Program

advertisement
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
KATEDRA OGRODNICTWA
Sylabus praktyki 4 tygodniowej dla kierunku Ogrodnictwo
Kod przedmiotu
ROS0073
Rok semester (zimowy, letni)
Rok 1 semestr 2
Praktyka
Nazwa przedmiotu
Kierunek
Ogrodnictwo
Typ studiów
Studia stacjonarne I stopnia
Rodzaj przedmiotu
Obligatoryjny
Semestr studiów
2 semestr
Punkty ECTS
2
Formy kształcenia wykłady/ćwiczenia
praktyczne wykonywanie zaleconych zadań, seminaria
Prowadzący/osoba odpowiedzialna
Prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska
Język
polski
Efekty kształcenia
Wiedza student nabywa elementarną wiedzę na temat
technologii uprawy roślin ogrodniczych w gospodarstwie
gdzie odbywa praktykę, uczy się zasad organizacji pracy
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
tel/fax (071) 320 17 32,• e-mail: katedra.ogrodnictwa @up.wroc.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
KATEDRA OGRODNICTWA
O1W14, O1W15
Umiejętności: student posiada elementarne umiejętności
dotyczące podstawowych zabiegów wykonywanych
podczas uprawy roślin ogrodniczych w warunkach
polowych i pod osłonami, oraz w sadach; zaznajamia się z
funkcjonowaniem maszyn i urządzeń służących do tej
produkcji.O1U13,O1U14,
Kompetencje społeczne: ma świadomość ważności
dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych
technologii w ogrodnictwie O1K01, potrafi pracować w
zespole jako bezpośredni wykonawca części powierzonego
zadania O1K013
Wymagania wstępne
brak
Treści kształcenia
Produkcja rozsady warzyw, roślin zielarskich i ozdobnych,
szkółkarstwo, elementy produkcji roślin ogrodniczych:
siew, sadzenie, zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne,
zbiór.
Literatura
Regulamin praktyk,
Metody oceny
na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w
praktyce oraz znajomości zagadnień związanych z
wykonywaną pracą
Uwagi
brak
Program praktyki 4-tygodniowej dla studentów I roku Wydziału Rolniczego
kierunku Ogrodnictwo
Warzywnictwo i rośliny ozdobne
I Produkcja roślin pod osłonami
1. Zapoznanie się z budową szklarni i tuneli foliowych oraz ich wyposażeniem np.
-urządzeniami i sposobami nawadniania roślin
-urządzeniami do ogrzewania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
tel/fax (071) 320 17 32,• e-mail: katedra.ogrodnictwa @up.wroc.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
KATEDRA OGRODNICTWA
2.Rodzaje podłoży stosowanych w produkcji warzyw i kwiatów pod osłonami
-sposoby przygotowywania niektórych podłoży organicznych
3.Nawożenie roślin
-sposoby nawożenia-zapoznanie się z tradycyjnymi i nowoczesnymi sposobami nawożenia
-rozpoznawanie różnych rodzajów nawozów mineralnych
-zapoznanie się ze sposobami oceny stanu odżywienia roślin (obserwacja roślin, pobieranie próbek
roślinnych i glebowych- przygotowanie ich do analiz chemicznych)
4.Metody uprawy roślin pod osłonami
-sposoby produkcji rozsady
-technika uprawy poszczególnych gatunków roślin
-zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin
-zbiór (technika, sortowanie, pakowanie)
5.Ochrona roślin
-rozpoznawanie najczęściej występujących chorób i szkodników
-sposoby stosowania środków ochrony (zaprawianie nasion, odkażanie szklarni, stosowanie środków
chemicznych w czasie wegetacji roślin)
-walka biologiczna ze szkodnikami
-zasady BHP obowiązujące przy wykonywaniu zabiegów związanych z chemiczną ochroną roślin
II Produkcja polowa
1.Zapoznanie się z warunkami glebowymi w gospodarstwie (rodzaj gleb, zawartość składników
mineralnych, zakwaszenie, właściwości fizyczne)
-
sposoby pobierania próbek glebowych i przygotowanie ich do analiz chemicznych
2. Organizacja prac związanych z wykonaniem podstawowych prac polowych (orka, siew, sadzenie,
bronowanie, kultywatorowanie itp.)
- maszyny i narzędzia
- przygotowanie maszyn do pracy (np. ustawienie siewnika)
- przygotowanie stanowiska do sadzenia i siewu warzyw i roślin ozdobnych
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
tel/fax (071) 320 17 32,• e-mail: katedra.ogrodnictwa @up.wroc.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
KATEDRA OGRODNICTWA
3. Nawożenie roślin
- organizacja pracy
- sposoby nawożenia
- rodzaje nawozów
- terminy nawożenia, określenie przedwegetacyjnej i pogłównej dawki nawozu
4. Ochrona roślin
- środki chemiczne służące do ochrony przed chorobami i szkodnikami
- sposób ich stosowania (zaprawianie, podlewanie, opryskiwanie)
- sprzęt
- określenie stopnia zagrożenia spowodowanego przez patogeny i terminu wykonania zabiegu
ochrony
5. Herbicydy
- rozpoznawanie gatunków chwastów występujących w gospodarstwie
- metody zwalczania chwastów (chemiczne i nie chemiczne)
- zapoznanie się z Programem Ochrony Roślin i umiejętność posługiwania się nim
6. Sposoby nawadniania roślin (urządzenia do nawadniania, termin nawadniania i dawki wody)
7. Zbiory
- technika zbioru
- sortowanie
- pakowanie
Sadownictwo
1. Ochrona przed chorobami i szkodnikami
-
zasady integrowanej ochrony sadów
obsługa instalacji do wyznaczania okresów krytycznych przy zwalczaniu parcha jabłoni
technika przeprowadzania lustracji sadu na obecność szkodników
ustalanie terminu zwalczania szkodników na podstawie obserwacji intensywności odłowu
osobników w pułapkach feromonowych
2. Prace szkółkarskie
-
technologia produkcji drzewka owocowego ze szczególnym uwzględnieniem zabiegu
okulizacji
zabiegi agrotechniczne wykonywane w szkółce drzew owocowych w zależności od wieku
materiału szkółkarskiego
produkcja podkładek wegetatywnych
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
tel/fax (071) 320 17 32,• e-mail: katedra.ogrodnictwa @up.wroc.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
KATEDRA OGRODNICTWA
3. Organizacja pracy przy zbiorze owoców
-
technika zbioru i transportu owoców
przygotowanie owoców do sprzedaży
4. Cięcie i formowanie drzew owocowych
-
zasady i technika cięcia letniego drzew ziarnkowych
cięcie drzew pestkowych po zbiorach owoców
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
tel/fax (071) 320 17 32,• e-mail: katedra.ogrodnictwa @up.wroc.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
KATEDRA OGRODNICTWA
Sylabus praktyki semestralnej dla kierunku Ogrodnictwo
Kod przedmiotu
ROS0074
Rok semester (zimowy, letni)
Rok III semester 6
Nazwa przedmiotu
Praktyka semestralna
Kierunek
Ogrodnictwo
Typ studiów
Studia stacjonarne I stopnia
Rodzaj przedmiotu
Obligatoryjny
Semestr studiów
6
Punkty ECTS
20
Formy kształcenia wykłady/ćwiczenia
praktyczne wykonywanie zaleconych zadań, seminaria
Prowadzący/osoba odpowiedzialna
Prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska
Język
polski
Efekty kształcenia
Wiedza posiada szczegółową wiedzę z zakresu
technologii produkcji ogrodniczej: sadownictwa,
warzywnictwa, roślin leczniczych, roślin ozdobnych,
szkółkarstwa O1W14
Umiejętności: student posiada podstawowe
umiejętności dotyczące zabiegów wykonywanych
podczas uprawy roślin ogrodniczych w warunkach
polowych i pod osłonami, oraz w sadach; zaznajamia się
z funkcjonowaniem maszyn i urządzeń służących do tej
produkcji, potrafi zademonstrować i ocenić
prawidłowość wykonywanych zabiegów, ma umiejętność
określania konieczności wykonania zabiegów ochrony
roślin w uprawach ogrodniczych oraz doboru środków i
metod ich prowadzenia ma umiejętność wyboru oraz
zaplanowania technologii stosowanych w ogrodnictwie
w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych
posiada umiejętność określania wymagań
jakościowych dla owoców, roślin warzywnych i
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
tel/fax (071) 320 17 32,• e-mail: katedra.ogrodnictwa @up.wroc.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
KATEDRA OGRODNICTWA
leczniczych O1U04, O1U06,O1U13,O1U14,
Kompetencje społeczne: ma świadomość ważności
dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych
technologii w ogrodnictwie O1K01, Potrafi pracować w
zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za
końcowy wynik oraz jako wykonawca części
powierzonego zadaniaO1K05
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza i umiejętności uzyskane na praktyce
4 tygodniowej
Treści kształcenia
Uprawa warzyw, roślin zielarskich i ozdobnych,
szkółkarstwo: produkcja rozsady, siew, sadzenie, zabiegi
agrotechniczne i pielęgnacyjne, zbiór. Produkcja
sadownicza: szkółkarstwo, zakładanie sadu, zabiegi
agrotechniczne i pielęgnacyjne, zbiór.
Literatura
Regulamin praktyki, literatura popularno-naukowa z
zakresu tematyki praktyki
Metody oceny
na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w
praktyce oraz znajomości zagadnień związanych z
wykonywaną pracą
Uwagi
brak
Program praktyki 6-miesięcznej dla studentów III roku Wydziału Rolniczego
kierunku Ogrodnictwo
WARZYWNICTWO
I Produkcja warzyw pod osłonami
A. 1. Zapoznanie się z różnymi typami szklarni, tuneli foliowych
2. Ogólna budowa szklarni i tuneli foliowych oraz ich wyposażenie
- urządzenia i sposoby nawadniania roślin
- urządzenia do regulacji temperatury i natężenia światła
- urządzenia do ogrzewania (rodzaje, budowa)
B. 1. Rodzaje podłoży stosowanych w produkcji warzyw
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
tel/fax (071) 320 17 32,• e-mail: katedra.ogrodnictwa @up.wroc.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
KATEDRA OGRODNICTWA
2. Sposób przygotowania niektórych podłoży organicznych
C. Nawożenie roślin
1. Sposoby nawożenia – zapoznanie się z tradycyjnymi i nowoczesnymi sposobami
nawożenia
2. Rozpoznawanie różnych rodzajów nawozów mineralnych
3. Obserwacja i ocena stanu odżywienia roślin
- pobieranie próbek podłoża i przygotowanie ich do analiz chemicznych
- pobieranie próbek roślinnych i przygotowanie ich do analiz chemicznych
D. 1. Zapoznanie się ze sposobami produkcji rozsady warzyw przeznaczonych do uprawy pod
osłonami
2. Metody uprawy roślin pod osłonami
3. Technika uprawy poszczególnych gatunków roślin (karty technologiczne)
4. Plony i zbiory warzyw
- technika zbioru
- sortowanie
- pakowanie
E. Ochrona roślin
1.Rozpoznawanie najczęściej występujących chorób i szkodników warzyw
2. Rodzaje chemicznych środków ochrony
3. Technika stosowania środków ochrony i aparatura
- zabiegi profilaktyczne (odkażanie szklarni i podłoża, zaprawianie nasion)
- pozostałe zabiegi
4. Biologiczna metoda ochrony warzyw
5. Zasady BHP obowiązujące przy wykonywaniu zabiegów związanych z ochroną chemiczną
roślin
II Polowa produkcja warzyw
A. 1. Ustalenie rodzaju gleb występujących w gospodarstwie
2. Zawartość składników pokarmowych, pH, właściwości fizyczne gleby3. Sposoby pobierania
próbek glebowych i przygotowanie ich do analiz chemicznych
Prace polowe
1.Organizacja prac związanych z orką
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
tel/fax (071) 320 17 32,• e-mail: katedra.ogrodnictwa @up.wroc.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
KATEDRA OGRODNICTWA
2. Siewy – organizacja pracy (zapotrzebowanie na sprzęt, nasiona, pracowników)
- przygotowanie siewnika
- rodzaje siewników
3. Sadzenie warzyw
organizacja pracy
- rodzaje sadzarek
4. Bronowanie, kultywatorowanie, inne uprawki (organizacja, czas pracy, urządzenia)
B. Nawożenie roślin (przedsiewne, pogłówne)
1. organizacja pracy
2. sposoby nawożenia
3. rodzaje nawozów stosowanych w produkcji warzyw (rozpoznawanie)
4. określenie dawek nawozów
5. pobieranie części wskaźnikowych roślin
C. Ochrona roślin
1.Środki chemiczne służące do ochrony przed chorobami i szkodnikami
- sposoby stosowania (rodzaje zabiegów)
- sprzęt
- określenie czasu zastosowania zabiegów chemicznych (stopień zagrożenia)
2. Zwalczanie chwastów
- określenie terminu zastosowania herbicydów
- inne sposoby zwalczania chwastów (agrotechniczne, biologiczne, fizyczne)
- gatunki chwastów występujące w gospodarstwie
- umiejętność posługiwania się Programem Ochrony Roślin
D. Nawadnianie roślin
- urządzenia do nawadniania
- ustalenie optymalnego terminu nawadniania
- dawki wody
E. Urządzenia melioracyjne w gospodarstwie
F. Plony i zbiory
- technika zbioru (narzędzia, maszyny, organizacja pracy)
- sortowanie
- pakowanie
-
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
tel/fax (071) 320 17 32,• e-mail: katedra.ogrodnictwa @up.wroc.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
KATEDRA OGRODNICTWA
SADOWNICTWO
1. Organizacja i struktura zatrudnienia w gospodarstwie sadowniczym
2. Wpływ warunków siedliskowych na możliwość uprawy roślin sadowniczych
-
dobór gatunków i odmian do konkretnych warunków klimatycznych i topograficznych
zależność między warunkami glebowymi a możliwością uprawy roślin sadowniczych
3. Ocena przydatności terenu pod sad lub plantację jagodową
4. Planowanie i zakładanie sadu
przygotowanie gleby
dobór gęstości i systemu sadzenia oraz rozmieszczenie odmian w kwaterze z
uwzględnieniem stosunków zapylenia
- technika wyznaczania kwater i miejsc pod drzewa
- organizacja pracy przy zakładaniu nowej kwatery
- technika wykonania konstrukcji wspierających drzewa
5. Technika i sposoby utrzymania gleby w sadzie
-
utrzymanie gleby w rzędach drzew (dobór herbicydów i terminu ich stosowania; możliwość
ograniczenia zużycia herbicydów)
-
utrzymanie gleby w międzyrzędziach (technika i sposoby zakładania pasów murawy w
młodym sadzie)
6. Planowanie i przeprowadzenie racjonalnego nawożenia roślin sadowniczych
-
technika pobierania próbek gleby i liści do analiz chemicznych
ustalanie dawek nawozów na podstawie lustracji sadu i wyników analiz chemicznych
nawożenie drzew w pierwszych latach po założeniu sadu
7. Cięcie i formowanie drzew
-
formowanie korony drzew po posadzeniu
cięcie różnych gatunków i odmian roślin sadowniczych po wejściu w okres owocowania
8. Ochrona przed chorobami i szkodnikami
-
zasady integrowanej ochrony sadów
obsługa instalacji do wyznaczania okresów krytycznych przy zwalczaniu parcha jabłoni
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
tel/fax (071) 320 17 32,• e-mail: katedra.ogrodnictwa @up.wroc.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
KATEDRA OGRODNICTWA
-
ustalenie terminu zwalczania szkodników na podstawie obserwacji intensywności odłowu
osobników w pułapkach feromonowych oraz lustracji sadu
organizacja i technika zabiegów ochrony roślin
9. Zasady regulowania owocowania drzew
-
chemiczne i ręczne przerzedzanie zawiązków
zapobieganie przedwczesnemu opadaniu jabłek
10. Organizacja pracy przy zbiorze owoców
-
sposoby ustalania terminu dojrzałości zbiorczej, wykonanie próby skrobiowej i określenie
jędrności miąższu
przygotowanie opakowań do zbioru owoców
technika zbioru i transportu owoców
przygotowanie owoców do sprzedaży
szkółkarstwo
1. Organizacja gospodarstwa szkółkarskiego
2. Prowadzenie sadu matecznego podkładek generatywnych
3. Technika zakładania i prowadzenia matecznika podkładek wegetatywnych
4. Technologia produkcji drzewka owocowego ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów
uszlachetniania podkładek przez szczepienie lub okulizację
5. Zasady kwalifikacji materiału szkółkarskiego
ROŚLINY OZDOBNE
A. Rozmnażanie roślin ozdobnych z nasion:
1. przygotowanie podłoża
2. techniki i miejsce wysiewu
3. pikowanie roślin jednorocznych i dwuletnich
4. pikowanie podkładek np. róż
5. pielęgnowanie siewek
6. produkcja rozsady
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
tel/fax (071) 320 17 32,• e-mail: katedra.ogrodnictwa @up.wroc.pl
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
KATEDRA OGRODNICTWA
B. Rozmnażanie wegetatywne:
1. prowadzenie matecznika, np. chryzantem, pelargonii
2. sporządzanie sadzonek
3. przygotowanie podłoża i sadzonkowanie
4. pielęgnowanie sadzonek
5. inne typy rozmnażania wegetatywnego – dzielenie roślin, oddzielanie odrośli i odrostów,
oddzielanie cebul i bulw przybyszowych
C. Sadzenie roślin rozmnażanych wegetatywnie i generatywnie w gruncie i pod osłonami:
1. przygotowanie miejsca i podłoża
2. sadzenie roślin jednorocznych i dwuletnich
3. sadzenie roślin trwałych, zimujących w pomieszczeniach
4. sadzenie podkładek róż
5. sadzenie i przesadzanie roślin doniczkowych
6. sadzenie roślin uprawianych na kwiat cięty pod osłonami
D. Pielęgnowanie roślin uprawianych w gruncie:
1. podlewanie i odchwaszczanie
2. nawożenie pogłówne
3. zabiegi specjalne: selekcja, uszczykiwanie, ogławianie, zakładanie konstrukcji
wspierających, odkrywanie i formowanie krzewów róż, usuwanie starych pędów bylin
E. Pielęgnowanie roślin uprawianych pod osłonami:
1. wietrzenie, podlewanie, cieniowanie i zaciemnianie
2. nawożenie pogłówne, doglebowe i dolistne
3. zabiegi specjalne: selekcja, uszczykiwanie, zakładanie konstrukcji wspierających,
usuwanie pędów płonnych, czyszczenie roślin, hartowanie
F. Uprawa roślin na podłożach inertnych.
G. Zasady uprawy i pielęgnacji roślin balkonowych.
H. Ochrona roślin ozdobnych przed chorobami i szkodnikami.
I.
Zbiór i przygotowanie kwiatów do sprzedaży.
J.
Wykopywanie, czyszczenie i sortowanie cebul kwiatowych.
K. Odmianoznawstwo roślin ozdobnych.
L. Zbiór i suszenie roślin ozdobnych jednorocznych, dwuletnich i bylin.
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław
tel/fax (071) 320 17 32,• e-mail: katedra.ogrodnictwa @up.wroc.pl
Download