Wzór umowy - Sąd Rejonowy w Łowiczu

advertisement
Wzór umowy
UMOWA Nr .............
zawarta w Łowiczu, w dniu .......................... pomiędzy:
Sądem Rejonowym w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 1/3 5, NIP: 834-13-00-262,
REGON: 000323252, reprezentowanym przez:
Pawła Mironowicz – Dyrektora Sądu Okręgowego w Łodzi.
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
.................................................................................................
reprezentowanym przez:
……………………….............................................................
………………………………………………………………..
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
1.
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy: kompleksowej
usługi utrzymania czystości, tj. sprzątania powierzchni wewnętrznych i mycia okien,
w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu.
2. Zakres kompleksowej usługi utrzymania czystości w obiektach wymienionych w pkt 1
ppkt 1 obejmuje:
1) w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu przy ul. Kaliskiej1/3:
a) sprzątanie codzienne oraz sprzątanie w miarę potrzeb (zgodnie z wykazem
czynności): pomieszczeń biurowych, sal rozpraw, pomieszczeń aresztu, toalet o
łącznej powierzchni 1.804,3 m2,
b) zaopatrzenie toalet w mydło w płynie, ręczniki papierowe i papier toaletowy,
c) codzienne czyszczenie akumulatorową maszyną myjącą podłóg korytarzy i klatek
schodowych o powierzchni 947,1 m2,
d) sprzątanie zgodnie z częstotliwością wskazaną w wykazie czynności pomieszczeń
archiwów i magazynów oraz pomieszczeń socjalnych i technicznych o łącznej
powierzchni 676,8 m²,
e) zapewnienie stałego dyżuru 1 pracownika w godzinach pracy Sądu, tj. w dni
robocze w godzinach od 8.30 do 14.30 (serwis dzienny).
g) mycie okien i drzwi oszklonych 2 razy w roku (2 razy w okresie obowiązywania
umowy),
h) pranie wykładziny dywanowej o łącznej powierzchni 1 087,9 m2,
i) wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy, muszą być zatrudnione przez
Zleceniobiorcę w oparciu o umowę o pracę. Zleceniobiorca jest zobowiązany
wykazać Zleceniodawcy realizację wymogu takiej formy zatrudnienia.
2
Szczegółowy zakres usługi (wykaz pomieszczeń, zestawienie powierzchni pomieszczeń
oraz powierzchni okien i drzwi oszklonych, zakres czynności i częstotliwość ich
wykonywania) określone zostały w „Zakresie usługi” stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy.
§2
1. Zleceniobiorca świadczy usługi opisane w niniejszym zakresie usług przy użyciu własnych
urządzeń, narzędzi i materiałów.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić: profesjonalne preparaty przeznaczone do
sprzątania, konserwacji i nabłyszczania wszystkich rodzajów sprzątanych powierzchni,
środki dezynfekcyjne i zapachowe, worki na odpady (do koszy znajdujących się
w pokojach i sanitariatach oraz do niszczarek dokumentów, a także worki duże
przeznaczone do wynoszenia odpadów do pojemników stojących na zewnątrz budynków),
w ilościach niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego wykonywania usług
porządkowych.
Wszystkie środki muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać wymagane atesty
i pozwolenia, które Zleceniobiorca ma obowiązek przedstawić Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zaopatrywania sanitariatów w środki higieny, tj.
papier toaletowy, mydło w płynie oraz ręczniki papierowe, odpowiednie do
podajników/pojemników firmy Merida.
Środki higieny stosowane w w/w obiektach muszą spełniać następujące wymagania
jakościowe:
- papier toaletowy – biały (białość 75%), gofrowany, papier makulaturowy, perforowany
co 24 cm, 2 warstwy, śr. 19cm/dł. 140 m
- ręczniki papierowe – składane w Z, papier makulaturowy, białe, gofrowane, miękkie,
grube, 2 warstwy, 25x23 cm
4. Okresowe czyszczenie (pranie) wykładzin dywanowych i tapicerki meblowej winno
odbywać się z zastosowaniem odpowiednich środków oraz urządzenia czyszczącego
i urządzenia do odsysania brudnej wody. Usuwanie pojedynczych plam brudu
pojawiających się na wykładzinie w trakcie trwania umowy następować będzie na każde
zgłoszenie Zleceniodawcy, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
§3
1. Zleceniodawca zapewnia Zleceniobiorcy dostęp do energii elektrycznej i wody w sposób
umożliwiający prawidłowe i bezpieczne świadczenie usług.
2. Zleceniodawca zapewnia Zleceniobiorcy dostęp do pomieszczeń przeznaczonych na
składowanie materiałów, narzędzi i urządzeń i nie ponosi odpowiedzialności za
składowane materiały, narzędzia i urządzenia.
§4
1. Wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią
tajemnicę służbową Zleceniodawcy w rozumieniu ustawy o ochronie informacji
niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228
z późn. Zm.). Zleceniobiorca oraz osoby świadczące pracę na jego rzecz zobowiązani są do
zachowania w tajemnicy w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej
i karnej.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, również po zakończeniu
realizacji umowy, w szczególności informacje i zbiory danych, do których miał dostęp
w trakcie świadczenia umowy, a także do niegromadzenia, nieprzetwarzania,
3
nieprzechowywania tych danych i informacji w zakresie wykraczającym poza czynności
niezbędne z realizacją niniejszej umowy oraz nieudostępniania uzyskanych informacji
i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. Za „informacje"
w rozumieniu niniejszej umowy uważa się wszelkie zagadnienia, w szczególności
techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek sposób związane z działaniami
którejkolwiek ze stron lub mające na nie wpływ, w tym dane we wszelkiej postaci oraz
szczegóły dotyczące systemów informatycznych, ich bezpieczeństwa oraz konfiguracji,
w tym haseł, bez względu na sposób i formę, w jakiej strona lub strony weszły
w posiadanie informacji.
3. Strony, ich pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy mają prawo
do korzystania i wykorzystywania informacji wyłącznie w celach określonych w umowie.
W żadnych okolicznościach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie
mają prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celów,
w szczególności komercyjnych.
4. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie wyżej
określonych zasad poufności przez swoich pracowników, współpracowników,
przedstawicieli lub podwykonawców. W przypadku ujawnienia, przekazania,
wykorzystania, a także zbycia lub oferowania zbycia informacji niezgodnie
z postanowieniami
umowy
Zleceniobiorca
ponosi
pełną
odpowiedzialność
odszkodowawczą.
5. Zleceniobiorca będzie przetwarzał uzyskane dane osobowe wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.). Naruszenie
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z przyczyn
leżących po stronie Zleceniobiorcy w następstwie którego Zleceniodawca zostanie
obciążony grzywną lub zobowiązany do wypłaty odszkodowania spowoduje, że
Zleceniobiorca zobowiązuje się do naprawienia całej wynikłej w ten sposób szkody i
poniesionych z tego tytułu strat przez Zleceniodawcy lub osoby trzecie.
§5
Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy – od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
§6
1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za świadczenie usług będących przedmiotem umowy
wynosi :
1) cena ryczałtu miesięcznego za usługę utrzymania czystości w budynku Sądu
Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3, świadczoną w zakresie określonym w § 1 pkt
2 ppkt od 1a do 1f (bez mycia okien i drzwi oszklonych) – wynosi .............................
zł. brutto (słownie:……………………………………………… .), w tym: wartość
netto …………… zł. (słownie: ………………………………………) oraz podatek
VAT wg stawki …..% w kwocie …………….. zł.
2) cena za jednorazowe mycie okien i drzwi oszklonych w budynku Sądu Rejonowego
w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 1/3 – zgodnie z § 1 pkt 2 ppkt 1g – wynosi
......................................... zł. brutto (słownie:……………………………….……
..........................................................), w tym: wartość netto …………… zł. (słownie:
………………………………………) oraz podatek VAT wg stawki …..% w kwocie
…………….. zł.
4
2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 ppkt 1 płatne będzie miesięcznie, na podstawie faktur
wystawianych przez Zleceniobiorcę w terminie do piątego dnia miesiąca następującego po
miesiącu świadczenia usług. Wynagrodzenie określone w pkt 1 ppkt 2 płatne będzie
każdorazowo po zakończeniu czynności mycia okien i drzwi oszklonych (osobno
w okresie wiosennym i osobno w okresie jesiennym), na podstawie faktury wystawionej
w terminie 14 dni od daty podpisania przez strony protokołu wykonania usługi, o którym
mowa w pkt II.3. Zakresu usługi stanowiącego zał. nr 1 do umowy. Wymieniony wyżej
protokół stanowić będzie podstawę wystwienia faktury. Konsekwencją braku protokołu
będzie odmowa przyjęcia faktury i dokonania płatności.
3. Ceny określone w pkt 1 nie podlegają zmianie ani waloryzacji w okresie obowiązywania
umowy, z zastrzeżeniem § 19 pkt 4.
§7
1. Zapłata należności będzie dokonywana w formie przelewu na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez
Zleceniobiorcę.
2. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zleceniodawcy.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Zleceniobiorcy przysługuje prawo
naliczenia Zleceniodawcy odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§8
1. Zleceniobiorca zatrudni do wykonania prac porządkowych, o których mowa w § 1 taką
liczbę pracowników, która zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w szczegółowym Zakresie usługi stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, będącym integralną częścią umowy.
2. Zleceniodawca zatrudni osoby skierowane do realizacji zamówienia w oparciu o umowę
o pracę.
3. Zleceniobiorca będzie wykonywał prace porządkowe w dniach i godzinach określonych
szczegółowo w Zakresie usług stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§9
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia Zleceniodawcy w terminie:
a) do dnia 31 grudnia 2016 r. – wykazów osób zatrudnionych do wykonywania umowy
ze wskazaniem imion, nazwisk i zakresów obowiązków (z numerami przydzielonych
im do sprzątania pomieszczeń) oraz oświadczeń w/w osób o niekaralności,
b) do dnia 15 stycznia 2017 r. – aktualnych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralności tych osób.
2. Zleceniobiorca będzie zatrudniać do realizacji zamówienia wyłącznie osoby wymienione
w wykazach, o których mowa w pkt 1 ppkt a.
3. Każdorazowa zmiana pracowników Zleceniobiorcy wymaga pisemnego powiadomienia
Zleceniodawcy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku konieczności
nagłej zmiany pracowników, Zleceniobiorca powiadamia o tym Zleceniodawcę
telefonicznie.
4. W przypadku zatrudnienia przy utrzymaniu czystości osób innych, niż wymienione
w wykazach, o których mowa w pkt 1 ppkt a, Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć
przed ich przystąpieniem do pracy aktualne zaświadczenia z KRK o niekaralności tych
osób, a w sytuacjach nagłych – pisemne oświadczenia tych osób o niekaralności oraz
dostarczyć Zleceniodawcy uaktualniony wykaz pracowników.
5
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonywania zmian personalnych na wniosek
Zleceniodawcy, po uprzedniej konsultacji.
§ 10
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
należytej staranności określonej art. 355 §2 Kodeksu cywilnego, przy zastosowaniu
profesjonalnych środków czystości przeznaczonych do mycia, pielęgnacji
i nabłyszczania wszystkich rodzajów sprzątanych powierzchni (drewnianych,
plastikowych, marmurowych i kamiennych, parkietów, PCV, ceramicznych) – zgodnie
z wymaganiami określonymi w Zakresie usługi stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do uwzględniania uwag zgłaszanych w powyższym
zakresie przez upoważnionych do nadzoru przedstawicieli Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia – na każde żądanie Zleceniodawcy –
wykazu środków czystości stosowanych do wykonania umowy wraz z atestami
określającymi ich przeznaczenie oraz do umożliwienia Zleceniodawcy weryfikacji
informacji zawartych w w/w dokumentach ze stanem faktycznym.
§ 11
1. Zleceniodawca powołuje do nadzorowania wykonania umowy i bieżących kontaktów
z Zleceniobiorcą
panią
Justynę
Kowalską;
tel.
46
8304317;
email:
[email protected] .
2. Zleceniobiorca powołuje do nadzorowania wykonania umowy i bieżących kontaktów z
Zleceniodawcą
panią/pana
.......................................;
tel.
.....................;
email:...................... .
§ 12
1. Zleceniodawca będzie sprawował stałą kontrolę jakości pracy Zleceniobiorcy.
2. Ponadto powołana zostanie Komisja do oceny jakości wykonywanych prac porządkowych
i przestrzegania przez pracowników Zleceniobiorcy dyscypliny pracy, złożona z 2
przedstawicieli Zleceniodawcy i 1 przedstawiciela Zleceniobiorcy.
Do zadań Komisji należeć będzie w szczególności:
1) przeprowadzanie okresowych, niezapowiedzianych kontroli stanu czystości
w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę,
2) dokonywanie kontroli w celu sprawdzenia zasadności skarg wnoszonych przez
użytkowników pomieszczeń sprzątanych przez pracowników Zleceniobiorcy.
Z wykonanych czynności Komisja każdorazowo sporządzi protokół.
Jeżeli przedstawiciel Zleceniobiorcy powołany w skład Komisji nie zgłosi się we
wskazanym przez Zleceniodawcę miejscu w czasie 2 godzin od momentu
poinformowania o zamiarze przeprowadzenia kontroli, zostanie ona przeprowadzona bez
jego udziału, a Zleceniobiorca nie może wnosić żadnych zastrzeżeń do treści
sporządzonego protokołu.
§ 13
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających
z umowy Zleceniodawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych.
2. Trzykrotne stwierdzenie przez Komisję uchybień w okresie jednego miesiąca
kalendarzowego skutkuje karą umowną w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia
brutto Zleceniobiorcy. Każde kolejne uchybienie stwierdzone w tym samym miesiącu
6
spowoduje zastosowanie kary umownej w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia
brutto.
3. Zleceniodawcy przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Zleceniobiorcy
wynagrodzenia za dany miesiąc. O dokonanym potrąceniu Zleceniodawca zobowiązany
jest powiadomić Zleceniobiorcę na piśmie.
4. Katalog uchybień skutkujących zastosowaniem kar umownych stanowi załącznik nr 3 do
umowy. /Katalog uchybień zostanie uzgodniony z wybranym Zleceniobiorcą przed
terminem podpisania umowy/
5. Żądanie zapłaty kary umownej nie pozbawia Zleceniodawcy prawa dochodzenia
odszkodowań przewyższających kary umowne oraz prawa do odstąpienia od umowy.
§ 14
1. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym w następujących przypadkach:
a) trzykrotnego naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 pkt 2 w okresie trzech kolejnych
miesięcy,
a) wykorzystywania mienia Zleceniodawcy bez jego zgody lub niezgodnie
z przeznaczeniem,
b) zaprzestania świadczenia przez Zleceniobiorcę usług.
2. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy w okolicznościach
wymienionych powyżej Zleceniodawca wyznaczy termin, do którego Zleceniobiorca ma
obowiązek realizować przedmiot zamówienia.
§ 15
Zleceniobiorca zobowiązany jest do dbałości o sprzątane pomieszczenia i znajdujące się
w nich wyposażenie.
§ 16
Zleceniobiorca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe
wyrządzone Zleceniobiorcy oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy, również w przypadku, gdy szkoda była wynikiem działania osób, którymi posługuje
się przy realizacji niniejszej umowy.
§ 17
1. Zleceniobiorca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z polisą
……………………………..……………………… seria ……. Nr …………………… .
2. W przypadku wygaśnięcia polisy przed zakończeniem realizacji zamówienia,
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłużenia okresu ubezpieczenia na cały okres
obowiązywania niniejszej umowy i przedłożenia Zleceniodawcy polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia.
§ 18
Za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. przy świadczeniu usług, odpowiedzialność ponosi
Zleceniobiorca.
§ 19
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
2. Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zleceniodawcy.
7
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1 i 2 jest nieważna.
4. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT),
Zleceniodawca dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawki VAT stanowiącej
składnik wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, określonego w § 6 pkt 1.
§ 20
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 21
Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy rozpatrywać
będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy.
§ 22
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 23
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Załączniki:
nr 1 – Zakres usługi
nr 2 – Wykaz osób zatrudnionych do realizacji zamówienia (wraz z zaświadczeniami
z KRK)
nr 3 – Katalog uchybień skutkujących zastosowaniem kar umownych
nr 4 - Oferta Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca:
Zleceniodawca:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards