Oświadczenia do przetargu ograniczonego

advertisement
Załącznik 1 do Ogłoszenia
„Modernizacja szklarni do aklimatyzacji”
sadzonek ex vitro w ramach projektu
POIS 05.01.00.00-156/09
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, którego
przedmiotem jest „Modernizacja szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach
projektu POIS 05.01.00.00-156/09 p.t. „Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i
chronionych roślin w Polsce wschodniej” oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn.
zm.) spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.
Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
__________________ dnia _________
_____________________________________
PODPIS I PIECZĄTKA
WYKONAWCY
1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik 2 do Ogłoszenia
„Modernizacja szklarni do aklimatyzacji”
sadzonek ex vitro w ramach projektu
POIS 05.01.00.00-156/09
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „Modernizacja szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach
projektu POIS 05.01.00.00-156/09
p.t. „Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i
chronionych roślin w Polsce wschodniej” oświadczamy, że nie istnieją podstawy do
wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
__________________ dnia _________
_____________________________________
PODPIS I PIECZĄTKA
WYKONAWCY
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik 3 do Ogłoszenia
„Modernizacja szklarni do aklimatyzacji”
sadzonek ex vitro w ramach projektu
POIS 05.01.00.00-156/09
wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.
na „Modernizację szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach projektu POIS 05.01.00.00-156/09 p.t.
„Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej”
w Polskiej Akademii Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie
ZAMAWIAJĄCY:
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie
02-943 Warszawa ul. Prawdziwka 2
WYKONAWCA:
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:
Kwota na jaką
L.p.
Wielkość
Nazwa, rodzaj, zakres i
została
powierzchni
w
miejsce wykonanych
wykonana
m²
robota
robót budowlanych,
zamawiający
Data wykonania
robót
budowlanych
Nazwa
Zleceniodawcy
budowlana w
tys. zł
1.
2.
3.
4
5
UWAGA –, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu lub dokumentów
potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone skutkuje uznanie danej roboty za wykonaną niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej i nieprawidłowo
ukończoną.
UWAGA: W przypadku poleganiu na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów tych podmiotów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub Wykonawca powołujący się na potencjał innych
podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części
zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.
PODPIS:
………………
………………………………………….……………………
Miejscowość / Data
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
z imiennymi pieczątkami
3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - na wykonanie :
„Modernizacji szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach projektu POIS 05.01.00.00-156/09 p.t.
„Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej” w trybie przetargu
ograniczonego.
1. WYKONAWCA
Wniosek zostaje złożony przez ………………………………………………………………..
NIP………………………………………..… REGON …………………………………………
L. p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y)
Wykonawcy(ców)
Numer telefonu i
faksu
Adres e-mail
1.
2.
3.
Pełnomocnikiem/Liderem konsorcjum jest ...........................…….
2. OSOBA UPRAWNIONA O KONTAKTÓW
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ograniczonym na:
„Modernizacji szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach projektu POIS 05.01.00.00-156/09 p.t.
„Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej”
Składam(y)* niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w/w postępowaniu i jednocześnie oświadczam(y)*:
1)
2)
3)
4)
zapoznałem(liśmy)* się z warunkami udziału w postępowaniu zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu,
przyjąłem(liśmy)* treść ogłoszenia bez zastrzeżeń,
uzyskałem(liśmy)* wszystkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania i złożenia wniosku,
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną jej część, są:
1.......................................................................................................... str. ....
2...........................................................................................................str.
3...........................................................................................................str. ....
4...........................................................................................................str. ....
5...........................................................................................................str. ....
3. PODPIS(Y)
4
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Download