Szczegółowy program szkolenia

advertisement
Załącznik nr 1
Szczegółowy program szkolenia
Prawo pracy i czas pracy po zmianach w 2017 roku.
A) Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń – nowe obowiązki po stronie pracodawców
Ewidencja czasu pracy i potwierdzanie liczby godzin zlecenia lub usług w przypadku umowy zlecenia
Obowiązek przechowywania dokumentacji potwierdzającej liczbę godzin wykonywania zlecenia lub
usługi
Umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług nieobjęte obowiązkami ewidencyjnymi i potwierdzania
czasu pracy
Jak obchodzić stawkę 13 zł
B) Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy po wprowadzeniu zmian w ustawie o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę
Ograniczone uprawnienia PIP przy stawce godzinowej – oficjalne stanowisko Głównego
Inspektoratu Pracy
Informacje, do czego w praktyce będzie się ograniczać kontrola PIP
C) Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny o świadectwach pracy – praktyczne aspekty
stosowania przepisu
D) Praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów o umowach na czas określony
Stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie umów o pracę na okres próbny
Stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie liczenia okresu 33 miesięcy zatrudnienia
Stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie pracowników szczególnie chronionych
Stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie kobiety w ciąży
Stanowisko Ministerstwa Rodziny w sprawie długości okresów wypowiedzenia
E) Podstawowe informacje na temat zmian w zakresie uprawnień rodzicielskich wprowadzonych
od 2 stycznia 2016 r.
Stanowisko Ministerstwa Rodziny w zakresie „niebezpośredniości” 16 tygodni urlopu
rodzicielskiego
Stanowisko Ministerstwa Rodziny w zakresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
Stanowisko Ministerstwa Rodziny w zakresie organizacji pracy pracowników łączących
urlop rodzicielski z pracą
Załącznik nr 1
Stanowisko Ministerstwa Rodziny w zakresie wydłużania urlopu rodzicielskiego
F) Zmiany w procedurze karnej (nagrania dźwiękowe, audiowizualne, dostęp do korespondencji
mailowej) jako dowody przeciwko pracodawcy w postepowaniu sądowym („owoce zatrutego
drzewa”) – nowe przepisy od 15 kwietnia 2016 r.
G) Wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej - bez zmian
H) Najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy w 2015 i 2016 r.
Ponadto – zagadnienia związane z czasem pracy
1)elastyczny czas pracy,
2)indywidualny rozkład czas pracy,
3)ruchomy czas pracy w kontekście doby pracowniczej
4) dłuższe okresy rozliczeniowe
5)legalne odpracowywanie prywatnych wyjść pracownika
6)nowe możliwości w zakresie wprowadzenia przerywanego czasu pracy
7) Podróże służbowe pracowników mobilnych (akwizytorzy, przedstawiciele handlowi) w świetle
orzecznictwa Sądu Najwyższego.
8) Podróże służbowe kierowców w oparciu o ustawę o czasie pracy kierowców z 2004 roku.
9) Podróże służbowe pozostałych pracowników w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
10) Zapewnienie pracownikom odbywającym podróże służbowe odpoczynku dobowego i
tygodniowego.
11) Czas pracy pracowników odbywających podróże służbowe.
12) Problemy z dobą pracowniczą.
13) Jak ustalać wymiar czasu pracy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2012
roku.
14) Wyjątki od konieczności zapewnienia pracownikowi odpoczynku dobowego.
15) Wyjątki od konieczności zapewnienia pracownikowi odpoczynku tygodniowego.
16) Naruszenie prawa do wypoczynku.
17) Skutki niewykorzystania przez pracownika odpoczynku.
18) Praktyczne stosowanie podstawowego systemu czasu pracy.
19) Praktyczne stosowanie równoważnego czasu pracy.
Załącznik nr 1
20) Kiedy w zadaniowym czasie pracy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi ?
21) Trzy warianty pracy zmianowej.
22) Pełna ewidencja czasu pracy i ewidencja uproszczona.
23) Jak prowadzić ewidencję czasu pracy, aby ustrzec się od przegranej w sądzie pracy?
24) Jak płacimy za „dobowe” godziny nadliczbowe?
25) Jak płacimy za „przeciętne tygodniowe” godziny nadliczbowe?
26) Nadgodziny wynikające z naruszenia doby pracowniczej?
27) Nadgodziny pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – stanowisko Sądu
Najwyższego i Państwowej Inspekcji Pracy.
28) Odpracowanie wyjść prywatnych – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy.
29) Forma polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
30) Kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych?
31) Rekompensata nadgodzin czasem wolnym.
32) Termin składania wniosku o czas wolny – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy.
33) Jak rekompensować pracę w dniu wolnym od pracy?
34) Nadgodziny w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy.
35) Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe kierowników komórek organizacyjnych.
36) Formy rekompensaty dyżuru.
37) Dopuszczalność pracy w niedzielę i formy rekompensaty.
38) Rekompensata za pracę w święto.
39) Nowe stanowiska Ministerstwa Rodziny w zakresie czasu pracy - komentarz
Download