Lista rankingowa projektów badawczych złożonych do realizacji

advertisement
Lista rankingowa zadań badawczych złożonych
do realizacji na 2013 rok przez młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem
Nauczania w Języku Angielskim UMB
Lp
1
2
3
4
5
6
7
Tytuł zadania badawczego
Miejsce realizacji
zadania
badawczego
Wpływ aktywacji receptorów LXR na
zawartość i skład lipidów w wątrobie
Zakład Fizjologii
szczura
Rola korepresora (RIP-140)
receptorów aktywowanych przez
proliferatory peroksysomów (PPAR)
Zakład Fizjologii
w regulacji dokomórkowego
transportu glukozy w miocytach
Ocena stopnia proliferacji i apoptozy
w oponiakach ośrodkowego układ
Zakład Patomorfologii
nerwowego w korelacji ze stopniem
Lekarskiej
zróżnicowania histologicznego
Ocena zależności pomiędzy
składowymi masy ciała, natężeniem
Klinika Onkologii i
aktywności fizycznej i zwyczajami
Hematologii
żywieniowymi u dzieci i młodzieży po
Dziecięcej
zakończonym leczeniu ostrych
białaczek
Wpływ otyłości i cukrzycy typu 2 na
zawartość aktywnych biologicznie
lipidów w tkance tłuszczowej
Zakład Fizjologii
nasierdziowej pacjentów poddanych
zabiegowi pomostowania tętnic
wieńcowych
Wpływ aktywacji receptorów LXR
oraz wysiłku do wyczerpania na
ekspresję genów zaangażowanych w
Zakład Fizjologii
regulację metabolizmu lipidów w
mięśniu sercowym szczura
Udział białka transportującego
ceramid (CERT) w rozwoju
Zakład Fizjologii
insulinooporności wątrobowej
indukowanej dietą bogatotłuszczową
Punktacja
uzyskana z
recenzji
zadania
badawczego
45
45
45
45
44
44
43
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Udział białka CERT w rozwoju
insulinooporności indukowanej
Zakład Fizjologii
kwasem palmitynowym w komórkach
wątrobowych
Ocena stężenia INF-gamma, TGFbeta oraz wybranych cytokin
wydzielanych przez limfocyty Th17
(IL-21, IL-22) u pacjentów z HBeAgKlinika Chorób
ujemnym przewlekłym zakażeniem
Zakaźnych i
HBV – analiza procesów
Hepatologii
immunologicznych potencjalnie
związanych z kontrolą zakażenia
HBV
Ocena stanu przyzębia po
Zakład Chorób
zintegrowanym leczeniu
Przyzębia i Błony
periodontologiczno-ortodontycznym Śluzowej Jamy Ustnej
Ocena przepuszczalności izotopu
jonów wapnia Ca40 przez błony
Klinika Perinatologii
płodowe uzyskane z porodów
przedwczesnych i o czasie
Przydatność oznaczania
polimorfizmu genów kodujących ILKlinika Chorób
10, IL-28, CCR5 do oceny przebiegu
Zakaźnych i
kleszczowego zapalenia mózgu i
Neuroinfekcji
odpowiedzi na leczenie
Stężenie cytokeratyny 18 w surowicy
oraz jej ekspresja w tkance
Klinika Chorób
wątrobowej jako wskaźnika
Zakaźnych i
aktywności histologicznej
Hepatologii
przewlekłego wirusowego zapalenia
wątroby typu B
Straty wojenne, odbudowa i
organizacja szpitalnictwa w
Samodzielna
pierwszych latach po II wojnie
Pracownia Historii
światowej na terenie województwa
Medycyny i Farmacji
białostockiego
Zaburzenia lękowe, depresyjne oraz
poczucie satysfakcji z życia wśród
Klinika Psychiatrii
osób z niedosłuchem
Ocena oporności na leptynę wśród
Klinika Onkologii i
pacjentów leczonych w dzieciństwie
Hematologii
z powodu chorób nowotworowych
Dziecięcej
oraz ich zdrowego rodzeństwa
Normy wydalania renalazy w moczu
Klinika Pediatrii i
zdrowych dzieci i młodzieży
Nefrologii
Ocena subklinicznych markerów
Klinika Pediatrii,
rozwoju miażdżycy i nadciśnienia
Endokrynologii,
tętniczego u dzieci z
Diabetologii z
wewnątrzmacicznym zahamowaniem
Pododdziałem
wzrostu i urodzonych przedwcześnie
Kardiologii
Klinika Okulistyki
Anatomia tarczy nerwu wzrokowego
Dziecięcej z
u pacjentów z neuropatią jaskrową
Ośrodkiem Leczenia
Zeza
43
43
42
42
42
42
41
41
41
41
41
41
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wpływ żywienia na stężenie kwasu
moczowego i wybranych wskaźników
zapalenia u dzieci w pierwszych
latach życia
Wpływ filtracji i warunków
przechowywania na aktywność
enzymów antyoksydacyjnych i
peroksydację lipidów w jednostkach
KKCz przeznaczonych do transfuzji
Ocena potencjalnie wczesnych
wykładników uszkodzenia nerek w
moczu u dzieci urodzonych z niską
masą ciała
Ocena aktywności egzoglikozydaz
lizosomalnych w moczu dzieci z
wadami układu moczowego
Badanie wybranych parametrów
gospodarki wodno elektrolitowej u
chorych z zapaleniem opon
mózgowo- rdzeniowych
Ocena poziomu bisfenolu A w
surowicy krwi i moczu oraz ocena
ekspresji receptora estrogenowego
alfa i beta u pacjentów z oponiakami
wewnątrzczaszkowymi
Analiza stężenia wybranych
peptydów w surowicy krwi u dzieci z
somatotropinową niedoczynnością
przysadki
Udział kwasu sialowego w produkcji
cytokin w systemie neuron –
mikroglej – badania in vitro
Porównanie zmian morfologicznych
w badaniach ultrastrukturalnych
ścian naczyń, u chorych z
niewydolnością żylną leczonych
operacyjnie
Ocena ryzyka wystąpienia ostrego
uszkodzenia nerek u chorych po
przezskórnej angioplastyce tętnic
(PTA) z implantacją stentu do tętnic
szyjnych wewnętrznych
Oznaczanie stężenia rozpuszczalnej
formy receptora CD80 w surowicy
krwi u pacjentów z zaawansowanym
czerniakiem skóry poddawanych
terapii ipilimumabem
Oznaczanie stężenia rozpuszczalnej
formy receptora CD86 w surowicy
krwi u pacjentów z zaawansowanym
czerniakiem skóry poddawanych
terapii ipilimumabem
Klinika Pediatrii i
Nefrologii
41
Klinika Hematologii
39
Klinika Pediatrii i
Nefrologii
39
Klinika Pediatrii i
Nefrologii
39
Klinika Chorób
Zakaźnych i
Neuroinfekcji
38
Klinika Chirurgii
Dziecięcej
38
Klinika Pediatrii,
Endokrynologii,
Diabetologii
z Pododdziałem
Kardiologii
38
Zakład Farmakologii
Klinicznej
38
I Klinika Chirurgii
Ogólnej i
Endokrynologicznej
36
Klinika Chirurgii
Naczyń i
Transplantacji
36
Klinika Onkologii
33
Klinika Onkologii
33
32
33
34
35
Rokowanie wczesne i odległe
pacjentów
z kardiomiopatią Tako-tsubo w
województwie podlaskim
Wpływ uzaleznienia od alkoholu na
aktywność białek odpornościowych
śliny, surowicy oraz moczu
Wpływ leczenia na stężenie
adiponektyny i leptyny w surowicy
chorych na łuszczycę
Ocena skuteczności terapii
fotodynamicznej w leczeniu
wybranych, potencjalnie złośliwych
zmian błony śluzowej jamy ustnej
Klinika Kardiologii
Inwazyjnej
33
Klinika Psychiatrii
31
Klinika Dermatologii i
Wenerologii
29
Zakład Chorób
Przyzębia i Błony
Śluzowej Jamy Ustnej
29
Lista rankingowa zadań badawczych złożonych
do realizacji na 2013 rok przez młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich
Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB
Lp
Tytuł zadania badawczego
Miejsce realizacji
zadania
badawczego
Punktacja
uzyskana z
recenzji
zadania
badawczeg
o
1
Analiza profili metabolicznych
pacjentów z hiperkalciurią z
wykorzystaniem metod
chromatograficznych sprzężonych ze
spektrometrią mas (GC-MS i LC-MS)
i magnetycznego rezonansu
jądrowego (1H NMR)
Samodzielna
Pracownia Analizy
Leków
45
2
Ocena działania kannabidiolu w
izolowanej tętnicy płucnej
podsegmentarnej człowieka
Zakład Fizjologii i
Patofizjologii
Doświadczalnej
44
3
Wpływ nowych syntetycznych
pochodnych alkaloidów
izochinolinowych na ekspresję białek
przekaźnictwa sygnałowego w
komórkach raka piersi MCF-7
Samodzielna
Pracownia
Biotechnologii
44
4
Wpływ metanandamidu na receptory
nikotynowe α4β2 dla acetylocholiny
układu przywspółczulnego szczura
Zakład Fizjologii i
Patofizjologii
Doświadczalnej
41
5
Ocena mechanizmów łącznego
oddziaływania kadmu i alkoholu
etylowego na układ kostny – badania
w modelu doświadczalnym na
szczurach.
6
Nadtlenoazotyn – czynnik regulujący
funkcje czy uszkadzający płytki krwi?
7
Otrzymywanie mikrokapsułek z
metronidazolem
metodą suszenia rozpyłowego i
sieciowania
8
Występowanie genów aacA4 oraz
aacC1 u szczepów Klebsiella
pneumoniae ESBL(+).
9
10
Wpływ hipoksji na ekspresję białka
opiekuńczego ORP150 i metabolizm
kolagenu w komórkach raka sutka
linii MCF-7
Ocena przydatności chitozanu substancji o właściwościach
mukoadhezyjnych - do sporządzania
tabletek dopochwowych z
klotrimazolem
Zakład Toksykologii
41
Zakład Chemii
Fizycznej
40
Zakład Farmacji
Stosowanej
40
Zakład Diagnostyki
Mikrobiologicznej i
Immunologii
Infekcyjnej
39
Zakład Biochemii
Farmaceutycznej
38
Zakład Farmacji
Stosowanej
38
Zakład Biologii
38
Zakład Farmacji
Stosowanej
37
11
Ocena stężenia i aktywności
proteasomów 20S
w osoczach chorych na raka płuca
12
Otrzymywanie flotacyjnych
alginianowych mikrokapsułek
z ranitydyną metodą suszenia
rozpyłowego
13
Ocena ekspresji wybranych białek
apoptotycznych szlaku
mitochondrialnego w ludzkich
neutrofilach eksponowanych na Nnitrozodimetyloaminę
Zakład Immunologii
36
14
Aktywność i profil izoenzymatyczny
dehydrogenazy alkoholowej (ADH) i
dehydrogenazy aldehydowej (ALDH)
w komórkach nowotworowych i w
surowicy chorych z rakiem nerki
Zakład Diagnostyki
Biochemicznej
36
15
Wpływ kwasu 4-fenylomasłowego na
redukcję stresu śródplazmatycznego
w komórkach chondrocytów – jako
nowy kierunek w leczeniu artrozy
stawowej
Zakład Biochemii
Farmaceutycznej
35
16
Ocena składu oraz aktywności
biologicznej związków chemicznych
zawartych w propolisie i jego
preparatach farmaceutycznych
17
Czy agresomy/ALIS wykazują
autofluorescencję?
18
19
Samodzielna
Pracownia Analizy
Leków
35
Zakład Biologii
34
Wpływ wybranych cytokin zapalnych
na formowanie NETs
Zakład Immunologii
30
Ocena poziomu stresu
oksydacyjnego, apoptozy i nekrozy w
skórze myszy z defektem genu
kodującego lipooksygenazę 5 (5LOX)
Samodzielna
Pracownia
Kosmetologii
29
Lista rankingowa zadań badawczych złożonych
do realizacji na 2013 rok przez młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich
Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB
Lp
Tytuł zadania badawczego
Miejsce realizacji
zadania
badawczego
Punktacja
uzyskana z
recenzji
zadania
badawczego
Zakład
Zintegrowanej Opieki
Medycznej
45
Zakład
Patomorfologii
Ogólnej
44
1
Postrzeganie zawodu ratownika
medycznego a pozycja zawodowa
kobiet pracujących w zawodzie
ratownika medycznego
2
Ocena wzajemnych relacji w ekspresji
białek PRL-3, EGF, EGFR i HER-2 w
raku żołądka
3
Wpływ długości osiowej gałki ocznej
na wysokość ciśnienia
wewnątrzgałkowego
Samodzielna
Pracownia
Rehabilitacji Narządu
Wzroku
42
4
Badanie zawartości 1,3-1,6-βglukanów w grzybach jadalnych
Zakład Technologii i
Towaroznawstwa
Żywności
41
5
Wartość prognostyczna surowiczych
stężeń karotenoidów u chorych na
raka endometrium
Zakład Technologii i
Towaroznawstwa
Żywności
40
6
Ocena skuteczności rehabilitacji
mięśni gardła w porównaniu do
leczenia stałym dodatnim ciśnieniem
w drogach oddechowych u chorych z
obturacyjnym bezdechem sennym
Klinika Rehabilitacji
39
7
Ocena zagrożenia nowotworami
rzadkimi
w województwie podlaskim
Zakład Zdrowia
Publicznego
36
8
Ocena stanu odżywienia u dzieci ze
spastycznymi postaciami mózgowego
porażenia dziecięcego
Klinika Rehabilitacji
Dziecięcej
35
9
Żywienie a zasoby ustrojowe żelaza u
dzieci w wieku żłobkowoprzedszkolnym
Zakład Medycyny
Wieku Rozwojowego
i Pielęgniarstwa
Pediatrycznego
33
10
Poznanie przyczyn i okoliczności
sprzyjających powstawaniu zaburzeń
odżywiania wśród młodzieży szkolnej
Zakład Higieny i
Epidemiologii
31
11
Analiza epidemiologiczna
potencjalnych czynników ryzyka
występowania tętniaków aorty
brzusznej
Zakład Higieny i
Epidemiologii
30
12
Ocena spożycia witamin i składników
mineralnych u dzieci w wieku
przedszkolnym
Zakład Zdrowia
Publicznego
28
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards