organizacja i metody szkole* bhp

advertisement
ORGANIZACJA
I
METODY SZKOLEŃ BHP
Wymagania, ocena stanu faktycznego,
odpowiedzialność.
Piotr Rogowski
Szkolenia BHP w
świetle wymagań
prawnych
Uregulowania prawne
X dział Kodeksu Pracy,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca
2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9
października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia
2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 622)
Uregulowania prawne cd.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5
lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w
uczelniach (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w
sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr
109 poz. 704).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.06.2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
2003 nr 6 poz. 69)
Kto podlega szkoleniom
KODEKS PRACY
Art. 3041. Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie
określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący
pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących
pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy
lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot
organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny
rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu
wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.
KODEKS PRACY
Art. 211. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności
pracownik jest obowiązany:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział
w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się
wymaganym egzaminom sprawdzającym,
KP Rozdział VIII
Art. 2372. Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić
uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii w programach nauczania w szkołach, po uzgodnieniu zakresu
tej problematyki z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.
Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której
wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do
pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na
koszt pracodawcy.
Art. 2374. § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać
pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe
instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy na stanowiskach pracy.
§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie
zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Art. 2375. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres tego szkolenia oraz
wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, a
także sposób dokumentowania szkolenia.
Kto jest uprawniony do przeprowadzania szkoleń bhp ?
Na wstępnie warto podkreślić, że pracowników służby
bhp zatrudnia się na stanowiskach:
inspektorów,
starszych inspektorów,
specjalistów
głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i
higieny pracy
W myśl paragrafu 4.2 Rozporządzenia Rady Ministrów
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające
następujące wymagania kwalifikacyjne:
inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny
pracy może być osoba posiadająca:
a) wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letni staż
zawodowy,
b) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub
c) średnie wykształcenie i co najmniej 4-letni staż
zawodowy
starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy może być osoba posiadająca:
a) wyższe wykształcenie i co najmniej 4-letni staż
zawodowy,
b) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co
najmniej 3-letni staż zawodowy lub
c) średnie wykształcenie i co najmniej 6-letni staż
zawodowy,
specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny
pracy może być osoba posiadająca:
a) wyższe wykształcenie o specjalności "bezpieczeństwo
i higiena pracy" lub studia podyplomowe w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letni staż pracy
w służbie bhp lub
c) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
co najmniej 5-letni staż w służbie bhp,
głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i
higieny pracy może być osoba posiadająca:
a) wyższe wykształcenie o specjalności "bezpieczeństwo i
higiena pracy" lub studia podyplomowe w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letni
staż pracy w służbie bhp lub
b) wyższe wykształcenie i co najmniej 6-letni staż pracy
w służbie bhp.
WAŻNE
Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne
do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać
zadania tej służby, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników
albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany
do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż
trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych.
Ponadto pracodawca może powierzyć wykonywanie
zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy,
którzy spełniają określone wymagania lub osobie, która
była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w
Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 3
lat.
Formy szkoleń
instruktaż - rozumie się przez to formę szkolenia o
czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny
lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie,
aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i
umiejętności dotyczących wykonywania pracy i
zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy,
kurs - rozumie się przez to formę szkolenia o czasie
trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych,
składającego się z zajęć teoretycznych i
praktycznych, umożliwiającego uzyskanie,
aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i
umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy,
samokształcenie kierowane - rozumie się przez to
formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie,
aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na
podstawie materiałów przekazanych przez
organizatora szkolenia, w szczególności przy
zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym
zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi
wymagania dla wykładowców
seminarium - rozumie się przez to formę szkolenia o
czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin
lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie,
aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Obowiązek szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Za
działalność szkoleniową w tym zakresie odpowiedzialni są
pracodawcy.
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbycie,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym
przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego
stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców
lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do
prowadzenia szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
na podstawie przepisów o systemie oświaty.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są jako:
•szkolenie wstępne,
•szkolenie okresowe.
Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według
programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i
obejmuje:
•szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) – dla wszystkich
nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u
pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów szkół
zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.
Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp lub osoba
wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik
wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i
umiejętności zapewniające właściwą realizację programu
instruktażu.
•szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż
stanowiskowy) przeprowadza się przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy na określonym stanowisku. Instruktaż
stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę
osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te
posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia zawodowe
oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu
stanowiskowego.
Szkolenie okresowe odbywają:
•osoby będące pracodawcami oraz inne osoby
kierujące pracownikami, w szczególności
kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
•pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych,
•pracownicy inżynieryjno-techniczni,
•pracownicy służby bhp i inne osoby
wykonujące zadania tej służby,
•pracownicy administracyjno-biurowi i inni
niewymienieni w pkt. 1-4, których charakter
pracy wiąże się z narażeniem na czynniki
szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub
niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
•Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie
instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na
stanowiskach robotniczych, na których występują
szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub
zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.
Szkolenie osób wymienionych w pkt. 1 oraz 3-5 (bez
stanowisk robotniczych) powinno być przeprowadzane w
formie kursu, seminarium lub samokształcenia
kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Minister właściwy do spraw pracy ustalił ramowe
programy szkolenia wstępnego i okresowego dla
wszystkich grup podlegających obowiązkowi szkolenia.
Kto przeprowadza szkolenia?
Jednostka organizacyjna prowadząca działalność
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- rozumie się przez to:
• placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę
kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i
doskonalenia zawodowego,
• szkołę ponadgimnazjalną,
• jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub
inną placówkę naukową,
• stowarzyszenie, którego celem statutowym jest
działalność związana z bezpieczeństwem i higieną
pracy,
• osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność
oświatową na zasadach określonych w przepisach o
swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą
działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy
Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa wyżej
rozumie się:
a) placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę
kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i
doskonalenia zawodowego,
b) szkołę ponadgimnazjalną,
c) jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub
inną placówkę naukową,
d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest
działalność związana z bezpieczeństwem i higieną
pracy,
e) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność
oświatową na zasadach określonych w przepisach o
swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi
działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Dokumentacja szkoleń okresowych:
Należy pamiętać o niezbędnych dokumentach
bezpośrednio związanych z samym szkoleniem.
A mianowicie:
Dziennik szkoleń - dostosowany co do grupy
szkoleniowej,
Protokół z przebiegu egzaminu,
Lista obecności,
Test – egzamin,
Rejestr wydanych zaświadczeń.
Rodzaje szkoleń, czas trwania, częstotliwość.
Szkolenie wstępne
(czas trwania)
Grupa pracowników
Osoby będące
pracodawcami
Instrukta
Instruktaż
stanowiskowy
ż
ogólny
Szkolenie okresowe
Czas
trwania
Częstotliwość
nie
dotyczy
nie dotyczy
minimum
16 godz.
pierwsze szkolenie w ciągu 6 m-cy, następne co 5 lat
Pracownicy służb BHP
minimum
3 godz.
minimum
8 godz.1)
minimum
32 godz.
pierwsze szkolenie w ciągu 12 m-cy, następne co 5
lat
Osoby kierujące
pracownikami
(kierownicy, mistrzowie,
brygadziści)
minimum
3 godz.
minimum
8 godz.1)
minimum
16 godz.
pierwsze szkolenie w ciągu 6 m-cy, następne co 5 lat
Pracownicy
Inżynieryjnotechniczni
minimum
3 godz.
minimum
8 godz.1)
minimum
16 godz.
pierwsze szkolenie w ciągu 12 m-cy, następne co 5
lat
Pracownicy
Administracyjnobiurowi
minimum
minimum
8 godz.¹) albo
3 godz.
2 godz.2)
minimum
8 godz.1)
pierwsze szkolenie w ciągu 12 m-cy, następne co 6
lat
Pracownicy na
stanowiskach
robotniczych
minimum
3 godz.
minimum
8 godz.
minimum
8 godz.
pierwsze szkolenie w ciągu 12 m-cy, następne co 3
lata3)
minimum
3 godz.
minimum
8 godz.
nie dotyczy
nie dotyczy
Studenci, uczniowie
Organizatorzy szkoleń zapewniają:
•programy poszczególnych rodzajów szkolenia
opracowane dla określonych grup stanowisk;
•programy szkolenia instruktorów w zakresie metod
prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia
takiego szkolenia;
•wykładowców i instruktorów posiadających zasób
wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie
dydaktyczne zapewniające właściwą realizację
programów szkolenia;
•odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia
działalności szkoleniowej;
•wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej
realizacji programów szkolenia;
•właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie
dokumentacji w postaci programów szkolenia,
dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i
rejestru wydanych zaświadczeń (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lutego 2006 r.– Dz. U.
2006 nr 31, poz. 216).
Szkolenie może być
organizowane i prowadzone
przez pracodawców lub, na ich
zlecenie, przez jednostki
organizacyjne prowadzące
działalność szkoleniową w
dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy
Przeprowadzając szkolenie:
-warto pamiętać o odpowiedniej wizualizacji zagrożeń - im
bardziej interaktywne są szkolenia, tym łatwiej dotrzeć do
odbiorców (filmy, zdjęcia stref niebezpiecznych itp.),
-warto również prowadzić dyskusję, wciągać w dyskusję
słuchaczy opierając się na ich wiedzy i doświadczeniu,
-w przypadku osób kierujących pracownikami istotne jest
pokazanie i przekazanie praktycznych rozwiązań problemów a
nie odsyłać ich do przepisów i pozostawiać samych sobie,
-pamiętajmy też, aby programy szkoleń oparte były o ocenę
ryzyka zawodowego,
- w przypadku firm zewnętrznych, warto przekazać przed
szkoleniem wszystkie niezbędne informacje (takie jak np.
procedury, zarządzenia, instrukcje, ocenę ryzyka zawodowego,
karty charakterystyki itp.), aby szkolenie było jak najbardziej
praktyczne, dotykające problematyki bhp w zakładzie pracy,
którego pracownicy są szkoleni.
Cel szkolenia
Szkolenie zapewnia uczestnikom:
1)zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy
mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i
zdrowia pracowników podczas pracy oraz z
odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
2)poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w
zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a
także związanych z pracą obowiązków i
odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy,
3) nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób
bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w
sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie,
która uległa wypadkowi.
Programy szkolenia, określające szczegółową tematykę,
formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla
poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca
lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka
organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie
ramowych programów szkolenia określonych w
załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkoleń w
dziedzinie bhp.
Programy szkolenia powinny być dostosowane do
rodzajów i warunków prac wykonywanych przez
uczestników szkolenia, a ich realizacja powinna
zapewnić osiągnięcie celu szkolenia. Programy szkolenia,
na podstawie których były prowadzone aktualne
szkolenia pracowników, powinny być przechowywane
przez pracodawców.
UWAGA !!!
Szkolenie osób będących pracodawcami,
pracowników służby bhp oraz
instruktorów i wykładowców tematyki
bezpieczeństwa i higieny pracy
prowadzą jednostki organizacyjne
prowadzące działalność ….
Dziękuję za uwagę
Download