starożytność - Gimnazjum Tyczyn

advertisement
PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Z HISTORII
STAROŻYTNOŚĆ
P. Ledwoń
Zadanie 1. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie spisane prawa w różnych państwach, to:
A.
B.
C.
D.
Kodeks
Prawo
Kodeks
Prawo
Hammurabiego →
XII
tablic →
Justyniana
→
XII
tablic →
Prawo XII tablic
→
Kodeks Hammurabiego →
Kodeks Hammurabiego →
Kodeks Justyniana
→
Kodeks Justyniana.
Kodeks Justyniana.
Prawo XII
tablic.
Kodeks Hammurabiego.
Zadanie 2.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie
jest fałszywe.
Sumeryjczycy posługiwali się pismem klinowym wyłącznie do
zapisywania tekstów religijnych
P
F
Hieroglify były skomplikowane, dlatego w starożytnym Egipcie w
dokumentach urzędowych często używano ich uproszczonej wersji
P
F
Tekst do zadania 3.
Był naczelnym wodzem i najwyższym kapłanem, uznawanym za wcielenie boga Horusa.
Zarządzał państwem przy pomocy urzędników, dowódców wojskowych i kapłanów.
Zadanie 3. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
W tekście opisano zakres władzy należący do monarchy panującego w starożytności
oznaczonym numerem:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
na obszarze
D. 4.
Tekst do zadania 4.
Proces przemian rozpoczął się ok. 10 tysięcy lat p.n.e. w kilku rejonach Bliskiego Wschodu i
południowej Azji. Niósł ze sobą zmiany w gospodarce, technice i organizacji społecznej.
Zastosowano nowe metody wytwarzania żywności poprzez wykorzystanie dziko rosnących zbóż i
innych roślin, a następnie ich uprawę. Udomowiono dzikie zwierzęta. Do obróbki narzędzi
zaczęto stosować technikę szlifowania. Gruntowne przemiany gospodarcze wymusiły osiadły tryb
życia. Po upływie kilku tysiącleci zaczęła również rozwijać się metalurgia.
Zadanie 4.
Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest
prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.
1.
W wyniku przemian, które opisano w tekście, tryb życia zmienił się na
koczowniczy.
2.
W wyniku przemian, które opisano w tekście, doszło do powstania
osiadłych wspólnot rolników.
3.
W wyniku przemian, które opisano w tekście, wykształciły się pierwsze
organizacje zbieracko-łowieckie.
P
P
P
Mapy do zadania 5. I 6.
Zadanie 5. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Obie mapy informują, że początki rolnictwa związane są z obszarem:
A. Afryki Południowej.
B. Europy Zachodniej.
C. Bliskiego Wschodu.
D. basenu Morza Czarnego.
Zadanie 6. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Okres, w którym kultura neolityczna pojawiła się na terenie Egiptu, oznaczony jest na taśmie
chronologicznej numerem
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Zadanie 7. Jakie państwo leży dzisiaj na terenach starożytnej Mezopotamii?
A. Irak
B. Indie
C. Izrael
D. Turcja
Zadanie 8. Tutanchamon władał Egiptem w XIV w. p.n.e., czyli:
A. Pomiędzy 1500 a 1401 pne
C. 1400 lat temu
B. pomiędzy 1400 a 1301pne
D. ponad 3500 lat temu
Zadanie 9. Słowa „na naszej ziemi po raz pierwszy zastosowano koło” mógł wypowiedzieć
przedstawiciel ludu:
A. Fenickiego
B. izraelskiego
C. babilońskiego
D. egipskiego
Zadanie 10. Wybierz cywilizację, dla której charakterystyczne są budowle przedstawione na
ilustracjach, i wskaż uzasadnienie wyboru spośród podanych.
Zaznacz literę A albo B oraz numer 1, 2 albo 3.
Mapa do zadania 11.
Tekst do zadania 11.
Jednostka od urodzenia podporządkowana była nieubłaganym prawom państwowym. O życiu
bowiem nowo narodzonego dziecka decydowało państwo; jedynie zdrowe dzieci miały prawo do
życia, natomiast słabe, ułomne, porzucano w górach. Te twarde prawa stosowano w dalszym życiu
młodzieży, zwłaszcza wobec chłopców. Pozostawali oni tylko do siódmego roku życia w domu,
później, aż do podeszłego wieku męskiego (50–60 lat), pędzili tryb życia obozowego. Cały wolny
czas spędzali na ćwiczeniach wojskowych. W ten sposób zahartowani, przyzwyczajeni do krótkich,
jasnych odpowiedzi (zwanych lakonicznymi od starej nazwy kraju, Lakonii), z pogardą śmierci szli
do walki.
Zadanie 12. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Opisany system wychowania chłopców dotyczy państwa-miasta położonego na obszarze
A. Tesalii.
C. Peloponezu.
B. Azji Mniejszej.
D. Macedonii.
Zadanie 13. W którym szeregu zapisano w poprawnej kolejności nazwy religii, zaczynając od tej
religii, która pojawiła się na świecie najwcześniej, kończąc na tej, która pojawiła się najpóźniej?
A. judaizm, islam, chrześcijaństwo, buddyzm
B. buddyzm, islam, judaizm, chrześcijaństwo
C. judaizm, buddyzm, chrześcijaństwo, islam
D. chrześcijaństwo, islam, judaizm, buddyzm
Teksty do zadania 14.
1. Polski Komitet Olimpijski ogłosił skład reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w
Londynie. Wśród sportowców znaleźli się: Otylia Jędrzejczak, Tomasz Majewski i Mateusz
Kusznierewicz.
2. Powrót antycznej tragedii na deski Teatru Miejskiego w Gdyni wypadł imponująco. Publiczność
gorącymi brawami nagrodziła aktorów i reżysera spektaklu. Owacjom nie było końca.
3. Prawo nie działa wstecz, nieznajomość prawa szkodzi, umów należy dotrzymywać, gdzie
społeczeństwo tam prawo – to kilka zasad prawniczych, które omówiono w czasie wykładu na
temat Łacińskie sentencje prawnicze a polski wymiar sprawiedliwości.
4. Kilka dni temu odbył się tatarski festyn w Kruszynianach na Podlasiu. Ważnym elementem
obchodów było muzułmańskie nabożeństwo, które odbyło się w tamtejszym zabytkowym
meczecie.
Zadanie 15. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Opisy
przedstawiające przykłady współczesnej kultury na ziemiach polskich wywodzące się z tradycji
starożytnej Grecji oznaczono numerami
A. 1. i 2.
B. 2. i 3.
C. 3. i 4.
D. 1. i 4.
Zadanie 16. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
W starożytnym Rzymie armią dowodził:
A. konsul
B. efor
C. generał
D. strateg.
Mapa Bliskiego Wschodu do zadania 17.
Zadanie 17. Religia, w której czczono przedstawionych obok bogów powstała na obszarze:
A.1
B.2
C.3
D.4
Ilustracja do zadań 18. i 19
Zadanie 18. Oceń, które z poniższych zdań dotyczących przedstawionej na zdjęciu rzeźby jest
fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.
A.
B.
C.
Rzeźba przedstawia braci bliźniaków, którzy byli synami rzymskiego boga wojny
Jeden z braci, Remus, zabił drugiego – Romulusa i założył miasto Rzym
Miasto powstało nad Tybrem, na Półwyspie Iberyjskim
Zadanie 19. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Przedstawieni na ilustracji chłopcy byli dziećmi boga:
A. Aresa.
B. Jowisza.
C. Marsa.
D. Zeusa.
Zadanie 20. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące judaizmu są prawdziwe, czy fałszywe.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Zadanie 21. Jakie wynalazki istniały zarówno na terenie Egiptu i Mezopotamii?
A.
B.
C.
D.
system irygacyjny - wierzenia - porcelana
papier - koło - brąz
igła magnetyczna - pismo - jedwab
wierzenia - pismo - system irygacyjny
Zadanie 22. Spośród poniżej podanych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie
chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi
oznaczono wybrane wydarzenia.
A. Zbudowanie piramidy faraona Cheopsa.
B. Zorganizowanie pierwszych igrzysk olimpijskich.
C. Juliusz Cezar dożywotnim dyktatorem.
D. Powstanie pierwszych gmin chrześcijańskich.
Zadanie 23. Którą sentencję wpajano młodym Spartanom?
A.
B.
C.
D.
Chcesz pokoju, bądź gotowy do wojny.
Jak słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę.
Wrócić z tarczą lub na tarczy.
O zmarłych można mówić tylko dobrze.
Mapa do zadania 24.
Zadanie 24. Uzupełnij tabelkę informacjami na temat państw oznaczonych cyframi 1-4.
Opis
Nie stworzyli wspólnego państwa, ale
łączyła ich kultura i wierzenia.
Powstanie pierwszej religii
monoteistycznej
Władcy tego państw byli grzebani w
monumentalnych grobowcach.
Władca tego państwa stworzył surowy
kodeks prawa.
Cyfra na mapie
Nazwa państwa
Zadanie 25. Mapa przedstawia:
A.
B.
C.
D.
Szlak armii Hannibalem
Szlak bojowy Spartakusa
Najazd Hunów na Italię
Wkroczenie Cezara do Italii
Zadanie 26. Podpisz rysunki przedstawiające pisma starożytnych cywilizacji.
a………………………………..
c……………………………….
b……………………………………
d ……………………………………
Zadanie 27. Wymień dwie zalety pisma alfabetycznego:
a.......................................................................................................................................................
b………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..….
Zadanie 28. Do cudów świata starożytnego nie zaliczamy:
A. Latarni morskiej w Aleksandrii
C. Wiszących ogrodów Semiramidy
B. Piramid w Gizie
C. Koloseum w Rzymie
Zadanie 29. Spartanom zawdzięczamy następujące pojęcia: (zaznacz właściwy zestaw)
A.
B.
C.
D.
złoty wiek, demagogia, tyrania.
wychowanie spartańskie, prawo nie działa wstecz, nić Ariadny.
spartańskie warunki, lakoniczna odpowiedź, wrócić z tarczą lub na tarczy.
przekroczyć Rubikon, pyrrusowe zwycięstwo, ponieść porażkę
Zadanie 30. Na osi czasu przedstawiono czas trwania poszczególnych ustrojów politycznych
w Rzymie.
Uzupełnij tabelkę dotyczącą tych ustrojów.
Opis
Urzędników wybierało zgromadzenie ludowe.
Ich kadencja trwała rok.
Ten okres historyczny zakończył się wraz z wypędzeniem
ostatniego monarchy w 509r. pne.
Dożywotnia dyktatura Cezara przyczyniła się do upadku
tego ustroju.
Najazdy barbarzyńców spowodowały upadek państwa.
Przetrwała wschodnia część imperium.
Ustrój
31. Starożytna Grecja i starożytny Rzym – co im zawdzięczamy?
Wpisz we właściwe miejsca w tabeli.
GRECJA
a. demokracja,
e. olimpiada,
d. teatr,
RZYM
b. prawo,
c. alfabet łaciński,
e. adwokat,
f. stadion,
d. nazwy planet Układu Słonecznego,
32. Poniższy wykres odpowiada podziałowi społecznemu występującemu w:
A. Babilonii
B. Egipcie
C. Sparcie
D. Rzymie
Starożytność – warto powtórzyć !
1. Struktury społeczne starożytnych państw
2. Starożytny Egipt – wierzenia ( politeizm, mumifikacja)
3. Babilon – kodeks Hammurabiego – zasada ,,oko za oko, ząb za ząb”
4. Osiągnięcia cywilizacji starożytnego Wschodu – rodzaje pism, architektura, wierzenia
5. Ustrój polityczny Aten – Perykles, demokracja i Sparty – wychowanie spartańskie
6. Wojny perskie – Maraton, Termopile, Salamina
7. Podboje Aleksandra Wielkiego – kultura hellenistyczna
8. Wojny domowe w Rzymie i upadek republiki – postacie Cezara i Oktawiana Augusta
9. Najważniejsze podboje republiki i Cesarstwa Rzymskiego – następstwa podbojów
10. Ustrój polityczny Rzymu – królestwo, republika (urzędy, zgromadzenie ludowe), cesarstwo
11. Przyczyny upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego – wewnętrzne i zewnętrzne
12. Dokonania Greków i Rzymian na polu kultury – mity, filozofia, teatr, igrzyska, prawo
13. Początki chrześcijaństwa
14. Cesarstwo bizantyjskie – obszar, kodeks Justynian, Hagia Sophia
WAŻNE DATY
a) 753 p.n.e. p.n.e – założenie Rzymu – postacie Romulus
b) 490 p.n.e – bitwa pod Maratonem - Miltiades
c) 44 p.n.e – dożywotnia dyktatura, śmierć Cezara
d) 30 p.n.e – Oktawian August władcą Rzymu
e) 313 n.e. – równouprawnienie chrześcijan – edykt mediolański Konstantyna Wielkiego
f) 395 n.e – podział imperium przez Teodozjusza Wielkiego
g) 476 n.e. – upadek cesarstwa zachodniorzymskiego – Romulus Augustulus
Starożytność – warto odwiedzić strony !
http://aleklasa.pl/testy-z-historii/historia-testy
http://klasowka.onet.pl/gimnazjum/klasa-1
http://gwo.pl/strony/2102/seo_link:poczatki-czlowieka-i-pierwsze-cywilizacje
http://www.sprawdzsie.pl/test/historia---starozytnosc/435
Download