Uchwała nr XLVI/398/06 - BIP

advertisement
Załącznik do
Uchwały nr XLVI/398/06
Rady Gminy w Goleszowie
z dnia 29 września 2006r.
PLAN ROZWOJU
LOKALNEGO
GMINY
NA LATA
2007 – 2013
Urząd Gminy Goleszów
43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5
tel. (33) 4790510-15 fax. (33) 4790516 email: [email protected]
SPIS TREŚCI
strona
I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Obszar objęty planem
5
Horyzont czasowy
5
5
II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA
OBSZARZE GMINY GOLESZÓW
6
POŁOŻENIE I GRANICE GMINY
6
CECHY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Budowa geologiczna
Ukształtowanie powierzchni
Wody powierzchniowe
Cechy klimatu
Świat organiczny i ochrona przyrody
6
6
7
RYS HISTORYCZNY
8
8
9
10
ZASOBY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Planowanie przestrzenne w gminie
Infrastruktura techniczna
Stan systemu komunikacji
Zaopatrzenie w wodę
Gospodarka ściekowa
Energetyka
Gospodarka cieplna
Gazyfikacja przewodowa
Gospodarka odpadami stałymi
Telekomunikacja
11
12
12
12
12
13
14
14
15
15
15
15
GOSPODARKA
Struktury podstawowych branży na terenie gminy Goleszów
Rolnictwo i leśnictwo
Rynek pracy w gminie Goleszów
16
SFERA SPOŁECZNA
Demografia
Mieszkalnictwo
Oświata i wychowanie
Sport, turystyka, rekreacja
Kultura
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Bezpieczeństwo publiczne
21
FINANSE GMINY
16
17
20
21
24
25
26
27
27
28
28
29
III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA OBSZARZE
GMINY GOLESZÓW
32
Celowość zadań planowanych do realizacji
Lista zadań proponowanych do realizacji
32
33
IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW
37
V. POWIĄZANIA PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI
REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU /
WOJEWÓDZTWA
51
VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ
52
VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007 – 2013
Plan budżetu gminy na lata 2007 – 2013
Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2007 – 2013
55
VIII. SYSTEM WDRAŻANIA
58
IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ
System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego
Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego
Public relations Planu Rozwoju Lokalnego
55
56
59
59
59
59
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
WSTĘP
Plan Rozwoju Lokalnego jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na
poziomie samorządu. Określa on strategię społeczno-gospodarczą gminy, wskazuje cele i
kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych i własnych gminy.
Przygotowania planu rozwoju lokalnego wymaga większość typowych projektów
realizowanych przez samorządy, m.in.: budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków,
modernizacja dróg, przygotowanie terenów pod inwestycje czy tworzenie bazy turystycznej.
Projekty powyższe mogą zostać objęte finansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z założeniami celem podejmowanych działań powinno być zapewnienie
koncentracji środków finansowych na realizację strategicznych zadań samorządu, tak by
środki powyższe stanowiły źródło finansowania wcześniej zaplanowanych inwestycji –
według zaprogramowanej kolejności. Opracowanie Planu powinno przyczynić się do
realizacji najistotniejszych celów gminy.
Obecna edycja planu na lata 2007-2013 jest kontynuacją Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Goleszów 2004-2006 i w tym zakresie obejmuje zadania:
- budowa wodociągu Cisownica Gołaźnia
- budowa wodociągu Cisownica do Sadów
- budowa wodociągu Leszna Górna
- kanalizacja Puńców etap I zad. 2 i 3 oraz etap II
- kapitalne remonty dróg
- oczyszczalnia i kanalizacja Goleszów.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Obszar objęty planem
Plan został sporządzony dla Gminy Goleszów w jej granicach administracyjnych.
Horyzont czasowy
Plan Rozwoju Lokalnego programuje działania inwestycyjne samorządu na lata 2007-2013
uwzględniając okres programowania funduszy europejskich, przy założeniu iż inwestycje,
których termin realizacji nie wykracza poza rok 2013 traktowane są jako priorytetowe – ich
realizacja nastąpi w pierwszej kolejności. Dla tego okresu precyzyjnie wskazane zostały
planowane przez samorząd Goleszowa inwestycje z określeniem przedziału czasowego i
szacunkowych kosztów ich realizacji.
Ponadto plan stanowi kontynuację 1-szej edycji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów
z lat 2004-2006.
-5-
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA
OBSZARZE GMINY GOLESZÓW
POŁOŻENIE I GRANICE GMINY
W południowej części Polski, na terenie urokliwego krajobrazowo Pogórza
Cieszyńskiego, będącego przedpolem Beskidu Śląskiego, położona jest gmina Goleszów.
Administracyjnie należy do województwa śląskiego i powiatu cieszyńskiego,
obejmując jego południowo-zachodnią część. Jest to gmina wiejska, a w jej skład wchodzą
miejscowości: Goleszów – siedziba gminy, Bażanowice, Cisownica, Dzięgielów, Godziszów,
Kisielów, Kozakowice Górne, Kozakowice Dolne, Leszna Górna oraz Puńców.
Jej powierzchnia to około 66 km2, a mieszka tu ponad 12 tysięcy mieszkańców.
Dlatego gęstość zaludnienia jest tu duża i wynosi około 184 osoby / km2, czyli znacznie
więcej niż przeciętnie w Polsce.
Gmina Goleszów graniczy od południa z Czechami, od wschodu z miastem Ustroń, od
północy z gminami Skoczów i Dębowiec, a od północnego zachodu z miastem Cieszyn.
Z Republiką Czeską gmina Goleszów graniczy na długości 19 km.
Położenie Goleszowa przy ruchliwej drodze pomiędzy Cieszynem i Ustroniem oraz
obecność znajdującego się na terenie gminy przejścia granicznego w Lesznej Górnej i
pobliskiego przejścia granicznego w Cieszynie powoduje, że przez teren gminy przejeżdża
wielu turystów. Najczęściej jednak zmierzają oni w stronę Cieszyna, Ustronia i Wisły, albo
kierują się do Czech i na Słowację, pomijając tak wiele ciekawych miejsc znajdujących się w
naszej gminie.
CECHY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Budowa geologiczna
Gmina Goleszów od wielu lat odwiedzana była przez geologów, których interesowały
występujące tu formy skalne i surowce mineralne. Jest to, bowiem obszar należący pod
względem geologicznym do tzw. Karpat Zewnętrznych, czyli fliszowych. Flisz to
naprzemianległe warstwy piaskowców i łupków, wśród których zdarzają się też warstwy skał
wapiennych.
Występujące na terenie gminy Goleszów utwory zaczęły się tworzyć na dnie morza,
którego głębokość często się zmieniała, około 140 milionów lat temu, w okresie dolnej kredy
w erze mezozoicznej. Najstarszymi utworami, które tu spotykamy na powierzchni są tzw.
dolne łupki cieszyńskie, zwane też marglami goleszowskimi. Są to bitumiczne (pachnące
ropą) łupki barwy szarej lub ciemnoszarej. Ponieważ są one mało odporne na niszczenie,
dlatego tworzą obniżenia, występując głownie na terenie Goleszowa pomiędzy wzgórzami
Jasieniowy i Chełm. Dawniej były wykorzystywane do produkcji cementu w cementowni
„Goleszów”. Młodszymi od nich utworami są wapienie cieszyńskie (powstały około 130 mln
lat temu).Ponieważ ich odporność na niszczenie przez siły natury jest większa niż łupków
-6-
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
cieszyńskich, dlatego tworzą one wzgórza na Pogórzu Cieszyńskim np. Chełm, Tuł oraz
pasmo Jasieniowa – Machowa – Jelenica. Dokładnie przypatrując się warstwom wapieni
cieszyńskich można czasami znaleźć w nich skamieniałości otwornic, w których są
wbudowane, albo ślady pełznięcia zwierząt lub ciągnięcia roślin przez prąd płynącej wody,
zwane hieroglifami. Skały te wykorzystywane były już ponad 200 lat temu przez miejscową
ludność do wypalania wapna, a później do produkcji cementu, stąd w okolicy Goleszowa, na
Chełmie i Jasieniowej tak wiele jest nieczynnych już obecnie kamieniołomów. Obecnie
wapienie cieszyńskie są eksploatowane w Lesznej Górnej, a wykorzystywane są głównie w
budownictwie drogowym.
W południowej części Gminy Goleszów, głównie w dolinie Puńcówki, nad
wapieniami cieszyńskimi zalegają górne łupki cieszyńskie. Często występują w nich wkładki
rud żelaza, które w wieku XVIII i XIX (do 1870 roku) wydobywane były na terenie
Cisownicy, Puńcowa i Lesznej Górnej na potrzeby pobliskiej huty w Ustroniu, a później huty
w Trzyńcu. Ciekawostką geologiczną jest to, że w górnych łupkach cieszyńskich można
spotkać skały wulkaniczne, którymi są cieszynity, skały barwy ciemnej z wyraźnymi
czarnymi igłami minerału o nazwie trachit. Cieszynity można spotkać na terenie Puńcowa,
Cisownicy, Godziszowa i Kozakowic.
Szczytową część góry Tuł (621 m n.p.m.) i Ostry ( 709 m n.p.m.) oraz zbocza Małej
Czantorii (866 m n.p.m.) tworzą najmłodsze utwory fliszowe na terenie Gminy Goleszów –
warstwy grodziskie, składające się głównie z piaskowców i łupków.
Opisane wcześniej utwory występują w postaci ponasuwanych na siebie warstw
skalnych noszących nazwę płaszczowiny cieszyńskiej, tworzącej obszar Beskidu Śląskiego i
Pogórza Cieszyńskiego.
Ukształtowanie powierzchni
Powierzchnia Gminy Goleszów znajduje się w obrębie dwóch większych jednostek fizyczno
– geograficznych: pogórza Cieszyńskiego, zajmującego większość powierzchni opisywanego
terenu oraz Beskidu Śląskiego, obejmującego tylko najbardziej południowy skrawek gminy,
położony pomiędzy Tułem (621 m), Ostrym (709 m) i zboczami Małej Czantorii (866 m).
Najwyższym punktem jest położona na granicy z Czechami góra Ostry (709 m), a innymi
wybitniejszymi wzniesieniami są Tuł (621 m), Grodzisko (552 m), Wróżna (571 m), Cis (523
m), Malcowa (528 m), Jasieniowa (520 m), Machowa (464 m) i Chełm (464 m, według
najnowszych pomiarów 451 m n.p.m.). Najniższe miejsce tworzy dolina Pucówki (269 m
n.p.m.) na granicy z miastem Cieszyn. Maksymalna różnica wysokości wynosi więc 440 m.
Pogórze Cieszyńskie, będące zachodnią częścią Pogórza Karpackiego tworzy wzgórza
i garby o deniwelacji 50 – 150 metrów. Jego wysokość nad poziomem morza obniża się z
południa na północ od wysokości przekraczającej 500 m n.p.m. U podnóża Małej Czantorii
do około 300 m n.p.m. w północnej części gminy. Bardzo wyraźny jest tzw. „Próg
Beskidów”. Przez tę nazwę należy rozumieć znaczną różnicę wysokości między szczytami
Beskidu Śląskiego, a przylegającymi do nich wzgórzami Pogórza Cieszyńskiego. W rejonie
Małej Czantorii wysokość tego progu osiąga ponad 350 metrów.
Pogórze Cieszyńskie na terenie Gminy Goleszów dzieli się na dwie jednostki o
odrębnych cechach: Dział cieszyński i Kotlinkę Ustronia.
Dział Cieszyński składa się z dwóch stopni: wyższego – wzgórz Goleszowskich o
wysokości 500 – 550 m n.p.m. zbudowanych z wapieni cieszyńskich oraz niższego, który
tworzą płaskie garby o wysokości 300 – 330 m n.p.m. Wschodnia część gminy wkracza na
-7-
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
teren Kotlinki Ustronia, utworzonej przez osady naniesione przez Wisłę i jej dopływy. Obszar
ten cechuje niewielkie urozmaicenie terenu.
Wody powierzchniowe
Gminę Goleszów dzieli na dwie części dział wodny oddzielający dorzecza Wisły i
Odry. Biegnie on od Małej Czantorii przez Tuł, Zadni Gaj, Machową, Jasieniową, centrum
Goleszowa (ulicami Jasną, Cieszyńską, Lotniczą) pod Chełm. W ten sposób do dorzecza
Wisły należy wschodnia część Gminy Goleszów (miejscowości: Cisownica, Kozakowice
Dolne i Górne, Godziszów, Kisielów i wschodnia część Goleszowa), zaś do dorzecza Odry –
część zachodnia (miejscowości: Bażanowice, Leszna Górna, Dzięgielów, Puńców i zachodnia
część Goleszowa).
Do dorzecza Wisły należy Radoń (15 km) wypływający z północnych zboczy Małej
Czantorii na wysokości ok. 600 m n.p.m. Tylko w górnym odcinku, na terenie Cisownicy, ma
charakter potoku górskiego o dość dużym spadku. Później płynie leniwie tworząc zakola,
czyli meandry. Radoń powstaje z połączenia dwóch dopływów, którymi są: Cisówka i
Rzeczyca, na niektórych mapach podpisywana błędnie jako potok Czantoria. W dalszym
odcinku uchodzą do niego: Cieplice, Podłączanka, Kisielówka i Kozakówka. Na terenie
Skoczowa – Bładnic Radoń uchodzi do Bładnicy, która jest lewobrzeżnym dopływem Wisły.
Do dorzecza Odry należą Puńcówka i Bobrówka (Padoń), które są prawymi
dopływami Olzy. Część źródłowa Puńcówki znajduje się w obrębie południowych stoków
Jasieniowej oraz pomiędzy Machową i Zadni Gajem, na terenie Cisownicy, na wysokości 400
m n.p.m. Jest to potok o niewielkim spadku, który odwadnia obszar Pogórza Cieszyńskiego u
podnóża Ostrego, Tułu i Jasieniowej. Górny odcinek Puńcówki, od źródeł po Dzięgielów,
nosi nazwę Łabański. Po przepłynięciu około 15 km Puńcówka uchodzi do Olzy (na terenie
Cieszyna).
Bobrówka (Padoń) odwadnia centralną część Pogórza Cieszyńskiego. Jej źródła
znajdują się na północno - zachodnich zboczach Chełmu na wysokości 390 m n.p.m., a
długość wynosi około 12 km, w tym na terenie gminy Goleszów – 8 km.
Chętnie odwiedzanym miejscem przez mieszkańców Goleszowa oraz turystów jest
jeziorko „Ton”, które powstało przez naturalne wypełnienie wodą spływającą ze zboczy
Jasieniowej, dawnego kamieniołomu marglu, eksploatowanego niegdyś dla cementowni
„Goleszów”. Na terenie gminy znajdują się też stawy, których największe skupisko występuje
na terenie Kozakowic, wzdłuż potoku Kozakowianka (Kozakówka).
Przeprowadzone na terenie Gminy Goleszów badania geologiczne wykazały, że
występują tu również wody solankowe, które może kiedyś będą wykorzystywane.
Cechy klimatu
Urozmaicona rzeźba terenu powoduje, że klimat jest dosyć zróżnicowany. Jest to
klimat umiarkowany ciepły, przejściowy, należący do podkarpackiej dzielnicy klimatycznej.
Cechują go dosyć ciepłe lata (o średnich temperaturach w lipcu od 16 do 18ºC) i niezbyt
mroźne zimy (o średnich temperaturach w styczniu od -2 do -4ºC). Wysokość temperatur
powietrza uwarunkowana jest wysokością nad poziomem morza oraz ekspozycją zboczy.
Przeciętnie temperatura obniża się o 0,6ºC na 100 metrów wysokości, co powoduje, że
różnica między najniżej i najwyżej położonymi punktami gminy Goleszów wynosi ok. 2,5ºC.
-8-
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Opadów w ciągu roku jest dużo (750 – 1000 mm). Przyczyną takiej sytuacji jest
dominujący w ciągu roku napływ wilgotnego powietrza polarno – morskiego z północnego
zachodu oraz występowanie deszczów wzniesieniowych (orograficznych) na przedpolu
Beskidu Śląskiego. Ilość opadów na ogół zwiększa się wraz ze wzrostem wysokości, ale
uwarunkowana jest też ekspozycją stoków, stąd stoki dowietrzne mają więcej opadów, a
zawietrzne – mniej.
Pokrywa śnieżna zalega wprawdzie od 2 do 3 miesięcy, ale jej grubość nie jest zbyt
duża. Ogranicza to w znacznym stopniu wykorzystanie Gminy Goleszów jako miejsca
sportów zimowych. Z punktu widzenia wykorzystania rolniczego omawianego terenu
korzystnie przedstawia się długość okresu wegetacyjnego, która wynosi od 200 – 225 dni w
ciągu roku.
Świat organiczny i ochrona przyrody
Gminę Goleszów charakteryzuje niewielki stopień lesistości. Zaledwie 18% jej
powierzchni zajmują lasy. Uwarunkowane jest to dużym udziałem gleb żyznych w ogólnej
ilości gleb. Na podłożu łupkowym i marglistym utworzyły się gleby brunatne i dosyć żyzne
bielice, na wapieniach – żyzne rędziny, a w dolinach rzek – mady typu redlinowego, które są
najlepszymi glebami na tym terenie. Skutkiem tego od wielu lat lasy na terenie gminy
Goleszów były karczowane, a uzyskiwane w ten sposób tereny wykorzystywane rolniczo.
Większe skupiska lasów pozostały jedynie w szczytowych partiach wzgórz Pogórza
Cieszyńskiego lub na zboczach o dużym nachyleniu.
Pierwotną roślinnością na omawianym obszarze były grądy, występujące na żyznych
glebach, na których rosły między innymi graby pospolite, lipy drobnolistne i dęby
szypułkowe. Obecnie w lasach, poza wymienionymi drzewami, powszechnie występują też
buki, jesiony, sosny, modrzewie oraz sztucznie wprowadzone świerki. Sporadycznie można
spotkać cisy i jodły.
W celu ochrony cisa pospolitego utworzono w 1957 roku rezerwat „Zadni Gaj”. Jest to
rezerwat leśny o powierzchni 6,39 ha, położony w Cisownicy na wysokości 500 – 519 m
n.p.m. i obejmujący wierzchowinę wzgórza Zadni Gaj (to wzgórze nosi tez nazwę Zagroń),
znajdującego się niedaleko schroniska „Pod Tułem”. W drzewostanie rezerwatu dominuje
świerk (nasadzony w połowie XIX wieku), z domieszką jodły, buka, jesionu, modrzewia,
dębu szypułkowego, klonu polnego i jaworu. W podszyciu występuje głównie bez czarny i
leszczyna. W rezerwacie rośnie około 41 okazów cisa, w tym liczne formy drzewiaste. Wiek
najstarszych okazów cisa szacuje się na ponad 200 lat. Dwa najdorodniejsze drzewiaste okazy
rosną na wschodni stoku Zadniego Gaju. Wyższy z nich sięga wysokości 11 m, w pierśnicy
ma obwód 108 cm. Ponadto ochronie podlega tu 17 spośród 170-tu występujących gatunków
roślin naczyniowych (np. kalina koralowa, bluszcz pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, 2
gatunki storczyków).
„Góra Tuł” to utworzony w 1948 roku zabytek florystyczny z naturalnymi
stanowiskami storczyków. Obejmuje wierzchowinę i południowy stok góry Tuł (621 m
n.p.m.) w Lesznej Górnej. Zajmuje powierzchnię 15,89 ha, a występuje na wysokości 600 –
621 m n.p.m. Większość tego terenu porasta roślinność łąkowa z mieczykiem
dachówkowatym. Mniejsze powierzchnie zajmują zarośla o charakterze ciepłolubnym (np.
tarnina i głóg) oraz zbiorowisko leśne z jaworem i bukiem. Ponadto występuje tu 49
gatunków podlegających ochronie, w tym 20 gatunków storczyków. Ochroną gatunkową
objęte są: m.in. lilia złotogłów, kosaciec syberyjski, dyptam jesionolistny oraz paprocie.
-9-
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Według najnowszych badan nie występują obecnie na terenie zabytku aż 22 gatunki
chronione. Aby utrzymać roślinność łąkową, konieczne będzie jej dalsze użytkowanie
poprzez koszenie, dlatego proponuje się, aby zmienić status ochronny tego terenu,
przekształcając zabytek florystyczny w użytek ekologiczny.
Ziemia Goleszowska to miejsce licznego występowania rzadkiej w Polsce rośliny,
jaką jest zakwitająca wczesną wiosną cieszynianka. Wprawdzie na Ziemi Cieszyńskiej są dwa
rezerwaty tej rośliny, lecz jak na razie nie ma takiego rezerwatu w Gminie Goleszów.
Spośród ssaków licznie występują zające, sarny, jelenie i dziki. Spotkać też można
borsuki. Do chronionych zwierząt, które tu występują należą: salamandra plamista, gniewosz
plamisty, traszka karpacka oraz wiele gatunków chrząszczy i motyli.
RYS HISTORYCZNY
Ślady wczesnego osadnictwa z terenu gminy można zanalizować na podstawie wykopalisk
archeologicznych. Najwięcej śladów pochodzi ze średniowiecza, jakkolwiek zaznaczyło tutaj
swoją obecność osadnictwo z epoki kamienia, paleolitu, mezolitu. Wyraźne nasilenie
osadnictwa następuje jednakże dopiero we wczesnym średniowieczu. Pierwsze pisane
informacje dotyczące tego terenu pochodzą z 1223r. dotyczą nadania dziesięcin na rzecz
norbertanek rybnickich z kilku wsi pod Cieszynem, między innymi z Goleszowa i Puńcowa.
Kolejny etap osadnictwa przypada na koniec XIII wieku, za panowania księcia Mieszka.
Wtedy to następuje intensyfikacja osadnictwa. Pisanym śladem tego jest spis dziesięcin
biskupów wrocławskich, dotyczących wsi Kozakowice, Dzięgielów, Cisownica i Leszna
Górna.
Do początku XIV wieku powstała już większość istniejących do dnia dzisiejszego osad
wiejskich, należących do książąt Księstwa Cieszyńskiego. Na przestrzeni wieków, poprzez
nieodpowiednią gospodarkę doprowadzili oni do oddania części dóbr w zastaw lub do
sprzedaży. Powstało kilka form własności: książęca, szlachecka, kościelna, chłopska
(woleństwa).
W 1653 roku po śmierci Elżbiety Lukrecji, ostatniej z rodu Piastów, Księstwo Cieszyńskie
staje się własnością rodziny Habsburgów. Z dóbr piastowskich, przekazanych w roku 1654
pod zarząd Kapituły Wrocławskiej oraz zakupionych od innych właścicieli dóbr, tworzą
Habsburgowie majorat, tzw. Komorę Cieszyńską, istniejącą do 1918 roku.
Znaczny wpływ na ukształtowanie stosunków na tym terenie odegrała reformacja i
kontrreformacja.
Po pierwszej wojnie światowej Rada Narodów ustanowiła przymusowy nadzór nad dobrami
Komory Cieszyńskiej. Przynależność państwowa tych ziem była przedmiotem sporu między
Polską, a Czechosłowacją. Ostatecznie dokonano podziału Komory Cieszyńskiej na linii
Olzy.
- 10 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
ZASOBY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Brak jest opracowań specjalistycznych dotyczących środowiska kulturowego na terenie
Gminy Goleszów. Zamieszczone poniżej informacje zaczerpnięto ze „Studium Uwarunkowań
i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Goleszów” – opracowanie marzec 2003r.
Na terenie gminy znajduje się:
 7 obiektów wpisanych do rejestru zabytków:
- Bażanowice – dawny folwark nr rej. A-444/86
- Dzięgielów – zamek renesansowy murowany, XVII w., nr rej. A-267/78
- Goleszów – kościół ewangelicki murowany, XVIII w., nr rej. A-275/78
- Goleszów – plebania ewangelicka murowana, XVIII/XIX w., nr rej. A-276/78
- Goleszów - plebania katolicka przy kościele parafialnym p.w.św. Michała
Archanioła, XVIII w., nr rej. A-288/78
- Leszna Górna – kościół parafialny p.w.św. Marcina, nr rej. A-272/78
- Puńców – kościół parafialny p.w.św.Jerzego Męczennika, XVI w., nr rej. A-309/78
Kolejny ósmy obiekt - Goleszów – dawna szkoła parafialna murowana, XIX w.,
nr rej. A-289/78 – nie istnieje, została wyburzona.
 169 obiektów będących w ewidencji zabytków podzielonych na następujące grupy:
- zespoły zabytkowe,
zespół podworski w Bażanowicach
zespół zamkowy w Dzięgielowie
- obiekty zabudowy sakralnej
kościół parafialny p.w.św.Michała Archanioła w Goleszowie
plebania katolicka w Goleszowie
kościół ewangelicki w Goleszowie
plebania ewangelicka w Goleszowie
figura przy kościele parafialnym w Goleszowie
krzyż murowany w Goleszowie, przy drodze Cieszyn – Ustroń
kaplica cmentarna w Cisownicy
kaplica cmentarna w Godziszowie
kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny w Kisielowie
kościół ewangelicki w Kisielowie
kaplica cmentarna ewangelicka w Kozakowicach Dolnych
kościół parafialny p.w.św. Marcina w Lesznej Górnej
plebania w Lesznej Górnej
kaplica cmentarna w Lesznej Górnej
dawna plebania katolicka w Puńcowie
krzyż murowany w Puńcowie
- zespoły siedliskowe, budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze
- obiekty przyrodnicze, cmentarze.
Większość obiektów zabytkowych wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich.
- 11 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Planowanie przestrzenne w gminie
W roku 2003 Rada Gminy Goleszów uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleszów”. Dokument określa główne kierunki
rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego Gminy Goleszów z uwzględnieniem
problematyki rozwoju rolnictwa, z uwzględnieniem tworzenia pozarolniczych miejsc pracy, w
tym funkcji turystyczno-rekreacyjnej, podniesienie standardu zamieszkania, usług
publicznych, ochrony dóbr kultury i środowiska naturalnego.
Z dniem 31.12.2003r. roku stracił ważność Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Goleszów.
Aktualnie są obowiązujące nowe plany zagospodarowania przestrzennego w następujących
sołectwach: Goleszów, Godziszów, Kisielów, Kozakowice, Puńców, Bażanowice,
Dzięgielów, Leszna Górna.
W dniu 30.08.2006r. został zatwierdzony plan dla Cisownicy.
Infrastruktura techniczna
Poziom wyposażenia gminy Goleszów w poszczególne elementy infrastruktury technicznej
jest bardzo różny. Stan poszczególnych elementów infrastruktury opisano poniżej.
Stan systemu komunikacji
Układ drogowy
System komunikacji oparty jest w głównej mierze na układzie drogowym.
Układ drogowy tworzy sieć dróg:
 powiatowych (47.9 km) :
Nierodzim – Kozakowice
Goleszów – Hermanice
Cieszyn – Ustroń
Droga przez wieś Cisownica
Leszna - Leszna Górna
Cieszyn – Dziegielów– Cisownica
Goleszów – Dzięgielów – Leszna
Bażanowie Dzięgielów
Międzyświeć- Goleszów
Skoczów – Kisielów – Ogrodzona
 gminnych (134 km).
- 12 -
(nr drogi 2605 S)
(nr drogi 2606 S)
(nr drogi 2607 S)
(nr drogi 2612 S)
(nr drogi 2611 S)
(nr drogi 2608 S)
(nr drogi 2610 S)
(nr drogi 2609 S)
(nr drogi 2613 S)
(nr drogi 2614 S)
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Nawierzchnia dróg jest zróżnicowana i obejmuje drogi nieutwardzone oraz drogi utwardzone
o różnorodnej pod względem jakości nawierzchni bitumicznej. Różne są parametry
techniczne dróg gminnych , od dwupasmowych do jednopasmowych.
Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu na drogach związane jest z kolizyjnością istniejących
skrzyżowań, brakiem chodników, wydzielonych poboczy, złym stanem technicznym
nawierzchni.
Parkingi i miejsca postojowe
Parkingi na terenie gminy zlokalizowane są przy obiektach użyteczności publicznej i
usługowych. Pojemność kilka do kilkunastu stanowisk uzależniona jest od funkcji obiektu.
Niekorzystnie przedstawia się sytuacja zatok autobusowych. Ich ilość i parametry nie
spełniają swojego zadania w zachowaniu płynności ruchu. Na niektórych drogach ich brak
wynika z konfiguracji terenu.
Układ kolejowy
Układ kolejowy tworzą dwa odcinki linii kolejowych, jednotorowych, zelektryfikowanych:
- Bielsko Biała – Cieszyn
- Katowice - Goleszów -Wisła Głębce
oraz
- stacja kolejowa Goleszów
- przystanek osobowy Goleszów Górny
- przystanek osobowy Bażanowice.
Zaopatrzenie w wodę
Stopień zwodociągowania w poszczególnych miejscowościach jest zróżnicowany. Dla gminy
wynosi 66%. Mieszkańcy znajdujący się poza siecią wodociągową czerpią wodę z
przydomowych studni.
Przez północną część gminy - sołectwo Kisielów i Bażanowie – przebiegają trzy rurociągi
magistralne z Pogórza do Cieszyna o średnicach 350 mm, 500 mm, i 800 mm.
Sieć wodociągowa ma długość 90 km (stan na 2003r.) i eksploatowana jest przez Wodociągi
Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o w Ustroniu, której udziałowcami są wyłącznie gminy powiatu
cieszyńskiego.
Lokalne ujęcia wody znajdują się w południowej części gminy i wchodzą w skład sieci
wodociągowej eksploatowanej przez „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej”:
 „Szwarc” i „Morcinek” w Goleszowie (170 m3/d)
 „Zimne Wody” i „Salamandra” w Dzięgielowie (170 m3/d)
 „Raj” w Cisownicy (20 m3/d)
 „Biały Potok” w Dzięgielowie (brak danych)
 Cisownica Wendoły (brak danych)
- 13 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Gospodarka ściekowa
Przebiegający przez teren Gminy Goleszów dział wodny I stopnia – rozdzielający zlewnię
rzek Odry i Wisły, decyduje o kierunku i sposobie realizowania odprowadzania ścieków.
Na terenie gminy Goleszów brak kompleksowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
W roku 1995 została oddana do użytku oczyszczalnia biologiczna 2 x BOS100, obecnie
wymaga remontu. Wydajność oczyszczalni wykorzystywana jest w 50%.
W latach 1995–1997 została wykonana kanalizacja sanitarna o długości 9620 mb w
Cisownicy. Obecnie do kanalizacji tej podłączonych jest 140 budynków.
W roku 2003 wykonano 2369 mb sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Puńcowie.
Stanowi ona początek kanalizowania wsi Puńców, a następnie Dzięgielowa i części
Bażanowic. Ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej Cieszyna i kolektorami
odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Cieszynie Boguszowicach.
Na terenie gminy istnieją również lokalne oczyszczalnie:
- zakładowa oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna „Celma” w Goleszowie
- oczyszczalnia – rów biologiczny dla mleczarni w Bażanowicach
- oczyszczalnia dla przejścia granicznego Leszna Górna
- oczyszczalnia Diakonatu „Eben Ezer” w Dzięgielowie
- nieliczne oczyszczalnie przydomowe.
Zasadniczym systemem odprowadzania ścieków w dalszym ciągu są indywidualne zbiorniki.
Energetyka
Przez teren gminy przechodzi napowietrzna jednotorowa, tranzytowa linia wysokiego
napięcia 110 kV, 3 x 240 mm2 w relacji Ustroń – Trzyniec – Cieszyn Mnisztwo.
Obszar gminy zaopatrywany jest w energię elektryczną poprzez system napowietrznych sieci
elektroenergetycznych rozdzielczych średniego napięcia 15 kV, zasilanych z trzech źródeł:
 Główny Punk Zasilania (GPZ) Cieszyn Mnisztwo
 Główny Punk Zasilania (GPZ) Skoczów
 Główny Punk Zasilania (GPZ) Ustroń.
Ze względu na znaczne oddalenie źródeł energii, dużą rozległość sieci oraz układ sieci,
występują duże straty przesyłowe (sieciowe) mocy i energii.
Napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV, wykonane są z przewodów gołych, łączą
pomiędzy sobą stacje elektroenergetyczne przetwórcze (stacje obniżające transformatororozdzielcze), wykonane w większości jako napowietrzne słupowe STSa), wyposażone w
transformatory o mocy jednostkowej od 40 do 400 kVA.
- 14 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Gospodarka cieplna
Na obszarze gminy nie występuje scentralizowana gospodarka cieplna. Ogrzewanie obiektów
i produkcja ciepłej wody użytkowej odbywa się indywidualnie w oparciu o różne źródła
energii – węgiel, flot, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy i energię elektryczną.
Gazyfikacja przewodowa
Gmina Goleszów zgazyfikowana jest prawie w 100%.
Długość sieci gazowej wynosi 224,9 km.
Sieć gazowa zasilana jest gazem ziemnym, średnioprężnym z trzech źródeł:
 gazociągiem o średnicy 150 mm z kierunku Ustronia,
 z istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej, zlokalizowanej w Wilamowicach koło
Skoczowa,
 gazociągiem o średnicy 80 mm (Bażanowice) i średnicy 80 mmm (Puńców) od strony
Cieszyna.
Stan sieci gazowej jest dobry, gdyż gazyfikacja gminy przebiegała stosunkowo niedawno.
Gospodarka odpadami stałymi
Gmina nie posiada lokalnego wysypiska odpadów.
Odpady komunalne wywożone są poza teren gminy za wysypisko do Jastrzębia i Knurowa.
Gromadzone w indywidualnych pojemnikach odpady bytowe są okresowo wywożone przez
firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy. Obecnie 5 firm posiada takie zezwolenia w
zakresie wywozu odpadów stałych , segregowanych i płynnych.
Właściciele posesji są zobowiązani do zawierania indywidualnych umów na wywóz.
Prowadzona jest segregacja przydomowa.
W zakresie gospodarki odpadami obowiązuje w gminie prawo miejscowe:
Program Ochrony Środowiska Gminy Goleszów, Gminny Plan Gospodarki Odpadami,
Regulamin utrzymywania czystości i porządku w Gminie Goleszów oraz Program usuwania
azbestu na terenie Gminy Goleszów.
Telekomunikacja
Teren gminy Goleszów znajduje się w zasięgu działania sieci telekomunikacyjnych
obsługiwanych przez kilku operatorów:
- przewodowej – Telekomunikacja Polska S.A., DIALOG
- bezprzewodowej – Orange, Plus GSM. Era
Anteny przekaźnikowe telefonii bezprzewodowej znajdują się na wieży kościoła katolickiego
i dachu szkoły podstawowej w Goleszowie. Natomiast w Lesznej Górnej stoi jako wieża w
budowie.
- 15 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
GOSPODARKA
Struktury podstawowych branży na terenie gminy Goleszów
Gospodarka jest dziedziną wiodącą rozwoju gminy, warunkującą poziom dobrobytu
ludności, wpływającą na dochody gminy i pośrednio na typ i stopień urbanizacji.
Szczególnie istotną funkcją gospodarki lokalnej jest zapewnienie wystarczającej liczby miejsc
pracy w zgodzie ze strukturą zawodową i poziomem kwalifikacji zawodowo czynnej grupy
ludności.
Pojęcie gospodarki obejmuje wszystkie dziedziny generujące miejsca pracy, takie jak:
 przemysł
 rolnictwo
 turystyka
 usługi.
Gospodarka lokalna powstaje pod silnym wpływem czynników stymulowanych przez władze
centralne i politykę zatrudnieniową prowadzoną w skali wojewódzkiej i skali krajowej. Mimo
niezwykle silnych uwarunkowań zewnętrznych i często nieprzewidzianych inicjatyw
inwestorów, władze gminy powinny angażować się w obserwacje stanu gospodarki lokalnej,
reagować na zachodzące zmiany i stymulować wszelkie związane z nimi akcje, które uznają
za niezbędne lub pożądane.
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON (2005 r.)
(Dane wg GUS. Bank Danych Regionalnych)
Sekcja PKD
A – rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
C – górnictwo
D – przetwórstwo przemysłowe
F- budownictwo
G – handel i naprawa
H – hotele i restauracje
I – transport, łączność
J – pośrednictwo finansowe
K- obsługa nieruchomości, najem
L – administracja publiczna
E – edukacja
N – ochrona zdrowia, pomoc społeczna
O – działalność usługowa, komunalna
33
1
186
133
331
51
75
30
123
11
21
45
80
- 16 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Udział poszczególnych grup podmiotów gospodarki narodowej
w rynku loklanym
dzialaność usługowa,
komunalna; 8%
rolnictwo; 3%
przetwórstwo przemysłowe;
17%
pozostałe; 15%
rolnictwo
przetwórstwo przemysłowe
budownictwo
handel i naprawa
transport, łaczność
obsługa nieruchomości
pozostałe
dzialaność usługowa, komunalna
budownictwo; 12%
obsługa nieruchomości; 11%
transport, łaczność; 7%
handel i naprawa; 30%
Podmioty gospodarcze według sektorów własności na terenie Gminy Goleszów
w latach 2001-2005
ROK
Ogółem jednostek gospodarczych
Sektor publiczny ogółem
Sektor prywatny ogółem
W tym:
- osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą
- spółki handlowe
- spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego
- spółdzielnie
- stowarzyszenia i organizacje społeczne
2001
1032
21
1011
2002
1095
22
1073
2003
1121
21
1100
2004
1115
18
1097
2005
1120
18
1102
885
944
968
960
954
37
12
43
13
45
13
45
14
48
14
3
16
3
18
3
20
3
22
3
23
Źródło. Dane GUS. Bank Danych Regionalnych
Rolnictwo i leśnictwo
Rolnictwo
Na rolniczy charakter gminy wskazuje wielkość areału rolnego.
Na ogólną powierzchnię gruntów gminy wynoszącą 6596 ha, większość zajmują użytki rolne.
- 17 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Powierzchnia
Rodzaj użytku
Lp.
Użytki rolne:
w tym:
grunty orne
sady
łąki
pastwiska trwałe
grunty rolne zabudowane
grunty pod stawami
rowy
Grunty
leśne,
zadrzewienia
zakrzewienia
w tym:
lasy
grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane
w tym:
tereny mieszkaniowe
tereny przemysłowe
inne tereny zabudowane
zurbanizowane tereny niezabudowane
tereny rekreacyjno wypoczynkowe
tereny komunikacyjne
użytki kopalne
Grunty pod wodami
Użytki ekologiczne
Nieużytki
Tereny różne
RAZEM
ha
4 936
i
1215
300
35
0
16
120
6596
%
74,8
W tym pow.
użytków rolnych
ha
%
100
2 974
213
209
1 382
146
11
1
60,3
4,3
4,2
28,0
3,0
0,2
100
1 166
23
98,1
1,9
100
47
8
2
3
1
229
10
15,7
2,7
0,7
1,0
0,3
76,3
3,3
18,0
4,6
0,5
0,3
1,8
100
Źródło. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Goleszów
Struktura klas gruntów
Wyszczególnienie
Klasa II
Klasa IIIa
Klasa IIIb
Klasa III
Klasa IVa
Klasa IVb
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Razem
Grunty orne Użytki zielone
16 ha
9 ha
269 ha
1203 ha
537 ha
992 ha
551 ha
840 ha
196 ha
260 ha
26 ha
80 ha
3253 ha
1726 ha
Razem R,S,Ł,Ps
Kl. II
25 ha
%
0,5
Kl. III, IIIa, IIIb 2009 ha
40,3
Kl.IV, IVa, IVb 2384 ha
Kl. V
456 ha
Kl. VI
105 ha
4979 ha
47,9
9,2
2,1
100,0
Źródło. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Goleszów
- 18 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Produkcja rolna opiera się w głównej mierze na indywidualnych gospodarstwach rolnych.
W gminie funkcjonuje 983 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 2 955 ha.
Systematyka gospodarstw rolnych
ilość
983
Wyszczególnienie
Indywidualne gospodarstwa rolne
w tym:
- pow. 1-2 ha
- pow. 2-10 ha
- pow. 10-15 ha
- powyżej 15 ha
520
399
25
39
Źródło. Dane Urzędu Gminy w Goleszowie
Działalność spółdzielcza reprezentowana jest przez Rolniczy Kombinat Spółdzielczy z
siedzibą w Goleszowie. Posiada on fermę kur w Goleszowie oraz bazę w Goleszowie i
Dzięgielowie. Większe kompleksy gruntów ornych oraz pastwisk zlokalizowane są w
Puńcowie i Dzięgielowie.
Lasy
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Powierzchnia
Miejscowość
ha
130,0
6,7
215,1
286,3
59,0
26,1
11,0
349,0
82,8
1166
Goleszów
Bażanowice
Cisownica
Dzięgielów
Godziszów
Kisielów
Kozakowice Górne i Dolne
Leszna Górna
Puńców
OGÓŁEM
%
11,16
0,57
18,45
24,55
5,06
2,23
0,95
29,93
7,10
100
Źródło. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Goleszów
Obszary lasów należą w zdecydowanej większości do Skarbu Państwa. Lasy te spełniają
funkcje ochronne.
- 19 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Rynek pracy w gminie Goleszów
Pracujący według sektorów ekonomicznych i płci (w osobach)
ROK
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Sektor produkcyjny
Mężczyźni
Kobiety
Sektor usługowy razem
Mężczyźni
Kobiety
2003
1025
525
500
538
386
152
487
139
348
2004
931
460
471
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
2005
1018
514
504
544
392
152
474
122
352
Źródło. Dane GUS. Bank Danych Regionalnych
Bezrobotni zarejestrowani według płci (w osobach)
ROK
ogółem
mężczyźni
kobiety
2003
762
363
399
2004
731
332
399
2005
643
282
361
Źródło. Dane GUS. Bank Danych Regionalnych
Wskaźnik bezrobocia
Gmina Goleszów
Powiat cieszyński
Województwo śląskie
15,30%
14,30%
2005
8,00%
15,60%
15,20%
2004
9,10%
16,40%
14,10%
2003
10,10%
Źródło. Dane Gminnego Centrum Informacji w Goleszowie
- 20 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
SFERA SPOŁECZNA
Demografia
Wiadomości wstępne, przyrost ludności Gminy Goleszów
Gminę Goleszów na koniec 2005r zamieszkiwało 12 086 osób wg danych GUS, a wg danych
ewidencji ludności Urzędu Gminy 12 166 osób. Różnica wynika z faktu, że GUS posługuje
się własnymi danymi z rejestru PESEL, a nie informacjami z ewidencji ludności urzędów.
Kobiet jest więcej niż mężczyzn: 6 326, w stosunku do 5 840.
Udział mieszkańców gminy w ogólnej liczbie ludności województwa wynosi 0,26%. Ponad
70% potencjału ludzkiego skupione jest w miejscowościach: Goleszów, Cisownica, Puców,
Dzięgielów.
Średnia gęstość zaludnienia kształtowała się - w 2005r. – na poziomie 184 osoby/km2 i byłą
prawie o połowę niższa niż analogiczny wskaźnik dla województwa śląskiego wynoszący 380
osób/km2.
Wskaźnik ten w układzie przestrzennym gminy wykazuje znaczne zróżnicowania.
Odpowiednio największą gęstość zaludnienia posiadają miejscowości: Goleszów (335
osób/km2), Bażanowice (301 osób/km2), zaś najmniejszą wartość wskaźnika posiada Leszna
Górna 64 osoby/km2 ).
Liczba ludności Gminy Goleszów ma tendencję wzrostową, co wyraża się wzrostem z 11 693
osób w 1996r. do 12 166 osób na koniec 2005r., tj. wzrost o 4 %.
Liczba ludności w gminie Goleszów
w latach 1996-2005
12300
12200
12100
12000
11900
11800
11700
11600
11500
11400
liczba ludności
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Źródło. Dane Urzędu Gminy w Goleszowie
- 21 -
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Miejscowość
Bażanowice
Cisownica
Dzięgielów
Godziszów
Goleszów
Kisielów
Kozakowice
Leszna Górna
Puńców
RAZEM
2000
2005
2000
2005
Liczba ludności
w % ogółu
ludności gminy
Lp.
Powierzchnia w
km2
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
1101
1615
1285
609
4014
604
631
556
1457
11872
1145
1671
1327
588
4057
623
655
584
1516
12166
289
169
155
109
331
179
160
61
143
180
301
175
159
105
335
185
166
64
148
184
9,4
13,7
10,9
4,8
33,4
5,1
5,4
4,8
12,5
100
Liczba ludności w
osobach
3,81
9,55
8,31
5,60
12,11
3,37
3,94
9,06
10,21
65,96
Gęstość zaludnienia
w osobach/km2
Źródło. Dane Urzędu Gminy w Goleszowie
Struktura ludności gminy wg płci i wieku
Strukturę ludności gminy określić można m.in. poprzez analizę ich grup, dokonaną pod katem
aktywności produkcyjnej:
- liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym 0 -17 lat
- liczba ludności w wieku produkcyjnym 18-59 lat kobiety, 18-64 lat mężczyźni
- liczba ludności w wieku poprodukcyjnym powyżej 60 lat kobiety, powyżej 65 lat
mężczyźni.
Liczba ludności gminy w poszczególnych grupach wiekowych
Wyszczególnienie
Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
Liczba osób w wieku produkcyjnym
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym
RAZEM
ogółem
2439
7657
2070
12166
2005r. (stan na 31.12.)
mężczyźni
kobiety
1248
1191
3908
3749
685
1385
5841
6325
%
20
63
17
Źródło. Dane Urzędu Gminy w Goleszowie
Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że w 2005 roku najliczniejszą grupę stanowiła
ludność w wieku produkcyjnym, natomiast najmniejszą liczbę ludność w wieku
poprodukcyjnym.
Ruch naturalny i migracyjny
Na kształtowanie się poziomu zaludnienia obszaru gminy miał również wpływ – oprócz
procesów demograficznych omówionych wcześniej – ruch migracyjny. Zestawienie zmian
zachodzących na terenie gminy Goleszów na przestrzeni lat 2000 do 2005 przedstawiono w
tabeli.
- 22 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Wyszczególnienie
2001
2002
2004
2005
Liczba
urodzeń na
1000 osób
8,8
7,5
9,2
9,0
Liczba
zgonów na
1000 osób
8,5
10,2
9,6
11,3
Przyrost
naturalny na
1000 osób
0,3
-2,8
-0,3
-2,6
napływ
207
237
234
198
Migracje
odpływ
121
99
123
120
saldo
86
138
111
78
Źródło. Dane GUS. Bank Danych Regionalnych
Z analizy czynników wynika, że:
- nastąpił niewielki wzrost liczby urodzeń, natomiast znaczny liczby zgonów, co powoduje że
przyrost naturalny osiąga wartości ujemne, a zatem wzrost liczby ludności jest przede
wszystkim wynikiem migracji – napływu ludności z innych części kraju,
- przyrost naturalny w gminie w roku 2005 wyniósł -2,6 osoby na 1000 mieszkańców gminy,
natomiast w powiecie 0,7 osoby na 1000 mieszkańców powiatu cieszyńskiego, a w
województwie -1,2 osoby na 1000 mieszkańców województwa śląskiego.
Z danych Urzędu Statystycznego w Katowicach zawartych w opracowaniu „Ludność, ruch
naturalny i migracje w województwie śląskim w 2005r.” wynika, że:
- w gminie Goleszów znacznie zwiększyła się ilość zawieranych małżeństw w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców:
w 2001 r. – 4,4
w 2002 r. – 4,9
w 2003 r. – 4,8
w 2004 r. – 5
w 2005 r. – 6,2
i w roku 2005 była wyższa od tego wskaźnika w powiecie cieszyńskim
województwie śląskim (5,42).
(5,72) i w
- wskaźnik liczby urodzeń na 1000 kobiet 16,86 jest natomiast porównywalny do
analogicznego wskaźnika dla województwa śląskiego (16,83) , natomiast mniejszy od
wskaźnika wyliczonego dla powiatu cieszyńskiego (18,73).
Współczynnik obciążenia ekonomicznego
Do scharakteryzowania struktury demograficznej gminy służą między innymi współczynniki
obciążenia ekonomicznego, wskazującego proporcje pomiędzy grupami ludności
nieprodukcyjnej (przed i po produkcyjnej) w stosunku do grupy czynnej zawodowo.
Proporcje pomiędzy powyższymi grupami pozwalają na ocenę problemów, z jakimi będzie
się spotykać gmina przy realizacji polityki społecznej i przy problemach związanych z
ekonomiczną egzystencją ludności gminy Goleszów.
- 23 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Struktura demograficzna ludności w 2005 roku
* liczba ludności
w tym mężczyzn
w tym kobiet
* liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym ((0-17 lat)
w tym chłopców
w tym dziewcząt
* liczba ludności w wieku produkcyjnym (m 18-64, k 18-59)
w tym mężczyzn
w tym kobiet
* liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
w tym mężczyzn
w tym kobiet
L
Lm
Lk
Ld
Ldm
Ldk
Lp
Lpm
Lpk
Ls
Lsm
Lsk
12 166
5 841
6 325
2 439
1 248
1 191
7 657
3 908
3 749
2 070
685
1 385
Źródło. Dane GUS. Bank Danych Regionalnych
Współczynniki charakteryzujące strukturę demograficzną ludności:
Współczynnik
Współczynnik feminizacji (%) 100*Lk/Lm
Współczynniki obciążenia ekonomicznego:
Wdz (%) 100*Ld/Lp
Ws (%) 100*Ls/Lp
Wo (%) 100*(Ld+Ls)/Lp
Współczynnik starości dem. (%) 100Ls/L
Województwo
śląskie
107
Powiat
cieszyński
108
Gmina
Goleszów
108,3
28,9
24,1
53,0
15,7
33,7
23,8
57,5
15,1
31,8
27,0
58,9
17,0
Źródło. Dane GUS. Bank Danych Regionalnych
Z porównania wskaźników gminy do wartości średnich w powiecie i województwie można
stwierdzić, iż:
- w gminie Goleszów występuje znaczny udział roczników młodych (0-17 lat), co rzutuje na
wskaźnik Wdz, który jest o 10% większy niż średnia województwa,
- udział ludności w wieku emerytalnym jest też, współczynnik Ws jest o 12% wyższy od
średniej w województwie,
- stosunkowo wysoki współczynnik Wo , świadczący o dużym obciążeniu grupy produkcyjnej
grupami nieprodukcyjnymi – współczynnik ten jest o 11% wyższy od średniej wojewódzkiej.
Mieszkalnictwo
Zabudowę mieszkaniową gminy Goleszów stanowią w zasadzie budynki prywatne:
zagrodowe i jednorodzinne, a w niewielkim stopniu budynki komunalne.
Średnia powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosi 30,8 m².
- 24 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Zasoby mieszkaniowe gminy Goleszów były następujące:
Zasoby mieszkaniowe (2004r)
Mieszkania zamieszkane
Powierzchnia użytkowa
Przeciętna powierzchnia użytk.1 mieszkania
Pow. użytkowa mieszkania/ 1 osobę
Liczba osób na 1 mieszkanie
Gmina Goleszów
4085
371213 m2
90,9 m2
30,8 m2
2,98 os.
Źródło. Dane GUS. Bank Danych Regionalnych
W porównaniu do roku 2000 sytuacja w mieszkalnictwie uległa niewielkiej poprawie.
O 18% wzrosła ilość mieszkań, przy 2,5 % wzroście liczby mieszkańców. Wzrosła też o 29%
powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na 1 osobę. Na wzrost tych wskaźników
miał wpływ rozwój budownictwa prywatnego, jednorodzinnego, natomiast zmalała ilość
mieszkań komunalnych.
Wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne w % ogółu mieszkań:
wodociąg
ustęp spłukiwany
łazienka
centralne ogrzewanie
gaz sieciowy
96,3 %
90,4 %
92,4 %
83,8 %
71,5 %
Źródło. Da Dane GUS. Bank Danych Regionalnych
Wyposażenie mieszkań w instalacje jest nie zadawalające gdyż gmina w znacznej części nie
posiada kanalizacji sanitarnej. Również nie wszystkie sołectwa posiadają sieć wodociągów
komunalnych.
Oświata i wychowanie
Na terenie gminy Goleszów jest jedno przedszkole publiczne w Goleszowie z oddziałami
zamiejscowymi w miejscowościach Bażanowice, Cisownica i Dzięgielów.
W Goleszowie do 4 oddziałów uczęszcza 78 dzieci, w Bażanowicach są 2 oddziały, łączna
ilość dzieci 25, w Cisownicy są 2 oddziały do których przyjęto 33 dzieci, w Dzięgielowie 2
oddziały, 26 dzieci.
Następnym etapem wychowywania i kształcenia dzieci jest szkoła podstawowa. Na terenie
Gminy Goleszów działa 5 szkół podstawowych. Największą szkołą na terenie gminy jest
Szkoła Podstawowa w Goleszowie. Posiada dwie filie w Kisielowie i Goleszowie Równi. Do
szkoły w Goleszowie uczęszcza 300 dzieci w 13 oddziałach. W filii w Kisielowie uczy się
łącznie 39 dzieci, w tym oddział „0” to 14 dzieci. W Równi łączna ilość uczniów to 21 w tym
odział zerowy 6 dzieci.
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie do której uczęszcza 120 uczniów w 6 oddziałach kształci
również 7 dzieci w oddziale zerowym w filii w Lesznej Górnej. Szkoła Podstawowa w
Cisownicy to 6 oddziałów i 110 uczniów.
- 25 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Szkoła Podstawa w Bażanowicach to 63 dzieci w 6 oddziałach. Szkoła Podstawowa w
Puńcowie, do której uczęszcza 51 dzieci jest najmniejszą szkoła podstawową w Gminie
Goleszów. Kształci także dzieci oddziale „0” w łącznej liczbie 24.
Ostatnim etapem edukacji gminnej jest Gimnazjum. Na terenie gminy jest jedno
Gimnazjum w Goleszowie. W nowym budynku oddanym do użytku 1 września 2003 r. uczy
się 377 uczniów w 17 oddziałach. Jest to najlepiej wyposażona i największa placówka
oświatowa na terenie Gminy Goleszów.
Sport, turystyka, rekreacja
Na terenie gminy działa 7 klubów sportowych, w tym 2 uczniowskie:
LKS „OLIMPIA” Goleszów - narciarstwo, siatkówka
LKS „WIKI” Kisielów - piłka nożna
LKS „TEMPO” Puców - piłka nożna
LKS „LESZNIANKA” w Lesznej Górnej - tenis stołowy
LKS „GOLESZÓW” w Goleszowie - piłka nożna kobiet i mężczyzn,
MKSR „CENTRUM” w Dzięgielowe - lekkoatletyka i biegi przełajowe.
UKS „ORLIK” przy SP Goleszów – sekcja łucznicza
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego przy Gimnazjum w Goleszowie
Na terenie gminy mieszkańcy oraz turyści mogą korzystać z bogatego zaplecza rekreacyjno
sportowego:
- boiska sportowe w Goleszowie, Cisownicy, Dzięgielowie, Bażanowicach, Goleszowie
Równi, Godziszowie, Kisielowie, Puńcowie, Kozakowicach.,
- korty tenisowe w Goleszowie i w Puńcowie,
- boiska do siatkówki plażowej w Goleszowie i w Puńcowie,
- basen kryty w Cisownicy,
- sale gimnastyczne w Goleszowie, w Cisownicy i w Dzięgielowie,
- łowisko Ton w Goleszowie,
- łowisko „Danuta” w Godziszowie
- wyciąg narciarski 450 m na zboczu góry Chełm.
W ramach rekreacji organizowane są 2 razy w roku rajdy rowerowe, gminne rajdy
turystyczne, oraz gminny piknik turystyczny. Prawie we wszystkich miejscowościach
odbywają się zajęcia z aerobiku oraz inne fitnesowe formy ruchu np. w basenie.
Zgodnie z rocznym kalendarzem imprez sportowo-ekreacyjnych odbywają się: Gminne
Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim, Gminne Mistrzostwa w Szachach im. Izydora
Palowskiego, „Transgraniczny Piknik Sportowy” – Goleszów, Wędrynia razem poprzez
sport, Międzynarodowy Turniej w Mini Piłce Nożnej, Transgraniczne Rozgrywki w Piłce
Nożnej, Amatorskie Gminne Rozgrywki Piłkarskiej Ligi Halowej, Amatorskie Rozgrywki w
Piłce Siatkowej, Gminne Rozgrywki w Tenisie Stołowym.
Po terenie gminy Goleszów wyznaczone są szlaki turystyczne oraz ścieżka rowerowa. Istnieje
Izba Regionalna
„U Brzezinów” w Cisownicy, oraz skansen u p. Bojdów w Kisielowie.
- 26 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Gmina Goleszów systematycznie rozwija bazę turystyczno-rekreacyjną. W Gminie istnieje
zbyt mała ilość:
- ośrodków rekreacyjnych,
- wypoczynkowych ,
- zorganizowanej bazy noclegowej,
- odpowiedniej bazy gastronomicznej,
- ilość szlaków rowerowych, spacerowych i turystycznych.
Kultura
Działalność kulturalną zorganizowaną na terenie gminy prowadzi Gminny Ośrodek Kultury.
Pod jego merytorycznym nadzorem działalność w sferze kultury prowadzą dwie Świetlice
Gminne ( Cisownica i Leszna Górna). We wszystkich trzech placówkach odbywają się zajęcia
stałe czyli próby zespołów artystycznych ( 8 zespołów w 21 grupach wiekowych) i zajęcia w
kołach zainteresowań, warsztatach, klubach i sekcjach ( ogółem 15 grup). Realizowany jest
również coroczny kalendarz imprez, do których zaliczane są : przeglądy, konkursy, festiwale,
koncerty, imprezy zlecone i okazjonalne, wystawy, wernisaże , plenery, spotkania, sesje ,
wykłady oraz udział w imprezach obcych ( średnio w roku około 140 imprez). Największą
imprezą GOK jest coroczny Przegląd Dorobku Kulturalnego Gminy pod nazwą „TON”.
Godnym wymienienia jest również Konkurs Gwarowy o „Złotóm Przeposke”, który w formie
konkursowo-zabawowej realizuje regionalną edukację młodzieży. Od 11 lat z powodzeniem
działa Wypożyczalnia Kostiumów dysponująca około 400 kostiumami oraz Kostiumernia
ZPiT „Goleszów” , która oprócz kompletów strojów cieszyńskich posiada komplety strojów
ludowych 5 regionów Polski (krakowskie, łowickie, górnośląskie, górali beskidzkich i
żywieckich ).
Działalność prowadzi także Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie, jej
dwie filie w Puńcowie i Cisownicy oraz punkt biblioteczny w Lesznej Górnej. Obecnie
Gminna Biblioteka i jej podległe merytorycznie placówki dysponują około 56 000
woluminów.
Ochrona zdrowia
Na terenie gminy funkcjonują dwa niepubliczne ośrodki zdrowia: w Goleszowie obsługujący
mieszkańców Goleszowa, Cisownicy, Bażanowic, Kozakowic, Kisielowa, Godziszowa,
Lesznej Górnej oraz w Puńcowie obsługujący mieszkańców Puńcowa i Dzięgielowa.
W obydwu placówkach przyjmuje również stomatolog, neurolog, laryngolog.
Na terenie gminy działają również prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne.
Analizując zakres świadczonych usług, można powiedzieć iż jest on bardzo wąski i
niewystarczający.
W Goleszowie znajdują się 2 apteki, a w Puńcowie punkt apteczny.
Mieszkańcy gminy korzystają z całej gamy usług zdrowotnych w aglomeracjach Cieszyna i
Ustronia.
- 27 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Pomoc społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje jako jednostka organizacyjna Gminy Goleszów.
Wykonuje zadania własne i zlecone. Zatrudnionych jest tam 14 osób obsługujących teren
całej gminy.
W ramach działalności prowadzone jest ognisko wychowawcze dla dzieci i młodzieży z
terenu całej gminy.
Liczba
rodzin
185
155
64
3
13
47
Powody przyznania pomocy
Ubóstwo
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Alkoholizm
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wych.
szczególnie w rodzinach niepełnych i
wielodzietnych
Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego
Ogółem:
2004
Liczba osób
w rodzinach
689
589
215
12
21
218
Liczba
rodzin
156
128
56
2
17
59
2005
Liczba osób
w rodzinach
553
463
175
15
31
262
1
1
2
3
214
68
196
677
Źródło. Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bezpieczeństwo publiczne
Gmina Goleszów nadzorowana jest przez Komisariat Policji w Ustroniu. Obszar gminy
podzielony jest na trzy dzielnice obejmujące poszczególne sołectwa:
- Goleszów Dolny, Goleszów Górny, Goleszów Równia
- Cisownica, Leszna Górna, Kozakowice, Kisielów, Godziszów
- Puńców, Dzięgielów, Bażanowice.
Dzielnicowi korzystają z zakupionego przez gminę samochodu Panda i komputera oraz
pomieszczeń udostępnionych im w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie.
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Goleszów za lata
2000-2005.
Zestawienie zdarzeń mających miejsce na terenie gminy Goleszów
Kategoria przestępstwa
Kradzież z włamaniem
Rozbój
Kradzież
Uszkodzenie mienia
Alimenty
Znęcanie
Uszkodzenie ciała
Przywłaszczenie mienia
Oszustwo
Krótkotrwałe użycie pojazdu
Znieważenie funkcjonariusza
Wymuszenie rozbójnicze
2000
26
1
21
1
6
4
1
1
1
1
0
1
- 28 -
2001
19
2
17
0
7
3
1
0
2
2
1
4
2002
21
0
19
5
2
1
3
1
1
1
0
0
2003
22
2
23
8
2
2
4
1
0
0
0
0
2004
9
1
18
1
5
1
0
2
1
1
0
0
2005
15
0
22
4
2
2
2
2
2
2
0
0
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Czyn lubieżny
Wymuszony zwrot wierzytelności
Naruszenie ustawy o narkomanii
Naruszenie ustawy o przeciwdz. alkoholizm.
Nielegalne posiadanie broni
Nietrzeźwi kierowcy
RAZEM
Wykrywalność ogółem
0
0
0
0
0
18
82
57,3 %
0
0
0
0
0
10
68
62,9 %
1
1
0
0
0
5
60
45,2 %
0
0
0
0
0
9
76
50 %
1
0
1
1
2
15
59
60,6 %
0
0
1
0
0
12
64
51,5 %
2004
9
1
18
1
5
1
0
2
2005
15
0
22
4
2
2
2
2
Źródło. Informacja Komisariatu Policji w Ustroniu
Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny
Zdarzenie
- wypadki drogowe
- ranni w wypadkach
- ofiary śmiertelne wypadków
- kolizje drogowe
- interwencje ogółem
- interwencje domowe
- interwencje w lokalach
- interwencje inne
2000
26
1
21
1
6
4
1
1
2001
19
2
17
0
7
3
1
0
2002
21
0
19
5
2
1
3
1
2003
22
2
23
8
2
2
4
1
Źródło. Informacja Komisariatu Policji w Ustroniu
W 2005r. nie odnotowano żadnych poważnych zakłóceń ładu i porządku publicznego, ani
przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu.
Na bardzo zbliżonym poziomie utrzymuje się zagrożenie w ruchu drogowym.
Na podstawie powyższej analizy Komisariat Policji w Ustroniu pozytywnie ocenił stan
bezpieczeństwa na terenie gminy Goleszów.
Na terenie gminy działa dziewięć ochotniczych straży pożarnych, z których trzy: OSP
Goleszów, OSP Puńców i OSP Cisownica są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Jednostki OSP uczestniczą w usuwaniu zdarzeń typu pożary i miejscowe zagrożenia
(powodzie, huragany, silne wiatry, itp.)
Udział w działaniach jednostek ratowniczych OSP w 2005 r.
Jednostka OSP
Goleszów
Puńców
Godziszów
Dzięgielów
Cisownica
Bażanowice
Leszna Górna
Kisielów
Kozakowice
Pożary
10
1
1
0
2
1
0
0
0
Miejscowe
zagrożenia
24
18
1
7
13
3
0
0
0
Źródło. Informacja Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
W skali powiatu Goleszów jest drugą po Skoczowie gminą po względem ilości ratowniczych
jednostek OSP.
- 29 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
FINANSE GMINY
Analiza budżetów z pięciu ostatnich lat 2001 -2005 ma na celu określenie bieżącej sytuacji.
Rok
Wydatki
Zmiana w stosunku do
Dochody
Zmiana w stosunku do
roku poprzedzającego
roku poprzedzającego
2001
12 345 154 zł
wzrost o 9 %
12 953 635 zł
wzrost o 18 %
2002
15 336 955 zł
wzrost o 24 %
13 151 418 zł
wzrost o 2 %
2003
15 732 381 zł
wzrost o 3 %
14 908 980 zł
wzrost o 13 %
2004
15 514 285 zł
spadek o 1 %
15 537 886 zł
wzrost o 4 %
2005
17 625 236 zł
wzrost o 14 %
16 757 866 zł
wzrost o 8 %
Źródło. Dane ze sprawozdań z wykonania budżetu gminy za rok 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Wynik
finansowy
608 481 zł
- 2 185 537 zł
- 823 401 zł
23 601 zł
- 867 370 zł
Analiza dochodów:
Ogólnie dochody gminy wzrosły średniorocznie o 9%. Bliższych informacji na ten temat
dostarcza analiza zmian źródeł dochodów.
Dochody z podatków i opłat lokalnych kształtowały się na tym samym poziomie. To samo
dotyczyło dochodów z majątku gminy.
Od roku 2004 znacznie wzrosły dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z
około 600 tys. zł na 1 700 tys. zł . O kwotę 682 tys. zł wzrosły udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych w okresie od 2001r. do 2005r., co stanowi 29 %.
O około 16% wzrosły subwencje.
Ponadto gmina w analizowanym okresie pozyskała znaczne środki ze źródeł
pozabudżetowych (budżet państwa, środki unijne) w kwocie 2 014 472 zł.
Analiza wydatków:
Ogólnie w latach 2001 - 2005 wydatki gminy wzrosły średnio rocznie o 10%.
Wzrost wydatków spowodowany był przejęciem przez gminę zadań zleconych z zakresu
opieki społecznej (zasiłki rodzinne i opiekuńcze, domy pomocy społecznej, dodatki
mieszkaniowe, itp.) oraz realizacją wydatków inwestycyjnych (budowa gimnazjum,
wodociągi, kanalizacja, itp.)- rocznie średnio 2 130 tys zł.
Analiza wyniku:
W analizowanych latach dwukrotnie wystąpił dodatni wynik finansowy, natomiast w trzech
latach wynik finansowy miał wartość ujemną.
Wynik finansowy jest różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami. Ustawa o finansach
publicznych dopuszcza ujemny wynik finansowy, jednak należy zapewnić źródło jego
pokrycia.
Gmina Goleszów świadomie podjęła decyzje o realizacji zadań , a w szczególności zadań
inwestycyjnych, na które zaciągnęła kredyty i pożyczki , by w krótszym czasie zrealizować
niezbędne inwestycje.
- 30 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Wskaźnik zadłużenia Gminy w latach 2001 – 2005
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
Poziom zadłużenia wg sprawozdania RB–Z) Zadłużenie do dochodów gminy ogółem
165 990 zł
1,28%
1 460 663 zł
11,11%
2 952 673 zł
19,88%
2 780 000 zł
17,90 %
3 247 902 zł
19,39 %
Analiza zadłużenia:
W 2001 roku poziom zadłużenia wynosił 165 990 zł, co wynikało z zaciągniętej w 1997r.
pożyczki z NFOŚiGW.
W 2002 roku poziom zadłużenia zwiększył się, na co wpłynęły następujące czynniki:
- zaciągnięto w październiku kredyt w WFOŚiGW na budowę kotłowni gazowej dla
nowobudowanego Gimnazjum w wysokości 377.673,00 zł.
- zaciągnięto w sierpniu kredyt w Banku na budowę Gimnazjum w wys. 2.000.000,00 zł,
jednak do końca 2000r. uruchomiono transze w wys. 1.000.000,00 zł.
- wzrost dochodów Gminy o kwotę 197.783,00 zł.
W 2003 roku poziom zadłużenia zwiększył się, na co wpłynęły następujące czynniki:
- spłacano w całości kredyt zaciągnięty w 1997r.
- spłacano ratę kredytu zaciągniętego w WFOŚiGW w wys. 125.000,00 zł.
- spłacano ratę kredytu zaciągniętego w Banku w wys. 100.000,00 zł.
- zaciągnięto w grudniu kredyt w Banku na pokrycie deficytu budżetowego w wys.
1.600.000,00 zł., jednak do końca roku uruchomiono transzę w wys. 800.000,00 zł.
W 2004 roku poziom zadłużenia nieznacznie się zmniejszył, na co wpłynęły następujące
czynniki:
- spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 802.720,00 zł.
- uruchomiono druga transzę kredytu w wysokości 800.000,00 zł.
- WFOŚ i GW umorzył częściowo pożyczkę w wysokości 169 953,00 zł.
W 2005 roku poziom zadłużenia zwiększył się, na co wpłynęły następujące czynniki:
- spłacano raty kredytów i pożyczek w wysokości 720.000,00 zł.
- zaciągnięto kredyt na zadania inwestycyjne w wysokości 730.000,00 zł.,
- zaciągnięto pożyczki na zadania inwestycyjne w wysokości 457.901,94 zł.,
- 31 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
III.
ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA
OBSZARZE GMINY GOLESZÓW
Celowość zadań planowanych do realizacji
Proces planowania rozwoju gminy ma na celu ustalenie w jakim kierunku powinna zdążać
gmina przez okres najbliższych kilkunastu lat. Określenie i dokładne zdefiniowanie celu
(celów) działania pozwala na dobór optymalnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie
zamierzeń . Proces planowania przebiega zgodnie z przedstawionym niżej schematem.
Dążenia strategiczne

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Zadania

Programy

Konkretne działania
Wszelkie działania dotyczące rozwoju Gminy Goleszów wynikają z przyjętej wizji
gminy jako
ośrodka
- zapewniającego mieszkańcom oraz inwestorom i turystom optymalny poziom jakości
życia, pracy i wypoczynku w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym,
- sprzyjającego przedsiębiorczości i inwestowaniu w kluczowe elementy gospodarki
gminy jakimi są: działalność produkcyjno usługowa spełniająca standardy ekologiczne,
zrestrukturyzowane rolnictwo i jego otoczenie oraz agroturystyka,
- kultywującego bogate dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
- 32 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Lista zadań proponowanych do realizacji
Obszar strategiczny: Infrastruktura ochrony środowiska
Cel strategiczny: Wysoka jakość środowiska naturalnego
Cel operacyjny: Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
Gmina Goleszów nie jest całkowicie zwodociągowana . W perspektywie realizacji planów
strategicznych można to traktować jako pewien punkt wyjścia do pewnych działań w sferze
infrastruktury.
Sieć wodociągowa warunkuje dalszą rozbudowę infrastruktury technicznej w tym
aspekcie – „Za siecią wodociągową musi iść sieć kanalizacyjna”. Jeśli oferowany w gminie
wypoczynek nie będzie się wiązał z czystą wodą – klienci poszukają innych miejsc do
rekreacji. Siec wodociągowa jest również niezbędnym warunkiem do rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości. Docelowym rozwiązaniem będzie pełna kanalizacja gminy wraz z
kompleksowym oczyszczaniem ścieków i spełnienie wymagań unijnych odnośnie
aglomeracji.
Działania:
Budowa systemu kanalizacji
Zapewnienie dostaw wody
wysokiej jakości
Zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Puńcowie etap I
zadanie 2 i 3 oraz etap II
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Puńcowie etap III
3. Budowa kanalizacji w Cisownicy
4. Budowa kanalizacji w Dzięgielowie i Bażanowicach
5. Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Goleszowie
6. Dofinansowywanie budowy szczelnych osadników i
oczyszczalni przydomowych
1. Budowa wodociągu w Cisownicy Gołaźni
2. Budowa wodociągu w Cisownicy Do sadów
3. Budowa wodociągu w Lesznej Górnej
Cel operacyjny: Gospodarka odpadami
Wysoką jakość środowiska przyrodniczego zapewni selektywna zbiórka odpadów.
Znaczna większość mieszkańców gminy Goleszów ma zawarte umowy z firmami
wywozowymi odpadów. Wprowadzana jest sukcesywnie segregacja przydomowa odpadów
stałych.
Ponadto zinwentaryzowano ilość azbestu na terenie gminy i opracowano Program usuwania
azbestu, który zakłada pomoc finansową przy jego utylizacji.
- 33 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Działania:
Uporządkowana gospodarka
odpadami komunalnymi
Usuwanie azbestu
Edukacja ekologiczna
Zadania:
Wprowadzenie segregacji odpadów komunalnych
Realizacja programu usuwania azbestu
Stworzenie stałego kalendarza imprez o charakterze
ekologicznym
Obszar strategiczny: Infrastruktura komunikacyjna
Cel strategiczny: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy
Cel operacyjny: Sieć dróg dostosowana do potrzeb
Należy podkreślić dobry układ komunikacyjny gminy. Wiele zastrzeżeń budzi jednak jakość i
stan dróg oraz infrastruktury drogowej, a zwłaszcza dróg powiatowych. Planując zwiększenie
aktywności gospodarczej na terenie gminy koniecznym jest dostosowanie jakości nawierzchni
dróg do wzrastającego – w wyniku powyższego – natężenia ruchu.
Nie bez znaczenia jest również fakt położenia gminy Goleszów, która graniczy z miastem
Cieszynem (powiatowym) z jednej strony a, z drugiej strony ze znanymi miejscowościami
Beskidu Śląskiego – Ustroniem , czy dalej Wisłą i Istebną. Ponadto istnienie lokalnych
przejść granicznych wzmaga również ruch od strony Czech. Goleszów jest więc „gminą
tranzytową”.
Działania:
Rozbudowa oraz modernizacja
sieci dróg gminnych
Poprawa jakości dróg
powiatowych
Zadania:
1. Kapitalne remonty dróg gminnych wg
harmonogramu ustalonego przez Radę Gminy
2. Budowa mostu na rzece Bładnica w Godziszowie
3. Budowa mostu i drogi dojazdowej do Wendołów
Współpraca z Powiatem Cieszyńskim w zakresie
poprawy jakości dróg powiatowych przebiegających
przez teren gminy
Cel operacyjny: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
Większość dróg gminnych i powiatowych w gminie nie posiada chodników, co
stanowi duże niebezpieczeństwo dla pieszych poruszających się tymi ciągami
komunikacyjnymi. W wielu przypadkach nie ma nawet utwardzonych poboczy.
Popularyzacja rekreacji rowerowej powoduje wzrost niebezpieczeństwa na drogach, stąd
konieczność budowy ścieżek rowerowych przy wyznaczonych i istniejących szlakach
rowerowych.
W Goleszowie znajdują się położone obok siebie: jedyne gimnazjum w gminie oraz
największa szkoła podstawowa, do których w większości uczniowie są dowożeni autobusami.
Tymczasem układ komunikacyjny wokół tych szkół nie pozwala na dojazd autobusów
bezpośrednio pod szkoły i dlatego koniecznym jest jak najszybsza przebudowa dróg wokół
szkół.
- 34 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Zacieranie różnic pomiędzy standardami życia w mieście i na wsi powoduje nacisk na
władze gminy w zakresie zwiększania liczby punktów świetlnych, co niewątpliwie podniesie
poziom bezpieczeństwa publicznego.
Działania:
Budowa nowych i modernizacja
starych chodników
Oświetlenie uliczne
Bezpieczeństwo dzieci
Zadania:
Budowa nowych chodników w połączeniu ze ścieżkami
rowerowymi
Modernizacja starych chodników
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Poprawa układu komunikacyjnego : ul. 1 Maja, ul.
Szkolna, ul. Lotnicza oraz zagospodarowanie terenu
wokół szkół i Urzędu Gminy
Obszar strategiczny: Infrastruktura społeczna
Cel strategiczny: Gmina przyjazna dla społeczeństwa
Cel operacyjny: Mieszkania i budynki komunalne
Gmina Goleszów posiada budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe i użytkowe.
Niestety większość budynków mieszkalnych oraz budynek Urzędu Gminy są w złym stanie
technicznym. Przeprowadza się tylko niezbędne remonty bieżące. Lista oczekujących na
mieszkania komunalne jest bardzo długa, potrzeba jeszcze około 70 mieszkań. Pomimo
projektów adaptacji strychów na mieszkania komunalne w tzw. blokach w Cisownicy, brak
środków finansowych w budżecie gminy nie pozwala na ich realizację.
Budynek Urzędu Gminy został wybudowany na początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia
i wymaga remontu kapitalnego.
Coraz wyższe koszty ogrzewania gazem szkół i przedszkola wymuszają podjęcie działań
zmierzających do docieplenia tych budynków poprzez termomodernizację i wymianę okien.
Ponieważ miejscowość Leszna Górna nie posiada ośrodka kultury, celowym byłoby
przekształcenie Świetlicy Gminnej w centrum społeczno-kulturalno-rozrywkowe wsi.
Ciągnąca się od roku 1987r. budowa Domu Ludowego w Równi powinna zostać zakończona,
a budynek w całości oddany do użytku mieszkańców i użytkowników.
Działania:
Gospodarowanie zasobem
mieszkaniowym gminy oraz
budynkami użyteczności
publicznej
Zadania:
1. Uchwalenie i realizacja „Wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata
2007-2013"
2. Remont budynku Urzędu Gminy
3. Termomodernizacja placówek oświatowych
4. Rozbudowa i modernizacja świetlicy w Lesznej
Górnej
5. Dokończenie budowy Domu Ludowego w Równi
- 35 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Cel operacyjny: Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej
Dzięki aktywnej postawie mieszkańców wsi Kisielów , którzy wzięli udział „Programie
odnowy wsi śląskiej” uzyskano dotację na realizację inwestycji „Kisielów oknem na
Beskidy”, która przewiduje budowę boiska sportowego wraz z zapleczem sportoworekreacyjnym.
Działania:
Inwestycje w bazę sportoworekreacyjną
Modernizacja istniejących
terenów sportowo rekreacyjnych
w Goleszowie
Zadania:
1. Realizacja inwestycji „Kisielów oknem na Beskidy”
2. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowoprzyrodniczego w Dzięgielowe
Budowa skoczni z przebudową zaplecza sportowogospodarczego w Goleszowie
Cel operacyjny: Rozwinięta struktura społeczeństwa informatycznego
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia
publiczne obliguje nas do informatyzacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy,
co ułatwi mieszkańcom dostęp do administracji. Realizacja tego zadania wymaga
kompleksowej wymiany sprzętu komputerowego, oprogramowania, budowy sieci i
przeszkolenia pracowników.
Uruchomienie internetowego serwisu Urzędu Gminy pozwoli między innymi na przesyłanie
podań, wniosków itp. drogą elektroniczną.
Działania:
Informatyzacja instytucji
świadczących usługi publiczne
Zadania:
1. Informatyzacja Urzędu Gminy
2. Internetowy serwis Urzędu Gminy z biurem obsługi
klienta
- 36 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
IV.
REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW
Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2007 - 2013
Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę zadań priorytetowych objętych Planem
Rozwoju Lokalnego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
Budowa wodociągu Cisownica Gołaźnia
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
Budowa wodociągu Cisownica do Sadów
Infrastruktura ochrony środowiska
Wysoka jakość środowiska naturalnego
Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
Opracowano już projekt. Jest decyzja pozwolenia na budowę.
Długość wodociągu wyniesie 9913 mb. Na etapie projektu jest
planowanych do podłączenia 136 posesji.
Do podniesienia ciśnienia w sieci zaprojektowane zostały dwie
pompownie wody wraz ze zbiornikami.
Uzasadnienie wyboru zadania Wodociągowanie wsi Cisownica jest konieczne ze względu na
braki wody i złą jej jakość w studniach przydomowych.
Wymusiło to konieczność realizacji zadania.
Woda w studniach jest zasilana przeważnie wodami
podskórnymi, co stwarza zagrożenie dla zdrowia mieszkańców,
ze względu na zagrożenie związane ze skażeniem
bakteriologicznym.
W okresie braków wody mieszkańcy są zmuszeni dowozić
wodę beczkowozami, a do celów pitnych kupować wodę w
sklepach.
Wykonanie wodociągu pozwoli na zaopatrzenie mieszkańców
w wodę o właściwym składzie, przez co poprawi się stan
zdrowotny ludzi.
Przewidywany
okres 2007-2008
realizacji
Przewidywane nakłady do
Całkowity koszt: 1 100 000 zł
poniesienia na realizację
Środki własne gminy: 275 000 zł
zadania z uwzględnieniem
Środki UE:
źródeł finansowania
Budżet Państwa:
Inne: 825 000 zł
Infrastruktura ochrony środowiska
Wysoka jakość środowiska naturalnego
Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
Projekt wodociągu jest w opracowaniu.
Planowana długość wodociągu wyniesie 8218 mb.
Na etapie projektu jest planowanych do podłączenia 70 posesji.
Dla zapewnienia właściwego ciśnienia w sieci dla wyżej
położonych budynków w rejonie ul. Osiedlowej zlokalizowany
będzie zbiornik wraz z pompownią.
- 37 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Wodociągowanie wsi Cisownica jest konieczne ze względu na
braki wody i złą jej jakość w studniach przydomowych.
Wymusiło to konieczność realizacji zadania.
Woda w studniach jest zasilana przeważnie wodami
podskórnymi, co stwarza zagrożenie dla zdrowia mieszkańców,
ze względu na zagrożenie związane ze skażeniem
bakteriologicznym.
W okresie braków wody mieszkańcy są zmuszeni dowozić
wodę beczkowozami, a do celów pitnych kupować wodę w
sklepach.
Wykonanie wodociągu pozwoli na zaopatrzenie mieszkańców
w wodę o właściwym składzie, przez co poprawi się stan
zdrowotny ludzi.
okres 2008-2009
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
6.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
Całkowity koszt: 900 000 zł
Środki własne gminy: 225 000 zł
Środki UE:
Budżet Państwa:
Inne: 675 000 zł
Budowa wodociągu Leszna Górna
Infrastruktura ochrony środowiska
Wysoka jakość środowiska naturalnego
Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
Projekt wodociągu jest opracowany. Posiada ostateczną decyzję
pozwolenia na budowę.
Planowana długość wodociągu wyniesie 9315 mb, zaś długość
planowanych przyłączy 2815 mb. Na etapie projektu jest
planowanych 111 przyłączy.
Dla zapewnienia właściwego ciśnienia w sieci projektuje się
dwustrefową pompownię wraz ze zbiornikiem.
Woda dla miejscowości Leszna Górna dostarczana będzie z
Republiki Czeskiej.
Uzasadnienie wyboru zadania Wodociągowanie wsi Leszna Górna jest konieczne ze względu
na braki wody i złą jej jakość w studniach przydomowych.
Wymusiło to konieczność realizacji zadania.
Woda w studniach jest zasilana przeważnie wodami
podskórnymi, co stwarza zagrożenie dla zdrowia mieszkańców,
ze względu na zagrożenie związane ze skażeniem
bakteriologicznym.
W okresie braków wody mieszkańcy są zmuszeni dowozić
wodę beczkowozami, a do celów pitnych kupować wodę w
sklepach.
Wykonanie wodociągu pozwoli na zaopatrzenie mieszkańców
w wodę o właściwym składzie, przez co poprawi się stan
zdrowotny ludzi.
Przewidywany
okres 2007-2008
realizacji
- 38 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
6.
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
Całkowity koszt: 1 797 000 zł
Środki własne gminy: 359 000 zł
Środki UE:
Budżet Państwa:
Inne: 1 438 000 zł
1.
2.
Kanalizacja Puńców Etap I zad. 2i3 oraz Etap II
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
6.
Infrastruktura ochrony środowiska
Wysoka jakość środowiska naturalnego
Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
Budowa kanalizacji jest objęta projektem pn.: ”Rewitalizacja
granicznej rzeki Olzy – budowa kanalizacji Puńców etap I zad.
2 i 3 oraz etap II”. Na realizację projektu Gmina Goleszów,
przy wsparciu partnerskiej Gminy Wędrynia, otrzymała
dofinansowanie z programu INTERREG IIIA Czechy Polska.
Realizacja projektu została rozpoczęta 1.03.2006r.
przekazaniem placu budowy.
Projekt obejmuje skanalizowanie sołectwa Puńców do ośrodka
zdrowia. Długość realizowanego odcinka wyniesie 11 919 mb.
Podłączonych zostanie 150 posesji. Ścieki odprowadzone
zostaną do kanalizacji w Cieszynie, a następnie do oczyszczalni
Cieszynie.
Realizacja projektu jest przewidziana na dwa lata. Projekt jest
obecnie realizowany.
W rejonie nie objętym kanalizacją dotychczasowy sposób
odprowadzania ścieków oparty jest o bezodpływowe zbiorniki
ścieków o zróżnicowanym stanie technicznym i
eksploatacyjnym, co powoduje szereg zjawisk negatywnych w
środowisku, w tym: zanieczyszczenie cieków wodnych i gleb
(są przypadki odprowadzania ścieków bezpośrednio do rowów
i gruntu). Dlatego też istnieje konieczność rozbudowy sieci
kanalizacyjnej we wsi Puńców. Projektowana kanalizacja
będzie miała pozytywny wpływ na środowisko.
Sołectwo Puńców znajduje się w aglomeracji z miastem
Cieszyn. W związku z powyższym należy go skanalizować do
2013 roku.
2007
Całkowity koszt: 2 112 000 zł
Środki własne gminy: 350 000 zł
Środki UE: 1 762 000 zł
Budżet Państwa:
Inne:
- 39 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
1.
2.
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
6.
1.
2.
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
Kanalizacja Puńców Etap III
Infrastruktura ochrony środowiska
Wysoka jakość środowiska naturalnego
Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
W chwili obecnej na odcinku od ośrodka zdrowia do granic z
Dzięgielowem jest zaprojektowana kanalizacja. Gmina posiada
decyzję pozwolenia na budowę.
W tym projekcie zrealizowana zostanie kanalizacja
grawitacyjna o długości 8716 mb oraz ciśnieniowa o długości
797 mb.
Podłączonych zostanie 112 posesji.
W rejonie nie objętym kanalizacją dotychczasowy sposób
odprowadzania ścieków oparty jest o bezodpływowe zbiorniki
ścieków o zróżnicowanym stanie technicznym i
eksploatacyjnym, co powoduje szereg zjawisk negatywnych w
środowisku, w tym: zanieczyszczenie cieków wodnych i gleb
(są przypadki odprowadzania ścieków bezpośrednio do rowów
i gruntu). Dlatego też istnieje konieczność rozbudowy sieci
kanalizacyjnej we wsi Puńców. Projektowana kanalizacja
będzie miała pozytywny wpływ na środowisko.
Powstanie zorganizowany system odprowadzania ścieków.
Znikną osadniki przydomowe, często o złym stanie
technicznym, co spowoduje poprawę stanu sanitarnego i
estetycznego terenu leżącego w otulinie Beskidzkiego Parku
Krajobrazowego.
Ograniczone zostaną odpływy ścieków do rzeki Pucówki,
bezpośredniego dopływu granicznej rzeki Olzy.
Realizacja inwestycji uatrakcyjni miejscowość dla rozwoju
agroturystyki i rekreacji, a co za tym idzie przyciągnie turystów
i inwestorów.. poprzez kanalizacji rejon Puńców ze względu na
swoje położenie i dbałość o czyste środowisko, stanie się
konkurencyjny w stosunku do sąsiednich miejscowości przez
stworzenie terenów atrakcyjnych dla budownictwa
jednorodzinnego i letniskowego.
2007-2008
Całkowity koszt: 2 657 300 zł
Środki własne gminy: 796 530 zł
Środki UE: 1 860 770 zł
Budżet Państwa:
Inne:
Kapitalne remonty dróg (wg harmonogramu)
Infrastruktura komunikacyjna
Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy
Sieć dróg dostosowana do potrzeb
Remonty dróg gminnych dotyczyć będą przede wszystkim:
- poprawienia przejezdności dróg w sensie ich poszerzenia,
wykonania mijanek,
- na drogach klasy Z wybudowanie drugiego pasa ruchu,
- 40 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
6.
1.
2.
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
6.
1.
2.
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych.
Poprawa systemu komunikacyjnego gminy. Poprawa
bezpieczeństwa ruchu na drogach. Zmniejszenie wydatków na
bieżące utrzymanie dróg. Wzrost atrakcyjności miejscowości.
2007-2013
Całkowity koszt: 2 930 000 zł
Środki własne gminy: 1 851 000 zł
Środki UE:
Budżet Państwa: 879 000 zł
Inne:
Informatyzacja Urzędu Gminy
Infrastruktura społeczna
Gmina przyjazna dla społeczeństwa
Rozwinięta struktura społeczeństwa informatycznego
W ramach informatyzacji urzędu przewiduje się:
- wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów,
- wprowadzenie podpisu elektronicznego.
Działania te wymagają:
- modernizacji sprzętu,
- zakupu dodatkowych urządzeń oraz serwera,
- zakupienia odpowiedniego oprogramowania,
- budowy odpowiednio przystosowanej sieci.
Wymóg ustawowy posiadania elektronicznego obiegu
dokumentów.
Polepszenie jakości działania urzędu. Umożliwienie klientom
załatwiania spraw przy pomocy Internetu (wymagania unii
europejskiej).
2007-2008
Całkowity koszt: 150 000 zł
Środki własne gminy: 37 500 zł
Środki UE: 112 500 zł
Budżet Państwa:
Inne:
Remont budynku Urzędu Gminy
Infrastruktura społeczna
Gmina przyjazna dla społeczeństwa
Mieszkania i budynki komunalne
Realizując zadanie planuje się wykonać następujące roboty:
- wymienić stolarkę okienną i drzwiową. Wg zaleceń
konserwatora zabytków stolarka powinna być drewniana.
- przeprowadzić gruntowne malowanie pomieszczeń,
- 41 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
6.
- dokończyć izolację pionową murów piwnicznych wraz z
odwodnieniem,
- wybudować pochylnię dla osób niepełnosprawnych od strony
parkingu, i zainstalować windę obok schodów wewnątrz
budynku,
- odnowić elewację,
- pomalować dach..
Ponadto planuje się wyremontować budynek gospodarczy
położony w podwórzu za budynkiem głównym.
Zły stan techniczny budynku. Termomodernizacja poprzez
nowe okna i ocielenie strychu, a przez to zmniejszenie kosztów
ogrzewania. Konieczność dostawanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
2007-2009
Całkowity koszt: 420 000 zł
Środki własne gminy: 210 00 zł
Środki UE:
Budżet Państwa:
Inne: 210 000 zł
1.
Nazwa zadania
Wieloletni plan gospodarowania zasobem
mieszkaniowym gminy
2.
3.
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
Infrastruktura społeczna
Gmina przyjazna dla społeczeństwa
Mieszkania i budynki komunalne
Kompleksowy remont budynków w Cisownicy (7 bloków)
będących w złym stanie technicznym, wymagających pilnego
remontu. Planowany remont obejmie: termomodernizację
polegającą na wymianie stolarki okiennej, wymianie
ogrzewania z piecowego na gazowe, ociepleniu i remoncie
tynków elewacji.
Adaptacja strychów w trzech blokach z wymianą pokrycia
dachowego i ociepleniem więźby (uzysk 12 mieszkań, po 4 w
każdym bloku).
Zły stan techniczny budynków będących własnością gminy.
Duże zapotrzebowanie na mieszkania komunalne.
2009-2013
6.
Całkowity koszt: 1 900 000 zł
Środki własne gminy: 760 000 zł
Środki UE:
Budżet Państwa:
Inne: 1 140 000 zł
- 42 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
1.
2.
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
6.
1.
2.
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
Oczyszczalnia i kanalizacja Goleszów
Infrastruktura ochrony środowiska
Wysoka jakość środowiska naturalnego
Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
Ścieki z Goleszowa Górnego i Dolnego należy odprowadzić do
nowowybudowanej oczyszczalni. Oczyszczalnia powinna być
dostosowana do przyjmowania ścieków zarówno z kanalizacji,
jak i z osadników przydomowych. Przepustowość oczyszczalni
winna być przewidziana do odbioru ścieków również z
kierunku Kozakowic.
Do oczyszczalni dla Goleszowa z jego terenu przewiduje się
podłączenie około 700 budynków.
Długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami około 20 km.
Ścieki z Goleszowa Równi należy odprowadzić do
oczyszczalni w Cisownicy .
Do kanalizacji podłączonych będzie około 220 budynków.
Długość sieci wraz z przyłączami 11 km.
Objęte zadaniem tereny położone są w aglomeracji Goleszowa.
Koniecznym jest więc ich skanalizowanie do 2013 roku.
Należy dodać, że skanalizowanie Goleszowa Równi pozwoli
dociążyć oczyszczalnię w Cisownicy.
Ujęte w kolektory ścieki zostaną doprowadzone do
oczyszczalni i właściwie oczyszczone. Pozwoli to na
likwidację, często niewłaściwie użytkowanych osadników,
zatruwających środowisko naturalne.
Realizacja inwestycji uatrakcyjni miejscowość, dla rozwoju
agroturystyki, rekreacji, a co za tym idzie przyciągnie turystów,
inwestorów. Miejscowość stanie się konkurencyjna dla
sąsiednich miejscowości przez stworzenie uzbrojonych terenów
dla budownictwa jednorodzinnego i letniskowego.
2010-2011
Całkowity koszt: 8 850 000 zł
Środki własne gminy: 1 327 500 zł
Środki UE: 6 637 500 zł
Budżet Państwa: 885 000 zł
Inne:
Termomodernizacja placówek oświatowych
Infrastruktura społeczna
Gmina przyjazna dla społeczeństwa
Mieszkania i budynki komunalne
Na lata 2009-2011 przewidziano termomodernizację
budynków szkół i przedszkoli w naszej gminie W ramach
zadania planuje się:
- wymianę stolarki okiennej wraz z ociepleniem i wykonaniem
elewacji w Szkole Podstawowej w Bażanowicach,
- wymianę stolarki okiennej i ocieplenie budynku przedszkola
i Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie,
- ocieplenie budynku Przedszkola w Goleszowie,
- termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w
Cisownicy i Szkoły Podstawowej w Puńcowie
- 43 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
6.
Ze względu wysokie koszty ogrzewania budynków ogrzewanie gazowe konieczna termomodernizacja.
2009-2011
Całkowity koszt: 600 000 zł
Środki własne gminy: 180 000 zł
Środki UE:
Budżet Państwa: 220 000 zł
Inne: 200 000 zł
1.
Nazwa zadania
Poprawa układu komunikacyjnego: ul. 1 Maja, ul.
Szkolna, ul. Lotnicza oraz zagospodarowanie terenu
wokół szkół i Urzędu Gminy
2.
3.
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
Infrastruktura komunikacyjna
Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
W celu poprawienia bezpieczeństwa dojeżdżających dzieci do
szkoły przewiduje się wykonać modernizację ul. Szkolnej tak
aby mogły poruszać się po niej autobusy szkolne.
Przewiduje się wykonanie przebudowy, poszerzenia ulicy
wraz z przekładkami sieci uzbrojenia podziemnego oraz
wykonanie zatoki autobusowej łącznie z dokumentacja
projektową.
Wykonać dokończenie parkingu na 50 samochodów przy
budynku urzędu gminy.
Poprawić estetykę terenu pomiędzy szkołami i boiska
szkolnego.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół,
usprawnienie układu komunikacyjnego, zagospodarowanie
terenów wokół szkól na tereny rekreacyjne dla dzieci
2007-2008
6.
1.
2.
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
Całkowity koszt: 450 000 zł
Środki własne gminy: 67 500 zł
Środki UE: 337 500 zł
Budżet Państwa: 45 000 zł
Inne:
Kanalizacja Cisownica
Infrastruktura ochrony środowiska
Wysoka jakość środowiska naturalnego
Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
Zadanie jest częściowo oprojektowane (Cisownica Machula).
Projekt wymaga jednak aktualizacji. Pozostałą część Cisownicy
do sadów należy oprojektować.
Można przewidzieć, że do podłączenia w obydwu częściach
Cisownicy będzie około 220 budynków.
Długość sieci kanalizacyjnej wyniesie około 9500 mb.
- 44 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
6.
1.
2.
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
6.
Objęte zadaniem tereny położone są w aglomeracji Goleszowa.
Koniecznym jest więc ich skanalizowanie do roku 2013.
Należy zaznaczyć, że Cisownica posiada oczyszczalnię
ścieków , która w chwili obecnej jest niedociążona , działa w
1/2 swoich możliwości.
Tereny objęte zadaniem są zwodociągowane, w związku z
czym jest większe zużycie wody, powstaje też więcej ścieków,
które należy prawidłowo oczyścić.
2009-2012
Całkowity koszt: 6 000 000 zł
Środki własne gminy: 900 000 zł
Środki UE: 4 500 000 zł
Budżet Państwa: 600 000 zł
Inne:
Kisielów oknem na Beskidy
Infrastruktura społeczna
Gmina przyjazna dla społeczeństwa
Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej
Projekt polegać będzie na poszerzeniu istniejącej bazy
sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kisielów. Zakres
obejmie budowę:
- pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z 500 miejscami
siedzącymi,
- kortu tenisowego o nawierzchni sztucznej, spełniającego
również funkcję boiska do siatkówki,
- boiska do piłki plażowej i siatkowej.
Boiska będą ogrodzone piłkochwytami.
Na obiektach odbywać się będą imprezy zarówno sportowe, jak
i rekreacyjne.
Dla potrzeb rekreacji zostanie wybudowany zadaszony krąg
taneczny.
Powstały pawilon sportowy z wyposażeniem przyczyni się do
maksymalnego wykorzystania całego obiektu. Tym samym
zostaną zaspokojone potrzeby sportowo-rekreacyjne lokalnej
społeczności oraz stworzone możliwości korzystania z bazy
przez potencjalnych turystów.
Powstanie bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości
Kisielów, zamieszkiwanej przez 625 mieszkańców, będzie
miało duże znaczenie w dalszej integracji społeczności
lokalnej. Poszerzenie bazy sportowo rekreacyjnej da większe
możliwości rozwoju dzieciom, młodzieży oraz pozostałym
mieszkańcom Kisielowi, którzy dzięki temu mogą zwiększyć
ofertę agroturystyczną swojej miejscowości pod hasłem
„Kisielów oknem na Beskidy”.
2007
Całkowity koszt: 680 000 zł
Środki własne gminy: 230 000 zł
- 45 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
Środki UE: 450 000 zł
Budżet Państwa:
Inne:
Rozbudowa i modernizacja świetlicy w Lesznej Górnej
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
1.
2.
6.
Infrastruktura społeczna
Gmina przyjazna dla społeczeństwa
Mieszkania i budynki komunalne
W ramach zadania planowane jest stworzenie centrum
kulturalno-społecznego wsi Leszna Górna.
Obecnie we wsi jest kilka obiektów służących społeczności
lokalnej na cele kulturalne i rekreacyjne. Jednakże wszystkie te
obiekty wymagają remontu i modernizacji (np. remiza).
Zasadnym jest utworzenie jednego centrum spełniającego
funkcje wszystkich tych obiektów.
2008-2009
Całkowity koszt: 350 000 zł
Środki własne gminy: 87 500 zł
Środki UE: 262 500 zł
Budżet Państwa:
Inne:
1.
Nazwa zadania
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowoprzyrodniczego w Dzięgielowie
2.
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
Infrastruktura społeczna
Gmina przyjazna dla społeczeństwa
Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej
Lokalizacja
obiektu jest przewidziana na skraju wsi
Dzięgielów przy ul. Targoniny. Teren ten jest obecnie
nieużytkiem, który po zagospodarowaniu stanie się pięknym
obiektem spełniającym funkcje rekreacyjno-przyrodniczosportową, służącym zarówno mieszkańcom, jak również
odwiedzającym miejscowość oraz gminę Goleszów.
Kompleks ten spełniał będzie trzy funkcje, a mianowicie:
- rekreacyjną, która będzie polegać na uprawianiu rekreacji
ruchowej sprzyjającej poprawie ogólnej sprawności fizycznej i
psychosomatycznej. Do tego będą służyć wyznaczone szlaki
spacerowe oraz ścieżki, z których będzie można korzystać
latem i zimą uprawiając biegi oraz narciarstwo biegowe.
Zastosowana tam mała architektura będzie spełniać dwojaką
funkcję,
czynną - rekreacyjną i odprężającą – wypoczynkową.
- przyrodniczą, polegającą na zachowaniu szaty roślinnej
wzbogaconej o rośliny występujące w naturalnych warunkach
podgórskich, charakterystycznych dla terenów łęgowych.
Występujące tam rośliny drzewiaste, wodne, przybrzeżne i
3.
- 46 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
nadbrzeżne zostaną oznakowane i opisane we właściwy sposób,
aby odwiedzający to miejsce mógł zgłębić wiedzę na temat
występującej tam roślinności.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- sportową - baza sportowa w postaci boiska
piłkarskiego, boiska do gry w piłkę siatkową, ścieżki
biegowe
i narciarskie, staw który w okresie zimy będzie spełniał rolę
lodowiska, cała ta infrastruktura sportowa stworzy warunki do
uprawiania popularnych dyscyplin sportu takich jak: piłka
nożna, piłka siatkowa, biegi płaskie, biegi narciarskie,
łyżwiarstwo.
Uzasadnienie wyboru zadania Kompleks rekreacyjno-przyrodniczo-sportowy stwarza wielkie
możliwości do czynnego uprawiania sportu, szeroko pojętej
rekreacji ruchowej oraz aktywnego wypoczynku fizycznego
wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Ponadto baza ta
będzie służyć do przeprowadzenia zajęć szkolnych z zakresu
kultury fizycznej, sportowych zajęć pozalekcyjnych. Żywy
kontakt z przyrodą pozwoli na podniesienie świadomości
przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży oraz zgłębienie
wiedzy u osób dorosłych, również stanie się sposobem na
zagospodarowanie wolnego czasu oraz wypoczywaniu w
sposób aktywny.
Przewidywany
okres 2009-2010
realizacji
Przewidywane nakłady do
Całkowity koszt: 540 000 zł
poniesienia na realizację
Środki własne gminy: 135 000 zł
zadania z uwzględnieniem
Środki UE: 405 000 zł
źródeł finansowania
Budżet Państwa:
Inne:
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
Modernizacja terenów rekreacyjnych w Goleszowie
Infrastruktura społeczna
Gmina przyjazna dla społeczeństwa
Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej
W ramach poprawy istniejącej bazy sportowej na terenie
Goleszowa planuje się stworzenie kompleksu sportoworekreacyjnego na bazie istniejącej skoczni narciarskiej,
zbiornika wodnego „TON”, strzelnic sportowych, kortu
tenisowego przy ul. Grabowej oraz boiska do piłki nożnej przy
ul. Sportowej.
Uzasadnienie wyboru zadania Uatrakcyjnienie, unowocześnienie istniejącej bazy sportoworekreacyjnej.
Przewidywany
okres 2010-2011
realizacji
Przewidywane nakłady do
Całkowity koszt: 500 000 zł
poniesienia na realizację
Środki własne gminy:125 000 zł
zadania z uwzględnieniem
Środki UE: 375 000 zł
źródeł finansowania
Budżet Państwa:
Inne:
- 47 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
Nowe punkty świetlne
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
Budowa nowych i modernizacja starych chodników
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
Most na rzece Bładnica w Godziszowie
Infrastruktura komunikacyjna
Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
Zgodnie z harmonogramem na lata 2007-2013 przeznacza się
na instalacje nowych punktów świetlnych co roku 50 tys. zł.
Planuje się instalacje oświetlenia energooszczędnego.
Uzasadnienie wyboru zadania Zmniejszenie kosztów energii przy równoczesnym zwiększeniu
ilości oświetlonych dróg, ulic, placów.
Przewidywany
okres 2007-2013
realizacji
Przewidywane nakłady do
Całkowity koszt: 350 000 zł
poniesienia na realizację
Środki własne gminy: 350 000 zł
zadania z uwzględnieniem
Środki UE:
źródeł finansowania
Budżet Państwa:
Inne:
Infrastruktura komunikacyjna
Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
Przewiduje się budowę chodników:
- Goleszów Równia przy ul. Ustrońskiej,
- Goleszów, ul. Grabowa do Przedszkola Publicznego,
- Bażanowie od ul. Potoczki do ul. Strzelbin,
- Cisownica odcinek od Domu Nauczyciela do Szkoły
Podstawowej.
Ponadto planowana jest wymiana nawierzchni chodnika przy
ul. Wolności w Goleszowie.
Uzasadnienie wyboru zadania Rozdzielenie ruchu pieszego od kołowego na drogach
powiatowych o wysokim nasileniu ruchu.
Przewidywany
okres 2009
realizacji
Przewidywane nakłady do
Całkowity koszt: 1 120 000 zł
poniesienia na realizację
Środki własne gminy: 280 000 zł
zadania z uwzględnieniem
Środki UE: 840 000 zł
źródeł finansowania
Budżet Państwa:
Inne:
Infrastruktura komunikacyjna
Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy
Sieć dróg dostosowana do potrzeb
W ciągu drogi gminnej na Bładnice w Godziszowie przewiduje
- 48 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
6.
1.
2.
3.
Nazwa zadania
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
5.
Przewidywany okres
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
6.
się wykonanie mostu o rozpiętości ok. 10 m przeznaczonego
dla pojazdów o ciężarze całkowitym 15 ton. Zastąpi on
miejscowy bród utwardzony.
Obecny przejazd przez bród utwardzony w okresie zimowym i
wezbrania rzeki Bładnicy nie spełnia swojej funkcji.
2010
Całkowity koszt: 100 000 zł
Środki własne gminy: 100 000 zł
Środki UE:
Budżet Państwa:
Inne:
Kanalizacja Dzięgielów, Bażanowice
Infrastruktura ochrony środowiska
Wysoka jakość środowiska naturalnego
Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
Planowana kanalizacja pozwoli podłączyć około 300
budynków.
Długość sieci z przyłączami wyniesie około 17 km.
Kanalizowanie sołectwa Dzięgielów i Bażanowice pozwoli na
kontynuację realizowanego programu „Rewitalizacja
Granicznej Rzeki Olzy”, gdyż ujęcie ścieków w kolektory
zapobiegnie zanieczyszczaniu potoków Puńcówka i Bobrówka
– dopływów rzeki Olzy.
Ulegną likwidacji często niewłaściwie eksploatowane osadniki,
z których ścieki wylewają się do potoku, do gruntu.
Zrealizowanie zadania w znaczny sposób wpłynie na poprawę
stanu środowiska naturalnego.
2012-2013
Całkowity koszt: 3 000 000 zł
Środki własne gminy: 450 000 zł
Środki UE: 2 250 000 zł
Budżet Państwa: 300 000 zł
Inne:
1.
Nazwa zadania
Budowa mostu i drogi dojazdowej do Wendołów w
Cisownicy
2.
3.
Obszar strategiczny
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Charakterystyka zadania
4.
Uzasadnienie wyboru zadania
Infrastruktura komunikacyjna
Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy
Sieć dróg dostosowana do potrzeb
W roku 2010 planuje się opracowanie dokumentacji na
wykonanie mostu oraz drogi do Wendołów. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowę nastąpi realizacja inwestycji. Budowa
powiązana jest z częściową regulacją cieku wodnego
występującego obok projektowanego dojazdu.
Obecnie dojazd do całego przysiółka Wendoły odbywa się po
- 49 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
5.
6.
terenie prywatnym, konieczna jest zmiana układu
komunikacyjnego.
okres 2010
Przewidywany
realizacji
Przewidywane nakłady do
poniesienia na realizację
zadania z uwzględnieniem
źródeł finansowania
Całkowity koszt: 500 000 zł
Środki własne gminy: 200 000 zł
Środki UE:
Budżet Państwa:
Inne: 300 000 zł
Ponadto w latach objętych planem przewiduje się zakup samochodów pożarniczych oraz
osobowo-towarowego dla potrzeb jednostki organizacyjnej gminy.
- 50 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
V.
POWIĄZANIA PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI
REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU /
WOJEWÓDZTWA
Proces rozwoju lokalnego jest zjawiskiem złożonym zawierającym wiele istotnych wątków –
kształtowanym przez system uregulowań prawnych i organizacyjnych – na który składa się
szereg działań m.in.: planowanie, wyznaczanie priorytetów oraz określenie celów i zespołów
działań.
Niniejszy dokument przyjmuje za cel integrację potrzeb społeczności lokalnej na podstawie
polityki regionalnej.
Wskazane w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów projekty i zadania pozostają w
zgodzie z podstawowymi opracowaniami planistycznymi:
 Narodowy Plan Rozwoju
 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013
 Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego
 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020
 Strategia Rozwoju Powiatu
 Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Ziemi Cieszyńskiej
 INTERREG IIIA Czechy-Polska
 Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Dokument opracowany został według wytycznych Zintegrowanego Programu Rozwoju
Regionalnego.
Przedsięwzięcia, na realizację których gmina może uzyskać dofinansowanie z funduszy
strukturalnych – szczegółowo opisane w Zintegrowanym Programie Rozwoju Regionalnego –
obok szeregu działań mających na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej,
obejmują także szeroko rozumiany rozwój lokalny:
 tworzenie warunków dla zwiększenia poziomu inwestycji lokalnych, w tym w
zakresie rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska i lokalnego układu
transportowego
 rozwój lokalnej infrastruktury społecznej, w tym promocję integracji społecznej oraz
ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
 wspieranie inicjatyw lokalnych z zakresu rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej.
Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą Gminy Goleszów,
formuje priorytety, obszary oraz działania zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego i
gospodarczego.
Treść Planu Rozwoju Gospodarczego Gminy Goleszów wpisuje się w ukazane powyżej
opracowania – podobnie – wskazuje obszary wymagające interwencji, celem zapewnienia
warunków dla prawidłowego rozwoju gminy, a tym samym województwa oraz kraju.
- 51 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Gmina Goleszów posiada opracowana strategię rozwoju, sporządzoną w oparciu o analizę
preferencji lokalnej społeczności, określającą strategiczne i operacyjne cele rozwoju –
podstawę określenia warunków jej rozwoju.
W większości zadania inwestycyjne JST – Gminy Goleszów – realizowane będą przez gminę
z udziałem środków unijnych.
Wykaz inwestycji planowanych do realizacji nie zamyka listy problemów charakteryzujących
Gminę Goleszów – wymagających rozwiązania. Jednakże te właśnie projekty i zadania
zostały obecnie uznane za priorytetowe i będą realizowane według planu.
- 52 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
VI.
OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ ROZWOJU PLANU
LOKALNEGO
Zadania postawione do realizacji w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów
objęte zostaną monitoringiem, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu
programów oraz umożliwi ocenę ich wykonania w przyszłości.
Rezultaty tych działań podzielone są na trzy kategorie:
 wskaźniki produktu – bezpośrednie materialne osiągnięcia realizacji poszczególnych
zadań lub grup zadań,
 wskaźniki rezultatu – opisujące bezpośredni wpływ produktów powstałych w
wyniku realizacji poszczególnych zadań na poziom życia ich odbiorców bądź na
wskaźniki gospodarcze,
 wskaźniki oddziaływania – opisujące długofalowy wpływ realizacji zadań, sekwencji
zadań na społeczność lokalną.
Szczegółowe wskaźniki można definiować do ściśle wyodrębnionych projektów, wtedy też
można dokonać ich kwantyfikacji i przedstawić liczbowo.
Na potrzeby niniejszego dokumentu dokonano jedynie ogólnej prognozy możliwych
wskaźników realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Z uwagi na brak szczegółowych projektów
wykonawczych na poziomie sporządzania Planu Rozwoju Lokalnego nie można też wskazać
ujęcia ilościowego wskaźników dla poszczególnych zadań. Jednocześnie pamiętać należy, że
wskaźniki te mają służyć monitoringowi realizacji Planu, na co zaś składać się będzie
wdrażanie poszczególnych zadań inwestycyjnych. Dlatego też oczekiwane wskaźniki
realizacji będą musiały ulegać zmianie w przypadku dokonywania korekt w kolejności bądź
przedmiotowym zakresie projektów przewidzianych do realizacji.
Zakładane wskaźniki produktu:
 długość sieci kanalizacji sanitarnej
 liczba podłączeń do sieci kanalizacyjnej
 długość sieci wodociągowej
 liczba podłączeń do sieci wodociągowej
 liczba kilometrów zmodernizowanych i nowopowstałych dróg gminnych
 liczba nowopowstałych mostów
 liczba kilometrów nowych i zmodernizowanych chodników
 liczba miejsc parkingowych
 liczba kilometrów oświetlonych dróg i ulic
 liczba budynków infrastruktury edukacyjnej w których dokonano termomodernizacji
 liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
 liczba zmodernizowanych i nowopowstałych mieszkań komunalnych
- 53 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
Zakładane wskaźniki rezultatu:
 wzrost liczby gospodarstw domowych / budynków podłączonych do kanalizacji sanitarnej,
 wzrost liczby osób korzystających z sieci wodociągowej,
 powierzchnia terenów inwestycyjnych, do których poprawiono dostępność,
 skrócenie średniego czasu przejazdu pomiędzy wybranymi punktami,
 wzrost liczby osób korzystających ze zmodernizowanej bazy kulturalnej,
 wzrost liczby osób korzystających z nowej i zmodernizowanej bazy sportoworekreacyjnej,
 poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
Zakładane wskaźniki oddziaływania:
 wzrost ilości oczyszczanych ścieków,
 poprawa stanu czystości cieków wodnych,
 poprawa bezpieczeństwa na drogach,
 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru gminy,
 poprawa warunków życia mieszkańców,
 poprawa stanu środowiska naturalnego.
W konsekwencji realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów przyczyni się do
poprawy jakości życia mieszkańców pozytywnie oddziaływując na sferę środowiskową,
społeczną i gospodarczą.
- 54 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007 – 2013
PLAN BUDŻETU GMINY GOLESZÓW
NA LATA 2007 – 2013 (PLN)
2007
A. Dochody ogółem
w tym
1. dochody własne
2. subwencje
3. dotacje celowe
4. środki pozabudżetowe
B. Wydatki ogółem
w tym
1. wydatki bieżące
2. wydatki inwestycyjne
C. Wynik finansowy
D. Źródła finansowania
deficytu budżetowego
1. kredyty bankowe
2. pożyczka
3. inne
E. Spłaty rat Kredytów i pożyczek
F. Stan nadwyżki budżetowej na
dzień 31 grudnia
2008
2009
2010
2011
2012
2013
21 386 916 22 357 426 22 110 650 22 488 436 22 528 289 23 120 239 23 464 318
8 701 940 9 578 951 9 439 939 9 429 939 8 967 439 9 239 939 9 294 939
6 349 538 6 444 781 6 541 452 6 639 574 6 739 168 6 840 255 6 942 859
2 566 681 2 605 181 2 644 259 2 683 923 2 724 182 2 765 045 2 806 520
3 768 757 3 728 513 3 485 000 3 735 000 4 097 500 4 275 000 4 420 000
22 902 332 23 244 632 22 810 332 23 050 332 22 950 332 23 400 332 23 600 332
18 125 332 18 108 332 18 071 332 18 039 332 17 955 332 17 940 332 17 320 332
5 052 000 5 394 300 4 960 000 5 200 000 5 100 000 5 550 000 5 750 000
- 1 515 416
- 887 206
- 699 682
- 561 896
- 422 043
- 280 093
- 136 014
2 265 120
1 896 910
1 389 386
1 402 400
887 043
745 093
734 014
1 000 000
1 300 000
265 120
700 000
663 000
533 910
0
1 000 000
389 386
0
1 000 000
402 400
0
600 000
287 043
0
400 000
345 093
500 000
0
236 014
1 049 704
1 009 704
689 704
840 504
465 000
465 000
600 000
0
0
- 55 -
0
0
0
0
0
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
W LATACH 2007 – 2013 (PLN)
Lp.
Nazwa zadania
1.
Budowa wodociągu
Cisownica Gołaźnia
2.
Budowa wodociągu
Cisownica do sadów
3.
Budowa wodociągu Leszna
Górna
4.
Kanalizacja Puńców etap I
zad. 2 i 3 oraz etap II
Kanalizacja Puńców etap III
5.
6.
Kapitalne remonty dróg
(według harmonogramu)
7.
Informatyzacja Urzędu
Gminy
8.
Remont budynku Urzędu
Gminy
9.
Wieloletni plan
gospodarowania zasobem
mieszkaniowym gminy
10.
Oczyszczalnia i kanalizacja
Goleszów
11.
Termomodernizacja
placówek oświatowych
12.
Zagospodarowanie terenu
pomiędzy Gimnazjum, SP
Goleszów i UG
Lata
Środki
własne
gminy
2007-2008
2007
2008
2008-2009
2008
2009
2007-2008
2007
2008
2007
2007
2007-2008
2007
2008
2007-2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007-2008
2007
2008
2007-2009
2007
2008
2009
2009-2013
2006-0918 2010
2012
2013
2010-2013
2010
2011
2012
2013
2009-2011
2009
2010
2011
2007-2008
2007
2008
275 000
150 000
125 000
225 000
75 000
150 000
359 000
165 000
194 000
350 000
350 000
796 530
27 243
769 287
2 051 000
196 000
315 000
315 000
315 000
210 000
350 000
350 000
37 500
25 000
12 500
210 000
60 000
50 000
100 000
760 000
200 000
120 000
200 000
240 000
1 327 500
210 000
427 500
300 000
390 000
180 000
70 000
70 000
40 000
67 500
30 000
37 500
- 56 -
Środki
unijne
Budżet
państwa
Inne
Ogółem
825 000
450 000
375 000
675 000
225 000
450 000
1 438 000
660 000
778 000
1 100 000
600 000
500 000
900 000
300 000
600 000
1 797 000
825 000
972 000
2 112 000
2 112 000
2 657 300
85 000
2 572 300
2 930 000
280 000
450 000
450 000
450 000
300 000
500 000
500 000
150 000
100 000
50 000
420 000
120 000
100 000
200 000
1 900 000
500 000
300 000
500 000
600 000
8 850 000
1 400 000
2 850 000
2 000 000
2 600 000
600 000
200 000
200 000
200 000
450 000
200 000
250 000
1 762 000
1 762 000
1 860 770
57 757
1 803 013
879 000
84 000
135 000
135 000
135 000
90 000
150 000
150 000
112 500
75 000
37 500
210 000
60 000
50 000
100 000
1 140 000
300 000
180 000
300 000
360 000
6 637 500
1 050 000
2 137 500
1 500 000
1 950 000
337 500
150 000
187 500
885 000
140 000
285 000
200 000
260 000
220 000
130 000
90 000
45 000
20 000
25 000
200 000
40 000
160 000
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
13.
Kanalizacja Cisownica
14.
Kisielów oknem na Beskidy
15.
Rozbudowa i modernizacja
świetlicy w Lesznej Górnej
16.
Budowa kompleksu
rekreac.-sport.-przyrod. w
Dzięgielowie
Modernizacja terenów
rekreac.-sport. w Goleszowie
17.
18.
Nowe punkty świetlne
(według harmonogramu)
19.
Budowa nowych i moderniz.
starych chodników
Most na rzece Bładnica w
Godziszowie
Kanalizacja Dzięgielów,
Bażanowice
20.
21.
22.
Budowa mostu i drogi do
Wendołów w Cisownicy
RAZEM
2009-2012
2009
2010
2011
2012
2007
2007
2008-2009
2008
2009
2009-2010
2009
2010
2010-2011
2010
2011
2007-2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2009
2010
2010
2012-2013
2012
2013
2010
2010
900 000
225 000
225 000
225 000
225 000
230 000
230 000
87 500
37 500
50 000
135 000
35 000
100 000
125 000
75 000
50 000
350 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
280 000
280 000
100 000
100 000
450 000
150 000
300 000
200 000
200 000
4 500 000
1 125 000
1 125 000
1 125 000
1 125 000
450 000
450 000
262 500
112 500
150 000
405 000
105 000
300 000
375 000
225 000
150 000
9 496 530
19 792 770
- 57 -
600 000
150 000
150 000
150 000
150 000
300 000
300 000
6 000 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
680 000
680 000
350 000
150 000
200 000
540 000
140 000
400 000
500 000
300 000
200 000
350 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
1 120 000
1 120 000
100 000
100 000
3 000 000
1 000 000
2 000 000
500 000
500 000
5 388 000
37 006 300
840 000
840 000
2 250 000
750 000
1 500 000
300 000
100 000
200 000
2 329 000
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
VIII. SYSTEM WDRAŻANIA
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem określającym cele i programy oraz źródła
finansowania procesu ich realizacji na okres do 2013 roku.
Proces jego wdrażania jest przedsięwzięciem złożonym, wymagającym dobrego
przygotowania merytorycznego oraz podejmowania działań na rzecz wymiany informacji ze
społecznością lokalną.
Wdrażaniu planu towarzyszyć będzie jego ewaluacja, polegająca na pozyskiwaniu
obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.
Wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego podlegać będzie monitorowaniu, ocenie i
upowszechnianiu.
Gmina korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych jest zobowiązana
do przestrzegania zasad i procedur obowiązujących w Unii Europejskiej – określonych
Rozporządzeniem z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 1260/1999.
Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg
źródeł ich pochodzenia.
Plan Rozwoju Lokalnego będzie wdrażany przez Wójta Gminy Goleszów –
podległych mu pracowników odpowiednich referatów i jednostek organizacyjnych
występujących o środki finansowe, opracowujących właściwe projekty i wnioski.
- 58 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
IX.
SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ
System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego
System monitorowania realizacji planu rozwoju lokalnego jest procesem, mającym na celu
ukazanie i analizowanie stanu zawansowania wdrażanych projektów i ich zgodności z
postawionymi założeniami.
Istotą procesu monitorowania Planu jest wyciąganie wniosków służących późniejszej ocenie
jego wdrażania, w oparciu o informacje wypływające z realizacji poszczególnych zadań , a
także modyfikowanie dalszych działań celem uzyskania maksymalnych wskaźników
efektywności.
Istotne znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu działań, w ramach Planu Rozwoju
Lokalnego, posiadać będzie Rada Gminy Goleszów oraz Wójt Gminy Goleszów. Główną ich
rolą będzie monitorowanie przebiegu zadań zawartych w Planie, celem ewentualnej
interwencji – w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z ich
realizacji.
Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego
Skuteczność Planu poddawana będzie bieżącej ocenie – w oparciu o zawarte w punkcie VI
wskaźniki monitorowania. Na ich podstawie opracowywane będą stosowne raporty i
sprawozdania, służące ocenie Planu Rozwoju Lokalnego – sporządzane przez pracowników
odpowiednich referatów lub jednostek organizacyjnych.
Przewiduje się aktualizacje Planu w cyklu rocznym, każdorazowo przy przedstawianiu Radzie
Gminy sprawozdania z wykonania budżetu. Aktualizacja założeń Planu Rozwoju Lokalnego
odbywać się będzie w oparciu o szeroką konsultację społeczną.
Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego
Przedmiotem działań zapewniających szeroka komunikację społeczną będzie:
 zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy
wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie
gminy;
 zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i
realizowanie planu rozwoju lokalnego w zakresie działań informacyjnych i
promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia;
 inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym.
W celu wypełnienia zadań związanych z procesem komunikacji społecznej Gmina podejmie
działania w postaci:
 wywieszenia na tablicach ogłoszeń;
 publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Goleszów;
 współpracy z mediami – publikacje w informatorze „Panorama Goleszowska”.
- 59 -
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013
- 60 -
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards