Karta produktu Concordia turysta_03_ostateczna

advertisement
KARTA PRODUKTU CONCORDIA TURYSTA
Ubezpieczyciel
Ubezpieczający / Ubezpieczony
Ubezpieczycielem jest Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych z siedzibą przy ul. św. Michała 43 w Poznaniu.
Ubezpieczający to osoba lub podmiot, który zawiera Umowę w celu
uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. Może być nim osoba fizyczna,
osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej. Ubezpieczony to osoba fizyczna, której na
podstawie
Umowy
ubezpieczenia
udzielana
jest
ochrona
ubezpieczeniowa.
Produkt kierowany do:
Zastosowanie produktu:
Osób udających się w podróż zagraniczną
• obywateli polski mających miejsce zamieszkania na terenie RP,
• cudzoziemców przebywających na terenie RP podróżujących
poza kraj stałego zamieszkania
Umowa może być zawierana zarówno w formie indywidualnej,
jak i grupowej.
•
•
•
•
zapewnienie pokrycia kosztów leczenia podczas pobytu
za granicą oraz pomocy w podróży,
zabezpieczenie
Ubezpieczonego
przed
następstwami
nieszczęśliwych wypadków,
ochrona bagażu podróżnego,
zabezpieczenie
interesu
majątkowego
w
przypadku
wyrządzenia szkody osobie trzeciej (ubezpieczenie OC)
Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenia kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w czasie podróży i pobytu za granicą.
WARIANT
LOCAL
BASIC
RYZYKO
STANDARD
PREMIUM
SUMA UBEZPIECZENIA (SU)
Koszty leczenia (KL)
25 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
150 000 zł
Koszty leczenia ambulatoryjnego
do wysokości SU KL
do wysokości SU KL
do wysokości SU KL
do wysokości SU KL
Koszty leczenia szpitalnego
do wysokości SU KL
do wysokości SU KL
do wysokości SU KL
do wysokości SU KL
Koszty leczenia dentystycznego
brak
500 zł
700 zł
1 000 zł
Koszty poszukiwania i ratownictwa
10 000 zł
10 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
5 000 zł
10 000 zł
15 000 zł
20 000 zł
Odpowiedzialność cywilna
50 000 zł
100 000 zł
150 000 zł
200 000 zł
Szczegółowy opis zakresu każdego z ryzyk znajduję się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Concordia Turysta.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na terytoriach wszystkich państw świata z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP) oraz kraju
stałego zamieszkania Ubezpieczonego (z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 OWU). W wariancie Local zakres terytorialny obejmuje: Czechy, Słowację i Niemcy.
Opis świadczeń - Klauzule (ryzyka) dodatkowe
5)
6)
7)
8)
Za dopłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia można
rozszerzyć o następstwa:
1) wypadków wynikających z amatorskiego uprawiania sportów
wysokiego ryzyka,
2) wypadków wynikających z amatorskiego uprawiania narciarstwa
i wszystkich jego odmian (z wyjątkiem heliskiingu), snowboardu
i wszystkich jego odmian (z wyjątkiem heliboardingu),
3) wypadków wynikających z wyczynowego uprawiania sportu,
4) wypadków podczas wykonywania przez Ubezpieczonego pracy
fizycznej,
wypadków podczas polowania,
wypadków osób powyżej 65 roku życia,
wypadków osób przewlekle chorych,
zaostrzeń oraz powikłań chorób przewlekłych.
Istnieje możliwość podwyższenia limitu kosztów ratownictwa do sumy
ubezpieczenia kosztów leczenia w danym wariancie.
Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ochronę bagażu
podróżnego w zakresie sumy ubezpieczenia 1 000 zł lub 2 000 zł.
Okres ochrony ubezpieczeniowej § 6 OWU / Rozwiązanie Umowy § 7 OWU
Umowa zostaje zawarta na czas określony wskazany w dokumencie
ubezpieczenia (okres ubezpieczenia). Umowę można zawrzeć na
okres roczny bądź krótszy – jednak nie mniej niż na okres jednego
dnia.
Umowa rozwiązuje się m.in z dniem upływu okresu ubezpieczenia,
wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela
z przyczyn określonych w OWU lub przepisami prawa, z upływem dnia
poprzedzającego dzień, w którym miał rozpocząć się okres
ubezpieczenia – jeśli termin płatności składki przypadał przed tym
dniem i nie opłacono składki w terminie.
Pełen katalog sposobów zakończenia Umowy i szczegóły zawarto
w § 7 OWU.
str. 1/2
TUR/KP/15/01
KARTA PRODUKTU CONCORDIA TURYSTA
Zgłaszanie szkód i odwołań § 12 i § 13 OWU
Zgłoszenie szkody Ubezpieczycielowi powinno odbyć się pisemnie na adres: Concordia Ubezpieczenia ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań.
Złożenie reklamacji może odbyć się drogą mailową ([email protected]) lub telefonicznie (nr tel. 61 858 48 00).
Spory mogą być rozstrzygane przed Sądem Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych (o ile wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 1 000 zł) lub
przez sąd powszechny, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo, Ubezpieczający/Ubezpieczeni/Uprawnieni z tytułu
zawartej Umowy ubezpieczenia będący konsumentami, mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną świadczoną przez Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumentów. Właściwym dla Ubezpieczyciela organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia
Podmiotem uprawionym do otrzymania świadczenia jest Ubezpieczony lub osoba przez niego upoważniona.
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu lub zwraca Ubezpieczonemu
odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczonego poszkodowanemu – jeśli jest to uzasadnione zakresem i warunkami ubezpieczenia.
Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności
3)
powstałe na skutek epilepsji, zaburzeń psychicznych, zaburzeń
zachowania w tym nerwic,
4) powstałe na skutek skażeń jądrowych, chemicznych lub
promieniowania radioaktywnego i jonizującego,
5) powstałe na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu
wyjątkowego, zamieszek, rozruchów i niepokojów społecznych,
zamachów oraz aktów terroryzmu i sabotażu,
6) pozostające w związku z wypadkami lub rozstrojami zdrowia
spowodowanymi umyślnie przez Ubezpieczonego, w tym skutkami
samobójstwa
lub
usiłowania
popełnienia
samobójstwa,
samookaleczenia przez Ubezpieczonego– niezależnie od stopnia
poczytalności.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty
poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniej zgody Centrum
Assistance – poza zdarzeniami wskazanymi w § 19 ust. 3 OWU
lub innymi wskazanymi w OWU. Pełen zakres wyłączeń został
określony w OWU Concordia Turysta § 10, §18, § 23, § 27, § 33.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich rodzajach
ubezpieczenia wyłączone są następujące szkody:
1) powstałe podczas lub w związku z kierowaniem przez
Ubezpieczonego pojazdem jeżeli nie posiadał on wymaganych
przepisami prawa uprawnień do kierowania pojazdem lub kierował
pojazdem w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem alkoholu,
narkotyków,
środków
odurzających,
substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii,
2) doznane przez Ubezpieczonego, który w chwili zdarzenia
ubezpieczeniowego znajdował się w stanie nietrzeźwości albo po
użyciu
narkotyków,
środków
odurzających,
substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że stan
nietrzeźwości, zażycie narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych nie miało
wpływu na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego,
Wysokość i sposób naliczania składki / kosztów
Za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi należy
się składka. Zobowiązanym do zapłaty składki jest Ubezpieczający.
Składka płatna jest jednorazowo.
Wysokość składki za ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw
nieszczęśliwego wypadku oraz odpowiedzialności cywilnej zależy od:
1) wariantu ubezpieczenia,
2) długości okresu ubezpieczenia,
3) rozszerzeń zakresu ubezpieczenia,
4) ilości osób ubezpieczonych.
Informacja o konsekwencjach wcześniejszego rozwiązania Umowy ubezpieczenia
W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki zapłaconej za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej, przypadający od dnia rozwiązania Umowy ubezpieczenia.
Składkę należną do zwrotu oblicza się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa
z momentem rozwiązania Umowy ubezpieczenia.
Regulacje podatkowe
Świadczenia ubezpieczeniowe opodatkowane są na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenia ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku
dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późniejszymi
zmianami).
Bank w niniejszej ofercie pełni rolę Pośrednika Concordii Polska TUW
Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję
Nadzoru Finansowego w czerwcu 2014 r. i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie i pomóc Klientowi w zrozumieniu cech
produktu. Niniejszy dokument ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi integralnej części Umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia jest
zawierana w oparciu o postanowienia dokumentu ubezpieczenia oraz treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Concordia Turysta (OWU) oraz
ewentualnych klauzul dodatkowych. Zakres i warunki udzielanej ochrony ubezpieczeniowej oraz prawa i obowiązki Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego wynikają z postanowień tych dokumentów. Decyzję o przystąpieniu do/zawarciu Umowy ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym
zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Jeśli nie rozumiesz cech produktu
zawartych w niniejszej Karcie albo nie jesteś pewien, czy produkt jest dla Ciebie odpowiedni, skorzystaj z usług profesjonalnego doradcy w tym
zakresie przed przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia/podpisaniem Umowy ubezpieczenia.
str. 2/2
TUR/KP/15/01
Download