Temat

advertisement
Propozycje tematów prac magisterskich 2012/13
Studia niestacjonarne
Temat
Bezprzewodowa sieć sensorowa z protokołem pomiarowym
Cel pracy
Celem pracy jest realizacja protokołu bezprzewodowej sieci sensorowej WMN,
która jest dedykowana synchronicznym pomiarom
Rozwiązania wybranych modułów radiowych małej mocy oraz modułów
uruchomieniowych. Oprogramowanie węzłów sieci WMN. Oprogramowanie na
PC zarządzające siecią WMN.
Dr inż. Zygmunt Kubiak
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Cel pracy
Zadania
Realizacja wirtualnego instrumentu muzycznego z wykorzystaniem
sterownika ARDUINO oraz czujników ugięcia i położenia kątowego
Celem pracy jest wykorzystanie otwartej elektronicznej platformy do
prototypowania ARDUINO do utworzenia interaktywnego urządzenia
spełniającego funkcję wirtualnego instrumentu muzycznego, np.fletu.
1. Zapoznanie się ze środowiskiem sterownika ARDUINO
2. zaprojektowanie realizacja interfejsu w postaci rękawicy zbudowanej z
paskowych czujników ugięcia i żyroskopu
3. oprogramowanie sterownika Arduino z rękawicą, jako urządzeniem
peryferyjnym
4. realizacja zewnętrznego programu wizualizującego wszystkie funkcje
rękawicy.
5. Realizacja wirtualnego instrumentu muzycznego z wykorzystaniem
rękawicy
Promotor
Dr inż. Ewa Łukasik
Opiekun
Temat
System wizualizacji dla układów cyfrowych.
Cel pracy
Celem pracy jest opracowanie i wykonanie systemu wizualizacji
przedstawiającego zasadę działania wybranych układów cyfrowych przy użyciu
technologii umożliwiającej wykorzystanie wizualizacji dla pojedynczych
układów w prezentacji lub serwisie www.
1. Ustalenie zbioru układów cyfrowych, dla których zostanie opracowana
wizualizacja działania
2. Wybór technologii, w jakiej zostanie wykonana wizualizacja
Zadania
Promotor
3. Projekt i wykonanie wizualizacji
4. Zaprojektowanie i przeprowadzenie testów dla opracowanego rozwiązania
dr inż. Marek Mika
Opiekun
Temat
Cel pracy
Zadania
Promotor
Przegląd współczesnych systemów ERP – porównanie technologii i
funkcjonalności.
Celem pracy jest wykonanie przeglądu najpopularniejszych obecnie systemów
ERP i analiza porównawcza zarówno pod względem oferowanych
funkcjonalności, jak i zastosowanych technologii.
1. Zapoznanie się z rynkiem i bieżącą ofertą systemów ERP oraz wybór
zbioru systemów ERP, które zostaną poddane analizie porównawczej
2. Określenie zestawu kryteriów dotyczących zarówno zastosowanych
technologii, jak i funkcjonalności systemów ERP, które pozwolą na
porównanie obecnej i przyszłej użyteczności porównywanych systemów
3. Ocena systemów ERP w oparciu ustalone kryteria
dr inż. Marek Mika
Opiekun
Temat
Cel pracy
Badania efektywności sterowania ruchem na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i
Baraniaka w Poznaniu z otoczeniem
Ocena jakości sterowania ruchem w kilku wariantach organizacji ruchu
Promotor
Konstrukcja modelu symulacyjnego, implementacja algorytmów sterowania
zależnego od ruchu oraz przeprowadzenie badan symulacyjnych
Dr inż. Mariusz Kaczmarek
Opiekun
j.w.
Temat
Badania efektywności sterowania ruchem na skrzyżowaniu ulic Hetmańska,
Arciszewskiego w Poznaniu z otoczeniem
Ocena jakości sterowania ruchem w kilku wariantach obciążenia ruchem
Zadania
Cel pracy
Promotor
Konstrukcja modelu symulacyjnego, implementacja algorytmów sterowania
zależnego od ruchu oraz przeprowadzenie badan symulacyjnych
Dr inż. Mariusz Kaczmarek
Opiekun
j.w.
Zadania
Temat
Cel pracy
Zadania
Promotor
Wykorzystanie komputera wbudowanego do sterowania instalacjami w budynku
inteligentnym
Celem pracy jest opracowanie systemu sterowania wybranymi instalacjami w
budynku inteligentnym przy wykorzystaniu komputera wbudowanego.
1.
Opracowanie algorytmów sterowania instalacjami w budynku
inteligentnym.
2.
Implementacja algorytmów sterowania na komputerze
wbudowanym.
3.
Weryfikacja i walidacja opracowanego systemu sterowania.
dr inż. Mariusz Nowak
Opiekun
Temat
Algorytmy sterowania energooszczędnym systemem HVAC
Cel pracy
Celem pracy jest zaprojektowanie systemu sterowania energooszczędnym
systemem HVAC z wykorzystaniem inteligentnych algorytmów.
1.
Analiza systemu HVAC.
2.
Opracowanie modeli systemów HVAC.
3.
Opracowanie inteligentnych algorytmów sterowania systemami
HVAC.
4.
Weryfikacja opracowanego systemu sterowania
energooszczędnym systemem HVAC.
dr inż. Mariusz Nowak
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Cel pracy
Zadania
Materiały edukacyjne ilustrujące proces obsługi zamówienia w wybranym
systemie ERP
Przygotowanie materiałów, gotowych do umieszczenia na stronie WWW, które
ilustrowałyby proces obsługi zamówienia w wybranym systemie ERP
1. Szczegółowe opisanie procesu obsługi zamówienia w systemie dla
przedsiębiorstwa pracującego według strategii projektowanie na
zamówienie.
2. Przygotowanie materiałów e-Learningowych, ilustrujących poszczególne
kroki procesu.
3. Przygotowanie strony WWW, zawierającej opis procesu oraz
umożliwiającej dostęp do przygotowanych materiałów e-Learningowych.
Promotor
Opiekun
4. Opracowanie przykładowego scenariusza ćwiczeń z wykorzystaniem
opracowanych materiałów.
dr inż. Arkadiusz Zimniak
Temat
Rozbudowa wybranego darmowego systemu ERP
Cel pracy
Rozbudowa wybranego darmowego systemu ERP o wybraną polską
funkcjonalność
1. Zebranie informacji o istniejących darmowych systemach ERP
oferowanych na zasadzie „open source”.
2. Przegląd funkcjonalności wybranego systemu pod kątem zgodności z
polskim prawem i przyzwyczajeniami użytkowników
3. Wybór funkcjonalności, wymaganej przez polskie prawo lub
przyzwyczajenia użytkowników, której brakuje w danym systemie ERP i
przygotowanie jest w systemie.
dr inż. Arkadiusz Zimniak
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Cel pracy
Zadania
Promotor
Automatyzacja oceny praktycznej umiejętności obsługi systemu ERP Microsoft
Dynamics AX 2012
Przygotowanie w systemie Microsoft Dynamics AX 2012 funkcjonalności
umożliwiającej konfigurowanie testów i automatyczną ocenę ich wykonania
przez studentów.
1. Przygotowanie w środowisku programistycznym Microsoft Dynamics AX
2012 lub Visual Studio funkcjonalności umożliwiającej konfigurowanie
testów i automatyczną ocenę ich wykonania.
2. Przygotowanie testów dla ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu
Organizacja Procesów Biznesowych
dr inż. Arkadiusz Zimniak
Opiekun
Temat
Cel pracy
Zadania
Promotor
Materiały e-learningowe na temat wspomagania nauczania programowania dla
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Przygotowanie portalu internetowego zawierającego materiały e-learningowe,
wspomagające zapoznanie się z istniejącymi możliwościami wspomagania
nauczania programowania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
1. Przegląd istniejących metod wspomagania nauczania informatyki
2. Zebranie odnośników do stron internetowych, zawierających materiały
przydatne w nauczaniu
3. Przygotowanie materiałów e-learningowych, ilustrujących wybrane
metody komputerowego wspomagania nauczania
dr inż. Arkadiusz Zimniak
Temat
Materiały edukacyjne ilustrujące proces obsługi zamówienia w systemie Teta
Cel pracy
Przygotowanie materiałów, gotowych do umieszczenia na stronie WWW, które
ilustrowałyby proces obsługi zamówienia w systemie TETA
Zadania
1. Szczegółowe opisanie procesu obsługi zamówienia w systemie dla
przedsiębiorstwa pracującego według strategii projektowanie na
zamówienie.
2. Przygotowanie materiałów e-Learningowych, ilustrujących poszczególne
kroki procesu.
3. Przygotowanie strony WWW, zawierającej opis procesu oraz
umożliwiającej dostęp do przygotowanych materiałów e-Learningowych.
Promotor
4. Opracowanie przykładowego scenariusza ćwiczeń z wykorzystaniem
opracowanych materiałów.
dr inż. Arkadiusz Zimniak
Temat
Wizualizacja działania algorytmów lokalnego przeszukiwania
Cel pracy
Celem pracy jest stworzenie aplikacji w środowisku Matlab. Celem aplikacji jest
wizualizacja działania podstawowych algorytmów przeszukiwania lokalnego dla
problemów optymalizacji kombinatorycznej na potrzeby zajęć z Badań
Operacyjnych.
Zapoznanie się ze środowiskiem Matlab. Zapoznanie się z algorytmami
bezgradientowymi. Zaprojektowanie ćwiczenia porównującego algorytmy
lokalnego przeszukiwania. Implementacja aplikacji
dr inż. Tomasz Łukaszewski
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Implementacja wybranych metod optymalizacji w środowisku Matlab
Cel pracy
Celem pracy jest stworzenie aplikacji w środowisku Matlab implementującej
wybrane metody programowania nieliniowego na potrzeby zajęć z Badań
Operacyjnych.
Zapoznanie się ze środowiskiem Matlab. Zapoznanie się z programowaniem
nieliniowym. Zaprojektowanie ćwiczenia. Implementacja aplikacji.
dr inż. Tomasz Łukaszewski
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Cel pracy
Minimalizacja czasu wykonania projektu w wybranej klasie problemów rozdziału
zasobów
Opracowanie, implementacja i analiza obliczeniowa algorytmów minimalizacji
długości uszeregowania w wybranej klasie problemów rozdziału zasobów
Zadania
Promotor
1. Opracowanie algorytmów minimalizacji długości uszeregowania w
wybranej klasie problemów rozdziału zasobów
2. Implementacja zaprojektowanych algorytmów
3. Ocena efektywności zaproponowanych algorytmów na podstawie
eksperymentów obliczeniowych
dr hab. inż. Grzegorz Waligóra
Opiekun
Temat
Cel pracy
Zadania
Promotor
Maksymalizacja zaktualizowanej wartości netto w wybranej klasie problemów
rozdziału zasobów
Opracowanie, implementacja i analiza obliczeniowa algorytmów maksymalizacji
zaktualizowanej wartości netto w wybranej klasie problemów rozdziału zasobów
1. Opracowanie algorytmów maksymalizacji zaktualizowanej wartości netto
w wybranej klasie problemów rozdziału zasobów
2. Implementacja zaprojektowanych algorytmów
3. Ocena efektywności zaproponowanych algorytmów na podstawie
eksperymentów obliczeniowych
dr hab. inż. Grzegorz Waligóra
Opiekun
Temat
Możliwości transmisyjne mikrokontrolerów rodziny ATmega
Cel pracy
Przegląd możliwości transmisyjnych w μK rodziny ATmega.
Dane wyjściowe
Literatura ogólna i dedykowana dotycząca mikrokontrolerów rodziny ATmega.
6. Wykonać wariantowe oprogramowanie portu szeregowego dla transferu
wybranej liczby danych pomiarowych
7. Wykonać oprogramowanie portu szeregowego wyposażonego w styk RS485 dla komunikacji we wybranej sieci wbudowanej w sterowni-kach FX
firmy Mitsubishi Electric
Zadania
Promotor
Dr inż. Roman Mielcarek
Opiekun
j.w.
Temat
Mikrokontroler ATmega jako stacja programowalnej sieci „K:K”
Cel pracy
Dane wyjściowe
Realizacja programowa stacji sieciowej na μK rodziny ATmega bazująca na
przechwytywaniu danych.
Literatura ogólna i dedykowana dotycząca mikrokontrolerów rodziny ATmega i
sterowników PLC rodziny FX firmy Mitsubishi Electric.
1. Uruchomić programową sieć „K:K” na sterownikach FX.
2. Uruchomić programową aplikację stacji sieci „K:K” na w μK rodziny
ATmega.
Zadania
Promotor
Dr inż. Roman Mielcarek
Opiekun
J.w.
Temat
Współczesne przetworniki poziomu cieczy
Cel pracy
Dokonać przeglądu współczesnych metod i urządzeń do pomiaru poziomu cieczy.
Konduktometryczny, wielopunktowy przetwornik poziomu cieczy oparty na
mikrokontrolerze
Dane wyjściowe Literatura dotycząca problematyki metod, czujników i przetworników pomiaru
poziomu cieczy. Literatura dotycząca mikrokontrolerów rodziny ATmega
1. Zaprojektować, wykonać i oprogramować konduktometryczny,
wielopunktowy przetwornik poziomu cieczy oparty na mikrokontrolerze
ATmega 16
Zadania
Promotor
Dr inż. Roman Mielcarek
Opiekun
J.w.
Temat
Metody zasilania urządzeń mobilnych
Cel pracy
Przygotowanie kompendium wiedzy nt. istniejących i perspektywicznych
metod zasilania urządzeń mobilnych
Zadania
Przegląd, klasyfikacja i ocena technologii zasilania urządzeń mobilnych,
przygotowanie witryny internetowej oraz prezentacji multimedialnej
prezentującej metody zasilania urządzeń mobilnych
Promotor
dr inż. Rafał Różycki
Opiekun
Temat
Metody ochrony praw majątkowych a zagrożenia prywatności użytkowników
Internetu
Cel pracy
Przygotowanie kompendium wiedzy nt. metod ochrony praw majątkowych i
wynikających z nich zagrożeń prywatności użytkowników Internetu
Zadania
Dokonanie przeglądu rozwiązań prawnych w Polsce i na świecie dotyczących
ochrony praw majątkowych; analiza zagrożeń prywatności użytkowników
Internetu – ich klasyfikacja; opis metod i przygotowanie zestawu zaleceń
mających na celu ochronę prywatności; przygotowanie witryny i prezentacji
multimedialnej na powyższy temat
Promotor
dr inż. Rafał Różycki
Opiekun
Temat
Metody numerycznego wyznaczania rozdziału zasobów w pewnym problemie
szeregowania zadań z ograniczeniami energetycznymi
Cel pracy
Dobór lub opracowanie specjalizowanej metody numerycznego wyznaczania
rozwiązania pewnego problemu nieliniowego programowania
matematycznego
Zadania
Przegląd darmowych i komercyjnych solwerów nieliniowych; przygotowanie
ich klasyfikacji i opisu; analiza metod numerycznego wyznaczania rozwiązań
nieliniowych problemów optymalizacyjnych wykorzystywanych w solwerach;
przygotowanie eksperymentu obliczeniowego; dobór kryteriów oceny
badanych algorytmów; przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych i
ocena badanych algorytmów.
Promotor
dr inż. Rafał Różycki
Opiekun
Temat
Implementacja algorytmów sterowania rozmytego w kontrolerze PAC
Cel pracy
Opracowanie algorytmu FLC do sterowania wybranym procesem.
Implementacja algorytmu sterowania w kontrolerze PAC.
Zadania
Opracowanie algorytmu sterowania. Implementacja algorytmu w kontrolerze
PAC. Weryfikacja opracowanego algorytmu.
Promotor
dr inż. Przemysław Zakrzewski
Temat
Implementacja algorytmów regulacji predykcyjnej z modelem obiektu
w kontrolerze PAC
Cel pracy
Opracowanie algorytmu MPC do sterowania wybranym procesem.
Implementacja algorytmu sterowania w kontrolerze PAC.
Zadania
Opracowanie algorytmu sterowania. Implementacja algorytmu w kontrolerze
PAC. Weryfikacja opracowanego algorytmu.
Promotor
dr inż. Przemysław Zakrzewski
Temat
Sterowanie napowietrzaniem w procesie oczyszczania ścieków metodą osadu
czynnego
Cel pracy
Opracowanie algorytmu sterowania napowietrzaniem w procesie oczyszczania
ścieków metodą osadu czynnego.
Zadania
Opracowanie algorytmu sterowania. Implementacja algorytmu w środowisku
MATLAB. Weryfikacja opracowanego algorytmu na drodze badań
symulacyjnych.
Promotor
dr inż. Przemysław Zakrzewski
Temat
Realizacja układu automatycznej regulacji: regulator – kontroler PAC, obiekt
sterowania – model symulacyjny
Cel pracy
Opracowanie i realizacja UAR, w którym algorytm sterowania
implementowany jest w kontrolerze PAC, a obiekt sterowania modelowany
jest w środowisku MATLAB.
Zadania
Opracowanie i implementacja modelu wybranego procesu w środowisku
MATLAB. Opracowanie i implementacja algorytmu sterowania
w kontrolerze PAC. Realizacja komunikacji MATLAB – PAC.
Promotor
dr inż. Przemysław Zakrzewski
Temat
Cel pracy
Zadania
Promotor
Analiza zależności czasu obliczeń rozproszonych od odległości
komputerów w sieci
Określenie korelacji między czasem wykonania równoległego programu, a
odległością komputerów w sieci.
Wybrać przykładowe aplikacje równoległe i sposoby określania odległości
w sieci. Zmierzyć czas wykonania aplikacji w różnych konfiguracjach
systemu równoległego. Opracować wyniki.
prof.dr hab.inż. Maciej Drozdowski
Opiekun
Temat
Algorytmy integracji maszyn wirtualnych w centrach obliczeniowych.
Cel pracy
Opracować metody statycznej i dynamicznej integracji serwerów
wirtualnych.
Określić wpływ współdzielenia zasobów na wydajność. Opracować
algorytmy statycznej integracji serwerów wirtualnych i integracji z
uwzględnieniem kosztu migracji. Porównać skuteczność algorytmów.
prof.dr hab.inż. Maciej Drozdowski
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Cel pracy
Zadania
Promotor
Badanie zależności poboru energii i czasu wykonania od prędkości
procesora
Określić jak prędkość procesora przekłada się na pobór mocy i czas
wykonania programu.
Przygotować zestaw testowych programów. Zmierzyć czas ich wykonania i
pobór energii dla różnych częstotliwości zegara. Opracować wyniki.
prof.dr hab.inż. Maciej Drozdowski
Opiekun
Temat
Modelowanie procesów biznesowych analizą sixsigma
Cel pracy
Przygotowanie narzędzia oraz szkoleń dla celów rynkowych w lab.
Inżynierii Komputerowej
Systematyzacja wiedzy. Analiza wskazanej firmy. Przeprowadzenie
modelowania, symulacji i optymalizacji z zastosowaniem BPMN i BPEL.
Przygotowanie kursu.
dr inż. Rafał Klaus
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Wspomaganie IT analizy czystości patentowej oprogramowania
Cel pracy
Przygotowanie narzędzia oraz szkoleń dla celów rynkowych w lab.
Inżynierii Komputerowej
Systematyzacja wiedzy na temat patentów w IT na świecie. Analiza metod
badania czystości patentowej. Budowa oprogramowania. Przygotowanie
kursów.
dr inż. Rafał Klaus
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Analiza zdolności patentowej programów komputerowych
Cel pracy
Przygotowanie narzędzia oraz szkoleń dla celów rynkowych w lab.
Inżynierii Komputerowej
Systematyzacja wiedzy. Analiza granic zdolności patentowych
oprogramowania w RP i UE na tle USA i Japonii (potrójne patenty).
Przygotowanie kursu.
dr inż. Rafał Klaus
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Udostępnianie czasopism osobom niedowidzącym
Cel pracy
Opracowanie systemu umożliwiającego przygotowanie wersji cyfrowej
czasopisma przeznaczonej do udostępniania głosowego osobom
niedowidzącym.
Określenie formatu cyfrowej wersji czasopisma, odpowiedniego dla
udostępniania głosowego. Opracowanie specyfikacji wymagań, projektu
koncepcyjnego, implementacja i testowanie systemu. Opracowanie
podręcznika użytkownika.
(Praca może zostać wykonana przez 2 osoby)
dr inż. Jan Kniat
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Pozyskiwanie i udostępnianie danych fenologicznych
Cel pracy
Opracowanie systemu umożliwiającego pozyskiwanie danych
fenologicznych w terenie za pomocą urządzenia mobilnego oraz systemu
gromadzenia i udostępniania tych danych
Opracowanie architektury systemu. Przygotowanie specyfikacji wymagań
dla aplikacji stacjonarnej i dla aplikacji mobilnej. Implementacja
i testowanie aplikacji stacjonarnej i mobilnej. Opracowanie podręczników
użytkownika.
(Praca może zostać wykonana przez 2 osoby)
dr inż. Jan Kniat
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Wirtualne zawody w pokonywaniu tras przełajowych
Cel pracy
Opracowanie systemu umożliwiającego wyznaczanie tras terenowych,
przekazywanie wybranej trasy do urządzenia mobilnego, nadzorowanie
dokładności i czasu pokonania trasy oraz prezentację wyników.
Opracowanie architektury systemu. Przygotowanie specyfikacji wymagań
dla aplikacji stacjonarnej i dla aplikacji mobilnej. Implementacja
i testowanie aplikacji stacjonarnej i mobilnej. Opracowanie podręczników
użytkownika.
(Praca może zostać wykonana przez 2 osoby)
dr inż. Jan Kniat
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Badanie liczności występowania roślin różnych gatunków
Cel pracy
Opracowanie systemu umożliwiającego przeprowadzanie badania liczności
wskazanych gatunków roślin na określonym terenie z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych
Opracowanie zestawu podstawowych funkcji systemu: wyznaczanie terenu
i miejsc badań, określanie listy gatunków, gromadzenie i prezentacja
wyników. Opracowanie architektury systemu. Przygotowanie specyfikacji
wymagań dla aplikacji stacjonarnej i dla aplikacji mobilnej. Implementacja
i testowanie aplikacji stacjonarnej i mobilnej. Opracowanie podręczników
użytkownika.
(Praca może zostać wykonana przez 2 osoby)
dr inż. Jan Kniat
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Cel pracy
Zadania
Promotor
Opracowanie i implementacja serwisu realizującego wydawanie książek na
podstawie zamówień
Opracowanie i implementacja serwisu realizującego wydawanie książek na
podstawie zamówień
1. Opracowanie organizacji katalogu zgłoszonych propozycji
książkowych
2. Moduł przyjmowania i uzupełniania propozycji książkowych
3. Moduł zamawiania i przedpłacania książek
dr inż. Andrzej Urbański
Opiekun
Temat
Cel pracy
Zadania
Promotor
Opracowanie i implementacja serwisu pozwalającego autorowi opowiadań
zarządzać ich wersjami oraz przedkładaniem/odrzucaniem/przyjmowaniem
przez różne redakcje
Ułatwić autorowi opowiadań ich przedkładanie różnym redakcjom z
zarządzaniem przypominaniem redaktorom o swoich opowiadaniach i
zaznaczaniem odrzuconych
1. Opracowanie bazy danych opowiadań
2. Opracowanie bazy danych losów opowiadań w redakcjach
3. Opracowanie panelu pozwalającego przypominać redakcjom o
recenzjach oraz zaznaczać przyjęte lub odrzucone
dr inż. Andrzej Urbański
Opiekun
Temat
Opracowanie i implementacja serwisu autora książek z katalogiem tekstów
w formie trójwymiarowej półki książek do wyciągania i otwierania w
webGL
Cel pracy
Zadania
Promotor
Opracowanie i implementacja serwisu autora książek z katalogiem tekstów
w formie trójwymiarowej półki książek do wyciągania i otwierania w
webGL
1. Opracowanie organizacji katalogu tekstów
2. Edytor "Półki z książkami 3D"
3. Interpreter "Półki z książkami 3D"
dr inż. Andrzej Urbański
Opiekun
Temat
Oprogramowanie gry logistycznej (2 osoby)
Cel pracy
Implemantacja oprogramowania umożliwiającego realizację gry
logistycznej. Uczestnicy gry przez Internet: dostarczają decyzje i poznają
wyniki ekonomiczne podjętych decyzji (optymalizacja kosztów
logistycznych). Oprogramowanie przyjmuje decyzje, wylicza wyniki
ekonomiczne i umożliwia prezentację wyników.
Implementacja kodu: a) interfejsu użytkownika, b) implementacja procedur
liczących wyniki ekonomiczne.
dr inż. Rafał Walkowiak
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Optymalizacja strategii inwestycyjnych
Cel pracy
Celem pracy jest:
 studium literaturowe w zakresie zagadnień wspomagania decyzji
inwestycyjnych
 zaprojektowanie i implementacja własnych strategii automatycznego
handlu na rynku FOREX
 optymalizacja opracowanych strategii
 dynamiczne zarządzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego
Zadania
Przegląd literatury w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Opracowanie własnych propozycji strategii inwestycyjnych i ich
implementacja w języku MQL.
Eksperymentalna optymalizacja strategii.
Sformułowanie wniosków.
Planowane jest opracowanie publikacji.
Promotor
dr inż. Adam Wojciechowski
Opiekun
Temat
Porównanie wybranych algorytmów optymalizacji zakupów
Cel pracy
Głównym celem pracy jest implementacja i przeprowadzenie testów
porównawczych wybranych algorytmów optymalizacji realizacji koszyka
klienckiego złożonego z wielu produktów.
Zadaniem pomocniczym będzie opracowanie benchmarkowego zestawu
danych testowych.
Zadania
Implementacja wybranych algorytmów optymalizacji koszyka klienckiego.
Przygotowanie danych testowych do testów benchmarkowych.
Przeprowadzenie i dokumentacja testów porównawczych.
Przewidywane jest opracowanie publikacji.
Promotor
dr inż. Adam Wojciechowski
Opiekun
Temat
Edytor dla modeli procedur klinicznych w standardzie SDA*
Cel pracy
Celem pracy jest przygotowanie narzędzia pozwalającego na edycję i
weryfikację modeli procedur klinicznych w standardzie SDA*. System
powinien umożliwiać tworzenie i modyfikacje grafu reprezentującego
procedurę, definiowanie właściwości wierzchołków oraz weryfikację
poprawności zdefiniowanego modelu (np. skontrolowanie zależności
czasowych).
1. Zapoznanie się ze standardem SDA*
2. Zapoznanie się z narzędziem SDALab – „roboczą” wersją edytora
opracowaną w ramach projektu K4Care
3. Opracowanie projektu nowego edytora, uwzględniającego braki i
niedoskonałości istniejącego rozwiązania
4. Implementacja edytora (zalecana technologia – Java)
5. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz użytkowej
dr hab. inż. Szymon Wilk
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Cel pracy
Zadania
System wspomagania decyzji na podstawie wiedzy wyrażonej w postaci
reguł decyzyjnych
Opracowanie i implementacja internetowego systemu służącego do
przetwarzania wiedzy wyrażonej w postaci reguł decyzyjnych w
zapisanych języku RuleML. Opracowanie i implementacja metody
przeglądania i edycji zbioru reguł. Opracowanie i implementacja metody
klasyfikacji na podstawie zbioru reguł.
8. Opracować moduł konwersji reguł decyzyjnych.
9. Opracować metodę prezentacji reguł.
10. Opracować moduł klasyfikacji.
11. Zaimplementować i udokumentować zaproponowane rozwiązania.
12. Wykonać testy.
Promotor
Dr inż. Jerzy Błaszczyński
Opiekun
Dr inż. Jerzy Błaszczyński
Temat
Mobilny system wspomagania na podstawie informacji obrazowej
Cel pracy
Opracowanie i implementacja mobilnego systemu wspomagania na
podstawie informacji obrazowej.
1. Opracować moduł ekstrakcji cech z informacji obrazowej.
2. Opracować metodę wnioskowania.
3. Zaimplementować i udokumentować zaproponowane rozwiązania.
4. Wykonać testy.
Zadania
Promotor
Dr inż. Jerzy Błaszczyński
Opiekun
Dr inż. Jerzy Błaszczyński
Temat
Klasyfikacja wiadomości tekstowych - porównanie klasyfikatorów
Cel pracy
Praca dotyczy algorytmów klasyfikacji dokumentów tekstowych. Na
wybranym zbiorze danych należy eksperymentalnie porównać różne
algorytmy uczenia maszynowego.
1. Zapoznanie się z tematyką klasyfikacji dokumentów tekstowych i
algorytmami dedykowanymi do tego problemu
2. Wybór zbioru danych
3. Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu
Dr inż. Krzysztof Dembczyński
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Śledź cenę: system monitorowania cen produktów w Internecie
Cel pracy
Celem pracy jest stworzenie prostej aplikacji internetowej, która ma za
zadanie śledzić cenę wybranych produktów w różnych sklepach
internetowych. W przypadku osiągnięcia zadeklarowanej ceny przez
użytkownika, system powinien wysłać odpowiednie zawiadomienie.
1. Przygotowanie prostego interfejsu użytkownika
2. Przygotowanie modułu śledzącego ceny
3. Przygotowanie modułu powiadamiania o zadeklarowanych cenach
Dr inż. Krzysztof Dembczyński
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Metody sztucznej inteligencji dla gry Ms Pac-man vs Ghosts
Cel pracy
Celem pracy jest użycie kombinacji metod inteligencji sztucznej i
obliczeniowej do wersji gry w Pac-man’a (http://www.pacman-vsghosts.net/). Potencjalne metody zawierają następujące techniki:
1.algorytmy z rodziny A*,
2.algorytmy koewolucyjne,
3.Monte Carlo Tree Search,
4.uczenie ze wzmocnieniem.
Celem pracy jest wytworzenie algorytmów zarówno dla Ms Pac-man’a jak i
dla drużyny „duchów”.
1. Zapoznanie się literaturą dotyczącą metod inteligencji sztucznej i
obliczeniowej w grach
2. Implementacja wybranych metod
3. Weryfikacja ich skuteczności na podstawie eksperymentów
obliczeniowych
dr inż. Wojciech Jaśkowski
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Systemy rekomendacyjne – implementacja rozwiązań.
Cel pracy
Uczenie maszynowe jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, której
celem jest projektowanie inteligentnych algorytmów adaptujących się i
uczących z danych. Praca będzie dotyczyć jednego z bardzo popularnych
problemów w tej dziedzinie, mianowicie systemów rekomendacyjnych.
Odgrywają one bardzo ważną rolę w Internecie, nie tylko w sklepach i
usługach internetowych, ale również w np. wyszukiwarkach. Celem pracy
będzie porównanie kilku istniejących rozwiązań w tej dziedzinie, w
szczególności metod opartych na podobieństwie oraz algorytmów
dekompozycji macierzy.
1. Zapoznanie się z tematyką uczenia maszynowego.
2. Zapoznanie się z tematyką systemów rekomendacyjnych
3. Wybór zbiorów danych
4. Implementacja kilku istniejących rozwiązań.
5. Porównanie zaimplementowanych rozwiązań w eksperymencie na
wybranych zbiorach danych.
Dr inż. Wojciech Kotłowski
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Uczenie się preferencji w celu filtrowania i rekomendacji wiadomości.
Cel pracy
Zadania
Promotor
Praca dotyczy tematyki uczenia maszynowego, której celem jest
projektowanie inteligentnych algorytmów adaptujących się i uczących z
danych. W szczególności, będzie to tematyka tzw. „uczenia się
preferencji”: system uczy się (na podstawie danych i poprzednio podjętych
decyzji) preferencji, jakimi kieruje się użytkownik podczas korzystania
systemu. Celem pracy będzie zbudowanie systemu uczenia się preferencji,
implementującego jedno z istniejących rozwiązań w tej dziedzinie, do
filtrowania i rekomendacji wiadomości na portalu internetowym.
Zamiennie, zamiast wiadomości, może być to forum internetowe, grupa
dyskusyjna, wybór punktów POI w systemie nawigacji, bądź własny
pomysł studenta.
1. Zapoznanie się z tematyką uczenia maszynowego.
2. Zapoznanie się z tematyką uczenia się preferencji.
3. Wybór zastosowania (portal wiadomości, grupa dyskusyjna, itp.),
zgromadzenie zbioru danych uczących.
4. Implementacja wybranego algorytmu uczenia się preferencji.
5. Zaprojektowanie i implementacja systemu do uczenia się preferencji.
Dr inż. Wojciech Kotłowski
Opiekun
Temat
Fred 3: wizualny edytor trójwymiarowych konstrukcji i sieci neuronowych
Cel pracy
Reimplementacja edytora FRED, rozszerzenie o nową funkcjonalność i
poprawienie błędów wersji obecnej. Wymagana dobra znajomość języka
JAVA.
1. Zapoznanie się z istniejącą implementacją
2. Określenie fragmentów źródeł nie wymagających zmian
3. Implementacja nowych funkcjonalności i testy
Zadania
Promotor
Dostępne źródła Fred 2.1:
http://www.framsticks.com/dev/fred/fred
Lista błędów i zadań:
http://www.framsticks.com/trac/framsticks/report/9
dr inż. Maciej Komosiński
Opiekun
dr inż. Maciej Komosiński
Temat
Klient sieciowy dla symulatora Framsticks
Cel pracy
Reimplementacja prototypowego klienta sieciowego, rozszerzenie o nową
funkcjonalność i poprawienie błędów wersji obecnej. Wymagana dobra
znajomość języka JAVA.
1. Zapoznanie się z prototypem klienta
2. Określenie fragmentów źródeł nie wymagających zmian
3. Implementacja nowych funkcjonalności i testy
Zadania
Promotor
Dostępne źródła wersji prototypowej oraz specyfikacja protokołu serwera:
http://www.framsticks.com/wiki/NetworkClient.html
dr inż. Maciej Komosiński
Opiekun
dr inż. Maciej Komosiński
Temat
System wspomagający identyfikację alergenów wziewnych i pokarmowych
Cel pracy
Celem pracy jest opracowanie projektu i implementacja systemu
wspomagającego identyfikację czynników alergizujących w diecie i
otoczeniu alergika.
Zapoznać się z literaturą dot. alergii wziewnej i pokarmowej.
Sprawdzić dostępność danych nt. sezonowego pylenia roślin w Polsce.
Opracować algorytm identyfikacji alergenów na podstawie okoliczności
występowania objawów.
Wykonać projekt i implementację systemu oraz wprowadzić dane testowe.
Przeprowadzić eksperymenty weryfikujące.
Do tekstu pracy dołączyć oprogramowanie i instrukcję użytkownika.
Dr inż. Irmina Masłowska
Zadania
Promotor
Opiekun
Temat
Aplikacja mobilna dla lekarza rodzinnego na platformę Android lub iOS
Cel pracy
Promotor
Zaprojektowanie i zaimplementowanie mobilnej aplikacji dla lekarza
rodzinnego wspomagającej jego pracę poza gabinetem umożliwiającą
synchronizację danych z systemem w przychodni.
1. Zaprojektować aplikację mobilną
2. Aplikacja musi współpracować z istniejącym systemem w przychodni –
synchronizacja danych
3. Zaimplementować zaprojektowaną aplikację dla systemu Android lub
iOS
Przetestować aplikację
dr inż. Bartłomiej Prędki
Opiekun
dr inż. Bartłomiej Prędki
Temat
Aplikacja do wystawiania recept w technologii Silverlight 5
Cel pracy
Zaprojektowania i implementacja aplikacji umożliwiającej drukowanie
recept zgodnych z zarządzeniem Ministra Zdrowia w technologii Silverligh
5.
1. Zaprojektowanie aplikacji
2. Implementacja modułu bazy leków, w szczególności leków
refundowanych
Zadania
Zadania
Promotor
3. Implementacja modułu pobierania numerów recept i obsługi kodów
kreskowych
4. Implementacja modułu bazy danych pacjentów
5. Implementacja modułu wydruków
6. Przetestowanie aplikacji
dr inż. Bartłomiej Prędki
Opiekun
dr inż. Bartłomiej Prędki
Temat
Promotor
System wizualizacji danych wykorzystujący metodę MDS z odległościami
nieeuklidesowymi
Zaimplementowanie i przetestowanie systemu wizualizacji danych
wielowymiarowych implementującego metodę skalowania
wielowymiarowego (MDS) i uwzględniającego niedokładności w
generowanych położeniach punktów z wykorzystaniem odleglości
nieeuklidesowych.
1) Zapoznanie się z zagadnieniami miar odległości, wizualizacji danych
wielowymiarowych, metody MDS i problemów optymalizacji.2) Wybór
technologii implementacyjnej.3) Projekt i implementacja systemu
wizualizacji.4) Zastosowanie systemu do wybranych zbiorów danych.
Robert Susmaga
Opiekun
Robert Susmaga
Temat
Promotor
Porównanie narzędzi ETL i środowisk do modelowania hurtowni danych
Oracle Warehouse Builder (lub Oracle Data Integrator) i SQL Server 2008
Celem pracy jest zapoznanie się i dokonanie porównania narzędzi do
ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) oraz środowisk do
projektowania hurtowni danych dostępnych w ramach produktów Oracle
Warehouse Builder (lub Oracle Data Integrator) oraz SQL Server 2008.
Zapoznanie się z literaturą dotyczącą projektowania hurtowni danych oraz
procesu ekstrakcji, transformacji i ładowania danych do hurtowni. Poznanie
narzędzi dostępnych w Oracle Warehouse Builder (lub Oracle Data
Integrator) i SQL Server 2008 i dokonanie porównania ich pod kątem
narzędzi ETL i środowisk do modelowania hurtowni danych. Opracowanie
wyników i wyciągnięcie konkluzji.
dr inż. Izabela Szczęch
Opiekun
jw.
Temat
Opracowanie adaptacyjnego systemu oferowania na podstawie analizy
sekwencji transakcji
Praca z dziedziny CRM/Web-mining. W bazie danych sekwencji znajduje
się informacja, które oferty promocji zostały polecone klientom oraz czy
klient skorzystał z oferowanych wcześniej promocji. Należy, przy
Cel pracy
Zadania
Cel pracy
Zadania
Cel pracy
Promotor
wykorzystaniu algorytmów odkrywania kontekstowych wzorców
sekwencji, zaproponować klientowi ofertę o największym
prawdopodobieństwie powodzenia. Ocenić szybkość adaptacji systemu do
preferencji klientów w miarę powiększania się bazy danych sekwencji.
1. Zapoznanie się z literaturą dotyczącą zastosowania algorytmów data
mining w systemach CRM.
2. Zdefiniowanie problemu oferowania towarów i usług.
3. Opracowanie i implementacja systemu wykonującego ocenę ofert
promocyjnych na podstawie wzorców sekwencji odkrytych w
transakcjach klienta.
4. Wykonać testy opracowanej metody oceny ofert, zbadać wzrost
skuteczności oferowania podczas pracy systemu.
5. Napisanie rozprawy magisterskiej.
Dr inż. Radosław Ziembiński
Opiekun
Dr inż. Radosław Ziembiński
Temat
Promotor
Analiza porównawcza miar służących do porównywania podobieństwa
obrazów
Celem pracy jest zestawienie miar służących do porównywania obrazów.
Praca polegać ma na wykonaniu przeglądu literatury problemu,
przetestowaniu oraz ulepszeniu wybranej miary pozwalającej porównać
obrazy. Ocena miary będzie polegać na ocenie skuteczności grupowania
wykonanego przy użyciu wybranej miary.
4. Wykonanie przeglądu literatury dotyczącego miar ocen
podobieństwa obrazów.
5. Określenie kryteriów względem których miary zostaną do siebie
porównane.
6. Wykonanie eksperymentów obliczeniowych i porównanie miar.
7. Wskazanie silnych i słabych stron zastosowanych miar.
8. Napisanie rozprawy magisterskiej.
Dr inż. Radosław Ziembiński
Opiekun
Dr inż. Radosław Ziembiński
Temat
Projekt i implementacja internetowego systemu informatycznego dla
wybranej dziedziny rzeczywistości
Celem pracy jest opracowanie projektu, oprogramowanie i wdrożenie
systemu informatycznego / aplikacji internetowej wspomagającej
funkcjonowanie wybranej firmy / instytucji
Opracowanie projektu i implementacja przykładowej aplikacji w oparciu o
wybrany system zarządzania bazą danych i narzędzia implementacji
aplikacji internetowych
prof. Zbyszko Królikowski
Zadania
Cel pracy
Zadania
Cel pracy
Zadania
Promotor
Temat
Weryfikacja formatu danych EHR z wykorzystaniem projektu LAIKA
Cel pracy
Celem pracy jest zapoznanie się z projektem LAIKA1) i sprawdzenie
praktyczne na przykładzie samodzielnie przygotowanych komunikatów z
danymi medycznymi sposobu działania mechanizmu walidacji.
Dane wyjściowe
Zadania
literatura przedmiotowa, specyfikacja wymagań
1) http://laika.sourceforge.net/
1.
2.
3.
4.
Analiza istniejących rozwiązań
Projekt i implementacja prototypowej usługi
Testy wydajnościowe i funkcjonalne
Przygotowanie dokumentacji użytkowej i technicznej
Promotor
dr inż. Jacek Kobusiński
Opiekun
dr inż. Jacek Kobusiński
Temat
Cel pracy
Dane wyjściowe
Zadania
Integracja szpitalnych systemów informacyjnych z wykorzystaniem
profili IHE
Celem pracy jest przegląd dostępnych standardów i bibliotek zgodnych z
IHE1). Projekt pracy obejmuje również opracowanie i implementację aplikacji
demonstrującej wykorzystanie profili IHE
literatura przedmiotowa, specyfikacja wymagań
1) http://www.ihe.org/
1.
2.
3.
4.
Analiza istniejących rozwiązań
Projekt i implementacja prototypowej usługi
Testy wydajnościowe i funkcjonalne
Przygotowanie dokumentacji użytkowej i technicznej
Promotor
dr inż. Jacek Kobusiński
Opiekun
dr inż. Jacek Kobusiński
Temat
Cel pracy
Dane wyjściowe
Zadania
MBAN – medyczne sieci o małym zasięgu
Celem pracy jest przegląd literatury dotyczącej sieci BAN1) w kontekście
zastosowań medycznych. Opracowanie zestawienia najważniejszych
aspektów, problemów i istniejących rozwiązań w tym zakresie.
literatura przedmiotowa, specyfikacja wymagań
1) http://en.wikipedia.org/wiki/Body_area_network/
1. Omówienie standardów
2. Analiza i porównanie istniejących propozycji
3. Prezentacja istniejących przykładowych praktycznych rozwiązań z
opisywanej dziedziny
Promotor
dr inż. Jacek Kobusiński
Opiekun
dr inż. Jacek Kobusiński
1. Temat
Cel pracy
Porównanie mechanizmów zarządzania współbieżnością we
współczesnych systemach zarządzania bazami danych (1 lub 2 osoby)
Celem pracy jest kompleksowa analiza porównawcza kilku
najpopularniejszych SZBD (ich liczba będzie zależeć od tego czy temat będzie
realizować jedna czy dwie osoby) w zakresie zarządzania współbieżnością
(poziomy izolacji, spójność odczytu, blokady, zakleszczenie, anomalie)
Dane wyjściowe Literatura na temat systemów baz danych. Dokumentacja poszczególnych
SZBD.
Zadania
13. Opracowanie zakresu analizy porównawczej
14. Przeprowadzenie eksperymentów
15. Opracowanie wniosków
Promotor
dr inż. Marek Wojciechowski
Opiekun
dr inż. Marek Wojciechowski
2. Temat
Cel pracy
Odwzorowanie obiektowo-relacyjne na platformach Java EE i Microsoft
.NET
Celem pracy jest kompleksowa analiza porównawcza technologii Java
Persistence API i ADO.NET Entity Framework (bogactwo modelu
obiektowego, strategie i możliwości odwzorowania, strategie pobierania
obiektów, współbieżność)
Dane wyjściowe Dokumentacja i literatura poświęcona Java Persistence API i ADO.NET Entity
Framework
Zadania
1.
2.
3.
4.
Opracowanie kryteriów porównania
Przygotowanie przykładowych fragmentów kodu
Porównanie technologii pod kątem przyjętych kryteriów
Opracowanie wniosków
Promotor
dr inż. Marek Wojciechowski
Opiekun
dr inż. Marek Wojciechowski
3. Temat
Cel pracy
iProf Mobile – pakiet aplikacji mobilnych dla dydaktyka uczelni wyższej
Celem pracy jest przygotowanie zbioru aplikacji mobilnych dla platformy
mobilnej Android, ułatwiających realizację podstawowych czynności
organizacyjnych, wykonywanych przez dydaktyka w czasie prowadzenia
zajęć, m.in.:
 kontrola obecności studentów,
 kontrola zgodności z harmonogramem,
 rozliczanie studentów z postępów,
 obsługa egzaminu dyplomowego,
 itd.
Dane wyjściowe
Zadania
1. Analiza dziedziny problemowej celem zebrania wymagań
funkcjonalnych dla projektowanych aplikacji.
2. Zaprojektowanie i zaimplementowanie zbioru aplikacji.
3. Przeprowadzenie testów poprawności działania zbioru aplikacji.
Promotor
dr inż. Bartosz Bębel
Opiekun
dr inż. Bartosz Bębel
4. Temat
Cel pracy
Analiza porównawcza baz danych NoSQL
Celem pracy jest dokonanie przeglądu dostępnych na rynku baz danych
NoSQL. Analiza będzie bazować na zbiorze kryteriów, zaproponowanych
przez dyplomanta.
Dane wyjściowe
Zadania
1. Przegląd dostępnych na rynku baz danych NoSQL, zarówno
komercyjnych jak i niekomercyjnych.
2. Opracowanie zbioru kryteriów, które posłużą do porównania
wybranych produktów.
3. Ewaluacja baz danych NoSQL wg zbioru zaproponowanych kryteriów.
4. Opracowanie wniosków końcowych.
Promotor
dr inż. Bartosz Bębel
Opiekun
dr inż. Bartosz Bębel
5. Temat
Cel pracy
Projekt i implementacja algorytmów odkrywania asocjacyjnych reguł
ilościowych
Celem pracy jest implementacja i ocena efektywności algorytmów odkrywania
reguł ilościowych oraz, ewentualnie, rozszerzenie funkcjonalności tych
algorytmów na inne typy reguł ilościowych
Dane wyjściowe Literatura przedmiotu dostarczona przez prowadzącego
Zadania
1. Zapoznanie się z istniejącymi algorytmami odkrywania reguł
ilościowych.
2. Implementacja wybranych algorytmów odkrywania reguł ilościowych.
3. Ocena efektywnościowa opracowanych algorytmów.
4. Przygotowanie pracy dyplomowej.
Promotor
prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy
Opiekun
prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy
6. Temat
Cel pracy
Projekt i implementacja algorytmów odkrywania sekwencyjnych
wzorców ilościowych
Celem pracy jest implementacja i ocena efektywności algorytmów odkrywania
uogólnionych sekwencyjnych wzorców ilościowych.
Dane wyjściowe Literatura przedmiotu dostarczona przez prowadzącego
Zadania
1. Zapoznanie się z istniejącymi algorytmami odkrywania wzorców
sekwencyjnych oraz ilościowych reguł asocjacyjnych
2. Implementacja wybranych algorytmów odkrywania uogólnionych
wzorców sekwencyjnych.
3. Ocena efektywnościowa opracowanych algorytmów.
4. Przygotowanie pracy dyplomowej.
Promotor
prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy
Opiekun
prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy
7. Temat
Cel pracy
Projekt i implementacja algorytmu „similarity join” dla sieci
społecznościowej.
Celem pracy jest implementacja i ocena efektywności algorytmu wykonywania
zapytań do sieci społecznościowej wymagających wykonania „similarity join”
dla przyjętej funkcji podobieństwa.
Dane wyjściowe Literatura przedmiotu dostarczona przez prowadzącego
Zadania
1. Zapoznanie się z istniejącymi algorytmami wykonywania „similarity
join” dla grafów
2. Implementacja wybranych algorytmów wykonywania „similarity join”
dla grafów
3. Ocena efektywnościowa opracowanych algorytmów.
4. Przygotowanie pracy dyplomowej.
Promotor
prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy
Opiekun
prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy
8. Temat
Cel pracy
Projekt i implementacja algorytmu „similarity join” dla sieci
społecznościowej.
Celem pracy jest implementacja i ocena efektywności algorytmu wykonywania
zapytań do sieci społecznościowej wymagających wykonania „similarity join”
dla przyjętej funkcji podobieństwa.
Dane wyjściowe Literatura przedmiotu dostarczona przez prowadzącego
Zadania
5. Zapoznanie się z istniejącymi algorytmami wykonywania „similarity
join” dla grafów
6. Implementacja wybranych algorytmów wykonywania „similarity join”
dla grafów
7. Ocena efektywnościowa opracowanych algorytmów.
8. Przygotowanie pracy dyplomowej.
Promotor
prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy
Opiekun
prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy
1.
Temat
1
Prototypowy projekt biblioteki cyfrowej PTI
Wersja angielska Prototype system of digital library for Polish Information Processing Society
tytułu pracy:
Cel pracy
Celem pracy jest opracowanie schematu oraz implementacja prototypu
biblioteki cyfrowej bazującej na architekturze dLibra. W ramach projektu należy
zidentyfikować obszar obejmowany przez bibliotekę (spuścizna literacka
Polskiego Towarzystwa Informatycznego), zebrać metadane o publikacjach
PTI, przygotować prototypową instalację biblioteki cyfrowej i przeprowadzić
proces importu danych. Częścią pracy jest przeprowadzenie testów
akceptacyjnych wśród potencjalnych użytkowników biblioteki.
Dane wyjściowe Literatura i oprogramowanie dostarczone przez prowadzącego
Zadania
1. Zapoznanie się z dokumentacją platformy dLibra
2. Agregacja materiałów (czasopisma, biuletyny, materiały konferencyjne
PTI) i ocena jakości metadanych
3. Wdrożenie biblioteki cyfrowej
4. Przeprowadzenie testów wśród użytkowników
Promotor
Dr inż. Mikołaj Morzy
Opiekun
Dr inż. Mikołaj Morzy
Download