Sylwia Żmijewska – Kwiręg : Programy

advertisement
Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku
WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM. ROLA JEDNOSTKI, RODZINY, SZKOŁY W
KSZTAŁTOWANIU POSTAW OBYWATELSKICH.
Lublin, 25.09.2013
Dobre praktyki Centrum Edukacji Obywatelskiej
Misja CEO
Centrum Edukacji Obywatelskiej jest niezależną instytucją edukacyjną.
Upowszechnia – poprzez szkołę - wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi m.in. programy
edukacji obywatelskiej, solidarnościowej, medialnej, globalnej i
ekonomicznej. Organizuje projekty i konkursy uwrażliwiające młodzież na
potrzeby najbliższego otoczenia i innych ludzi.
CEO wprowadza do szkół programy, które m.in.:
•
•
•
•
podnoszą efektywność kształcenia
pomagają młodym ludziom rozumieć świat
rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości
zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz
innych.
www.ceo.org.pl
Edukacja obywatelska - KOSS
Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej to program,
podręczniki, materiały dydaktyczne i serwis online do nauczania
wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.
KOSS dostarcza uczniom niezbędnych umiejętności obywatelskich oraz użytecznej wiedzy o życiu
społecznym, politycznym i gospodarczym społeczności lokalnej, Polski, Europy i świata. Umożliwia
kształtowanie postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, m.in.:
• uczciwości w życiu osobistym i publicznym
• odpowiedzialności za siebie i innych
• wrażliwości społecznej
• szacunku do innych ludzi
• przedsiębiorczości
• gotowości do podejmowania działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
• poszanowania tradycji i kultury własnego narodu
• otwartości i dialogu w kontaktach z przedstawicielami innych kultur, narodów, religii
• tolerancji wobec odmiennych poglądów.
Program KOSS został wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej, a za jego wprowadzenie CEO otrzymało
odznakę honorową ZA ZASŁUGI DLA OŚWIATY.
www.ceo.org.pl/koss
Edukacja obywatelska – Młodzi głosują
Uczniowie przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach w okresie
poprzedzającym wybory działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału
obywateli w wyborach demokratycznych, jak również:
• prowadzą lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach,
• organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich
przeprowadzane są wybory powszechne.
•
•
•
Młodzi ludzie, także niepełnoletni,
mają swoje zdanie i poglądy.
Program Młodzi głosują daje im
możliwość wypowiedzenia się w
ważnych dla naszego kraju sprawach.
Jest też lekcją podejmowania decyzji
w sprawach publicznych.
www.ceo.org.pl/mlodzi
Konkursy Przedstawicielstwa KE w Polsce
Co roku Centrum Edukacji Obywatelskiej jest partnerem konkursu
organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
promującego ogłoszoną przez KE tematykę europejskiego roku. Wszystkie
konkursy mają na celu aktywizację i uwrażliwianie młodych ludzi na kwestie
związane z obchodzonym rokiem.
•
•
•
•
•
•
2013 Europejski Rok Obywateli – „Nakręć się na wybory!”
2012 Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej - „BĄDŹMY aktywni RAZEM”
2011 Wolontariatu – „Mój pierwszy krok w wolontariat”
2010 Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym – „Nie wykluczam”
2009 Piątej rocznicy przystąpienia Polski do UE – „Przybij piątkę”,
2008 Dialogu Międzykulturowego – „Europa Wielu Kultur”
www.ceo.org.pl/prezydencja
Edukacja obywatelska – Solidarna Szkoła
Celem programu jest zaangażowanie szkoły w edukację
solidarnościową oraz debatę na temat współodpowiedzialności za
umacnianie demokracji w Polsce i w Europie. Zachęcamy do
podejmowania działań, które sprawią, że szkoła stanie się atrakcyjnym
miejscem, kształtującym u uczniów poczucie tożsamości historycznej,
solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej.
Program Solidarna Szkoła to:
• szkolny model wychowania do współodpowiedzialności
• lekcja tożsamości historycznej
• lekcja solidarności i budowanie wspólnoty
Uczniowie – realizując projekty historyczne, społeczne i obywatelskie - szukają odpowiedzi na pytania:
• „Solidarność” – jakie są jej historia i współczesność?
• Co to jest solidarność i w czym może się przejawiać?
• Dlaczego solidarność jest tak ważna w życiu społecznym?
• Co to znaczy być współodpowiedzialnym za umacnianie demokracji?
Zgłoszenia do 30 listopada!
www.ceo.org.pl/solidarna
Edukacja medialna – Włącz się!
Chcemy nauczyć mądrego obcowania z mediami tradycyjnymi telewizją, prasą oraz radiem. Zależy nam także, by młodzi umieli
krytycznie spojrzeć na media ery cyfrowej i kreatywnie,
a zarazem odpowiedzialnie korzystali z możliwości, jakie one
stwarzają - nie tylko do rozrywki i kontaktów towarzyskich.
W programie „Włącz się. Młodzi i media” uczniowie:
•
poznają i uczą się języka mediów
•
wyszukują i analizują informacje w prasie,
radiu, telewizji i internecie
•
kształcą postawę krytycznego i świadomego
odbioru treści przekazywanych przez media
•
tworzą własne materiały (teksty, filmy itp.).
www.ceo.org.pl/media
Edukacja globalna
CEO realizuje programy edukacji globalnej jako część kształcenia
obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez
uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi
i miejsca oraz kształtuje poczucie odpowiedzialności za świat.
Jeden Świat- kluby filmowe to projekt wykorzystujący filmy dokumentalne przedstawiające
najważniejsze zagadnienia współczesnego świata i ukazujące, w jaki sposób codzienne wybory Polaków
wpływają na życie ludzi w innych regionach świata.
Jak urządzić świat? to projekt, w ramach którego powstał zestaw materiałów, angażujących młodych ludzi
w rozwiązywanie globalnych problemów oraz wzmacniający debatę publiczną na temat zagrożeń
ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, które uwidoczniły się w XXI wieku.
W świat z klasą to projekt, w ramach którego nauczyciele będą analizować podstawy programowe pod
kątem EG. Następnie samodzielnie stworzą materiały edukacyjne, które umożliwią skuteczne i
systematyczne włączenie zagadnień globalnych do nauczania wybranych przedmiotów.
Edukacja ekonomiczna
W programie „Młodzi Przedsiębiorczy” uczniowie uczą się, jak:
•
•
•
•
•
•
planować i realizować działania zespołowe, zarządzać pracą swoją i innych
radzić sobie z zarządzaniem własnymi finansami oraz planować wydatki
dokonywać świadomych wyborów konsumenckich
współpracować z instytucjami i mediami oraz pozyskiwać sojuszników
dysponować i zarządzać ograniczonymi zasobami
korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych
www.mlodziprzedsiebiorczy.pl
Firma
Budżet
Finanse
Dziękuję za uwagę
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Sylwia Żmijewska-Kwiręg
[email protected]o.org.pl
Sylwia Żmijewska-Kwiręg
www.ceo.org.pl
Download