD HISTORII I MYŚLI POLITYCZNEJ ROSJI
MIĘDZYNARODOWY INTERDYSCYPLINARNY KONGRES NAUKOWY
W 20. ROCZNICĘ ROZPADU
ZWIĄZKU RADZIECKIEGO
UPADEK ZSRR I JEGO KONSEKWENCJE DLA EUROPY I ŚWIATA
Kraków, 30 XI – 2 XII 2011
Instytut
Rosji
i
Europy
Wschodniej
Wydziału
Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt
zaprosić na Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20.
rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego: UPADEK ZSRR I JEGO
KONSEKWENCJE DLA EUROPY I ŚWIATA, który odbędzie się w dniach 30
listopada – 2 grudnia 2011 roku w Krakowie.
Kongres poświęcony będzie problematyce rozpadu Związku
Radzieckiego i jego konsekwencjom dla samej Rosji i obszaru postradzieckiego,
Europy i świata. Dynamika zmian zachodzących w okresie rozpadu systemu
bipolarnego i przemian geopolitycznych, transformacji ustrojowej państw
pozostających w bezpośredniej sferze wpływów ZSRR, przeobrażeń
gospodarczych, przemian w sferze społeczno-kulturowej zachęca do pogłębionej
analizy i badań o charakterze interdyscyplinarnym. Celem konferencji jest
wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i refleksja nad teraźniejszą
sytuacją na obszarze postradzieckim.
Problematyka Kongresu oscylować będzie wokół szeroko pojętego
zagadnienia zmiany systemowej, której towarzyszyły przemiany w sferze
społecznej, religijnej i kulturowej.
Kongres koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach:
 Koniec ładu dwubiegunowego i jego konsekwencje
 Kształtowanie ustrojów państw postradzieckich
 Stosunki państw WNP z Unią Europejską
 Przemiany gospodarcze w obszarze postradzieckim i nowe aspekty
międzynarodowej współpracy ekonomicznej
 Idee i doktryny polityczne w państwach WNP
 Nowe wyzwania (aspekty) bezpieczeństwa międzynarodowego po 1991
roku
 Zmiany społeczne i kulturowe w obszarze postradzieckim
 Stosunki Polski z państwami WNP
 Przemiany religijne i ideowe w społeczeństwach postradzieckich
 Kształtowanie narodów na obszarze postradzieckim i stosunki
międzyetniczne
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką rozpadu Związku
Radzieckiego i jego konsekwencji, a w szczególności politologów, historyków,
kulturoznawców, socjologów i ekonomistów.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Języki Kongresu:
angielski, niemiecki, polski i rosyjski
Honorowy patronat
Kolegium Europy Wschodniej Fundacja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Komitet organizacyjny
Dr hab. Mieczysław Smoleń, prof. UJ – kierownik Kongresu
Prof. dr hab. Anna Raźny
Dr hab. Joachim Diec
Dr Anna Jach – sekretarz Kongresu
Sekretarze Kongresu:
Dr Anna Jach - tel. +48 724 146 634; email: [email protected]
Mgr Michał Kuryłowicz – tel. +48 511 299 702;
email: [email protected]
Mgr Michał Lubina – tel. +48 698 679 097 ; email: [email protected]
Adres komitetu organizacyjnego:
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Rosji i Europy Wschodniej
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 3
Tel. 012 623 77 30
Fax 012 634 24 81
email: [email protected]
www: http://www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/index.html
Organizatorzy przewidują wydanie monografii w ramach materiałów
kongresowych zawierających artykuły, które uzyskały pozytywną recenzję,
zastrzegając sobie prawo do wyboru tekstów.
Chęć udziału w Kongresie prosimy zgłosić do dnia 30 stycznia 2011 roku
przysyłając aplikację na adres:
[email protected]
Swój udział w Kongresie należy potwierdzić przysyłając zgłoszenie wraz ze
streszczeniem artykułu w języku polskim do dnia 15 kwietnia 2011 roku na
adres:
[email protected]
Teksty artykułów wraz ze streszczeniami w języku angielskim oraz biogramem
należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15 czerwca 2011 roku na adres:
[email protected]
PÓŹNIEJSZE PRZESŁANIE TEKSTU DYSKWALIFIKUJE Z DRUKU
W MATERIAŁACH KONGRESOWYCH
Opłata kongresowa wynosi 700 zł.
Opłata zawiera Pakiet Konferencyjny w Domu Gościnnym Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Przegorzałach:
 dwa noclegi w pokojach dwuosobowych (pokój jednoosobowy będzie
dostępny za dodatkową opłatą 65 zł za dobę).
 wyżywienie
 bankiet w drugim dniu obrad
 druk artykułu w tomie pokonferencyjnym
Opłata bez noclegu wynosi 500 zł.
Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 31 maja 2011 roku. Szczegółowe
informacje będą przesyłane do osób zainteresowanych uczestnictwem w
Kongresie.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z sekretarzem Kongresu.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie.
Download