Wzór umowy kupna-sprzedaży

advertisement
Wzór umowy kupna-sprzedaży
15 grudnia 2008
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu ...................... pomiędzy:
Sprzedającym................................................................ zamieszkałym w
...................................
ulica..................................................... , legitymującym się
........................................................
wydanym przez......................................................................
Pesel.........................................; NIP.................................
a Kupującym:. Leasingodawca
Pkt.1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu marki
................................................................
Model.......................................................
Numer nadwozia..............................................................
Rok produkcji...........................
Numer rejestracyjny..........................................................
Stan licznika...................................................
Pkt.2
Sprzedający oświadcza, że pojazd marki .....................................określony w pkt.1 ,
będący przedmiotem umowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych
oraz praw osób trzecich, a także nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest wymieniony pojazd marki .........................,oraz nie stanowi on
przedmiotu zabezpieczenia.
Pkt.3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na
kwotę.................................................................
słownie............................................................................................................................
..............
Pkt.4
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność samochodu
marki.....................................
określonego w pkt.1 niniejszej umowy za kwotę określona w pkt.3. Zapłata nastąpi w
terminie ......................., przelewem na rachunek sprzedającego:
Bank ..........................................................
................................................................................
Pkt.5
Opłata od czynności cywilno-prawnych od niniejszej umowy obciąża kupującego.
Wzór umowy kupna-sprzedaży
15 grudnia 2008
Pkt.6
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Pkt.7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
KUPUJACY
SPRZEDAJACY
Download