pobierz - Ziemia Gotyku

advertisement
W wyniku prowadzonych działań monitorujących Dyrektora Biura LGD został opracowany projekt zmian do kryteriów wyboru grantobiorców.
Proponuje się następujące zmiany w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć (zmiany zaznaczono na żółto):
Zakres zmiany
Było
Jest
Uzasadnienie zmiany
Kryteria dla przedsięwzięcia 1.2.1. „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ” w zakresie wsparcia inwestycyjnego mikro i małych
przedsiębiorstw
Nazwa kryterium: Wiedza lub doświadczenie
W przypadku osób prowadzących już
Usunięcie kryterium
„Wiedza i doświadczenie
wnioskodawcy w zakresie planowanego grantu
działalność gospodarczą nieuprawnione
wnioskodawcy w zakresie
Szczegółowy opis kryterium: Preferencje dla
jest premiowanie wiedzy i
planowanego grantu”
Wnioskodawców posiadających wiedzę i
doświadczenia, a doświadczenie w
doświadczenie w zakresie planowanego grantu dają
prowadzeniu działalności gospodarczej,
większe szanse na powodzenie podejmowanej
które jest na liście kryteriów w zakresie
działalności gospodarczej. W kryterium oddzielnie
ww. przedsięwzięcia.
będzie premiowana wiedza, którą należy
udokumentować min. 1 maks. 3 dokumentami
poświadczającymi wiedzę w danej branży, w tym:
świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie,
certyfikat, dyplom z kursu, szkolenia itp.;
oddzielnie będzie premiowane doświadczenie w
zakresie planowanej projektu minimum 6
miesięczne potwierdzone świadectwem pracy,
zaświadczeniem o odbyciu stażu zawodowego lub
praktyki.
5 pkt – wnioskodawca posiada wiedzę w zakresie
planowanego grantu
5 pkt – wnioskodawca posiada doświadczenie w
zakresie planowanego grantu
0 pkt. - wnioskodawca nie posiada wiedzy ani
doświadczenia w zakresie planowanego grantu
Punktacja: Maksymalna liczba punktów – 10 pkt.
Kryterium doświadczenia w prowadzeniu
Kryterium doświadczenia w prowadzeniu
Poprawka techniczna.
Szczegółowy opis
działalności gospodarczej premiuje podmioty
działalności gospodarczej premiuje podmioty
kryterium
„Doświadczenie
gospodarcze, które mają już ugruntowaną pozycję
gospodarcze, które mają już ugruntowaną
Wnioskodawcy w
na lokalnym rynku, które wykazały się stabilnością pozycję na lokalnym rynku, które wykazały
prowadzeniu działalności
i rokują na przyszłość. Wsparcie dla firm z
się stabilnością i rokują na przyszłość.
gospodarczej”
doświadczeniem w prowadzeniu działalności
Wsparcie dla firm z doświadczeniem w
gospodarczej zwiększa szanse na osiągnięcie celów
LSR oraz wskaźników produktu i rezultatu
określonych w przedsięwzięciu 1.1.1. (produkt Liczba projektu polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa, rezultat - Liczba
utworzonych miejsc pracy (ogółem) w tym
samozatrudnienie, liczba osób z grup
defaworyzowanych, które otrzymały zatrudnienie
we wspieranych przedsiębiorstwach). Kryterium
będzie weryfikowane w dane z CEIDG (Centralna
Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej) lub Krajowy Rejestr Sądowy (rejestr
przedsiębiorców)
Szczegółowy opis
kryterium
„Wnioskodawca posiada
status
mikroprzedsiębiorstwa”
Kryterium preferuje granty na wsparcie
inwestycyjne podmiotów gospodarczych,
spełniających kryteria mikro przedsiębiorstw tj. to
jest przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż
10 pracowników, którego roczny obrót lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów
euro. Kryterium preferuje mikroprzedsiębiorstwa
ponieważ zdecydowana większość przedsiębiorstw
na terenie LSR ma formę mikroprzedsiębiorstwa,
mikro firmy najsilniej wpływają na rozwój lokalnej
gospodarki, jednocześnie najbardziej potrzebują
wsparcia inwestycyjnego.
Kryterium weryfikowane na podstawie
Oświadczenia Wnioskodawcy o posiadaniu statusu
mikroprzedsiębiorcy.
Zmiana opisu i punktacji
wskaźnika „Wzrost
poziomu zatrudnienia we
wspieranym
przedsiębiorstwie”
Kryterium preferuje granty, w których
Wnioskodawca w wyniku otrzymanego wsparcia
zwiększy poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Jako wartość bazową do określania wzrostu
zatrudnienia będzie obliczenie wartości średniego
poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie w
okresie 24 miesięcy poprzedzających rok złożenia
wniosku o wsparcie w przeliczeniu na
prowadzeniu działalności gospodarczej
zwiększa szanse na osiągnięcie celów LSR
oraz wskaźników produktu i rezultatu
określonych w przedsięwzięciu 1.1.1.
(produkt - Liczba projektu polegających na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa,
rezultat - Liczba utworzonych miejsc pracy
(ogółem) w tym samozatrudnienie, liczba
osób z grup defaworyzowanych, które
otrzymały zatrudnienie we wspieranych
przedsiębiorstwach). Kryterium będzie
weryfikowane w oparciu o dane z CEIDG
(Centralna Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej) lub Krajowy
Rejestr Sądowy (rejestr przedsiębiorców)
Kryterium preferuje granty na wsparcie
inwestycyjne podmiotów gospodarczych,
spełniających kryteria mikro przedsiębiorstw
tj. to jest przedsiębiorstwo zatrudniające mniej
niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub
całkowity bilans roczny nie przekracza
2 milionów euro. Kryterium preferuje
mikroprzedsiębiorstwa ponieważ
zdecydowana większość przedsiębiorstw na
terenie LSR ma formę mikroprzedsiębiorstwa,
mikro firmy najsilniej wpływają na rozwój
lokalnej gospodarki, jednocześnie najbardziej
potrzebują wsparcia inwestycyjnego.
Kryterium weryfikowane na podstawie
Oświadczenia Wnioskodawcy o posiadaniu
statusu mikroprzedsiębiorcy.
Szczegółowy opis kryterium: Kryterium
preferuje granty, w których Wnioskodawca w
wyniku otrzymanego wsparcia zwiększy
poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Jako wartość bazową do określania wzrostu
zatrudnienia będzie obliczenie wartości
średniego poziomu zatrudnienia w
przedsiębiorstwie w okresie 12 miesięcy
Poprawka techniczna.
Złagodzenie warunków zatrudnienia
związane z niskim planowanym
poziomem dofinansowania grantu od 10
do 50 tys. zł.
średnioroczne etaty (umowy o pracę, spółdzielcze
umowy o pracę, samozatrudnienie). Kryterium
przyczynia się wprost do osiągniecia celów i
wskaźników LSR: Wzrost zatrudnienia we
wspieranych przedsiębiorstwach (w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne). Kryterium będzie
weryfikowane w oparciu o wniosek, biznesplan
oraz oświadczenie Wnioskodawcy.
Zmiana nazwy
kryterium „Planowany
grant zakłada zatrudnienie
osoby zagrożonej
ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
zgodnie z katalogiem
określonym w LSR”
Planowany grant zakłada zatrudnienie osoby
zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym zgodnie z katalogiem określonym w
LSR
poprzedzających rok złożenia wniosku o
powierzenie grantu w przeliczeniu na
średnioroczne etaty (umowy o pracę,
spółdzielcze umowy o pracę,
samozatrudnienie). Kryterium przyczynia się
wprost do osiągniecia celów i wskaźników
LSR: Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach (w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne). Kryterium będzie
weryfikowane w oparciu o wniosek,
biznesplan oraz oświadczenie Wnioskodawcy.
Punktacja: 10 pkt. – wnioskodawca deklaruje
zwiększyć zatrudnienie w przedsiębiorstwie o
minimum 1 etat w przeliczeniu na etaty
średnioroczne i utrzymać poziom zatrudnienia
przez co najmniej 1 rok od podpisania umowy
o powierzenie grantu
5 pkt. - wnioskodawca deklaruje zwiększyć
zatrudnienie w przedsiębiorstwie o minimum
0,5 etatu w przeliczeniu na etaty
średnioroczne i utrzymać poziom zatrudnienia
przez co najmniej 1 rok od podpisania umowy
o powierzenie grantu
0 pkt. – wnioskodawca nie deklaruje wzrostu
poziomu zatrudnienia we wspieranym
przedsiębiorstwie
Planowany grant zakłada zatrudnienie
osoby z grup defaworyzowanych na rynku
pracy zgodnie z katalogiem określonym w
LSR
Zmiana w zakresie
minimalnej i
maksymalnej punktacji
Maksymalna liczba punktów: 60 pkt
Minimalna liczba punktów: 35 pkt
Maksymalna liczba punktów: 50 pkt
Minimalna liczba punktów: 25 pkt
W zakresie aktywizacji zawodowej LGD
określiła w LSR grupy defaworyzowane
na rynku pracy, stąd zmiana w zakresie
kryterium i odniesienie do definicji grup
defaworyzowanych na rynku pracy na
obszarze LSR.
Zmiana wynikająca ze zmiany w
poszczególnych kryteriach.
Kryteria dla przedsięwzięcia 3.1.1. „RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH”
Usunięcie kryterium:
„Grant kierowany do osób
z grup defaworyzowanych
oraz osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym
zdefiniowanych w LSR”
Szczegółowy opis
kryterium
„Doświadczenie
wnioskodawcy w zakresie
realizacji projektów z
udziałem środków
publicznych”
Szczegółowy opis
kryterium: „Realizacja
grantu zakłada realizację
celów środowiskowych
lub klimatycznych”
Nawa Kryterium: Grant kierowany do osób z grup
defaworyzowanych oraz osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
zdefiniowanych w LSR
Szczegółowy opis kryterium: LSR jest
ukierunkowana na włączenie społeczne, tak więc w
działaniach podnoszących poziom kapitału
społecznego w szczególności oferta w ramach
grantu powinien być kierowany do osób z grup
defaworyzowanych oraz osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
zdefiniowanych w LSR.
Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę
zapisów wniosku o powierzenie grantu oraz
oświadczenie Wnioskodawcy.
Punktacja: 5 pkt. – tak
0 pkt. – nie
Kryterium preferuje doświadczonych
Wnioskodawców. Doświadczenie w realizacji
projektów z udziałem środków publicznych, w tym
środków z UE, daje większe gwarancje powodzenia
realizacji grantu, a tym samym osiągnięcia
zakładanych wskaźników produktu i rezultatu.
Doświadczenie będzie dokumentowane
sprawozdaniem z realizacji projektu złożonego do
podmiotu udzielającego wsparcia.
Premiowanie grantów zakładających realizację
celów środowiskowych lub klimatycznych np.
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w
zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych. Kryterium będzie weryfikowane w
oparciu o uzasadnienie Wnioskodawcy poparte
konkretny uzasadnieniem i punktowane w
zależności od stopnia realizacji celów: w stopniu
wysokim, średnim, niskim.
-
W związku z tym, że w LSR jest kilka
przedsięwzięć dedykowanych do grup
defaworyzowanych i zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
nie ma uzasadnienia dla tego kryterium
w ww. przedsięwzięciu.
Kryterium preferuje doświadczonych
Wnioskodawców. Doświadczenie w realizacji
projektów z udziałem środków publicznych, w
tym środków z UE, daje większe gwarancje
powodzenia realizacji grantu, a tym samym
osiągnięcia zakładanych wskaźników
produktu i rezultatu. Kryterium będzie
weryfikowane na postawie dokumentów
poświadczających realizację i rozliczenie
projektów z udziałem środków publicznych, w
tym środków z UE
Premiowanie grantów zakładających
realizację celów środowiskowych lub
klimatycznych np. szkolenia podnoszące
wiedzę społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o
uzasadnienie Wnioskodawcy poparte
konkretnym uzasadnieniem i wydatkami w
grancie oraz punktowane w zależności od
Doprecyzowanie sposobu weryfikacji
spełniania kryterium.
Doprecyzowanie sposobu weryfikacji
spełnienia kryterium.
Zmiana opisu i punktacji
wskaźnika „Wkład
własny wnioskodawcy w
kosztach realizacji grantu”
Szczegółowy opis kryterium: Premiowane granty,
zakładające większy udział własny w planowanym
grancie niż wymagane minimum, przyczynia się do
osiągniecia lepszych efektów we wdrażaniu celów
LSR. Większy wkład własny, a niższy poziom
dofinansowania będą w sumie wpływały na
realizację większej ilości projektów i prowadziły do
osiągania wyższych wskaźników produktu i
rezultatu. Kryterium będzie weryfikowane w
oparciu o wniosek o udzielenie grantu.
Punktacja: 5 pkt - wnioskodawca zakłada wyższy
poziom wkładu własnego niż minimalny wkład
określony w LSR o minimum 5%
3 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom
wkładu własnego niż minimalny wkład określony
w LSR o minimum 2%
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada wyższego
poziomu wkładu własnego niż minimalny wkład
określony w LSR
Maksymalna liczba punktów: 50 pkt
Minimalna liczba punktów: 30 pkt
stopnia realizacji celów: w stopniu wysokim,
średnim, niskim.
Szczegółowy opis kryterium: Premiowane
granty, zakładające udział wkładu
finansowego w planowanym grancie,
przyczyni się do osiągniecia lepszych efektów
we wdrażaniu celów LSR. Dodatkowy wkład
własny, a niższy poziom dofinansowania będą
w sumie wpływały na realizację większej
ilości projektów i prowadziły do osiągania
wyższych wskaźników produktu i rezultatu.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o
wniosek o udzielenie grantu.
5 pkt – wnioskodawca zakłada wkład własny
na poziomie minimum 10% wnioskowanej
kwoty
3 pkt – wnioskodawca zakłada wkład własny
na poziomie minimum 5% wnioskowanej
kwoty
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada wkładu
własnego
Maksymalna liczba punktów: 45 pkt
Minimalna liczba punktów: 25 pkt
W związku z nową interpretacją zapisów
rozporządzenia wdrażającego LSR,
mówiącą, że wkład niefinansowy nie
może stanowić wkładu własnego w
projektach grantowych, w LSR
zmieniono poziom dofinansowania do
100%. Stąd zmiana w zakresie tego
kryterium w ww. przedsięwzięciu.
Zmiana w zakresie
minimalnej i
maksymalnej punktacji
Kryteria dla przedsięwzięcia 3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO”
Zmiana wynikająca ze zmiany w
poszczególnych kryteriach.
Szczegółowy opis
kryterium: „Efektywność
zatrudnieniowa w grancie”
Doprecyzowanie szczegółowego opisu
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Rozwoju.
Premiowanie projektów w zakresie aktywizacji
zawodowej, gdzie wskaźnik rezultatu liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) wynosi
co najmniej 22 % (odsetek uczestników projektu,
którzy po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie
ze ścieżką udziału w projekcie podjęli zatrudnienie
na okres min 3 miesięcy).
Premiowanie projektów w zakresie
aktywizacji społeczno-zawodowej, gdzie
wskaźnik rezultatu liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)
wynosi co najmniej 22 % (odsetek
uczestników projektu, którzy w trakcie lub po
zakończeniu udziału w projekcie zgodnie ze
ścieżką udziału w projekcie podjęli
zatrudnienie na okres min 3 miesięcy na
umowę o pracę na min. ½ etatu lub umowę
cywilnoprawną lub podjęli własną działalność
Dodanie kryterium
„Efektywność społeczna
w grancie”
-
Zamiana w zakresie
punktacji „Czas
realizacji projektu”
10 pkt – granty realizowane w okresie poniżej 9
miesięcy
5 pkt – granty realizowane w okresie do 12
miesięcy
0 pkt - granty realizowane w okresie powyżej 12
miesięcy
Premiowane granty, zakładające większy udział
własny w planowanym grancie niż wymagane
minimum, przyczynia się do osiągniecia lepszych
efektów we wdrażaniu celów LSR. Większy wkład
własny, a niższy poziom dofinansowania będą w
sumie wpływały na realizację większej ilości
projektów i prowadziły do osiągania wyższych
wskaźników produktu i rezultatu. Kryterium będzie
weryfikowane w oparciu o wniosek o udzielenie
grantu. 5 pkt - wnioskodawca zakłada wyższy
poziom wkładu własnego niż minimalny wkład
określony w LSR o minimum 5%
2 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom
wkładu własnego niż minimalny wkład określony
Usunięcie kryterium:
„Wkład własny
wnioskodawcy w
kosztach realizacji
grantu”
gospodarczą).1
Szczegółowy opis kryterium: Premiowanie
grantów w zakresie aktywizacji społecznozawodowej, gdzie wskaźnik rezultatu liczba
osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, u których wzrosła
aktywność społeczna wynosi co najmniej 34
% (odsetek uczestników projektu, którzy do 3
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie
dokonali postępu w procesie aktywizacji
społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia
dystansu do zatrudnienia lub podjęli dalszą
aktywizację2)
Punktacja: 5 pkt – tak
0 pkt – nie
10 pkt – granty realizowane w okresie
krótszym niż 9 miesięcy
5 pkt – granty realizowane w okresie od 9 do
12 miesięcy
0 pkt - granty realizowane w okresie powyżej
12 miesięcy
-
Dodatnie kryterium dotyczącego
efektywności społecznej jest uzasadnione
koniecznością premiowanie projektów,
które pobudzą aktywność społeczną
uczestników projektu.
Doprecyzowanie zapisów punktacji.
Ze względu na wysoki poziom wkładu
własnego wynikający z zapisów RPO
WK-P na poziomie 15% oraz społeczny
charakter projektów nie ma uzasadnienia
dla podwyższania poziomu wkładu
własnego wnioskodawcy.
Zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”
Zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”
1
2
w LSR o minimum 2%
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada wyższego
poziomu wkładu własnego niż minimalny wkład
określony w LSR
Zmiana w zakresie
nazwy i opisu kryterium
„Grant przeszedł
pozytywną weryfikację
fiszki projektowej w
ramach doradztwa
świadczonego przez
LGD”
Nazwa kryterium: Grant przeszedł pozytywną
weryfikację fiszki projektowej w ramach
doradztwa świadczonego przez LGD
Szczegółowy opis kryterium: Premiowanie
grantów, które zostały skonsultowane w biurze
LGD w formie złożonej fiszki projektowej
opisującej planowany projekt w ramach doradztwa
świadczonego przez biuro LGD lub zatrudnionych
przez biuro ekspertów, jest uzasadnione faktem, że
wnioski składane do LGD, a następnie wybierane
przez Radę LGD powinny być formalnie poprawne,
zgodne z LSR i Programem z którego będzie
dofinansowanie. Pozytywna weryfikacja fiszki
projektowej zwiększy efektywność osiągania celów
LSR oraz produktów i rezultatów określonych w
LSR.
Nazwa kryterium: Współpraca z animatorem
LGD przy opracowaniu grantu.
Szczegółowy opis kryterium: Premiowanie
grantów, które były tworzone we współpracy
ze specjalistą ds. aktywizacji i animacji,
zatrudnionego przez LGD Ziemia Gotyku.
Współpraca z animatorem LGD przy
opracowaniu projektu zwiększy efektywność
osiągania celów LSR oraz produktów i
rezultatów określonych w LSR oraz stworzy
możliwość na tworzenie partnerstw
projektowych. Weryfikacja kryterium na
podstawie Rejestru zadań z zakresu animacji
lokalnej i współpracy wraz z ich pomiarem
(dokument wewnętrzny LGD).
Zmiana uzasadniona zakresem
przedmiotowym projektów, które ze
względu na społeczny charakter powinny
powstawać w procesie animacji
społecznej.
Zmiana w zakresie
minimalnej i
maksymalnej punktacji
Maksymalna liczba punktów: 90 pkt
Minimalna liczba punktów: 50 pkt
Maksymalna liczba punktów: 85 pkt
Minimalna liczba punktów: 45 pkt
Zmiana wynikająca ze zmiany w
poszczególnych kryteriach.
Download