2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie. 2. Poprawa stanu

advertisement
Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014 r.
Cele działań ochronnych.
Lp.
Przedmiot ochrony
1
A038 Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
2
A073 Kania czarna Milvus migrans
3
A074 Kania ruda Milvus milvus
4
A075 Bielik Haliaeetus albicilla
5
A229 Zimorodek Alcedo atthis
6
A234 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
7
A238 Dzięcioł średni Dendrocopos medius
8
A321 Muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis
9
A028 Czapla siwa Ardea cinerea
10
A055 Cyranka Anas querquedula
11
A070 Nurogęś Mergus merganser
Cele działań ochronnych
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności.
2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie.
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności.
2. Poprawa stanu siedlisk gatunku.
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności.
2. Poprawa stanu siedlisk lub zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie (co najmniej U1).
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności.
2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie.
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności.
2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie.
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności.
2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie.
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności.
2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie.
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności.
2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie.
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności.
2. Poprawa stanu siedlisk lub zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie (co najmniej U1).
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności.
2. Poprawa stanu siedlisk lub zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie (co najmniej U1).
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności.
2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie.
Download