Zarządzenie nr - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla

advertisement
Zarządzenie nr 68/2015
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie
z dnia 24 listopada 2015r.
zmieniające zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora ZSO nr 2 w Legionowie z dnia
31.05.2013r. w sprawie regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkól
Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie
na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994.o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (dz.U. z 2012r., poz. 592 i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie zarządzam, co
następuje:
§1
Wprowadzam tabelę dochodów do otrzymywania świątecznej pomocy finansowej
oraz wniosek o jej przyznanie.
§2
Ujednolicony tekst Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego stanowi załącznik nr 1do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
24.11.2015r. Dyrektor /-/ mgr Maria Serdeczna
/data i podpis dyrektora/
Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 68/2015
Dyrektora ZSO nr 2 w Legionowie
z dnia 24 listopada 2015r.
REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LEGIONOWIE
Tekst ujednolicony
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Regulaminem”,
opracowany został na podstawie:
1.
Ustawy z dnia 4.03. 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U.
z 1996 r. Nr 70, p. 335 z póź. zmianami
2.
Ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. Nr 79 poz. 854 z póź. zmianami
3.
Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,
z póź. zmianami
4.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.1994 r. w
sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168 z póź. zm.)
§2
1. Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, na poszczególne
cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i
świadczeń finansowych Funduszu funkcjonującego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie.
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się zgodnie z odpowiednimi
przepisami, wymienionymi w § 1. Podstawę prawną gospodarowania
zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowi ustawa i niniejszy
regulamin w tym zatwierdzony coroczny plan wydatków z funduszu.
3. Ilekroć w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie, zwanym Regulaminem, jest mowa
o pracodawcy, należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu.
§3
1. Środkami Funduszu administruje pracodawca – dyrektor szkoły.
2. Dyrektor szkoły może powołać komisję doradczą ds. gospodarowania funduszem
3. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o roczny plan dochodów,
wydatków i działalności socjalnej sporządzonej przez pracodawcę. Plan ten jest
ustalany corocznie w terminie do końca marca każdego roku. Środki Funduszu
niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
4. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje
pracownikowi lub emerytowi (renciście) podstawy do żądania jakiegokolwiek
ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.
§4
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z odpisów:
a) dla nauczycieli – w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej,
przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli
zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (poprze liczeniu na
pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej
przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny
wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku;
b) dla nauczycieli będących emerytami i rencistami lub nauczycielami
pobierającymi nauczycielskie świadczenie rekompensacyjne – w
wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;
c) dla pracowników niepedagogicznych – w wysokości 37,5% przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku
poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Podstawę
naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku
kalendarzowym liczba zatrudnionych pracowników skorygowana w
końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników;
d) dla emerytów i rencistów objętych opieką socjalną w wysokości odpisu
zwiększa się o 6,25 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w
gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku
poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie tego okresu stanowi
kwotę wyższą, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki;
e) na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności zwiększa się o 6.25%
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w
roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli
przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą.
2. Środki Funduszu zwiększa się o:
a) odsetki od środków Funduszu zgromadzonych na rachunku bankowym;
b) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe.
Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu
§5
1. Uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:
a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru
w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz członkowie ich rodzin;
b) pracownicy korzystający z urlopu wychowawczego oraz członkowie ich
rodzin;
c) emeryci, renciści oraz członkowie ich rodzin
d) pracownicy, którym przyznano zasiłek przedemerytalny oraz członkowie
ich rodzin;
e) członkowie rodziny pracownika, który zmarł w czasie zatrudnienia.
2. Członkami rodziny osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1 pkt a), b), c), d),
e) są: małżonek, dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione,
przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej oraz inne osoby pozostające z
uprawnionym we wspólnym gospodarstwie domowym i będące na jego
utrzymaniu.
3. Dziećmi w rozumieniu ust.2 są dzieci pozostające na utrzymaniu uprawnionego,
które nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły – 20 lat.
Przeznaczenie Środków Funduszu
§6
Środki Funduszu przeznaczone są na:
1. wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli;
2. dofinansowanie raz w roku kalendarzowym krajowego albo zagranicznego
wypoczynku uprawnionym organizowanego w formie, z wyłączeniem ust. 2 pkt d
:
a) turnusów wypoczynkowych w ośrodkach wczasowych, turnusów leczniczorehabilitacyjnych w sanatoriach;
b) wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym
zakresie („wczasy pod gruszą)
c) kolonii i zimowisk dla dzieci i młodzieży
d) wycieczek organizowanych przez Pracodawcę
3. zakup paczek świątecznych lub bezzwrotnej świątecznej pomocy finansowej dla
pracowników, byłych pracowników (rencistów, emerytów, którym przyznano
zasiłek przedemerytalny)- załącznik nr 13 i 14 niniejszego Regulaminu;
4. dofinansowanie biletów wstępu na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe,
sportowe i dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych, np. dofinansowanie
biletów wstępu do kin, teatrów, oper, operetek, filharmonii, na koncerty
muzyczne, do galerii sztuki, muzeów i innych obiektów zabytkowych, pływalnie,
korty tenisowe, siłownie, aerobik, itp. do 50% wartości ale nie więcej niż 300 zł
brutto.
5. udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej w formie zapomóg
bezzwrotnych, w przypadku zdarzeń losowych:
a) śmierci członka rodziny
b) konieczności dopłaty do kosztów leczenia, zakupu leków, protez
c) szkody poniesionej w wyniku kradzieży, pożaru, zalania, wypadku lub innego
zdarzenia losowego;
6. udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej w formie zapomóg
bezzwrotnych, pracownikom i byłym pracownikom (rencistom, emerytom,
którym przyznano zasiłek przedemerytalny) pozostającym w trudnej sytuacji
finansowej lub niedostatku;
7. zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.
Zasady przeznaczania świadczeń socjalnych
§7
1. Przyznawanie świadczeń socjalnych z Funduszu uzależnione jest od sytuacji
materialnej, życiowej i rodzinnej pracowników.
2. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Funduszu mają:
a) pracownicy o niskich dochodach w rodzinie;
b) pracownicy samotnie wychowujący dzieci
c) pracownicy posiadający rodziny wieloletnie
d) pracownicy mające pod opieką dzieci wymagające leczenia
§8
Świadczenie urlopowe wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku w
wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych, ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i
okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
§9
1. Dofinansowanie do wczasów turystycznych organizowanych indywidualnie
(„wczasy pod gruszą”) przysługuje:
a) pracownikowi w przypadku wykorzystania urlopu wypoczynkowego w
wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych jednorazowo z zastrzeżeniem
ust. 3, w terminie do końca roku kalendarzowego;
b) pozostałym uprawnionym po złożeniu odpowiedniego wniosku.
2. Termin składania wniosku o dofinansowanie wypoczynku zimowego upływa z
dniem 31 grudnia, a wypoczynku letniego do 31 maja każdego roku.
3. W przypadku choroby trwającej powyżej 7 dni, wynikłej w czasie trwania urlopu
wypoczynkowego, pracownik zachowuje prawo do dofinansowania.
4. W przypadku niespełnienia przez pracownika warunków określonych w § 9 pkt
a) nie przysługuje dofinansowanie do wczasów zorganizowanych w ramach
własnych („wczasy pod gruszą”), a pobrane świadczenie podlega zwrotowi –
wzór oświadczenia upoważniającego Pracodawcę do jego potrącenia stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu
§ 10
1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Pracodawca
powołuje Komisję Funduszu Świadczeń Socjalnych zwaną dalej „Komisją” na
okres 3 lat. Członek komisji może złożyć rezygnację. Na jego miejsce Pracodawca
powołuje nowego członka.
2. Komisja do 31 marca każdego roku opracowuje po wcześniejszym uzgodnieniu z
pracownikami:
a) kryteria wysokości dochodu na jednego członka rodziny uprawniające do
pozyskania określonego rodzaju świadczenia;
b) preliminarz podziału Funduszu na dany rok kalendarzowy;
c) ustala wysokość dochodu brutto na jednego członka rodziny i wielkość
dofinansowania wypoczynku zorganizowanego w ramach własnych przez
pracownika i byłego pracownika oraz wysokość pomocy finansowej i
materialnej w związku z trudną sytuacją finansową lub rodziną i wysokość
dofinansowania do wypoczynku, tj. kolonii i obozów dla dzieci pracowników.
3. Świadczenia przyznawane są na podstawie informacji pracowników o wysokości
dochodów na jednego członka rodziny, stanowiących załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
4. Preliminarz oraz kryteria podziału funduszu na dany rok kalendarzowy
zatwierdza Pracodawca.
5. Komisja działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 11
1. Świadczenia mieszkaniowe udzielane są w formie oprocentowanych pożyczek na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem. Wzór
wniosku o przyznanie pożyczki stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
Regulaminu.
2. Maksymalny okres spłaty pożyczki ustala się na 3 lata.
3. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 3% w stosunku rocznym od kwoty
przyznanej pożyczki.
4. Umowa pożyczki musi być poświadczona przez dwóch poręczycieli załącznik nr
10 do niniejszego Regulaminu.
§ 12
1. Spłata pożyczki, której mowa w § 11 rozpoczyna się nie później niż po upływie 3
miesięcy od daty jej udzielenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Pracodawca po zasięgnięciu opinii Komisji, na
wniosek pożyczkobiorcy może zawiesić okresowo spłatę pożyczki lub przedłużyć
okres jej spłaty na czas dwukrotnie dłuższy.
3. W przypadku śmierci pracownika, który spłacał pożyczkę, poręczyciele zwolnieni
są z obowiązku spłaty pożyczki zmarłego.
4. Poręczycielami pożyczki muszą tylko pracownicy ZSO nr 2 zatrudnieni na czas
nieokreślony.
§ 13
1. Pracownicy mają prawo odwoływać się od decyzji Komisji do Pracodawcy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji.
2. Pracodawca rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Decyzja Pracodawcy jest ostateczna.
§ 14
Łączna kwota udzielonej pomocy określonej w § 6 ust.1 pkt a) i b) w roku
kalendarzowym temu samemu uprawnionemu nie może przekroczyć dwukrotnej
wysokości najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
Postanowienia końcowe
§ 15
1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
2. Uprawnieni mają prawo do wglądu do regulaminu.
3. Regulamin jest dostępny w bibliotece i w kadrach.
4. Z wnioskiem o zmianę Regulaminu mogą wystąpić pracownicy ZSO nr 2
§ 16
1. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są:
a) Regulamin Pracy Komisji Socjalnej – załącznik nr 1
b) Oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów – załącznik nr 2
c) Tabela dochodów do otrzymania pomocy finansowej/zapomogi – załącznik nr
3
d) Tabela dochodów do otrzymania dofinansowania wypoczynku – załącznik nr
4
e) Oświadczenie o wymaganej długości wypoczynku – załącznik nr 5
f) Wniosek o przyznanie zapomogi losowej – załącznik nr 6
g) Wniosek o przyznanie zapomogi/ pomocy finansowej – załącznik nr 7
h) Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku – załącznik nr 8
i) Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej – załącznik nr 9
j) Wzór umowy w sprawie przyznania pożyczki mieszkaniowej – załącznik nr
10
k) Określenie maksymalnej kwoty pomocy losowej – załącznik nr 11
l) Skład komisji socjalnej – załącznik nr 12
m) Wniosek o przyznanie pomocy finansowej - załącznik nr 13
n) Tabela dochodów do otrzymania świątecznej pomocy finansowej/zapomogi –
załącznik nr 14
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
W uzgodnieniu:
…………………………………….………………….
(pieczęć i podpis zakładowych związków zawodowych)
podpis)
Dyrektor jednostki:
…………………….
(data,
pieczęć
imienna
i
załącznik nr 1
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
Regulamin Pracy Komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Legionowie
1. Komisja Funduszu Świadczeń Socjalnych zwana dalej „Komisją” składa się z
przedstawicieli pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w
Legionowie. W skład Komisji wchodzą:
- przedstawiciel rady pedagogicznej
- przedstawiciel pracowników niepedagogicznych
- przedstawiciel związków zawodowych
2. Kadencja Komisji trwa 3 lata
3. Komisja pracuje w oparciu o aktualnie obowiązujący Regulamin wykorzystania
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 2 w Legionowie i zgodnie z nim rozdysponowuje środki finansowe.
4. Wnioski o zmianę zapisów Regulaminu pracy Komisji mogą składać pracownicy
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie
5. Uprawnieni składają wnioski o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w formie pisemnej.
6. Komisja na swoim najbliższym posiedzeniu rozpatruje wnioski. Rozstrzygnięcia
zapadają w formie pisemnej.
7. Rozstrzygnięcie dokonane przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez
Pracodawcę po uprzednim sprawdzeniu rachunków i dokumentów pod
względem merytorycznym przez pracownika kadr.
8. Pracownicy do pracy w Komisji wybierani są spośród pracowników na podstawie
dobrowolnego zgłoszenia
9. Wnioski o świadczenia wpływają do Komisji, która ma obowiązek rozpatrzyć je w
ciągu miesiąca od daty wpływu. W przypadku braku środków termin jednego
miesiąca może ulec wydłużeniu.
10. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół, który zawiera informacje z przebiegu
prac Komisji, tj. sposobu rozpatrzenia złożonych wniosków.
11. Komisja na wnioskach czyni adnotację uzasadniającą sposób załatwienia
wniosku.
12. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują członkowie Komisji.
załącznik nr 2
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
OŚWIADCZENIE
……………………………….………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………
………………………………………………………….
(adres zamieszkania)
Oświadczam, że dochody brutto mojej rodziny za ……………………. rok wynoszą:
Razem dochody:……………………………………………..
Dochód na jednego członka rodziny wynosi: …………………………………………..
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem,
świadom odpowiedzialności karnej z art. 271 KK.
…………………………………………..
(data i podpis pracownika/emeryta)
załącznik nr 3
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
Tabela dochodów do otrzymania pomocy finansowej/ zapomogi
Grupa
I
II
III
IV
V
VI
Granica dochodów
0,00 PLN – 1000 PLN
1001 PLN – 1500 PLN
1501 PLN – 2000 PLN
2001 PLN – 2500 PLN
2501 PLN – 3000 PLN
3001 PLN – i więcej
Kwota przyznanej
pomocy finansowej
600 PLN
580 PLN
560 PLN
540 PLN
520 PLN
500 PLN
………………………………………….
(podpis dyrektora)
załącznik nr 4
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
Tabela dochodów do otrzymania dofinansowania wypoczynku zorganizowanego
w ramach własnych
Grupa
I
II
III
IV
V
VI
Granica dochodów
0,00 PLN – 1000 PLN
1001 PLN – 1300 PLN
1301 PLN – 1600 PLN
1601 PLN – 2000 PLN
2001 PLN – 2500 PLN
2501 PLN – i więcej
Kwota dofinansowania
900 PLN
870 PLN
840 PLN
810 PLN
780 PLN
750 PLN
………………………………………….
(podpis dyrektora)
załącznik nr 5
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie wykorzystania
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w
Legionowie w przypadku nie wykorzystania przeze mnie 14 dni kalendarzowych urlopu
wypoczynkowego, tj. 10 dni roboczych nieprzerwanie, upoważniam Pracodawcę do
potrącenia z mojego wynagrodzenia dofinansowania do wczasów zorganizowanych we
własnym zakresie, tzw. ”wczasów pod gruszą”
………………………………………….
(podpis pracownika)
załącznik nr 6
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej
………………..…………………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………..
………………………………..………..………………..
(adres zamieszkania)
I.
Wniosek:
Proszę o przyznanie zapomogi losowej z powodu
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące
załączniki:
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
……………….……………………….
(data i podpis wnioskodawcy)
II.
Decyzja komisji socjalnej:
Przyznano zapomogę losową w wysokości………………………………….………PLN
słownie …………………………………………………………………………………………………
Legionowo, dnia ………………………………………………
Podpisy członków Komisji Socjalnej.......………………………………………………...
……………………………………………………..
……………………………………………………..
III.
Akceptacja Dyrektora:
Akceptuję decyzję/ nie akceptuję decyzji Komisji Socjalnej
………………………………………
(podpis dyrektora)
załącznik nr 7
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
Wniosek o przyznanie zapomogi/ pomocy finansowej
.…………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………..
……………..………..………………..
(adres zamieszkania)
I
Wniosek:
Proszę o przyznanie zapomogi/ pomocy finansowej z powodu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące
załączniki:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia o dochodach na
jednego członka rodziny w ……………… roku nie zaszły istotne zmiany*/ zaszły
następujące zmiany* …………………………………………………………………………………………………
……………….……………………….
(data i podpis wnioskodawcy)
II
Decyzja komisji socjalnej:
Przyznano zapomogę/ pomoc finansową w wysokości ………………..……… PLN
słownie………………………………………………………………………………………….
Legionowo, dnia ……………………………
Podpisy członków Komisji Socjalnej
.......………………………………………………...
……………………………………………………..
……………………………………………………..
III
Akceptacja Dyrektora:
Akceptuję decyzję/ nie akceptuję decyzji Komisji Socjalnej
……………………………………………
(podpis dyrektora)
*niepotrzebne skreślić
załącznik nr 8
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku
…..…………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………..
…………………..………..………………..
(adres zamieszkania)
I
Wniosek:
Proszę o przyznanie dofinansowania wypoczynku organizowanego w formie:
- wczasy *
- we własnym zakresie *
Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia o dochodach na
jednego członka rodziny w ……………… roku nie zaszły istotne zmiany*/ zaszły
następujące zmiany*…………………………………………………………………………..
………………………………….………
(data i podpis wnioskodawcy)
II
Decyzja komisji socjalnej:
Przyznano dofinansowanie do wypoczynku wysokości…………………………… PLN
słownie ……………………………………………………………………………………….
Legionowo, dnia ……………………………
Podpisy członków Komisji Socjalnej
.......………………………………………………...
……………………………………………………..
……………………………………………………..
III
Akceptacja Dyrektora:
Akceptuję decyzję/ nie akceptuję decyzji Komisji Socjalnej
……………………………………………
(podpis dyrektora)
*niepotrzebne skreślić
załącznik nr 9
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
……..…………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………………..
……………………..………..………………..
(adres zamieszkania)
I
Wniosek:
Proszę o przyznanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie pożyczki mieszkaniowej w
wysokości:……..……………………………PLN,
słownie: ………………………………………………………………………………………
z przeznaczeniem na: ………………………………………………………………………..
Zobowiązuję się do wykorzystania jej zgodnie z przeznaczeniem.
II
Oświadczenie:
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Posiadam samodzielny lokal mieszkalny/ własny dom jednorodzinny *
2. W ciągu ostatnich 3 lat nie korzystałam * z pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS
3. Dochód brutto na jednego członka rodziny za poprzedni rok wynosi
…………………………………………………………………………………………
………………………………….………
(data i podpis wnioskodawcy)
II
Decyzja komisji socjalnej:
Przyznano pożyczkę mieszkaniową w wysokości ………………………..……… PLN
słownie ……………………………………………………………………………………….
Legionowo, dnia ………………………
Podpisy członków Komisji Socjalnej
.......………………………………………………...
……………………………………………………..
……………………………………………………..
III
Akceptacja Dyrektora:
Akceptuję decyzję/ nie akceptuję decyzji Komisji Socjalnej
……………………………………………
(podpis dyrektora)
*niepotrzebne skreślić
załącznik nr 10
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
Umowa
w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zawarta w dniu ………………………………………………………………...…. pomiędzy Zespołem Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie, zwanym dalej zakładem pracy ----------------------reprezentowanym przez Dyrektora - ……………...………………………………………………………… a
Panią/Panem ………………………………………………………………………………………… zwanym dalej
Pożyczkobiorcą, zamieszkałym ……………………………………………………………………………………,
zatrudnionym na stanowisku ………………………………………………………………………………………
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie przy ulicy Królowej Jadwigi 11.
§1
Decyzje nr ………………………. z dnia ……………………….. podjętą w porozumieniu z Komisją
Socjalną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie w trybie i na
zasadach określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
została przyznana Pani/u ………………………………………….. ze środków zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych pożyczka w wysokości ………………………….. zł. / słownie:.
…………………………………………………………….. z przeznaczeniem na …………………………………….
mieszkania/ domu, oprocentowana w wysokości 3% w stosunku rocznym/
………………………… pożyczka + ………………………….. odsetki.
§2
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres lat 3 lat po: pierwsza rata
……………………. następne 35 rat po ………………………………………., poczynając od dnia
…………………………….
§3
W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może być zawieszona na ustalony okres,
a w przypadkach uzasadnionych pożyczka może być częściowo umorzona zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§4
Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącania należytych rat pożyczki wraz z
odsetkami, zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia bądź
świadczeń z tytułu niezdolności do pracy miesięcznie – I rata ……………………. zł następne
35 rat po …………………….. zł poczynając od dnia …………………………………………………………….
§5
Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w
przypadku rozwiązania stosunku pracy:
1. przez pożyczkobiorcę w drodze porzucenia pracy,
2. z pożyczką w trybie art. 52 KP
3. w przypadku innego sposobu rozwiązania stosunku pracy, sposób i tryb
spłacania pożyczki określa pracodawca, po uzyskaniu zgody poręczycieli
§6
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 3 marca 1987 r./ Dz. U. Nr 10, poz.59/ i przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które
otrzymują: Pożyczkobiorca, zakład pracy oraz dział finansowo-księgowy.
Na poręczycieli proponuję:
1. Pana/Panią
………………………………………………………………………………………….
legitymującą się dowodem osobistym numer………………………………….. wydanym
przez……..………………………………………………………………...
zamieszkałą……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
pracującą
na
stanowisku………………………………………………………….
w
(miejsce
pracy)……………………………………………………………….............
2. Pana/Panią
…………………………………………………………………………………………
legitymującą się dowodem osobistym numer………………………………….. wydanym
przez…..…………………………………………………………………...
zamieszkałą
…………………………………………………………………………...
pracującą
na
stanowisku…………………………………………………………..
w
(miejsce
pracy)………………………………………………………………………...
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej ze środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez wyżej wymienionego wyrażamy
zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na potrącenie należnej kwoty wraz z
odsetkami.
§8
Podpisy stron zawierających umowę.
Podpisy Poręczycieli:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
Podpis Pożyczkobiorcy:
………………………………………………………………..
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
……………………………………………………………
Stwierdzam własnoręczność podpisów Poręczycieli wymienionych pod poz. 1. i 2 w
……………………………………………
(pieczątka i podpis)
załącznik nr 11
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie ustalił w okresie od dnia
1.06.2014r. do dnia 31.05.2016r. kwotę maksymalną pomocy losowej w wysokości do
5.000,- PLN słownie: pięć tysięcy PLN.
……………………………………………
(podpis dyrektora)
załącznik nr 12
do regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
Skład komisji socjalnej
W skład komisji socjalnej w latach 2013-2016 wchodzą:
przedstawiciel rady pedagogicznej – Marzena Czerniewicz
przedstawiciel pracowników niepedagogicznych – Mariola Osiecka
przedstawiciel związków zawodowych – Piotr Cesarczyk
przedstawiciel rady pedagogicznej – Krystyna Solińska (od dnia 6.06.2014r.)
………………………………………….
(podpis dyrektora)
załącznik nr 13
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych
………………..…………………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………..
………………………………..………..………………..
(adres zamieszkania)
I
Wniosek:
W związku ze zwiększonymi wydatkami przed świętami Bożego Narodzenia uprzejmie
proszę o udzielenie pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .
Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia o dochodach na
jednego członka rodziny w ……………… roku nie zaszły istotne zmiany*/ zaszły
następujące zmiany*…………………………………………………………………………
………………………………….……….
(data i podpis wnioskodawcy)
II
Decyzja komisji socjalnej:
Przyznano dofinansowanie do wypoczynku w wysokości………………..……… PLN
słownie: ……………………………………………………………………………………….
Legionowo, dnia ……………………………………
Podpisy członków Komisji Socjalnej
.......………………………………………………...
……………………………………………………..
……………………………………………………..
III
Akceptacja Dyrektora:
Akceptuję decyzję/ nie akceptuję decyzji Komisji Socjalnej
……………………………………………
(podpis dyrektora)
*niepotrzebne skreślić
załącznik nr 14
do Regulaminu ZFŚS
w ZSO nr 2 w Legionowie
Tabela dochodów do otrzymania świątecznej pomocy finansowej/ zapomogi
Grupa
I
II
III
Granica dochodów
0,00 PLN – 1000 PLN
1001 PLN – 1500 PLN
1501 PLN – 2000 PLN
Kwota przyznanej
pomocy finansowej
800 PLN
780 PLN
760 PLN
IV
V
2001 PLN – 2500 PLN
2501 PLN – i więcej
740 PLN
720 PLN
……………………………………………
(podpis dyrektora)
Download