komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna

advertisement
WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH Z ADMINISTRACJĄ
RZĄDOWĄ I SAMORZĄDOWĄ
LIGA KOBIET POLSKICH
14 GRUDNIA 2013 R.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
ŹRÓDŁO DANYCH
Dane źródłowe pochodzą z publikacji Raport końcowy
- Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50 +
na rynku pracy w Polsce w ramach prac nad
projektem "Wyrównywanie szans na rynku pracy
dla osób 50+" realizowanych przez Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich ze Środków EFS zainicjowanym
przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
2
DZIAŁANIA LKP Z MPIPS
1.
2.
3.
4.
Program
FIO
–
Wzmocnienie
potencjału
organizacyjnego LKP.
ASOS – Między nami pokoleniami.
Rada społeczna 50+ w ramach projektu
Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+
Rada polityki senioralnej
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
3
RADA SPOŁECZNA 50+
Rada społeczna 50+ funkcjonuje w ramach projektu
„Solidarność pokoleń”, którego celem jest osiągnięcie
w perspektywie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia
osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50% (na koniec
2012 r. 38,7%,
stopa bezrobocia w tej grupie
wiekowej 7,4 %)
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
4
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Demografia:

W ciągu ostatnich 5 lat trwanie życia osób 45+
wydłużyło się o 1 rok.

Struktura wieku populacji: wśród osób w wieku
15-69 lat udział osób 50+ wzrósł z 31,9% do
34,1%.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
5
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Kapitał ludzki:
Wykształcenie, kompetencje i umiejętności osób po
50-tym roku życia często nie przystają do oczekiwań
pracodawców. W grupie wieku 25-49 lat niemal 30%
legitymuje się wykształceniem wyższym, podczas
gdy w grupie 50+ tylko 12%.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
6
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Kapitał ludzki – co na minus:

nie musi obniżać się z wiekiem (zdrowie,
zdolności kognitywne, siła fizyczna).

Wśród osób w wieku 50+ w Polsce najsilniejszy
spadek widoczny jest w przypadku sprawności
fizycznej i kompetencji komputerowych
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
7
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Kapitał ludzki – co na plus:

samoocena,

zdolności interpersonalne - współpraca w grupie,
łatwe
nawiązywanie
kontaktów
ze
współpracownikami, komunikatywność,
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
8
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Kapitał ludzki – co na plus:

umiejętność rozwiązywania konfliktów,

kompetencje organizacyjne i kierownicze,

przedsiębiorczość.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
9
RADA SPOŁECZNA 50+ diagnoza
Uczenie się przez całe życie:
Od lat bardzo niska jest aktywność edukacyjna
dorosłych Polaków. Na tle pozostałych krajów Unii
Europejskiej, Polska plasuje się na jednym z
ostatnich miejsc. Zdecydowanie bierną edukacyjnie
grupą są również osoby w wieku 45/50+.
Zaobserwować można systematyczny spadek
aktywności szkoleniowej i samokształceniowej w
grupach wieku powyżej 45 lat
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
10
RADA SPOŁECZNA 50+ diagnoza
Uczenie się przez całe życie:
1/3 Polaków w wieku 50-59/64 nigdy w życiu nie
uczestniczyła w kursach, szkoleniach. Wraz z
wiekiem
spada
również
chęć
do
aktywności
edukacyjnej. Wśród osób w wieku 18-34 lata chęć
taką deklarowało około 31%, w grupie wieku 35-49
lat jest to 21%, zaś w grupie 50-59/64 lata – jedynie
10%.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
11
RADA SPOŁECZNA 50+ diagnoza
Uczenie się przez całe życie:
W grupie wieku 50-59/64 lata częściej wskazywanym
powodem rezygnacji ze szkoleń było przekonanie,
że:
w tym wieku nie ma sensu się dokształcać (15%
wobec 2% w młodszych grupach wieku).
ograniczenia
spowodowane
– ok. 10% wskazań.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
stanem
zdrowia
12
RADA SPOŁECZNA 50+ diagnoza
Osoby w wieku 50+ wobec Internetu:
wśród prawie 13 mln Polaków w wieku 50+
z Internetu korzysta zaledwie 21,6% (2,8 mln),
mimo że 40% posiada do niego dostęp w domu.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
13
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Zarządzanie wiekiem:
w firmach nadal stosunkowo rzadko spotykane jest
zarządzanie
wiekiem
i
długofalowe
planowanie
kariery zawodowej uwzględniające spersonalizowane
plany
szkoleniowe
i
systematyczną
ocenę
kompetencji.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
14
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Zarządzanie wiekiem:
Stosunkowo
niewiele
polskich
firm
stosuje
rozwiązania, które ułatwiają pracę pracownikom 50+
i zwiększają jej efektywność, tym samym stosują
różnego
rodzaju
metody
zarządzania,
które
uwzględniają wiek pracowników.
85% pracodawców w ogóle nie zna koncepcji
zarządzania wiekiem.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
15
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Zarządzanie wiekiem:
Stosunkowo
niewiele
polskich
firm
stosuje
rozwiązania, które ułatwiają pracę pracownikom 50+
i zwiększają jej efektywność, tym samym stosują
różnego
rodzaju
metody
zarządzania,
które
uwzględniają wiek pracowników.
85% pracodawców w ogóle nie zna koncepcji
zarządzania wiekiem.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
16
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Zarządzanie wiekiem:
Największa
część
społeczeństwa
polskiego
doświadcza gorszego traktowania ze względu na
wiek oraz płeć.
Największe znaczenie w procesie rekrutacji ma dla
zatrudniających niepełnosprawność.
Trudności w dostępie do pracy mają osoby
niewidome oraz niesłyszące, nieco mniejsze
– osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
17
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Organizacje pozarządowe:
W Polsce według badań GUS działa ponad 76
tysięcy organizacji pozarządowych, wśród których:
68
tysięcy
stanowią
stowarzyszenia
i
inne
organizacje członkowskie,
7 tysięcy – fundacje,
prawie 2 tysiące – społeczne podmioty wyznaniowe
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
18
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza



Organizacje pozarządowe - funkcje:
aktywizują społecznie nieaktywne zawodowo osoby
50+, dla wielu z nich aktywność społeczna jest
kontynuacją lub alternatywą dla pracy zawodowej;
organizują wolontariat, z którego korzystać mogą
także osoby 50+;
wspólnie z pracodawcami organizują wolontariat
pracowniczy, który może być przygotowaniem do
przejścia z kończącej się aktywności zawodowej w
aktywność społeczną;
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
19
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Organizacje pozarządowe - funkcje:

wspierają i organizują aktywność edukacyjną osób
50+, dzięki czemu mogą one podnosić i uzupełniać
swoje
kompetencje
społeczne
i
kwalifikacje
zawodowe;

aktywizują zawodowo nieaktywne osoby 50+;

tworzą miejsca pracy dla osób 50+.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
20
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Indywidualna przedsiębiorczość:
Z badań Bilans Kapitału Ludzkiego – edycja II
wynika, iż 14% osób z grupy wieku 55-59/64 lata
prowadzi
własną
pozarolniczą
działalność
gospodarczą, a 11% działalność gospodarczą
rolniczą. Osoby w wieku 50+, częściej decydują się
na pracę w formie własnej działalności (łącznie 25%
badanych) niż młodsze grupy wieku (np. w grupie
osób w wieku 25-34 lata działalność gospodarczą
prowadzi tylko 13%, wśród osób w wieku 35-44 lat
odsetek ten wynosi 17%.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
21
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Indywidualna przedsiębiorczość:
Według raportu Banku Światowego „Doing Business” z
2012, założenie nowej działalności gospodarczej w Polsce
wymaga dopełnienia 6 procedur, trwa 32 dni, kosztuje
17,3 % dochodu osobistego oraz wymaga wkładu
finansowego w wysokości co najmniej 14% własnych
dochodów. Na tle 183 krajów ocenianych w rankingu pod
względem łatwości założenia nowej firmy, Polska zajmuje
dalekie 126 miejsce.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
22
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Sprawowanie opieki przez osoby pracujące:
Najczęstszymi opiekunami osób starszych są kobiety
w wieku 50-69 lat, które zajmują się swoimi starszymi
rodzicami lub teściami.
Sprawuje ją 31% kobiet i 20% mężczyzn. Opieka ta
ma na ogół charakter ciągły (codziennie lub rzadziej
– kilka dni w tygodniu) oraz pochłania najczęściej
powyżej 10 godzin tygodniowo.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
23
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Sprawowanie opieki przez osoby pracujące:
Negatywny wpływ na opiekuna ma sytuacja, gdy
osoba starsza jest leżąca i wymaga całodobowej
pełnowymiarowej opieki oraz sytuacja, w której
kontakt z tą osobą jest utrudniony lub wręcz
niemożliwy w wyniku zaawansowania choroby
wpływającej znacząco na sprawność umysłową takiej
osoby (najczęściej: Alzheimera, Parkinsona czy
demencji - otępienia).
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
24
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Sprawowanie opieki przez osoby pracujące:
Wpływ opieki na samopoczucie i zdrowie osób
badanych jest tym bardziej znaczący im większe jest
poczucie
osamotnienia
w
wykonywaniu
obowiązków opiekuńczych. Im więcej osób
zaangażowanych jest w opiekę, tym mniejsze jest
obciążenie psychiczne i fizyczne opiekuna W skład
takiej opieki wchodzi pielęgnacja, mycie, karmienie,
podawanie lekarstw, ubieranie, wizyty lekarskie,
sprzątanie, gotowanie.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
25
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Sprawowanie opieki przez osoby pracujące:
Wyzwaniem jest wsparcie tych, którzy z jednej strony
będą musieli nadmiernie angażować się w opiekę swoich
starszych bliskich członków rodzin z powodu niemal
nieistniejących rozwiązań, które by wspierały ich w tej
opiece, ale z drugiej strony – przede wszystkim w świetle
zmian przepisów o podwyższeniu wieku emerytalnym – na
konieczność łączenia opieki z pracą.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
26
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Zdrowie po 50+:
O ile 43% Szwedów i 36% Szwedek w wieku 50+
ocenia swój stan zdrowia jako bardzo dobry lub
doskonały, w Polsce jest to jedynie niecałe 10%
mężczyzn i 6% kobiet
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
27
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Zdrowie po 50+:
W przypadku grupy w wieku 55-59 lat, ponad 50%
mężczyzn i prawie 50% kobiet wskazuje, że ma
długotrwałe problemy zdrowotne (m.in. prawie 50% kobiet
i prawie 40% mężczyzn wskazuje na podniesione
ciśnienie krwi/nadciśnienie). Problem z cukrzycą ma
ponad 14% kobiet i ponad 12% mężczyzn. W Polsce, w
2011 r. około 30% mężczyzn i około 20% kobiet paliło
papierosy. Z problemem otyłości spotykamy się w Polsce
niemal dwukrotnie częściej niż w krajach zachodnich.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
28
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Zdrowie po 50+:
Innym problemem wśród grupy osób w wieku 55-59
lat jest bezzębie, które występowało ogółem u 14,1%
respondentów,
w
tym
16,2%
kobiet
i
11,6%
mężczyzn.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
29
RADA SPOŁECZNA 50+
diagnoza
Zdrowie po 50+:
U 24,4% osób w wieku 55-59 lat stwierdzono
podejrzenie łagodnych zaburzeń poznawczych, a u
3,8%
otępienie
w
lekkim
stopniu
nasilenia.
Dodatkowo klinicznie znaczące objawy depresji
stwierdzono u prawie 20% osób z grupy 55-59 lat
oraz dla porównania u 29,7% osób starszych (65 i
więcej lat).
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
30
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia
Strategia Rozwoju Kraju:
O ważnej roli kapitału ludzkiego dla rozwoju kraju
świadczy to, że jedną z dziewięciu sektorowych
strategii jest „Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
2020” (SRKL). Jej celem ogólnym jest rozwijanie
kapitału
ludzkiego
poprzez
wydobywanie
potencjału osób w taki sposób, by mogły one
w pełni uczestniczyć w życiu społecznym,
politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach
życia.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
31
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia
Strategia Rozwoju Kraju:
W ramach działań
na rzecz
wydłużenia okresu
aktywności zawodowej i zapewniania lepszej jakości
funkcjonowania osób starszych planowany jest szereg
działań mających na celu:

ograniczanie
czynników
zniechęcających
do
zatrudniania bądź utrzymywania w zatrudnieniu osób w
wieku 50+;
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
32
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia
Strategia Rozwoju Kraju:

efektywna aktywizacja zawodowa niepracujących;

dostosowanie
rynku
pracy
do
struktury
demograficznej, w szczególności wzrostu liczby osób
w
wieku
50+
elastyczne
wśród
podejście
pracujących
m.in.
przez
do
pracy
oraz
czasu
dostosowanie miejsc pracy do możliwości starszych
pracowników;
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
33
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia
Strategia Rozwoju Kraju:

wyrównywanie
szans
różnych
grup
społeczno-
demograficznych na rynku pracy, w tym osób
niepełnosprawnych;

rozwój opieki instytucjonalnej nad dziećmi i osobami
wymagającymi
wsparcia
umożliwiając
lepsze
godzenie ról rodzinnych i zawodowych;
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
34
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia
Strategia Rozwoju Kraju:

stworzenie
warunków
do
rozwoju
„srebrnej
gospodarki”;

promowanie edukacji osób starszych, zarówno w
ramach
i
się
uczenia
pozaformalnego,
z
formalnego,
uwzględnieniem
jak
rozwoju
kompetencji cyfrowych;
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
35
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia
Strategia Rozwoju Kraju:


rozszerzenie oferty edukacyjnej adresowanej do
seniorów i dopasowanie jej do potrzeb tej grupy
wieku;
rozwój kreatywności i innowacyjności osób uczących
się;
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
36
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia
Strategia Rozwoju Kraju:

ukierunkowanie
kształcenia
i
szkolenia
na
zdobywanie kompetencji kluczowych;

upowszechnienie uczenia się dorosłych i lepszej
dostępności kształcenia ustawicznego;
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
37
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia
Strategia Rozwoju Kraju:

rozwój krajowego systemu kwalifikacji oraz systemu
walidacji;

rozszerzenie
stosowania
narzędzi
cyfrowych
w
kształceniu i szkoleniu;

rozwijanie poradnictwa edukacyjno-zawodowego
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
38
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia
Strategia Rozwoju Kraju - cele:
Dostosowanie kompetencji oraz podniesienie kwalifikacji osób
45+ z perspektywy potrzeb rynku pracy
Uczenie się przez całe życie jako czynnik wspierający
aktywność zawodową
Wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności osób 50+
w rozwoju kompetencji młodszych pracowników
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
39
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia
Strategia Rozwoju Kraju:
Uwzględnienie w rozwoju krajowego systemu
kwalifikacji wspierania aktywności edukacyjnej
osób po 50-tym roku życia.
Rozwój idei i umiejętności zarządzania wiekiem.
Wsparcie finansowe (dotacje i/lub pożyczki) oraz
doradczo-konsultacyjne
dla
pracodawców
wdrażających lub doskonalących rozwiązania w
sferze długofalowego zarządzania wiekiem
i planowania kariery zawodowej.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
40
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia



Strategia Rozwoju Kraju:
Rozwiązania mające na celu wspieranie utrzymania
dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej
pracowników, jako podstawy zdolności do pracy:
profilaktyka zdrowotna pracowników;
odpowiednie wykorzystanie obowiązkowych badań
okresowych
do
diagnozowania
potencjalnych
problemów zdrowotnych;
upowszechnianie idei i możliwości uczestnictwa
pracowników w zajęciach fizycznych i rekreacyjnych.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
41
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia



Strategia Rozwoju Kraju:
Rozwiązania mające na celu wspieranie utrzymania
dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej
pracowników, jako podstawy zdolności do pracy:
profilaktyka zdrowotna pracowników;
odpowiednie wykorzystanie obowiązkowych badań
okresowych
do
diagnozowania
potencjalnych
problemów zdrowotnych;
upowszechnianie idei i możliwości uczestnictwa
pracowników w zajęciach fizycznych i rekreacyjnych.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
42
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia
Strategia Rozwoju Kraju:
Przełamywanie
stereotypów
dotyczących
starszych
pracowników i promowanie wizerunku osób starszych, jako
aktywnych,
kompetentnych
funkcjonować
również
w
i
wydajnych,
środowiskach
mogących
rozwojowych
i
innowacyjnych.
Jak to zrobić?
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
43
RADA SPOŁECZNA 50+
strategia


Strategia Rozwoju Kraju:
Kampanie informacyjno-promocyjne skierowane do
społeczeństwa,
w
szczególności
pracodawców
przełamujące
negatywne
stereotypy
dotyczące
pracowników 50+ i promujące ich atuty;
Upowszechnianie pozytywnych i dobrych przykładów
dotyczących zatrudniania jak i aktywności starszych
pracowników, np. poprzez konkursy na najstarszego
pracownika;
Specjalne honorowanie (np. poprzez wywiady prasowe,
telewizyjne)
pracodawców
stosujących
efektywne
rozwiązania związane z zarządzaniem wiekiem.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
44
RADA SPOŁECZNA 50+
Podsumowanie:
Dla młodych
„I Ty kiedyś będziesz podpierał się laseczką”
Dla starszych:
„Ten, kto ma spokojne i pogodne usposobienie, łatwiej
przyjmuje starość” Platon
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
45
Alicja Kaszuba
KOORDYNATOR DS. PROMOCJI
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Download