Lokalna Strategia Rozwoju - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ
ul. Zamkowa 14, 26-500 Szydłowiec tel/48 617 04 67
e-mail:[email protected]
www.leader.szydlowiec.org.pl
Lokalna Strategia Rozwoju
2007 – 2013
Szydłowiec 2008
Zawartość
I.
Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) ................................................................... …...4
1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w
tym rejestrze .............................................................................................................................. 4
2 Opis procesu budowania partnerstwa ..................................................................................... 6
3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany
składu LGD ............................................................................................................................... 6
4 Struktura Rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór
operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanym dalej „organem
decyzyjnym
5 Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego .................................... 9
6 Procedury wyboru przez LGD ............................................................................................. 11
6.1 Procedura wyłączenia z oceny członków Rady mających związek z projektem .............. 11
6.2 Procedura naboru pracowników ........................................................................................ 12
6.3 Warunki lokalowe biura LGD ........................................................................................... 14
7. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego LGD ...... 14
8. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji………..14
II.Opis obszaru objętego LSR wraz uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności. ……………...16
III. Analiza SWOT obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy ..... 36
IV. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych
przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach
których będą realizowane operacje. ....................................................................................... 38
VI. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR ........................................................ 42
Viii.
Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych przedsięwzięć w ramach LSR44
IX. Określenie procedury oceny zgodności operacji LSR, procedury wyboru operacji przez LGD,
procedury pdwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 2
ramach działania „Wdrażanie LSR”, kryteriów, na podstawie których jest oceniana
zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych
kryteriów. ............................................................................................................................... 46
1. Zasady postępowania z wnioskiem ..................................................................................... 46
2. Tryb wyboru operacji przez LGD ....................................................................................... 47
3. Tryb dokonywania oceny zgodności operacji z LSR .......................................................... 49
4. Procedura oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru ................................ 53
5. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru ................................................................. 56
X. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji. ....................................................... 57
XI. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR ................................................................ 63
XII. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR ......................................................................... 665
XIII. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej .............................................. 676
XIV. Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym
LSR ...................................................................................................................................... 687
XV. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w
ramach innych programów wdrażanych na obszarze LSR .................................................. 765
XVI. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich ............ 765
XVII. Informacja o załącznikach ...........................................................................................776
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 3
I.
Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki
odpowiedzialnej za realizację lokalną strategię rozwoju (LSR)
Lokalna grupa działania o nazwie „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej” działa
na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz przepisów:
 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str.1, ze zmianami)
– dalej nazywane rozporządzeniem Rady (WE);
 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) – dalej nazywaną
ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich;
 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku Nr
79, poz. 855 ze zmianami) – dalej nazywaną Prawem o stowarzyszeniach;
 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku
w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do
realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 103 poz. 659) – dalej nazywane rozporządzeniem w
sprawie kryteriów i sposobu wyboru LGD;
 statutu Stowarzyszenia,
wynikiem tego posiada osobowość prawną i status stowarzyszenia.
1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
i numer w tym rejestrze
Zgodnie ze statutem siedziba Stowarzyszenia mieści się w Szydłowcu, kod pocztowy 26–
500, ul. Zamkowa 14. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej
Polskiej. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 4
Stowarzyszenie zawiązano na czas nieokreślony, zaś rozwiązaniu może ulec
na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 25 maja 2006 roku w Krajowym
Rejestr Sądowym w Warszawie pod numerem KRS: 0000257725. Urząd Statystyczny w
Radomiu nadał numer indentyfikacyjny REGON 140576740.
Statutowym celem głównym stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich. Do celów pośrednich należą m. in.: realizacja lokalnej strategii
rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD) w rozumieniu przepisów
PROW dla obszaru gmin powiatu szydłowieckiego: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko,
Szydłowiec; aktywizowanie ludności wiejskiej; promocja obszarów wiejskich położonych
w w/w gminach; upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych
z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w w/w gminach; mobilizowanie
ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w
w/w gminach; realizacja i wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru w/w gmin;
upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na
obszarach wiejskich położonych w w/w gminach; rozwój edukacji i sportu na terenach
wiejskich;
działania
mające
na
celu
pobudzenie:
aktywności
zawodowej,
rozwoju
przedsiębiorczości na terenach wiejskich; wspieranie rozwoju usług turystycznych w celu
zwiększenia dochodów i zasobności mieszkańców gmin; tworzenie warunków umożliwiających
zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej; promocja walorów lokalnych: na poziomie
regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w szczególności w dziedzinie produktów, usług,
kultury i sztuki; wspieranie powstawania i działalności partnerstwa międzysektorowego i
międzyregionalnego; działania zapobiegające zjawisku marginalizacji grup społecznych, i
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia
się do osiągnięcia następujących celów:
a. wysokiej atrakcyjności turystycznej obszaru objętego LSR umożliwiającej czerpanie
dochodu z turystyki.
b. poszukiwania nowych metod zarobkowania na wsi (rozwój alternatywnych form
gospodarowania i MSP);
c. podniesienia jakości zasobów ludzkich w regionie objętym LSR.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 5
2. Opis procesu budowania partnerstwa
Identyfikacja istniejących problemów lokalnych, słaba współpraca samorządów
oraz niski poziom wykorzystywania posiadanych zasobów stały się motywem do podjęcia
współpracy pomiędzy gminą Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko i Szydłowiec
w celu
prowadzenia działań zmierzających do aktywizacji samorządów i partnerów społecznogospodarczych, zainteresowanych projektami w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) Oś 4 Leader.
Inicjatywę
budowania
partnerstwa
trzech
sektorów
podjęło
Stowarzyszenie
Szydłowieckie Forum Gospodarcze, które doprowadziło do powstania Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej. Grupa inicjatywna zaangażowała do
współpracy
samorządy gmin powiatu szydłowieckiego w tym przedstawiciele sektorów:
gospodarczego oraz społecznego. Do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju zostały
wykorzystane wyniki konsultacji społecznych prowadzonych podczas przygotowania ZSROW.
Bezpośrednie kontakty przedstawicieli LGD ze społecznością lokalną potwierdziły aktualność
zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców.
Działania te pozwoliły na zdefiniowanie podstawowych celów rozwoju obszaru LGD. Na
plan pierwszy wysunęły się: wykorzystanie lokalnych walorów naturalnych i historycznych do
wytworzenia usług turystycznych i rekreacyjnych, rozwój małej przedsiębiorczości i usług przy
wykorzystaniu istniejącego potencjału.
Podczas przeprowadzonych seminariów wytyczono i zdefiniowano misję stowarzyszenia
oraz cele ogólne i szczegółowe w oparciu o możliwości rozwoju regionu. Dokonano także
analizy istniejących zasobów naturalnych i społecznych, a także przeprowadzono analizę
SWOT.
3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub
zmiany składu LGD
LGD „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej” jest partnerstwem złożonym
z przedstawicieli sektorów: społecznego, publicznego oraz gospodarczego. Stowarzyszenie
tworzy 43 członków.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, w myśl postanowień statutu, są osoby fizyczne bądź
prawne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych,
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 6
które złożyły deklarację członkowską. Przy czym osoba fizyczna, reprezentująca osobę prawną,
nie może być jednocześnie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członkiem zwyczajnym
może być w szczególności każda z gmin tworzących LGD oraz inne osoby prawne działające
aktywnie na rzecz rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia, które utożsamiają się z celami
działania Stowarzyszenia.
Zgodnie z §10 statutu Stowarzyszenia nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze
uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów.
W skład organu decyzyjnego Stowarzyszenia może wchodzić 11 – 15 osób, w tym od 3 do 5
osób z sektora publicznego, od 3 do 5 osób z sektora gospodarczego, od 3 do 5 osób z sektora
społecznego. Aktualna reprezentatywność Rady odzwierciedla reprezentatywność trzech
sektorów w składzie LGD i przedstawia się następująco:
Tabela: Aktualna reprezentatywność przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego Rady LGD w stosunku
do LGD
Sektor społeczny
Sektor gospodarczy
Sektor publiczny
LGD
Rada
LGD
Rada
LGD
Rada
3
0
3
1
2
1
2
1
3
0
3
0
3
1
4
1
2
1
4
0
2
0
2
1
4
1
3
1
2
1
16
3
15
3
12
4
gmina
Szydłowiec
Mirów
Jastrząb
Orońsko
Chlewiska
Razem
Nawiązując do przyjętych założeń dotyczących możliwości i zasad przyjmowania nowych
członków przez Lokalną Grupę Działania należy podkreślić, iż proces budowy partnerstwa jest
procesem ciągłym i nie kończy się na utworzeniu LGD.
LGD „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej” dąży do poszerzenia składu członków,
jak i partnerów. Podczas bezpośrednich kontaktów przedstawicieli LGD i społeczności lokalnej
zwracano uwagę na potrzebę dalszego umacniania więzi między obecnymi partnerami, jak i
rozszerzania składu LGD o nowych partnerów i członków. Zgodnie ze statutem, by zostać
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 7
członkiem LGD, należy wypełnić deklarację członkowską . Zarząd przyjmuje członków uchwałą
podejmowaną zwykłą większością głosów.
W celu jak najlepszego wykorzystania zasobów i poprawy jakości życia na terenie LGD,
do współpracy zapraszane są również instytucje i podmioty funkcjonujące na obszarze LGD
„Stowarzyszenia
Rozwoju
Ziemi
Szydłowieckiej”,
które
identyfikują
się
z
celami
stowarzyszenia, jednakże pozostaną partnerami Stowarzyszenia na podstawie deklaracji
partnerskiej.
4.
Struktura Rady lub innego organy LGD, do którego wyłącznej właściwości
należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005,
zwanym dalej „organem decyzyjnym”
LGD zobowiązana jest posiadać Radę, będącą jej organem decyzyjnym, do której wyłącznej
kompetencji należy wybór operacji realizowanych w ramach opracowanej LSR. W stosunku do
całego trójsektorowego partnerstwa (LGD) organ ten można uznać za reprezentatywny. Rada
LGD „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej” składa się z 11-15 członków, w tym
przewodniczącego i 4 zastępców przewodniczącego. Przewodniczącego wybiera Walne Zebranie
Członków, natomiast zastępcy wybierani są na pierwszym posiedzeniu Rady LGD.
Zgodnie z postanowieniami statutu Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów
o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE), czyli partnerów
gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących
społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się
zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotów odpowiedzialnych za
promowanie równości mężczyzn i kobiet, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
W skład Rady obecnie wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami
albo partnerami LGD z pośród, których:
1) od trzech do pięciu przedstawicieli podmiotów sektora publicznego będących
członkami lub partnerami LGD,
2) od trzech do pięciu przedstawicieli podmiotów sektora społecznego będących
członkami lub partnerami LGD,
3) od trzech do pięciu przedstawicieli przedsiębiorców będących członkami albo
partnerami LGD.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 8
Do kompetencji rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju.
By Rada LGD „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej” działała przejrzyście,
jawnie i demokratycznie posiada wewnętrzny Regulamin organizacyjny.
Członkowie Rady cieszą się autorytetem na obszarze LGD. Są to osoby posiadające
umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje pozwalające na powierzenie im w/w zadania.
Doświadczenie i kwalifikacje członków organu decyzyjnego LGD „Stowarzyszenie
Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej” zawiera załącznik nr 2.
5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego
Regulaminem funkcjonowania LGD, zapewniającym przejrzystość, demokratyczność
oraz jawność podejmowanych decyzji, jest statut. Zgodnie z jego postanowieniami, władzami
Stowarzyszenia są Walne Zebranie, Zarząd, Rada oraz Komisja Rewizyjna jako organ kontroli
wewnętrznej. LGD przyjęła zapis w statucie zabraniający członkom Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz Rady pełnić funkcje w dwóch lub więcej z tych organów.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Kadencja Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór przez Walne Zebranie odbywa się w
głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy
lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu. W Walnym Zebraniu mogą
uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, partnerzy
Stowarzyszenia i zaproszeni przez Zarząd goście. Do kompetencji Walnego Zebrania należy
m.in. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia (w tym LSR), ustalanie liczby
członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej oraz Rady, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju opracowanej przez LGD, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
uchwalanie zmian Statutu, podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do
innych
organizacji,
podejmowanie
uchwał
w
sprawie
rozwiązania
Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, inne niezbędne działania wynikające z
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 9
etycznego i zgodnego z prawem działania Stowarzyszenia. Funkcją rady jest natomiast wybór
operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia. Zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i od 1 do 3 innych
członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Do zadań Zarządu
należy
w
szczególności
decydowanie
w
sprawach
członkowstwa
Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie bieżącą
pracą
Stowarzyszenia,
zwoływanie
Walnego
Zebrania,
ustalanie
wysokości
składek
członkowskich, powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie
innych pracowników tego Biura, ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania
pracowników Biura Stowarzyszenia oraz ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym zawsze musi być
Prezes, Wiceprezes Zarządu lub Skarbnik.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Członków
Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna ze swego składu wyłania
Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego
i
Sekretarza
Komisji.
Członkiem
Komisji
Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani
też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami
Zarządu.
Do
kompetencji
Komisji
Rewizyjnej
należy:
kontrola
bieżącej
działalności
Stowarzyszenia, ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla
Zarządu na Walnym Zebraniu, występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
Reasumując, zgodnie z postanowieniami statutu organem decyzyjnym Stowarzyszenia
jest Rada. Zarząd pełni funkcję wykonawczą, zaś Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę
nad działalnością Zarządu.
Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza
obejmującego przychody i koszty. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Preliminarz ustala
Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 10
6. Procedury wyboru przez LGD
6.1 Procedura wyłączenia z oceny członków Rady mających związek z projektem
Przedmiot procedury:
LGD opracowało postępowanie w sprawie wniosku ocenianego przez członków Rady,
wśród których znajdują się osoby reprezentujące wnioskodawcę bądź związane z projektem.
Obszar:
Wyłączenie członka Rady z oceny wniosku podczas posiedzeń Rady.
Funkcja:
Procedura opisuje przebieg czynności związanych z wyłączeniem z oceny operacji członków
Rady mających związek z ocenianą operacją. Poprzedzona jest stwierdzeniem prawomocności
posiedzenia (quorum) i rozpoczęciem procedury głosowania, a zakończona czynnościami
Komisji Skrutacyjnej posiedzenia w sprawie obliczenia ilości członków Rady uprawnionych do
głosowania.
Przebieg procesu – opis czynności:
Ocena projektów przez Radę odbywa się na posiedzeniu Rady w umówionym i jawnym
terminie. Porządek posiedzenia rozpoczynają czynności:
- przewodniczący Rady otwiera zebranie
- członkowie Rady wypełniają listę obecności
- przewodniczący określa wg listy obecności czy zebranie jest prawomocne (konieczność
wystąpienia quorum – 50% + 1 członków Rady obecnych na zebraniu)
Jeśli warunek ten jest spełniony przewodniczący Rady otwiera posiedzenie. W pierwszej
kolejności w porządku obrad znajdują się wystąpienia osób referujących projekt oraz innych
osób uwzględnionych w porządku posiedzenia. Następnie członkowie Rady i inne osoby obecne
na posiedzeniu mogą zgłaszać wnioski i zapytania. Przewodniczący posiedzenia zarządza w tym
miejscu dyskusję. Kolejnym etapem posiedzenia, w którym uczestniczy tylko ciało decyzyjne
LGD jest głosowanie. Przed otwarciem procedury głosowania, Przewodniczący posiedzenia
zarządza dyskusję członków Rady dotyczącą omawianych operacji w poprzedniej części
posiedzenia.
Głosowanie przez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR rozpoczyna się
wypełnieniem przez członków Rady oświadczeń o związku z projektem zawartych w karcie do
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 11
głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR. Członkowie Rady, którzy reprezentują
wnioskodawcę bądź w inny sposób są związani z projektem zostają wyłączeni z oceny wniosku.
Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej wybieranej na potrzeby każdego z posiedzeń jest
sprawdzenie oświadczeń i policzenie członków Rady uprawnionych do głosowania.
Tabela: Procedura wyłączenia członków Rady mających związek z projektem z oceny operacji
Zakres odpowiedzialności
Przewodniczący Posiedzenia
Członkowie Rady
Komisja skrutacyjna posiedzenia
Nazwa zadania
Terminy
Rozpoczęcie procedury
głosowania
Wypełnienie oświadczeń
Podczas posiedzenia Rady
Obliczenie ilości osób
głosujących
6.2 Procedura naboru pracowników
Statut Stowarzyszenia określa, iż Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
do prowadzenia swoich spraw. W kompetencji Zarządu leży powoływanie i odwoływanie
kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego biura.
Nawiązując do celów LSR obszaru LGD oraz specyfiki rynku pracy w gminach: Chlewiska,
Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec w naborach i zatrudnieniu pracowników biura LGD
należy zastosować procedurę:
a) sformułowanie i opublikowanie ogłoszenia o naborze pracownika w terminie 14 dni przed
rozpoczęciem rekrutacji na stronie internetowej Stowarzyszenia lub w prasie lokalnej.
Ogłoszenie powinno zawierać:
- opis stanowiska i wymiar czasu pracy
- zakres obowiązków
- wymagania konieczne wobec kandydata
- wymagania pożądane wobec kandydata
- termin i miejsce składania dokumentów
- informacja o potrzebnych załącznikach, w tym życiorys zawodowy kandydata,
list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 12
b) ocena formalna ofert kandydatów polega na weryfikacji dokumentów pod kątem ich
kompletności i terminu dostarczenia w miejsce podane w ogłoszeniu. Oceny tej dokonuje Zarząd
Stowarzyszenia.
c) ustalenie i zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, podanie terminu
i miejsca, w którym odbędzie się rekrutacja,
d) realizacja rozmów kwalifikacyjnych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz ocena
kandydatów,
e) poinformowanie kandydatów do pracy w biurze LGD o wynikach rekrutacji.
Wykluczona jest wszelka dyskryminacja kandydatów ze względu na płeć, czy też stopień
niepełnosprawności. Zarząd, do którego zadań należy zatrudnianie pracowników, kierować się
będzie tylko i wyłącznie kwalifikacjami oraz doświadczeniem kandydatów. W przypadku
podobnych wyników po wstępnej fazie rekrutacji pierwszeństwo w otrzymaniu stanowiska będą
miały osoby z terenu objętego LSR.
W przypadku małego zainteresowania zatrudnieniem w biurze LGD, Zarząd ustala nowy nabór
obniżając wymagania konieczne wobec kandydatów bądź stawkę wynagrodzenia. Według
analizy rynku pracy na terenie LGD w ostatnich latach przybyło osób w wieku produkcyjnym.
Jednakże poziom bezrobocia jest wysoki. Adekwatnie do potrzeb stowarzyszenia oraz zgodnie z
informacjami na temat specyfiki rynku pracy na obszarze LGD, wykaz osób/stanowisk
pożądanych w funkcjonowaniu LGD w przyszłości prezentuje się następująco:
 Kierownik Biura koordynuje pracą biura. Pełni nadzór nad realizacją zadań biura zgodnie
z harmonogramem. Ponosi odpowiedzialność za pracę biura przed Zarządem Stowarzyszenia.
Posiada prawo usunięcia lub zawieszenia każdego pracownika lub przedstawiciela biura
wybranego lub mianowanego przez Zarząd, mając ku temu uzasadnione przesłanki. Posiada
prawo ogólnej kontroli nadzoru polityk i operacji stowarzyszenia, z uwzględnieniem
ograniczeń nałożonych przez Zarząd, dokumentów dotyczących zmian strukturalnych lub
niniejszych praw wewnętrznych. Ponadto zarządza on organizacją pracy biura, zarządza
korespondencją oraz dokumentacją stowarzyszenia, asystuje przy prowadzonych projektach,
jak również administracyjnie wspiera pracowników biura.
 Asystent projektu z wykształceniem prawniczym, administracyjnym lub pokrewnym,
posiadający minimum doświadczenia w administracji. Do obowiązków tego asystenta
należy doradztwo z zakresu działań sprzyjających realizacji celów określonych w LSR oraz
pomoc we właściwym funkcjonowaniu Stowarzyszenia w oparciu o istniejące przepisy prawa.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 13
Zadaniem asystenta będzie również pomoc beneficjentom w wypełnianiu wniosków. Jednakże
głównym obowiązkiem tego pracownika będzie obsługa administracyjna wniosków.
 Asystent projektu z wykształceniem humanistycznym lub pokrewnym. Do zadań tego
pracownika będzie należała okresowa pomoc w przygotowaniu i realizacji działań LGD
dotyczących nabywania umiejętności oraz aktywizacji ludności.
Opłacanie składek ZUS przez Stowarzyszenie pozwoli również na pozyskanie stażystów
z Powiatowego Urzędu Pracy. Staże w Stowarzyszeniu wzmocnią sytuację kadrową LGD,
a dla młodych ludzi będą ofertą zdobycia pożądanego na rynku pracy doświadczenia
z zakresu funduszy pomocowych.
6.3 Warunki lokalowe biura LGD
Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Szydłowcu. Stan techniczny i lokalowy pomieszczeń biura
pozwala na przyjmowanie i obsługę interesantów, a także pozwala na archiwizowanie
dokumentów oraz organizację spotkań.
7. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego
LGD
Organ decyzyjny LGD w myśl postanowień statutu LGD „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi
Szydłowieckiej”
stanowi
Rada.
Członkowie Rady posiadają
kwalifikacje
w zakresie
pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz szerokie doświadczenie zdobyte dzięki
udziałowi w licznych projektach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, organizacji szkoleń i
doradztwa przy wykorzystywaniu funduszy strukturalnych oraz działań promocyjnych w
gminach. Szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczenia członków Rady zawiera się w
załączniku nr 2 .
8. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji
Doświadczenie Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej przedstawia załącznik nr 4.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 14
Wyszczególnienie
Powierzchnia
Udział w ogólnej
Liczba ludności
II. Opis obszaru objętego LSR wraz uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności.
1. Charakterystyka obszaru LGD
1.1 Położenie
Obszar aktywności Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi
Szydłowieckiej” jest tożsamy z terenem powiatu szydłowieckiego, który leży w południowej
części województwa mazowieckiego, graniczy z województwem świętokrzyskim (powiaty
skarżyski, starachowicki i konecki) oraz z powiatami: przysuskim i radomskim ziemskim.
Powiat tworzy 5 jednostek administracyjnych: miasto Szydłowiec (gmina miejsko-wiejska),
Chlewiska, Jastrząb, Mirów i Orońsko (gminy wiejskie).
Powierzchnia obejmuje obszar 452 km2, co stanowi 1,27% powierzchni województwa
mazowieckiego.
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 15
ewidencyjna [km2]
powierzchni [%]
Obszar LGD
1 414
100,0
40 073
Szydłowiec
138
30,5
19 257
Chlewiska
124
27,4
6 165
Jastrząb
55
12,2
5 150
Mirów
53
11,7
3 798
Orońsko
82
18,1
5 703
Miejscowością o charakterze centralnym jest
miasto Szydłowiec o liczbie mieszkańców 11
996 (stan na dzień 31 grudnia 2006) będące
siedzibą powiatu. Dużym atutem Ziemi
Szydłowieckiej jest położenie geograficzne.
Obszar LGD znajduje się między trzema
dużymi aglomeracjami miejskimi: Warszawą,
Krakowem i Łodzią. Przez tereny powiatu
przebiegają
szlaki
komunikacyjne
o istotnym znaczeniu dla gospodarki; drogi
krajowe: Gdańsk (połączenie promowe na
północ Europy) – Chyżne (przejście graniczne
w kierunku na południe Europy).
Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego obszar LGD należy
do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Polskich, podprowincji Niziny
Środkowopolskie i Wyżyna Małopolska, makroregionów Wzniesienia Południowomazowieckie
i Wyżyna Kielecka oraz regionów Równina Radomska, Garb Gielniowski i Przedgórze Iłżeckie.
Równina Radomska to duży mezoregion fizycznogeograficzny w województwie
mazowieckim, na której częściowo położona jest kraina historyczna – Ziemia Radomska.
Równina Radomska rozpościera się na południe od Doliny Białobrzeskiej, między Przedgórzem
Iłżeckim, Równina Kozienicką i Małopolskim Przełomem Wisły obejmując powierzchnię ok.
3640 km². Jest to równina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie utworów czwartorzędowych
(w wyniku procesów peryglacjalnych), pod którą występują warstwy jurajskie i kredowe,
zapadające się ku północno-wschodowi. Równinę przecinają płytkie doliny Radomki, Iłżanki i
Krępianki. Jest to równina rolnicza z małym udziałem lasów.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 16
Garb Gielniowski (również Wzgórza Koneckie) zajmuje obszar doliny Kamiennej
po wieś Gielniów, graniczy ze Wzgórzami Opoczyńskimi na zachodzie a na południu
z Płaskowyżem Suchedniowskim. Zbudowany jest z piaskowców retycko – liasowych. Zajmuje
powierzchnię
około
515
km².
Najwyższym
wzniesieniem
jest
góra
Altana
o wysokości 408 m n.p.m. Występują tu rzeki: Radomka oraz Drzewiczka. Tereny są porośnięte
lasem.
Przedgórze Iłżeckie północno-wschodnia część Wyżyny Kieleckiej. Rozciąga się między
doliną Kamiennej na południu, a Równiną Radomską na północy. Dolina Kamiennej oddziela je
od Wyżyny Sandomierskiej i Gór Świętokrzyskich. Występują tu pasma wzniesień (o wysokości
200-300 m n.p.m.) zbudowanych ze skał kredowych i jurajskich, ciągnących się z północnego
zachodu na południowy wschód. Przedgórze w większej części porośnięte jest lasami Puszczy
Iłżeckiej. Brak tu większych cieków, istnieją natomiast trzy zbiorniki zaporowe, również o
stosunkowo niewielkiej powierzchni (koło Skarżyska, Starachowic oraz Brodów). Na
południowym skraju Przedgórza ulokowane są miasta Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice.
1.2 Powierzchnia
Ze względu na posiadane warunki naturalne i stan uprzemysłowienia regionu, obszar
objęty strategią ma charakter rolniczy oraz turystyczny. Decydują o tym w głównej mierze stan
uprzemysłowienia, oraz posiadane warunki naturalne, zależne od poszczególnych części
obszaru. Strukturę użytkowania gruntów na obszarze LGD prezentuje tablica 1.1 oraz wykres
1.1.
W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, które zajmują łącznie
27 779 hektarów (59,2%). Blisko 1/3 powierzchni obszaru LGD zajmują lasy – 14 919 ha.
Pozostałe grunty (w tym grunty zabudowane i zurbanizowane oraz nieużytki), stanowiące 9,0%
powierzchni, zajmują 4 209 ha.
Tabela 1.1
Powierzchnia powiatu według kierunków wykorzystania
1.1.1.1.1.1 Rodzaje
gruntów
Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
Udział w ogólnej
powierzchni [%]
Powierzchnia ogólna
46 907
100,0
Użytki rolne
27 779
59,2
Lasy
14 919
31,8
Pozostałe grunty
4 209
9,0
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 17
Wykres 1.1. Powierzchnia obszaru LGD według kierunków wykorzystania
Lasy
31,8%
Pozostałe
grunty
9,0%
Użytki rolne
59,2%
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego
Obszar objęty strategią jest podzielony na 5 jednostek administracyjnych (jedna gmina
miejsko-wiejska oraz cztery gminy wiejskie), z których największą jest gmina Szydłowiec
stanowiąca 30,5% obszaru LGD. Drugą co do wielkości jest gmina Chlewiska – powyżej ¼
powierzchni powiatu. Pozostałe gminy wiejskie Jastrząb, Mirów i Orońsko zajmują odpowiednio
12,2, 11,7% oraz 18,1% obszaru. Strukturę administracyjną obszaru prezentuje tablica 1.2 oraz
wykres 1.2.
Tabela 1.2
Powierzchnia powiatu według gmin
Wyszczególnienie
Powierzchnia ogólna
Powierzchnia
ewidencyjna [km2]
Udział w ogólnej
powierzchni [%]
1 414
100,0
Szydłowiec
138
30,5
Chlewiska
124
27,4
Jastrząb
55
12,2
Mirów
53
11,7
Orońsko
82
18,1
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 18
Wykres 1.2. Powierzchnia obszaru LGD według gmin
Orońsko
18,1%
Mirów
11,8%
Szydłowiec
30,5%
Jastrząb
12,2%
Chlewiska
27,4%
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego
2. Uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe
2.1 Klimat
Obszar objęty projektem charakteryzuje się następującymi wskaźnikami:

średnia roczna temperatura: + 7,5 st. C (średnia temperatura najzimniejszego miesiąca –
styczna – 3,5 st. C, najcieplejszego – lipca + 17,5 0C).

okres trwania zimy: 98 dni

zaleganie pokrywy śnieżnej: 93 dni w roku

średnioroczne opady atmosferyczne: 620 mm

długość okresu wegetacyjnego: 210 dni

kierunek wiatrów: przeważają z kierunków zachodnich
Źródło: Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego
2.2 Gleby
Na terenie gmin obszaru LGD dominują gleby bielicowe na podłożu kamienistym, piaszczystym
i gliniastym. Niewielki odsetek to gleby brunatne i rędziny mieszane. Podobnie jak na terenie
całego
Mazowsza
dominują
gleby
o
odczynie
kwaśnym
lub
bardzo
kwaśnym
o pH do 5,5. Zakwaszenie gleb ma bardzo poważny wpływ na zmniejszenie plonów.
Źródło: Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 19
2.3 Bogactwa naturalne i środowisko przyrodnicze
O atrakcyjności turystycznej stanowią walory przyrodnicze i krajobrazowe. Niezaprzeczalne
bogactwo gmin obszaru LGD powiatu stanowią lasy, w szczególności ogromny kompleks
leśny, porastający południową część gminy Szydłowiec – tzw. Garb Gielniowski, stanowiący
pozostałość pierwotnej Puszczy Świętokrzyskiej.
Szczególnie interesujące są również liczne bogactwa geologiczne (jak chociażby złoża
piaskowca, krzemienia czekoladowego) i interesujące formy ukształtowania terenu: przełomy
rzek, wydmy, jamy, urwiska i wąwozy
FLORA
W lasach gmin obszaru LGD spotykamy rośliny chronione takie jak: wawrzynek wilczełyko,
konwalia majowa, pierwiosnka wyniosła. Wśród drzewostanów występują: sosna zwyczajna,
świerk pospolity, jodła pospolita, buk zwyczajny, grab zwyczajny, rzadziej dąb szypułkowy.
Znajdują się one w zasięgu naturalnego występowania jodły pospolitej, buka zwyczajnego,
modrzewia polskiego oraz jaworu. Największe powierzchnie zajmują siedliska boru świeżego
oraz boru mieszanego świeżego. W drzewostanach dominuje sosna i jodła w różnych klasach
wieku. Na omawianym terenie występuje również rzadka odmiana dębu szypułkowego
(w okolicy leśniczówki Zbijów).
Na terenie gmin obszaru LGD występuje również roślinność szuwarowo – torfowiskowa
zajmująca łąki wilgotne, łąki bagienne i torfowiska. W skład poszycia wchodzą: jeżyna
fałdowana i popielica, kruszyna pospolita, bez czarny i koralowy, malina właściwa, głóg,
jałowiec pospolity. Runo leśne składa się z borówek, turzycy orzęsionej i leśnej, fiołka leśnego
oraz licznych gatunków mszaków i porostów.
FAUNA
Najczęściej występujące na omawianym terenie zwierzęta to: sarny, zające, krety, lisy. Lasy
i łąki w dolinie rzeki Iłżanki to miejsca lęgów i przelotów ptaków m. in. bociana czarnego.
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Walory przyrodnicze powiatu szydłowieckiego zostały objęte prawnymi formami ochrony
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 20
przyrody i krajobrazu.
Lasy Przysusko – Szydłowieckie – w strefę tę zostały włączone obszary źródliskowe rzeki
Iłżanki wraz z jej doliną w górnym biegu, duże i bogate kompleksy leśne sosnowo – jodłowe,
miejscami w wieku powyżej 100 – 130 lat. W składzie gatunkowym drzew dominują sosna
i jodła w wieku powyżej 40 i 80 lat, na siedliskach boru mieszanego świeżego, boru świeżego i
lasu mieszanego. Jest to bardzo atrakcyjny teren turystyczno – wypoczynkowy i naukowo –
badawczy. Pełni również funkcje korytarza ekologicznego. Zlokalizowany niemal na terenie
wszystkich gmin wchodzące w skład LGD: Chlewiska, Jastrząb, Mirów oraz Szydłowiec.
Na terenie kompleksu znajdują się:
Rezerwat „Cis A”, położony na terenie miejscowości Ciechostowice gm. Szydłowiec.
Wzniesienie terenu – 286 m. n.p.m. Od wschodu rezerwat graniczy z bagnistymi
nieużytkami należącymi do gminy Ciechostowice, od północnego zachodu z łąkami leżącymi
na terenie gminy Hucisko. Pow. 6,10 ha, ustanowiony w 1953 roku. Na tym terenie
występuje ponad 20 egzemplarzy cisa (łac. taxus baccata) o wysokości 0,5 – 5m. Cisowi
towarzyszą następujące gatunki drzew: jodła pospolita, świerk pospolity, olcha czarna, sosna
zwyczajna, brzoza brodawkowata, a w podszyciu – kruszyna pospolita, wierzba uszata oraz
jałowiec pospolity.
Rezerwat "Cis B", pow. 10, 50 ha. Od strony północno – wschodniej graniczy z enklawą
wsi Ciechostowice składającą się z podmokłych łąk i pastwisk, zaś z od południowego
zachodu z małą enklawą łąk wsi Ciechostowice. Oprócz cisów spotykamy tu olchę czarną,
sosnę zwyczajną, świerk pospolity, brzoza brodawkowata, jodła pospolita.
Stanowiska dokumentacyjne, związane z eksploatacją piaskowca. Na omawianym terenie
znajdują się 3 nieczynne kamieniołomy – Pikiel, Podkowiński, usytuowane w południowo –
zachodniej części Szydłowca oraz Łomy na Polankach usytuowany w południowo – wschodniej
części. Chronione prawem od 1996 roku. Odsłonięcia piaskowców sięgają okresu dolno –
jurajskiego. Obecnie kamieniołomy wypełnione są wodą i porośnięte lasem. Władze Szydłowca
podejmują starania, aby teren nieczynnych
kamieniołomów wykorzystać do celów
dydaktycznych. Proponuje się zorganizowanie ścieżek edukacyjnych i udostępnienie terenów do
zwiedzania turystom.
Rezerwat geologiczny „Skałki Piekło pod Niekłaniem” – unikatowy w skali europejskiej. Na
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 21
jego
terenie
występują
osobliwe
formy
skałek
piaskowcowych:
kazalnice,
grzyby
i kominy powstałe pod wpływem erozji eolicznej.
Obszar objęty Strategią obfituje w interesujące złoża geologiczne. Na terenie gminy Mirów
obecnie prowadzone są prace nad ustanowieniem rezerwatu „Góra Piekło” dla zachowania
unikalnych form skałkowych zbudowanych z piaskowców środkowo – jurajskich. Unikatowe w
skali kraju są również mezolityczne złoża krzemienia czekoladowego na terenie Tomaszowa
(gm. Orońsko). Podczas badań prowadzonych w 1968 roku odkryto tam zarysy 24 szybów
kopalnianych (Schild R., Królik H., Marczak, Kopalnia krzemienia czekoladowego w
Tomaszowie, Wrocław 1985). Jak wskazują źródła, o istnieniu kopalni wiedzieli już ludzie epoki
mezolitu zamieszkujący na tym terenie.
Tabela: Ochrona przyrody
Wyszczególnienie
Ilość (w ha)
Rezerwaty przyrody
211,6
Stanowiska dokumentacyjne
0,4
Obszary chronionego krajobrazu
18577
Użytki ekologiczne
19,8
Pomniki przyrody
34
Źródło: GUS, Bank danych regionalnych
2.4 Lesistość
Całkowita powierzchnia lasów na terenie objętym projektem wynosi 13748,3 ha. Poniższa tabela
przedstawia poziom lesistości w gmin obszaru LGD .
Tabela. Powierzchnia lasów (w ha) i lesistość (w %)
Powierzchnia lasów
w ha
Lesistość w %
Gmina miejsko - wiejska
Szydłowiec
4994,8
38
Gmina Chlewiska
5540,6
43,5
Gmina Jastrząb
540,6
11,2
Wyszczególnienie
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 22
Gmina Mirów
1131,3
22
Gmina Orońsko
1541,0
18,96
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS oraz Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego
Lesistość terenu objętego projektem jest bardzo wysoka w stosunku do średniej
województwa mazowieckiego i wynosi średnio 26,7 %.
Lasy i zadrzewienia w powiecie
szydłowieckim zajmują około 33 % powierzchni ogólnej. Powierzchnia lasów w powiecie
szydłowieckim wynosi 14976 ha, w tym lasów państwowych 11355 ha (75,8%), prywatnych
3577 ha (23,9 %), komunalnych 44 ha (0,3%).
Lasy prywatne występują na siedlisku:

boru suchego – 5 %

boru świeżego – 35 %

boru mieszanego świeżego – 25 %

lasu mieszanego – 10 %

ols – 10 %

pozostałych – około 15 %
Struktura gatunkowa:
 sosna – 70 %
 olcha – 10 %
 brzoza –10 %
 świerk – 9 %
 pozostałe – 1 %
Źródło: Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego
2.5 Zasoby wodne
Główną rzeką obszaru LGD jest uchodząca do Radomki Szabasówka (w dolnym biegu
nazywana Sabatówką). Ma długość 22,8 km i powierzchnie zlewni 561,4 km2. Większość
obszaru powiatu leży w zlewni Radomki, południowa część gminy Chlewiska należy
do zlewni Pilicy (ma tu swoje źródła Czarna Konecka), południowa część gminy Szydłowiec
należy do zlewni Kamiennej. Inne rzeki przepływające przez teren powiatu to: Korzeniówka,
Szabasówka Lewa, Szabasówka Prawa, Smagowianka, Wilczanka, Smiłówka, Kobyłka, Oronka,
Garlica i Iłżanka.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 23
Zbiorniki wodne znajdujące się na terenie powiatu (w ha):
Rodzaj zbiornika
Powierzchnia
Stawy rybne Orońsko
122,14
Stawy rybne Wałsnów
41,91
Staw rybno – rekreacyjny Chlewiska
1,5
Staw rekreacyjny Św. Jana Nepomucena
0,8
Zalew Chlewiska
4,0
Zalew Koszorów
6,5
Zalew Szydłowiec
4,0
Zbiornik retencyjny w Chałupkach Łaziskich
ok. 9,0
Zalew w Jastrzębiu
4,5
Źródło: Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego
Wody podziemne na terenie obszaru LGD pochodzą z utworów czwartorzędowych.
Obszar objęty strategią, podobnie jak
całość województwa mazowieckiego
nie
charakteryzuje się najwyższymi możliwościami wodnymi i włączony jest do „Programu Małej
Retencji dla Województwa Mazowieckiego”, dzięki któremu w obecnym kształcie funkcjonują
zbiorniki wodne na terenie Aleksandrowa i Domaniowa. Lokalna Grupa Działania w swoim
programie przewiduje działania pozostające w spójności z ww. programem, upatrując w nim
szansy na wielofunkcyjny rozwój obszaru, przede wszystkim pozostającego w związku z jego
uatrakcyjnieniem turystycznym.
3. Uwarunkowania kulturowe
Zabytki zlokalizowane na terenie objętym LSR:
Późnorenesansowy ratusz miejski w Szydłowcu. Wybudowany około roku 1629. Jeden
z najcenniejszych zabytków budownictwa mieszczańskiego w Polsce. Jego budowę rozpoczęli w
1602 roku muratorzy Kasper i Wojciech Fodygowie, zakończono zaś dopiero ok. 1626 roku.
Kilkakrotnie zniszczony, przebudowany i restaurowany. Kamienny, z ceglaną attyką,
otynkowany, na rzucie prostokąta, z kolistymi wieżyczkami w narożach. Sześciokondygnacyjna
wieża. Liczne elementy renesansowej kamieniarki. W 1949 roku odkryto na ścianach
zewnętrznych pozostałości sgraffita, obecnie zatynkowane.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 24
Zamek szydłowiecki. Wczesnorenesansowa rezydencja magnacka, zbudowana przez rodzinę
Szydłowieckich w latach 1470 – 1530. W I połowie XVII wieku przebudowany przez Albrechta
Władysława Radziwiłła. Otoczony szeroką fosą, z jednym wjazdem. Murowany, z kamienia
i cegły. Wieża bramna i skrzydło północne gotyckie, skrzydło wsch. renesansowe. Brama
połączona ze skrzydłem wschodnim gotyckim murem kurtynowym. W 2 połowie XIX wieku
zamek popadł w ruinę. Odbudowany w latach 1949 – 1958 mieści obecnie w swych wnętrzach
między innymi Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.
Kościół św. Zygmunta. Erygowany w 1401 roku przez założycieli miasta – braci Jakuba
i Sławka Szydłowieckich. Późnogotycka bryła kościoła, renesansowy wystrój wewnętrzny,
bogato złocone ołtarze, nietypowy modrzewiowy strop z barwną polichromią przedstawiającą
św. Zygmunta. Pierwotny, drewniany uposażony w 1402 roku przez Jakuba i Sławka
Odrowążów. Obecny, z miejscowego piaskowca, z ceglanymi szczytami, ufundował w latach
1493 – 1509 burgrabia krakowski i podskarbi koronny, Jakub Szydłowiecki, wykończył
natomiast po jego śmierci brat Mikołaj, kasztelan radomski. Odnawiany w XVIII wieku, ok.
1881 roku i na początku XX wieku. Kościół wybudowano w stylu późnogotyckim,
z gotyckimi sklepieniami gwiaździstymi, bądź krzyżowo – żebrowymi (żebra profilowane).
Główna nawa przykryta stropem, z polichromią (obecnie w stylu regencji, przedstawiającą
między innymi patrona kościoła). Wnętrze z bardzo bogatym, doskonale zachowanym
wyposażeniem. W pd. kaplicy późnogotycki poliptyk z około 1505 roku, gotycka chrzcielnica,
renesansowy nagrobek Mikołaja Szydłowieckiego (1532) oraz klasycystyczne nagrobki
Mikołaja i Marii Radziwiłłów z początku XIX wieku. Na skarpach, od strony południowej 2
słoneczne zegary z XVII wieku. Mur cmentarza przykościelnego zamieniony częściowo na
lapidarium (fragmenty nagrobków i kamieniarki). Piaskowcowe ciosy w ścianach zewnętrznych
kościoła pokryte są gmerkami i napisami wyrytymi przez kamieniarzy. W północno – zachodnim
narożu kościelnego cmentarza stoi kamienna dzwonnica, zapewne z XVI wieku, zbudowana na
rzucie kwadratu, oszkarpowana, z daleka robiąca wrażenie obronnej budowli. Nadto na
cmentarzu tym znajdują się ślady kościołów: Świętego Ducha i szpitalnego, św. Anny (ten drugi
ufundowany był przez Mikołaja Szydłowieckiego w 1529 roku, zapewne na miejscu dawnego
drewnianego dworu Szydłowieckich – zachowały się posadzki i krata). Przed ratuszem wznosi
się piaskowcowy pręgierz z XVII wieku, a obok pomnik Tadeusza Kościuszki z 1920 roku.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 25
Pałac w Chlewiskach zbudowany za czasów Bolesława Krzywoustego w 1135 roku. Otoczony
malowniczym parkiem.
Pałac Józefa Brandta XIX-wieczny zespół podworski w Orońsku. Zespół składa się
z odrestaurowanych budynków: pałacu, oficyny, kaplicy, oranżerii i zabudowań gospodarczych.
Cmentarz żydowski w Szydłowcu. Na nim znajduje się około 2500 nagrobków z lat 1831-1939,
z reguły dobrze zachowanych.
Zabytkowe kamienice okalające rynek w Szydłowcu. Składają się na zespół urbanistyczno –
architektoniczny.
Zabytkowe nagrobki na cmentarzu katolickim w Szydłowcu. Barokowa płaskorzeźba Świętej
Rodziny podczas wieczerzy (Matka Boska Studziańska). XIX – wieczny nagrobek ks. Straszaka,
z elementami architektonicznymi z XVIII wieku. Kamienne figury przydrożne: św. Jan
Ewangelista z 1708 roku, Matka Boska Niepokalanie Poczęta z początku XIX wieku, św. Jan
Nepomucen z połowy XIX wieku.
Zachowane fragmenty ceglanych murów prezbiterium i nawy oraz dekoracji ceramicznej oraz
okno kamienne w kształcie czteroliścia z XIII – wiecznego kościoła romańskiego
w Chlewiskach
Gotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1430 roku na terenie kościoła
w Chlewiskach
Późnorenesansowe nagrobki Wawrzyńca Chlewiskiego i jego żony na terenie kościoła
w Chlewiskach
Pałac z 2 ćwierci XIX wieku z klasycznym portykiem kolumnowym na terenie wsi Łaziska gm.
Orońsko
Źródła: serwisy internetowe gmin
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 26
Cykliczne imprezy promujące obszar
Impreza
Opis
Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku
Organizowany od 1990 w każdą 3 niedzielę
czerwca bieg organizowany z podziałem
na różne grupy wiekowe
Szydłowieckie Zygmunty
Doroczny, majowy, uroczysty odpust
najstarszej, powstałej z początkiem XV
w parafii im. Św. Zygmunta i towarzyszące
jej
kiermasze,
imprezy
plenerowe,
uroczystości.
Kiermasz Wielkanocny
Organizowany w terminie przedświątecznym
festyn prezentujący wytwory artystów
lokalnych związane z Wielkanocą, konkursy
rękodzielnicze, kulinarne.
Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Wydarzenie
poświęcone
popularyzacji
Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy
i
ochronie
tradycji
autentycznej
obrzędowości ludowej oraz ukazanie
twórczych aspiracji mieszkańców wsi.
Zespoły biorące udział w tych przeglądach
reprezentują folklor własnego regionu.
W imprezie corocznie bierze udział od 10 do
12 zespołów z terenu województwa.
Święto żelaza i stali
Doroczne, organizowane w sierpniu Święto
Żelaza i Stali. Impreza poświęcona
regionalnym
tradycjom
przemysłowym
i artystycznym.
Należy podkreślić, że ze względu na wysoką aktywność lokalnych managerów kultury Miasto
Szydłowiec w 2005 roku otrzymało prestiżowy tytuł „Stolica Kulturalna Mazowsza”.
3.1 Muzea i obiekty kulturalne
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 27
Na terenie objętym projektem znajdują się co najmniej trzy obiekty muzealne o znaczeniu
ogólnokrajowym, a nawet europejskim.
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych – jedno z najbardziej oryginalnych muzeów w
Europie. Ekspozycja stała ukazuje dzisiejszy stan polskiego instrumentarium ludowego.
Podzielona na dwie części. Pierwsza – podstawowe typy kapel najbardziej charakterystyczne dla
polskiej muzyki ludowej. Druga stanowi przegląd poszczególnych rodzajów instrumentów,
funkcjonujących w polskiej muzyce ludowej, usystematyzowane wg sposobu wytwarzania
dźwięku. Na wystawie stałej zobaczyć można ok. 300 eksponatów, od najprostszych listków czy
kory do grania, gwizdków ze słomy czy pióra, do instrumentów skomplikowanych – harmonii,
skrzypiec czy dud. Najstarsze instrumenty to: złóbcoki z 1705 roku, bębny – kotły z przełomu
XVI/XVII wieku, basy kaliskie i mazowieckie z XVIII wieku, bębenki z XVIII i XIX wieku,
tarapata z XIX wieku. Najbardziej godne obejrzenia są: największy zbiór harmonii różnych
typów, duża kolekcja cymbałów, skrzypiec, instrumentów glinianych, fujarek i piszczałek oraz
instrumentów ludowych oraz zbiór instrumentów i narzędzi lutniczych z warsztatu Franciszka
Borówki – Borowieckiego i jego syna Kazimierza, szeroko znanego ze swojej działalności
jeszcze przed pierwszą wojną światową. W zbiorach muzeum znajdują się również
zrekonstruowane, dziś już nie używane instrumenty takie jak: suki lubelskie, liry korbowe
oktawki czy tamburyna. Zbiory Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych to około 2000
eksponatów. Stanowi to dwie trzecie instrumentów ludowych zgromadzonych w polskich
muzeach.
Huta Żelaza w Chlewiskach – obiekt obejmuje zespół wielkopiecowy wybudowany przez
Francuskie Towarzystwo Metalurgiczne w latach 1882 – 1892, w skład którego wchodzą: wielki
piec, trzy prażarki, wieża wodociągowa i warsztat mechaniczny.
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – Centrum zajmuje XIX – wieczny zespół podworski,
składający się z odrestaurowanych budynków: pałacu, oficyny, kaplicy, oranżerii i zabudowań
gospodarczych. Jedynym nowoczesnym obiektem w tym zabytkowym kompleksie, otoczonym
przez stary park krajobrazowy, jest Muzeum Rzeźby Współczesnej. Historia artystycznej
tradycji Orońska sięga XIX wieku i związana jest z założycielami orońskiego dworu –
Christianimi. Tradycje te kontynuował, związany z Orońskiem wybitny malarz batalista Józef
Brandt (1841 – 1915). Współcześnie tradycję artystyczną Orońska zapoczątkowały w 1965 roku
warsztaty twórcze, zakończone plenerową wystawą rzeźby. Do tej pory Orońsko corocznie
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 28
odwiedzane jest przez ponad stu polskich i zagranicznych twórców, którzy realizują tu swoje
projekty artystyczne. Centrum Rzeźby Polskiej Tworzą:

OŚRODEK PRACY TWÓRCZEJ RZEŹBIARZY z sześcioma pracowniami (atelier)
z
dwuosobowymi
aneksami
mieszkalnymi,
placem
plenerowym
stanowisk
rzeźbiarskich o pow. 5200 m2, pracownią plastyczną obróbki metali, pracownią
drewna oraz pracowniami odlewniczą, ceramiczną i kamieniarską.

MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ Galeria Główna oraz galerie: "Oranżeria",
"Kaplica" i "Wozownia".

PAŁAC JÓZEFA BRANDTA wykorzystany na stałą ekspozycję wnętrz dworskich II
połowy XIX wieku

OŚRODEK PROMOCJI I DOKUMENTACJI RZEŹBY dokumentujący współczesną
rzeźbę polską, z komputerowym systemem informacji o ponad 2 tys. współczesnych
polskich artystów, zbiory fotografii, slajdów i rejestracji video.
3.2 Uwarunkowania historyczne
Najwcześniejsze ślady bytności ludzkiej na terenie obecnego powiatu szydłowieckiego sięgają
epoki kamiennej. Tereny te słynęły przede wszystkim z mezolitycznych i neolitycznych kopalni
kamienia. Natrafiono tu na ślady pierwszych osad ludności tzw. kultury pucharków lejkowych,
kultury amfor kulistych i ceramiki sznurowej, jak również cmentarzyska ciałopalne z okresu
lateńskiego. Odkryte w Łączanach i Orońsku ślady żużla wiążą się z produkcją żelaza w
dymarkach w ramach wielkiego ośrodka starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego (Danuta
Słomińska – Paprocka, Szydłowiec i okolice, Szydłowiec 2003). Stolica powiatu – Szydłowiec
liczy sobie prawie 570 lat, a jego historia sięga znacznie dalej, do początków XIII wieku.
Władali nim przedstawiciele tak sławnych rodów jak Odrowąże, Radziwiłłowie, Zamoyscy.
W 1427 roku Szydłowiec uzyskał prawa miejskie, a przywilej Kazimierza Jagiellończyka z 1470
roku nadał miastu prawa magdeburskie. Szydłowiec zasłynął w historii jako ośrodek handlu
żelazem, wydobycia i obróbki tutejszego piaskowca. W XVI wieku prężnie rozwijające się
miasto było ośrodkiem osadnictwa włoskiego, szkockiego, żydowskiego i niemieckiego.
Wielokulturowość stała się cechą charakterystyczną tego miasta (dość powiedzieć, że tuż przed
wybuchem II wojny światowej ponad 60% mieszkańców Szydłowca stanowili obywatele
pochodzenia żydowskiego).
Znaczne straty miasto poniosło w czasie walk o wolność narodową. Zostało zniszczone
w
czasie
insurekcji
kościuszkowskiej,
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
ponosiło
ciężary
powstania
listopadowego
Strona 29
i styczniowego, w którym z 22 na 23 stycznia było miejscem walk oddziałów Mariana
Langiewicza z wojskami rosyjskimi. We wrześniu 1939 roku ziemia szydłowiecka była
miejscem walk z niemieckimi zagonami pancernymi, toczonych przez żołnierzy 163 i 165 Pułku
Piechoty i 7 Pułku Artylerii Lekkiej z 36 Dywizji Piechoty. Okolice Szydłowca były także
teatrem działań słynnego "Szalonego Majora", Henryka Hubala - Dobrzańskiego - pierwszego
partyzanta II wojny światowej. Szydłowiecczanie walczyli w szeregach 21 i 72 Pułku Piechoty
Armii Krajowej. Miasto jako wielkie skupisko ludności żydowskiej stało się miejscem
eksterminacji, a zamkniętą w getcie ludność żydowską (ok.16 000 osób) z okolic wywieziono do
obozu na Majdanku. Pozostał po nich do dziś jeden z największych w Polsce starych cmentarzy,
tzw. "Kirkut".
4. Ludność
Liczba ludności obszaru aktywności LGD wynosiła w dniu 31 grudnia 2006 roku
40 073 osób. W tej liczbie było 20 298 kobiet i 19 775 mężczyzn (odpowiednio 50,65%
i 49,35% populacji). Współczynnik feminizacji – tj. liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn
– był umiarkowany i wyniósł 102,6. Oznacza to pozostawanie w bezpiecznym dystansie do
poziomu wartości 105 wskaźnika, powyżej którego relacja liczby kobiet do liczby mężczyzn
może niekorzystnie wpływać na biologiczną reprodukcję populacji. Najgorzej sytuacja w tym
zakresie wyglądała w gminie Chlewiska (105,8 kobiet na 100 mężczyzn) oraz gminie Jastrząb
(104,8 kobiet na 100 mężczyzn). Z odwrotną sytuacją mieliśmy do czynienia w gminie Mirów,
gdzie na 100 mężczyzn przypadało zaledwie 95,4 kobiety, co również może niekorzystnie
wpływać na biologiczną reprodukcję.
Gęstość zaludnienia obszaru LGD wynosiła 89 osób/1km2 i była blisko o ponad 1/3
(38,6%) niższa od średniej gęstości zaludnienia w województwie mazowieckim oraz
o niespełna 15% niższa od średniej w podregionie koszalińskim (14,4%).
Wśród mieszkańców obszaru LGD zaledwie 29,9% stanowiła ludność miejska.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 30
5. Sytuacja demograficzna i społeczna Obszaru LGD
Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku na obszarze LGD zamieszkiwały łącznie 40
073 osoby. Sytuację demograficzną przedstawia tabela 1.3.
Tabela 1.3
Liczba ludności obszaru LGD według płci i miejsca zamieszkania
Wyszczególnienie
Kobiety na 100
mężczyzn
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Obszar LGD
40 073
19 775
20 298
102,9
Szydłowiec
19 257
9 490
9 767
103,7
Chlewiska
6 165
2 995
3 170
105,8
Jastrząb
5 150
2 515
2 635
104,8
Mirów
3 798
1 944
1 854
95,4
Orońsko
5 703
2 831
2 872
101,4
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego
Liczba mężczyzn przewyższa liczbę kobiet w grupach wiekowych do 55 roku życia. Od
tego momentu liczebność kobiet systematycznie zwiększa przewagę liczebną nad liczbą
mężczyzn. W ostatniej grupie wiekowej mamy już do czynienia z niespełna dwukrotnie większą
ilością kobiet w stosunku do liczby mężczyzn (odpowiednio w strukturze 63,5% i 36,5%).
Wypływa na to przede wszystkim przeciętna długość wieku, która w przypadku kobiet jest
blisko 10 lat dłuższa od przeciętnej u mężczyzn.
Najliczniej zamieszkałą gminą obszaru LGD jest Szydłowiec, w którym mieszka blisko
połowa populacji. Drugą co do liczebności jest gmina Chlewiska, którą zamieszkuje ponad 15%
społeczności obszaru objętego strategią. Trzecia co do wielkości gmina Orońsko liczy sobie
nieco ponad 14% liczby mieszkańców obszaru LGD. Pozostałe gminy zamieszkuje podobna
liczba mieszkańców – od 9,5% do 13% populacji obszaru. Wykres 1.3 prezentuje strukturę
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 31
ludności obszaru LGD pod względem miejsca zamieszkania według stanu na dzień 31 grudnia
2006 roku.
Wykres 1.3 Struktura ludności obszaru LGD ze względu na miejsce zamieszkania
Szydłowiec
48,0%
Chlewiska
15,4%
Jastrząb
12,9%
Orońsko
14,2%
Mirów
9,5%
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego
Wskaźnik gęstości zaludnienia w LGD w badanym okresie wyniósł 89 osób/km2 i był niższy od
przeciętnego dla województwa mazowieckiego o 30%, zaś od przeciętnego dla podregionu
radomskiego o 15%. Najwyższy został odnotowany w mieście Szydłowiec i wyniósł 538
osób/km2. Natomiast w poszczególnych gminach kształtowała się następująco:
 Szydłowiec
139
 Chlewiska
50
 Jastrząb
94
 Mirów
72
 Orońsko
70
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 32
5.1 Bezrobocie
Zjawisko bezrobocia jest poważnym problemem społecznym. Wpływa ujemnie na postawy
i zachowania osób bezpośrednio dotkniętych bezrobociem, a także członków ich rodzin. Za
bezrobotną uznaje się osobę, która spełnia kryteria określone w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.
1001).
Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie można wnioskować
o spadku liczby bezrobocia ogółem i stabilnym udziale w strukturze bezrobocia
długookresowego. Na koniec pierwszego półrocza 2008 (30 czerwca) na zarejestrowanych 4 478
osób bezrobotnych, aż 2 496, tj. 55,7% osób pozostaje bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Wskaźnik ten jest wysoki, podobnie jak liczba osób długotrwale bezrobotnych – 1 774, tj.
39,6%.
Dynamikę zjawiska bezrobocia na rynku pracy obszaru LGD prezentują tabela 1.4 i
wykres 1.4.
Dynamika bezrobocia na obszarze LGD w latach 2006-2008
(stan na ostatni dzień półrocza)
Rok/półrocze
Tabela 1.4
Bezrobotni ogółem
2006 – I półrocze (30 czerwca)
5 783
2006 – II półrocze (31 grudnia)
5 709
2007 – I półrocze (30 czerwca)
5 032
2007 – II półrocze (31 grudnia)
5 136
2008 – I półrocze (30 czerwca)
4 478
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 33
Wykres 1.4 Dynamika bezrobocia na obszarze LGD
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego
5.2 Diagnoza aktualnej sytuacji społecznej
Na obszarze LGD z roku na rok rośnie liczba rodzin, które z różnych przyczyn, potrzebują
pomocy ze strony Ośrodków Pomocy Społecznej. Znacznym problemem jest brak możliwości
zatrudnienia w regionie. Sytuacja ta powoduje, że wiele rodzin znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej, zwłaszcza rodziny wielodzietne. Coraz liczniejszą grupę wśród świadczeniobiorców
stanowią osoby w wieku produkcyjnym, zmuszone do korzystania z pomocy ze względu na
całkowity brak lub zbyt małe dochody z pracy. Ponadto z powodu zbyt niskich dochodów coraz
liczniejszą grupę stanowią rodziny wielodzietne oraz rodziny niepełne z małymi dziećmi.
Ośrodki Pomocy Społecznej zauważają także wpływ nadużywania alkoholu na sytuację
społeczną rodzin oraz wzrost zjawisk patologicznych nim spowodowanych (m.in.: zaniedbania
w wychowaniu, występowanie przemocy). Sytuacja osób niepełnosprawnych, starych i
przewlekle chorych także wymaga poprawy.
Niektóre problemy są względnie łatwe do rozwiązania np. poprzez aktywizację lokalnej
społeczności, inne mogą przerastać możliwości finansowe i organizacyjne gmin. Dlatego też
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 34
dobra współpraca międzygminna w gminach obszaru LGD powinna wpłynąć na poprawę
sytuacji społecznej. Świadczenie profesjonalnej pomocy społecznej, poza koniecznością stałego
szkolenia, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych powinno
zmierzać do sukcesywnego zmniejszania ilości osób zmuszonych do korzystania z pomocy.
Zadanie to powinno stać się jednym z priorytetów działań Ośrodków Pomocy Społecznej.
Wszelkie działania, zarówno organizacyjne jak i inwestycyjne, podejmowane przez władze
samorządowe oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gmin obszaru LGD powinny
wpłynąć na poprawę standardu życia mieszkańców.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 35
III.
Analiza SWOT obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z
przeprowadzonej analizy
Analiza mocnych i słabych stron
SŁABE STRONY
SILNE STRONY

Duże walory przyrodnicze

Niski poziom industrializacji obszaru
i małe zanieczyszczenie środowiska
naturalnego

Rezerwaty przyrody i obszary
chronionego krajobrazu, ciekawe złoża
geologiczne, pomniki przyrody

Duże kompleksy leśne

Zabytki kultury materialnej

Obiekty muzealne o randze
ogólnokrajowej

Prężnie działające instytucje kultury
z doświadczeniem w zakresie
organizowania imprez kulturalnych

Prestiżowy tytuł „Stolica Kulturalna
Mazowsza” nadana w 2005 miastu
Szydłowiec

Korzystny układ komunikacyjny –
położenie znacznej części obszaru
objętego projektem przy trasie
międzynarodowej

Niewielki koszt zatrudnienia
pracowników (w porównaniu do innych
miejsc kraju) w przypadku przyciągnięcia
inwestora na obszar objęty projektem.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej

Strukturalne bezrobocie (poziom
najwyższy na Mazowszu i jeden
z najwyższych w skali całego kraju)
i związane z nim patologie – niska
aktywność, brak wiary w sukces, brak
poczucia sprawstwa, uzależnienia

Wysoki poziom ruchu migracyjnego do
metropolii warszawskiej, odpływ wysoko
wykwalifikowanych kadr,
w szczególności młodzieży

Niewystarczająca infrastruktura
instytucjonalna wspierająca rozwój
przedsiębiorczości i działalności
pozarolniczej

Niedostateczna promocja turystyki

Słabo rozwinięta baza gastronomiczna,
hotelowa
i agroturystyczna

Niewystarczająca liczba przedsiębiorstw
dostarczających miejsca pracy

Rozdrobniona struktura gospodarstw
rolnych,

Niski poziom wiedzy rolniczej

Niski poziom specjalizacji rolnej

Przerost zatrudnienia w rolnictwie

Postawy roszczeniowe mieszkańców
terenów wiejskich i brak zrozumienia
podstawowych trendów rozwoju terenów
wiejskich w Polsce i Europie

Brak zaufania do struktur (instytucji,
organizacji)

Brak efektywnej, zintegrowanej
Strona 36
SŁABE STRONY
SILNE STRONY
współpracy podmiotów odpowiedzialnych
za rozwiązywanie problemów lokalnych
Analiza szans i zagrożeń
SZANSE

Dostęp do preferencyjnych kredytów
i dotacji na rozwój przedsiębiorczości,

Rosnące zainteresowanie żywnością
ekologiczną w dużych aglomeracjach
miejskich

Możliwość pozyskania ogromnych
środków z funduszy strukturalnych na
rozmaite przedsięwzięcia związane
z rozwojem obszarów wiejskich,
promocją przedsiębiorczości,
kształceniem ustawicznym, promocją
turystyki itp.

Wzrost popularności turystyki,
aktywności fizycznej i turystyki
rodzinnej.

Wzrost świadomości (i regulacji
w skali ogólnokrajowej) związanej
z wykorzystaniem alternatywnych źródeł
energii
ZAGROŻENIA

Utrzymujący się na wysokim poziomie
proces migracji do dużych aglomeracji
miejskich

Utrzymanie się trendów związanych
ze strukturalnym bezrobociem na obszarze
objętym Strategią

Nadmierny stopień biurokratyzacji
i wysokie warunki formalne w procesie
ubiegania się o dofinansowanie ze
środków unijnych (w nowym okresie
finansowaniana) na realizację
przedsięwzięć przez osoby indywidualne i
struktury
Wnioski z analizy SWOT
Działania podejmowane przez Lokalną Grupę Działania muszą koncentrować się więc
na wykorzystywaniu szans, unikaniu zagrożeń, wzmacnianiu słabych stron i opieraniu się
na silnych stronach obszaru objętego Strategią, co znajduje swoje odzwierciedlenie w punkcie
VII Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR
Bezpośrednie kontakty przedstawicieli LGD z mieszkańcami potwierdziły aktualność
mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń ustalonych w czasie prowadzenia analizy SWOT
w 2006 roku
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 37
IV.
Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie
planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów
szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje.
Przygotowując Lokalną Strategię Rozwoju zdecydowaliśmy się oprzeć ją o trzy tematy
wiodące stanowiące cele ogólne przyjęte do realizacji w ramach LGD. Uznaliśmy, iż
organizacje społeczne, instytucje i społeczność lokalna posiadają na tyle bogate
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego typu, iż w procesie realizacji Strategii
uda się zrealizować ten dość szeroko zarysowany program.
Na terenie objętym strategią realizowano już przedsięwzięcia z zakresu promocji
przedsiębiorczości, promocji alternatywnych form gospodarowania i zarobkowania na
terenach wiejskich, kształcenia ustawicznego, aktywizacji zawodowej (w szczególności
Towarzystwo ALTUM i Stowarzyszenie Szydłowieckie Forum Gospodarcze), jak również
organizowania wydarzeń kulturalnych i promocji regionu (Dom Kultury Zamek, Muzeum
Sztuki Współczesnej w Orońsku, Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej).
Wypracowana w procesie partycypacyjnym wizja pozwala na wyznaczenie dziedzin i
celów strategicznych obszaru objętego LSR. Biorąc pod uwagę aspiracje i cele mieszkańców
zostały sformułowane sformułowano trzy cele główne:
CG1. Wysoka atrakcyjność turystyczna obszaru objętego strategią, umożliwiająca
czerpanie dochodów z szeroko rozumianej obsługi ruchu turystycznego
CG2. Poszukiwanie
nowych
metod
zarobkowania
na
obszarach
wiejskich
(w tym szczególnie działania zorientowane na rozwój alternatywnych form
gospodarowania na wsi oraz MSP)
CG3. Podniesienie jakości zasobów ludzkich w regionie objętym LSR
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 38
Określenie zadań do tematów wiodących i celów głównych
Temat
Temat
Wykorzystanie zasobów
naturalnych i kulturowych
Poprawa jakości życia na
terenach wiejskich
CG1: Wysoka atrakcyjność
turystyczna obszaru
objętego Strategią,
umożliwiająca
czerpanie dochodu z
obsługi ruchu turystycznego
CG3: Podniesienie
jakości zasobów ludzkich
w regionie
CG3:Podniesienie
jakości zasobów
ludzkich w regionie
CG2: Poszukiwanie
nowych metod
zarobkowania na wsi
(w tym szczególnie
rozwój alternatywnych
form gospodarowania i
rozwój MSP)
Powiązanie zadań (przewidzianych na lata 2009-2013)
z celami strategicznymi
Cele
Zadania
Zadanie 1: Program promocji Ziemi Szydłowieckiej
(w tym informacja turystyczna, promocja produktu
i marki, materiały promocyjne, imprezy promujące
region)
Zadanie 2: Plan budowy ścieżek rowerowych, tras
do narciarstwa biegowego i innych przedsięwzięć
infrastrukturalnych w dziedzinie bazy rekreacyjnej
CG1: Wysoka atrakcyjność turystyczna
obszaru objętego Strategią
umożliwiająca czerpanie dochodu
z turystyki
Zadanie 3: Opracowanie planu „Szlaku
turystycznego Ziemi Szydłowieckiej”
Zadanie 4: Analiza dotycząca potencjału
turystycznego regionu
Zadanie 5: Realizacja programu małej retencji dla
obszaru objętego projektem
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 39
Cele
Zadania
Zadanie 1: Promocja przedsiębiorczości na terenach
wiejskich
CG2: Poszukiwanie nowych metod
zarobkowania na wsi (rozwój
alternatywnych form
gospodarowania i MSP)
Zadanie 2: Promocja i wsparcie przedsięwzięć
związanych z uprawą roślin energetycznych
Zadanie 3: Promocja i wsparcie przedsięwzięć
związanych
z rozwojem agroturystyki
Zadanie 4: Wsparcie i promocja upraw
ekologicznych
Zadanie 1: Kontynuacja działań Akademii Promocji
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zadanie 2: Szkolenia dla LGD i mieszkańców
obszaru (kształcenie ustawiczne,
zmiana/podniesienie kwalifikacji)
CG3: Podniesienie jakości zasobów
ludzkich w regionie objętym LSR
Zadanie 3: Współpraca instytucji rynku pracy,
samorządów i organizacji pozarządowych
w procesie stałego monitorowania trendów rynku
pracy oraz tworzenia prognoz pozwalających na
prowadzenie działań edukacyjnych, skierowanych
zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych,
dostosowanych do potrzeb lokalnego
i ponadlokalnego rynku pracy.
Zadanie 4: Podnoszenie umiejętności
interpersonalnych, kreowanie postaw
przedsiębiorczych wśród młodzieży zamieszkującej
obszar objęty strategią
V.
Określenie misji LGD
Przystępując
do
opracowania
lokalnej
strategii
rozwoju
określono
misję,
a następnie cele i działania, składające się na ogólny program funkcjonowania i rozwoju
objętego nią obszaru.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 40
Wyznaczenie kierunku rozwoju obszarów objętych strategią wymaga określenia
głównego kierunku aktywności, zwanego misją. Realizacji misji służyć mają zdefiniowane przez
LGD cele strategiczne, zaś ich urzeczywistnienie uwarunkowane jest osiągnięciem określonych
celów szczegółowych, co następuje wskutek realizacji zaproponowanych działań. Takie
hierarchiczne uporządkowanie celów wraz z określeniem spajającej je myśli przewodniej
pozwala na zastosowanie właściwych środków prowadzących do pożądanego rezultatu.
Misją LGD jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez
dążenie do poprawy jakości życia na terenie gmin: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko
Szydłowiec oraz wspieranie przedsiębiorczości i działalności pozarolniczej z naciskiem na
turystykę i sport, przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych.
Określona misja Stowarzyszenia opierać się będzie na wzmacnianiu potencjału
społecznego, w tym wspieraniu wzrostu kompetencji i aktywności mieszkańców, co
w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości życia na terenie gmin biorących udział
w programie.
Działaniem priorytetowym LGD stanie się opracowanie koncepcji rozwoju turystyki
weekendowej oraz realizacji działań uzupełniających, jak: aktywizowanie społeczności wokół
tworzenia miejsc pracy w obiektach związanych z rekreacją, sportem i kulturą.
Tematy wiodące i cele strategiczne zostały zdefiniowane w oparciu o wizję i misję Lokalnej
Grupy Działania.
Wizją rozwoju obszaru jest stać się w ciągu najbliższych kilku
lat miejscem atrakcyjnym turystycznie, wykorzystującym swoje
potencjały i dotychczasowe doświadczenia w zakresie
alternatywnych form gospodarowania na wsi i promocji
mikroprzedsiębiorczości. Proces ten dokona się przy aktywnej
współpracy wszystkich partnerów projektu i dynamicznej
współpracy trójsektorowej.
WIZJA
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 41
Przy realizacji wizji rozwoju stosować będziemy zasady
partnerstwa i współodpowiedzialności za podejmowane
działania. Wszelkie decyzje będą podejmowane w formule
partnerskiej na drodze konsensusu z poszanowaniem zasady
solidarności i przy minimalizacji tendencji do separatyzmu i
promowania partykularnych interesów.
MISJA
VI.
Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR
Analiza danych statystycznych pozwala scharakteryzować teren objęty strategią jako obszar
o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, odbiegającym od porównywalnych powierzchniowo
i ludnościowo powiatów, charakteryzujący się wysoką stopą bezrobocia.
Mieszkańców wszystkich gmin partnerskich łączą podobne problemy. Obszar jest spójny
administracyjnie (wszystkie gminy wchodzą w skład powiatu szydłowieckiego), kulturowo i
społecznie. Wszystkie również łączy niski poziom industrializacji i interesujące walory
przyrodnicze
i
kulturowe.
Na
omawianym
obszarze
nie
ma większych
zakładów
przemysłowych, które mogłyby stanowić potencjalne miejsca pracy, dlatego też przedstawiciele
gmin, które weszły w skład LGD jedyną szansę rozwoju regionu upatrują we wspólnych
działaniach zmierzających do wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych i
społecznych oraz wspólnie prowadzonej ich promocji.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 42
VII. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w
ramach LSR
Jak wspomniano wyżej aktualność tematu wiodącego i celów głównych LSR zostały
potwierdzone bezpośrednich kontaktach przedstawicieli LGD z mieszkańcami obszaru objętego
strategią. Samo ich uzgodnienie nastąpiło w procesie konsultacji społecznych, które odbyły się
w czasie konstruowania ZSROW. Wzmiankowane konsultacje zostaną omówione szerzej
w rozdziale dotyczącym partnerstwa.
Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania, wysłuchawszy zdania mieszkańców obszaru
objętego strategią, jak również biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne, gospodarcze
i kulturowe oraz doświadczenie w realizacji przedsięwzięć projektowych na ww. obszarze,
doszli do przekonania, iż optymalnym będzie wybór trzech tematów wiodących.
Pierwszy z nich – wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych jest tematem, który
zyskał najwięcej pozytywnych wskazań wśród mieszkańców, uczestników spotkań i warsztatów.
Mieszkańcy obszaru objętego strategią wskazują na duże szanse wynikające z ciekawej budowy
geologicznej obszaru, niezaprzeczalne walory przyrodnicze (lasy, duża liczba zbiorników
wodnych służących lub potencjalnie służących rekreacji, czyste, nieskażone środowisko
naturalne, zróżnicowane ukształtowanie terenu).
Temat drugi – odnoszący się do poprawy jakości życia na terenach wiejskich (a mamy tu
przede wszystkim na myśli rozwój przedsiębiorczości i alternatywnych form gospodarowania na
wsi) jest tym, w którym organizacje działające na terenie objętym Strategią mają już pewne
doświadczenie, dlatego też wdrażanie projektów podobnego typu będzie dużo łatwiejsze do
realizacji.
Temat trzeci dotyczący podniesienia jakości zasobów ludzkich w regionie objętym LSR
będzie realizowany poprzez szereg szkoleń tematycznych.
Niniejszy dokument ma charakter zintegrowany zarówno pod względem opisywanego
obszaru, jak również doboru celów głównych. Strategia opiera się na wzajemnie przenikających
się celach. Realizacja każdego ze zdefiniowanych celów przyczyni się do osiągnięcia
pozostałych.
Grupami docelowymi zaplanowanych w LSR przedsięwzięć i operacji będą przedstawiciele
sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z uwagi na zakres i charakter działań.
Kompleksowe podejście LSR sprzyja osiąganiu wysokich rezultatów, skuteczniej przyczyniając
się do poprawy jakości życia na obszarze LGD.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 43
Planowane działania koncentrują się na poprawie jakości życia, poprzez poprawę stanu
infrastruktury społecznej i technicznej, gdzie beneficjentami będą między innymi zaangażowane
jednostki
samorządu
terytorialnego
oraz
instytucje
kultury.
Wspieranie
i
rozwój
przedsiębiorczości, różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej, rozwój życia
społeczno-kulturalnego i rozwój turystyki, to przedsięwzięcia dla wszystkich mieszkańców
LGD, w tym: osób fizycznych zainteresowanych otworzeniem działalności gospodarczej bądź
mikroprzedsiębiorców, rolników, domowników, bądź małżonków rolników, organizacji i osób
zaangażowanych w rozwój obszaru LGD. Zakłada się, że z pomocy skorzystają grupy młodych
ludzi, animatorzy społeczni, co przyczyni się do aktywizacji mieszkańców poszczególnych
gmin. Rozwój turystyki realizowany będzie poprzez opracowanie całościowego i wewnętrznie
spójnego programu rozwoju turystyki wraz z planem imprez promocyjnych i akcji
szkoleniowych. Ponadto zakłada się tworzenie wspólnych szlaków turystycznych powiązujących
tereny poszczególnych gmin z walorami przyrodniczymi, atrakcjami turystycznymi i szeroko
rozumianą infrastrukturą około turystyczną w postaci miejsc parkingowych, przystanków
turystycznych, wspieraniu zakładania gospodarstw agroturystycznych oraz opracowywaniu
materiałów promocyjnych dla turystów. Zadania planowane i realizowane przez LGD
uwzględniają istniejące koncepcje i programy (gminne, powiatowe, wojewódzkie) i organizacji
działających na omawianym obszarze, dzięki czemu nie konkurują ze sobą, lecz tworzą logiczne
powiązania i wzajemnie na siebie oddziaływają, dając efekt synergii. Przyczyni się to
do rozwoju obszaru działania LGD, podnosząc tym samym jego atrakcyjność, pobudzając
przedsiębiorczość i napływ kapitału.
VIII. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych przedsięwzięć
w ramach LSR
Cechą działań innowacyjnych, jest nowatorskie wykorzystanie posiadanych zasobów.
Strategia opracowana przez LGD zakłada:
 Opracowanie spójnej koncepcji rozwoju dla LGD, w tym utworzenia specjalistycznej oferty
turystycznej dla mieszkańców w oparciu o posiadane zasoby: przyrodnicze, kulturowe
i społeczne, m.in. tereny poprzemysłowe, to niewątpliwie działanie innowacyjne na tym
terenie. Marka produktu turystycznego, którego to przedsięwzięcie dotyczy zapewne jest
dużym, kompleksowym i dającym szerokie możliwości przedsięwzięciem.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 44

Korelacja szlaku rowerowego, ośrodków sportowych z narciarstwem biegowym i naciskiem
na rozwój infrastruktury jest rozwiązaniem o innowacyjnym charakterze. Utworzona w ten
sposób oferta turystyczna – swoisty produkt turystyczny wyróżni obszar LGD z sąsiednich
terenów. Organizacja amatorskich zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i turystycznych
i realizacja warsztatów i pokazów w oparciu o prawie zaginiony zawód jakim jest kowalstwo i
garncarstwo oraz plenery malarskie to duże i atrakcyjne z punktu widzenia turysty
przedsięwzięcie. Tak dużemu projektowi towarzyszyć będą lokalne pomysły turystyczne
realizowane przez osoby prywatne, osoby prowadzące działalność gospodarczą i firmy,
stowarzyszenia oraz przez gminy i inne instytucje. Projekt ma na celu przede wszystkim pomóc
w stworzeniu podstaw do rozwoju turystyki na terenie gmin obszaru LGD. Koncepcja szlaków
opiera się także na miejscach pamięci istniejących na tym obszarze i ciekawych z punktu
widzenia turystyki sentymentalno-historycznej. Przedsięwzięcie naszej LGD to oferta dla
turystów zainteresowanych działaniem, aktywnością ruchową i poznawaniem tradycji
i historii. Działania te mogą znaleźć licznych naśladowców na innych obszarach, posiadających
możliwe do wykorzystania zasoby.
Innowacyjne podejście na terenie LGD to również kompleksowo opracowana strategia rozwoju,
obejmująca zakrojone na szeroką skalę działania, dążące do rozwiązania stałych problemów wsi,
a tym samym zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców. Podejmowane dotychczas
wybiórcze interwencje nie były w stanie rozwiązać w sposób zadowalający i trwały istniejących
problemów. Dopiero opracowana Lokalna Strategia Rozwoju całościowo obejmująca trudne
zagadnienia, pozwala, dzięki pełnej identyfikacji problemów i dokładnej ich analizie, na pełne
ich rozwiązanie. Ponadto nowatorskie wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
z nastawieniem na rozwój turystyki weekendowej i agroturystyki pozwoli na zagospodarowanie
niszowego, a więc atrakcyjnego z punktu widzenia innowacyjności, sektora usług. Istotny
nacisk, jaki w LSR położono na rozwój tych form działalności mieszkańców z wykorzystaniem
licznych narzędzi wsparcia w postaci rozmaitych szkoleń i programów pomocowych, sprawia, iż
obszar LGD może stać się nowym celem peregrynacji turystycznej, czerpiąc profity
z posiadanych przez siebie zasobów.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 45
IX.
Określenie procedury oceny zgodności operacji LSR, procedury wyboru
operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu
decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie
LSR”, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z
LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych
kryteriów.
Beneficjenci z terenu LGD mogą wnioskować o pomoc w zakresie PROW działań osi IV
Leader. Wnioski te mogą dotyczyć:
 projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 „Jakość życia
na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. W tym przypadku projekty
muszą spełniać kryteria wyboru określone w PROW 2007-2013, jak również kryteria
określone w LSR przyjętej przez LGD i zatwierdzonej przez Samorząd Województwa. Są to
działania:
o Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
o Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
o Odnowa i rozwój wsi.
 projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności
gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach
działań osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, tzw
„małe projekty”.
Wnioski składane do LGD, kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach osi 4 Leader,
mogą dotyczyć tylko działań i projektów zgodnych z LSR. Ich realizacja powinna w możliwie
najwyższym stopniu pozytywnie oddziaływać na środowisko, prowadzić do tworzenia nowych
miejsc pracy, być zgodna z innymi dokumentami planistycznymi danego obszaru oraz odznaczać
się innowacyjnością, przyczyniając się do poprawy ogólnej jakości życia mieszkańców
na obszarze LGD.
1. Zasady postępowania z wnioskiem
LGD stanowiąc swojego rodzaju „instytucję” utworzy biuro, którego jednym z zadań
będzie pomoc w wypełnianiu wniosków.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 46
Nabory wniosków będą ogłaszane zgodnie z harmonogramem. Przyjęcie wniosku będzie
się odbywać w biurze LGD poprzez wpisanie wniosku do rejestru. Wnioskodawca otrzyma
potwierdzenie zarejestrowania wniosku. W momencie rejestracji, pracownicy biura zobowiązani
będą do wypełnienia kart oceny formalnej wniosku. Do oceny wniosku ważne są data i godzina
przyjęcia wniosku przez biuro LGD. Gdy wnioski otrzymają taką samą punktację w ocenie
merytorycznej, wniosek, który wpłynął wcześniej jako pierwszy będzie umieszczony na liście
rankingowej projektów przeznaczonych do dofinansowania.
Gdy wniosek pomimo weryfikacji formalnej, będzie zawierał braki lub błędy formalne, zgodnie
z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, biuro wezwie wnioskodawcę do
usunięcia braków formalnych w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.
2. Tryb wyboru operacji przez LGD
Rada jako organ decyzyjny LGD podejmuje decyzje o skierowaniu projektu do realizacji.
Do wyłącznych kompetencji rady należy analiza i ocena projektu po względem zgodności
operacji z LSR. Rada może przy tym korzystać z analiz i ocen niezależnych ekspertów. Zgodnie
z Regulaminem organizacyjnym Rady, procedurę wyboru operacji przez LGD zawiera się w
procedurze oceny wniosków przez Radę. Przedstawia się ona następująco:
Przedmiot procedury:
Procedura wyboru operacji przez Radę decyzyjną LGD przeznaczonych do finansowania
w ramach działania osi IV PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Obszar:
Przebieg posiedzenia Rady opiniującej wnioski złożone do biura LGD.
Funkcja:
Procedura opisuje przebieg posiedzenia Rady LGD zgodnie z porządkiem obrad tego
posiedzenia, w tym czynności związane z głosowaniem. Poprzedzona jest ogłoszeniem naboru
przez biuro LGD zgodnie z harmonogramem realizacji Leader oraz powiadomieniem członków
Rady o miejscu i terminie obrad oraz podaniem tej informacji do wiadomości publicznej.
Czynności podejmowane podczas prowadzenia procedury głosowania członków Rady:
Po zamknięciu naboru, Biuro LGD informuje członków rady o terminie i miejscu posiedzenia w
sprawie wyboru operacji do finansowania zachowując termin, co najmniej 7 dni przed terminem
posiedzenia, zgodnie z regulaminem Organizacyjnym Rady.
Posiedzenie, według procedury, otwiera Przewodniczący Rady. Jeśli został spełniony warunek
quorum (liczba obecnych członków rady na posiedzeniu 50% +1), zebranie jest prawomocne. Na
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 47
początek mają miejsce wystąpienia osób referujących operacje. W dalszej kolejności odbywa się,
zarządzona przez Przewodniczącego Posiedzenia, dyskusja. Po tej części obrad, Przewodniczący
Rady zarządza przerwę. Na sali zostają tylko członkowie Rady. Po przerwie, uczestniczą oni w
dyskusji. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie. Członkowie Rady
wybierają spośród siebie dwóch członków Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem.
Kolejne czynności wykonują Członkowie Rady w związku z głosowaniem.
Zawiera się tu także procedura wyłączenia członków Rady mających związek z przeznaczonym
do głosowania projektem. Po podpisaniu oświadczeń, członkowie Rady, którzy mają związek z
omawianym projektem zostają wyłączeni z procedury głosowania. Przewodniczący Posiedzenia
określa liczbę głosujących. Członkowie Rady przystępują do głosowania poprzez wypełnienie
kart do głosowania. W pierwszej kolejności wypełniają kartę oceny zgodności operacji z LSR.
Komisja Skrutacyjna sprawdza karty, jeśli są w nich braki lub błędy, wzywa członka Rady do
poprawek. Komisja Skrutacyjna przelicza głosy i podaje do wiadomości Przewodniczącemu
Posiedzenia. Przewodniczący ogłasza wyniki.
Kolejnym punktem w porządku obrad jest głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji
z lokalnymi kryteriami wyboru projektów. Członkowie Rady wypełniają karty do głosowania
przyznając punkty określonym operacjom. Następnie punkty te sumują i podpisują się na
kartach. Komisja skrutacyjna powtarza czynności związane ze sprawdzeniem kart, jeśli są błędy
lub braki, wzywa członków Rady do poprawek. Wyniki głosowania podaje do wiadomości
Przewodniczącego Posiedzenia. Przewodniczący ogłasza wyniki. Członkowie Rady podejmują
decyzje w formie uchwały. Przewodniczący Rady zamyka obrady.
Tabela: Zakres odpowiedzialności procedury wyboru operacji przez LGD
Zakres odpowiedzialności
Nazwa zadania
Terminy
Co najmniej 7 dni
Biuro LGD
Powiadomienie o zebraniu członków Rady, podanie
do publicznej
wiadomości terminu, miejsca
posiedzenia Rady LGD
Członkowie Rady
Wypełnienie listy obecności
Przewodniczący Posiedzenia
Określenie quorum
Przewodniczący Posiedzenia
Otwarcie zebrania bądź w przypadku braku quorum
ustalenie kolejnego terminu
i miejsca zebrania
Członkowie Rady
przed
posiedzeniem
Podczas
posiedzenia
Wybór sekretarzy zebrania
(komisji skrutacyjnej)
Wystąpienia osób
referujących operacje
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 48
Obecni na zebraniu: Rada
decyzyjna LGD, Członek
Dyskusja
/członkowie Zarządu /mieszkańcy
/zaproszeni goście
Przewodniczący Posiedzenia
Rozpoczęcie procedury
głosowania
Członkowie Rady
Wypełnienie oświadczeń
o związku z projektem
Komisja skrutacyjna posiedzenia
Ustalenie liczby oceniających
Członkowie Rady
Wypełnienie kart oceny operacji
(oddanie głosu)
Komisja skrutacyjna posiedzenia
Sprawdzenie kart oceny
Członkowie Rady
Poprawki kart oceny
zawierających błędy
Przewodniczący Posiedzenia
Ogłoszenie wyników głosowania
Członkowie Rady
Podjęcie uchwały o finansowaniu/niefinansowaniu
operacji
Przewodniczący Posiedzenia
Zamknięcie posiedzenia
3. Tryb dokonywania oceny zgodności operacji z LSR
Funkcjonowanie Rady LGD spełnia zasady przejrzystości, demokratyczności oraz jawności
podejmowanych decyzji. Członkowie Rady wybierają projekty do dofinansowania poprzez
wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR.
Procedura wyboru operacji opiera się również na czynnościach Komisji Skrutacyjnej
posiedzenia dotyczących każdej operacji, której dotyczy głosowanie. Czynności te odbywają się
w określonej kolejności z uwzględnieniem zapisów Regulaminu organizacyjnego Rady.
Przedmiot procedury:
Procedura oceny zgodności operacji z LSR dla członków Rady oceniających operacje.
Obszar:
Przebieg oceny projektów poprzez wypełnienie kart do głosowania podczas posiedzenia Rady
decyzyjnej LGD.
Wypracowano 4 zestawy lokalnych kryteriów wyboru operacji:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

trwałość projektu
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 49

wartość dodana projektu (skierowanie działalności w stronę odchodzenia
od działalności rolniczej – projekt przewiduje szansę otworzenia działalności
gospodarczej)

innowacyjność operacji

komplementarność operacji w stosunku do innych operacji realizowanych na obszarze
LGD

wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych

wiarygodność/doświadczenie wnioskodawcy
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

wiarygodność/doświadczenie wnioskodawcy

wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy
-
powyżej 3 miejsc pracy
-
od 2 do 3 miejsc pracy
-
1 miejsce pracy

innowacyjność operacji

komplementarność operacji w stosunku do innych operacji realizowanych na obszarze
LGD

wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych
Odnowa i rozwój wsi

wiarygodność/doświadczenie wnioskodawcy

miejsce realizacji operacji:
-
poniżej 1000 mieszkańców
-
od 1000 do 4000 mieszkańców
-
powyżej 4000 mieszkańców

zasięg operacji
-
więcej niż jednej miejscowości
-
jednej miejscowości

udział innych partnerów w realizacji operacji
-
więcej niż 3 innych podmiotów
-
od 1 do 2 podmiotów
-
bez udziału innych podmiotów

komplementarność operacji w stosunku do innych operacji realizowanych
na obszarze LGD
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 50

wpływ operacji na pobudzenie aktywności mieszkańców
i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania
Małe projekty

wiarygodność/doświadczenie wnioskodawcy

miejsce realizacji operacji:
-
poniżej 1000 mieszkańców
-
od 1000 do 4000 mieszkańców
-
powyżej 4000 mieszkańców

zasięg operacji
-
więcej niż jednej gminy
-
jednej gminy

udział innych partnerów w realizacji operacji
-
więcej niż 3 innych podmiotów
-
od 1 do 2 podmiotów
-
bez udziału innych podmiotów

komplementarność operacji w stosunku do innych operacji realizowanych
na obszarze LGD

wpływ operacji na pobudzenie aktywności mieszkańców
i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania
Funkcja:
Procedura opisuje szczegółowy przebieg głosowania w sprawie oceny zgodności operacji
z LSR podczas posiedzenia, zgodnie z porządkiem obrad tego posiedzenia. Poprzedzona jest
udziałem członków Rady w I części posiedzenia oraz zapoznaniem się z wnioskami
udostępnionymi dla członków Rady w biurze LGD od momentu ustalenia terminu i miejsca
obrad. Procedurę zamyka Przewodniczący posiedzenia ogłaszając wyniki głosowania.
Czynności podejmowane podczas dokonywania oceny zgodności wniosku z LSR:
Członkowie Rady zapoznają się z operacjami w biurze LGD na 3 dni przed posiedzeniem.
Podczas posiedzenia po ogólnej dyskusji i dyskusji w gronie członków Rady, Przewodniczący
posiedzenia zarządza głosowanie. Członkowie Rady wybierają spośród siebie dwóch członków
Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z regulaminem. Kolejne czynności wykonują Członkowie Rady w
związku z głosowaniem, następnie przystępują do głosowania poprzez wypełnienie kart do
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 51
głosowania. W pierwszej kolejności wypełniają kartę oceny zgodności operacji z LSR. Jest to
równocześnie rozpoczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR. Członkowie Rady w
pierwszej kolejności wypełniają rubrykę dotyczącą wniosku poprzez wpisanie numeru wniosku,
nazwy wnioskodawcy oraz tytułu projektu, zgodnie z instrukcją wypełniania kart. Zawiera się tu
procedura wyłączenia członków Rady mających związek z przeznaczonym do głosowania
projektem. Po złożeniu oświadczeń, członkowie Rady, którzy mają związek z omawianym
projektem zostają wyłączeni z procedury głosowania. Członkowie Rady mający związek
z ocenianą operacją zostają wyłączeni z głosowania. Przewodniczący Posiedzenia określa liczbę
głosujących.
Członkowie Rady uprawnieni do głosowania, skreślają odpowiednią formułę w rubryce „Głosuję
za uznaniem, że operacja jest* nie jest* zgodna z LSR LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi
Szydłowieckiej. Następnie w tabeli zaznaczają znakiem X cele, którym odpowiada operacja.
Podpisują się na karcie i oddają karty Komisji Skrutacyjnej. Czynności Komisji Skrutacyjnej
rozpoczyna sprawdzenie ważności kart. Jeśli karta zawiera braki lub błędy, Komisja Skrutacyjna
wzywa członka Rady, który tę kartę wypełnił do naniesienia poprawek, przy czym członek Rady
może tylko raz poprawić kartę. Jeśli karta nadal zawiera błędy, zostaje uznana za głos nieważny.
Członkowie Rady nanoszą poprawki na kartach w sposób następujący:
- zaznaczają puste kratki i wypełniają puste pola
- zaznaczone w sposób błędny kratki i zapisane pola skreślają, wypełniają i składają obok
korekty swój podpis.
Po sprawdzeniu ważności głosów Komisja skrutacyjna przelicza głosy i podaje wynik
do wiadomości Przewodniczącemu Posiedzenia. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania.
Tabela: Zakres odpowiedzialności procedury oceny zgodności operacji z LSR
Zakres odpowiedzialności
Nazwa zadania
Terminy
Co najmniej 3 dni
Członkowie Rady
Zapoznanie się z wnioskiem
i załącznikami do wniosku
Członkowie Rady
Uzupełnienie tabeli
dotyczącej wnioskodawcy
Członkowie Rady
Wypełnienie oświadczenia
o związku z projektem
Członkowie Rady
Skreślenie odpowiedniej
formuły
(oddanie głosu)
w polu głosowania
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
przed
posiedzeniem
Podczas
posiedzenia
Strona 52
Członkowie Rady
Wypełnienie tabeli oceny
zgodności operacji z celami
ogólnymi i szczegółowymi LSR poprzez wstawienie
X
w pola odpowiadające celom
Członkowie Rady
Złożenie podpisu i umieszczenie daty posiedzenia na
karcie
Członkowie Rady
Oddanie karty w ręce Komisji skrutacyjnej
posiedzenia
Komisja skrutacyjna posiedzenia
Sprawdzenie kart
wypełnionych przez członków Rady
podczas posiedzenia
Komisja skrutacyjna posiedzenia
Wezwanie członka rady,
który wypełnił tę kartę,
do wypełnienia pustych pól
i kratek bądź dokonania
korekty w wypełnionych
polach i kratkach
oraz złożenia przy nich
podpisu
Członkowie Rady
Poprawki kart oceny
zawierających błędy
Komisja skrutacyjna posiedzenia
Podpisanie kart
Komisja skrutacyjna posiedzenia
Zsumowanie liczby głosów „za” i „przeciw”
oraz głosów
nieważnych
4. Procedura oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
Kryterium, istotnym ze względu na szczupłość środków Leader, jest także kwota operacji.
Leader ma być inicjatorem, bodźcem do rozwoju. Ponadto preferuje się projekty, wymagające
niewielkiego dofinansowania. W oparciu o te kryteria oraz zgodnie z Regulaminem
organizacyjnym Rady LGD opracowano procedurę zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
wyboru. Należy w niej wyróżnić: czynności członków Rady (sposób głosowania) oraz czynności
Komisji Skrutacyjnej. Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru stanowi
załącznik do Regulaminu organizacyjnego Rady.
Przedmiot procedury:
Procedura oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla członków Rady
oceniających operacje.
Obszar:
Przebieg oceny projektów poprzez wypełnienie kart do głosowania podczas posiedzenia Rady
decyzyjnej LGD.
Funkcja:
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 53
Procedura opisuje szczegółowy przebieg głosowania w sprawie oceny zgodności operacji
z lokalnymi kryteriami wyboru operacji podczas posiedzenia, zgodnie z porządkiem obrad tego
posiedzenia. Poprzedzona jest głosowaniem członków Rady w sprawie zgodności operacji z
LSR. Procedurę zamyka Przewodniczący posiedzenia ogłaszając wyniki głosowania.
Czynności podejmowane podczas dokonywania oceny zgodności operacji z lokalnymi
kryteriami wyboru:
Członkowie Rady wypełniają karty do głosowania w sprawie oceny zgodności operacji
z lokalnymi kryteriami wyboru według kolejności:
- wypełnienie rubryki dotyczącej operacji:
- numer wniosku
- nazwa wnioskodawcy
- tytuł projektu
- zaznaczenie działania, któremu odpowiada operacja poprzez wstawienie znaku X lub V
w kratce odpowiadającej działaniu
- wypełnienie tabeli oceny punktacyjnej odpowiadającej wybranemu działaniu poprzez
przyznanie określonej liczby punktów w polach odpowiadających poszczególnym kryteriom
wyboru
- zsumowanie liczby punktów i wpisanie wyniku w polu odpowiadającym „sumie punktów”
- podpisanie karty i umieszczenie daty posiedzenia
- oddanie kart w ręce Komisji Skrutacyjnej
Zadaniem Komisji Skrutacyjnej posiedzenia jest sprawdzenie ważności oddanych głosów. Jeśli
karta zawiera braki lub błędy, Komisja Skrutacyjna wzywa członka Rady, który tę kartę wypełnił
do naniesienia poprawek, przy czym członek Rady może tylko raz poprawić kartę. Jeśli karta
nadal zawiera błędy, zostaje uznana za głos nieważny. Członkowie Rady nanoszą poprawki na
kartach w sposób następujący:
- zaznaczają puste kratki i wypełniają puste pola
- zaznaczone w sposób błędny kratki i zapisane pola skreślają, wypełniają i składają obok
korekty swój podpis.
Po sprawdzeniu ważności głosów Komisja skrutacyjna przelicza głosy i podaje wynik
do wiadomości Przewodniczącemu Posiedzenia. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania.
Po
zakończeniu
procedury
głosowania
członkowie
Rady
podejmują
uchwałę
o dofinansowaniu/niedofinansowaniu projektów.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 54
Tabela: Zakres odpowiedzialności procedury oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
Zakres odpowiedzialności
Nazwa zadania
Członkowie Rady
Uzupełnienie tabeli
dotyczącej wnioskodawcy
Członkowie Rady
Wybranie działania, któremu podlega operacja
Członkowie Rady
Wypełnienie tabeli oceny
zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
odpowiadającej działaniu, w który wpisuje się projekt
(ocena punktacyjna)
Członkowie Rady
Zsumowanie liczby punktów
i wpisanie wyniku w polu „suma punktów”
Członkowie Rady
Złożenie podpisu i umieszczenie daty posiedzenia na
karcie
Członkowie Rady
Oddanie karty w ręce Komisji skrutacyjnej
posiedzenia
Komisja skrutacyjna posiedzenia
Sprawdzenie kart
wypełnionych przez członków Rady
podczas posiedzenia
Komisja skrutacyjna posiedzenia
Wezwanie członka rady,
który wypełnił tę kartę,
do wypełnienia pustych pól
i kratek bądź dokonania
korekty w wypełnionych
polach i kratkach
oraz złożenia przy nich
podpisu
Członkowie Rady
Poprawki kart oceny
zawierających błędy
Komisja skrutacyjna posiedzenia
Podpisanie kart
Komisja skrutacyjna posiedzenia
Zsumowanie liczby głosów „za” i „przeciw”
oraz głosów
nieważnych
Terminy
Podczas
posiedzenia
Procedura odwoławcza
Od decyzji wydanej przez Organ decyzyjny LGD, czyli Radę nie służy odwołanie, jednakże
strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. W związku z tym, że do wyłącznych kompetencji Rady należy wybór
operacji odwołanie musi być skierowane do tego organu.
Zgodnie
z
Regulaminem
Rady, wniosek
nie wymaga szczegółowego uzasadnienia
niezadowolenia strony. Wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek z prośbą o uruchomienie
procedury odwoławczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji Rady, której wniosek
dotyczy.
Wniesienie wniosku w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji Rady, a operację, której dotyczy
wniosek, ocenia się podczas kolejnego posiedzenia Rady, zwołanego przez Przewodniczącego.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 55
5. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru
Z kolejnymi naborami, będzie przybywać doświadczenia. Nasuną się zapewne wnioski,
co do realizacji działania „Wdrażanie lokalnych strategii”. Stąd określenie procedury zmiany
kryteriów lokalnych.
Przewiduje się uwzględnienie tematyki lokalnych kryteriów na Walnych Zebraniach LGD.
Ponadto spotkania robocze oraz ewaluacja własna realizacji strategii przez wymaga spotkań
roboczych.
Opis procedury:
Proponowane zmiany procedury oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru,
wnioski Radnych, wnioski z przebiegu Walnego Zebrania członków będą szczegółowo
omawiane na spotkaniach Zarządu. Przygotowane w ten sposób karty zmian podaje się
do wiadomości członków Rady.
Podsumowując, by zapewnić przejrzystość, demokratyczność oraz jawność podejmowanych
decyzji, Rada funkcjonuje w oparciu o wewnętrzny regulamin organizacyjny i obowiązujące
przepisy prawa. Sposób wyboru operacji odbywa się zgodnie z procedurami:
 Oceny zgodności operacji z LSR
 Oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
Członkowie Rady głosują w sprawie wyboru operacji, poprzez wypełnienie karty zgodności
operacji z LSR karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
Z decyzją Rady, wnioskodawcy mogą się nie zgodzić i złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy zgodnie z procedurą odwołania.
By działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” wpłynęło na właściwy rozwój obszaru
objętego LSR opracowano procedurę zmiany kryteriów wyboru operacji.
Tryb przyjmowania wniosków przez biuro LGD jest jasny i przejrzysty. Przygotowano inne
dokumenty mające ułatwić ocenę projektów, jak: wzór rejestru wniosków, wzór karty
weryfikacji formalnej wniosku, wzór wezwania do usunięcia braków i błędów we wniosku
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 56
X.
Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji.
Budżet Lokalnej Grupy Działania zapewnia realizację zaplanowanych działań zawartych
w Lokalnej Strategii Rozwoju. LGD obejmuje swoją Lokalną Strategią Rozwoju obszar z liczbą
mieszkańców wynoszącą 40 073 i na realizację LSR może się ubiegać o przyznanie środków w
wysokości 5 930 804,00 zł (40 073 x 148 = 5 930 804,00 zł).
kwota przypadająca na wdrażanie LSR wynosi 4 648 468,00 zł, (40 073 x 116 zł)
 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 19,86 % puli środków
przeznaczonych na wdrożenie LSR, tj. 923 400,00 zł,
 Odnowa i rozwój wsi stanowi 39,80 % puli środków przeznaczonych na wdrożenie LSR,
tj. 1 850 000,00 zł,
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw stanowią 10,33 % puli środków
przeznaczonych na wdrożenie LSR, tj. 480 000,00 zł,
 Małe projekty stanowią 30,01 % puli środków przeznaczonych na wdrożenie LSR,
tj. 1 395 000,00 zł,
Kwota
przypadająca
na
wdrażanie
projektów
współpracy wynosi
120
219,00
zł,
(40 073 x 3 zł)
Kwota przypadająca na funkcjonowanie LGD, wynosi 1 162 117,00 zł, (40 073 x 29 zł)
Koszty podzielono następujący sposób:
 Koszty bieżące LGD – stanowią 56% puli środków przeznaczonych
na funkcjonowanie LGD, tj. 645 700,00zł,
 Nabywanie umiejętności – stanowi 18,49% puli środków przeznaczonych
na funkcjonowanie LGD, tj. 214 900,00 zł,
 Aktywizacja – stanowi 25,94% puli środków przeznaczonych na funkcjonowanie LGD,
tj. 301 500,00 zł, (koszty realizacji badań dotyczących obszaru LGD uwzględniono w
pozycji aktywizacja).
W sumie daje to kwotę: 1 162 100,00 zł
Środki rozdzielane przez LGD dzielą się na:
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 57

Środki planowane na działania realizowane przez wnioskodawców ubiegających się
o pomoc i mieszczące się w ramach działań osi 3 tj. Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zgodnie
z celami LSR,

W ramach działania „Różnicowanie Kierunków Działalności Nierolniczej” maksymalna
wysokość pomocy udzielanej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie
może przekroczyć 100 tys. zł. Poziom pomocy może wynosić 50% kosztów
kwalifikowanych projektu.

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pomoc ma mieć formę zwrotu części kosztów
kwalifikowanych. Maksymalna wysokość pomocy na realizacje projektów w jednej
miejscowości może wynosić 500 tys. zł. W okresie realizacji programu. Beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury muszą mieć zapewniony wkład
z krajowych środków publicznych w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych
projektu, pochodzących ze źródeł innych niż PROW.

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” maksymalna wysokość
pomocy nie może przekroczyć 300 tys. zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych
lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu
beneficjentowi wynosi 100 tys. zł. Pomoc przyznawana w tym działaniu wynosi
maksymalnie 50% wartości projektu.

Wnioski w ramach „małych projektów” powinny dotyczyć:
-
edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR,
-
promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej
i artystycznej, z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz
przyrodniczego,
-
organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć nieinwestycyjnych o charakterze rozwoju
agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym utworzenia
-
elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowania i wydania
folderów informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla
obszaru objętego LSR, inicjowania powstania, rozwoju, wprowadzenia na rynek oraz
podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym
naturalnych surowcach i produktach rolnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki,
-
organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze LGD
„Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej”
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 58

Środki planowane na działania realizowane przez LGD w ramach realizacji projektów
współpracy (działanie 4.2)
Pomoc przyznawana ma być w formie jednorazowej. Istnieje możliwość realizacji projektu
w etapach. Maksymalna wysokość pomocy to 100% kosztów kwalifikowanych.

Środki planowane na działania realizowane przez LGD związane z nabywaniem
umiejętności, aktywizacją i kosztami bieżącymi LGD (działanie 4.3).
Istnieje możliwość realizacji projektu w kilku etapach. Pomoc przyznawana w tym przypadku
wynosi maksymalnie 100% wartości projektu.

przedsięwzięcia w zakresie badań dotyczących obszaru objętego LSR

badania i analizy dotyczące obszaru objętego LSR

studia i plany wykonalności dotyczące obszaru objętego LSR

plany rozwoju

przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym

przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym

seminaria

szkolenia

konferencje

konkursy

przedsięwzięcia w zakresie wydarzeń promocyjnych i kulturalnych służące zwłaszcza

promocji regionu i jego tożsamości kulturowej

imprezy kulturalne

imprezy rekreacyjne i sportowe

festiwale, pokazy i festyny

targi, wystawy

działalność propagandową, promocyjną, informacyjną i poligraficzną w tym:

opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów

opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych

tworzenie i administrowanie stronami internetowymi

przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
reklamowym lub promocyjnym

animowanie społeczności lokalnej
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 59
Harmonogram realizacji przedsięwzięć w okresach półrocznych:
Okresy realizacji LSR
Przedsięwzięcia i typy operacji
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015
zgodne z LSR
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Małe projekty
Aktywizacja
Nabywanie umiejętności
Projekty współpracy
Koszty bieżące – administracyjne LGD
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 60
Budżet LGD „STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ”:
rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4.1.3.
Różnicowanie w
kierunku
działalności
nierolniczej
4.1.3. Odnowa i
rozwój wsi
4.1.3. Tworzenie i
rozwój
mikroprzedsiębio
rstw
całkowite
160 000,00
250 000,00
0
300 000,00
0,00
105 300,00
55 800,00
56 900,00
928 000,00
kwalifikowane
160 000,00
200 000,00
0
300 000,00
0,00
105 300,00
55 800,00
56 900,00
878 000,00
całkowite
240 000,00
250 000,00
240 000,00
300 000,00
0,00
135 100,00
74 500,00
91 400,00
1 331 000,00
kwalifikowane
240 000,00
200 000,00
160 000,00
300 000,00
0,00
135 100,00
74 500,00
91 400,00
1 201 000,00
całkowite
280 000,00
500 000,00
240 000,00
300 000,00
40 073,00
135 100,00
46 600,00
98 900,00
1 640 673,00
kwalifikowane
280 000,00
400 000,00
160 000,00
300 000,00
40 073,00
135 100,00
46 600,00
98 900,00
1 460 673,00
całkowite
243 400,00
750 000,00
240 000,00
300 000,00
40 073,00
135 100,00
19 000,00
39 900,00
1 767 473,00
kwalifikowane
rodzaj kosztu
4.1.3. Małe
projekty
4.2.1. Projekty
współpracy
4.3.1. Koszty
bieżące LGD
4.3.1. Nabywanie
umiejętności
4.3.1. Aktywizacja
razem działania
243 400,00
600 000,00
160 000,00
300 000,00
40 073,00
135 100,00
19 000,00
39 900,00
1 537 473,00
całkowite
0
562 500,00
0
195 000,00
40 073,00
135 100,00
19 000,00
14 400,00
966 073,00
kwalifikowane
0
450 000,00
0
195 000,00
40 073,00
135 100,00
19 000,00
14 400,00
853 573,00
całkowite
0,00
0,00
kwalifikowane
0,00
0,00
całkowite
0,00
0,00
kwalifikowane
razem
kwalifikowane
0,00
0,00
923 400,00
1 850 000,00
480 000,00
1 395 000,00
19,86%
39,80%
udział
procentowy
116 *l.
mieszkańców
10,33%
30,01%
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
100,00%
120 219,00
645 700,00
214 900,00
301 500,00
55,56%
18,49%
udział
procentowy
29*l.mieszkańcó
w
25,94%
5 930 719,00
100,00%
Strona 61
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 62
Założenia:
1.
Liczba ludności przyjęta do obliczeń: 40 073,
2.
Kwota przypadająca na mieszkańca: 148 zł, z czego:
116 – wdrażanie LSR, tj. 4 648 468,00 zł,
3 zł – Projekty współpracy, tj. 120 219,00 zł,
29 zł - Funkcjonowanie LGD, tj. 1 162 117,00 zł,
3.
Działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej stanowi 19,28 % puli
środków przeznaczonych na wdrożenie LSR, tj. 923 400,00 zł; ok. 18 projektów
4.
Odnowa i rozwój wsi stanowi 39,80 % puli środków przeznaczonych na wdrożenie
LSR, tj. 1 850 000 zł, ok. 9 projektów
5.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw stanowi 10,33 % puli środków
przeznaczonych na wdrożenie LSR, tj. 480 000,00 zł; ok. 6 projektów
6.
Małe projekty stanowią 30,01 % puli środków przeznaczonych na wdrożenie LSR, tj.
1 395 000,00 zł, ponad 90 projektów
7.
Kwotę przypadającą na funkcjonowanie LGD, tj. 1 162 100,00 zł podzielono w
następujący sposób:
Koszty bieżące LGD – 55,56 %,
Nabywanie umiejętności – 18,49 %,
Aktywizacja – 25,94%
(koszty realizacji badań dotyczących obszaru LGD uwzględniono w pozycji aktywizacja).
XI.
Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR
Jak wspomniano wyżej aktualność tematu wiodącego i celów głównych LSR zostały
potwierdzone bezpośrednich kontaktach przedstawicieli LGD z mieszkańcami obszaru
objętego strategią. Samo ich uzgodnienie nastąpiło w procesie konsultacji społecznych, które
odbyły się w czasie konstruowania ZSROW. Wzmiankowane konsultacje przebiegały jak
niżej.
Podczas seminariów informacyjnych prowadzonych na terenie wszystkich gmin, biorących
udział w projekcie. Podczas każdego z nich specjalna część poświęcona była omówieniu idei i
celu powstania strategii oraz dyskusji nad proponowanymi zapisami.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 63
Seminarium w Mirowie 10.01.2006
Seminarium w Orońsku 10.01.2006
Seminarium w Jastrzębiu 9.01.2006
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 64
Seminarium w Chlewiskach 29.12.2005
Seminarium w Szydłowcu 28.12.2005
Przeprowadzone badania socjologiczne przeprowadzone w ramach konsultacji pozwoliły
zidentyfikować potrzeby mieszkańców terenów wiejskich objętych strategią i uwzględnić je
w zapisach dokumentu. Zidentyfikowane potrzeby to:
 chęć pogłębiania wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i jej
finansowania
 chęć zdobywania nowych kwalifikacji i akceptacja dla zdobywania wiedzy
i umiejętności
 chęć ulepszania i usprawniania funkcjonowania gospodarstw
 podnoszenie wiedzy z zakresu funduszy pomocowych
Mieszkańcy liczą na możliwość dotacji z funduszy unijnych, co pozwoli na lepsze
prosperowanie gospodarstwa lub jego modernizację, podkreślają jednak konieczność
prowadzenia profesjonalnego systemu informacyjnego i doradczego w ww. zakresie.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 65
XII. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR
LGD korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE jest zobowiązana
przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które opisuje rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Skoordynowane działania w ramach wdrażania i aktualizacji LSR będą prowadzone
kompleksowo. Są one bezpośrednio powiązane z procesem ewaluacji LSR. Zakłada się
również udział ekspertów zewnętrznych (np. firm doradczych) we wdrażaniu LSR, ale przede
wszystkim również we wspomnianym wcześniej procesie ewaluacji.
Z uwagi na kluczowe znaczenie dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju, proces jej
aktualizacji będzie procesem ciągłym połączonym (powiązanym) z realizowanym procesem
ewaluacji. Z uwagi na istotne znaczenie procesu aktualizacji LSR dla zapewnienia jej
efektywności, w proces ten zostanie zaangażowany zarząd LGD. Planowane jest
organizowanie roboczych spotkań Zarządu LGD celem dokonywania oceny (bieżącej
i przyszłej) sytuacji obszaru objętego LSR oraz podejmowania decyzji dotyczących
wprowadzania ewentualnych zmian do LSR.
Za realizację procesu wdrażania LSR również odpowiedzialny będzie zarząd LGD.
Opracowany został system monitoringu procesu wdrażania i realizacji LSR, który zawiera
następujące elementy:

analizę celów projektu – wykorzystana zostanie tutaj tzw. matryca logiczna, dzięki
której możliwe
będzie
zweryfikowanie
powiązań
pomiędzy
zakładanymi
celami
i działaniami a oczekiwanymi rezultatami;

przyjęcie wewnętrznych procedur działania – LGD dokona klasyfikacji i podziału
kompetencji zadań dla poszczególnych osób zaangażowanych we wdrażanie LSR.
Okresowo będzie dokonywana ocena poszczególnych członków i osób z wywiązywania się
ze swoich obowiązków zapisanych w procedurach;
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 66

przyjęcie wskaźników pomiaru oceny stopnia zaawansowania wdrożenia LSR
– w przyjętych do realizacji projektach przyczyniających się do osiągnięcia celów
zapisanych w LSR będą musiały być zawarte wskaźniki, które bezpośrednio odnosić się
będą oraz umożliwią dokonanie obiektywnej oceny ich wpływu na LSR.
Działania zarządu w ramach wdrażania i aktualizacji strategii uzupełniane będą przez
społeczność lokalną, która dzięki swemu udziałowi w ankietach oraz w innych badaniach
LGD, wspomoże proces aktualizacji LSR.
XIII. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej
Celem ewaluacji własnej dokonywanej przez LGD „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi
Szydłowieckiej” jest ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań podczas
realizacji przyjętych celów strategicznych i szczegółowych, dążąc do jak najpełniejszego ich
usprawnienia i przyczynienia się do wypełnienia misji LGD. Pozwoli to w rezultacie na
ukazanie wpływu realizacji LSR na sytuację charakteryzowanego obszaru z zachowaniem
obiektywizmu i etycznego podejścia do procesu ewaluacji. Badanie pokaże różnice między
dwoma scenariuszami rozwoju obszaru LSR: pierwszym, określającym sytuację, jaka miała
miejsce na obszarze LSR przed jej realizacją i drugim, w trakcie oraz po realizacji LSR w
latach 2007-2013.
Ewaluacja własna obejmie następujące wskaźniki policzalne:

liczba podmiotów gospodarczych,

liczba nowych miejsc pracy,

liczba przeszkolonych osób,

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie/ udzielanie wsparcia doradczego,

liczba miejsc noclegowych,

liczba udzielanych noclegów,

liczba imprez kulturalnych,

liczba inwestycji wspartych w ramach programu Leader.
Dodatkowo
proces
dokonywania
ewaluacji
własnej
może
zostać
poszerzony
przez przeprowadzenie ankiety, która umożliwi sformułowanie oceny społecznej dotyczącej
wskaźników niepoliczalnych takich, jak poprawa życia mieszkańców w ich indywidualnym
poczuciu oraz poprawa świadomości mieszkańców, co do wartości kulturowej oraz bogactwa
zasobów naturalnych obszaru.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 67
Jako iż ewaluacja jest procesem systematycznym i polega na stałym zbieraniu danych,
podejmowane działania mogą być ulepszane jeszcze w trakcie ich realizacji. Wiąże się
to ściśle z ekonomicznością działań, gdyż użycie niewłaściwych środków i podjęcie
nieadekwatnych działań zostanie szybko zidentyfikowane, co pozwoli na stosowną korektę,
prowadząc do istotnej oszczędności pieniędzy, czasu i zasobów ludzkich.
Wyniki dokonanej ewaluacji własnej będą przydatne także w procesie zbierania
i opracowywania informacji o realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.
XIV. Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z
obszarem objętym LSR
Powiązanie z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007 – 2013
Podstawą opracowania LSR w zakresie metodycznym jest Narodowy Plan Rozwoju na lata
2007 – 2013. Diagnoza stanu analizowanych gmin, trendów demograficznych i
gospodarczych oraz sformułowane na ich podstawie cele są spójne z założeniami i celami
NPR. Należy podkreślić, iż diagnoza aktualnego stanu obszaru LGD w dziedzinie
gospodarczej i społecznej ujawniła oraz potwierdziła występowanie na terenie gmin:
Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec problemów i negatywnych tendencji
opisywanych także w analizie stanu kraju zawartej w NPR. Chodzi tu m.in. o:
- słabe wykorzystanie szans wynikających z rozwoju turystyki w Polsce,
- zły stan infrastruktury technicznej, szczególnie na obszarach wiejskich,
- trudną sytuację na rynku pracy - wysoką stopę bezrobocia oraz niski poziom wskaźników
aktywności zawodowej i zatrudnienia,
- niewystarczająca ilość miejsc pracy poza rolnictwem,
- duże zróżnicowanie między dochodami gospodarstw domowych,
- brak innowacyjnych przedsięwzięć.
W związku z tym cele strategiczne obu dokumentów są ze sobą powiązane. Dotyczy
to głównie następujących celów NPR:
- Wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia.
- Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Powiązanie z Narodowa Strategią Spójności
Zapisy Narodowej Strategii Spójności w zakresie identyfikacji problemów na obszarze Polski
oraz zamierzonych do osiągnięcia celów są tożsame z celami stawianymi w niniejszym
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 68
dokumencie
strategicznym.
Dotyczy
to
przede
wszystkim
następujących
celów
horyzontalnych:

Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej
- Wzrost poziomu edukacji oraz poprawa jakości kształcenia,
- Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości,
- Przeciwdziałanie ubóstwu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
- Wzmocnienie potencjału zdrowotnego kapitału ludzkiego.

Podniesienie
konkurencyjności
i
innowacyjności
przedsiębiorstw,
w
tym
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług:
- Wspieranie działalności wytwórczej przynoszącej wysoką wartość dodaną,
- Rozwój sektora usług,
- Poprawa otoczenia funkcjonowania przedsiębiorstw i ich dostępu do zewnętrznego
finansowania,
- Społeczeństwo informacyjne,
- Zwiększenie inwestycji w badania i rozwój i tworzenie rozwiązań innowacyjnych.

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji
społecznej, gospodarczej i przestrzennej
- Przeciwdziałanie marginalizacji i peryferyzacji obszarów problemowych.

Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na
obszarach wiejskich
- Wyrównywanie szans rozwojowych na obszarach wiejskich.
Założenia LSR odnoszą się także do celu głównego NSS, określonego jako: tworzenie
warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i
przestrzennej.
Powiązania z Narodową Strategią Edukacji na lata 2007 – 2013
Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce jest podniesienie poziomu wykształcenia
społeczeństwa, tak by wykształcenie co najmniej średnie stało się bardziej powszechne (70%) w grupie wiekowej 25 – 45 lat w 2013 r., przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej
jakości kształcenia.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 69
Równocześnie konieczne jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji osób dorosłych, przede
wszystkim
kwalifikacji
zawodowych
oraz
ogólnych
kompetencji
niezbędnych
do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Lokalna Grupa Działania również
postawiła sobie za cel rozwój edukacji przez całe życie a szczególnie wyrównanie
dysproporcji miedzy wsią a miastem (patrz: spójność pomiędzy PO KL). Spójność obu
dokumentów jest więc oczywista.
Powiązania z Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004-2013
Wśród działań określonych w strategii znalazły się tylko takie, które w bezpośredni sposób
przekładają się na wymierny rozwój kultury, a także społeczno-ekonomiczny rozwój
regionów. Pociąga to za sobą możliwość wykorzystania środków strukturalnych i innych
funduszy europejskich do realizacji tak zakreślonych działań.
Misją Strategii Kultury jest „zrównoważony rozwój kultury
jako najwyższej wartości
przenoszonej ponad pokoleniami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego
dorobku polski, wartości warunkującej tożsamość narodową
i zapewniającej ciągłość
tradycji i rozwój regionów”.
Kultura warunkuje rozwój społeczny i gospodarczy, kształtuje postawy obywateli i formy
instytucjonalne państw. Nie jest więc tylko elementem systemu, ani tym bardziej dziedziną
życia społecznego, ale podstawą do wszelkich zmian instytucjonalno – ekonomicznych
społeczeństw. Być może właśnie dlatego art. 6 ust. 1 Konstytucji stanowi: „Rzeczpospolita
Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej
źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”.
Lokalna Strategia Działania stawia sobie za cel wykorzystanie kultury, historii jako
czynników przyspieszających proces integracji społecznej na terenie gmin: Chlewiska,
Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec. W Gminach znajduje się wiele obiektów niezwykle
cennych pod względem kulturowym: liczne kościoły, kapliczki, stanowiska archeologiczne.
Celem LSR jest zapoznanie mieszkańców z ich własną kultura i tożsamością. Mieszkańcy wsi
muszą być dumni ze swojej historii i kultury. LSR jest więc zgodna z celami Narodowej
Strategii Kultury.
Powiązanie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) jest głównym
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 70
instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach 2007-2013. W dokumencie zawarto
charakterystykę
województwa
mazowieckiego,
zewnętrzne
uwarunkowania
rozwoju
województwa, analizę SWOT oraz przedstawienie głównych problemów rozwojowych
województwa. W RPO WM wskazano cel generalny Programu, strategie jego realizacji oraz
spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi Unii Europejskiej, Rządu RP
i Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Szczególnie ważnym elementem RPO jest stwierdzenie że szczególnie ważne dla rozwoju
województwa jest wyrównywanie różnic rozwojowych. Jak nigdzie indziej właśnie w tym
województwie jest to szczególnie dotkliwe. Szybko rozwijające się centrum wokół
Warszawy, a na drugim biegunie gminy peryferyjne gdzie występuje znaczne zacofanie.
Uwidocznione to zostało w celu generalnym RPO (Poprawa konkurencyjności regionu
i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa). LSR ma
również na celu wyrównanie różnic w rozwoju gospodarczym , społecznym, kulturalnym.
Gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec
położone są na peryferiach
województwa i dysproporcja rozwojowa między Warszawą i gminami wokół niej jest
olbrzymia.
LSR zachowuje bliską spójność z celem strategicznym 1 RPO - Rozwój gospodarki regionu,
w tym gospodarki opartej na wiedzy. Lokalna Grupa Działania stawia sobie za cel rozwój
kapitału ludzkiego, współpracy pomiędzy wszystkimi aktorami życia społecznego, a tym
samym budowę silnej i stabilnej gospodarki. Oba programy uzupełniają się.
Jak czytamy w RPO (cel strategiczny 3) „budowaniu przewag konkurencyjnych
województwa mazowieckiego i równoważeniu poziomu rozwoju wewnątrz województwa
służyły będą działania nakierowane na stymulowanie aktywizacji obszarów atrakcyjnych
z punktu widzenia mieszkańców, turystów i inwestorów. Wsparcie będzie kierowane na
realizację
przedsięwzięć
związanych
z
zachowaniem
dziedzictwa
kulturowego
i przyrodniczego regionu, a także rozwojem turystyki i rekreacji. Celem LSR jest również
pobudzenie lokalnych zasobów w tym turystyki i kultury. Spójność obu dokumentów jest
niepodważalna i wspólnie mogą doprowadzić do celu głównego jakim jest niwelowanie
różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym.
Powiązanie z Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki”
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie
na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału
adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 71
sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady
dobrego rządzenia.
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia
tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych i biernych zawodowo

Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian
zachodzących w gospodarce

Upowszechnienie
edukacji
społeczeństwa
na
każdym
etapie
kształcenia
przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu
z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk
i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa

Wzrost spójności terytorialnej
Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym
jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede
wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki
komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób
i grup społecznych.
LSR musi wykazywać ścisłą spójność PO KL. Siła i zdolność wdrożenia LSR będzie zależała
od skutecznego poboru funduszy właśnie z PO KL. LSR ma na celu budowanie na terenach
wiejskich silnych struktur społecznych, które w sposób efektywny będą mogły konkurować
na krajowym oraz międzynarodowym rynku pracy. Gminy potrzebują silnych kadr
co widoczne jest w diagnozie terenu i w wyznaczonych celach. Upowszechnienie edukacji
na terenach gmin: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec jest jedyną skuteczną
drogą do zapewnienia mieszkańcom lepszego jutra. Widoczna jest tu pewna spójność LSR z
PO KL. Jednym z celów LSR jest również zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
Widoczne jest to właśnie tu na terenach wiejskich gdzie dzieci, młodzież inni mieszkańcy
mają gorsze warunki do rozwoju niż mieszkańcy miast. Strategia LGD będzie więc
uzupełniać działania PO KL. Tak samo jak w PO KL w strategii zwrócono szczególną uwagę
na wzmacnianie potencjału administracji. Przewiduje się szkolenia dla członków LGD oraz
wzmacnianie współpracy pomiędzy sektorem społecznym, gospodarczym i samorządowym.
Wszystkie te elementy i współpraca trzech gmin doprowadzi do wzrostu spójności
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 72
terytorialnej, a więc również będzie zachowana spójność z PO KL. Lokalna Grupa Działania
musi zwrócić szczególną uwagę na spójność LSR z PO KL oraz monitorować tą spójność.
Planowane jest wykorzystanie środków płynących z PO KL zarówno na współpracę i
pobudzanie do działania lokalnych społeczności oraz podniesienie jakości kształcenia na
poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym. Kluczem do sprawnego wdrożenia
strategii (jak uwidoczniła to diagnoza) jest wdrożenie skutecznego poradnictwa zawodowego
oraz kształcenia ustawicznego.
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego
Głównymi, długookresowymi celami rozwoju województwa są:

Zwiększenie konkurencyjności metropolii warszawskiej i regionu w układzie europejskim
i globalnym

Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie
rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego Mazowsza

Wydłużenie trwania życia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez zmianę
stylu życia oraz poprzez zmniejszenie rozpowszechniania chorób ze szczególnym
uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych i uzależnień

Ukształtowanie tożsamości kulturowej regionu

Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni
Odnosząc się do celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego można stwierdzić, iż
Lokalna Strategia Rozwoju jest zgodna z określonymi w niej celach, i przyczyni się
do rozwoju cywilizacyjnego, kulturalnego oraz poprawy życia mieszkańców na obszarze
objętym LSR, a co za tym idzie i w województwie mazowieckim.
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Turystyki dla Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013
Celem głównym rozwoju turystyki w województwie mazowieckim jest: „Zwiększenie
znaczenia gospodarczego turystyki w województwie mazowieckim”.
Lokalna Strategia Rozwoju ze swoimi celami strategicznymi oraz celami szczegółowymi
wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego.
Głównymi celami rozwoju turystyki województwa, zgodnymi z założeniami LSR są:
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 73

Rozwój oferty produktowej integrującej walory turystyczne regionu mazowieckiego
dostosowanej do potrzeb odbiorców
- Tworzenie nowych produktów turystycznych opartych na walorach naturalnych
i antropogenicznych województwa,
- Poprawa jakości funkcjonujących produktów turystycznych,
- Rozwój programu badań w zakresie podnoszenia jakości produktów turystycznych
województwa.

Wzmocnienie potencjału ludzkiego Regionu oraz przygotowanie kadr do recepcji ruchu
turystycznego
- Rozwój wysoko wykwalifikowanych kadr gospodarki turystycznej,
- Przygotowanie służb publicznych oraz pracowników sektora usług okołoturystycznych
do obsługi ruchu turystycznego,
- Przygotowanie mieszkańców województwa do recepcji turystów.

Osiągnięcie spójności działań marketingowych
- Wykreowanie marki województwa mazowieckiego,
- Wdrożenie zintegrowanego regionalnego systemu informacji turystycznej,
- Rozwój badań marketingowych.

Zrównoważony rozwój przestrzeni turystycznej na terenie całego województwa
mazowieckiego
- Zwiększenie dostępności turystycznej województwa,
- Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa zgodnie z potrzebami turystów,
- Rozwój infrastruktury turystycznej, paraturystycznej i okołoturystycznej na terenie
województwa mazowieckiego.

Zbudowanie efektywnego systemu instytucjonalnego działającego na rzecz rozwoju
turystyki w województwie
- Wzmocnienie instytucji, organizacji i podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym,
- Stworzenie platformy wielopłaszczyznowej trójsektorowej współpracy,
- Podniesienie znaczenia turystyki jako dochodowej gałęzi gospodarki Regionu.
Spójność obu dokumentów jest niepodważalna i wspólnie mogą doprowadzić do celu
głównego jakim jest zwiększenie znaczenia gospodarczego turystyki w województwie.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 74
Powiązanie z Strategią Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego
Na poziomie powiatu określono wizję: „Doskonalimy system pomocy społecznej w Powiecie
Szydłowieckim, aby zlikwidować
zjawisko marginalizacji oraz poprawić standard życia
wszystkich mieszkańców powiatu” która ma być zrealizowana po osiągnięciu pięciu celów
głównych:
1. Wyrównane szanse życiowe osób niepełnosprawnych.
2. Sprawny system rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.
3. Gospodarka i Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich.
4. Rozwój Edukacji, Wykształcenia i Kompetencji.
5. Promocja Integracji Społecznej.
Cele główne LSR wpisują się w realizację wizji oraz celów głównych Strategii Rozwoju
Powiatu Szydłowieckiego. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form
skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów.
Wsparcie realizowane w ramach realizacji LSR będzie kierowane do mieszkańców, którzy
mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc
finansową, a także wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy,
jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania. Ma to na celu zapewnienie trwałości
i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. Konieczne jest również podejmowanie działań na
rzecz budowania i wspierania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, obejmujących m.in.
dostarczanie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm, upowszechnianie dobrych
praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości, a także realizacji kampanii
promocyjno-informacyjnych. Realizacja LSR jest nieodzownym czynnikiem rozwoju
koniunktury obszaru objętego strategią w zakresie powstawania przedsiębiorstw usługowych,
produkcyjnych, przetwórczych, handlowych, zainteresowania terenami rekreacyjnymi,
powstawania i rozwoju agroturystyki, zwiększenia mobilności mieszkańców w poszukiwaniu
zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich.
Powiązanie z dokumentami strategicznymi 5 gmin należących do LGD „Stowarzyszenie
Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej”
Działania wskazane w LSR są zgodne z priorytetowymi kierunkami rozwoju, przyjętymi
w Strategii Rozwoju Gminy Chlewiska z 2006 roku, Strategii Rozwiązywania Problemów
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 75
Społecznych dla Gminy Jastrząb na lata 2008-2013, Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy
Mirów na lata 2008 – 2020; Lokalną Strategią Rozwoju Gminy Orońsko z 2007 roku,
Strategią Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2005 – 2020.
XV. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji i operacje
realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na
obszarze LSR
LGD planuje realizację przedsięwzięć w ramach innych programów współfinansowanych ze
środków pochodzących z budżetu UE, a w szczególności w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
XVI. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów
wiejskich
Działania wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej dla obszaru Lokalnej Grupy
Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej” w istotny sposób przyczynią się
do rozwoju opisywanego regionu. Wpływ realizacji Strategii na rozwój obszaru może
wystąpić w dwóch obszarach. Pierwszy to wpisanie się w realizację celów strategicznych
i działań zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Natomiast drugi to
zgodność z celami strategicznymi i operacyjnymi rozwoju gmin tworzących Lokalną Grupę
Działania.
Realizacja wypracowanych celów i kierunków rozwoju Strategii przyczyni się do poprawy
sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie a w konsekwencji do podniesienia jakości życia
mieszkańców.

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw inspirowany rozwojem ruchu
turystycznego (tworzenie punktów małej gastronomii, obiektów agroturystycznych,
punktów handlowych, wypożyczalni sprzętu sportowego itp.) zaowocuje powstaniem
nowych miejsc pracy.

Promocja alternatywnych form gospodarowania na wsi sprawi, że pojawią się nowe,
alternatywne formy gospodarowania i zarobkowania na terenach wiejskich. Dzięki
temu zmniejszy się zatrudnienie w nisko opłacalnym rolnictwie.
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 76

Dzięki podniesieniu jakości zasobów ludzkich i infrastruktury turystycznej
i technicznej teren ten stanie się również bardziej atrakcyjny pod względem
inwestycyjnym.
Zakłada się, że pomiędzy tymi procesami nastąpi proces synergii powodujący, iż
wszystkie
one
zaowocują
nową
jakością.
Nastąpi
wzrost
dochodu
ludności
i poprawa jakości życia na terenach wiejskich, a co za tym idzie – powstrzymanie odpływu
najbardziej dynamicznych i przedsiębiorczych jednostek. To z kolei spowoduje, że staną się
one liderami rozwoju społecznego i gospodarczego.
Poprawa jakości życia spowoduje z kolei zmniejszenie poziomu marazmu
i bierności, powodując wzrost aktywności, zmniejszenie poziomu bezrobocia.
XVII. Informacja o załącznikach
Zał. 1. Regulamin organizacyjny Rady
Zał. 2. Doświadczenie i kwalifikacje członków organu decyzyjnego LGD „Stowarzyszenie
Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej”
Zał. 3. Opis stanowisk biura LGD i szczegółowe wymagania wobec pracowników
Zał. 4. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji projektów
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej
Strona 77
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards