SureTemp® Plus REF 690 and 692 Instrukcja

advertisement
SureTemp Plus
®
REF 690 and 692
Instrukcja użytkowania
ii
Welch Allyn SureTemp
© 2013 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na
kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez firmę Welch Allyn
wyłącznie do rozpowszechniania na użytek wewnętrzny i wyłącznie jako środka
pomocniczego do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu opisanego w tej
publikacji. Bez pisemnej zgody firmy Welch Allyn nie są dozwolone żadne inne formy
użytkowania, powielania i rozpowszechniania niniejszej publikacji.
Firma Welch Allyn nie ponosi odpowiedzialności za żadne obrażenia ani za niewłaściwe
lub niezgodne z prawem użytkowanie produktu, wynikające z nieprzestrzegania
wskazówek dotyczących użytkowania, przestróg, ostrzeżeń lub wytycznych dotyczących
przeznaczenia produktu, jakie zostały opublikowane w niniejszej instrukcji.
Welch Allyn jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Welch Allyn.
Informacje o patentów
Więcej informacji na temat patentów znajduje się na stronie
www.welchallyn.com/patents
Pomoc techniczna firmy Welch Allyn
http://www.welchallyn.com/about/company/locations.htm
105621 (CD)
Materiał numer 409844,
80018595 wersja A
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153-0220 U.S.A
www.welchallyn.com
Regulatory Affairs Representative
Welch Allyn Limited
Navan Business Park
Dublin Road, Navan
County Meath, Republic of Ireland
Instrukcja użytkowania
iii
Spis treści
SPELNIA NORMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SYMBOLE I ICH ZNACZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PORÓWNANIE MODELI SURETEMP PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
WSKAZANIA/PRZECIWWSKAZANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CZĘŚCI I FUNKCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUNKCJE PRZYCISKÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PRZYGOTOWANIE DO PRACY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
WSKANIKI WYŚWIETLACZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
POMIAR TEMPERATURY W USTACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
POMIAR TEMPERATURY POD PACHĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
POMIAR TEMPERATURY W ODBYCIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
POMIAR TEMPERATURY W TRYBIE MONITOROWANIA . . . . . 16
ZABEZPIECZENIA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KONSERWACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
UTYLIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CHARAKTERYSTYKA I DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . 20
CZĘŚCI ZAMIENNE ORAZ AKCESORIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SERWISOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
POLITYKA SERWISOWA FIRMY WELCH ALLYN . . . . . . . . . 21
KONTAKT Z FIRMĄ WELCH ALLYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
OGRANICZONA GWARANCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CENTRA SERWISOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
iv
Welch Allyn SureTemp Plus
Instrukcja użytkowania
1
SPELNIA NORMY
IEC/UL/CSA/EN 60601-1
Australijski “C-tick”
SYMBOLE I ICH ZNACZENIE
UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać
się z podręcznikiem użytkownika.
Urządzenie typu BF
Podczas pracy zachowaj ostrożność
+55°C
-25°C
MAX
Temperatura podczas transportu/przechowywania
Wilgotność podczas transportu/przechowywania
Zasilanie wewnętrzne z baterii alkalicznych – AA 1,5 V
IPXŘ
Brak zabezpieczenia przed przedostawaniem się wody
Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego
Przechowywanie w suchym miejscu
Jednorazowego użytku — nie używać ponownie
Przetwarzać
2
Welch Allyn SureTemp Plus
Nie nalezy wyrzucac tego produktu razem z nieposortowanymi
odpadami komunalnymi. Nalezy przygotowac go do ponownego
wykorzystania lub rozdzielic jego elementy, zgodnie z Dyrektywa nr
2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE, Waste Electronic and
Electrical Equipment). Ta dyrektywa nie ma zastosowania, jesli produkt
jest skazony.
Szczególowe informacje na temat usuwania mozna znalezc na stronie
www.welchallyn.com/weee lub uzyskac w biurze obslugi klienta firmy
Welch Allyn pod numerem +353 46 9067790.
Instrukcja użytkowania
3
BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA
OSTRZEŻENIE Ryzyko urazu u pacjenta. Przed rozpoczęciem pomiaru
temperatury należy poinstruować pacjenta, aby nie gryzł sondy, ponieważ
mogłoby to spowodować uraz u pacjenta lub uszkodzenie sondy.
OSTRZEŻENIE Ryzyko urazu u pacjenta. Używać wyłącznie jednorazowych
osłon na sondę firmy Welch Allyn. Nigdy nie przeprowadzać pomiarów
temperatury bez prawidłowo podłączonej jednorazowej osłony na sondę.
Nieużywanie osłon na sondy może spowodować u pacjenta dyskomfort wywołany
kontaktem z rozgrzaną sondą, zakażenie krzyżowe między pacjentami oraz
niedokładność wyników pomiaru.
OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe użycie sondy doustnej lub doodbytniczej może
spowodować rozstrój zdrowia u pacjenta. Użycie niewłaściwej sondy może także
spowodować uzyskanie niepoprawnych wyników.
•
•
Do pomiarów w ustach i pod pachą należy używać tylko sond doustnych,
które można poznać po obecności niebieskiego przycisku wyrzucania w
górnej części sondy.
Do pomiarów w odbycie należy używać tylko sond doodbytniczych, które
można poznać po obecności czerwonego przycisku wyrzucania w górnej
części sondy.
OSTRZEŻENIE Umieszczenie sondy doustnej lub doodbytniczej w
niewłaściwym gnieździe może doprowadzić do rozstroju zdrowia pacjenta
lub zakażenia krzyżowego.
•
•
W niebieskich gniazdach należy umieszczać tylko sondy doustne, które
można poznać po obecności niebieskiego przycisku wyrzucania w górnej
części sondy.
W czerwonych gniazdach należy umieszczać tylko sondy doodbytnicze,
które można poznać po obecności czerwonego przycisku wyrzucania w
górnej części sondy.
OSTRZEŻENIE Ryzyko urazu u pacjenta. Podczas wykonywania pomiarów
temperatury w odbycie końcówkę sondy należy wkładać tylko na głębokość około
1,5 cm (5/8 cala) do odbytu pacjenta dorosłego i tylko na głębokość około 1 cm (3/
8 cala) do odbytu dziecka, aby uniknąć perforacji jelita.
OSTRZEŻENIE Ryzyko niedokładnych pomiarów. Nigdy nie należy mierzyć
temperatury pod pachą przez ubranie pacjenta. Należy ostrożnie umieszczać
sondę pod pachą, unikając kontaktu z innymi przedmiotami lub materiałami.
Zawsze należy sprawdzać, czy osłona sondy bezpośrednio styka się ze skórą.
OSTRZEŻENIE Ryzyko urazu u pacjenta. Nie należy przekraczać zalecanego
czasu trwania pomiaru temperatury w trybie bezpośrednim. Zaleca się, aby w celu
uzyskania dokładnego wyniku przeprowadzać pomiar ciągły przez 3 minuty w
ustach lub odbycie i przez 5 minut pod pachą. W żadnym trybie nie należy
prowadzić pomiaru przez czas dłuższy niż 10 minut.
OSTRZEŻENIE Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i dokładność pomiaru
temperatury, używaj wyłącznie sprzętu i wyposażenia dodatkowego zalecanego
lub dostarczanego przez firmę Welch Allyn.
4
Welch Allyn SureTemp Plus
OSTRZEŻENIE Nigdy nie należy używać uszkodzonych sond temperatury.
Termometr zawiera precyzyjnie wykonane części wysokiej jakości i należy chronić
go przed silnymi uderzeniami i wstrząsami. Nie należy używać termometru, jeśli
widoczne są jakiekolwiek oznaki uszkodzeń sondy lub monitora. Jeśli dojdzie do
upuszczenia lub uszkodzenia sondy temperatury, należy wyłączyć ją z
użytkowania i zlecić sprawdzenie jej wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
OSTRZEŻENIE Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w obecności
mieszaniny palnych środków znieczulenia ogólnego z powietrzem, tlenem lub
tlenkiem azotu.
Przestroga Ciecze mogą uszkodzić układy elektroniczne wewnątrz
termometru. Nie należy dopuszczać do rozlewania cieczy na termometr. Jeśli
dojdzie do rozlania cieczy na termometr, wówczas należy osuszyć go czystą
ściereczką. Następnie należy sprawdzić, czy termometr działa poprawnie, a
jego wskazania są dokładne. Jeśli istnieje podejrzenie, że ciecz przedostała się
do wnętrza termometru, należy wycofać termometr z użytku do czasu
prawidłowego osuszenia, sprawdzenia i przetestowania przez wykwalifikowany
personel serwisowy.
Przestroga Firma Welch Allyn zaleca wyjmowanie baterii przed
długoterminowym przechowywaniem urządzenia, ponieważ po dłuższym czasie
może dojść do utraty jakości baterii alkalicznych, wylania elektrolitu i
potencjalnie do uszkodzenia termometru.
Przestroga Nie wolno sterylizować w autoklawie. Prosimy zwrócić uwagę na
procedury czyszczenia, opisane na strona 19 tego podręcznika.
Przestroga Nie używaj tego urządzenia do jakichkolwiek innych celów niż
opisane w tej broszurze. Takie postępowanie spowoduje unieważnienie
gwarancji na urządzenie.
Przestroga Termometr ten spełnia aktualne wymagania dotyczące zakłóceń
elektromagnetycznych i nie powinien powodować trudności w związku z
użytkowaniem w pobliżu innego sprzętu; nie powinien także podlegać wpływom
innych urządzeń. Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania
niniejszego urządzenia w bezpośredniej bliskości innego sprzętu.
Instrukcja użytkowania
5
WPROWADZENIE
Gratulujemy zakupu termometru termistorowego Welch Allyn SureTemp Plus. Prosimy
przestrzegać instrukcji użytkowania i konserwacji podanych w tym podręczniku, aby
zapewnić lata dokładnej i wiarygodnej pracy urządzenia. Przed użyciem urządzenia
prosimy dokładnie przeczytać instrukcję, a w przyszłości przechowywać ją w bezpiecznym
miejscu.
Welch Allyn SureTemp Plus jest przenośnym termometrem termistorowym, używanym do
dokładnego pomiaru temperatury ciała w ustach, pod pachami i w odbytnicy.
Prawidłowa temperatura ciała mieści się w przedziale, który ma różne wartości u różnych
osób; podlega on wpływom takich czynników, jak pora dnia i poziom aktywności,
przyjmowane leki, wiek i płeć. Prawidłowa temperatura ciała ma tendencję do obniżania
się z wiekiem.
Poniższa tabela pokazuje, że zakresy normy różnią także w zależności od miejsca
pomiaru. Nie porównuj bezpośrednio pomiarów wykonanych w różnych miejscach.
Niniejsza ulotka zawiera wskazówki informacyjne i instrukcje dotyczące używania
termometrów SureTemp Plus, model 690 i model 692. Tabela na stronie poniżej podaje
szczegóły dotyczące różnic pomiędzy tymi dwoma urządzeniami SureTemp Plus.
6
Welch Allyn SureTemp Plus
PORÓWNANIE MODELI SURETEMP PLUS
Ten podręcznik opisuje elementy wyposażenia termometrów SureTemp Plus model 690 i
692. Niektóre funkcje nie są dostępne dla użytkowników modelu 690 termometru.
SureTemp Plus
model 690
SureTemp Plus
model 692
Pojemnik na osłonki sondy
X
X
Zamiana skali F/C
X
X
Przywołanie ostatniego wyniku
X
X
Tryb monitorowania
X
X
Odłączana sonda
X
X
Tryb ustny/pachowy/odbytniczy w
każdym termometrze
X
X
Oznaczone kolorem wyjmowane
gniazdo sondy
X
X
pomiaru temperatury
Standardowy uchwyt ścienny
X
Pomiar pulsu
X
Podświetlenie ekranu
X
Zabezpieczenie (elektroniczne)
X
Konfigurowalne oznaczenie na
ekranie do identyfikacji urządzenia
X
Sprzedawany w USA/Kanadzie
X
X
Sprzedawany na całym świecie
X
X
Gwarancja na urządzenie
2 lata
3 lata
Wyjmowane gniazdo sondy
90 dni
90 dni
Gwarancja na sondę
1 rok
1 rok
WSKAZANIA/PRZECIWWSKAZANIA
Termometr WelchAllyn SureTemp Plus mierzy temperaturę w jamie ustnej, pod pachą i w
odbycie u dorosłych, dzieci i noworodków. Urządzenie nie zostało zaprojektowane, nie
jest sprzedawane ani nie jest przeznaczone do użytku innego, niż podano.
Instrukcja użytkowania
7
CZĘŚCI I FUNKCJE
Numer seryjny swojego urządzenia znajdziesz na etykiecie przyklejonej do tylnej
obudowy, wewnątrz pojemnika na osłonki sondy. Prosimy zwrócić uwagę na pokazane
poniżej części termometru Welch Allyn SureTemp Plus:
Przycisk wyrzutnika (niebieski lub
czerwony)
Sonda
Pudełko z osłonkami
na sondę
Termometr
Wyświetlacz
ciekłokrystaliczny
Przycisk zmiany
skali C/F (stopnie
Celsjusza/
Fahrenheita)
Przycisk pomiaru
pulsu
(tylko model 692)
Przycisk przywołania
wyniku pomiaru
Przycisk wyboru
trybu
Wyjmowane gniazdo
sondy (niebieskie lub
czerwone)
Zatrzaskowe
złącze sondy
Pokrywa baterii/
pojemnik na
osłonki sondy
8
Welch Allyn SureTemp Plus
FUNKCJE PRZYCISKÓW
Przyciski
C/F
Działanie
Naciśnij i zwolnij przycisk C/F (Celsjusz/Fahrenheit),aby
przełączyć pomiędzy skalami temperatur w dowolnym momencie,
kiedy wartość temperatury wyświetlana jest na ekranie.
Pomiar pulsu (tylko
model 692)
Naciśnij i zwolnij przycisk Pomiar pulsu, aby włączyć pomiar
pulsu. Po 0, 15, 30, 45 i 60 sekundach rozlegną się słyszalne
dźwięki. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 60 sekundach.
Pomiar pulsu można wyłączyć w dowolnym momencie, naciskając
przycisk Pomiar pulsu lub wyjmując sondę z gniazda sondy.
Wybór trybu
Po wyjęciu niebieskiej sondy z gniazda sondy naciśnij i zwolnij
przycisk Wybór trybu, aby zmienić aktualne miejsce pomiaru na:
usta, pod pachą u dorosłego pacjenta lub pod pachą u dziecka.
Wybrane miejsce pomiaru zostanie pokazane przez migającą
ikonę miejsca. Zwróć uwagę, że podczas używania czerwonej
sondy w trybie odbytniczym nie są dostępne inne miejsca pomiaru.
Przywołanie
Aby przywołać ostatnią zmierzoną temperaturę, naciśnij i zwolnij
przycisk Przywołanie, kiedy ekran jest pusty. Na ekranie LCD
przez pięć sekund wyświetli się przywołany wynik temperatury
wraz z ikoną baterii, skalą temperatury, wyborem trybu i ikoną
umiejscowienia sondy (w stosownych przypadkach).
PRZYGOTOWANIE DO PRACY
MONTAŻ URZĄDZENIA
Twój termometr SureTemp Plus jest dostarczany wraz z trzema zamontowanymi
bateriami AA 1,5 V.
1. Załóż sondę doustną/pachową (niebieski przycisk wyrzutnika) lub opcjonalnie sondę
odbytniczą (czerwony przycisk wyrzutnika), wkładając zatrzaskowe złącze sondy na
końcu spiralnego przewodu do gniazda urządzenia. Upewnij się, że złącze
zatrzasnęło się na miejscu. Wyświetlacz zaświeci się na około 7 sekund, a następnie
się wyłączy.
2. Przyłącz odpowiednie wyjmowane gniazdo sondy do termometru. Zwróć uwagę, czy
wycięcie w gnieździe sondy pasuje do wypukłego odkształcenia w przewodzie sondy.
Upewnij się, że wyjmowane gniazdo sondy zatrzasnęło się na miejscu i jest całkowicie
osadzone w termometrze. Umieść sondę w gnieździe.
3. Pudełko z jednorazowymi osłonkami do sondy Welch Allyn włóż do pojemnika na
osłonki sondy. Aby otworzyć pudełko z osłonkami sondy, usuń i wyrzuć odrywany róg.
Zobaczysz w pudełku końcówki osłonek do sondy.
Instrukcja użytkowania
9
MOCOWANIE URZĄDZENIA
Przymocuj wspornik mocujący do ściany w takim miejscu, jak wewnętrzna ścianka lub
ścianka podziałowa, aby termometr znajdował się w temperaturze pokojowej otoczenia.
Nie jest zalecane mocowanie urządzenia do nieizolowanej termicznie ściany zewnętrznej,
w miejscu bezpośrednio oświetlanym przez słońce, ponad kaloryferami lub urządzeniami
elektrycznymi (w tym komputerami i lampami) lub pod wylotami klimatyzacji.
Prawidłowe przymocowanie urządzenia zapobiega splątaniu przewodu sondy z innym
sprzętem przy łóżku pacjenta.
1. Przymocuj urządzenie
tak, aby wszystkie inne
przedmioty znajdowały
się nie bliżej niż 10 cm
od obu stron i dolnej
części urządzenia.
2. Przymocuj
zawieszenie do ściany
na wysokości
maksymalnie 122 cm
nad podłogą.
3. Zamontuj zawieszenie
do ściany tak, aby
zapewnić przynajmniej
30 cm wolnej
przestrzeni ponad
urządzeniem. Umożliwi
to łatwe usuwanie oraz
przyłączanie sondy i
gniazda sondy lub
nakładanie osłonek na
sondę.
10
WSKANIKI WYŚWIETLACZA
Uszkodzenie urządzenia
Urządzenie nie działa prawidłowo. Aby uzyskać pomoc, skontaktowania się z
działem obsługi klienta firmy Welch Allyn.
Uszkodzona sonda
Sonda jest uszkodzona. Wymień sondę lub skontaktowania się z działem
obsługi klienta firmy Welch Allyn.
Utrata kontaktu z tkanką
Sonda straciła kontakt z tkanką pacjenta. Ikona znika po uzyskaniu
prawidłowego kontaktu. Ikona pojawi się później ponownie, na końcu pomiaru
temperatury. Zaleca się wykonanie jeszcze jednego odczytu temperatury.
Pole identyfikacji
Jest to siedmiomiejscowe pole, które umożliwia wykonywaną zgodnie z
potrzebami klienta identyfikację urządzenia za pomocą wybranych przez
użytkownika liter i cyfr. Instrukcje dotyczące konfiguracji znajdziesz w
podręczniku serwisowania modeli 690/692.
Ruchoma linia
Podczas pomiaru temperatury wokół wyświetlacza termometru porusza się
ciemny pasek.
Tryb doustny
Migająca ikona i/lub wyraz są wyświetlane, wskazując, że wybrano tryb
doustny.
Tryb pachowy u dorosłego
Migająca ikona i/lub wyraz są wyświetlane, wskazując, że wybrano tryb
pachowy u dorosłego.
Tryb pachowy pediatryczny
Migająca ikona i/lub wyraz są wyświetlane, wskazując, że wybrano tryb
pachowy pediatryczny.
Welch Allyn SureTemp Plus
Instrukcja użytkowania
Tryb odbytniczy
Migająca ikona i/lub wyraz są wyświetlane, wskazując, że wybrano tryb
odbytniczy.
Tryb monitorowania
Ta ikona jest wyświetlana w trybie monitorowania. Tryb monitorowania służy
do ciągłego monitorowania temperatury, gdy trudne sytuacje uniemożliwiają
dokładny pomiar temperatury w trybie normalnym. W przypadku pomiarów w
ustach i w odbycie zaleca się trzy minuty ciągłego monitorowania, aby uzyskać
dokładny odczyt temperatury. W przypadku pomiarów pod pachą zaleca się
pięć minut ciągłego monitorowania.
Temperatura pacjenta przekracza górną granicę zakresu pomiaru, tj.
43,3°C (110,0°F)
Temperatura pacjenta jest niższa niż dolna granica zakresu pomiaru, tj.
26,7°C (80,0°F)
Temperatura otoczenia przewyższa górną granicę zakresu pomiaru, tj.
40,0°C (104,0°F)
Temperatura otoczenia jest niższa niż dolna granica zakresu pomiaru, tj.
10,0°C (50,0°F)
Pomiar pulsu
Ta ikona wskazuje, że urządzenie jest w trybie pomiaru pulsu.
Bateria na wyczerpaniu
Na symbolu baterii pojawia się pojedyncza migająca linia. Nie ma to wpływu na
pracę urządzenia. Wymień baterie.
Bateria wyczerpana
Na wyświetlaczu pojawia się otwarty symbol baterii, a urządzenie nie działa.
Wymień baterie.
Tryb bezpieczeństwa
Urządzenie jest w trybie bezpieczeństwa. Włóż termometr do pojemnika na
ścianie, aby kontynuować normalną pracę urządzenia. Informacje na temat
włączania trybu bezpieczeństwa znajdziesz na strona 18 (tylko model 692).
11
12
Welch Allyn SureTemp Plus
POMIAR TEMPERATURY W USTACH
Użyj sondy z niebieskim przyciskiem wyrzutnika i niebieskiego gniazda sondy
W warunkach prawidłowego użytkowania termometr SureTemp Plus mierzy dokładnie
temperaturę w jamie ustnej w ciągu około 4–6 sekund. Zdolność termometru SureTemp
Plus do dokładnego pomiaru temperatury w jamie ustnej wymaga właściwej techniki
użytkowania.
POMIAR TEMPERATURY W JAMIE USTNEJ
OSTRZEŻENIE Nie przystępuj do pomiaru temperatury pacjenta bez
jednorazowej osłonki do sondy firmy Welch Allyn. Takie postępowanie może
spowodować dyskomfort u pacjenta, krzyżowe przeniesienie zakażenia i
błędne odczyty temperatury.
1. Upewnij się, że zamontowano sondę doustną (niebieski przycisk wyrzutnika) i
niebieskie gniazdo sondy.
2. Trzymając kciukiem rękojeść sondy i dwoma palcami rowki rękojeści, wyjmij sondę z
gniazda.
3. Obserwując migającą ikonę głowy na wyświetlaczu urządzenia,upewnij się, że w
ybrana jest ikona trybu doustnego. Jeśli ikona nie miga, naciskaj przycisk
Wybór trybu, aż pojawi się ikona głowy.
4. Załóż osłonkę na sondę, wkładając sondę do osłonki i naciskając rękojeść sondy
mocno w dół. Rękojeść sondy poruszy się lekko, by wejść w osłonkę.
.
Używaj wyłącznie osłonek na sondę firmy Welch Allyn. Używanie osłonek na
sondę innych producentów lub nieużywanie osłonki może spowodować błędy
bądź niedokładność pomiaru temperatury.
5. Kiedy miga wskaźnik trybu doustnego, szybko włóż
końcówkę sondy pod język pacjenta po jednej lub
drugiej stronie jamy ustnej, tak aby sięgnąć tylnej
kieszonki podjęzykowej. Poinstruuj pacjenta, aby
zacisnął wargi wokół sondy.
Kieszonka PodjÍzykowa
6. Podczas całego procesu pomiaru utrzymuj sondę na
miejscu, tak aby końcówka sondy pozostawała w
kontakcie z tkanką jamy ustnej. Na wyświetlaczu
pojawią się obracające się „chodzące” linie, wskazując
trwanie pomiaru.
7. Po osiągnięciu ostatecznej temperatury urządzenie
wyda trzykrotny dźwięk. Na ekranie wyświetlą się
miejsce pomiaru, skala temperatury i temperatura pacjenta. Ostateczna temperatura
pozostanie wyświetlona przez 30 sekund.
8. Jeśli nie możesz poprawnie zmierzyć temperatury pacjenta w
normalnym trybie, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb
monitorowania. W tym trybie czas pomiaru jest wydłużony. Powtórz
pomiar temperatury w normalnym trybie w przeciwległej kieszonce
podjęzykowej lub utrzymuj sondę na miejscu przez trzy minuty w trybie
monitorowania. Termometr nie wyda dźwięku, aby zasygnalizować ostateczną
temperaturę. Zapisz temperaturę przed wyjęciem sondy z miejsca pomiaru, ponieważ
odczyt temperatury nie zostanie zachowany w pamięci.
Instrukcja użytkowania
13
OSTRZEŻENIE W trybie doustnym nie jest zalecane długoterminowe ciągłe
monitorowanie pacjenta ponad trzy minuty.
9. Po zakończeniu pomiaru temperatury wyjmij sondę z ust pacjenta. Zdejmij osłonkę z
sondy, silnie naciskając przycisk wyrzutnika na szczycie sondy.
10. Ponownie włóż sondę do gniazda. Wyświetlacz stanie się pusty.
Czynności wykonywane przez pacjenta mogą zakłócać dokładność
odczytów temperatury w jamie ustnej. Przyjmowanie ciepłych lub zimnych
płynów, jedzenie, żucie gumy lub miętowych cukierków, mycie zębów,
palenie lub wykonywanie ciężkiej pracy może wpłynąć na pomiar
temperatury w okresie do 20 minut od zakończenia tych czynności.
POMIAR TEMPERATURY POD PACHĄ
Użyj sondy z niebieskim przyciskiem wyrzutnika i niebieskiegogniazda sondy
Termometr SureTemp Plus, jeśli jest prawidłowo używany, mierzy dokładnie temperaturę
pod pachą u pacjentów pediatrycznych (w wieku 17 lat i młodszych) w ciągu około 10–13
sekund, a u pacjentów dorosłych (18 lat i starszych) w ciągu około 12–15 sekund.
PRZEŁĄCZANIE TERMOMETRU W TRYB PACHOWY
OSTRZEŻENIE Nie przystępuj do pomiaru temperatury pacjenta bez
jednorazowej osłonki do sondy firmy Welch Allyn. Takie postępowanie może
spowodować dyskomfort u pacjenta, krzyżowe przeniesienie zakażenia i
błędne odczyty temperatury.
1. Upewnij się, że zamontowano sondę pachową (niebieski przycisk wyrzutnika) i
niebieskie gniazdo sondy.
2. Trzymając kciukiem rękojeść sondy i dwoma palcami rowki rękojeści, wyjmij sondę z
gniazda.
3. Obserwując migającą ikonę pachy na wyświetlaczu
urządzenia, upewnij się, że wybrana jest ikona trybu
pachowego. Jeśli ta ikona nie miga, naciśnij przycisk
Wybór trybu, aby wybrać tryb pachowy u dorosłego
lub pachowy pediatryczny.
Ikona trybu
pachowego u
dorosłego
Ikona trybu
pachowego
pediatrycznego
Przestroga Aby zapewnić optymalną dokładność, zawsze sprawdzaj, czy
wybrano właściwy tryb pachowy.
Po pomiarze temperatury i po ponownym włożeniu sondy do gniazda
urządzenie wraca do swojego pierwotnego trybu miejsca pomiaru.
14
Welch Allyn SureTemp Plus
POMIAR TEMPERATURY POD PACHĄ
Przestroga Nie mierz temperatury pod pachą przez ubranie pacjenta.
Wymagany jest bezpośredni kontakt pomiędzy skórą pacjenta a sondą.
1. Załóż osłonkę na sondę, wkładając sondę do osłonki i naciskając rękojeść sondy
mocno w dół. Rękojeść sondy poruszy się lekko, by wejść w osłonkę.
Używaj wyłącznie osłonek na sondę firmy Welch Allyn. Używanie osłonek na
sondę innych producentów lub nieużywanie osłonki może spowodować błędy
bądź niedokładność pomiaru temperatury.
2. Kiedy miga właściwy wskaźnik trybu pachowego, unieś ramię pacjenta, tak aby cała
pacha była łatwo widoczna. Umieść sondę w dole pachowym tak wysoko, jak to
możliwe. Nie pozwól, aby końcówka sondy weszła w kontakt z pacjentem do chwili,
gdy sonda zostanie umieszczona w miejscu pomiaru. Jakikolwiek wcześniejszy
kontakt pomiędzy końcówką sondy a tkanką lub innym materiałem może spowodować
niedokładne odczyty.
3. Upewnij się, że końcówka sondy jest całkowicie otoczona przez tkanki pachy, i
przesuń ramię tak, by przylegało do ciała pacjenta. Utrzymuj ramię pacjenta w tej
pozycji i nie pozwól na ruch ramienia lub sondy podczas pomiaru. Na wyświetlaczu
pojawią się obracające się „chodzące” linie, wskazując trwanie pomiaru.
4. Po osiągnięciu ostatecznej temperatury urządzenie wyda trzykrotny dźwięk. Na
ekranie wyświetlone zostaną miejsce pomiaru, skala temperatury i temperatura
pacjenta. Ostateczna temperatura pozostanie wyświetlona przez 30 sekund.
5. Jeśli nie możesz poprawnie zmierzyć temperatury pacjenta w
normalnym trybie, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb
monitorowania. W tym trybie czas pomiaru jest wydłużony. Powtórz
pomiar temperatury w normalnym trybie w przeciwległym dole
pachowym lub utrzymuj sondę na miejscu przez pięć minut w trybie monitorowania.
Termometr nie wyda dźwięku, aby zasygnalizować ostateczną temperaturę. Zapisz
temperaturę przed wyjęciem sondy z miejsca pomiaru, ponieważ odczyt temperatury
nie zostanie zachowany w pamięci.
OSTRZEŻENIE W trybie pachowym nie jest zalecane długoterminowe ciągłe
monitorowanie pacjenta przez ponad pięć minut.
6. Po zakończeniu pomiaru temperatury wyjmij sondę z dołu pachowego pacjenta.
Zdejmij osłonkę z sondy, silnie naciskając przycisk wyrzutnika na szczycie sondy.
7. Ponownie włóż sondę do gniazda. Wyświetlacz stanie się pusty.
Kontakt sondy z elektrodami, bandażami itp., słaby kontakt z tkanką,
pomiar temperatury przez ubranie lub przedłużona ekspozycja pachy na
powietrze otoczenia może spowodować niedokładne odczyty temperatury.
Instrukcja użytkowania
15
POMIAR TEMPERATURY W ODBYCIE
Użyj sondy z czerwonym przyciskiem wyrzutnika i czerwonego gniazda sondy
W warunkach prawidłowego użytkowania termometr SureTemp Plus mierzy dokładnie
temperaturę w odbycie w ciągu około 10–13 sekund.
POMIAR TEMPERATURY W ODBYCIE
OSTRZEŻENIE Nie przystępuj do pomiaru temperatury pacjenta bez
jednorazowej osłonki do sondy firmy Welch Allyn. Takie postępowanie może
spowodować dyskomfort u pacjenta, krzyżowe przeniesienie zakażenia i
błędne odczyty temperatury.
1. Upewnij się że zamontowano sondę odbytniczą (czerwony przycisk wyrzutnika) i
czerwone gniazdo sondy. Po zamontowaniu czerwonej sondy odbytniczej i gniazda
sondy urządzenie będzie działać w trybie odbytniczym.
2. Trzymając kciukiem rękojeść sondy i dwoma palcami rowki rękojeści, wyjmij sondę z
gniazda.
3. Obserwuj migoczącą ikonę dolnej części ciała na wyświetlaczu urządzenia.
Załóż osłonkę na sondę, wkładając sondę do osłonki i naciskając rękojeść sondy
mocno w dół. Rękojeść sondy poruszy się lekko, by wejść w osłonkę.
Używaj wyłącznie osłonek na sondę firmy Welch Allyn. Używanie osłonek na
sondę innych producentów lub nieużywanie osłonki może spowodować
błędy bądź niedokładność pomiaru temperatury.
4. Gdy miga wskaźnik trybu odbytniczego, jedną ręką rozchyl pośladki pacjenta.
Używając drugiej ręki, delikatnie umieść sondę w odbytnicy, na głębokości tylko 1,5
cm (mniejszej u niemowląt i dzieci). Można użyć środka nawilżającego.
OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe włożenie sondy może spowodować
perforację jelita.
5. Przechyl sondę tak, aby jej końcówka kontaktowała się z tkankami. Rozchylając
pośladki, pozostaw rękę i utrzymuj sondę na miejscu przez cały czas trwania pomiaru.
Na wyświetlaczu pojawią się obracające się „chodzące” linie, wskazując trwanie
pomiaru.
6. Po osiągnięciu ostatecznej temperatury urządzenie wyda trzykrotny dźwięk. Na
ekranie zostaną wyświetlone miejsce pomiaru, skala temperatury i temperatura
pacjenta. Ostateczna temperatura pozostanie wyświetlona przez 30 sekund.
7. Jeśli nie możesz poprawnie zmierzyć temperatury pacjenta w
normalnym trybie, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb
monitorowania. W tym trybie czas pomiaru jest wydłużony. Powtórz
pomiar temperatury w normalnym trybie lub utrzymuj sondę na miejscu
przez trzy minuty w trybie monitorowania. Termometr nie wyda
dźwięku, aby zasygnalizować ostateczną temperaturę. Zapisz temperaturę przed
wyjęciem sondy z miejsca pomiaru, ponieważ odczyt temperatury nie zostanie
zachowany w pamięci.
OSTRZEŻENIE W trybie odbytniczym nie jest zalecane długoterminowe ciągłe
monitorowanie pacjenta ponad trzy minuty.
8. Po zakończeniu pomiaru temperatury wyjmij sondę z odbytnicy pacjenta. Zdejmij
osłonkę z sondy, silnie naciskając przycisk wyrzutnika na szczycie sondy.
16
Welch Allyn SureTemp Plus
9. Ponownie włóż sondę do gniazda. Wyświetlacz stanie się pusty.
10. Umyj ręce.
Mycie rąk znacznie zmniejsza ryzyko krzyżowego przeniesienia zakażenia
oraz zakażeń szpitalnych.
POMIAR TEMPERATURY W TRYBIE
MONITOROWANIA
Używaj sondy z niebieskim przyciskiem wyrzutnika (doustna/ pachowa) lub
czerwonym przyciskiem wyrzutnika (odbytnicza)
Tryb monitorowania pokazuje temperaturę sondy w sposób ciągły dopóty, dopóki sonda
znajduje się w miejscu pomiaru, a temperatura pacjenta pozostaje w zakresie działania
sondy. W trybie monitorowania temperatura pacjenta w ustach lub w odbycie osiąga
ostateczną równowagę przeciętnie w ciągu trzech minut. W trybie monitorowania
temperatura pod pachą osiąga równowagę przeciętnie w ciągu pięciu minut.
W trybie monitorowania wartości temperatur nie są przechowywane w
pamięci do późniejszego przywołania.
POMIAR TEMPERATURY ZA POMOCĄ TRYBU MONITOROWANIA
OSTRZEŻENIE Nie przystępuj do pomiaru temperatury pacjenta bez
jednorazowej osłonki do sondy firmy Welch Allyn. Takie postępowanie może
spowodować dyskomfort u pacjenta, krzyżowe przeniesienie zakażenia i
błędne odczyty temperatury.
1. Upewnij się, że zamontowano zarówno sondę w odpowiednim kolorze (doustna/
pachowa lub odbytnicza), jak i odpowiadające jej gniazdo sondy.
2. Trzymając kciukiem rękojeść sondy i dwoma palcami rowki rękojeści, wyjmij sondę z
gniazda.
3. Załóż osłonkę na sondę, wkładając sondę do osłonki i naciskając rękojeść sondy
mocno w dół. Rękojeść sondy poruszy się lekko, by wejść w osłonkę.
Używaj wyłącznie osłonek na sondę firmy Welch Allyn. Używanie osłonek
na sondę innych producentów lub nieużywanie osłonki może spowodować
błędy bądź niedokładność pomiaru temperatury.
4. Zmierz temperaturę pacjenta, używając normalnego trybu doustnego, odbytniczego,
pachowego pediatrycznego lub pachowego u dorosłego, jak opisano wcześniej.
5. Po wyświetleniu temperatury nadal utrzymuj sondę w miejscu pomiaru.
6. Naciskaj przycisk Wybór trybu, aż na wyświetlaczu pokaże się
wskaźnik trybu monitorowania.
7. Utrzymuj termometr na miejscu przez wymagany czas:
w jamie ustnej 3 minuty
pod pachą
5 minuty
w odbytnicy
3 minuty
OSTRZEŻENIE W żadnym trybie nie jest zalecane długoterminowe ciągłe
monitorowanie pacjenta ponad 3–5 minut.
Instrukcja użytkowania
17
8. Przed wyjęciem sondy z miejsca pomiaru zapisz temperaturę.
9. Zdejmij osłonkę z sondy, silnie naciskając przycisk wyrzutnika na szczycie sondy.
10. Aby wyzerować wyświetlacz i przywrócić termometr do trybu normalnego, włóż sondę
do gniazda sondy. Termometr nie wyda dźwięku, aby zasygnalizować ostateczną
temperaturę.
Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb normalny, jeśli sonda zostanie
wyjęta z gniazda i nie zostanie ponownie włożona w ciągu 60 sekund
bezczynności.
18
Welch Allyn SureTemp Plus
ZABEZPIECZENIA URZĄDZENIA
Termometr SureTemp, model 692, jest wyposażony w elektroniczne opcje
zabezpieczające, zaprojektowane, aby zmniejszyć ryzyko kradzieży. Opcje te to funkcje
zabezpieczające Temperature Count i Instant-On.
TEMPERATURE COUNT (ODLICZANIE POMIARU TEMPERATURY)
Funkcja zabezpieczająca Temperature Count pozwala wykonać zaprogramowaną liczbę
pomiarów temperatury, po której przekroczeniu urządzenie przechodzi w stan alarmu
bezpieczeństwa. Dostępne do wyboru liczby pomiarów to 25, 50, 100 i 200. Jeśli
urządzenie zbliży się do ostatniego odczytu, jako ostrzeżenie pokazany zostanie napis
SECURITY COUNT (ZABEZPIECZENIE ODLICZANIA) wraz z liczbą oznaczającą
ostatnie 5 pomiarów temperatury (tj. 5,4,3,2,1), pozostających na liczniku zabezpieczenia.
Kiedy urządzenie wejdzie w stan alarmu, wyda dźwięk trwający około 10 sekund. W tym
momencie na wyświetlaczu zostanie pokazany napis SEC (sek.) wraz z napisem
SECURITY COUNT (ZABEZPIECZENIE ODLICZANIA) w polu identyfikacyjnym w lewym
górnym rogu ekranu. Później urządzenie ulega zablokowaniu. Ponowne umieszczenie
urządzenia w uchwycie ściennym powoduje wyzerowanie odliczania pomiarów. Jeśli
odliczanie ustawione jest na „0”, funkcja odliczania pomiarów temperatury jest wyłączona
i nie pojawi się żaden alarm zabezpieczający.
Informacje na temat ustawiania funkcji zabezpieczającej Temperature Count znajdują się
w podręczniku technicznym.
INSTANT-ON (GOTOWOŚĆ)
Kiedy włączona jest funkcja Instant-On, urządzenie przechodzi w stan alarmu
zabezpieczającego w ciągu pięciu sekund po wyjęciu z uchwytu ściennego. Kiedy
urządzenie przechodzi w stan alarmowy, wydaje ciągły dźwięk i pokazuje napis SEC
(sek.) na wyświetlaczu. Naciśnięcie przycisku Wybór trybu podczas wyjmowania sondy z
gniazda sondy w ciągu 30 sekund po wyjęciu z uchwytu ściennego powoduje
wyzerowanie alarmu i pozwala używać urządzenie. Ponowne włożenie urządzenia do
uchwytu ściennego powoduje też wyzerowanie alarmu dźwiękowego.
Opcje funkcji Instant-On to ON (włączona) i OFF (wyłączona). W ustawieniu OFF nie
pojawi się alarm dźwiękowy.
Informacje na temat ustawiania funkcji zabezpieczającej Instant-On znajdują się w
podręczniku technicznym.
KONSERWACJA
WYMIANA BATERII
1. Zdejmij pudełko z osłonkami na sondę z pojemnika na osłonki na sondę w tylnej
części urządzenia.
2. Odłącz sondę i gniazdo sondy.
3. Wciśnij chropowate uchwyty po obu stronach urządzenia do wewnątrz, aby zdjąć
pokrywę baterii z tyłu urządzenia.
4. Wyjmij trzy baterie alkaliczne AA 1,5 V i włóż trzy nowe baterie alkaliczne AA 1,5 V.
Dopasuj biegunowość (+/–) każdej baterii do symboli +/– wewnętrz komory baterii.
OSTRZEŻENIE Używaj wyłącznie baterii alkalicznych AA 1,5 V. Użycie baterii
jakiegokolwiek innego typu lub rozmiaru może uszkodzić termometr i
spowodować uraz użytkownika.
Instrukcja użytkowania
19
5. Zatrzaśnij pojemnik na osłonki na próbki z powrotem na właściwym miejscu.
6. Ponownie przyłącz sondę i gniazdo sondy.
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, wyjmij baterie, aby
uniknąć ewentualnego uszkodzenia termometru, spowodowanego wyciekiem
elektrolitu z baterii.
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
Regularnie czyść i dezynfekuj urządzenie zgodnie z zasadami przyjętymi w danym ośrodku lub gdy
doszło do jego skażenia.
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA TERMOMETRU I SONDY
Przecieraj termometr I SONDY odpowiednią chusteczką nasączoną niskim lub średnim
stężeniem środka czyszczącego/ dezynfekującego dla zakładów opieki zdrowotnej, który
jako czynny składnik dezynfekujący zawiera 1:10 roztwór podchlorynu sodu (wybielacz)
lub alkohol izopropylowy. Należy przestrzegać instrukcji producenta chusteczek
dotyczących odpowiedniego stosowania, czasów kontaktu oraz obowiązujących
ostrzeżeń i środków ostrożności.
Przestroga NIE zanurzaj ani NIE mocz termometru lub sondy w żadnym
płynie.
Przestroga Do sterylizacji termometru lub sondy NIE stosuj pary, gorącego
powietrza ani sterylizacji gazowej.
Przestroga NIE sterylizuj termometru ani sondy w autoklawie.
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA WYJMOWANEGO GNIAZDA SONDY
•
Wyjmij gniazdo sondy z urządzenia. Odłącz zatrzaskowe złącze sondy, aby podczas
czyszczenia gniazda sondy urządzenie nie było zasilane z baterii.
•
Oczyść wewnętrzną powierzchnię sondy, zmywając powierzchnię ściereczką
zamoczoną w zawiera 1:10 roztwór podchlorynu sodu (wybielacz) lub alkohol
izopropylowy. Oczyść zewnętrzną powierzchnię gniazda, zmywając lub przecierając
powierzchnię jednym z wyżej wymienionych roztworów. Zamocz gniazdo w roztworze
łagodnego detergentu, jeśli jest to konieczne do jego oczyszczenia.
Przestroga NIE używaj twardych lub ostrych przedmiotów do czyszczenia
gniazda sondy. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia gniazda i
nieprawidłowej pracy urządzenia.
Przestroga Do sterylizacji gniazda sondy NIE stosuj pary, gorącego powietrza
ani sterylizacji gazowej.
Przestroga NIE sterylizuj gniazda sondy w autoklawie.
•
Przed ponownym montażem urządzenia dokładnie osusz wszystkie powierzchnie.
•
Ponownie przyłącz zatrzaskowe złącze sondy do termometru. Upewnij się, że złącze
zatrzasnęło się na miejscu.
•
Ponownie zamontuj gniazdo sondy w termometrze i zatrzaśnij gniazdo na miejscu.
•
Włóż sondę do gniazda.
20
Welch Allyn SureTemp Plus
UTYLIZACJA
UTYLIZACJA URZĄDZENIA
Niniejsze urządzenie nie zawiera materiałów niebezpiecznych. Można je wyrzucać bez
ryzyka dla środowiska. Przed wyrzuceniem urządzenia usuń baterie.
UTYLIZACJA BATERII
Usuń użyte baterie we właściwy sposób. Skonsultuj się z miejscowym urzędem ds.
surowców wtórnych w celu uzyskania informacji o właściwych procedurach.
CHARAKTERYSTYKA I DANE TECHNICZNE
Zakres temperatur otoczenia w czasie pracy od 10,0°C do 40,0°C (od 50,0°F do 104,0°F)
Zakres wysokości n.p.m. przy pracy
urządzenia
od -170 m do +4877 m
Zakres temperatur pacjenta
od 26,7°C do 43,3°C (od 80,0°F do 110,0°F)
Czas mierzenia temperatury*
w jamie ustnej: około 4–6 sekund
pod pachą u dorosłego (18 lat i więcej):
około 12–15 sekund
pod pachą u dziecka (17 lat i mniej): około
12–13 sekund
w odbytnicy: około 10–13 sekund
Temperatura podczas transportu/
przechowywania
od -25°C do +55°C (od -13°F do +131°F)
Dokładność kalibracji
+/- 0,1°C (0,2°F) (tryb monitorowania)
Wilgotność
od 15 do 95% bez skraplania
Wymiary
215 mm x 81 mm x 62 mm
(8,46 cala x 3,18 cala x 2,43 cala)
Masa
357 gramów
Zasilanie
(3) baterie 1,5 V typu AA
Klasyfikacja urządzenia
IPX
Urządzenie klasy 2, działanie ciągłe
Sprzęt inny niż AP lub APG
Brak zabezpieczenia przed
przedostawaniem się wody.
* Czas pomiaru zależy od umiejscowienia sondy i stanu pacjenta. Czasy pomiaru
temperatury nie obejmują czasu kontaktu-wykrycia tkanki ani czasu potrzebnego do
umieszczenia sondy w miejscu pomiaru.
Instrukcja użytkowania
21
CZĘŚCI ZAMIENNE ORAZ AKCESORIA
Aby złożyć zamówienie na części zamienne lub akcesoria, skontaktowania się z
najbliższym biurem firmy Welch Allyn.
SERWISOWANIE
Z wyjątkiem wymiennych baterii AA, urządzenie nie zawiera żadnych elementów, które
może serwisować użytkownik. W celu serwisowania lub naprawy należy zwrócić
termometr do autoryzowanego centrum serwisowego Welch Allyn. Prosimy zapoznać się
z podręcznikiem technicznym.
POLITYKA SERWISOWA FIRMY WELCH ALLYN
Wszelkie naprawy dokonywane w ramach gwarancji może przeprowadzać lub
zatwierdzać wyłącznie centrum serwisowe firmy Welch Allyn. Nieupoważnione naprawy
skutkują unieważnieniem gwarancji. Produkty, dla których minął termin gwarancji,
powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektroników lub centrum serwisowe
Welch Allyn.
KONTAKT Z FIRMĄ WELCH ALLYN
W razie napotkania problemów ze sprzętem, których nie udaje się rozwiązać,
skontaktowania się z najbliższym centrum serwisowym Welch Allyn, aby uzyskać pomoc.
Przed zwróceniem produktu do naprawy konieczne jest uprzednie uzyskanie autoryzacji
firmy Welch Allyn. Jeśli celem wykonania naprawy lub serwisowania zalecono
użytkownikowi zwrot produktu do firmy Welch Allyn, należy uzgodnić termin naprawy z
najbliższym centrum serwisowym Welch Allyn.
Personel serwisujący Welch Allyn dostarczy numer autoryzacji zwrotu produktu (RMA –
Return Materials Authorization). Ten numer należy nadrukować na zewnętrznej części
pudełka, w którym wysyłany jest produkt.
Firma Welch Allyn nie akceptuje zwrotów, na których brak jest numeru
RMA.
OGRANICZONA GWARANCJA
TRZYLETNIA OGRANICZONA GWARANCJA NA MODEL 692 I DWULETNIA
OGRANICZONA GWARANCJA NA MODEL 690
Na sprzęt zakupiony w firmie Welch Allyn, Inc. (Welch Allyn) udzielana jest gwarancja
braku wad materiałowych i wykonania, pod warunkiem użytkowania i serwisowania w
prawidłowy sposób, na okres trzech lat dla modelu 692 i na okres dwóch lat dla modelu
690 od daty pierwszej dostawy z firmy Welch Allyn. Gwarancja ta będzie spełniona przez
firmę Welch Allyn lub jej miejscowych przedstawicieli, którzy naprawią lub wymienią –
według uznania firmy Welch Allyn – każdą taką wadę, bez opłat za części i robociznę.
Firma Welch Allyn musi zostać poinformowana telefonicznie o wadliwym produkcie, a
przedmiot wraz z numerem RMA dostarczanym przez firmę Welch Allyn musi zostać
natychmiast zwrócony do firmy Welch Allyn, bezpiecznie zapakowany i z uiszczoną z góry
opłatą pocztową. Utrata lub uszkodzenie podczas transportu stanowi ryzyko nabywcy.
22
Welch Allyn SureTemp Plus
Firma Welch Allyn nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z używaniem
produktu Welch Allyn, który (1) ma nieczytelny numer seryjny, (2) był naprawiany przez
osobę inną niż autoryzowany przedstawiciel firmy Welch Allyn, (3) został poddany
przeróbkom, (4) był używany w inny sposób, niż zaleca to instrukcja, bądź (5) był używany
w nieprawidłowy sposób lub eksponowany na ekstremalne warunki środowiskowe.
JEDNOROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA NA SONDY I OSŁONKI DO SOND
Firma Welch Allyn gwarantuje, że sondy i osłonki na sondę w momencie kupna spełniają
wymogi firmy Welch Allyn dotyczące produktu i są pozbawione pierwotnych wad
materiałowych lub wykonania przy normalnym korzystaniu i serwisowaniu przez okres
jednego roku od daty pierwszej dostawy takiego produktu do klienta od dystrybutora albo
w imieniu dystrybutora. Osłonki na sondę przeznaczone są do jednokrotnego użycia.
90-DNIOWA OGRANICZONA GWARANCJA NA WYJMOWANE GNIAZDA SONDY
Na wyjmowane gniazda sondy (niebieskie doustne i czerwone odbytnicze) udzielana jest
gwarancja braku wad materiałowych lub wykonania przy normalnym korzystaniu i
serwisowaniu przez okres dziewięćdziesięciu dni od daty pierwszej dostawy z firmy Welch
Allyn.
JEST TO JEDYNA GWARANCJA, ZASTĘPUJĄCA WSZELKIE INNE DOROZUMIANE
GWARANCJE LUB GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONEGO CELU BĄDŹ INNE GWARANCJE JAKOŚCI, ZARÓWNO
WYRAŻONE WPROST, JAK I DOMNIEMANE. FIRMA WELCH ALLYN NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, PRZYPADKOWE ANI BĘDĄCE
NASTĘPSTWEM SPRZEDAŻY, UŻYWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO
FUNKCJONOWANIA URZĄDZENIA, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY. USZKODZENIA,
ZA KTÓRE FIRMA WELCH ALLYN NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI, OBEJMUJĄ –
ALE NIE SĄ OGRANICZONE WYŁĄCZNIE DO – UTRATĘ DOCHODU LUB ZYSKU,
KOSZTY WYNIKAJĄCE Z PRZESTOJU W PRACY ORAZ UTRATĘ MOŻLIWOŚCI
UŻYWANIA URZĄDZENIA.
CENTRA SERWISOWE
Informacje na temat produktu Welch Allyn można uzyskać skontaktowania na działu
pomocy technicznej firmy Welch Allyn:
http://www.welchallyn.com/about/company/locations.htm
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
Tel: +1 800 535 6663
Fax: +1 315 685 3361
www.welchallyn.com
Materiał numer 105621
DIR# 80018595 wersja A
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards