Korektor objętości CMK-01

advertisement
UKŁAD KOREKCJI I REJESTRACJI OBJĘTOŚCI
GAZU
CMK-01
Dokumentacja techniczna wraz z instrukcją montażu i obsługi
COMMON Sp.z o.o.
Łódź październik 1999
2
Spis treści
1. Wprowadzenie. ____________________________________________ 3
2. Budowa układu korekcji i rejestracji objętości gazu CMK-01.______ 3
3. Podstawowe dane techniczne i metrologiczne. _________________ 5
3.1. Podstawowe dane systemu mikrokomputerowego. ______________ 6
3.2. Warunki użytkowania układu korekcji i rejestracji objętości gazu. ___ 6
3.3. Podstawowe dane metrologiczne. ___________________________ 6
3.4. Gniazda zewnętrzne. _____________________________________ 7
4. Dialog użytkownik - korektor. ________________________________ 8
5. Opis menu korektora. ______________________________________ 8
5.1. Wejścia pomiarowe _______________________________________ 9
5.2. Stałe algorytmu __________________________________________ 9
5.3. Wartości obliczane. ______________________________________ 10
5.4. Wartości rejestrowane____________________________________ 11
5.5. Skład gazu ____________________________________________ 12
5.6. Łącza szeregowe _______________________________________ 12
5.7. Tabliczka ______________________________________________ 13
5.8. Zegar _________________________________________________ 13
6. Komunikacja korektora z komputerem. _______________________ 14
7. Montaż i instalacja układu korekcji i rejestracji gazu CMK-01. ____ 14
8. Pakowanie, przechowywanie i transport. _____________________ 17
3
1. Wprowadzenie.
Układ korekcji i rejestracji objętości gazu CMK-01 służy do pomiaru ilości i
strumienia gazu. Przeznaczony jest do montażu na stacjach redukcyjnych i
pomiarowych gazu. Korektor, będący podstawowym elementem układu, na
podstawie zliczonej liczby impulsów wygenerowanych przez czujnik kontaktronowy
umieszczony w główce liczydła gazomierza, oblicza objętość niekorygowaną gazu.
Ponadto wykonywany jest pomiar temperatury i ciśnienia gazu. Korektor na
podstawie dokonanych pomiarów oraz zadeklarowanego składu gazu oblicza
metodą Penga-Robinsona współczynnik ściśliwości i przelicza objętość
niekorygowaną na warunki normalne p=101.325 kPa; T=273.15K.
Korektor oblicza i rejestruje również :
 współczynnik korekcyjny,
 strumień objętości rzeczywistej,
 strumień objętości normalnej,
 gęstość gazu w warunkach rzeczywistych,
 strumień energii przepływającej przez rurociąg,
 data, czas i maksymalna liczba impulsów zliczonych w ciągu jednej minuty,
 data, czas i wartości szczytów godzinowych pomiędzy pełnymi godzinami ,
 data, czas i wartości szczytów godzinowych z przesuwnym oknem.
Dane te wraz z temperaturą i ciśnieniem gazu oraz objętością niekorygowaną
i normalną zapamiętywane są w pamięci operacyjnej korektora. Można je odczytać
na czterowierszowym dwudziestoznakowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym
korektora lub poprzez łącza transmisji szeregowej za pośrednictwem komputera
typu IBM PC. Protokół transmisji jest zgodny z protokołem GAZ-MODEM.
W urządzeniu zastosowano metodę Penga-Robinsona obliczania
współczynnika ściśliwości, która ze względu na brak normy ustalającej sposób
rozliczeń w odniesieniu do gazów technicznych innych niż gaz ziemny jest w chwili
obecnej najbardziej uzasadniona technicznie.
Gdy postęp techniczny umożliwi zastosowanie doskonalszej metody obliczeń,
producent dołoży wszelkich starań by zastosować ją w urządzeniu.
Gdy zostanie ustalona norma dotycząca sposobu rozliczeń w odniesieniu do
gazów technicznych innych niż gaz ziemny, od daty obowiązania takiej normy
obliczania będą dokonywane na podstawie jej zaleceń.
Producent informuje, że w razie zatwierdzenia w przyszłości normy
dotyczącej rozliczeń dla gazów technicznych innych niż gaz ziemny, która wykaże
rozbieżności z metodą stosowaną obecnie, nie będzie ponosił odpowiedzialności za
to, iż dotychczasowa metoda była niekorzystna dla jednej ze stron rozliczających
się z wykorzystaniem urządzenia.
2. Budowa układu korekcji i rejestracji objętości gazu CMK-01.
Układ korekcji i rejestracji gazu CMK-01 składa się z następujących
elementów:
*
mikroprocesowego korektora objętości gazu CMK-01,
*
czujnika ciśnienia PDCR 901 lub CC28 zamontowanego w korektorze,
*
czujnika temperatury Pt-1000 kl.A

bateryjnego konwertera sygnałów CAK-01 (opcjonalnie
4
Z układem może współpracować dwukanałowy konwerter sygnałów z
zasilaczem CZAK-01. Jest to szczególnie zalecane w przypadku konieczności
częstego odczytu korektora . Rozwiązanie takie umożliwia znaczne zwiększenie
czasu pracy baterii zainstalowanych w korektorze.
Korektor CMK-01 oraz czujnik temperatury Pt-1000 mogą być eksploatowane
w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach zewnętrznych zagrożonych
wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem zaliczanych do
grup wybuchowości IIA i IIB klasy temperaturowej T1, T2 i T3 wg normy PN-83/E08110 cecha dopuszczenia Exia IIB T3 orzeczenie KDB Nr 96.054W.
Obwody transmisji korektora CMK-01 mogą współpracować z:
 komputerami typu Laptop, których napięcie zasilania nie przekracza 30 V
poprzez konwerter CAK-01 wchodzący w skład niniejszego układu
korekcji i rejestracji gazu,
 komputerami typu IBM PC i innymi urządzeniami zasilanymi z sieci 220 V
(np. radiomodem , modem, komputer typu IBM PC) wyłącznie poprzez
dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem typu CZAK-01 prod.
COMMON Łódź, cecha dopuszczenia ExiaIIB orzeczenie KDB
Nr 96.064W.
Konwertery oraz w/w komputery i urządzenia transmitujące lub odczytujące
dane muszą znajdować się poza strefą zagrożenia wybuchem mieszanin par i
gazów z powietrzem.

1.
2.
3.
4.
5.
Rys. 2.1. Schemat montażowy układu korekcji i rejestracji gazu CMK-01
z konwerterem CZAK-01.
Gazomierz turbinowy CGT
Korektor CMK-01
Zawór trójdrogowy
Rurka impulsowa
Czujnik temperatury Pt 1000 kl. A
5
6. Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem CZAK-01
Korektor objętości gazu CMK-01 montowany jest bezpośrednio na głowicy
zespołu liczydła gazomierza. Czujnik temperatury PT-1000 montowany jest w
odcinku wylotowym znajdującym się za gazomierzem w przypadku gazomierzy
turbinowych lub w odcinku dolotowym przed gazomierzem w przypadku gazomierzy
rotorowych.
Korektor połączony jest z nadajnikiem impulsów kontaktronowych
znajdującym się wgłówce liczydła gazomierza oraz z czujnikiem temperatury
dwoma niezależnymi przewodami dwużyłowymi w ekranie.
Ciśnienie gazu doprowadzone jest rurką impulsową do czujnika ciśnienia
absolutnego z króćca pomiaru ciśnienia np. poprzez zawór trójdrogowy.
Korektor posiada dwa niezależne równorzędne łącza transmisji szeregowej
COM1 i COM2. Odczytywana z korektora informacja przesyłana jest do
nadrzędnego komputera poprzez konwerter sygnałów CZAK-01. Konwerter
sygnałów przetwarza sygnały prądowe łącza transmisji szeregowego korektora
COM1, COM2 na sygnały napięciowe zgodne z interfejsem RS-232C.
Konwerter umożliwia również zasilanie korektora CMK-01 z sieci napięcia
przemiennego 220 V. Posiada on iskrobezpieczny zasilacz prądu stałego Vcc kor,
który umożliwia zasilanie korektora znajdującego się w strefie zagrożonej
wybuchem. Funkcja ta umożliwia zastosowanie teletransmisji i monitoringu
bieżącego zużycia gazu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku linii
przesyłowych zarówno gazu ziemnego jak i dystrybucji gazów technicznych w
ciągach technologicznych.
W przypadku braku konwertera CZAK-01 do automatycznej transmisji danych
do nadrzędnego komputera należy zastosować konwerter CAK-01. Układ
współpracy korektora CMK-01 z komputerem PC typu Laptop pokazano na rys. 2.2.
Rys. 2.2. Zastosowanie konwertera CAK-01 do odczytu korektora CMK-01.
Konwerter CAK-01 podobnie jak CZAK-01 przetwarza sygnały prądowe łącza
korektora na sygnały napięciowe zgodne z interfejsem RS 232C oraz zasila
korektor CMK-01. Konwerter CAK-01 zasilany jest z dwóch akumulatorków niklowokadmowych o napięciu 8.4V (np. typu 15F8K). W konwerterze CAK-01
zainstalowano złącze umożliwiające ładowanie wewnętrznych akumulatorków z
6
zewnętrznego zasilacza lub akumulatora samochodowego poprzez złącze
zapalniczki. Napięcie ładowania wynosi (12÷15) VDC, a prąd ładowania
Imax=50mA.
Ładowanie akumulatorków powinno odbywać się poza strefą
zagrożoną wybuchem przy odłączonym konwerterze od korektora.
3. Podstawowe dane techniczne i metrologiczne.
3.1. Podstawowe dane systemu mikrokomputerowego.
Procesor:
Pamięć:
INTEL TL80L188EB13 taktowany zegarem 18,432 MHz
64 kB - pamięć stała ROM,
128 kB - pamięć danych RAM.
Przetwornik A/C 12 bitowy.
Wewnętrzny zegar czasu astronomicznego.
Dwa niezależne kanały transmisji szeregowej; pętla prądowa z separacją
galwaniczną.
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LM-044L (cztery wiersze po dwadzieścia znaków w
wierszu).
Klawiatura foliowa-cztery klawisze.
Technologia 3 voltowa.
Montaż powierzchniowy (SMT) dwustronny.
Zasilanie wewnętrzne: 2 baterie litowe SL 780 3,6 V / 13,5 Ah (zabezpieczane
bezpiecznikami polimerowymi) wystarczają średnio na około 3 lata pracy korektora.
Stopień ochrony obudowy IP54.
3.2. Warunki użytkowania układu korekcji i rejestracji objętości gazu.
1. Temperatura otoczenia
-20C 55C
2. Wilgotność względna
max 95 w temperaturze 55C
3. Zakłócenia elektromagnetyczne: charakter i poziom zakłóceń odpowiada
wymogom normy PGNiG ZN-G-4007 z czerwca 1995 r. i zaleceniom OIML na temat
"Przyrządy elektroniczne do gazomierzy objętościowych".
3.3. Podstawowe dane metrologiczne.
1. Do pomiaru ciśnienia zastosowano przetwornik ciśnienia absolutnego DRUCK
PDCR 901 lub Aplisens CC28 o zakresie pomiarowym 0  7 bara. Błąd graniczny
względny pomiaru ciśnienia ≤ 0,3 % w całym zakresie temperatur pracy. Zakres
pomiarowy ciśnienia 90  610 kPa. Przetwornik ciśnienia zamontowany jest
wewnątrz obudowy korektora.
2. Pomiar temperatury gazu realizowany jest czujnikiem temperatury Pt 1000 kl.A.
Błąd graniczny względny pomiaru temperatury (w skali Kelvina) 0,1 % w całym
zakresie temperatur pracy. Zakres pomiarowy temperatury: -10C  +30 C.
Wartości błędów zgodne z zaleceniami OIML na temat „Przyrządy elektroniczne
do gazomierzy objętościowych” oraz normą PGNiG ZN-G-40001 z czerwca 1995.
7
3.4. Gniazda zewnętrzne.
Rozmieszczenie gniazd zewnętrznych w obudowie korektora CMK-01 pokazano na
Rys.3.1.

Rys. 3.1. Rozmieszczenie gniazd zewnętrznych w obudowie korektora CMK-01
1. Króciec przetwornika ciśnienia.
2. Gniazdo zasilania.
3. Gniazdo czujnika temperatury.
4. Gniazdo impulsów kontaktronowych.
5. Gniazda łączy szeregowych.
W obudowie korektora zainstalowano następujące gniazda:
1. Króciec przetwornika ciśnienia gazu (doprowadzenie ciśnienia statycznego gazu
przed turbiną), gwint zew. M12x1,5.
2. Gniazdo zasilacza zewnętrznego (doprowadzenie napięcia stałego 5V),
złącze Amphenol - Tuchel C091 31W003 100 2.
3. Gniazdo czujnika temperatury, złącze Amphenol - Tuchel C091 31N005 100 2.
4. Gniazdo czujnika kontaktronowego, złącze Amphenol - Tuchel
C091 31N004 100 2.
5. Gniazda łączy szeregowych COM 1 i COM 2, złącza Amphenol - Tuchel
C091 31W006 100 2.
3.5. Gabaryty i masa.
Wymiary: (szerokość x długość x wysokość) 163,4 x 173 x 119,5 mm.
Masa: 1,8 kg.- wraz z bateriami.
8
4. Dialog użytkownik - korektor.
Komunikacja użytkownika z korektorem odbywa się przy pomocy klawiatury i
wyświetlacza alfanumerycznego. Klawiatura składa się z czterech klawiszy Esc,
Enter, oraz strzałek Góra, Dół.
Klawisz Enter powoduje przejście do menu podrzędnego oraz w przypadku
ustawiania parametrów transmisji szeregowej potwierdzenie nastawianej wartości.
Klawisz Esc powoduje powrót do menu nadrzędnego oraz w przypadku
ustawiania parametrów transmisji szeregowej rezygnację z ustawiania.
Klawisze Góra, Dół powodują zmianę menu podrzędnego, wyświetlenie
dalszego ciągu informacji nie mieszczących się na jednym ekranie oraz w
przypadku ustawiania parametrów transmisji szeregowej zmianę nastaw.
5. Opis menu korektora.
Jeżeli wyświetlacz jest w stanie wyłączonym, należy go włączyć naciskając
klawisz Enter. Wyłączenie wyświetlacza nastąpi samoczynnie po 25 sekundach od
momentu przerwania operowania klawiaturą lub po naciśnięciu klawisza Esc.
Po włączeniu wyświetlacza wyświetlane są następujące parametry: objętość
niekorygowana, objętość normalna, ciśnienie bezwzględne gazu, temperatura gazu.



V1
Vn
Q1
Qn
=
=
=
=
12345.6 m3
23456.7 m3
114.6 m3/h
423.6 m3/h
Po naciśnięciu klawisza Góra lub Dół wyświetlane są kolejne parametry:
współczynnik ściśliwości, współczynnik korekcyjny, strumień objętości rzeczywistej,
strumień objętości normalnej oraz stan zużycia baterii.
K1
F
p1
t1
=
=
=
=
0.9987
4.1235
412.5
kPa
12.4
°C
Stan baterii
pozostało 94.2%
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▪▪
Po naciśnięciu klawisza Enter wyświetlane jest menu główne, w którym jest osiem
pozycji. Wyboru dokonujemy przy pomocy klawiszy Góra, Dół oraz potwierdzenie
klawiszem Enter.






wejścia pomiarowe
stałe algorytmu
wartości obliczone
wartości rejestrow.
9





skład gazu
łącza szeregowe
tabliczka
zegar
5.1. Wejścia pomiarowe
Wejście 1 - impulsowe: wyświetlana jest waga impulsu, liczba impulsów zliczonych
z gazomierza turbinowego, objętość rzeczywista.






WE 1
impulsowe
1 imp 
0.1 m3
I =
123456 imp
V1 =
12345.6 m3
Wejście 2 - ciśnienie: liczba całkowita będąca wynikiem przetwarzania sygnału z
przetwornika ciśnienia przez A/C wyświetlana w formacie dziesiątkowym i
szesnastkowym, wyświetlany jest dopuszczalny zakres zmienności wartości
ciśnienia bezwzględnego gazu (definiowany przez użytkownika), ciśnienie
bezwzględne gazu.







WE 2
ciśnienie
dec:1263
hex: 04EF
350.0 ÷ 450.0 kPa
p1 =
412.5 kPa
Wejście 3 - temperatura: liczba całkowita będąca wynikiem przetwarzania sygnału z
przetwornika temperatury przez przetwornik A/C wyświetlana w formacie
dziesiątkowym i szesnastkowym, wyświetlany jest dopuszczalny zakres zmienności
wartości temperatury gazu (definiowany przez użytkownika), temperatura gazu.






WE 3
temperatura
dec: 2671
hex: 0A6F
-10.0 ÷ 22.0 °C
t1 =
12.4 °C
Wejście 4 - temperatura wewnątrz obudowy korektora: liczba całkowita będąca
wynikiem przetwarzania sygnału z przetwornika temperatury przez przetwornik A/C
wyświetlana w formacie dziesiątkowym i szesnastkowym, wyświetlany jest
dopuszczalny zakres zmienności wartości temperatury wewnętrznej, temperatura
wewnętrzna.






WE 4 temperatura wew
dec: 0301
hex: 012D
-20.0 ÷ 80.0 °C
tob=
23.0 °C
5.2. Stałe algorytmu
Wyświetlane są: waga impulsu, czas zapisu danych rejestrowanych, ciepło spalania
i gęstość normalna gazu .
10





1 imp  0.1
zapis co 10
Hs = 40.4574
n =
0.7468
m3
min
MJ/m3
kg/m3
Po naciśnięciu klawisza ze strzałką wyświetlane są: temperatura i ciśnienie
normalne, rodzaj gazu, metoda obliczania współczynnika ściśliwości.




tn = 273.15 K
pn = 101.325 kPa
gaz ziemny
K1 wg SGERG 88





tn = 273.15 K
pn = 101.325 kPa
gaz propan-butan
K1 wg Peng-Robinson
5.3. Wartości obliczane.
Wyświetlane są: objętość niekorygowana,
bezwzględne gazu, temperatura gazu.





V1
Vn
Q1
Qn
=
=
=
=
objętość
normalna,
ciśnienie
12345.6 m3
23456.7 m3
114.6 m3/h
423.6 m3/h
Po naciśnięciu klawisza ze strzałką Dół wyświetlane są kolejne parametry:
współczynnik ściśliwości, współczynnik korekcyjny, strumień objętości rzeczywistej,
strumień objętości normalnej.
K1
F
p1
t1
=
=
=
=
0.9987
4.1235
412.5 kPa
12.4 °C
Po kolejnym naciśnięciu klawisza ze strzałką Dół wyświetlane są kolejne wartości:
gęstość gazu w warunkach rzeczywistych, strumień energii przepływającej przez
rurociąg, data, czas i maksymalna liczba impulsów zliczonych w ciągu jednej
minuty, służący do diagnozy błędów korektora.
1 =
0.6626 kg/m3
Eq = 17137.7 MJ/h
95-09-30
15:03
Imax =
4 imp/min
Po kolejnym naciśnięciu klawisza ze strzałką Dół wyświetlane są kolejne wartości:
data, czas i wartość szczytu godzinowego (pomiędzy pełnymi godzinami) oraz data,
czas i wartość szczytu godzinowego (z przesuwnym oknem). Podawany jest
zawsze czas początku szczytu.
95-10-01
21:00
ph = 346.6 m3
95-10-01
21:12
pm = 350.8 m3
11
5.4. Wartości rejestrowane
Wyświetlane jest menu podrzędne zawierające cztery pozycje.
lista alarmów
dane rejestrowane
dane dobowe
dane miesięczne
Po wybraniu pozycji wyświetlana jest informacja o liczbie rekordów zapisanych
w pamięci.





liczba danych
↑
↓
najstarsze
najmłodsze
78
dane
dane
Lista alarmów zawiera: datę i czas początku zdarzenia, datę i czas końca
zdarzenia, szacowany przyrost objętości normalnej gazu, rodzaj zdarzenia. Lista
może zawierać 63 rekordy. W przypadku zmiany parametrów pracy korektora
zapisywana jest data i czas dokonanej zmiany oraz numer programu i operatora w
celu identyfikacji osoby dokonującej zmiany. W przypadku dokonywania zmian za
pomocą klucza w miejscu kodu programu zapisywany jest numer klucza a kod
operatora jest zawsze zero.
P 96-05-14 21:00:30
K 96-05-14 21:02:00
dVn =
43.6 m3
przekr. zakresu t
P 96-04-12 12:10:30
kod programu
53
kod operatora
12
zmiana stałych alg.
Dane rejestrowane zawierają: datę i czas rejestracji, średnią temperaturę gazu,
średnie ciśnienie bezwzględne gazu, przyrost objętości normalnej gazu, przyrost
objętości rzeczywistej gazu.
Pamiętane jest 8191 rekordów.
96-05-14 t= 12.5 °C
13:10
p= 99.7kPa
dVn=
52.6 m3
Vn =
10234.3 m3
Dane dobowe zawierają: datę, dobowy przyrost objętości normalnej, czas i wartość
szczytu godzinowego (pomiędzy pełnymi godzinami), czas i wartość szczytu
godzinowego (z przesuwnym oknem), stan licznika głównego na koniec doby
gazowniczej. Podawany jest zawsze czas początku szczytu.
Pamiętane są dane z ostatnich 63 dni.





96-05 dVn= 1567.0
13:00 ph = 345.2
13:16 pm = 356.8
Vn =
10234.3
m3
m3
m3
m3
Dane miesięczne zawierają: datę, miesięczny przyrost objętości normalnej, czas
12
i wartość szczytu godzinowego (pomiędzy pełnymi godzinami), czas i wartość
szczytu godzinowego (z przesuwnym oknem), stan licznika głównego na koniec
miesiąca. Podawany jest zawsze czas początku szczytu.
Pamiętane są dane z ostatnich 15 miesięcy.
95-10 dVn=
9780
23/13:00 ph= 345
23/13:16 pm= 356
Vn =
10234.3
m3
m3
m3
m3
5.5. Skład gazu
Wyświetlana jest zawartość procentowa (objętościowa lub molowa) składników
gazu.
objętościowy
skład gazu
metan
96.412 %
etan
1.622 %

propan
n-butan
i-butan
n-pentan
0.570
0.199
0.000
0.046
%
%
%
%
i-pentan
n-hexan
wodór
siarkowodór
0.000
0.000
0.000
0.000
%
%
%
%
hel
azot
tlen
dwutl.węgla
0.000
1.091
0.020
0.040
%
%
%
%
5.6. Łącza szeregowe
Wyświetla oraz umożliwia zmianę parametrów łączy szeregowych
(COM 1, COM 2).
COM 1
19200 bodów
bez spr.parzystości
duplex , adres
4
8b danych, 1b stopu
COM 2
2400 bodów
spr. parzystości
simplex, adres
5
8b danych, 1b stopu
Zmiana nastaw możliwa jest po naciśnięciu kolejno klawiszy: Enter, Esc, Enter.
Można ustawić następujące parametry:
 szybkość transmisji: 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300, 150,
 kontrola parzystości: bez sprawdzania, sprawdzanie parzystości, sprawdzanie
nieparzystości,
 rodzaj transmisji: duplex (połączenie z komputerem), simplex (transmisja przez
radio),
13
 adres korektora: liczba od 0 do 999. Przy ciągłym przytrzymaniu klawisza strzałki
adres zmienia się co 1, a po pewnym czasie zmienia się co 10
Strzałka wskazuje aktualnie nastawiany parametr.
COM 2  2400 bodów
bez spr.parzystości
simplex, adres
5
↑↓ zmiana nastaw
5.7. Tabliczka
Wyświetla: numer fabryczny, rok produkcji oraz dane o producencie.
numer fabr. 05617
rok produkcji 1996
wersja programu
99/06/15
COMMON
93-578 Łódź
ul. Wróblewskiego 18
tel. (+42) 684-47-62
fax (+42) 684-77-15
5.8. Zegar
Wyświetla: bieżącą datę, dzień tygodnia i czas.
1996-05-14
wtorek
13:14:46
Po naciśnięciu klawiszy Góra, Dół wyświetlana jest informacja o dacie
zmiany czasu na letni i zimowy. Jeżeli data ta nie była zaprogramowana lub
korektor zmienił czas na letni lub zimowy wyświetlany jest napis „nie
ustawiony”.
czas letni
nie ustawiony
czas zimowy
1996-10-26
13:14
Wyświetlany jest również sumaryczny czas obsługi korektora bez zasilania
zewnętrznego, co pozwala określić jak długo korektor pracował w stanie
pobudzonym. Podczas dłuższej pracy bez zasilania zewnętrznego zaleca się
podłączyć zasilanie z konwertera CZAK-01 lub CAK-01.
Sumaryczny czas
obsługi na baterii
2g
8m
9s
14
6. Komunikacja korektora z komputerem.
Korektor posiada dwa łącza szeregowe pracujące niezależnie od siebie.
Stosuje się transmisję asynchroniczną z jednym bitem stopu, ośmioma bitami
danych. Użytkownik może określić sposób sprawdzania parzystości, szybkość
transmisji oraz typ transmisji (simplex, duplex). Transmisja simplex jest stosowana
przy komunikacji przez radiomodem.
Protokół odczytu danych jest zgodny z protokółem GAZ - MODEM. Oparty
jest on o zasadę odpytywania korektora przez komputer. Komputer przesyła
polecenia nadania określonego rodzaju informacji. Wymiana danych odbywa się za
pomocą bloków. Odczytu i zapisu danych w korektorze wykonuje się przy pomocy
programu MAC wykorzystującego protokół GAZ MODEM (patrz załącznik nr 2:
Protokół wymiany danych GAZ MODEM).
Do komunikacji operatora stacji z korektorem służy program Gas-service. Program
ten pozwala na:
 ustawienie składu gazu, zakresów temperatury, ciśnienia min, max
 ustawienie bieżącego nastawu licznika, czasu próbkowania
 ustawienie dnia i godziny, zmiany czasu letniego i zimowego
 zmiany hasła wewnętrznego przelicznika itp.
Program ten dostarczany jest instalatorowi stacji, zakładom gazowniczym
oraz w wypadku zastosowania układu korekcji i rejestracji objętości gazu CMK-01
do celów technologicznych właścicielowi układu.
Wszelkie nastawy korektora z wyjątkiem parametrów transmisji szeregowej,
można wykonać przy użyciu zewnętrznego komputera (notebook lub podobnie
działających urządzeń) połączonego z przelicznikiem poprzez łącza szeregowe.
Możliwy jest zdalny dostęp poprzez łącza telefoniczne (komutowane i separowane)
oraz radiowe).
Hasło pozwalające dokonać zmiany parametrów w korektorze znane jest
tylko uprawnionemu użytkownikowi i tylko on może je zmienić. Każda zmiana
parametrów w korektorze pozostawia ślad w postaci zapisu na liście alarmów z
datą, numerem użytkownika i numerem programu.
7. Montaż i instalacja układu korekcji i rejestracji gazu CMK-01.
Rys.7.1. Wymiary obudowy korektora CMK-01.
Na rys. 7.1 przedstawiono podstawowe wymiary obudowy korektora CMK01. Korektor przystosowany jest do montażu bezpośrednio na głowicy zespołu
liczydła gazomierza. Do korpusu korektora przymocowana jest czterema śrubami
15
M4 x 6 podstawa, w której zamocowany jest trzpień mocujący korektor w głowicy
liczydła gazomierza. Rozmieszczenie otworów mocujących podstawę do korpusu
pokazano na rys. 7.2.
Rys. 7.2. Rozmieszczenie otworów mocujących podstawę do korpusu korektora.
Czujnik temperatury zamocowany jest w odcinku odlotowym zestawu
montażowego w króćcu pomiaru temperatury. Sposób instalowania czujnika
temperatury pokazano na rys. 7.3.


1.
2.
3.
4.
Rys. 7.3. Sposób montażu czujnika temperatury Pt 1000.
odcinek (dolotowy dla gazomierzy rotorowych lub wylotowy dla turbinowych),
czujnik temperatury Pt 1000,
tulejka termometryczna
plomba.
Ciśnienie doprowadzone jest do przetwornika ciśnienia za pomocą rurki
impulsowej (rys. 7.4).
Połączenie elektryczne korektora z pozostałymi elementami układu korekcji i
rejestracji gazu CMK-01 należy wykonać przy pomocy przewodów wielożyłowych z
żyłami wykonanymi w postaci linek wielodrutowych we wspólnym ekranie.
Należy zastosować przewody:
a) do podłączenia zasilania: dwie żyły we wspólnym ekranie np.:LIYCY 2 x1,0 mm2
lub LIYCY 2 x 1,5 mm2,
16
b) do podłączenia czujnika temperatury i nadajnika impulsów kontaktronowych dwie żyły we wspólnym ekranie np.:LIYCY 2 x 0,25 mm2,
c) do podłączenia kanałów transmisji COM1 i COM2 - sześć żył we wspólnym
ekranie np.: LIYCY 6 x 0,25 mm2.
Rys. 7.4. Sposób podłączenia rurki impulsowej do czujnika ciśnienia.
Szczegółowe wymagania stawiane przewodom połączeniowym są podane w
orzeczeniu KDB Nr 96.054W. W pkt. 12 „Warunki stosowania” tego orzeczenia
stwierdza się, że:
12.3. Maksymalne wartości pojemności i indukcyjności dołączone do
iskrobezpiecznych obwodów transmisji konwertera typu CAK-01 i obwodów
zasilania korektora CMK-01 wynoszą:
Lmax = 0,5 mH
Cmax = 2  F
12.4. Maksymalna wartość pojemności i indukcyjności dołączone do
zewnętrznego iskrobezpiecznego obwodu impulsowego (obwodu współpracy
z nadajnikami gazomierza) wynoszą:
Lmax = 5 mH
Cmax = 2  F
12.5. Maksymalne wartości pojemności i indukcyjności dołączone do
zewnętrznego iskrobezpiecznego obwodu analogowego (pomiar temperatury)
wynoszą:
Lmax = 5 mH
Cmax =2  F
12.6. Każdy z zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych należy
prowadzić w osobnym kablu.
Przyporządkowanie sygnałów stykom złącz zainstalowanych w korektorze
pokazano na rys. 7.5. (widok od strony wnętrza korektora).
17
Rys.7.5. Rozmieszczenie sygnałów na stykach złącz w korektorze CMK-01:
a) złącze zasilania
b) złącze pomiaru temperatury
c) złącze impulsów z nadajnika CLFK
d) złącze transmisji szeregowej COM1 lub COM2.
Przyporządkowanie sygnałów stykom złącza C091 31H006 100 2 przewodu do
ładowania akumulatorów konwertera CAK-01 pokazano na rys. 7.6.
Rys. 7.6. Przyporządkowanie sygnałów stykom złącza C091 31H006 100 2 przewodu do
ładowania akumulatorów konwertera CAK-01.
8. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Lista kompletności układu korekcji i rejestracji objętości gazu CMK-01:
1. Korektor CMK-01
2. Czujnik temperatury wraz z przewodem i złączem C091 H005 100 2
3. Przewód do nadajnika impulsów CLFK zakończony z jednej strony złączem
C091 H004 100 2
4. Konwerter CAK-01 wraz z okablowaniem -długość przewodów obwodów
iskrobezpiecznych 12 m i dodatkowym złączem C091 H004 100 2 (na specjalne
zamówienie).
5. Dokumentacja techniczna.
6. Karta wzorcowania wejść pomiarowych korektora CMK-01.
7. Karta gwarancyjna.
8. Zaświadczenie fabryczne.
18
9. Dyskietka z oprogramowaniem.
Elementy układu korekcji i rejestracji objętości gazu CMK-01 powinny być
zapakowane na czas transportu od producenta do użytkownika zgodnie z
dokumentacja fabryczną.
Dopuszcza się zainstalowanie podzespołów układu bezpośrednio na
elementach gazociągu i wspólne zapakowanie ich na czas transportu zgodnie z
dokumentacją. Elementy układu powinny być przechowywane w opakowaniu
transportowym lub bez niego na regale magazynowym w pomieszczeniu o
temperaturze -5°C 60C i wilgotności nie przekraczającej 80% bez oparów
związków chemicznie aktywnych.
Transport powinien odbywać się transportem samochodowym w warunkach
chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ładunek powinien być
zabezpieczony przed przemieszczaniem w czasie transportu.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards