Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

advertisement
Nazwa modułu:
Rok akademicki:
Wydział:
Kierunek:
Mineralogia i petrografia
2016/2017
Kod: WIN-1-207-s
Punkty ECTS:
2
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Język wykładowy: Polski
Profil kształcenia:
Specjalność:
-
Forma i tryb studiów:
Ogólnoakademicki (A)
Semestr: 2
Strona www:
Osoba odpowiedzialna:
dr Dudek Krzysztof ([email protected])
Osoby prowadzące: prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof ([email protected])
dr Dudek Krzysztof ([email protected])
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM
Student, który zaliczył moduł zajęć
wie/umie/potrafi
Powiązania z EKK
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
M_W001
Zna budowę Ziemi, procesy powstawania
minerałów i skał, rozumie ich genezę,
mechanizm i skutki
IN1A_W02, IN1A_U01,
IN1A_U02, IN1A_K04
Kolokwium, Odpowiedź
ustna, Wykonanie
ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002
Potrafi opisać/zidentyfikować minerał na
podstawie obserwowanych cech fizycznych
IN1A_W04, IN1A_U01,
IN1A_U02, IN1A_K02
Kolokwium, Odpowiedź
ustna, Sprawozdanie
M_W003
Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i
umiejętności praktycznych, rozumie
potrzebę dalszego kształcenia
IN1A_W04, IN1A_U01,
IN1A_U02, IN1A_K02
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004
Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić
skład mineralny skały magmowej,
wyciągnąć wnioski odnośnie genezy skały
Potrafi opisać i zidentyfikować składniki
szkieletu ziarnowego i spoiwo skały
okruchowej, wyciągnąć wnioski odnośnie
genezy skały
Potrafi opisać budowę wewnętrzną i określić
skład mineralny skały osadowej, wyciągnąć
wnioski odnośnie genezy skały
IN1A_W04, IN1A_U01,
IN1A_U02, IN1A_K02
Kolokwium, Odpowiedź
ustna, Sprawozdanie
Wiedza
1/3
Karta modułu - Mineralogia i petrografia
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Konwersatori
um
Zajęcia
seminaryjne
Zajęcia
praktyczne
Zajęcia
terenowe
Zajęcia
warsztatowe
Zna budowę Ziemi, procesy
powstawania minerałów i
skał, rozumie ich genezę,
mechanizm i skutki
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W002
Potrafi opisać/zidentyfikować
minerał na podstawie
obserwowanych cech
fizycznych
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W003
Ma świadomość swojej wiedzy
teoretycznej i umiejętności
praktycznych, rozumie
potrzebę dalszego kształcenia
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W004
Potrafi opisać budowę
wewnętrzną i określić skład
mineralny skały magmowej,
wyciągnąć wnioski odnośnie
genezy skały
Potrafi opisać i zidentyfikować
składniki szkieletu ziarnowego
i spoiwo skały okruchowej,
wyciągnąć wnioski odnośnie
genezy skały
Potrafi opisać budowę
wewnętrzną i określić skład
mineralny skały osadowej,
wyciągnąć wnioski odnośnie
genezy skały
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
E-learning
Ćwiczenia
projektowe
M_W001
Inne
Ćwiczenia
laboratoryjne
Forma zajęć
Ćwiczenia
audytoryjne
Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi
Wykład
Kod EKM
Wiedza
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Krystalograficzne podstawy mineralogii. Własności fizyczne i systematyka minerałów.
Minerały kruszcowe, w tym eksploatowane w Polsce: (a) rudy Fe i dodatków
stopowych, (b) rudy metali nieżelaznych. Minerały skałotwórcze: charakterystyki
szczegółowe wybranych minerałów. (6 h)
Skały magmowe: charakterystyka ogólna, skład mineralny, struktury i tekstury,
klasyfikacje, własności, występowanie i eksploatacja skał magmowych w Polsce. Skały
osadowe: charakterystyka ogólna, skład mineralny, struktury i tekstury, klasyfikacje,
własności, występowanie i eksploatacja skał osadowych w Polsce. Skały
metamorficzne: charakterystyka ogólna, skład mineralny, struktury i tekstury,
klasyfikacje, własności, występowanie i eksploatacja skał metamorficznych w Polsce.
Wybrane metody badań minerałów i skał. (8 h)
Ćwiczenia laboratoryjne
2/3
Karta modułu - Mineralogia i petrografia
Symetria kryształów, klasy i układy krystalograficzne Własności fizyczne minerałów –
przykłady. Opis i makroskopowe rozpoznawanie wybranych minerałów kruszcowych i
rud polimineralnych: Fe, Zn, Pb, Cu, As, Cr, Mn, Ni, Al, S. (3 h)
Własności fizyczne i rozpoznawanie makroskopowe podstawowych minerałów
skałotwórczych skał magmowych (oliwin, granat, piroksen, amfibol, muskowit, biotyt,
skalenie, kwarc). Skały magmowe: struktury i tekstury, skały głębinowe a wylewne,
kwaśne a zasadowe, przegląd podstawowych skał. Skały piroklastyczne; tuf i tufit. (4
h)
Własności fizyczne i rozpoznawanie makroskopowe podstawowych minerałów
skałotwórczych skał osadowych; grupa SiO2 (kwarc, chalcedon, opal), weglany (kalcyt,
dolomit, aragonit, syderyt), minerały ilaste; siarczany (gips, anhydryt, baryt), chlorki
(halit, sylwin), tlenki i wodorotlenki Fe i Al. Skały osadowe okruchowe: zlepieńce,
brekcje, piaskowce, mułowce; skały ilaste (kaolin, bentonit, iłowce i łupki ilaste). Skały
osadowe pochodzenia organicznego i chemicznego; wapienie, dolomity, syderyty,
skały krzemionkowe, gipsowo-solne, kopalne paliwa stałe. Przegląd minerałów i skał
metamorficznych. (7 h)
Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa = 0.5 • ocena z testu z wykładów + 0.5 • ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.
Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw geologii i chemii.
Zalecana literatura i pomoce naukowe
Chodyniecka L., Gabzdyl W., Kapuściński T. – Mineralogia i petrografia dla górników, Katowice 1993.
Liber-Madziarz E., Teisseyre B. – Mineralogia i petrografia, Wrocław 2002.
A. Bolewski, A. Manecki – Mineralogia szczegółowa, Warszawa 1993.
A. Bolewski, J. Kubisz, A. Manecki, W. Żabiński – Mineralogia ogólna, Warszawa 1990.
Przewodnik do petrografii – Praca zbiorowa pod red. A. Maneckiego i M. Muszyńskiego, Kraków 2008.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
Manecki A., Muszyński M. (red.) – Przewodnik do petrografii. Wyd. AGH. Kraków 2008.
Informacje dodatkowe
Brak
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta
Obciążenie
studenta
Udział w wykładach
14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych
14 godz
Przygotowanie do zajęć
10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć
18 godz
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
56 godz
Punkty ECTS za moduł
2 ECTS
3/3
Download