PLAN WYNIKOWY KLASA IV-WIKING nr dopuszczenia DKW

advertisement
PLAN WYNIKOWY KLASA IV-WIKING nr dopuszczenia DKW-4014-55/99
DZIAŁ PROGRAMU TREŚCI
PROGRAMOWE
Licz.
godz
WYMAGANIA PROGRAMOWE
Wymagania podstawowe – zakres wiadomości i
Wymagania
umiejętności na ocenę dopuszczającą, dostateczną
ponadpodstawowe – zakres wiadomości i
UCZEŃ:
umiejętności na ocenę dobrą, bardzo
dobrą, celującą
UCZEŃ :
WARUNKI I SPOSOBY UCZENIA SIĘ
Warunki sprzyjające
uczeniu się
1
-zna czynniki ułatwiające i utrudniające proces uczenia
się
-organizuje sobie w domu optymalne warunki uczenia się
-wymienia kilka zasad prawidłowego organizowania zajęć
w ciągu dnia
Jak będziesz się uczyć
przyrody?
Uczymy się pracować w
grupie
2
-potrafi korzystać z podręcznika
-wymienia źródła wiedzy o przyrodzie
-potrafi wykorzystać podręcznik do nauki przyrody
-odczytuje informacje z rysunku i schematu
-wymienia czasopisma przyrodnicze
-posługuje się atlasami i tablicami
-podaje przykłady pełnienia różnych ról społecznych
przez ludzi i związanych z nimi obowiązków
-pracując w zespole potrafi rozwiązywać proste zadania
sytuacyjne
-nawiązuje dobre kontakty z rówieśnikami i innymi
osobami
-omawia zachowania sprzyjające nawiązywaniu dobrych
-ocenia efekty własnego uczenia się
-przyjmuje większą odpowiedzialność za
swoją naukę
-uzasadnia wpływ prawidłowego trybu
życia na jakość pracy i dobre
samopoczucie
-wskazuje wartość zdrowotną
wypoczynku czynnego i biernego
-dostrzega związek między trybem życia
a złym samopoczuciem i
niepowodzeniami w szkole
-ocenia przydatność różnych źródeł w
uczeniu się przyrody
-samodzielnie i twórczo rozwija swoje
uzdolnienia
-z pomocą nauczyciela ustala miejsca
siedzące kolegów w klasie
-ustala przyczyny, od których zależy, że
czuje się dobrze w towarzystwie jednych
osób, a źle w towarzystwie innych
kontaktów z otoczeniem
Uczymy się prowadzić
obserwacje
1
-prowadzi obserwację i doświadczenia pod kierunkiem
nauczyciela
-przeprowadza obserwację i doświadczenia wg instrukcji
-dostrzega różnicę między obserwacją i doświadczeniem
-sporządza notatkę z prowadzonych obserwacji i
doświadczeń
-wymienia przyrządy służące do obserwacji
przyrodniczych (lornetka, lupa, mikroskop, wiatromierz,
kompas)
-wyróżnia rodzaje obserwacji i ocenia
ich przydatność w zdobywaniu wiedzy
-formułuje wnioski z przeprowadzonych
obserwacji i doświadczeń
SKŁADNIKI SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I ICH WYKORZYSTANIE
Składniki środowiska
1
Zasoby przyrody
1
Człowiek zmienia
środowisko swojego życia
2
-wymienia elementy przyrody
-rozróżnia niektóre elementy przyrody martwej i żywej
-dokonuje podziału na przyrodę ożywioną i nieożywioną
-uzasadnia wybór elementów przyrody ożywionej i
nieożywionej
-wymienia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody
-z pomocą nauczyciela definiuje je
-wie, dlaczego należy oszczędnie gospodarować zasobami
przyrody
-wie, że nieodnawialne zasoby przyrody powstały na
przestrzeni wielu milionów lat
-wymienia zasoby przyrody występujące w regionie
-wyjaśnia znaczenie krajobraz
-wymienia jego elementy
-opisuje cechy lokalnego krajobrazu
-opisuje cechy krajobrazu miejskiego i wiejskiego na
podstawie obserwacji bezpośrednich i źródeł pośrednich
(fotografie, rysunki, filmy)
-rozróżnia składniki środowiska
naturalnego i przekształconego
-wskazuje w swoim otoczeniu naturalne i
przekształcone składniki środowiska
-uzasadnia dlaczego jedne zasoby
przyrody odnawiają się, a inne nie
-wymienia zabytki i nowo zbudowane
obiekty handlowe w swojej miejscowości
-wyjaśnia związki między środowiskiem
lokalnym a innymi regionami
(powiązania transportowe, handlowe,
kulturalne)
-analizuje rodzaje i funkcje zabudowy w
okolicy szkoły
Co możemy zrobić, aby jak
najmniej szkodzić
środowisku, w którym
żyjemy?
1
-określa ilość zużytej w gospodarstwie domowym wody
-ocenia w przybliżeniu ilość odpadów we własnym domu
-zaplanować postępowanie domowników (rówieśników) z
przedmiotami bezużytecznymi w domu, odpadkami i
śmieciami
-podaje sposoby oszczędzania wody, które sam może
stosować
-dowodzi, że zanieczyszczenia
znajdujące się w powietrzu i glebie
zanieczyszczają również wodę w
przyrodzie
-rozróżnia ekoznaki na opakowaniach
-przeprowadza wywiad na temat tego, co
dzieje się ze ściekami i odpadami we
własnej miejscowości
ODDZIAŁYWANIA W PRZYRODZIE
Z czego zbudowany jest
otaczający nas świat?
1
-umiejętnie stosuje określenie substancja
-wie, co to są przewodniki i izolatory cieplne
-przeprowadza doświadczenia wg instrukcji
-porównuje przewodniki z izolatorami cieplnymi
-sporządza notatkę z przeprowadzonych doświadczeń
-proponuje doświadczenie związane z
badaniem przewodnictwa cieplnego
-formułuje wnioski z przeprowadzonych
doświadczeń
Wszystko jest przyciągane
przez Ziemię
1
-wie, że w kosmosie nie występuje
zjawisko przyciągania
Jak oddziałują magnesy?
1
Obserwujemy zjawisko
elektryzowania się ciał
1
Poznajemy oddziaływania
bezpośrednie
1
-wymienia przykłady świadczące o istnieniu przyciągania
ziemskiego
-rozumie pojęcie oddziaływanie grawitacyjne
-podaje skutki oddziaływania grawitacyjnego
-wymienia urządzenia z własnego otoczenia, w których
zastosowano magnesy
-bada oddziaływanie magnesu na różne przedmioty
-wie, jak otrzymać igłę magnetyczną
-podaje charakterystyczne cechy oddziaływania
magnetycznego
-podaje przykłady elektryzowania się ciał z życia
codziennego
-wskazuje podobieństwa między oddziaływaniem
elektrycznym a magnetycznym
-zna sposoby zapobiegania nadmiernemu elektryzowaniu
się przedmiotów
-rozpoznaje oddziaływanie bezpośrednie
-dokonuje podziału na skutki związane z ruchem i skutki
związane ze zmiana kształtu (chwilowe i trwałe)
-porównuje oddziaływanie magnetyczne
z grawitacyjnym
-proponuje nowe sposoby zapobiegania
elektryzowaniu się
-analizuje przykłady różnych
oddziaływań bezpośrednich i ich skutki
Żyjemy w świecie
dźwięków
-wymienia różne dźwięki
-opisuje ich pochodzenie
-podaje ich zastosowanie
ORIENTACJA W SRODOWISKU NAJBLIZSZEJ OKOLICY
Widnokrąg zmienia się wraz
1
-wie, co to jest linia widnokręgu
ze zmianą punktu
-umie wskazać w terenie linię widnokręgu
obserwacyjnego
-wykazuje zależności pomiędzy widnokręgiem a
miejscem, w którym się znajduje
-podaje sposoby ograniczenia hałasu w
szkole
Świat jest pełen światła
Powstawanie cienia
2
-wyjaśnia zjawisko powstawania cienia
Widoma wędrówka Słońca
nad widnokręgiem
Wyznaczanie kierunków
głównych i pośrednich przy
użyciu kompasu
Ćwiczenia w wyznaczaniu
kierunków głównych i
pośrednich
3
1
-rozróżnia naturalne i sztuczne źródła światła
-wyjaśnia pojęcie źródło światła
-wyjaśnia pojęcie promień świetlny
-podaje przykłady cieni
-wymienia główne i pośrednie kierunki widnokręgu
-prawidłowo posługuje się kompasem
-posługiwać się polskimi i międzynarodowymi skrótami
kierunków głównych
-posługiwać się polskimi i międzynarodowymi skrótami
kierunków pośrednich
-naszkicować widoczne obiekty leżące
na linii widnokręgu
-wyznacza kierunki widnokręgu w
terenie za pomocą Słońca i cienia
-wyznacza kierunki widnokręgu w
terenie za pomocą Słońca i zegarka
- wyznacza kierunki widnokręgu w
terenie za pomocą Gwiazdy Polarnej
-wyznaczyć kierunek północny oraz
pozostałe kierunki główne przy
wykorzystaniu gnomonu w momencie
górowania Słońca
CZYNNIKI SRODOWISKA I ICH ODDZIAŁYWANIE NA ROZWÓJ ROŚLIN
Poznajemy rośliny zielne
naszego środowiska
Jak przebiega rozwój
rośliny?
Jak odżywiają się rośliny?
Czy rośliny oddychają?
Jakie czynności życiowe
pełnią rośliny i jak są do
tego przystosowane?
5
-wyróżnia część podziemną i nadziemną rośliny
-rozpoznaje łodygę zielna i zdrewniałą
-z pomocą nauczyciela wskazuje różne rodzaje łodyg
-wymienia funkcje łodygi
-wykonuje rysunek schematyczny liścia i opisuje jego
części
-wie, że dzięki liściom odbywa się proces wymiany
gazowej i wyparowanie wody
-wie, że kwiat jest organem służącym do rozmnażania
płciowego
-rysuje nasienie i opisuje jego elementy
-z pomocą nauczyciela wyjaśnia, że organizmy
samożywne same sobie tworzą pokarm
-wymienia składniki potrzebne roślinie do wytworzenia
pokarmu
-wykonuje rysunek korzenia i zaznacza strefy korzenia
-rozpoznaje liście pojedyncze i złożone
-wykonuje schematyczny rysunek, zaznaczając: skórkę
dolną i górną, miękisz palisadowy i gąbczasty, wiązki
przewodzące, aparat szparkowy
-wymienia funkcje liści (fotosynteza, wymiana gazowa,
parowanie wody)
-wyjaśnia znaczenie pojęcia samożywność
-określa rolę chloroplastów
-wymienia i rozpoznaje łodygę: czepną,
płożącą, wijącą, wzniesioną, źdźbło,
łodygi podziemne (bulwy, cebule,
kłącza)
-wie, że transpiracja to parowanie wody
u roślin
-uzasadnia, że ułożenie miękiszu
palisadowego związane jest z procesem
fotosyntezy , a gąbczastego z wymianą
gazową i transpiracją
-określa doświadczalnie warunki
fotosyntezy
-wskazuje węzły i międzywęźla
-wymienia szkodliwe substancje
najczęściej emitowane w powietrze
Jak kiełkuje nasienie?
1
-wykazuje różnice między systemem wiązkowym i
palowym
-wyjaśnia funkcję: czapeczki, stożka wzrostu, strefy
wzrostu, strefy włośnikowej i korzeni bocznych
-rozpoznaje rodzaje ułożenia liści na łodydze (skrętoległe,
okółkowe, naprzeciwległe -wie, że aparaty szparkowe
biorą udział w wymianie gazowej i odbywa się przez nie
wyparowywanie wody
-wie, że w wyniku zapłodnienia komórki jajowej powstaje
zarodek otoczony substancjami zapasowymi i tworzy się
nasienie
-wykazuje znaczenie roślin zielonych dla życia na Ziemi
-wykonuje schemat odżywiania się rośliny
-z pomocą nauczyciela określa warunki niezbędne do
życia roślin
- z pomocą nauczyciela
potrafi założyć hodowlę
-wykonuje kolejne czynności przy zakładaniu hodowli
-posiada umiejętność hodowania roślin
-określa cel hodowli, przeprowadza ją wykonuje zapis
-formułuje wnioski z przeprowadzonych
hodowli
-umie planować hodowlę i prowadzić
dokumentację
ROZPOZNAWANIE ORGANIZMÓW W NAJBLIZSZY ŚRODOWISKU
Poznajemy drzewa i krzewy
rosnące w naszym otoczeniu
Jakie ptaki żyją na naszych
osiedlach?
2
-korzysta z atlasu do oznaczania drzew i krzewów
-wie, że rośliny zbieramy w całości (jeżeli jest to możliwe
w przeciwnym razie zbieramy fragmenty umożliwiające
oznaczanie
-wie, że do rośliny w miejscu zbioru należy dołączyć
prowizoryczna etykietę
-potrafi wykorzystać źródła wiedzy o tematyce
przyrodniczej
-czyta informacje ze zrozumieniem
-omawia fragment przeczytanego tekstu
-zna warunki, w jakich suszymy rośliny
-umie poprawnie przygotować etykietę
stałą arkusza zielnikowego
-wie, ze nawet w celach naukowych nie
wolno niszczyć roślin ani zbierać
okazów będących pod ochroną
-sporządza notatkę z przeczytanych
ciekawostek
BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA I JEGO PRZYSTOSOWANIE DO ŚRODOWISKA
Jak zbudowany jest ludzki
organizm?
1
Podobieństwa i różnice
między ludźmi
1
Jak czynniki środowiska
wpływają na organizm
człowieka?
Przystosowania w budowie
organizmu człowieka do
warunków środowiska
1
1
-wymienia elementy budowy zewnętrznej ciała człowieka
-wymienia narządy człowieka
-zna pojęcie komórka
-określa położenie poszczególnych narządów człowieka
-wyjaśnia pojecie narząd
-opisuje kształty komórek organizmu człowieka
-wymienia cechy, które różnią dzieci w klasie
-wymienia cechy wspólne dla dzieci w klasie
-wymienia cechy, dzięki którym jest podobny do rodziców
-wskazuje na sobie położenie
wewnętrznych narządów ciała
-wymienia receptory człowieka
-charakteryzuje receptory
-podaje przykłady bodźców, które działają na człowieka
-wymienia cechy kości
-wskazuje na schemacie położenie narządów chronionych
przez szkielet
-wymienia funkcje skóry
-podaje reakcje organizmu na
wymienione bodźce
-wyjaśnia pojęcie cechy dziedziczne
-wymienia cechy dominujące najczęściej
spotykane
wyjaśnia dlaczego organizmy lądowe
posiadają szkielet
JAK ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA?
Po co ludzie się odżywiają?
Na czym ulega prawidłowe
odżywianie
2
-z pomocą nauczyciela wymienia główne składniki
pokarmów
-wymienia niektóre przykłady pokarmów pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego
-podaje przykład pokarmu bogatego w białka, tłuszcze,
cukry
-w niewielkim stopniu zna rolę białek, cukrów, tłuszczy,
witamin i soli mineralnych
-wie, dlaczego należy spożywać owoce i warzywa
-wie, że białka są materiałem budulcowym
-wie, że cukry są materiałem energetycznym
-wie, że tłuszcze są materiałem zapasowym
-wymienia czynniki, od których zależą potrzeby
pokarmowe człowieka
-zna błonnik jako składnik pokarmowy
-określa funkcje soli mineralnych
-wyjaśnia zasady diety wegetariańskiej
-uzasadnia znaczenie soli mineralnych i
witamin jako składników regulujących
-uzasadnia mniejszą szkodliwość
tłuszczów roślinnych od zwierzęcych
-wyjaśnia rolę błonnika w organizmie
-określa znaczenie poszczególnych
witamin dla zdrowia człowieka
-wymienia białka, cukry, tłuszcze, sole
mineralne jako główne składniki
pokarmowe
-podaje przykłady pokarmów
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
-podaje przykłady pokarmu bogatego w
białka, tłuszcze, cukry, witaminy i sole
mineralne
Jaka jest droga pokarmu w
organizmie?
1
-wyjaśnia na czym polega trawienie pokarmu
-zna kształt i ułożenie zębów
-wyjaśnia znaczenie terminów odżywianie i pobieranie
pokarmów
Jak tlen dostaje się do
komórek?
1
Jak nasz organizm
wytwarza energię?
1
Dlaczego powietrze, którym
oddychamy powinno być
czyste?
1
Jak to się dziej, że możesz
się poruszać?
1
-wyjaśnia jaką rolę pełni klatka piersiowa i płuca
-opisuje drogę powietrza z tlenem w organizmie
-opisuje drogę tlenu z płuc do komórek
-wie, na czym polega wymiana gazowa
-wyjaśnia, czym różni się powietrze wdychane od
wydychanego
-wyjaśnia pojęcie oddychanie komórkowe
-wymienia substancje potrzebne do oddychania
komórkowego
-wymienia produkty oddychania komórkowego
-definiuje „smog”
-wyjaśnia, co to jest nałóg
-omawia skutki palenia tytoniu
-podaje argumenty przeciw paleniu tytoniu
-udziela stanowczej odpowiedzi odmownej na propozycje
zapalenia papierosa
-wykonać samodzielnie proste ćwiczenia sprzyjające
harmonijnemu rozwojowi mięśni
-wyjaśnić wpływ ruchu na budowę i postawę ciała
Jakie znaczenie ma
aktywność fizyczna?
1
-wymienić bezpieczne dla siebie dziedziny sportu
-wykonać samodzielnie proste ćwiczenia zapewniające
prawidłową postawę fizyczną
-ocenia swoją aktywność fizyczną
-wyjaśnić zależności między wysiłkiem fizycznym a
krążeniem, wentylacją płuc oraz pobudzeniem apetytu
-wskazuje przystosowanie w budowie
zębów do pełnienia funkcji
-opisuje schemat przewodu
pokarmowego
-wymienia enzymy trawienne
-podaje funkcje enzymów trawiennych
-wyjaśnia cechy budowy nosa
-wyjaśnia dlaczego zimą należy
oddychać nosem
-podaje różnice między oddychaniem a
wymiana gazową
-wymienia sposoby wykorzystania
energii przez organizm
-opisuje powstawanie „smogu”
-wykazuje związki między paleniem
tytoniu a stanem zdrowia człowieka
-szeroko wyjaśnia wpływ nikotyny na
organizm i kulturę człowieka
-opisuje przystosowanie kości, stawów i
mięśni związane ze zginaniem kończyn
-podać przykłady ciekawych form
spędzania przerw w szkole
-dokonać wyboru odpowiedniego stroju
sportowego do rodzaju ćwiczeń, miejsca
i pory roku, zabezpieczającego przed
urazami i przegrzaniem organizmu
-zaplanować zestaw ćwiczeń
rówieśników
-dowieść, że odpowiedni wysiłek sprzyja
dobremu samopoczuciu i zdrowiu
PRZYGOTOWANIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW DO OKRESU DOJRZEWANIA
Czym różnią się chłopcy od
dziewczynek?
1
Jak zaczyna się życie
człowieka?
Dziewięć pierwszych
miesięcy życia
Na czym polega
dojrzewanie płciowe?
3
-wie, że męskie komórki rozrodcze to plemniki, a żeńskie
to komórki jajowe
-wskazuje na schemacie narządy rozrodcze żeńskie i
męskie
-wymienia narządy rozrodcze żeńskie
- wymienia narządy rozrodcze męskie
-wie, że zapłodnienie to połączenie się plemnika z
komórką jajową
-wie, jak długo trwa ciąża u człowieka
-wie, że zarodek i płód rozwijają się w macicy
-z pomocą nauczyciela potrafi określić jak długo trwa
rozwój zarodkowy i kiedy zarodek staje się płodem
-wie, że pępowina łączy zarodek z łożyskiem, przez nią
zarodek otrzymuje tlen i pokarm
-wie, że rozwój zarodkowy odbywa się od podziału
zapłodnionej komórki jajowej do wykształcenia
wszystkich części ciała
-opisuje, jak przebiega rozwój zarodkowy i płodowy
człowieka
Czego potrzebuje
1
- wymienia okresy rozwojowe
rozwijający się organizm?
-wyjaśnia na czym polega dojrzewanie organizmu
-wymienia rodzaje dojrzałości
-podaje charakterystykę poszczególnych rodzajów
dojrzałości
UCZYMY SIĘ BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z ELEKTRYCZNOŚCI
z urządzeń elektrycznych
1
-wymienia źródła energii i ważniejsze urządzenia
wykorzystywane w gospodarstwie domowym
-wymienia zagrożenia wynikające z wadliwych instalacji
elektrycznych, gazowych, spalinowych i węglowych oraz
z niesprawności urządzeń sprzętu domowego
-odróżnia zewnętrzne cechy urządzeń i instalacji
bezpiecznych i niebezpiecznych
-stosuje zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu
domowego
-wymienia różnice między plemnikiem i
komórką jajową
-określa funkcje narządów rozrodczych
żeńskich
- określa funkcje narządów rozrodczych
męskich
-zna i uzasadnia odpowiedzialność
kobiety i mężczyzny za poczęcie dziecka
dokonuje charakterystyki zarodka i płodu
w poszczególnych etapach rozwoju
-wyjaśnia znaczenie małżeństwa i
rodziny w prawidłowym wychowywaniu
dziecka
-wyjaśnia pojęcie cykl miesięczny
-analizuje cykl miesięczny na podstawie
schematu
-analizuje, na czym polega pełna
dojrzałość
-podaje przykłady osób w pełni
dojrzałych
-wyjaśnia zasady bezpiecznego
użytkowania urządzeń w gospodarstwie
domowym
-reaguje w przypadku awarii sieci lub
urządzeń elektrycznych, gazowych i
węglowych
Budujemy obwody
elektryczne
1
Przez jakie substancje
przepływa prąd?
1
-rozumie pojecie schemat obwodu elektrycznego
-zna symbole urządzeń elektrycznych
-za pomocą symboli zapisuje schemat obwodu
elektrycznego
-wymienia znane przewodniki elektryczne
-wymienia znane izolatory elektryczne
-wg schematu buduje obwody
elektryczne
-umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi
-zna metody pomiarowe
-szacować odległości w terenie
-zna pojęcie skala
-zna pojecie plan
-przeliczać jednostki
-umie wykonywać rysunki różnych przedmiotów i
obiektów w odpowiedniej skali
-wie, kiedy skala jest większa, a kiedy mniejsza
-umie zorientować własny plan za pomocą kompasu
-zna rodzaje skal
-zna sposoby ich zapisywania
-potrafi zamieniać skale
-kojarzy umowne znaki użyte w legendzie planu z
rzeczywistymi obiektami
-odczytuje skalę planu
-odczytuje tytuł planu
-określa kierunki na odcinkach prowadzących do szkoły
-szacuje odległość z domu do szkoły
-wskazuje na planie charakterystyczne obiekty
najbliższego otoczenia
-wskazuje najkrótszą drogę z jednego punktu do drugiego
-zamieniać jednostki
-pamięta długość swojego kroku
-porównuje przewodniki i izolatory
elektryczne
JAK POWSTAJE PLAN?
Oszacowanie i pomiar
odległości w terenie
1
Jak powstaje plan?
Rysujemy plan stołu
szkolnego
Rysujemy plan klasy
Rysujemy plan podwórka
szkolnego
4
Jak czytamy plan?
2
-zna pojęcie dzielna i dzielnik
-potrafi przeliczać skale na wymiary
rzeczywiste
-umiejętnie korzysta z planu miasta
-planuje wycieczkę po mieście
UCZYMY SIĘ CZYTAĆ MAPĘ HIPSOMETRYCZNĄ
Mierzymy wysokość
wysokość względną pagórka
Wysokość bezwzględna
2
-wyjaśnia pojęcie wysokość względna
-wyjaśnia pojęcie wysokość bezwzględna
-dokonuje pomiaru wysokości względnej pagórka
-wyjaśnia, co oznaczają skróty m n.p.m.
-wyjaśnia, co oznaczają skróty m p.p.m
-wyjaśnia różnice między wysokością względną a
bezwzględną
-odczytuje wysokości z map
-wykazać, że wysokość względna
pagórka zmienia się, gdy zmieni się
początkowy poziom
-wyjaśnia pojęcie depresja
Rozróżniamy formy rzeźby
terenu
1
-charakteryzuje pojęcia nizin, wyżyn i
gór
-podaje przykłady nizin, wyżyn i gór
Rysujemy poziomice na
modelu pagórka
Jak można odczytać kształty
gór na mapie
poziomicowej?
3
Mapa hipsometryczna
Polski
1
Orientacja mapy
1
-wyjaśnia pojęcie terenu
-wie, że obszary terenu podzielono na niziny, wyżyny i
góry
-wyjaśnia, jak rozumie nazwy niziny, wyżyny i góry
-wyznacza na modelu pagórka linie łączące punkty leżące
na rej samej wysokości
-ustala cechy poziomicy
-wykonuje rysunek poziomicowy
-wskazuje zalety rysunku poziomicowego do
przedstawiania form terenu
-rozumie pojecie mapa hipsometryczna
-wymienia elementy mapy hipsometrycznej
-wyjaśnia, co to jest mapa hipsometryczna
-wyznacza kierunki główne i pośrednie wybranych
punktów
-czyta informacje zawarte na mapie (legenda)
-odczytuje wysokości bezwzględne punktów na mapie
-zna położenie swojej miejscowości
-rozumie pojęcie orientacja mapy
-na mapie czyta znaki legendy
-wyjaśnia pojecie orientacja mapy
-określa miejsce własnego postoju
-oznacza kierunki na mapie
-podaje przykłady znaków kartograficznych punktowych
-identyfikuje przedmioty w terenie i na mapie
-wskazuje na rysunku poziomicowym
stoki strome i łagodne oraz wierzchołek
-wymienia formy terenu w swojej
okolicy
-odczytuje wybrane nazwy miejscowości
leżące na nizinach, wyżynach i górach
-podaje przykłady znaków
kartograficznych liniowych i
powierzchniowych
-rysuje dowolna mapę topograficzną
(min. 10 znaków)
SKŁADNIKI POGODY
Zmiany wysokości słońca
nad widnokręgiem w ciągu
roku
1
Obserwujemy
rozszerzalność różnych
substancji pod wpływem
zmian temperatury
Pomiar temperatury
1
Pogoda i jej składniki
Rejestrujemy składniki
pogody
2
1
-wyjaśnia co to jest gnomon i do czego służy
-zna następstwa zmiany wysokości słońca nad
widnokręgiem w ciągu roku
-wymienia pory roku
-prowadzi doświadczenie pod kierunkiem nauczyciela
-umie czytać instrukcję
-omawia spostrzeżenia
charakteryzuje wiosnę
-charakteryzuje lato
-charakteryzuje jesień i zimę
-zna budowę termometru cieczowego
-wyjaśnia jak działa termometr cieczowy
-odczytuje temperatury
-wymienia najważniejsze składniki pogody
-zna budowę termometru
-samodzielnie posługuje się termometrem
-zna przyrządy służące do pomiaru ciśnienia
-zna przyrządy służące do pomiaru opadów
atmosferycznych
- zna przyrządy służące do pomiaru wiatru
-podaje rodzaje termometrów
-mierzy temperaturę badanych substancji
WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADNIKAMI POGODY
Obieg wody w przyrodzie
2
-zna różne stany skupienia wody w środowisku
Trzy stany skupienia wody
-rozróżnia rodzaje opadów
-charakteryzuje wodę w stanie ciekłym
-rozpoznaje rodzaje chmur
-charakteryzuje wodę w stanie lotnym
-sporządza notatkę z przeprowadzonych
doświadczeń (formułuje wnioski)
-charakteryzuje przyrządy służące do
pomiaru ciśnienia
-charakteryzuje przyrządy służące do
pomiaru opadów atmosferycznych
-charakteryzuje przyrządy służące do
pomiaru wiatru
-czyta treści tabel i wykresów dotyczące
pogody
-opisuje przemiany kropli wody
-charakteryzuje wodę w stanie stałym
-analizuje zmiany wielkości opadów
atmosferycznych w ciągu roku na
podstawie tabel i wykresów
Jak powstaje wiatr?
1
-zna przyrządy służące do pomiaru wiatru
-podaje definicję wiatru
-wyjaśnia dlaczego wieje wiatr
Prognoza pogody
1
-czyta telewizyjną mapę pogody dla swojej miejscowości
-wymienia praktyczne zastosowanie wyników obserwacji
pogody
-obserwuje i opisuje zmiany pogody oraz ich wpływ na
przyrodę
-charakteryzuje przyrządy służące do
pomiaru wiatru
-zna skalę Beauforta
-dokonuje obserwacji prędkości wiatru
-wiąże informacje zawarte w tekście
podręcznika z telewizyjnymi prognozami
pogody
-wykazuje wpływ pogody na ludzi i
otoczenie
Wymagania programowe klasa IV- WIKING
Poziom wymagań
Wymagania podstawowe
(poziom wymagań konieczny i podstawowy)
zakres wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą,
dostateczną
Wymagania ponadpodstawowe
(poziom wymagań rozszerzający, dopełniający)
zakres wiadomości i umiejętności na ocenę dobrą, bardzo dobrą
WARUNKI I SPOSOBY UCZENIA SIĘ
-zna czynniki ułatwiające i utrudniające proces uczenia się
-organizuje sobie w domu optymalne warunki uczenia się
-wymienia kilka zasad prawidłowego organizowania zajęć w
ciągu dnia
-potrafi korzystać z podręcznika
-wymienia źródła wiedzy o przyrodzie
-potrafi wykorzystać podręcznik do nauki przyrody
-odczytuje informacje z rysunku i schematu
-wymienia czasopisma przyrodnicze
-posługuje się atlasami i tablicami
-podaje przykłady pełnienia różnych ról społecznych przez ludzi i
związanych z nimi obowiązków
-pracując w zespole potrafi rozwiązywać proste zadania
sytuacyjne
-nawiązuje dobre kontakty z rówieśnikami i innymi osobami
-omawia zachowania sprzyjające nawiązywaniu dobrych
kontaktów z otoczeniem
-prowadzi obserwację i doświadczenia pod kierunkiem
nauczyciela
-przeprowadza obserwację i doświadczenia wg instrukcji
-dostrzega różnicę między obserwacją i doświadczeniem
-sporządza notatkę z prowadzonych obserwacji i doświadczeń
-wymienia przyrządy służące do obserwacji przyrodniczych
(lornetka, lupa, mikroskop, wiatromierz, kompas)
-ocenia efekty własnego uczenia się
-przyjmuje większą odpowiedzialność za swoją naukę
-uzasadnia wpływ prawidłowego trybu życia na jakość pracy i dobre
samopoczucie
-wskazuje wartość zdrowotną wypoczynku czynnego i biernego
-dostrzega związek między trybem życia a złym samopoczuciem i
niepowodzeniami w szkole
-ocenia przydatność różnych źródeł w uczeniu się przyrody
-samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia
-z pomocą nauczyciela ustala miejsca siedzące kolegów w klasie
-ustala przyczyny, od których zależy, że czuje się dobrze w
towarzystwie jednych osób, a źle w towarzystwie innych
-wyróżnia rodzaje obserwacji i ocenia ich przydatność w zdobywaniu
wiedzy
-formułuje wnioski z przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń
SKŁADNIKI SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I ICH WYKORZYSTANIE
-wymienia elementy przyrody
-rozróżnia niektóre elementy przyrody martwej i żywej
-dokonuje podziału na przyrodę ożywioną i nieożywioną
-uzasadnia wybór elementów przyrody ożywionej i nieożywionej
-rozróżnia składniki środowiska naturalnego i przekształconego
-wskazuje w swoim otoczeniu naturalne i przekształcone składniki
środowiska
-uzasadnia dlaczego jedne zasoby przyrody odnawiają się, a inne nie
-wymienia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody
-z pomocą nauczyciela definiuje je
-wie, dlaczego należy oszczędnie gospodarować zasobami
przyrody
-wie, że nieodnawialne zasoby przyrody powstały na przestrzeni
wielu milionów lat
-wymienia zasoby przyrody występujące w regionie
-wyjaśnia znaczenie krajobraz
-wymienia jego elementy
-opisuje cechy lokalnego krajobrazu
-opisuje cechy krajobrazu miejskiego i wiejskiego na podstawie
obserwacji bezpośrednich i źródeł pośrednich (fotografie,
rysunki, filmy)
-określa ilość zużytej w gospodarstwie domowym wody
-ocenia w przybliżeniu ilość odpadów we własnym domu
-zaplanować postępowanie domowników (rówieśników) z
przedmiotami bezużytecznymi w domu, odpadkami i śmieciami
-podaje sposoby oszczędzania wody, które sam może stosować
-wymienia zabytki i nowo zbudowane obiekty handlowe w swojej
miejscowości
-wyjaśnia związki między środowiskiem lokalnym a innymi
regionami (powiązania transportowe, handlowe, kulturalne)
-analizuje rodzaje i funkcje zabudowy w okolicy szkoły
-dowodzi, że zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu i glebie
zanieczyszczają również wodę w przyrodzie
-rozróżnia ekoznaki na opakowaniach
-przeprowadza wywiad na temat tego, co dzieje się ze ściekami i
odpadami we własnej miejscowości
ODDZIAŁYWANIA W PRZYRODZIE
-umiejętnie stosuje określenie substancja
-wie, co to są przewodniki i izolatory cieplne
-przeprowadza doświadczenia wg instrukcji
-porównuje przewodniki z izolatorami cieplnymi
-sporządza notatkę z przeprowadzonych doświadczeń
-wymienia przykłady świadczące o istnieniu przyciągania
ziemskiego
-rozumie pojęcie oddziaływanie grawitacyjne
-podaje skutki oddziaływania grawitacyjnego
wymienia urządzenia z własnego otoczenia, w których
zastosowano magnesy
-bada oddziaływanie magnesu na różne przedmioty
-wie, jak otrzymać igłę magnetyczną
-podaje charakterystyczne cechy oddziaływania magnetycznego
-proponuje doświadczenie związane z badaniem przewodnictwa
cieplnego
-formułuje wnioski z przeprowadzonych doświadczeń
-wie, że w kosmosie nie występuje zjawisko przyciągania
-porównuje oddziaływanie magnetyczne z grawitacyjnym
-proponuje nowe sposoby zapobiegania elektryzowaniu się
-analizuje przykłady różnych oddziaływań bezpośrednich i ich
skutki
-podaje sposoby ograniczenia hałasu w szkole
-podaje przykłady elektryzowania się ciał z życia codziennego
-wskazuje podobieństwa między oddziaływaniem elektrycznym a
magnetycznym
-zna sposoby zapobiegania nadmiernemu elektryzowaniu się
przedmiotów
-rozpoznaje oddziaływanie bezpośrednie
-dokonuje podziału na skutki związane z ruchem i skutki
związane ze zmiana kształtu (chwilowe i trwałe)
-wymienia różne dźwięki
-opisuje ich pochodzenie
-podaje ich zastosowanie
ORIENTACJA W SRODOWISKU NAJBLIZSZEJ OKOLICY
-wie, co to jest linia widnokręgu
-umie wskazać w terenie linię widnokręgu
-wykazuje zależności pomiędzy widnokręgiem a miejscem, w
którym się znajduje
-rozróżnia naturalne i sztuczne źródła światła
-wyjaśnia pojęcie źródło światła
-wyjaśnia pojęcie promień świetlny
-podaje przykłady cieni
-wymienia główne i pośrednie kierunki widnokręgu
-prawidłowo posługuje się kompasem
-posługiwać się polskimi i międzynarodowymi skrótami
kierunków głównych
-posługiwać się polskimi i międzynarodowymi skrótami
kierunków pośrednich
-naszkicować widoczne obiekty leżące na linii widnokręgu
-wyjaśnia zjawisko powstawania cienia
-wyznacza kierunki widnokręgu w terenie za pomocą Słońca i cienia
-wyznacza kierunki widnokręgu w terenie za pomocą Słońca i
zegarka
- wyznacza kierunki widnokręgu w terenie za pomocą Gwiazdy
Polarnej
-wyznaczyć kierunek północny oraz pozostałe kierunki główne przy
wykorzystaniu gnomonu w momencie górowania Słońca
CZYNNIKI SRODOWISKA I ICH ODDZIAŁYWANIE NA ROZWÓJ ROŚLIN
-wyróżnia część podziemną i nadziemną rośliny
-rozpoznaje łodygę zielna i zdrewniałą
-z pomocą nauczyciela wskazuje różne rodzaje łodyg
-wymienia funkcje łodygi
-wykonuje rysunek schematyczny liścia i opisuje jego części
-wie, że dzięki liściom odbywa się proces wymiany gazowej i
wyparowanie wody
-wie, że kwiat jest organem służącym do rozmnażania płciowego
-rysuje nasienie i opisuje jego elementy
-z pomocą nauczyciela wyjaśnia, że organizmy samożywne same
sobie tworzą pokarm
-wymienia składniki potrzebne roślinie do wytworzenia pokarmu
-wykonuje rysunek korzenia i zaznacza strefy korzenia
-rozpoznaje liście pojedyncze i złożone
-wykonuje schematyczny rysunek, zaznaczając: skórkę dolną i
górną, miękisz palisadowy i gąbczasty, wiązki przewodzące,
aparat szparkowy
-wymienia funkcje liści (fotosynteza, wymiana gazowa,
parowanie wody)
-wyjaśnia znaczenie pojęcia samożywność
-określa rolę chloroplastów
-wymienia i rozpoznaje łodygę: czepną, płożącą, wijącą,
wzniesioną, źdźbło, łodygi podziemne (bulwy, cebule, kłącza)
-wie, że transpiracja to parowanie wody u roślin
-uzasadnia, że ułożenie miękiszu palisadowego związane jest z
procesem fotosyntezy , a gąbczastego z wymianą gazową i
transpiracją
-określa doświadczalnie warunki fotosyntezy
-wskazuje węzły i międzywęźla
-wymienia szkodliwe substancje najczęściej emitowane w powietrze
-formułuje wnioski z przeprowadzonych hodowli
-umie planować hodowlę i prowadzić dokumentację
-wykazuje różnice między systemem wiązkowym i palowym
-wyjaśnia funkcję: czapeczki, stożka wzrostu, strefy wzrostu,
strefy włośnikowej i korzeni bocznych
-rozpoznaje rodzaje ułożenia liści na łodydze (skrętoległe,
okółkowe, naprzeciwległe -wie, że aparaty szparkowe biorą
udział w wymianie gazowej i odbywa się przez nie
wyparowywanie wody
-wie, że w wyniku zapłodnienia komórki jajowej powstaje
zarodek otoczony substancjami zapasowymi i tworzy się nasienie
-wykazuje znaczenie roślin zielonych dla życia na Ziemi
-wykonuje schemat odżywiania się rośliny
-z pomocą nauczyciela określa warunki niezbędne do życia roślin
- z pomocą nauczyciela
potrafi założyć hodowlę
-wykonuje kolejne czynności przy zakładaniu hodowli
-posiada umiejętność hodowania roślin
-określa cel hodowli, przeprowadza ją wykonuje zapis
ROZPOZNAWANIE ORGANIZMÓW W NAJBLIZSZY ŚRODOWISKU
-korzysta z atlasu do oznaczania drzew i krzewów
-wie, że rośliny zbieramy w całości (jeżeli jest to możliwe w
przeciwnym razie zbieramy fragmenty umożliwiające oznaczanie
-wie, że do rośliny w miejscu zbioru należy dołączyć
prowizoryczna etykietę
-potrafi wykorzystać źródła wiedzy o tematyce przyrodniczej
-czyta informacje ze zrozumieniem
-omawia fragment przeczytanego tekstu
-zna warunki, w jakich suszymy rośliny
-umie poprawnie przygotować etykietę stałą arkusza zielnikowego
-wie, ze nawet w celach naukowych nie wolno niszczyć roślin ani
zbierać okazów będących pod ochroną
-sporządza notatkę z przeczytanych ciekawostek
BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA I JEGO PRZYSTOSOWANIE DO ŚRODOWISKA
-wymienia elementy budowy zewnętrznej ciała człowieka
-wymienia narządy człowieka
-zna pojęcie komórka
-określa położenie poszczególnych narządów człowieka
-wyjaśnia pojecie narząd
-opisuje kształty komórek organizmu człowieka
-wymienia cechy, które różnią dzieci w klasie
-wymienia cechy wspólne dla dzieci w klasie
-wymienia cechy, dzięki którym jest podobny do rodziców
-wymienia receptory człowieka
-charakteryzuje receptory
-podaje przykłady bodźców, które działają na człowieka
-wymienia cechy kości
-wskazuje na schemacie położenie narządów chronionych przez
szkielet -wymienia funkcje skóry
-wskazuje na sobie położenie wewnętrznych narządów ciała
-wyjaśnia pojęcie cechy dziedziczne
-wymienia cechy dominujące najczęściej spotykane
-podaje reakcje organizmu na wymienione bodźce
-wyjaśnia dlaczego organizmy lądowe posiadają szkielet
JAK ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA?
-z pomocą nauczyciela wymienia główne składniki pokarmów
-wymienia niektóre przykłady pokarmów pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego
-podaje przykład pokarmu bogatego w białka, tłuszcze, cukry
-w niewielkim stopniu zna rolę białek, cukrów, tłuszczy, witamin
i soli mineralnych
-wie, dlaczego należy spożywać owoce i warzywa
-wie, że białka są materiałem budulcowym
-wie, że cukry są materiałem energetycznym
-wie, że tłuszcze są materiałem zapasowym
-wymienia czynniki, od których zależą potrzeby pokarmowe
człowieka
-zna błonnik jako składnik pokarmowy
-określa funkcje soli mineralnych
-wyjaśnia na czym polega trawienie pokarmu
-zna kształt i ułożenie zębów
-wyjaśnia znaczenie terminów odżywianie i pobieranie
pokarmów
-wyjaśnia jaką rolę pełni klatka piersiowa i płuca
-opisuje drogę powietrza z tlenem w organizmie
-opisuje drogę tlenu z płuc do komórek
-wie, na czym polega wymiana gazowa
-wyjaśnia, czym różni się powietrze wdychane od wydychanego
-wyjaśnia pojęcie oddychanie komórkowe
-wymienia substancje potrzebne do oddychania komórkowego
-wymienia produkty oddychania komórkowego
-definiuje „smog”
-wyjaśnia, co to jest nałóg
-omawia skutki palenia tytoniu
-podaje argumenty przeciw paleniu tytoniu
-udziela stanowczej odpowiedzi odmownej na propozycje
zapalenia papierosa
-wykonać samodzielnie proste ćwiczenia sprzyjające
harmonijnemu rozwojowi mięśni
-wyjaśnić wpływ ruchu na budowę i postawę ciała
-wyjaśnia zasady diety wegetariańskiej
-uzasadnia znaczenie soli mineralnych i witamin jako składników
regulujących
-uzasadnia mniejszą szkodliwość tłuszczów roślinnych od
zwierzęcych
-wyjaśnia rolę błonnika w organizmie
-określa znaczenie poszczególnych witamin dla zdrowia człowieka
-wymienia białka, cukry, tłuszcze, sole mineralne jako główne
składniki pokarmowe
-podaje przykłady pokarmów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
-podaje przykłady pokarmu bogatego w białka, tłuszcze, cukry,
witaminy i sole mineralne
-wskazuje przystosowanie w budowie zębów do pełnienia funkcji
-opisuje schemat przewodu pokarmowego
-wymienia enzymy trawienne
-podaje funkcje enzymów trawiennych
-wyjaśnia cechy budowy nosa
-wyjaśnia dlaczego zimą należy oddychać nosem
-podaje różnice między oddychaniem a wymiana gazową
-wymienia sposoby wykorzystania energii przez organizm
-opisuje powstawanie „smogu”
-wykazuje związki między paleniem tytoniu a stanem zdrowia
człowieka
-szeroko wyjaśnia wpływ nikotyny na organizm i kulturę człowieka
-opisuje przystosowanie kości, stawów i mięśni związane ze
zginaniem kończyn
-podać przykłady ciekawych form spędzania przerw w szkole
-wymienić bezpieczne dla siebie dziedziny sportu
-wykonać samodzielnie proste ćwiczenia zapewniające
prawidłową postawę fizyczną
-ocenia swoją aktywność fizyczną
-wyjaśnić zależności między wysiłkiem fizycznym a krążeniem,
wentylacją płuc oraz pobudzeniem apetytu
-dokonać wyboru odpowiedniego stroju sportowego do rodzaju
ćwiczeń, miejsca i pory roku, zabezpieczającego przed urazami i
przegrzaniem organizmu
-zaplanować zestaw ćwiczeń rówieśników
-dowieść, że odpowiedni wysiłek sprzyja dobremu samopoczuciu i
zdrowiu
PRZYGOTOWANIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW DO OKRESU DOJRZEWANIA
-wie, że męskie komórki rozrodcze to plemniki, a żeńskie to
-wymienia różnice między plemnikiem i komórką jajową
komórki jajowe
-określa funkcje narządów rozrodczych żeńskich
-wskazuje na schemacie narządy rozrodcze żeńskie i męskie
-określa funkcje narządów rozrodczych męskich
-wymienia narządy rozrodcze żeńskie
-zna i uzasadnia odpowiedzialność kobiety i mężczyzny za poczęcie
- wymienia narządy rozrodcze męskie
dziecka
-wie, że zapłodnienie to połączenie się plemnika z komórką
-dokonuje charakterystyki zarodka i płodu w poszczególnych
jajową
etapach rozwoju
-wie, jak długo trwa ciąża u człowieka
-wyjaśnia znaczenie małżeństwa i rodziny w prawidłowym
-wie, że zarodek i płód rozwijają się w macicy
wychowywaniu dziecka
-z pomocą nauczyciela potrafi określić jak długo trwa rozwój
-wyjaśnia pojęcie cykl miesięczny
zarodkowy i kiedy zarodek staje się płodem
-analizuje cykl miesięczny na podstawie schematu
-wie, że pępowina łączy zarodek z łożyskiem, przez nią zarodek -analizuje, na czym polega pełna dojrzałość
otrzymuje tlen i pokarm
-podaje przykłady osób w pełni dojrzałych
-wie, że rozwój zarodkowy odbywa się od podziału zapłodnionej
komórki jajowej do wykształcenia wszystkich części ciała
-opisuje, jak przebiega rozwój zarodkowy i płodowy człowieka
- wymienia okresy rozwojowe
-wyjaśnia na czym polega dojrzewanie organizmu
-wymienia rodzaje dojrzałości
-podaje charakterystykę poszczególnych rodzajów dojrzałości
UCZYMY SIĘ BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z ELEKTRYCZNOŚCI
-wymienia źródła energii i ważniejsze urządzenia
-wyjaśnia zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń w
wykorzystywane w gospodarstwie domowym
gospodarstwie domowym
-wymienia zagrożenia wynikające z wadliwych instalacji
-reaguje w przypadku awarii sieci lub urządzeń elektrycznych,
elektrycznych, gazowych, spalinowych i węglowych oraz z
gazowych i węglowych
niesprawności urządzeń sprzętu domowego
-wg schematu buduje obwody elektryczne
-odróżnia zewnętrzne cechy urządzeń i instalacji bezpiecznych i -porównuje przewodniki i izolatory elektryczne
niebezpiecznych
-stosuje zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu domowego
-rozumie pojecie schemat obwodu elektrycznego
-zna symbole urządzeń elektrycznych
-za pomocą symboli zapisuje schemat obwodu elektrycznego
-wymienia znane przewodniki elektryczne
-wymienia znane izolatory elektryczne
JAK POWSTAJE PLAN?
-umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi
-zna metody pomiarowe
-szacować odległości w terenie
-zna pojęcie skala
-zna pojecie plan
-przeliczać jednostki
-umie wykonywać rysunki różnych przedmiotów i obiektów w
odpowiedniej skali
-wie, kiedy skala jest większa, a kiedy mniejsza
-umie zorientować własny plan za pomocą kompasu
-zna rodzaje skal
-zna sposoby ich zapisywania
-potrafi zamieniać skale
-kojarzy umowne znaki użyte w legendzie planu z rzeczywistymi
obiektami
-odczytuje skalę planu
-odczytuje tytuł planu
-określa kierunki na odcinkach prowadzących do szkoły
-szacuje odległość z domu do szkoły
-wskazuje na planie charakterystyczne obiekty najbliższego
otoczenia
-wskazuje najkrótszą drogę z jednego punktu do drugiego
-zamieniać jednostki
-pamięta długość swojego kroku
-zna pojęcie dzielna i dzielnik
-potrafi przeliczać skale na wymiary rzeczywiste
-umiejętnie korzysta z planu miasta
-planuje wycieczkę po mieście
UCZYMY SIĘ CZYTAĆ MAPĘ HIPSOMETRYCZNĄ
-wyjaśnia pojęcie wysokość względna
-wyjaśnia pojęcie wysokość bezwzględna
-dokonuje pomiaru wysokości względnej pagórka
-wyjaśnia, co oznaczają skróty m n.p.m.
-wyjaśnia, co oznaczają skróty m p.p.m
-wyjaśnia różnice między wysokością względną a bezwzględną
-odczytuje wysokości z map
-wykazać, że wysokość względna pagórka zmienia się, gdy zmieni
się początkowy poziom
-wyjaśnia pojęcie depresja
-charakteryzuje pojęcia nizin, wyżyn i gór
-podaje przykłady nizin, wyżyn i gór
-wyjaśnia pojęcie terenu
-wie, że obszary terenu podzielono na niziny, wyżyny i góry
-wyjaśnia, jak rozumie nazwy niziny, wyżyny i góry
-wyznacza na modelu pagórka linie łączące punkty leżące na rej
samej wysokości
-ustala cechy poziomicy
-wykonuje rysunek poziomicowy
-wskazuje zalety rysunku poziomicowego do przedstawiania form
terenu
-rozumie pojecie mapa hipsometryczna
-wymienia elementy mapy hipsometrycznej
-wyjaśnia, co to jest mapa hipsometryczna
-wyznacza kierunki główne i pośrednie wybranych punktów
-czyta informacje zawarte na mapie (legenda)
-odczytuje wysokości bezwzględne punktów na mapie
-zna położenie swojej miejscowości
-rozumie pojęcie orientacja mapy
-na mapie czyta znaki legendy
-wyjaśnia pojecie orientacja mapy
-określa miejsce własnego postoju
-oznacza kierunki na mapie
-podaje przykłady znaków kartograficznych punktowych
-identyfikuje przedmioty w terenie i na mapie
-wskazuje na rysunku poziomicowym stoki strome i łagodne oraz
wierzchołek
-wymienia formy terenu w swojej okolicy
-odczytuje wybrane nazwy miejscowości leżące na nizinach,
wyżynach i górach
-podaje przykłady znaków kartograficznych liniowych i
powierzchniowych
-rysuje dowolna mapę topograficzną (min. 10 znaków)
SKŁADNIKI POGODY
-wyjaśnia co to jest gnomon i do czego służy
-zna następstwa zmiany wysokości słońca nad widnokręgiem w
ciągu roku
-wymienia pory roku
-prowadzi doświadczenie pod kierunkiem nauczyciela
-umie czytać instrukcję
-omawia spostrzeżenia
charakteryzuje wiosnę
-charakteryzuje lato
-charakteryzuje jesień i zimę
-sporządza notatkę z przeprowadzonych doświadczeń (formułuje
wnioski)
-podaje rodzaje termometrów
-mierzy temperaturę badanych substancji
-zna budowę termometru cieczowego
-wyjaśnia jak działa termometr cieczowy
-odczytuje temperatury
-wymienia najważniejsze składniki pogody
-charakteryzuje przyrządy służące do pomiaru ciśnienia
-charakteryzuje przyrządy służące do pomiaru opadów
atmosferycznych
-charakteryzuje przyrządy służące do pomiaru wiatru
-czyta treści tabel i wykresów dotyczące pogody
-zna budowę termometru
-samodzielnie posługuje się termometrem
-zna przyrządy służące do pomiaru ciśnienia
-zna przyrządy służące do pomiaru opadów atmosferycznych
- zna przyrządy służące do pomiaru wiatru
WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZY SKŁADNIKAMI POGODY
-zna różne stany skupienia wody w środowisku
-rozróżnia rodzaje opadów
-charakteryzuje wodę w stanie ciekłym
-rozpoznaje rodzaje chmur
-charakteryzuje wodę w stanie lotnym
-zna przyrządy służące do pomiaru wiatru
-podaje definicję wiatru
-wyjaśnia dlaczego wieje wiatr
-czyta telewizyjną mapę pogody dla swojej miejscowości
-wymienia praktyczne zastosowanie wyników obserwacji pogody
-obserwuje i opisuje zmiany pogody oraz ich wpływ na przyrodę
-opisuje przemiany kropli wody
-charakteryzuje wodę w stanie stałym
-analizuje zmiany wielkości opadów atmosferycznych w ciągu roku
na podstawie tabel i wykresów
-charakteryzuje przyrządy służące do pomiaru wiatru
-zna skalę Beauforta
-dokonuje obserwacji prędkości wiatru
-wiąże informacje zawarte w tekście podręcznika z telewizyjnymi
prognozami pogody
-wykazuje wpływ pogody na ludzi i otoczenie
Download