Prognoza oddziaływania na środowisko Programu

advertisement
EKODIALOG Maciej Mikulski
ul. Za Siedmioma Górami 6
05-540 Zalesie Górne
tel.: 604 533 262, 691 256 366
e-mail: [email protected]
www.ekodialog.pl
Prognoza oddziaływania na środowisko
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liw
na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
2
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Warszawa, 2015 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liw
na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023
Zespół autorski:
mgr inż. Maciej Mikulski
inż. Agata Andrzejewska
mgr inż. Magdalena Piątek
mgr inż. Justyna Konarzewska
3
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
4
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Spis treści
1
Wstęp ........................................................................................................................................................... 7
2
Podstawa opracowania ................................................................................................................................. 7
3
Cel i zakres opracowania ............................................................................................................................. 7
4
Metodyka sporządzania prognozy ............................................................................................................... 7
5
Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
programu ochrony środowiska oraz częstotliwość jej przeprowadzenia ................................................................. 8
6
Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko ................................................. 12
7
Streszczenie w języku niespecjalistycznym ............................................................................................... 12
8
Skrócona charakterystyka obszaru gminy Liw .......................................................................................... 13
9
Aktualny stan środowiska przyrodniczego gminy Liw oraz potencjalne zmiany stanu środowiska
w przypadku wyboru wariantu zerowego (braku realizacji) ................................................................................. 16
9.1
Zasoby wodne ...................................................................................................................................... 16
Wody powierzchniowe ................................................................................................................................ 16
Wody podziemne ......................................................................................................................................... 19
9.2
Powietrze atmosferyczne ..................................................................................................................... 22
9.3
Gleby i powierzchnia ziemi ................................................................................................................. 37
9.4
Hałas .................................................................................................................................................... 48
9.5
Pole elektromagnetyczne ..................................................................................................................... 54
9.6
Walory przyrodnicze i krajobrazowe ................................................................................................... 58
Lasy i łowiectwo .......................................................................................................................................... 58
Formy ochrony przyrody ............................................................................................................................. 64
Monitoring przyrody.................................................................................................................................... 73
9.7
Infrastruktura techniczna ..................................................................................................................... 80
Gospodarka wodno-ściekowa ...................................................................................................................... 80
Gospodarka odpadami ................................................................................................................................. 86
Energetyka ................................................................................................................................................... 93
9.8
Edukacja ekologiczna .......................................................................................................................... 98
10
Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.......................... 101
11
Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody .................................................................................................. 102
Zasoby wodne ............................................................................................................................................ 102
Powietrze atmosferyczne ........................................................................................................................... 102
Powierzchnia ziemi ................................................................................................................................... 103
Hałas .......................................................................................................................................................... 103
Pole elektromagnetyczne ........................................................................................................................... 103
Walory przyrodnicze i krajobrazowe ......................................................................................................... 104
Gospodarka wodno-ściekowa .................................................................................................................... 104
Gospodarka odpadami ............................................................................................................................... 104
Energetyka ................................................................................................................................................. 105
12
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu ............................................................ 105
13
Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne na środowisko, a także na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru. ............................................................................................................................................................... 106
14
Identyfikacja i ocena potencjalnych oddziaływań na środowisko, zabytki i obszary Natura 2000 zadań
ujętych w projekcie Programu ............................................................................................................................ 108
15
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie, kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko ................................................................................................................................ 122
16
Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowany dokumencie wraz z uzasadnieniem
ich wybory .......................................................................................................................................................... 122
5
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
6
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
1
Wstęp
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska na szczeblu gminnym
powinna określad, analizowad i oceniad istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany
tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na
obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem a także przewidywane
znaczące oddziaływania, w szczególności na zdrowie ludzi, wodę i powietrze.
Prognoza przedstawia ponadto rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływao na środowisko. Biorąc pod uwagę cele
i geograficzny zasięg dokumentu, Prognoza przedstawia również rozwiązania alternatywne
do rozwiązao zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku
rozwiązao alternatywnych.
2
Podstawa opracowania
Podstawą prawną sporządzania Prognozy oddziaływania na środowisko są: art. 51 ust. 2 oraz
art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ze zm.)
3
Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest określenie rodzaju, stopnia oraz zasięgu przestrzennego zmian
środowiska, wywołanych przez zakres oraz tempo realizacji zadao i działao, sprecyzowanych
w treści Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liw na lata 2016 - 2019 z perspektywą do
roku 2023. Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ze zm.) i został uzgodniony pisemnie
z Paostwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym w Warszawie oraz z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.
4
Metodyka sporządzania prognozy
W Prognozie oddziaływania na środowisko dokonano analizy oddziaływao na środowisko
z wykorzystaniem dostępnych danych literaturowych oraz ustaleo własnych, które
zestawiono z lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi. W przypadku zapisów Programu
7
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
zastosowano jakościową analizę macierzową, dzięki czemu możliwe było poddanie ocenie
wpływu poszczególnych zadao przewidzianych w Programie na środowisko.
5
Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowieo projektowanego programu ochrony środowiska oraz
częstotliwośd jej przeprowadzenia
Ocena realizacji celów i zadao zawartych w Programie ochrony środowiska przeprowadzana
będzie w cyklu dwuletnim. Realizacja postanowieo Programu będzie monitorowana na
podstawie wskaźników zaprezentowanych w Programie. Mechanizm ww. monitoringu
Programu został szczegółowo zaprezentowany w Programie, natomiast jego najważniejsze
założenia znajdują się poniżej.
Wskaźniki realizacji Programu są instrumentem, za pomocą którego gmina może
jednoznacznie ocenid, czy wdrażanie Programu odbywa się w stopniu wystarczającym oraz
czy cele i zadania przyjęte w Programie spełniają swoją rolę, czy też istnieje potrzeba ich
zmian, a co za tym idzie – koniecznośd aktualizacji Programu.
Dobrze jest, jeśli wskaźniki są proste do wyliczenia na podstawie dostępnych danych, dzięki
czemu ich wyliczenie nie zajmuje dużo czasu, jak również metoda ich liczenia nie pozostawia
żadnego pola do interpretacji. Na ich podstawie gmina jest w stanie monitorowad realizację
Programu. Po wyliczeniu wskaźników można dokonad jednoznacznej oceny realizacji
Programu. Warto podkreślid, że tylko odniesienie wskaźników do konkretnych danych może
dad efekt w postaci ich oceny, co będzie stanowiło rzetelny monitoring realizacji Programu.
Wskaźniki zaprezentowano w odniesieniu do zadao i celów własnych oraz zadao i celów
koordynowanych przewidzianych w Programie oddzielnie. Oczywiste wydaje się, że gmina
bez kłopotu może dokonad oceny realizacji celów i zadao będących w jej kompetencjach.
W przypadku zadao i celów koordynowanych gmina nie jest jednostką kompetentną, aby
sprawdzad, czy przewidziane do realizacji przez inne podmioty zadania są realizowane. Może
jednak oceniad, czy cele postawione w Programie w odniesieniu do zadao koordynowanych
przewidzianych w Programie są osiągane. Z tego powodu ocena realizacji Programu
w odniesieniu do zadao koordynowanych będzie się odnosiła jedynie do oceny stopnia
realizacji celów, natomiast nie będzie się odnosiła do realizacji zadao.
Poniżej znajdują się wskaźniki realizacji opisane szczegółowo w Programie.
8
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Ogólne wskaźniki realizacji programu
Ogólne wskaźniki realizacji programu w odniesieniu do celów i zadao własnych :
Wskaźnik realizacji Programu:
Liczba wszystkich zadao przewidzianych do realizacji w danym okresie zgodnie
z harmonogramem realizacji zadao zestawionych w rozdziale 4 w stosunku do ilości
ww. zadao zrealizowanych lub realizowanych w rzeczywistości w danym okresie, a których
realizacja była przewidziana w Programie * 100%
Należy dążyd do osiągnięcia wartości 90-100%,

Wskaźnik efektywności realizacji Programu:
Czy poszczególne cele krótkookresowe przewidziane w Programie są osiągane? W celu
właściwej interpretacji wyników należy zestawid wszystkie cele przewidziane do osiągnięcia
w danym okresie i odpowiedzied, czy są one realizowane ( TAK/NIE ).
Należy dążyd do osiągnięcia wyniku: 90-100% odpowiedzi TAK.
W raporcie z realizacji Programu należy poza interpretacją obu ww. wskaźników przedstawid
interpretację wspólną i w ten sposób odpowiedzied na pytanie, czy realizacja Programu
przekłada się na realizację celów przewidzianych w Programie, czyli na rzeczywistą poprawę
stanu środowiska.



Jeżeli wyniki obu wskaźników mieszczą się w granicach 90-100%, wówczas realizacja
Programu przebiega w sposób prawidłowy.
W przypadku, gdy wartośd wskaźnika realizacji Programu jest mniejsza niż zakładana
wartośd do osiągnięcia, wówczas wskaźnik efektywności realizacji Programu nie może
byd uznawany za miarodajny i należy stwierdzid, że Program nie jest efektywny z uwagi
na niewystarczającą realizację zadao w nim przewidzianych.
W przypadku gdy wartośd wskaźnika realizacji Programu mieści się w przewidzianych
wartościach, lecz wartośd wskaźnika efektywności realizacji Programu jest mniejsza niż
zakładana wartośd do osiągnięcia, wówczas należy stwierdzid, że zadania przewidziane
w Programie nie są wystarczające aby osiągnąd założone w Programie cele. W TAKIM
PRZYPADKU NALEŻY ROZWAŻYD AKTUALIZACJĘ PROGRAMU.
Ogólne wskaźniki realizacji programu w odniesieniu do celów koordynowanych:
 Wskaźnik efektywności realizacji Programu:
Czy poszczególne cele krótkookresowe przewidziane w Programie są osiągane?
9
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
W celu właściwej interpretacji wyników należy zestawid wszystkie cele przewidziane do
osiągnięcia w danym okresie i odpowiedzied, czy są one realizowane ( TAK/NIE ). Należy
dążyd do osiągnięcia wyniku: 90-100% odpowiedzi TAK.
Szczegółowe wskaźniki realizacji programu























Wielkośd nakładów finansowych poniesionych ogółem na ochronę środowiska *zł/rok+
Stosunek nakładów finansowych poniesionych ogółem na ochronę środowiska do całego
budżetu Gminy *%+
Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa:
Klasa jakości wód powierzchniowych w wybranych ppk w stosunku do stanu wyjściowego
[klasa]
Klasa jakości wód podziemnych w wybranych ppk w stosunku do stanu wyjściowego
[klasa]
Liczba przyłączy wodociągowych *szt.+
Udział mieszkaoców korzystających z wodociągu *%+
Długośd sieci wodociągowej *km+
Wydajnośd ujęd wody *m3/d]
Wielkośd poboru z ujęd na terenie gminy [m3]
Wielkośd zużycia wody w przeliczeniu na mieszkaoca *m3/M/rok]
Ilośd ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach na terenie gminy [m3/rok]
Liczba zbiorników bezodpływowych (szamb) *szt.+
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków *szt.+
Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków *szt.+
Liczba przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych [szt.]
Liczba mieszkaoców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej [M]
Powietrze atmosferyczne:
Wynikowe klasy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeo w strefie
mazowieckiej wg rocznej oceny jakości powietrza *klasa]
Liczba podmiotów posiadających decyzje odnośnie wprowadzenia pyłów/gazów do
powietrza atmosferycznego [szt.]
Liczba alternatywnych źródeł energii wykorzystywanych na terenie gminy [szt.]
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji *szt./rok+
Wydatki na termomodernizację *zł/rok+
Liczba wymienionych lub zmodernizowanych tradycyjnych źródeł ciepła *szt./rok+
Wydatki na wymianę i modernizację tradycyjnych źródeł ciepła *zł/rok+
10
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023

Łączna powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych *ha+






Gleby i powierzchnia ziemi:
Udział terenów rolniczych w powierzchni gminy [%]
Udział terenów zabudowanych w powierzchni gminy [%]
Powierzchnia zdegradowana [km2]
Powierzchnia poddana rekultywacji [km2/rok]
Poziom zużycia nawozów sztucznych i naturalnych na terenie gminy [kg/ha/rok]
Ogólne wyniki monitoringu gleb w odniesieniu do poszczególnych parametrów w ppk
nr 161 w miejscowości Wrotnów *ocena wg przyjętej dla każdego parametru skali+


Przyroda:
Poziomu lesistości gminy [%]
Powierzchnia nowo zalesionych gruntów *ha/rok+
Udział wszystkich obszarów objętych ochroną prawną w całkowitej powierzchni gminy
[%]
Udział obszarów Natura 2000 w całkowitej powierzchni gminy [%]
Ogólna ocena stanu siedliska przyrodniczego monitorowanego na terenie gminy



Hałas:
Długośd wyremontowanych odcinków dróg na obszarach zabudowanych *km/rok+
Liczba decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu *szt.+
Poziom hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu


Pole elektromagnetyczne:
Długośd linii elektroenergetycznych wysokiego i najwyższego napięcia [km]
Liczba punktowych źródeł wytwarzających pole elektromagnetyczne [szt.]






Odpady:
Liczba wydawanych decyzji naliczających wysokośd opłat *szt./rok+
Udział mieszkaoców, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów *%+
Stosunek ilości odpadów składowanych do odpadów poddanych procesom odzysku
[Mg/Mg]
Ilośd usuniętych wyrobów zawierających azbest *Mg/rok+
Pozyskane na cel usuwania azbestu dotacje *zł/rok+
Liczba „dzikich wysypisk” *szt.+

Edukacja ekologiczna:
Liczba przeprowadzonych w ciągu roku kampanii edukacyjnych [szt.]



11
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023


6
Liczba przeprowadzonych w ciągu roku kampanii informacyjnych *szt.+
Wydatki na edukację ekologiczną *zł/rok+
Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
W Programie nie zakłada się realizacji zadao, które miałyby oddziaływanie transgraniczne.
Program nie przewiduje realizacji żadnych zadao, które mogłyby oddziaływad w jakikolwiek
sposób na terytorium innych Paostw. Niniejsza Prognoza również nie przewiduje, że
realizacja zadao wskazanych w Programie będzie miała wpływ na tereny należące do
sąsiednich Paostw.
7
Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Podstawą prawną wykonania prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony
środowiska jest ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013
r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska wykonywana jest
w ramach oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska (POŚ) – w tym
przypadku POŚ dla gminy Liw.
Głównym celem Prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływania na
środowisko przytaczanego Programu, to znaczy określenie możliwych zmian w środowisku,
jakie mogą wystąpid na skutek realizacji wyznaczonych w Programie celów i zadao.
Prognoza zawiera aktualny stan środowiska na terenie gminy Liw, analizę możliwego wpływu
wskazanych do realizacji zadao, a także ich wpływ na poszczególne elementy środowiska.
Skutkiem przeprowadzonej w ten sposób oceny jest możliwośd wykonania kompleksowej
oceny oddziaływania na środowisko.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stwierdzono, że zadania Programu Ochrony
Środowiska dla gminy Liw na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 w zdecydowanej
większości mają wpływ pozytywny, a w kilku miejscach znikomy bądź neutralny na stan
środowiska obszaru gminy. Nie stwierdzono żadnych zadao z jednoznacznie negatywnym
oddziaływaniem.
12
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
8
Skrócona charakterystyka obszaru gminy Liw
Gmina Liw to gmina wiejska, położona w środkowo-wschodniej części powiatu
węgrowskiego, w województwie mazowieckim. Jest to jedna z dziewięciu gmin powiatu
węgrowskiego. Gmina składa się z dwóch części nie mających ze sobą połączenia,
okalających miasto Węgrów. Gmina obejmuje 21 miejscowości sołeckich i 6 niesołeckich.
Siedzibą władz oraz Urzędu Gminy jest miasto Węgrów.
Gmina zajmuje obszar o powierzchni 169 km2 (16947 ha), co stanowi około 13,8%
powierzchni powiatu węgrowskiego. Położona jest w odległości około 5 km od Węgrowa,
38 km od Siedlec i 82 km od Warszawy.
W 2013 roku gminę Liw zamieszkiwało 7616 mieszkaoców, z czego 3851 osób to
mężczyźni (50,6% ogółu mieszkaoców), a 3765 to kobiety (49,4% ogółu mieszkaoców).
W liczbie ludności w gminie na przestrzeni lat 1995 – 2013 odnotowuje się spadek, podobnie
jak ogółem w powiecie węgrowskim. Średnia gęstośd zaludnienia w gminie jest znacznie
niższa od powyższych i wynosi około 45 os/km2.
Według Jerzego Kondrackiego (wg. Kondrackiego Geografia regionalna Polski,
Warszawa, 2014), pod względem geograficznym obszar gminy leży na obszarze prowincji
Niżu Środkowoeuropejskiego, w Podprowincji Nizin Środkowopolskich.
Gmina Liw leży w Środkowej Dzielnicy klimatycznej (VIII), (Geografia fizyczna Polski,
Andrzej Richling, Katarzyna Ostaszewska, PWN, Warszawa 2009; za: Gumioski, 1948,
zmodyfikowana: Kondracki, 1967). Obejmuje ona wschodnią częśd Niziny Wielkopolskiej oraz
Nizinę Mazowiecką. Jest to obszar o najmniejszym opadzie rocznym w Polsce. Lato trwa
ponad 90 dni, a zima 90 - 100 dni. Długośd okresu wegetacyjnego przekracza 220 dni. Liczba
godzin słonecznych jest stosunkowo duża w skali kraju. Pokrywa śnieżna zalega 60-80 dni.
Gmina charakteryzuje się umiarkowaną roczną amplitudą temperatur pomiędzy zimą
a latem w skali kraju, z średnią roczną temperaturą wynoszącą 8 stopni.
Gmina Liw to gmina typowo rolnicza. Użytki rolne w gminie zajmują w sumie 70%
powierzchni gminy (wg danych GUS z 2005 roku). Jest to znacznie więcej niż średnia dla kraju
wynosząca 58% , dla województwa mazowieckiego (67%) a także więcej niż dla powiatu
węgrowskiego (65%). W Gminie Liw użytki rolne zajmują łącznie powierzchnię 11837 ha,
z czego 8697 ha (73%) to grunty orne, łąki 2270 ha (19%), pastwiska 807 ha (7%), sady 63 ha
(1%).
Pod względem rodzaju zasiewów wybranych upraw, w gminie Liw przeważają zboża
zajmujące powierzchnię 81% wszystkich upraw. W dalszej kolejności znajduje się uprawa
13
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
ziemniaków (około 218,37 ha), którą trudni się znaczna częśd gospodarstw, głównie na
własne potrzeby. Żadne gospodarstwo nie zajmuje się uprawą roślin strączkowych (GUS,
Powszechny spis rolny 2010).
Lesistośd gminy jest znacznie niższa niż średnia lesistośd w Polsce oraz w powiecie
węgrowskim. W ciągu ostatnich dziesięciu lat lesistośd gminy wzrosła o 1% i w 2013 roku
łączna powierzchnia gruntów leśnych w gminie wynosiła około 4005 ha (lesistośd 23,2%).
Ogólna ilośd stosowanych nawozów mineralnych w gminie jest bardzo zbliżona do
średniej dla Polski, wyższa zaś niż średnia dla województwa oraz dla powiatu węgrowskiego.
Sytuacja wygląda odmiennie, jeśli chodzi o nawozy wapniowe. Zużywa się ich w gminie
przeszło dwukrotnie mniej niż średnio w Polsce, podobnie jak ogółem w powiecie
węgrowskim.
Częśd gospodarstw w gminie Liw, poza uprawą roślin, nastawiona jest również na chów
zwierząt. W tej dziedzinie dominuje bydło chowane w około 40% wszystkich gospodarstw
rolnych. Na drugim miejscu znajdują się gospodarstwa zajmujące się chowem drobiu.
Następna w kolejności jest trzoda chlewna.
Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zatrudnienia w gospodarce gminy.
W gminie Liw do rejestru REGON w 2013 roku wpisane były ogółem 422 podmioty
gospodarki narodowej (GUS, Bank danych lokalnych). Przeważają firmy sektora prywatnego
(408 firm) – do sektora publicznego przynależy jedynie 14 przedsiębiorstw.
Do większych podmiotów gospodarczych w gminie Liw można zaliczyd takie firmy jak:
o Zakład Meblarski Dariusz Niszcz, Liw, ul. Zawadzka 14
o Masarnia Marek Buśko, Starawieś ul. Szkolna 1a
o Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze Tomasz Zygmunt, ul. Węgrowska 1b
Działalnośd gospodarcza opiera się głównie na niewielkich przedsiębiorstwach, głównie
w branży budowlanej, handlu i przetwórstwie oraz rolnictwie.
Gmina Liw jest gminą atrakcyjną turystycznie ze względu na bogate walory przyrodnicze
i ukształtowanie powierzchni terenu, jak również z powodu lokalnych atrakcji. Rejon cieszy
się coraz większym zainteresowaniem, głównie wśród mieszkaoców Warszawy
i jej okolic, dla których gmina jest ciekawym weekendowym celem wypadowym. Pogranicze
mazowsza i podlasia to niezwykle interesujący obszar kulturowy o bogatej historii,
odznaczający się dużą liczbą wysokiej klasy zabytków skoncentrowanych na stosunkowo
niewielkiej przestrzeni. Przez powiat węgrowski wiodą tradycyjne trasy turystyczne do
Drohiczyna, Białowieży i Treblinki. Przez gminę przebiega Szlak Doliny Liwca, który biegnie
drogą nr 697, 637 i drogą nr 62.
Dolina Liwca jest bez wątpienia jednym z najciekawszych i najbardziej malowniczych
elementów krajobrazu powiatu węgrowskiego. Wchodzi w skład obszarów Natura 2000 -
14
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
"Dolina Liwca" i "Ostoja Nadliwiecka". Na terenie doliny znajduje się również WęgrowskoSiedlecki Obszar Chronionego Krajobrazu. Sercem Doliny Liwca jest Węgrów.
Walory krajobrazowe doliny Liwca zachęcają do pieszych, rowerowych i samochodowych
wycieczek, jak również do korzystania ze spływów kajakowych.
Przez gminę przebiega kilka interesujących szlaków turystycznych (na podstawie
danych ze strony www.wegrowliwiec.pl), tj.:



Szlak Rowerowy Natura
Szlak Doliny Liwca
Wielki Gościniec Litewski
Zabytki wpisane do rejestru przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków znajdujące się w gminie Liw to:
 Kościół rzymskokatolicki w Starejwsi
 Zespół pałacowo - parkowy w Starejwsi
 Kościół rzymskokatolicki w miejscowości Jarnice
 Kościół rzymskokatolicki w miejscowości Liw
 Zamek w miejscowości Liw
 Zespół zabytków w miejscowości Liw (otoczenie zamku)
 Ruchna (park)
 Ruchna (dawna szkoła, obecnie przedszkole)
 Zespół kościoła parafialnego w miejscowości Wyszków, tj. kościół i dwie wieże –
dzwonnice
 Kapliczka Św. Floriana w Wyszkowie
 Kapliczka Św. Notburgi w Wyszkowie
 Kapliczka Św. Jana Nepomucena
15
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
9
Aktualny stan środowiska przyrodniczego gminy Liw oraz potencjalne
zmiany stanu środowiska w przypadku wyboru wariantu zerowego (braku
realizacji)
Rozdział zawiera szczegółowy opis aktualnego stanu środowiska w gminie Liw wraz z analizą
SWOT dla każdego komponentu środowiskowego. Zawiera ona słabe i mocne strony danego
aspektu wraz z szansami i ewentualnymi zagrożeniami dla danego komponentu środowiska.
Zagrożenia przedstawione w analizie SWOT są realnym ryzykiem pogorszenia się stanu
środowiska w przypadku braku podejmowania jakichkolwiek działao zapobiegawczych, czyli
w omawianym przypadku w wariancie przedstawiającym brak realizacji założeo Programu
Ochrony środowiska. Należy jednocześnie podkreślid, że Program Ochrony Środowiska
zakłada minimalizację ww. ryzyk, dzięki czemu powinna nastąpid poprawa stanu środowiska
w gminie Liw.
9.1
Zasoby wodne
Wody powierzchniowe
Gmina Liw należy do północno-wschodniego makroregionu hydrologicznego
i regionu mazowieckiego (Rocznik Hydrogeologiczny Paostwowej Służby Hydrogeologicznej
2012, Paostwowy Instytut Geologiczny – Paostwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013).
Gmina należy do regionu wodnego Środkowej Wisły, oraz obszaru bilansowego Z-15,
z regionalnym zarządem gospodarki wodnej w Warszawie (Bilans wodnogospodarczy wód
podziemnych z uwzględnieniem oddziaływao z wodami powierzchniowymi w dorzeczu Wisły.
Piotr Herbich, Elżbieta Przytuła, PIG – PIB. Informator Paostwowej Służby Hydrologicznej,
Warszawa 2012).
Gmina Liw leży w dorzeczu Wisły. Podstawą sieci hydrologicznej gminy jest rzeka
Liwiec, druga co do wielkości rzeka powiatu przecinająca jego obszar od południowowschodnich granic po północno–zachodni koniec. Długośd Liwca na terenie powiatu
węgrowskiego wynosi 73 km. Liwiec będąc lewobrzeżnym dopływem Bugu, sam posiada
liczne dopływy. Rzeka posiada dwa źródła północne i południowe (poza granicami powiatu).
Spadek rzeki głównej wynosi 0,54‰. Średni przepływ Liwca w miejscowości Łochów wynosi
10,5 m³/s. Rzeka przepływa przez kilka miejscowości powiatu węgrowskiego, m.in.:
Wyszków, Liw, Węgrów, Starąwieś, Łochów, Korytnicę, Grębków. Liwiec w granicach powiatu
węgrowskiego jest nieuregulowany, posiada urozmaicone brzegi - od wysokich skarp po
płaskie mielizny, otwierające widok na rozległe, malowniczo położone łąki
i pastwiska. Lokalnie w dolinie napotyka się na wtórne zabagnienia. Przez gminę Liw
przepływa również rzeka Miedzanka będąca prawobrzeżnym dopływem Liwca oraz
niewielka rzeka Zdroje (Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Węgrowskiego na lata
2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019). Miedzanka ujście ma w miejscowości Osowiec,
16
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
jej długośd wynosi 19,5 km, głębokośd 1,5 m. W znacznej części jest uregulowana, zasilają ją
wody melioracyjne. Zdroje z kolei wpadają do Liwca w miejscowości Kucyk.
Poza rzekami na terenie powiatu występuje gęsta sied tworzona przez liczne
bezimienne cieki, kanały, rowy oraz zbiorniki wód stojących tj. starorzecza (m.in. w obrębie
doliny rzeki Kostrzyo) i stawy hodowlane. Kanały powiatu osiągają łączną długośd 11,20 km,
natomiast powierzchnia wód stojących wynosi 160,243 ha. W niewielkich obniżeniach terenu
częste są oczka wodne i bagna, ze stałym lub okresowym lustrem wody. Są one istotnym
rezerwuarem zasobów wodnych, bardzo narażonym na wszelkie zmiany stosunków
wodnych, a zwłaszcza obniżenie poziomu wód gruntowych. W miejscowości Krypy znajduje
się zbiornik retencyjno-rekreacyjny „Zalew nad Liwcem” o powierzchni 7 ha.
Nadrzędnym aktem prawnym, stanowiącym o ochronie wód na obszarze Unii
Europejskiej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
powszechnie zwaną Ramową Dyrektywą Wodną (zwana dalej RDW). Jej głównym
założeniem jest osiągnięcie do 2015 roku dobrego stanu wód (powierzchniowych
i podziemnych).
W Polsce monitoring jakości wód powierzchniowych prowadzony jest w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 Nr 0, poz. 469 2015
z późn. zm.) wraz z odpowiednimi rozporządzeniami (Stan czystości rzek na podstawie
wyników badao wykonanych w ramach paostwowego monitoringu środowiska w latach
2007-2009, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa
2010).
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza podział terytorialny na Jednolite Części Wód (JCW).
JCW stanowią podstawowe jednostki gospodarki wodnej oraz monitoringu i ochrony
środowiska i obejmują zbiorniki wód stojących, cieki, przybrzeżne fragmenty wód morskich
oraz wody podziemne. Prawo wodne (Art. 5, § 5) dzieli JCW na Jednolite Części Wód
Powierzchniowych (JCWP) i Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd).
Na terenie gminy Liw WIOŚ w Warszawie nie wyznaczył w latach 2010-2015 punktów
do badao monitoringowych rzek. Ostatnie badania na terenie gminy przeprowadzone zostały
dla rzeki Liwiec w przekroju pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Liw
w 2009 roku (WIOŚ w Warszawie, Monitoring rzek).
Zgodnie z Programem WPMŚ na lata 2010-2012 oraz na lata 2013-2015 badaniami została
objęta rzeka Liwiec. Najbliższe punkty pomiarowe to:
 Mokobody gm. Mokobody (JCWP Liwiec od Starej Rzeki do Kostrzynia
PLRW200024266839, zlokalizowany powyżej gminy Liw)
 Paplin gm. Korytnica (służący do oceny jednolitej części wód powierzchniowych JCWP
Liwiec od Kostrzynia, bez Kostrzynia do dopł. Z Zalesia PLRW2000242668731
wyznaczonej na terenie gminy Liw)
17
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Ostatnie badania w ww. przekrojach przeprowadzono w ramach monitoringu
diagnostycznego w 2014 roku (wyniki badao na dzieo 10.04.2015 w weryfikacji). Oceny
badao z wcześniejszych przeprowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego w latach
2011-2012 znajdują się na stronie internetowej WIOŚ www.wios.warszawa.pl
Poniżej znajdują się wyniki badao z 2012 roku dla JCWP Liwiec od Kostrzynia, bez
Kostrzynia do dopł. z Zalesia (przekrój Paplin zlokalizowany na niżej położonej jcw poniżej
Korycianki i dopł. z Zalesia) (tabela 9.1.1) . Oceny dokonano w punkcie pomiarowokontrolnym Paplin. Wykonano 12 badao pobierając próbki raz w miesiącu. Realizowano
program badawczy: MORW, MOEURW, MONARW, MORYRW.
Tab. 9.1.1 Wyniki badań wód powierzchniowych z 2012 roku dla JCWP Liwiec od Kostrzynia
(opracowane na podstawie pisma MM-MO.70169.2015.MJ z dnia 17.03.2015, Delegatura WIOŚ w Mińsku
Mazowieckim)
PARAMETRY
OPIS
Elementy biologiczne
Klasa III elementów biologicznych,
dziedziczona z 2011 roku. Wykonano
oznaczenia fitoplanktonu (klasa II)
i makrobezkręgowców bentosowych
(klasa III)
Elementy fizykochemiczne
Ocena poniżej stanu dobrego (PSD),
dziedziczona z 2011 roku. Oznaczane
wskaźniki: temperatura, tlen rozpuszczony,
BZT5, OWO, przewodnośd, substancje
rozpuszczone, twardośd ogólna, odczyn, azot
amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy,
azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny.
Wskaźnik poniżej stanu dobrego to fosforany.
Elementy fizykochemiczne
Nie badano w ramach monitoringu
operacyjnego , oznaczano jedynie miedź ze
względu na ocenę w obszarach ochrony
gatunków ryb.
Elementy hydromorfologiczne
Klasa I elementów hydromorfologicznych
w jednolitej części wód (2011 r.) przyjęta
zgodnie z wytycznymi do oceny i zasadą,
iż jednolitej części wód niewyznaczonej
na podstawie przeglądu warunków
hydromorfologicznych jako sztucznej lub
silnie zmienionej nadaje się w zakresie tych
elementów klasę I.
Elementy chemiczne
Stan chemiczny dobry. Ocena dziedziczona
z 2011 roku. Badane były 12 razy w roku
18
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
PARAMETRY
OPIS
Wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA): Benzo(a)piren,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren.
Ocena z wysokim poziomem ufności. Nie
stwierdzono przekroczeo środowiskowych
norm jakości dla tej kategorii wód.
Inne oceniane wskaźniki
Ze względu na ocenę spełnienia warunków
w obszarach ochrony gatunków ryb (wody
przeznaczone do bytowania ryb) wykonano
dodatkowo 12 razy w roku następujące
oznaczenia: zawiesina ogólna, fosfor ogólny,
miedź, amoniak niejonowy, cynk ogólny.
Wykonano także oznaczenia całkowitego
pozostałego chloru, lecz ze względu na
granicę oznaczalności oznaczenie nie zostało
uwzględnione w ocenie.
Stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny ze względu na elementy biologiczne
i fizykochemiczne. Stan JCWP zły. Stan chemiczny dobry.
Przeprowadzona ocena spełnienia wymogów dla obszarów chronionych wpłynęła na ocenę
stanu JCWP. Wskazuje ona, że nie spełnione są wymagania dla obszarów chronionych:
 obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb) ze względu na
wskaźnik fosfor ogólny (mg PO4/l);
 obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych – ze względu na wskaźnik fosforany.
Aby spełnid założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej o doprowadzeniu JCWP
w gminie Liw do stanów dobrych niezbędne jest zintensyfikowanie prac nad poprawą jakości
wód powierzchniowych na obszarze gminy, a także współpraca przy tym zagadnieniu
jednostek samorządów terytorialnych regionu.
Do najważniejszych zadao z zakresu ochrony wód powierzchniowych w gminie można
zaliczyd rozbudowę sieci kanalizacyjnej, utrzymanie w dobrym stanie rowów melioracyjnych,
ograniczenie spływania zanieczyszczeo z pól, systematyczna kontrola jakości wód
powierzchniowych.
Wody podziemne
Gmina Liw pod względem hydrogeologicznym leży w obrębie Niecki Mazowieckiej,
zbudowanej z utworów kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu, będącej największym w Polsce
19
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
basenem artezyjskim. Główny poziom wodonośny gminy Liw związany jest z piętrem
czwartorzędowym. Użytkowe poziomy wodonośne w utworach czwartorzędowych związane
są z piaskami wodnolodowcowymi zlodowaceo środkowopolskich i piaszczystymi osadami
interglacjalnymi (głównie interglacjału wielkiego). Czwartorzędowe piętro wodonośne składa
się z 3 poziomów: przypowierzchniowego, górnego poziomu podglinowego i dolnego
poziomu podglinowego. Przypowierzchniowy poziom wodonośny związany jest
z występującymi na powierzchni terenu piaszczystymi osadami wodnolodowcowymi
zlodowacenia środkowopolskiego. Lokalnie wiąże się również z przewarstwieniami
piaszczysto – żwirowymi w glinach zlodowacenia środkowopolskiego. Miąższośd tego
poziomu jest niewielka, waha się od 8 – 10 m. Wykorzystywany jest głównie przez
gospodarstwa indywidualne, do celów gospodarczych. Górny poziom podglinowy występuje
powszechnie na omawianym obszarze stanowiąc główny użytkowy poziom wodonośny.
Poziom ten występuje w postaci szeregu warstw, soczew i klastycznych wypełnieo kanałów
subglacjalnych lub dolin rzecznych pozostających w kontakcie hydraulicznym poprzez liczne
okna hydrogeologiczne w obrębie utworów słabo przepuszczalnych. Jest to poziom
o napiętym zwierciadle wody. Głębokośd na jakiej zalega na ogół zawiera się w przedziale od
15 do 50 m. Dolny poziom podglinowy lokalizuje się w obniżeniach podłoża
czwartorzędowego oraz w bezpośrednim kontakcie z poziomem podglinowym górnym.
Budują go utwory piaszczyste i żwirowe. Miąższośd poziomu jest zmienna, a niekiedy
stwierdza się jedynie kilkumetrowej miąższości przewarstwienia wśród glin poziomu
podglinowego dolnego. Wydajnośd studni omawianego poziomu wynosi z reguły od
kilkunastu do 20-30 m3/h.
Wody głównego poziomu użytkowego charakteryzują się niezbyt wysoką jakością co
jest związane głównie z przekroczeniami dopuszczalnych stężeo żelaza, manganu oraz barwy.
Wymagają w związku z tym niewielkiego uzdatniania dla celów pitnych. W rejonach gdzie nie
stwierdza się występowania czwartorzędowej warstwy wodonośnej lub gdy budują go słabo
przepuszczalne warstwy, wody utworów trzeciorzędowych pełnią rolę zaopatrzeniową. Za
główny poziom użytkowy w utworach trzeciorzędowych uznano utwory wodonośne
występujące w zachodniej części gminy Liw. Wody te nie budzą zastrzeżeo
bakteriologicznych. Na północ od Węgrowa na niewielkich obszarach można spotkad wody
dobrej jakości, które nie wymagają uzdatniania. Wody złej jakości, nie nadające się do
spożycia występują na północny zachód od Węgrowa.
Gmina Liw znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP):
Subniecki Warszawskiej nr 215. Są to utwory trzeciorzędowe.
Jak wspomniano w podrozdziale dotyczącym wód powierzchniowych, Ramowa Dyrektywa
Wodna wprowadza podział terytorialny na Jednolite Części Wód (JCW). JCW stanowią
podstawowe jednostki gospodarki wodnej oraz monitoringu i ochrony środowiska i obejmują
zbiorniki wód stojących, cieki, przybrzeżne fragmenty wód morskich oraz wody podziemne.
20
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Prawo wodne (Art. 5, § 5) dzieli JCW na Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP)
i Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd).
Wykonawcą krajowego monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych na terenie
całego kraju jest Paostwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. W ramach monitoringu
diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych na terenie gminy Liw wyznaczono
dwa punkty badawcze zlokalizowane w miejscowościach Zawady i Jartypory. Badania
dotyczą JCWPd 54 (kod UEJCWPd PLGW230054). Oba o napiętym zwierciadle wód. Ostatnie
dostępne wyniki pochodzą z 2012 roku i zostały umieszczone poniżej w tabeli 9.1.2.
Do oceny zastosowano 5-stopniową klasyfikację: (I- b. dobra, II- dobra, III- zadowalająca, IVniezadowalająca, V- zła) wprowadzoną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 23.07.2008 r.
Tab. 9.1.2 Monitoring wód podziemnych w gminie Liw- 2012 rok (źródło: badania PIG)
Numer
Miejscowośd Stratygrafia
otworu
Głębokośd
stropu
(m p.p.t.)
Wody
Użytkowanie
terenu
Ogólna ocena
jakości
1927
Zawady
JCWPd-54
PgOl
123
W
Grunty orne
III
2544
Jartypory
JCWPd-54
Q
45
W
Zabudowa
wiejska
III
Badania PIG wód podziemnych w Gminie Liw wykazały zadowalającą jakośd (III klasa).
Parametry w klasie III to:
 w punkcie Zawady: O2, HCO3, Fe;
 w punkcie Jartypory: O2, Fe.
Na terenie gminy Liw znajdują się 3 ujęcia poborów wód podziemnych (System
Przetwarzania Danych PSH). Ujęcia te przedstawia tabela 9.1.3. Na analizowanym obszarze
nie występują natomiast punkty poboru wód mineralnych.
Tab. 9.1.3 Punkty poboru wód podziemnych na terenie gminy Liw (opracowano na podstawie: System
Przetwarzania Danych PSH)
Nazwa ujęcia
LIW WYSZKÓW
LIW TOOCZA
LIW JARTYPORY
Identyfikator ujęcia
07_02328
07_02326
07_02325
Brak terenów silnie zurbanizowanych i przemysłowych ognisk zanieczyszczeo, a także
stosunkowo duża powierzchnia lasów i obszarów chronionych sprzyjają zachowaniu
21
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
korzystnych warunków hydrogeologicznych.
podziemnych jest brak kanalizacji.
Największym
zagrożeniem
dla
wód
ANALIZA SWOT
Mocne strony
 Duże zasoby wodne wód powierzchniowych i podziemnych
 Umiarkowany stan ekologiczny ze względu na elementy
biologiczne i fizykochemiczne
 Stan chemiczny wód dobry
 Brak terenów silnie zurbanizowanych i przemysłowych ognisk
zanieczyszczeo, a także stosunkowo duża powierzchnia lasów
i obszarów chronionych
Słabe strony
 Nie spełnienie wymagao dla JCWP na obszarach chronionych
 Niewystarczająca liczba punktów monitoringu
 Brak kanalizacji
Szanse
 Współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w celu
poprawy stanu i jakości wód
 Uszczelnienie zbiorników bezodpływowych (szamb)
 Rozbudowa i modernizacja kanalizacji oraz budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków wpłynie pozytywnie na
jakośd wód
 Utrzymanie rowów melioracyjnych w dobrym stanie, co
ograniczy spływ zanieczyszczeo z pól uprawnych
 Rzetelna inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeo pozwoli lepiej
planowad podejmowane działania
Zagrożenia
 Rozwój sieci osadniczej, infrastruktury technicznej i rolnictwa
skutkujący zwiększonym poborem wody, większą produkcją
ścieków i zwiększonym spływem powierzchniowym z pól
uprawnych
 Brak kanalizacji
 Pogarszanie się stanu szamb (występowanie nieszczelności)
 Niewłaściwa gospodarka rolna
 Niska świadomośd ekologiczna społeczeostwa
9.2
Powietrze atmosferyczne
Badanie i ocena jakości powietrza jest realizowana w oparciu o przepisy art. 85-95
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232
22
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
z późn. zm.). Powyższe przepisy wraz z rozporządzeniami Ministra Środowiska: z dnia 13
września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1032) i z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) definiują system monitoringu powietrza, określają
zakres i sposób badania jakości powietrza, określają minimalną liczbę stacji oraz metody
i kryteria oceny.
W ramach monitoringu powietrza są wykonywane badania, a następnie gromadzone
i analizowane pochodzące z nich dane dotyczące poziomów stężeo wybranych
zanieczyszczeo powietrza w wyznaczonych strefach, na które podzielone zostało
województwo mazowieckie. Na podstawie otrzymanych pomiarów dokonuje się oceny
poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin.
Priorytetowymi obszarami dla monitoringu powietrza są strefy potencjalnych przekroczeo
dopuszczalnych poziomów stężeo zanieczyszczeo.
W ramach funkcjonowania Systemu Oceny Jakości Powietrza wykonywane są
opracowania, wypełniające wymogi art. 88, 89 i 90 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), dotyczące każdej strefy
województwa. Należy do nich Roczna Ocena Jakości Powietrza - wykonywana corocznie,
dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w każdej strefie pod kątem dotrzymania
poziomów dopuszczalnych oraz wskazuje strefy wymagające tworzenia Programów Ochrony
Powietrza, które pomogą osiągnąd w danej strefie wymagane standardy jakości powietrza.
Najnowsza dostępna obecnie Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie
Mazowieckim zawiera dane za rok 2014.
Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn.
zm.), Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska co roku dokonuje oceny poziomów
substancji w powietrzu w poszczególnych strefach (z wyłączeniem terenów zakładów pracy,
miejsc, do których obowiązuje zakaz wstępu, a także jezdni dróg i pasów rozdzielczych dróg,
z wyjątkiem sytuacji, w której piesi mają dostęp do pasa rozdzielczego).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914) dla
wszystkich zanieczyszczeo uwzględnionych w ocenie strefę stanowi:



aglomeracja o liczbie mieszkaoców powyżej 250 tysięcy,
miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkaoców powyżej 100 tysięcy,
pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej
100 tys. mieszkaoców.
W roku 2014 roczna ocena jakości powietrza dla obszaru województwa mazowieckiego
przeprowadzana była już po raz trzynasty. W województwie mazowieckim klasyfikację
wykonano w 4 strefach, co przedstawiono w tabeli 9.2.1.
23
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Tab. 9.2.1 Podział województwa mazowieckiego na strefy (źródło: Roczna ocena jakości powietrza
w województwie mazowieckim. Raport za 2014 rok)
Nazwa strefy
aglomeracja warszawska
miasto Radom
miasto Płock
strefa mazowiecka
Kod
PL1401
PL1403
PL1402
PL1404
Powierzchnia [km2]
517
112
88
34841
Liczba mieszkaoców [tys.]
1724,4
218,5
122,8
3251,2
Gmina Liw przynależy do strefy mazowieckiej (PL1404), której to powierzchnia jest
największa, gdyż zajmuje pozostałą częśd województwa za wyjątkiem dużych miast.
W związku z tym może występowad pewne zróżnicowanie stanu jakości powietrza w jej
obrębie.
Zakres oceny rocznej wykonanej na potrzeby ustalenia dotrzymywania standardów
imisyjnych dla poszczególnych zanieczyszczeo jest analizą wielkości stężeo za 2014 r. Ocenę
wykonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia we wszystkich czterech strefach
województwa dla:
 dwutlenku siarki - SO2,
 dwutlenku azotu - NO2,
 tlenku węgla - CO,
 benzenu - C6H6,
 pyłu zawieszonego PM10,
 pyłu zawieszonego PM2,5,
 ołowiu w pyle - Pb(PM10),
 arsenu w pyle - As(PM10),
 kadmu w pyle - Cd(PM10),
 niklu w pyle - Ni(PM10),
 benzo(a)pirenu w pyle - B(a)P(PM10),
 ozonu - O3,
oraz według kryteriów określonych w celu ochrony roślin w jednej strefie (mazowieckiej) dla:



dwutlenku siarki - SO2,
tlenków azotu - NOx,
ozonu - O3 określonego współczynnikiem AOT40.
Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów:
dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, docelowego i celu
długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012
r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).
24
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
• Poziom dopuszczalny – (odpowiednik w Dyrektywie 2008/50/WE: wartośd dopuszczalna)
oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, w celu
unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub
środowisko jako całośd, który powinien byd osiągnięty w określonym terminie i po tym
terminie nie powinien byd przekraczany.
• Poziom docelowy – (odpowiednik w Dyrektywie 2008/50/WE: wartośd docelowa) oznacza
poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania
szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całośd, który ma byd
osiągnięty tam, gdzie to możliwe w określonym czasie.
• Poziom krytyczny – w Dyrektywie 2008/50/WE oznacza poziom substancji w powietrzu
ustalony na podstawie wiedzy naukowej, po przekroczeniu którego mogą wystąpid
bezpośrednie niepożądane skutki w odniesieniu do niektórych receptorów, takich jak
drzewa, inne rośliny lub ekosystemy naturalne, jednak nie w odniesieniu do człowieka.
W przepisach prawa krajowego, odpowiednikiem poziomu krytycznego są: poziom
dopuszczalny, poziom docelowy, poziom celu długoterminowego - określone w odniesieniu
do ochrony roślin.
• Poziom celu długoterminowego – (odpowiednik w Dyrektywie 2008/50/WE: cel
długoterminowy) oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąd w dłuższej
perspektywie z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania
proporcjonalnych środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego
i środowiska.
• Margines tolerancji – oznacza procentowo określoną częśd poziomu dopuszczalnego,
o którą poziom ten może zostad przekroczony, zgodnie z warunkami ustanowionymi
w dyrektywie.
Obowiązujące w 2014 r. wielkości tych poziomów przedstawia tabela 9.2.2.
25
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Tab. 9.2.2 Poziomy dopuszczalne, docelowe, celu długoterminowego do klasyfikacji stref – ochrona
zdrowia i ochrona roślin – na zielono zaznaczono pomiary ze względu na ochronę roślin (źródło: Roczna
ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2014 rok)
Określone poziomy dla
zanieczyszczeń
Dopuszcza
lny poziom
substancji
dopuszczal docelowy długow
ny
terminowy
Nazwa
Czas
powietrzu
substancj uśrednian
powiększo
i
ia stężeń
ny o
margines
tolerancji
za 2014 r.
350
1-h
µg/m3
Dwutlen
ek siarki
Dwutlen
ek azotu
Tlenek
węgla
Benzen
Pył
zawieszo
ny PM
10
Dopuszczaln
a częstość
przekraczani
a
dopuszczalne
go poziomu
w roku
kalendarzow
ym
Termin
osiągnięcia
poziomów
dopuszczal
nych lub
docelowych
w
powietrzu
24 razy
2005
24-h
125
µg/m3
-
-
-
3 razy
2005
rok
pora
zimowa
20
µg/m3
-
-
-
-
2003
1-h
200
µg/m3
-
-
-
18 razy
2010
rok
40
µg/m3
-
-
-
-
2010
-
-
-
2005
-
-
-
-
2010
-
-
-
35 razy
2005
max
dobowe
ze stężeń
8-h
rok
kroczący
ch
24-h
10000
µg/m3
5
µg/m3
50
µg/m3
-
rok
40
µg/m3
-
-
-
-
2005
Pył
zawieszo
ny
PM2,5
rok
25
µg/m3
25
µg/m3
-
26
µg/m3
-
2015
rok
-
20
µg/m3
-
-
-
2020
Ołów
rok
0,5
µg/m3
-
-
-
-
2005
Arsen
rok
-
6
ng/m3
-
-
-
2013
26
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Kadm
rok
-
5
ng/m3
-
-
-
2013
Nikiel
rok
-
20
ng/m3
-
-
-
2013
Benzo/a/
piren
rok
-
1
ng/m3
-
-
-
2013
-
-
2010
max
dobowe
ze stężeń
8-h
kroczący
ch
Ozon
Tlenki
azotu
-
wartość
AOT40
obliczan
a ze
stężeń 1hw
okresie
majlipiec
rok
30
µg/m3
120
3
120
µg/m
µg/m3
nie
dopuszcz dopusz
a się
cza się
25 dni
dni
z
z
przekro- przekro
czeniem
czenie
m
18000
µg/m3
xh
6000
µg/m3x
h
-
-
2010
-
-
-
-
2003
Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska odrębnie dla każdego
zanieczyszczenia wyznaczono strefy, w których:
• przekroczone są poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji,
• poziom substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem
dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,
• nie są przekroczone poziomy dopuszczalne,
• przekroczone są poziomy docelowe,
• nie są przekroczone poziomy docelowe,
• przekroczone są poziomy celu długoterminowego,
• nie są przekroczone poziomy celu długoterminowego.
Klasyfikując gminę Liw według kryterium ochrony zdrowia, jak również według
kryterium ochrony roślin, zaliczono ją do strefy mazowieckiej.
27
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Przekroczenie poziomów oceniane było na podstawie wielkości stężeo zanieczyszczeo
z okresu roku 2014. Poziom dopuszczalny, docelowy, celu długoterminowego uznawane były
za przekroczone, jeżeli chociaż w jednym punkcie strefy wystąpiło niedotrzymanie ww. norm
lub wskazywało na to modelowanie matematyczne. W rocznej ocenie jakości powietrza
strefy o najwyższych stężeniach (przekroczenia normy) zaliczono do klasy C, dla których
istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia Programów Ochrony Powietrza (POP) lub do klas
C2 i D2, dla których nie ma obowiązków wykonywania POP. Zaliczenie strefy do gorszej klasy
(klasa C lub, dla PM2,5, klasa C lub B) nie oznacza zatem, że jakośd powietrza na terenie całej
strefy nie spełnia określonych kryteriów. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza także
konieczności prowadzenia intensywnych działao na rzecz poprawy jakości powietrza na
obszarze całej strefy. Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich działao
w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (z reguły o ograniczonym zasięgu) i dla
określonych zanieczyszczeo - włączając opracowanie POP, o ile program taki nie został
opracowany dla danego zanieczyszczenia i obszaru.
W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeo w danej strefie, można wydzielid
różne klasy stref, co przedstawiono w tabeli 9.2.3. Interpretując wyniki klasyfikacji należy
uwzględnid, że wynik określony dla całej strefy w przypadku niektórych substancji nie musi
byd tożsamy ze stanem jakości powietrza na terenie konkretnej gminy. Ze względu na brak
większych źródeł zanieczyszczeo znajdujących się na terenie, bądź w bliskim sąsiedztwie
obszaru gminy Liw, można zakładad że stan jakości powietrza na jej terenie w odniesieniu do
poszczególnych rodzajów zanieczyszczeo nie będzie wyższy niż średni w strefie mazowieckiej.
Tab. 9.2.3 Klasyfikacja stref w zależności od analizy stężeń w danej strefie (źródło: Roczna ocena jakości
powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2014 rok)
Dla substancji, dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:
Klasa A
stężenia zanieczyszczeo na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych
i poziomów docelowych
Klasa B
stężenia zanieczyszczeo na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie
przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (tylko
dla PM2,5),
Klasa C
stężenia zanieczyszczeo na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji w przypadku, gdy margines tolerancji
nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe
Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego:
Klasa D1
stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu
długoterminowego
Klasa D2
stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego
Dla substancji, dla których określone są poziomy docelowe:
Klasa A
stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego
Klasa C2
stężenia PM2,5 przekraczają poziom docelowy
28
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
W zależności od poziomów stężeo poszczególnych zanieczyszczeo oraz wyznaczonych
klas stref, wymagane może byd podjęcie różnego rodzaju działao. Działania te, w zależności
od poziomów stężeo zanieczyszczenia, przedstawiono w tabeli 9.2.4.
Tab. 9.2.4 Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia (źródło:
Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2014 rok)
Poziom stężeo
Zanieczyszczenie
Klasa
strefy
Wymagane działania
określony jest poziom dopuszczalny i poziom krytyczny
nie przekracza
poziomu
dopuszczalnego
lub poziomu
krytycznego
powyżej poziomu
dopuszczalnego
lub poziomu
krytycznego
A
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
tlenki azotu
tlenek węgla
benzen
pył PM10
ołów (PM10)
utrzymanie stężeo zanieczyszczenia poniżej
poziomu dopuszczalnego oraz próba
utrzymania najlepszej jakości powietrza
zgodnej ze zrównoważonym rozwojem
- określenie obszarów przekroczeo
poziomów dopuszczalnych,
C
- opracowanie POP w celu osiągnięcia
odpowiednich poziomów dopuszczalnych
substancji w powietrzu (jeśli POP nie był
uprzednio opracowany),
- kontrolowanie stężeo zanieczyszczenia na
obszarach przekroczeo i prowadzenie
działao mających na celu obniżenie stężeo
przynajmniej do poziomów dopuszczalnych
29
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
określony jest poziom dopuszczalny i margines tolerancji
- utrzymanie stężeo zanieczyszczenia
poniżej poziomu dopuszczalnego
nie przekracza
A oraz próba utrzymania najlepszej jakości
poziomu
powietrza zgodnej ze zrównoważonym
dopuszczalnego
rozwojem
powyżej poziomu
dopuszczalnego,
lecz nie przekracza
poziomu
dopuszczalnego
powiększonego
o margines
tolerancji
- określenie obszarów przekroczeo
poziomu dopuszczalnego,
B
pył zawieszony
PM2,5
powyżej poziomu
dopuszczalnego
powiększonego
o margines
tolerancji
C
- określenie przyczyn przekroczenia
poziomu dopuszczalnego substancji
w powietrzu, podjęcie działao w celu
zmniejszenia emisji substancji
- określenie obszarów przekroczeo
poziomu dopuszczalnego oraz poziomu
dopuszczalnego powiększonego o margines
tolerancji,
- opracowanie POP mającego na celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych
substancji w powietrzu oraz pułapu
stężenia ekspozycji (określonego dla pyłu
PM2,5)
określony jest poziom docelowy
nie przekracza
poziomu
docelowego
Ozon
AOT40
arsen (PM10)
nikiel (PM10)
kadm (PM10)
benzo(a)piren
A
30
- działania niewymagane
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
(PM10)
C
powyżej poziomu
docelowego
- dążenie do osiągnięcia poziomu
docelowego substancji w określonym
czasie za pomocą ekonomicznie
uzasadnionych działao technicznych
i technologicznych
- opracowanie lub aktualizacja POP, w celu
osiągnięcia odpowiednich poziomów
docelowych w powietrzu
PM2,5
C2
- dążenie do osiągnięcia poziomu
docelowego do 2015 r.
określony jest poziom celu długoterminowego
poniżej
poziomu celu
długoterminowego Ozon
powyżej
AOT40
poziomu celu
długoterminowego
D1 - działania niewymagane
D2
- dążenie do osiągnięcia poziomu celu
długoterminowego do 2020 r.
Poniżej zamieszczono listę metod wykorzystanych w trakcie oceny za 2014 r.:





codzienne pomiary manualne prowadzone w stałych punktach (dla zanieczyszczeo:
PM10, PM2,5),
pomiary manualne prowadzone codziennie w stałych punktach (dla zanieczyszczeo:
Pb(PM10), As(PM10), Cd(PM10), Ni(PM10), B(a)P(PM10)) i oznaczane w próbach
łączonych,
pomiary wysokiej jakości (automatyczne ciągłe) (dla zanieczyszczeo SO2, NO2, NOx,
CO, C6H6, O3, PM10, PM2,5),
obliczenia modelem matematycznym Calpuff (wszystkie zanieczyszczenia oprócz O 3
i C6H6),
obliczenia modelem matematycznym CAMx (dla O3) wykonane na zlecenie Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Efektem rocznej oceny jakości powietrza dokonanej w 2014 roku pod kątem kryteriów
dla ochrony zdrowia w strefie mazowieckiej, do której przynależy gmina Liw, jest zaliczenie
tej strefy do klas wynikowych dla wszystkich substancji podlegających ocenie. Wynikowe
klasy dla poszczególnych zanieczyszczeo przedstawiono w tabeli 9.2.5.
31
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Tab. 9.2.5 Wynikowe klasy strefy mazowieckiej (PL1404) dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane
w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia
(źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2014 rok)
Rodzaj
zanieczyszczenia
SO2
NO2
CO
C6H6
PM10
PM2,51)
PM2,52)
Pb
As
Cd
Ni
B(a)P
O32)
O33)
Symbol klasy wynikowej dla
poszczególnych
zanieczyszczeo dla obszaru
całej strefy mazowieckiej
A
A
A
A
C
C
C2
A
A
A
A
C
A
D2
1)
wg poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji,
wg poziomu docelowego,
3)
wg poziomu celu długoterminowego.
2)
Analizując tabelę powyżej zauważyd można, że pod względem wielkości emisji
większości zanieczyszczeo, strefę mazowiecką przyporządkowano do klasy A, jednakże
doszło tu również do przekroczeo poziomów niektórych zanieczyszczeo, tj. PM10, PM2,5,
B(a)P, O3. W przypadku pyłu zawieszonego PM10, wynikowa klasa C jest efektem
przekroczenia poziomu dopuszczalnego zarówno normy dobowej, jak i średniorocznej.
Z kolei w przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 przekroczony jest poziom dopuszczalny
powiększony o margines tolerancji oraz poziom docelowy. Przy benzo(a)pirenie o wynikowej
klasie C również został przekroczony poziom docelowy. Należy zwrócid uwagę, że stężenia
tego zanieczyszczenia ulegają rytmicznym zmianom w ciągu roku z uwagi na zwiększoną
emisję w sezonie grzewczym. Dlatego przekroczenia wynikają z poziomów notowanych
w okresie zimowym. W przypadku ozonu został przekroczony poziom celu
długoterminowego, co pod tym względem zakwalifikowało to zanieczyszczenie do klasy
32
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
wynikowej D2. W związku z położeniem gminy Liw w obrębie strefy mazowieckiej, można
spodziewad się na jej terenie zbliżonych stężeo zanieczyszczeo.
Klasyfikacja stref na podstawie kryteriów dotyczących ochrony roślin obejmuje
w przypadku województwa mazowieckiego tylko strefę mazowiecką, na terenie której
również znajduje się gmina Liw. Obszary, na których dokonuje się oceny, muszą m.in.
znajdowad się ponad 20 km od Warszawy oraz ponad 5 km od innych obszarów
zabudowanych, głównych dróg i instalacji przemysłowych. W tabeli 9.2.6 przedstawiono
klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszczeo w strefie mazowieckiej w 2014 roku,
określone na podstawie rocznej oceny jakości powietrza pod kątem kryteriów dla ochrony
roślin dla wszystkich substancji podlegających ocenie.
Tab. 9.2.6 Wynikowe klasy strefy mazowieckiej (PL1404) dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane
w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony roślin
(źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2014 rok)
O3 (AOT40)
Rodzaj zanieczyszczenia
Symbol klasy wynikowej
dla poszczególnych
zanieczyszczeo w strefie
SO2
NOx
A
A
poziom docelowy
poziom celu
długoterminowego
A
D2
Wyniki przeprowadzonych pomiarów były następujące:

dwutlenek siarki – wartości stężeo średniorocznych dla dwutlenku siarki na stacjach
zlokalizowanych w obszarach, monitorujących wpływ zanieczyszczenia powietrza tym
zanieczyszczeniem na rośliny, mieściły się poniżej poziomu dopuszczalnego (2 stanowiska
pomiarowe). Wartości stężeo dla pory zimowej również mieściły się poniżej poziomu
dopuszczalnego, stąd też strefę mazowiecką zaliczono do klasy A. Jako metodę
wspomagającą przy klasyfikacji stref wykorzystano wyniki modelowania.

tlenki azotu – poziomy stężeo tlenków azotu oceniane dla kryterium ochrony roślin
monitorowane były na 2 stanowiskach pomiarowych w województwie. Wartości stężeo
średniorocznych dla NOx zostały dotrzymane, w związku z tym strefa mazowiecka otrzymała
klasę A. Jako metodę wspomagającą przy klasyfikacji stref wykorzystano wyniki
modelowania.

ozon – wartości współczynnika AOT40 określonego na podstawie pięcioletnich pomiarów
(2010-2014) z okresu wegetacyjnego (maj-lipiec) w strefie mazowieckiej zostały dotrzymane.
Współczynnik AOT40, obliczony jako średnia z okresu pięciu lat na 2 stanowiskach
pomiarowych, mieścił się poniżej poziomu docelowego. W wyniku analiz przeprowadzonych
w ramach rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. strefa mazowiecka otrzymała klasę A.
33
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Poziom celu długoterminowego dla kryterium ochrony roślin, który ma byd osiągnięty
do 2020 r., na wszystkich stanowiskach pomiarowych nie został dotrzymany. Strefa
mazowiecka otrzymała klasę D2. Można na tej podstawie przypuszczad, że podobna sytuacja
może mied miejsce również na terenie gminy Liw.
Podsumowując wyniki rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim
w 2014 roku, stwierdzid można, że na większości stanowisk pomiarowych monitorujących
poziomy stężeo pyłu PM10 w województwie norma dobowa została przekroczona. Wyniki
analiz i oszacowao WIOŚ w Warszawie wskazują, że 41% mieszkaoców Mazowsza, a co za
tym idzie prawdopodobnie również mieszkaocy gminy Liw, są narażeni na zbyt dużą liczbę
dni z przekroczeniem normy pyłu PM10. Natomiast 2% mieszkaoców województwa
narażonych jest na zbyt wysokie stężenie średnioroczne. Niezbędne jest w związku z tym
planowanie i wdrażanie działao, mających na celu obniżenie stężeo tego zanieczyszczenia.
Na wszystkich stanowiskach pomiarowych została również przekroczona norma
benzo(a)pirenu, często kilkakrotnie. Problem ten dotyczy jednak głównie miast i miasteczek,
a obszary mniej zurbanizowane, takie jak rejon gminy Liw, nie są narażone na przekroczenia.
W porównaniu do 2013 roku można zauważyd pogorszenie, najwyższe stwierdzone wtedy
stężenie przekraczało normę 5-cio krotnie (obecnie nawet 8-krotnie). Niezbędne jest zatem
na terenie województwa zaplanowanie i wdrożenie działao, mających na celu obniżenie
stężeo tego zanieczyszczenia.
Poziomy celu długoterminowego dla ozonu (analiza za lata 2012-2014) według
kryterium ochrony zdrowia oraz według kryterium ochrony roślin (AOT40 – analiza za lata
2010-2014) były w województwie mazowieckim przekroczone, stąd należy dążyd, aby
osiągnąd do 2020 roku wartości kryterialne dla ozonu, określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu. Wyniki analiz i oszacowao WIOŚ w Warszawie wskazują, że zagrożonych jest
100% mieszkaoców Mazowsza.
Poziom dopuszczalny i docelowy dla pyłu PM2,5 został przekroczony we wszystkich
strefach, w połączeniu z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi może skutkowad to
przekroczeniem norm również w kolejnych latach. Ze względu na to oraz biorąc pod uwagę
termin osiągnięcia wymaganego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 (do 1 stycznia
2015 r.), należy w najbliższych latach zaplanowad i wdrożyd działania, mające na celu
obniżenie stężeo tego zanieczyszczenia.
W strefie mazowieckiej nie przekroczono dopuszczalnych norm dla tlenków azotu.
Związane jest to ze znacznie mniejszym natężeniem ruchu samochodowego niż w dużej
aglomeracji.
Stężenia zanieczyszczeo w powietrzu wykazują ścisłą zależnośd od warunków
pogodowych. Zwłaszcza zima może spowodowad wysoką emisję zanieczyszczeo,
pochodzących ze spalania paliw na cele grzewcze, co bezpośrednio przekłada się na wysoki
34
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
poziom imisji tych zanieczyszczeo, szczególnie w obszarach, gdzie dominująca jest
powierzchniowa emisja indywidualna. Problemem jest dogrzewanie się przez mieszkaoców
w okresach cieplejszych paliwami stałymi (jak węgiel i drewno) oraz spalaniem odpadów
zamiast ogrzewania gazem. Sytuacja taka ma miejsce w szczególności na terenie gminy Liw
ze względu na brak sieci ciepłowniczej i dominujące wśród gospodarstw domowych
ogrzewanie indywidualnymi systemami grzewczymi o różnorodnym charakterze, często
wykorzystującymi paliwa stałe (węgiel kamienny), a także paliwa olejowe.
Wyniki analiz i oszacowao WIOŚ w Warszawie wskazują, że podstawową przyczyną
przekroczeo pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu na obszarze województwa jest emisja
niska powierzchniowa (emisja związana z ogrzewaniem mieszkao w sektorze komunalnobytowym). Znaczący udział ma także emisja liniowa (emisja związana z ruchem pojazdów
i spalaniem paliw). Wpływ emisji punktowej pochodzącej np. z elektrociepłowni to zaledwie
kilka procent udziału w ogólnym bilansie zanieczyszczeo.
Jakośd powietrza w gminie determinuje antropogeniczna emisja substancji z obszaru
województwa oraz w znacznym stopniu napływ zanieczyszczeo z pozostałej części Polski
i Europy. W przypadku gminy Liw emisja punktowa praktycznie nie występuje. Brak tu
dużych zakładów przemysłowych. Emisje liniowe na terenie gminy można uznad za
stosunkowo niewielkie. Największe znaczenie odgrywa tu droga krajowa nr 62 (Strzelno Siemiatycze) będąca dawnym odcinkiem tzw. Traktu Liwskiego, jak i trzy drogi wojewódzkie.
Ogólnokrajowa zwyżkowa tendencja w ilości pojazdów może prowadzid do zwiększenia tego
problemu w nadchodzących latach.
Głównym problemem dotyczącym ochrony powietrza na terenie gminy jest, jak wspomniano
powyżej, powierzchniowa emisja niska, związana głównie z wykorzystaniem w sezonie
grzewczym paliwa stałego – węgla kamiennego. Dla poprawy sytuacji w tym zakresie należy
podjąd działania mające na celu aktywne ograniczanie niskiej emisji. Pierwszym krokiem
w tym kierunku powinno byd opracowanie i uchwalenie gminnego „Planu gospodarki
niskoemisyjnej” wraz z opracowaniem bazy emisji. Pozwoli to ustalid harmonogram
rzeczowy, czasowy i finansowy działao, a także – zgodnie z nową perspektywą finansową UE
na lata 2014-2020 – umożliwi pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje związane
ze zmniejszaniem niskiej emisji (np. termomodernizacją budynków, modernizacją transportu
publicznego, wdrażaniem odnawialnych źródeł energii - OZE). Szczególnymi problemami
w zakresie jakości powietrza na terenie gminy są ponadto brak możliwości kontroli spalania
przez mieszkaoców w paleniskach domowych odpadów komunalnych, co może wiązad się
z uwalnianiem do atmosfery wielu szkodliwych zanieczyszczeo. Należy również zwrócid
szczególną uwagę na emisje związane z działalnością rolniczą, związane z możliwością
niewłaściwego stosowania nawozów i środków ochrony roślin przez rolników zwłaszcza
emisje amoniaku. Kluczowe w tej kwestii są metody składowania nawozów naturalnych oraz
rozrzucania nawozu. Wraz ze wzrostem ilości zwierząt gospodarskich (powodującego wzrost
emisji metanu), zwiększenia stosowania nawozów (co powoduje wzrost emisji podtlenku
azotu) i zwiększenia zużycia energii, wzrasta również emisja gazów cieplarnianych. Zgodnie
z Dyrektywą Azotanową, pogłowie bydła nie powinno przekraczad 2 sztuk dorosłych na 1 ha.
35
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Do najpilniejszych zadao w dziedzinie ochrony powietrza na terenie gminy należą:




ograniczanie niskiej emisji z domów ogrzewanych indywidualnie poprzez budowę
centralnych systemów ciepłowniczych, ograniczenie strat ciepła w budynkach oraz na
przesyle, zmianę paliwa oraz sposobu ogrzewania indywidualnego budynków, promocje
ekologicznych nośników energii i eliminowanie węgla (np. opracowanie programu
ograniczenia niskiej emisji),
ograniczanie emisji zanieczyszczeo ze źródeł liniowych,
ograniczanie uciążliwości odorowej z oczyszczalni ścieków, ferm hodowlanych, składowisk
i kompostowni odpadów oraz zakładów przetwórstwa spożywczego,
inwestycje w odnawialne źródła energii (np. biogazownie rolnicze)
 edukacja ekologiczna poprzez udzielanie informacji oraz zamieszczanie na stronie
internetowej komunikatów dotyczących np. nie spalania odpadów
 termomodernizacja budynków
 wymiana lub modernizacja źródeł ciepła
ANALIZA SWOT
Mocne strony
Słabe strony
Szanse
 Dobry stan i jakośd powietrza w gminie
 Brak zanieczyszczeo punktowych emitowanych przez większe
zakłady przemysłowe
 Stosunkowo niewielkie emisje liniowe
 Słabe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 Wysoki udział emisji niskiej (z ogrzewania indywidualnego)
 Systematyczny wzrost liczby samochodów i wzrastający
w związku z tym wskaźnik zanieczyszczeo komunikacyjnych
 Wzrost
stężeo dwutlenku siarki i pyłów w sezonie
grzewczym
 Niekontrolowane spalanie odpadów komunalnych
 Emisja metanu i odorów pochodząca z chowu zwierząt
gospodarskich
 Rozwój energetyki odnawialnej
 Ograniczenie „emisji niskiej”
 Termomodernizacja budynków
 Wymiana lub modernizacja źródeł ciepła
 Możliwośd pozyskania środków zewnętrznych na ww. cele po
opracowaniu „Programu gospodarki niskoemisyjnej”
 Wzrost świadomości społecznej w dziedzinie zapobiegania
36
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
zanieczyszczeniom powietrza dzięki prowadzeniu
działao edukacyjnych
Zagrożenia
9.3
 Transgraniczny napływ zanieczyszczeo z innych regionów
 Niewłaściwe
stosowanie
środków
ochrony roślin
i nawozów przez rolników
 Spalanie odpadów w gospodarstwach domowych
 Możliwośd wzrostu intensywności chowu zwierząt
gospodarskich powodującego wzrost emisji
 Możliwośd rozwoju przemysłu na terenie gminy i terenach
przyległych
Gleby i powierzchnia ziemi
Gleby stanowią stan przejściowy pomiędzy przyrodą nieożywioną a ożywioną.
Powstają ze skał przekształcanych pod wpływem komponentów krajobrazu naturalnego,
takich jak: organizmy żywe, klimat, wody czy rzeźba terenu. Także działalnośd człowieka
wywiera istotny wpływ na cechy pokrywy glebowej (źródło: Richling, Ostaszewska Geografia
fizyczna Polski, 2005).
Gleby gminy Liw należą do środkowoeuropejskiej strefy glebowej. Ich rozwój
przebiegał w warunkach klimatu umiarkowanego. Charakterystyczne dla tej strefy są gleby
bielicowe, pyłowe i brunatne. Wytworzone one są z glin zawałowych lekkich oraz piasków
leżących na glinach. Na terenie powiatu węgrowskiego dominują gleby lekkie i bardzo lekkie
– bielicowe i rdzawe wytworzone z piasków gliniastych i żwirów piaszczystych. Miejscami na
piaskach gliniastych i lekkich glinach wytworzyły się gleby płowe i gleby brunatne
wyługowane. Wzdłuż koryta Liwca występują mady o różnej przepuszczalności.
Na terenie gminy przeważają grunty III – V klasy bonitacyjnej. Są to przede wszystkim
gleby lekkie: bielicowe i rdzawe wytworzone z piasków gliniastych i żwirów piaszczystych.
Miejscami na piaskach gliniastych i lekkich glinach wytworzyły się gleby płowe i gleby
brunatne wyługowane.
Jakośd gleb ma bezpośredni wpływ na jej potencjał. Gleby dobrej jakości oznaczają nie
tylko zdrowe i wysokie plony, ale także warunkują prawidłowy rozwój człowieka, gdyż wraz
z pożywieniem roślinnym i zwierzęcym dostarczają odpowiedniej ilości wysokokalorycznych
składników odżywczych, witamin, substancji mineralnych, niezbędnych do budowy
i właściwego funkcjonowania organizmu. Razem z pożywieniem człowiek pobiera składniki
korzystne, jak i niekorzystne dla swego rozwoju. Różne czynniki pochodzenia naturalnego
oraz antropogenicznego wpływają na spadek urodzajności gleb, powodując ich degradację.
37
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Skutkiem ich działania jest obniżenie jakości i ilości próchnicy w glebach, zmiany kwasowości
i struktury gleb, a w konsekwencji spadek jej zasobności i żyzności.
Na stan gleb wpływają głównie czynniki pochodzenia antropogenicznego:





Nadmierne nawożenie, które może prowadzid do zatrucia metalami ciężkimi
i substancjami toksycznymi obecnymi w nawozach,
Działalnośd zakładów produkcyjno-usługowych, w wyniku której do gleb mogą
przedostawad się szkodliwe substancje,
Komunikacja i transport samochodowy, przyczyniający się do zanieczyszczenia gleb
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie użytkowanych szlaków
komunikacyjnych (przede wszystkim dróg krajowych),
Składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, wypalanie traw, palenie
odpadów na powierzchni ziemi, odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do
środowiska, nieszczelne szamba,
Erozja spowodowana niewłaściwym użytkowaniem gruntów.
Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki
promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych
ilościach. Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeo gleb i gruntów zaliczamy:



związki organiczne – pestycydy, detergenty,
metale ciężkie – ołów (Pb), miedź (Cu), rtęd (Hg), kadm (Cd), arsen (As) i inne,
sole – azotany, siarczany, chlorki.
Jednym z głównych problemów w ochronie gleb jest ich zanieczyszczenie metalami
ciężkimi. Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia
metalami ciężkimi jest wyjątkowo istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla
człowieka. Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich stanowi
następstwo działalności ludzkiej w wyniku m.in. emisji przemysłowych, motoryzacji,
nadmiernej chemizacji rolnictwa, i powoduje degradację biologicznych właściwości gleb,
skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeo do łaocucha żywieniowego.
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi występują głównie wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po
których przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).
Obserwuje się osiadanie zanieczyszczeo komunikacyjnych w postaci pyłu na powierzchniowej
warstwie gruntu. Gleby w pobliżu dróg zawierają zwiększone ilości niebezpiecznych
związków ołowiu i tlenków azotu. Na skutek posypywania powierzchni dróg solami, gleby
i grunty w pobliżu szlaków komunikacyjnych są silnie zasolone.
Istotnym problemem wielu obszarów w Polsce jest również zakwaszenie gleb. Szacuje
się, że nawet ponad 90% gleb w Polsce wytworzonych jest na kwaśnych skałach naniesionych
przez lodowce. Na terenach tych następuje intensywne wymywanie składników zasadowych.
38
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Szczególnie narażone są na to zjawisko obszary o większej rocznej sumie opadów. Ponadto
w niskich temperaturach, na skutek oddychania organicznego gleb następuje koncentracja
dwutlenku węgla, co wpływa na wzrost zakwaszenia. Zakwaszeniu sprzyjają również niektóre
naturalne procesy przemian związków organicznych i związków azotu. Z kolei do przyczyn
antropogenicznych zaliczyd można odprowadzanie składników zasadowych wraz z plonami
roślin, stosowanie nawozów azotowych, a także kwaśne deszcze powstające w wyniku emisji
dwutlenku siarki i tlenków azotu do atmosfery na skutek spalania paliw. Zakwaszenie
powoduje zmniejszenie przyswajalności składników pokarmowych roślin, zwłaszcza fosforu,
magnezu i molibdenu. Ponadto następuje ich wymywanie do głębszych warstw gleb. Dotyczy
to przede wszystkim związków zasadowych. Zakwaszenie gleb powoduje również
zmniejszenie zawartości próchnicy w glebie. To z kolei wiąże się ze zniszczeniem zdolności
buforowych gleby. W ten sposób zwiększa się ruchliwośd składników, które stają się
niebezpieczne w większych ilościach. Głównie dotyczy to jonów metali ciężkich i glinu
ruchomego. Podaje się iż obniżenie pH gleby z 5,5 do 4,5 związane jest ze 100-krotnym
wzrostem stężenia jonów glinu w roztworze glebowym a z 4,5 na 3,5 – 1000-krotnym.
Ruchomy glin jest szkodliwy zwłaszcza dla niektórych upraw: jęczmienia, pszenicy, buraków,
gorczycy i koniczyny. Wśród metali ciężkich toksyczne działanie na glebach kwaśnych
wykazuje szczególnie nadmiar rozpuszczonego manganu (narażone są zwłaszcza koniczyna
i lucerna). Zarówno substancje zakwaszające jak również uwolnione jony metali mogą byd
wymywane do wód powierzchniowych i pobierane z roztworu glebowego przez rośliny.
Konsekwencją jest spadek żyzności gleby, zmniejszenie produkcji biomasy i pogorszenie jej
jakości. Zakwaszenie wpływa również na zmianę składu i aktywności mikroorganizmów.
Miedzy innymi słabo i wolno rozwijają się wolno żyjące w glebie Azotobacter oraz
mikroorganizmy współżyjące z większością roślin motylkowych. Następuje również
osłabienie intensywności przebiegu procesu pobierania przez nie azotu z powietrza.
Zanieczyszczenie gleby jest często wynikiem niewłaściwej praktyki rolniczej.
Powszechne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych powoduje
wprowadzenie do środowiska glebowego pierwiastków metalicznych, związków azotowych,
fosforoorganicznych, karbaminowych, alkilowych. Ponadto, nasilające się stałe wpływy
różnorodnych form działalności rolniczej, usługowej i urbanizacyjnej przyczyniają się do
znacznych zmian w naturalnych warunkach glebowych. Zmiany te przejawiają się w postaci
szeregu form degradacji pokrywy glebowej i prowadzą do wytworzenia gleb o zmienionym
profilu i właściwościach fizykochemicznych. Procesy degradacji gleb związane są przede
wszystkim z:
• rejonami intensywnej produkcji rolnej i hodowlanej,
• rejonami intensywnej melioracji gleb,
• rejonami budowy nowych osiedli mieszkaniowych,
• trasami komunikacyjnymi.
39
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Zgodnie ze strukturą użytkowania gruntów przedstawioną wcześniej w podrozdziale
rolnictwo, użytki rolne stanowią 70% całego terytorium gminy Liw, co ma znaczący wpływ na
jakośd gleb. Rolnicze wykorzystanie gruntów, zwłaszcza bardziej intensywne czy też
sprzeczne z dobrymi praktykami, wiązad się może bowiem, jak wykazano, z pogorszeniem
jakości gleb – pod względem chemicznym, biologicznym, a także fizycznym. Oprócz
zanieczyszczeo powodowanych stosowaniem nawozów (których zużycie na terenie gminy
jest stosunkowo wysokie, jak wykazano w rozdziale 2.5, przy charakterystyce rolnictwa) oraz
środków ochrony roślin, negatywne znaczenie dla środowiska glebowego ma również chów
i hodowla zwierząt gospodarczych. Ścieki odzwierzęce i odpady przyczyniają się do
zanieczyszczenia gleb, przy czym największe zagrożenie stanowi gnojowica powstająca
w systemie bezściółkowym. Wypas zwierząt na glebach mineralnych powoduje natomiast
ugniatanie i tak już mocno zbitej wierzchniej warstwy gleby, co wpływa ujemnie na jej
właściwości fizyko-chemiczne. Duże znaczenie odgrywa poziom lesistości gminy, gdyż lasy
pełnią szereg pozytywnych funkcji glebochronnych, który utrzymuje się na średnim poziomie
powiatowym.
W związku z położeniem gminy Liw w stosunku do Węgrowa- stolicy powiatu, a za
razem głównego ośrodka administracyjnego, ważny aspekt dla stanu gleb na terenie gminy
Liw stanowi występowanie dróg o dużym natężeniu ruchu samochodowego, przede
wszystkim dróg o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Ponadto biorąc pod uwagę stale
wzrastającą liczbę samochodów na terenie województwa mazowieckiego, można
przewidywad wzrost znaczenia tego zagrożenia, szczególnie w najbliższym otoczeniu bardziej
ruchliwych dróg powiatowych i wojewódzkich. Warto jednak wziąd pod uwagę, że do
terenów o przekształconej glebie zaliczyd trzeba nie tylko wszelkie obszary zurbanizowane,
ale również obszary rekreacyjno-wypoczynkowe oraz komunikacyjne.
Na terenie gminy Liw występują złoża kopalin, których eksploatacja również stanowi
zagrożenie dla stanu powierzchni ziemi.
Głównym kompleksem litologicznym na obszarze gminy Liw przedstawiającym wartości
surowcowe są osady piaszczyste i piaszczysto – żwirowe pochodzenia rzecznego oraz
piaszczyste pochodzenia eolicznego. Osady te to tzw. kruszywo naturalne stosowane na
szeroką skalę w budownictwie i drogownictwie tj. złoża mieszanek żwirowo - piaskowych.
W obrębie Gminy znajdują się także piaski kwarcowe wykorzystywane do produkcji betonów
komórkowych oraz do produkcji cegły wapienno-kwarcowej. Złoża budują surowce
pospolite, powszechnie występujące, stąd też sklasyfikowano je z punktu widzenia ochrony
złóż do klasy 4, najniższej. Natomiast klasyfikację złóż ze względu na ochronę środowiska
przeprowadzono po uwzględnieniu stopnia kolizyjności eksploatacji górniczej danego złoża
w odniesieniu do różnych komponentów środowiska przyrodniczego i elementów
zagospodarowania przestrzennego. W większości teren nad złożem stanowią nieużytki,
obszary gospodarki rolnej (V i VI kl.), w mniejszym stopniu obszar leśny. Dwa złoża
40
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
zlokalizowane w gminnie Liw: „Jarnice Pieoki” i „Jarnice Pieoki II” występują na obszarze
Siedlecko – Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Koncesję dla prowadzenia eksploatacji złóż posiadają trzy złoża kruszywa naturalnego.
Większośd złóż znajduje się na terenach należących do osób prywatnych. Powszechna jest
także nielegalna eksploatacja kopalin, szczególnie piasku wydmowego. Podstawowe
informacje na temat eksploatacji złóż zestawiono w tabeli 9.3.1.
Tab. 9.3.1 Zestawienie złóż kopalin na terenie gminy Liw (opracowano na podstawie: System Gospodarki
i Ochrony Bogactw Mineralnych „MIDAS”, PIG 2015)
KOD
Nazwa złoża
Status
Kopalina
Powierzchnia,
forma złoża
KN
Jarnice Pieoki
Eksploatacja złoża
zaniechana
Pospolita (kruszywo
naturalne)
0,66 ha
gniazdowa
KN
Jarnice Pieoki II
Eksploatacja złoża
zaniechana
Złoża mieszanek
żwirowopiaskowych
0,49 ha
podkładowa
PB
Paplin – Borzychy
(częściowo na
terenie gminy
Korytnica)
Złoże rozpoznane
wstępnie
Piaski kwarcowe do
betonów
komórkowych
37,8 ha
wydma
Na stan powierzchni ziemi mogą także mied negatywny wpływ składowiska odpadów.
Zgodnie z prowadzoną przez WIOŚ w Warszawie ewidencją, na obszarze gminy Liw nie
funkcjonują jednakże obecnie żadne czynne składowiska odpadów (źródło: pismo MMMO.7016.9.2015.MJ z dn. 17.03.2015 r.).
Standardy jakości gleby i ziemi zostały określone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości
ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359 z 2002). Na terenie Polski prowadzony jest program
„Monitoring chemizmu gleb ornych”, który stanowi element Paostwowego Monitoringu
Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Celem tego programu jest ocena stanu
zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym. Badania
chemizmu gleb gruntów ornych prowadzi Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach. Badania wykonywane są w pięcioletnich przedziałach czasowych od 1995 roku.
W 2010 r. rozpoczął się czwarty cykl badao w sieci obejmującej 216 punktów pomiarowo –
kontrolnych zlokalizowanych na terenie kraju. Na terenie województwa mazowieckiego
kontrolą objęto 20 punktów. Sied punktów badawczych wykorzystywanych w monitoringu
zapewnia różnorodnośd i reprezentatywnośd naturalnych warunków glebowych (typ,
uziarnienie), intensywności produkcji rolniczej oraz presji antropogenicznej na obszary
użytkowane rolniczo.
41
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Na terenie gminy Liw WIOŚ nie prowadzi badao monitoringowych gleby. Brak jest
również badao chemizmu gleb gruntów ornych, które prowadzi Instytut Upraw, Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach (na poziomie krajowym). Dlatego też dla przybliżenia stanu
powierzchni ziemi na terenie gminy Liw użyto wyników opracowanych dla podobnej jej
charakterem rolniczym gminy Miedzna znajdującej się również w powiecie węgrowskim.
Badania owe prowadził Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG)
w jednym profilu zlokalizowanym w miejscowości Wrotnów w punkcie 161. Punkt położony
jest w odległości ok. 17 km od miasta Liw, umiejscowionym w pobliżu rzeki Ugoszcz. Jest to
jedyny punkt pomiarowo-kontrolny (ppk) monitoringu chemizmu gleb ornych na terenie
powiatu węgrowskiego (źródło: Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski, IUNG-PIB, GIOŚ
2012).
Badania wykonywane są raz na 5 lat od 1995 roku, ostatni raz dokonywane były w roku
2010. Punkt charakteryzuje się typem gleb AP (gleby płowe), klasą bonitacji IVa oraz 5
(żytnim dobrym) kompleksem przydatności rolniczej. W pobranych glebach oznacza się:
właściwości podstawowe – skład granulometryczny, procentową zawartośd próchnicy,
procentową zawartośd CaCO3, odczyn, kwasowośd, zawartośd przyswajalnych dla roślin form
potasu, fosforu, magnezu i siarki, zawartośd glinu ruchomego, procentową zawartośd azotu
i węgla, zawartośd WWA, radioaktywnośd, przewodnictwo elektryczne właściwe. Oblicza się
również stosunek C:N oraz zasolenie gleby, skład jonowy kompleksu sorpcyjnego gleb,
całkowitą zawartośd składników chemicznych (S, Ca, Mg, K, Na, Al, Fe, P, Mn, Cd, Cu, Cr, Ni,
Pb, Zn, Co, V, Li, Be, Ba, Sr, L). Szczegółowe wyniki monitoringu chemizmu gleb ornych
punkcie 161 w miejscowości Wrotnów w latach 1995-2010 przedstawiono w tabeli 9.3.2.
Tab. 9.3.2 Wyniki szczegółowe badań chemizmu gleb ornych w ppk nr 161 w miejscowości Wrotnów
w latach 1995-2010 (źródło: Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski, IUNG-PIB, GIOŚ 2012)
Uziarnienie
Jednostka
1995
Rok
2000
2005
2010
1,0-0,1 mm
Udział w %
64
69
66
65
0,1-0,02 mm
Udział w %
21
17
18
20
< 0.02 mm
Udział w %
15
14
16
15
2,0-0,05 mm
Udział w %
n.o.
n.o.
n.o.
77
0,05-0,002 mm
Udział w %
n.o.
n.o.
n.o.
20
< 0.002 mm
Udział w %
5
4
4
3
42
Całkowita
zawartość
makroelementów
Zawartość
pierwiastków
przyswajalnych
dla roślin
Właściwości sorpcyjne gleby
Substancja
organiczna
gleby
Odczyn
i węglany
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Odczyn "pH "
w zawiesinie H2O
Odczyn "pH "
w zawiesinie KCl
Węglany (CaCO3)
pH
5.8
5.8
5.6
4.9
pH
4.5
4.4
4.5
3.8
%
n.o.
n.o.
n.o.
n.o
Próchnica
%
1.37
1.36
1.11
1.24
Węgiel organiczny
%
0.79
0.79
0.64
0.72
Azot ogólny
%
0.097
0.086
0.084
0.071
8.1
9.2
7.6
cmol(+)*kg-1
3.83
3.80
4.03
3.90
cmol(+)*kg-1
1.17
1.37
1.17
1.37
cmol(+)*kg-1
0.64
0.98
0.96
1.11
cmol(+)*kg-1
0.87
1.00
0.73
0.51
cmol(+)*kg-1
0.14
0.20
0.37
0.12
cmol(+)*kg-1
cmol(+)*kg-1
0.03
0.40
0.06
0.29
0.01
0.18
0.13
0.25
cmol(+)*kg-1
1.44
1.55
1.29
1.01
cmol(+)*kg-1
5.27
5.35
5.32
4.91
%
27.32
28.97
24.25
20.49
Fosfor przyswajalny
mg P2O5* 100g-1
16.0
13.6
11.6
16.6
Potas przyswajalny
mg K2O*100g-1
12.6
8.3
7.4
7.6
Magnez przyswajalny
mg Mg*100g-1
1.90
1.60
2.20
1.30
Siarka przyswajalna
mg S-SO4*100g-1
1.62
1.38
1.08
0.94
Fosfor
Wapń
Magnez
Potas
Sód
Siarka
Glin
Żelazo
%
%
%
%
%
%
%
%
0.043
0.04
0.06
0.06
0.004
0.022
0.38
0.35
0.047
0.06
0.05
0.05
0.005
0.019
0.32
0.40
0.050
0.04
0.05
0.05
0.004
0.016
0.35
0.43
0.046
0.05
0.05
0.05
0.003
0.016
0.24
0.39
Stosunek C/N
Kwasowość
hydrolityczna (Hh)
Kwasowośc wymienna
(Hw)
Glin wymienny "Al"
Wapń wymienny
(Ca2+)
Magnez wymienny
(Mg2+)
Sód wymienny (Na+)
Potas wymienny (K+)
Suma kationów
wymiennych (S)
Pojemność sorpcyjna
gleby (T)
Wysycenie kompleksu
sorpcyjnego kationami
zasadowymi (V)
43
10.1
Pozostałe
właściwości
Całkowita zawartość
pierwiastków śladowych
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Mangan
Kadm
Miedź
Chrom
Nikiel
Ołów
Cynk
Kobalt
Wanad
Lit
Beryl
Bar
Stront
Lantan
Wielopierścieniowe
węglowodory
aromatyczne
suma 13 WWA
Radioaktywność
Przewodnictwo
elektryczne właściwe
Zasolenie
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
mg*kg-1
163
0.09
2.0
4.0
3.4
9.2
18.3
1.52
7.0
2.8
0.13
15.5
4.0
5.6
176
0.13
2.5
3.5
3.0
10.1
17.3
1.81
6.7
3.2
0.13
18.6
5.5
4.6
198
0.07
2.7
5.0
3.3
11.0
22.0
1.83
8.0
2.0
0.10
20.8
4.3
6.5
274
0.07
2.5
4.2
2.7
8.8
19.2
2.21
6.2
2.8
0.14
21.0
2.3
6.2
µg*kg-1
119
94
178
211
Bq*kg-1
440
414
551
460
mS*m-1
4.99
2.80
4.40
4.86
mg KCl*100g-1
13.00
7.40
11.70
12.84
Pomiar gleby w badanym punkcie charakteryzuje się kwaśnym odczynem pH.
Szczególnie niski był odczyn pH w najbardziej aktualnym pomiarze (w roku 2010), co może
byd symptomem niekorzystnych zmian. Zakwaszenie to ma prawdopodobnie, oprócz
uwarunkowao naturalnych (gleby wytworzone na kwaśnych utworach pochodzenia
lodowcowego), źródła antropogeniczne (związane głównie z rolnictwem: stosowanie
nawozów azotowych, odprowadzanie składników zasadowych wraz z plonami roślin, jak
również wynikające z zanieczyszczenia atmosfery wskutek spalania paliw – zakwaszenie gleb
poprzez kwaśne deszcze). Niekorzystne następstwa niskiego odczynu pH gleb to zmniejszona
przyswajalnośd składników pokarmowych roślin oraz zwiększone ich wymywanie do
głębszych warstw gleby, zmniejszenie zawartości próchnicy w glebie, zwiększenie
dostępności metali ciężkich dla roślin, koniecznośd zwiększenia poziomu wapnowania w celu
zapobieżenia zmniejszaniu się żyzności gleb. Skutki dla środowiska obejmują gatunkowego
biocenoz w ekosystemach naturalnych, w szczególności zmiany składu gatunkowego
drzewostanów, oraz zmiany liczebności populacji, a także zanieczyszczenie wód lądowych
azotanami, toksycznymi dla wielu organizmów wodnych. Z wcześniejszych badao Okręgowej
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie wynika, że na obszarze gminy dominują gleby
kwaśne i bardzo kwaśne. Zakwaszenie jest największym problemem, gdyż wpływa na
zmniejszenie plonów oraz wzrost przyswajania metali ciężkich przez rośliny. Wg OSCHR
wapnowania wymagad może nawet 85% gleb w gminie.
44
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Poziom zawartości próchnicy jest niski i w latach 1995-2010 nie uległ zasadniczym
zmianom w badanym profilu. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku zawartości
węgla organicznego. W przypadku badanej gleby, zawartośd węgla organicznego jest
zdecydowanie niższa od średniej zawartości węgla organicznego w glebach Polski (1.25% wg
danych IUNG). Poziom ten co prawda nie odpowiada przyjętemu w Polsce kryterium niskiej
zawartości (poziom 0.57%), jednak w porównaniu do standardu europejskiego (poziom
poniżej 2%) jest zdecydowanie niższy. Na przestrzeni lat spadła także nieco zawartośd azotu
ogólnego. Stosunek węgla do azotu (C/N) jest stosunkowo niski, pomimo nieznacznej
tendencji wzrostowej, co oznacza, że w glebach dominuje proces mineralizacji i dostępne są
dla roślin amoniak oraz azotany – z korzyścią dla rozwoju roślin. W glebie nastąpił natomiast
spadek stopnia wysycenia kompleksu glebowego kationami zasadowymi, co świadczy zwykle
o zubożeniu gleby i może wiązad się ze stwierdzonym wzrostem kwasowości gleby.
W tabeli 9.3.3 przedstawione zostały zgeneralizowane wyniki monitoringu,
opracowane w IUNG na podstawie przedstawionych powyżej wynikach szczegółowych.
Ogólne wyniki określają stopieo zanieczyszczenia gleby pod kątem wybranych rodzajów
zanieczyszczeo.
Tab. 9.3.3 Zgeneralizowane wyniki monitoringu gleb na terenie gminy Miedzna w poszczególnych latach
w pkt 161–badania IUNG w Puławach (źródło : pismo WIOŚ - MM-MO.7016.8.2015.MJ z dn. 17.03.2015 r.)
Cd
Zanieczyszczenie gleby w stopniach
Cu
Ni
Pb
Zn
WWA
4.50
0
0
0
0
0
0
II
1.36
4.40
0
0
0
0
0
0
I
2005
1.11
4.50
0
0
0
0
0
0
I
2010
1.24
3.81
0
0
0
0
0
1
I
Rok
%
próchnicy
pH KCl
1995
1.37
2000
S-SO 4
Analizując zgeneralizowane dane można stwierdzid, iż w przypadku większości cech
opisujących właściwości i jakośd gleby nie doszło do istotnych zmian na przestrzeni 15 lat
w porównaniu ze stanem wyjściowym: 1995 r. (źródło: pismo MO.7016.8.2015.MJ z dn.
17.03.2015 r). Mimo występujących wahao poziomów zawartości różnych metali ciężkich,
w dalszym ciągu gleby cechuje naturalna ich zawartośd (grupa 0), tak więc mogą byd
przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe i ogrodnicze, nawet pod uprawy roślin
przeznaczonych dla dzieci. Jednocześnie ze względu na dotychczasowy brak
zanieczyszczenia, gleba taka powinna zostad objęta szczególną ochroną przed
wprowadzaniem antropogenicznych metali ciężkich (Kabata-Pendias A., Piotrowska M.,
Motowicka-Terelak T., Maliszewska-Kordybach B., Filipiak K., Krakowiak A., Pietruch Cz.,
Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, PIOŚ, IUNG, Warszawa, 1995). Zawartośd siarki siarczanowej jest
niska: ocena I° w skali czterostopniowej (I°-IV°) – widoczna jest poprawa od roku 1995.
45
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Nieznacznie podwyższone są natomiast obecnie zawartości wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA): ocena 1° w skali 0°-5°, nie wskazuje to jednak
jeszcze na zanieczyszczenie gleby (źródło: dane WIOŚ w Warszawie, pismo
MO.7016.8.2015.MJ z dn. 17.03.2015 r.).
Ponadto z informacji uzyskanych w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
w Warszawie wynika, że brakuje aktualnych próbek gleb pochodzących z terenu gminy
w celu określenia jakości gleb. W celu inwentaryzacji gleb i utrzymania ich w stanie
niepogorszonym, a nawet w celu poprawy stanu gleb, oraz aby spełnid założenia Ustawy
Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) gmina powinna
nawiązad współpracę z ww. Stacją.
Powierzchnia ziemi to jeden z najbardziej zagrożonych antropopresją elementów
środowiska. Degradacja może następowad na skutek mechanicznych i chemicznych
przekształceo ziemi i pokrywy terenu. W kształtowaniu wartości użytkowej ważną rolę
odgrywa kształtowanie rzeźby terenu, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb,
umocnienie skarp, budowa niezbędnych dróg.
Degradacja powierzchni terenu na terenie gminy Liw jest stosunkowo niewielka, występuje
w miejscach odkrywkowej eksploatacji złóż kopalin. Na terenach poeksploatacyjnych
planowana jest rekultywacja (rekreacyjna, leśna, rolna). Do degradacji może dochodzid
również na skutek niewłaściwego składowania odpadów komunalnych, bądź w przypadku
awarii urządzeo infrastruktury technicznej (ropociąg, stacja pomp).
W celu ochrony gruntów należy ograniczad ich nierolnicze i nieleśne przeznaczenie,
przywracad leśny charakter gruntom, które go utraciły a także zachowad istniejące zbiorniki
wodne. Konieczna jest również kontrola i powstrzymanie nielegalnego wydobycia złóż,
zwłaszcza na terenach chronionych, a także rekultywacja wyrobisk po zakooczonym
wydobyciu. Ponadto do ograniczenia degradacji przyczyni się opracowanie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), które pozwoli na kontrolowaną
urbanizację gruntów.
Aby zmniejszyd niekorzystne skutki zakwaszenia gleb, należy przeciwdziaład temu procesowi
stosując wapnowanie. Kluczowe jest również racjonalne stosowanie środków chemicznych
i biologicznych w produkcji rolnej , zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk odpadów
oraz systematyczna kontrola jakości gleb.
46
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
ANALIZA SWOT
Mocne strony
Słabe strony
Szanse
 Niski współczynnik degradacji
 Niski stopieo zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (tzw.
poziom naturalny)
 Korzystny stosunek zawartości węgla do azotu (C/N)
 Brak czynnych składowisk odpadów na terenie gminy
 Wysoki udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych
 Niewystarczająca ilośd informacji (próbek) dla określenia
szczegółowego stanu gleb w gminie
 Niedostatek próchnicy glebowej
 Niska zawartośd węgla organicznego
 Malejąca zawartośd niektórych substancji i pierwiastków
koniecznych dla rozwoju roślin
 Nieznacznie podwyższony poziom WWA w glebie
 Presja rolnictwa: negatywne oddziaływania nawożenia,
środków ochrony roślin, produkcji zwierzęcej
 Stosunkowo niska powierzchnia lasów
 Zaśmiecanie lasów i przydrożnych rowów powoduje
zanieczyszczenie gleb
 Odkrywkowa eksploatacja złoża
 Ograniczanie nierolniczego i nieleśnego przeznaczenia gleb
 Kontrola i powstrzymanie nielegalnego wydobycia złóż,
zwłaszcza na terenach chronionych, a także rekultywacja
wyrobisk po zakooczonym wydobyciu
 Wapnowanie gleb
 Systematyczna kontrola jakości gleb
 Promowanie racjonalnego stosowanie środków chemicznych
i biologicznych w produkcji rolnej, przeciwerozyjnych
zabiegów uprawnych i innych dobrych praktyk rolniczych
 Przywracanie leśnego charakteru gruntom, które go utraciły,
oraz prowadzenie zalesieo
 Likwidacja istniejących dzikich wysypisk odpadów
i zapobieganie powstawaniu nowych
 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) pozwoli na kontrolowaną urbanizację
gruntów
47
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Zagrożenia
9.4
 Niewłaściwe praktyki rolne
 Nielegalne wydobywanie złóż
 Intensyfikacja rolnictwa, w tym również hodowli zwierząt
gospodarczych
 Dalsze zakwaszanie gleb i ich zubażanie
 Powstawanie dzikich wysypisk odpadów, dalsze zaśmiecanie
lasów i rowów przydrożnych
 Powstawanie nowych kopalni surowców, szczególnie
odkrywkowych
 Możliwośd pojawiania się tzw. „samowoli budowlanych” oraz
nielegalnej eksploatacji kopalin
 Wzrost ruchu drogowego na terenie gminy i emisji
zanieczyszczeo
Hałas
Hałas to jeden z poważniejszych problemów obniżających jakośd życia. Polega na
niepożądanych, nieprzyjemnych i uciążliwych dźwiękach występujących w danym miejscu
i czasie. Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego charakteryzującym się
różnorodnością źródeł i powszechnością występowania. Hałas w środowisku powodowany
jest głównie przez ruch transportowy, działalnośd przemysłową oraz aktywnośd związaną
z rekreacją.
Hałas jest czynnikiem stresogennym. Przy długotrwałej ekspozycji powoduje m. in.
choroby układu krążenia, choroby psychiczne i zaburzenia snu. Według rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), terenami podlegającymi ochronie akustycznej są
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej, tereny szpitali,
szkół, domów opieki społecznej, uzdrowisk oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Hałas wpływa destrukcyjnie na człowieka. Hałas i wibracje (drgania oddziaływujące za
pośrednictwem ciał stałych) przyczyniają się również do pogorszenia jakości środowiska
przyrodniczego, co powoduje: utratę przez środowisko naturalne istotnej wartości, jaką jest
cisza; zmniejszenie wartości terenów rekreacyjnych lub leczniczych; zmianę zachowao
ptaków i innych zwierząt, pn. zmiana siedlisk lub zmniejszenie liczby składanych jaj. Wibracje
i hałas powodują również pogorszenie jakości i przydatności terenów zagrożonych
nadmiernym hałasem oraz zmniejszenie wartości obiektów tam położonych.
Ostatnie tendencje hałasu środowiskowego w Polsce wskazują na wzrost zagrożenia
hałasem komunikacyjnym, przy jednoczesnym ograniczeniu wzrostu i wystąpieniu tendencji
malejących w zakresie hałasu przemysłowego. Tendencje wzrostowe hałasu
48
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
komunikacyjnego odnoszą się przede wszystkim do hałasu drogowego i hałasu lotniczego.
Wzrost zagrożenia hałasem drogowym związany jest przede wszystkim z gwałtownym
przyrostem w ostatnich dwóch dekadach liczby samochodów w kraju. Mimo obserwowanych
już tendencji zbliżania się do stanu nasycenia, wzrost ten jest nadal znaczny.
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub
co najmniej na tym poziomie oraz na zmniejszaniu poziomu hałasu do co najmniej
dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany - art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).
Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się na podstawie wskaźników
krótkookresowych i długookresowych. Wskaźniki krótkookresowe w odniesieniu do jednej
doby dla pory dnia LAeq D (od godz. 6:00 do godz. 22:00) i dla pory nocy LAeq N (od godz.
22:00 do godz. 6:00) mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze
środowiska. Wskaźniki długookresowe dla przedziału odniesienia równemu wszystkim
dobom w roku dla pory dzienno-wieczorno-nocnej LDWN i nocnej LN (pora dnia od 6:00 do
18:00, pora wieczoru od 18:00 do 22:00, pora nocy od 22:00 do 6:00) stosuje się do
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. Poziomy
dopuszczalne hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012
r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109). Rozporządzenie określa dopuszczalne poziomy hałasu z dróg
i linii kolejowych. W przypadku terenów, na których znajdują się domy jednorodzinne, LDWN
wynosi 64 dB (dopuszczalny hałas w ciągu doby), natomiast LN 59 dB (dopuszczalny hałas
w porze nocnej). W przypadku zabudowy wielorodzinnej, zagrodowej czy też terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych, normy są nieco łagodniejsze (odpowiednio: 68 i 59 dB).
Ustawowo zobowiązany do dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska na
terenach województwa mazowieckiego, które nie są objęte obowiązkiem opracowywania
map akustycznych (Art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)) został Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska. W związku z tym, corocznie prowadzony jest monitoring - w
ramach monitoringu w 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Warszawie wykonał badania hałasu komunikacyjnego w 15 punktach pomiarowych
położonych w większych miastach województwa oraz przy głównych drogach (źródło:
Monitoring hałasu komunikacyjnego w 2014 roku, WIOŚ w Warszawie). Żaden z punktów nie
znajduje się w powiecie węgrowskim, nie można więc wyników odnieśd bezpośrednio do
terenu gminy Liw – można natomiast wnioskowad na ich podstawie pośrednio o skali
problemu hałasu na obszarze Gminy, uwzględniając jej specyfikę.
Ogólne wnioski z badao monitoringowych hałasu przeprowadzonych w 2014 r. na
terenie województwa mazowieckiego przez WIOŚ w Warszawie wykazały, że hałas
komunikacyjny, podobnie jak w poprzednich latach, w dalszym ciągu pozostaje jednym
49
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
z największych zagrożeo i głównych uciążliwości dla mieszkaoców. Należy przy tym
zauważyd, że w związku ze znowelizowanym w 2012 roku rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku, obowiązują obecnie nowe normy dla hałasu drogowego. Poziomy
dopuszczalne zostały podwyższone od 5 do 10 dB i znacznie przekraczają obecnie poziomy
uznawane za bezpieczne przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Oznacza to, że nawet
jeżeli obowiązujące normy hałasu nie są przekroczone, mogą mimo wszystko występowad
niekorzystne oddziaływania na zdrowie ludzkie. Należy jednak pamiętad, iż specyfika gminy
Liw może wskazywad na mniejsze ryzyko zagrożenia hałasem, niż ma to miejsce w wielu
wybranych do przeprowadzania badao punktach, które położone są przy głównych drogach
lub w miastach. Analizowany obszar gminy stanowi bowiem teren o charakterze typowo
wiejskim z ok.70% udziałem terenów rolnych, jednakże z przechodzącą przez teren gminy
drogą krajową o szczególnie dużym natężeniu ruchu, łączącą gminę z miastami Węgrów
i Łochów, oraz 3 drogami wojewódzkimi realizującymi pośrednio powiązania z Warszawą,
Siedlcami, Wierzbnem, Grębkowem i Kałuszynem. Na zwiększenie problemu hałasu
drogowego wpływa oprócz natężenia ruchu również stan dróg – im gorszy, tym hałas jest
bardziej się nasila. Brak jest na terenie gminy linii kolejowych, jak również dużych zakładów
przemysłowych również generujących hałas.
W 2011 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przeprowadziła
badanie hałasu drogowego na terenie wybranych gmin w województwie mazowieckim
w celu sporządzenia map akustycznych. Mapy akustyczne hałasu drogowego zostały
wykonane wzdłuż dróg krajowych województwa mazowieckiego, na których natężenie ruchu
w ciągu roku przekraczało 3 mln pojazdów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
nie prowadziła do tej pory badao hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Liw. Natomiast
analizując wyniki badao z innych gmin powiatu węgrowskiego z 2011 roku, można wyciągnąd
pewne dalsze wnioski na temat sytuacji, która panuje na terenie gminy Liw.
Na terenie powiatu węgrowskiego badaniu podlegały fragmenty dróg krajowych (DK)
nr 2, 50 i 62 (62A). W ich skład wchodzą cztery odcinki: pomiędzy miejscowościami Łochów
i Zawiszyn – dla DK 50, w pobliżu Węgrowa – dla DK 62A, oraz w pobliżu Marysina – dla DK 2.
W pobliżu badanych odcinków dróg znajdują się gminy: Grębków, Łochów i Węgrów.
Omawiane ciągi przechodzą przez tereny w dużej mierze zagospodarowane rolniczo.
Zabudowa zwarta występuje na terenie miejscowości: Węgrów oraz Łochów. Na pozostałym
obszarze znajduje się zabudowa o charakterze rozproszonym, a więc o charakterze
porównywalnym do gminy Liw.
Wykresy: 9.4.1 oraz 9.4.2 pokazują, jaki udział w całkowitej powierzchni powiatu
węgrowskiego mają obszary o różnym stopniu zagrożenia hałasem, zgodnie z danymi z 2011
roku. Wykres 9.4.1 odnosi się przy tym do wskaźnika LDWN, opisującego hałas w ciągu doby,
zaś wykres 9.4.2 – do wskaźnika LN, opisującego hałas w porze nocnej.
50
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Procentowy udział powierzchni powiatu
węgrowskiego zagrożonej hałasem w danym
zakresie - wg wskaźnika LDWN
2,7%
6,2%
55 - 60 dB
12,3%
60 - 65 dB
65 - 70 dB
54,1%
70 - 75 dB
24,7%
> 75 dB
Wyk. 9.4.1 Procentowy udział powierzchni powiatu węgrowskiego zagrożonej
w określonych zakresach – wg wskaźnika LDWN (opracowano na podstawie: GDDKiA, 2011)
hałasem
Procentowy udział powierzchni powiatu
węgrowskiego zagrożonej hałasem w danym
zakresie - wg wskaźnika LN
1,6%
7,3%
50 - 55 dB
12,1%
55 - 60 dB
60 - 65 dB
54,8%
24,2%
65 - 70 dB
> 70 dB
Wyk. 9.4.2 Procentowy udział powierzchni powiatu węgrowskiego zagrożonej
w określonych zakresach – wg wskaźnika LN (opracowano na podstawie: GDDKiA, 2011)
hałasem
Na podstawie analizy powyższych wykresów można stwierdzid, że w przypadku
zdecydowanej większości obszaru powiatu poziom hałasu zarówno dobowego, jak
51
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
i odpowiadającego porze nocnej, nie przekracza poziomów dopuszczalnych dla obszarów
zabudowy jednorodzinnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1
października 2012 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109) – a więc odpowiednio, poziomów: 64 i 59
dB. Spełnione są tym samym wymagania określone dla stałych i czasowych miejsc pobytu
dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, szpitali w miastach, a także łagodniej
postawione wymagania dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego, zabudowy zagrodowej, mieszkaniowo-usługowej, terenów rekreacyjnowypoczynkowych. Co więcej, ponad połowa obszaru powiatu wykazuje średni poziom hałasu
niższy niż 75 dB w ciągu całej doby oraz nie przekraczający 70 dB w porze nocnej. Normy są
natomiast przekraczane w przypadku ok. 21% całkowitej powierzchni powiatu. Można
jednak przypuszczad, że przekroczenia mają miejsce w sąsiedztwie największych drógkrajowych, dlatego obszar gminy Liw, przez którą przebiega fragment drogi krajowej, można
by przypuszczad, iż jest narażony lokalnie na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
komunikacyjnego. Prezentowane wyniki pochodzą z 2011 roku, w związku z czym należy
zauważyd, że sytuacja mogła się od tego czasu zmienid, prawdopodobnie na niekorzyśd dla
mieszkaoców i środowiska – biorąc pod uwagę ciągły wzrost liczby samochodów na terenie
województwa mazowieckiego. Źródła hałasu przemysłowe i źródła punktowe związane
z działalnością usługową czy też związane z rekreacją mają na analizowanym obszarze dużo
mniejsze, znikome znaczenie. Ogólnie rzecz biorąc, hałas nie stanowi w gminie Liw
znacznego problemu i gmina pozostaje wśród obszarów mało zagrożonych przekroczeniami
dopuszczalnych poziomów hałasu ze względu na przytoczoną już charakterystykę.
Podsumowując, na obszarze gminy Liw nie prowadzono badao natężenia hałasu.
Z analizy Stanu środowiska w województwie mazowieckim w 2013 roku (WIOŚ Warszawa,
2013) wynika jednak, że hałas najbardziej uciążliwy jest dla mieszkaoców, których posesje
znajdują się bezpośrednio przy drogach (w gminie Liw zwłaszcza droga 62 oraz drogi 637, 697
i 696). Niekorzystnym zjawiskiem jest rozwój budownictwa mieszkalnego wzdłuż dróg.
Zagrożeniem może byd dalsza rozbudowa istniejących miejscowości wzdłuż drogi 62
powiązana z nasileniem ruchu kołowego, zwłaszcza wzrostem ilości samochodów
ciężarowych. Z tego powodu nowe budynki mieszkalne powinny byd lokalizowane w pewnej
odległości od ruchliwych tras komunikacyjnych, zarówno ze względu na ograniczenie wpływu
hałasu na mieszkaoców, jak i zanieczyszczenia powietrza. Hałas drogowy w gminie Liw nie
ma wpływu na funkcjonowanie obszarów Natura 2000. Istotne jest zatem utrzymanie
dotychczasowych poziomów hałasu oraz racjonalna gospodarka przede wszystkim wymiana
nawierzchni dróg na cichsze, które mogą ograniczyd emisję hałasu o 5 dB. Hałas
komunikacyjny należy próbowad ograniczad również poprzez wykorzystywanie naturalnych
barier akustycznych (drzew, krzewów) tam, gdzie to tylko możliwe.
52
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
ANALIZA SWOT
Mocne strony
Słabe strony
Szanse
Zagrożenia




Niewielkie ryzyko zagrożenia hałasem
Brak dróg o dużym natężeniu ruchu
Brak hałasu kolejowego
Brak zakładów przemysłowych emitujących hałas o znacznym
natężeniu
 Stosunkowo mała powierzchnia lasów, przeciwdziałających
zagrożeniu hałasem
 Postępujący wzrost natężenia ruchu drogowego
 Brak opracowanych map akustycznych obejmujących teren
gminy
 Brak monitoringu hałasu na terenie gminy
 Położenie posesji przy drogach powiatowych
 Zły stan nawierzchni niektórych dróg potęgujący hałas
drogowy
 Sporządzenie planu ochrony przed hałasem
 Zmniejszenie natężenia hałasu drogowego poprzez
stosowanie cichych nawierzchni
 Nasadzenia drzew, pasy zieleni mogą zmniejszyd zagrożenie
hałasem
 Umieszczanie wzdłuż strategicznych odcinków dróg ekranów
akustycznych
 Wprowadzanie ograniczenia prędkości na strategicznych
odcinkach dróg
 Optymalne rozmieszczenie zabudowy zgodnie z prawidłowo
opracowanym mpzp umożliwi zmniejszenie narażenie na
hałas wśród mieszkaoców
 Zapoczątkowanie systemu monitoringu hałasu na terenie
gminy
 Dalszy, intensywny rozwój ruchu drogowego
 Pogarszanie się stanu nawierzchni dróg
 Inwestycje uciążliwe akustycznie: rozwój przemysłu, usług,
rekreacji i in.
 Wylesienia, usuwanie pasów zadrzewieo
53
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
9.5
Pole elektromagnetyczne
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. PEM w środowisku ma źródła zarówno naturalne
(pola geomagnetyczne, pola związane ze zjawiskami zachodzącymi w atmosferze ziemskiej
takimi jak promieniowanie słoneczne i wyładowania atmosferyczne, oraz pochodzące
z przestrzeni kosmicznej), jak i sztuczne. Sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne
powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeo, stacji nadawczych, urządzeo
energetycznych,
telekomunikacyjnych,
radiolokacyjnych
i
radionawigacyjnych.
Najpowszechniejszymi sztucznymi źródłami pól elektromagnetycznych występującymi
w środowisku są linie i stacje elektroenergetyczne (źródła pól elektrycznych
i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz), instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne
i radiolokacyjne (urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne o częstotliwości od ok.
0,1 MHz do ok. 100 GHz).
Pole elektromagnetyczne stanowią stały i istotny czynnik oddziałujący na organizm
ludzki. Naturalne i sztuczne pola elektromagnetyczne towarzyszą człowiekowi wszędzie –
w miejscu zamieszkania, w pracy, w podróży, a ich coraz bardziej intensywne występowanie
jest konsekwencją rozwoju techniki. W ostatnim czasie wraz ze wzrostem ilości urządzeo
emitujących pole elektromagnetyczne, wzrasta również zainteresowanie tym tematem.
Ocenę oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko przeprowadza się zgodnie
z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska na
podstawie badao monitoringowych oraz informacji o źródłach emitujących pola. W ramach
monitoringu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania
kontrolne poziomów pól w środowisku. na podstawie których między innymi ma prowadzid
rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (źródło: WIOŚ
www.wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska)
Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko zależy od wysokości
natężenia lub gęstości mocy oraz od częstotliwości drgao, w związku z czym wartośd
poziomów dopuszczalnych określa się w pasmach częstotliwości. Wartości dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz.
1883). Wartości dopuszczalne określone w odniesieniu do miejsc dostępnych dla ludności
oraz w odniesieniu do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową przedstawiono
w tabeli 9.5.1. Podane wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujące
54
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeo pól
elektrycznych. Można zauważyd, że dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych
w zależności od częstotliwości zawiera się w przedziale od 7 V/m do 20 V/m.
Tab. 9.5.1 Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności (źródło:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192,
poz. 1883)); f – częstotliwość wyrażona w jednostkach podanych w kolumnie pierwszej)
Zakres częstotliwości pola
Składowa
Składowa
Gęstośd
elektormagnetycznego
elektryczna
magnetyczna
mocy
Poziomy dopuszczalne dla miejsc dostępnych dla ludności
0 Hz
10 kV/m
2500 A/m
od 0 Hz do 0,5 Hz
2500 A/m
od 0,5 Hz do 50 Hz
10 kV/m
60 A/m
od 0,05k Hz do 1 kHz
3/f A/m
od 0,001 MHz do 3 MHz
20 V/m
3 A/m
od 3 MHz do 300 MHz
7 V/m
od 300 MHz do 300 GHz
7 V/m
0,1 W/m2
Poziomy dopuszczalne dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
50 Hz
1 kV/m
60 A/m
-
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007
r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badao poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645), pomiary PEM
prowadzone są w województwie mazowieckim w cyklu 3-letnim. W każdym roku pomiarów
dokonuje się w 45 punktach na obszarze województwa, w związku z czym w 3-letnim cyklu
pomiarowym badaniami objęte jest łącznie 135 punktów. Zgodnie z ww. rozporządzeniem
pomiary w tych samych punktach powtarzane są raz na 3 lata, dlatego też np. w roku 2014
roku powtórzono pomiary w tych samych miejscach co w roku 2011. Pomiary wykonywane
są w każdym roku w punktach pomiarowych zlokalizowanych na obszarach o różnym
charakterze: w Warszawie, w innych dużych miastach - o liczbie mieszkaoców powyżej 50
tys., w miastach mniejszych, a także na terenach wiejskich.
Na terenie gminy Liw nie są prowadzone pomiary poziomu pola elektromagnetycznego
w ramach PMŚ. Dlatego też do celu analizy sytuacji na analizowanym terenie wybrano kilka
punktów pomiarowych położonych możliwie blisko gminy i o analogicznej charakterystyce
obszaru (punkty położone głównie na terenach wiejskich), w których w związku z tym można
spodziewad się zbliżonych wyników.
W roku 2014 (oraz wcześniej, w poprzednim cyklu pomiarowym – w roku 2011)
pomiarów PEM dokonywano w punkcie pomiarowym w miejscowości Chruszczewka
Szlachecka, położonym w gminie Kosów Lacki w powiecie sokołowskim, na terenie wiejskim,
w odległości od północno-wschodniej granicy gminy Liw – ok. 10 km. W wymienionych latach
55
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
pomiary prowadzono również w punkcie pomiarowym w miejscowości Brzuza, położonym
w powiecie węgrowskim, w gminie Łochów, na terenie wiejskim, w odległości ok. 19 km od
granic gminy Liw w kierunku północno-zachodnim. W 2013 oraz w 2010 roku pomiary
prowadzone były w punkcie zlokalizowanym w mieście Łochów, którego liczba mieszkaoców
wynosi nieco poniżej 7 tys., w gminie Łochów należącej do powiatu węgrowskiego,
w odległości ok. 15,5 km na zachód od granicy gminy Liw. W latach 2012 i 2009 pomiary
prowadzono natomiast w punkcie położonym najbliżej granicy gminy Liw, w miejscowości
Roguszyn, który znajduje się na terenie wiejskim, w gminie Korytnica należącej do powiatu
węgrowskiego, w odległości ok. 3,6 km na zachód od granicy gminy Liw, jak również
w mieście Sokołów Podlaski – stolicy powiatu sokołowskiego, oddalonym od wschodniej
granicy gminy Liw jedynie o ok. 8 km.
W tabeli 9.5.2 przedstawiono zestawienie wyników pomiarów wykonanych w latach
2009-2014, w dwóch pełnych cyklach pomiarowych, we wszystkich punktach pomiarowych
zlokalizowanych na terenie powiatu węgrowskiego.
Miejscowośd
Chruszczewka
Szlachecka, gm.
Kosów Lacki
Brzuza,
gm. Łochów
Łochów,
gm. Łochów
Roguszyn,
gm. Korytnica
Sokołów
Podlaski,
gm. Sokołów
Podlaski
Charakter
obszaru
Natężenie
składowej
elektrycznej pola
[V/m]
0,1-1000
[Mhz]
0,13000
[Mhz]
Data pomiaru
Lokalizacja punktu
pomiarowego
Data pomiaru
Tab. 9.5.2 Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) w ramach PMŚ w latach 2009-2014
w wybranych punktach pomiarowych w okolicy gminy Liw (opracowano na podstawie: Pomiary pól
elektromagnetycznych, WIOŚ w Warszawie)
Natężenie składowej
elektrycznej pola
[V/m]
0,11000
[Mhz]
1-40000
[Mhz]
albo
0,1-3000
[Mhz]
teren wiejski
10.06.
2014
-
<0,2
12.05.
2011
-
<0,2
teren wiejski
10.06.
2014
-
<0,2
12.05.
2011
-
<0,2
miasto
<50 tys.
10.01.
2013
0,16
<0,2
19.04.
2010
0,18
<0,8
teren wiejski
07.20.
2012
<0,1
<0,2
29.04.
2009
<0,05
<0,8
miasto
<50 tys.
28.06.
2012
0,1
<0,2
26.05.
2009
0,18
<0,8
56
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Analiza wyników pomiarów wskazuje, że występujące we wszystkich analizowanych
punktach poziomy pól elektromagnetycznych są mniejsze od poziomów dopuszczalnych
(tabela 9.5.1) – wliczając nawet obszar miasta Sokołów Podlaski, gdzie liczba mieszkaoców
wynosi ponad 18 tys. i gdzie obecna jest znacznie większa liczba źródeł PEM niż na terenie
gminy Liw, w związku z czym można byłoby spodziewad się stosunkowo największego
zagrożenia. Warto wspomnied, że żadne przekroczenia nie wystąpiły w tym zakresie w całym
analizowanym okresie w żadnych punktach pomiarowych w województwie mazowieckim,
w związku z czym z dużą pewnością stwierdzid można, że obszar gminy Liw jest zagrożony
pod względem przekroczeo bezpiecznych poziomów pól elektromagnetycznych.
Obserwowane są co prawda niewielkie wzrosty natężenia PEM na przestrzeni analizowanych
lat w niektórych punktach pomiarowych w okolicy obszaru gminy, jednak nie świadczy to
o poważnym problemie ze względu na wciąż zdecydowanie niskie wartości w porównaniu
z wartościami dopuszczalnymi.
Poza pomiarami, w ramach monitoringu w latach 2009-2014 prowadzono także bazę
źródeł pól elektromagnetycznych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego
i mogących wpływad negatywnie na środowisko - łącznie z pomiarami wokół tych źródeł,
dokonywanymi przez zarządzających i jednostki kontrolujące. W żadnym punkcie na terenie
województwa pomiary nie wykazały przekroczeo w miejscach dostępnych dla ludności ani
w miejscach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, co również wskazuje na pełne
bezpieczeostwo ludności gminy Liw pod tym względem.
Należy wziąd pod uwagę, że wobec postępu cywilizacyjnego i rozwoju usług
telekomunikacyjnych (rozwój telefonii komórkowej, rozrost sieci stacji nadawczych
i telewizyjnych) w nadchodzących latach można spodziewad się wzrastającego oddziaływania
promieniowania elektromagnetycznego na środowisko. Ochrona przed potencjalnym
ryzykiem niebezpiecznego wzrostu poziomu pól elektromagnetycznych powinna polegad
w związku z tym na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie
poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych
poziomach. Podstawą dla realizacji tego zadania jest kontynuacja monitoringu poziomu
natężenia pól elektromagnetycznych w ramach PMŚ. Ponadto, firmy prowadzące instalację
oraz użytkownicy urządzeo emitujących pole elektromagnetyczne powinni wykonywad
pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu
użytkowania instalacji lub urządzenia oraz za każdym razem w przypadku zmiany warunków
pracy instalacji lub urządzenia, w przypadku gdy zmiany te mogą wpłynąd na zmianę
poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest dana instalacja lub urządzenie.
Lokalizacja nowych instalacji lub urządzeo emitujących pole elektromagnetyczne powinna
byd dobrze przemyślana w celu minimalizacji potencjalnego negatywnego oddziaływania na
zdrowie ludzi i środowisko, które mogłoby nastąpid w przyszłości. W szczególności linie
elektromagnetyczne o napięciu 110 kV i wyższym lokalizowane powinny byd poza terenami
przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową oraz miejscami dostępnymi dla ludności.
57
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
ANALIZA SWOT
Mocne strony
Słabe strony
Szanse
Zagrożenia
9.6
 Funkcjonowanie sztucznych źródeł radiacji na terenie gminy
i dotychczasowy poziom tła elektromagnetycznego nie
stwarzają znaczącego zagrożenia dla ludności i środowiska
 Dopuszczalne poziomy PEM nie są przekraczane na terenie
gminy ani też w żadnych obszarach województwa
 Monitoring pól elektromagnetycznych prowadzony w ramach
PMŚ pozwala na oszacowanie stopnia zagrożenia obszaru
gminy
 Nieustanny wzrost promieniowania elektromagnetycznego
ze źródeł sztucznych
 Wzrostowa tendencja ilości wytwarzanego promieniowania
elektromagnetycznego
ze
źródeł
sztucznych
w województwie i w okolicach gminy Liw
 Brak punktów monitoringu na terenie gminy
 Dotrzymywanie wymaganych norm dzięki badaniom pola
elektromagnetycznego
w nowych instalacjach
oraz
w przypadku zmian warunków pracy urządzenia
 Dzięki prowadzonemu monitoringowi możliwe jest szybkie
reagowanie w przypadku wzrostu zagrożenia
 Racjonalny dobór lokalizacji powstających instalacji
i urządzeo stanowiących źródła PEM pozwoli uniknąd
negatywnych oddziaływao na zdrowie ludzi i środowisko
 Przekroczenie
dopuszczalnego poziomu w związku
z rozwojem sieci elektromagnetycznych i zwiększoną ilością
urządzeo elektrycznych
Walory przyrodnicze i krajobrazowe
Lasy i łowiectwo
Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Polski 2010, obszar gminy Liw przynależy
do Krainy Mazowiecko-Podlaskiej (IV) – najmniej lesistej spośród polskich Krain, wchodząc
jednocześnie w obręb dwóch Mezoregionów: Mezoregionu Równiny WołomioskoGarwolioskiej (IV.14) oraz fragment Mezoregionu Wysoczyzny Siedleckiej (IV.15). Dla szaty
roślinnej Krainy Mazowiecko-Podlaskiej charakterystyczne są subkontynentalne lasy lipowo58
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
dębowo-grabowe (grądy) w odmianie mazowieckiej (źródło: Zielony R., Kliczkowska A.,
Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, Centrum Informacyjne Lasów Paostwowych,
Warszawa 2012). W obrębie ściślej określonego obszaru, na którym znajduje się gmina,
charakterystyczne są także kontynentalne bory mieszane, również wilgotne, i bory sosnowe,
a także lasy łęgowe, szczególnie łęgi wierzbowo-topolowe, jesionowo-olszowe i olsy.
Krajobraz roślinny wykazuje charakter mozaikowy. Dominujący gatunek lasotwórczy na
terenie gminy Liw stanowi sosna, co pod względem przyrodniczym stanowi czynnik
niekorzystnie kształtujący strukturę gatunkową, gdyż ma ona niską wartośd lasotwórczą i jest
bardzo podatna na choroby.
Powierzchnia lasów na terenie gminy Liw wynosi 4000 ha, zaś powierzchnia gruntów
leśnych - 37 ha (zgodnie z danymi Urzędu Gminy Liw, stan na 31.12.2014 r.). Poziom
lesistości obszaru w 2013 r. to 23,2%. Jest to wartośd ok.5 punktów procentowych niższa niż
średnia w powiecie oraz o niemal 0,3 punktu procentowego wyższa od średniej
w województwie (GUS 2013). Stanowi to również stosunkowo niski wynik w porównaniu do
innych obszarów Krainy Mazowiecko-Podlaskiej. Biorąc pod uwagę zapisy Krajowego
Programu Zwiększania Lesistości, zakładające wzrost lesistości na terenie kraju do poziomu
30% w okresie do 2030 roku, nie jest to poziom optymalny i w związku z tym celowe jest
podejmowanie działao w celu jego zwiększenia.
Na podstawie analizy map cyfrowych (rysunek 9.6.1) obszaru gminy Liw, można
zauważyd, iż lasy mają tu stosunkowo silny stopieo rozdrobnienia, jednakże warto
wspomnied, że wzdłuż osi obszaru gminy przebiega również korytarz ekologiczny wzdłuż
Doliny Liwca (rys. 9.6.2).
59
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Rys. 9.6.1 Rozmieszczenie
www.geoserwis.gdos.gov.pl)
lasów
na
terenie
gminy
Liw
(opracowano
na
podstawie:
Dostrzegalne jest zróżnicowanie stopnia zalesienia w różnych częściach analizowanego
obszaru. Największe i najcenniejsze kompleksy leśne występują w środkowej i wschodniej
rejonie gminy. Duży stopieo niekorzystnej dla środowiska przyrodniczego fragmentacji lasów
spowodowany jest, oprócz przeplatania się z lasami obszarów bezleśnych, również
przebiegiem dróg, które mogą stanowid barierę dla migrujących zwierząt, w szczególności
drogi krajowej nr 62, jak i dróg wojewódzkich przecinających lokalny korytarz ekologiczny
w kierunku wschód-zachód.
Rys. 9.6.2 Przebieg korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym na terenie gminy Liw (opracowano
na podstawie: www.geoserwis.gdos.gov.pl)
60
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Według danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Paostwowych w Warszawie (źródło: pismo
ZG.7010.1.2015 z dnia 24.03.2015), w latach 2010-2014 na terenie gminy zalesiono 3,15 ha
powierzchni terenu – całośd to sukcesja naturalna. Należy podkreślid, iż są to zalesienia
gruntów należących wyłącznie do Skarbu Paostwa, stąd całkowita ilośd zalesieo była wyższa
w związku z coraz popularniejszym zalesianiem gruntów prywatnych (obecnie stosunek
lasów paostwowych do lasów prywatnych w gminie wynosi około 1,3).
Obszary leśne gminy Liw są nadzorowane przez Leśnictwo Ruchna w obrębie
Nadleśnictwa Łochów.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (źródło: pismo BOR07-052-1/WAM-TJ/15 z dnia
24.04.2015), w ramach działao wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) na lata 2007-2013 na terenie gminy Liw ponadto zalesione zostały grunty rolne oraz
inne niż rolne o powierzchniach przedstawionych w tabeli 9.6.1.
Tab. 9.6.1 Zalesienia gruntów rolnych oraz innych niż rolne na terenie gminy Liw w latach 2004-2013
w ramach działań wynikających z PROW 2007-2013 oraz z PROW 2004-2006 (opracowano na podstawie
danych ARiMR, pismo BOR07-052-1/WAM-TJ/15)
Powierzchnia w
Liczba wniosków
trakcie
Powierzchnia
w trakcie
Charakter gruntów
postępowania
zalesiona
postępowania
administracyjnego
administracyjnego
[ha]
Działanie 221 PROW 2007-2013: zalesianie gruntów rolnych
Grunty
4,47
3
1
przekwalifikowane
Grunty
0,69
1
1,77
1
nieprzekwalifikowane
Działanie 223 PROW 2007-2013: zalesianie gruntów innych niż rolne
Grunty
0
0
przekwalifikowane
Grunty
0
0
0
0
nieprzekwalifikowane
Działanie 5 PROW 2004-2006: zalesianie gruntów rolnych
Grunty
5,44
3
przekwalifikowane
Nabór zamknięty
Grunty
0
0
nieprzekwalifikowane
Liczba
zrealizowanych
wniosków
Lasy mogą pełnid różne funkcje ochronne, w zależności od występującej różnorodności
przyrodniczej, zagospodarowania i położenia względem obszarów zurbanizowanych.
Lasy ochronne są ostoją zwierząt i roślin chronionych, mogą też pełnid funkcje
wodochronne i glebochronne. Chronią przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeo, często
61
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
pokrywają się z granicami miast i miejsc wypoczynku. Informacje odnośnie lasów uznanych
za ochronne na terenie gminy Liw przedstawiono w tabeli 9.6.2.
Tab. 9.6.2 Lasy ochronne na terenie gminy Liw (opracowano na podstawie danych z Urzędu Gminy Liw)
Lokalizacja
Powierzchnia Obręb leśny Funkcja
Ruchna
562,0 ha
Nadleśnictw Rezerwat
przyrody,
ostoja
o Łochów
zwierząt
chronionych,
lasy
wodochronne;
Funkcja społeczna lasów w gminie Liw realizowana jest poprzez umożliwienie
wypoczynku oraz rekreacji mieszkaocom, a także napływającym letnikom i turystom.
Związana jest ściśle ze znaczeniem krajobrazowym lasów – zwiększają one atrakcyjnośd
wizualną i zachęcają do użytkowania rekreacyjnego. Zdecydowana większośd lasów na
analizowanym obszarze może z powodzeniem pełnid rolę rekreacyjną ze względu na wysokie
walory wnętrza lasu, bogactwo runa oraz poszycie nie uniemożliwiające swobodnego
poruszania się. Ponadto stosunkowo wysoki jest stopieo ich odporności na niekorzystne
wpływy antropogeniczne. Znacznie mniej przydatne do celów rekreacji są lasy porastające
siedliska wilgotne, lasy bardzo młode oraz lasy występujące na ubogim siedlisku boru
suchego – lasy takie stanowią jednak niewielką częśd obszarów leśnych gminy Liw. Ponadto
lasy stanowią niezwykle pozytywny czynnik dla rozwoju turystyki na terenie gminy, co może
byd niezwykle pomocne dla całego rozwoju gospodarczego – bardzo ważne jest jednak, by
i w tym wypadku pamiętad o przestrzeganiu zasad rozwoju zrównoważonego. Turystyka
zrównoważona pomoże bowiem wykorzystad pojawiające się szanse, wspomóc zarówno
gospodarkę gminy, jak i zaspokoid potrzeby przybywających turystów, nie może jednak
jednocześnie zaszkodzid środowisku przyrodniczemu obszaru, a w szczególności stanowi
lasów. Straty mogłyby okazad się nieodwracalne i wszelkie przedstawione szanse zostałyby
zaprzepaszczone.
Na terenie gminy Liw obwody łowieckie dzierżawią koła łowieckie Polskiego Związku
Łowieckiego. Numery i lokalizacje obwodów łowieckich: 28, 29, 30, 39, 40, 55, Koła
łowieckie dzierżawiące obwody: Pobudka, Olszynka, WKŁ nr 320, Piastun, Podlasie. Zgodnie
z art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. 2005nr 127
poz. 1066 z późn. zm.), prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej przez koła łowieckie
opiera się o roczne plany łowieckie oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Realizacja
statutowych obowiązków kół odbywa się przez prowadzenie prawidłowej gospodarki
łowieckiej, w której zawiera się m.in. dbałośd o populacje zwierzyny oraz o jej siedliska
bytowania.
62
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Lasy nie objęte ochroną stanowią tzw. lasy gospodarcze. Podstawową ich funkcją jest
produkcja drewna. Mniejsze jest znaczenie pozyskiwania innych dóbr, np. żywicy, pożywienia
(grzyby, owoce leśne, dziczyzna) czy też surowców leczniczych (zioła).
Gospodarka leśna w Lasach Paostwowych poszczególnych nadleśnictw prowadzona
jest w oparciu o plany urządzenia lasów, sporządzane standardowo na okres 10 lat
(w uzasadnionych przypadkach – na okres krótszy) przez specjalistyczne jednostki, m.in.
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL), i zatwierdzane decyzją Ministra
Środowiska. Przygotowanie planów poprzedza dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasów,
i na tej podstawie, z uwzględnieniem celów gospodarki leśnej i funkcji, jakie pełnią lasy
w danym nadleśnictwie, planowane są zadania do realizacji (źródło: www.lochow.warszawa.
lasy.gov.pl).
Gospodarka leśna w Gminie Liw prowadzona była do roku 2014 na podstawie Planu
Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łochów na lata 2005-2014. Prowadzona w tym okresie
gospodarka leśna oceniona została pozytywnie przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Paostwowych w Warszawie (źródło: Ocena gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Łochów). Na
poziomie 100% zrealizowane zostało przewidziane użytkowanie główne miąższowe. Zadania
z zakresu hodowli lasu wykonane zostały w rozmiarze wynikającym z potrzeb i stanu lasu.
Stan zainwentaryzowanych upraw i młodników oceniono jako dobry i zadowalający,
podobnie jak stan zdrowotny i sanitarny lasu. Pozytywnie oceniono także wykonanie zadao
określonych w Programie Ochrony Przyrody, a także monitoring gatunków chronionych oraz
stanu lasów i poziomu zagrożeo. Gospodarka leśna prowadzona była zgodnie z polityką leśną
paostwa i wszelkimi wymaganymi przepisami prawa, z uwzględnieniem specyfiki warunków
przyrodniczych, gospodarczych i społecznych, w zgodzie z ekologicznymi i społecznymi
funkcjami lasów. Bardzo dobry był również wynik kontroli okresowej za lata 2004-2008.
Nowo powstający Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łochów obowiązywad będzie
w latach 2015-2024.
Do najważniejszych zagadnieo dotyczących gospodarki leśnej prowadzonej
w Nadleśnictwie Łochów to potrzeba właściwego kształtowania składu gatunkowego,
realizowana poprzez nowe zalesienia oraz właściwą pielęgnację upraw młodnikowych,
a także szeroko rozumiana ochrona lasów, przede wszystkim przed owadami (brudnica
mniszka), patogenami grzybowymi (głównie huba korzeni) i zwierzyną. Zabiegi wykonywane
dla utrzymania dobrego stanu drzewostanów finansowane są ze środków własnych
nadleśnictwa.
Problemem dotyczącym lasów w gminie Liw są również nielegalne wysypiska śmieci,
głównie w miejscach atrakcyjnych turystycznie, tudzież w pobliżu popularnych szlaków
komunikacyjnych. Dla złagodzenia tego problemu konieczny jest wzrost świadomości
ekologicznej wśród mieszkaoców oraz turystów. W tym celu niezbędne jest prowadzenie
działalności edukacyjnej.
63
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Ze względu na cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe częśd obszarów gminy Liw
została objęta ochroną ustawową. W granicach Nadleśnictwa Łochów znalazła się północnozachodnia częśd gminy z fragmentem Nadbużaoskiego Parku Krajobrazowego, jak i na jej
południowym - wschodzie Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Ponadto na
terenie gminy na jego obszarze wyznaczono jeden rezerwat przyrody.
Formy ochrony przyrody
Na terenie gminy Liw znajdują się obszary o wysokiej wartości zachowanej przyrody
o niskim stopniu degradacji (rysunek 9.6.3).
Północna częśd gminy na północ od Starejwsi znajduje się w obszarze
Nadbużaoskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego Rozporządzeniem Nr 36/93
Wojewody Siedleckiego z dnia 30.09.1993 w sprawie utworzenia Nadbużaoskiego Parku
Krajobrazowego. Park ten obejmuje środkowowschodnią częśd województwa
mazowieckiego: Puszczę Kamieniecką, Lasy Miedzyoskie i Ceranowskie, Dolinę Dolnego Bugu
(częśd lewobrzeżną) od Serocka po Sterdyo. Utworzenie Parku miało na celu zachowanie
równowagi pomiędzy terenami zurbanizowanymi, a terenami cennymi przyrodniczo
i oddziałującymi biologicznie dodatnio, będącymi jednocześnie miejscem wypoczynku.
Przyczynia się do hamowania procesów dewastacyjnych i chroni wartości przyrodniczo –
estetyczno – zdrowotne. W Parku Krajobrazowym (i jego otulinie) nie lokuje się uciążliwego
przemysłu, a działalnośd gospodarcza i rolnicza, nie wyłączając leśnej, musi byd prowadzona
bez ujemnych skutków dla środowiska naturalnego. Teren ten jest atrakcyjnym miejscem dla
rozwoju turystyki, gdyż Nadbużaoski Park Krajobrazowy jest jedną z najważniejszych ostoi
zwierząt na niżu polskim. Duże zróżnicowanie siedlisk – od suchych wydm po bagna
i torfowiska – stwarza możliwości bytowania dla zwierząt związanych z tymi specyficznymi
środowiskami. Wśród zwierząt największą grupę cennych gatunków stanowią ptaki.
Stwierdzono występowanie tu ponad 191 gatunków. Do najrzadszych należą związane
z obszarami podmokłymi i dolinami rzecznymi takie gatunki, jak: kulik wielki, kszyk, samotnik,
błotniak stawowy, rybitwy: rzeczna, białoczelna i czarna oraz sieweczki: rzeczna i obrożna.
Znaczne powierzchnie lasu sprzyjają występowaniu dużych gatunków ssaków leśnych, takich
jak: łoś, jeleo, dzik, sarna, borsuk i lis. Na terenie Nadbużaoskiego Parku Krajobrazowego
występuje 49 gatunków ssaków, co stanowi niemal połowę wszystkich gatunków
stwierdzonych na terenie naszego kraju. Większośd z nich, bo aż 27 gatunków, jest objęta
ochroną prawną: 22 gatunki – ochroną ścisłą (w tym także czynną, np. jeż europejski, 7
gatunków nietoperzy i chomik europejski), a 5 gatunków – ochroną częściową (kret, bóbr
europejski, badylarka, mysz zaroślowa i wydra). Cztery gatunki uznano za zagrożone
i umieszczono na Polskiej Czerwonej Liście, w tym 3 gatunki nietoperzy: borowiaczek, mopek
i mroczek posrebrzany oraz 1 gatunek gryzoni – chomik europejski. Zaobserwowano również
216 gatunków pająków, z których 10 znalazło się na Polskiej Czerwonej Liście.
64
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Flora roślin wyższych Nadbużaoskiego Parku Krajobrazowego liczy 1027 gatunków. Stanowi
to ok. 42 % flory Polski. Jest to jednocześnie około 86 % flory polskiego niżu. We florze Parku
występuje: 13 gatunków paproci, 7 gatunków skrzypów, 7 gatunków widłaków, 9 gatunków
roślin nagozalążkowych, 789 gatunków roślin dwuliściennych, 202 gatunki roślin
jednoliściennych. We florze roślin wyższych odkryto 29 gatunków zawleczonych (gatunki
nasadzane, uciekinierzy z hodowli). Formy życiowe roślin są reprezentowane przez: 51
gatunków drzew, 63 gatunki krzewów i krzewinek, 6 gatunków pnączy, 907 gatunków bylin
i roślin jednorocznych. Występuje tu 136 gatunków chronionych (w tym 93 gatunki objęte
ochroną całkowitą) oraz 391 zaliczanych do rzadkich w skali kraju i regionu, takich jak:
wierzba śniada, lepnica dwudzielna, skalnica trójpalczasta. Spośród rzadkich gatunków roślin
w grupie roślin leśnych na uwagę zasługują: wawrzynek wilczełyko, orlik pospolity, lilia
złotogłów, naparstnica zwyczajna, zimoziół północny, parzydło leśne, mącznica lekarska,
sasanka Tekli, gruszyczka okrągłolistna, widłaki: goździsty, jałowcowaty, spłaszczony,
cyprysowy i wroniec, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny. Na torfowiskach i łąkach
rosną: bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, wełnianka pochwowata, czermieo błotna,
kosaciec syberyjski, wielosił błękitny, pełnik europejski, groszek błotny, storczyki
szerokolistny i plamisty. Wśród roślin wodnych i nadwodnych na uwagę zasługują: grzybienie
białe, grążel żółty, okrężnica bagienna i osoka aloesowata. W zbiorowiskach muraw
piaskowych rosną takie gatunki, jak: kocanki piaskowe, jastrzębiec polski i gruczołowaty,
lepiężnik kutnerowaty, jaskier kaszubski, smagliczka drobna, skalnica trójpalczasta,
przetacznik pagórkowy. Przez teren Parku przechodzą granice zasięgów geograficznych
takich gatunków, jak: lepnica litewska, sasanka Tekli, zimoziół północny, smagliczka drobna.
Z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin na terenie NPK stwierdzono 6 gatunków roślin (widlicz
cyprysowaty, starodub łąkowy, wielosił błękitny, czarcikęsik Kluka, cibora żółta, turzyca
luźnokępkowa). Występują tu gatunki typowe dla innych regionów kraju, np.: lepiężnik
kutnerowaty – gatunek nadmorski, czy parzydło leśne – gatunek typowy dla terenów
górskich.
65
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Rys. 9.6.3 Obszarowe formy ochrony przyrody w gminie Liw (opracowanie własne na podstawie:
www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)
Na terenie gminy znajduje się jeden rezerwat przyrody – Rezerwat Kantor Stary rezerwat częściowy, utworzony na mocy Zarządzenia MOŚZNiL z dnia 14 czerwca 1996 roku
(MP Nr 42 poz. 408 z 1996 r.), obejmujący powierzchnię 95,43 ha jest w całości
administrowany przez Lasy Paostwowe. Rezerwat położony jest w obrębie leśnym Węgrów
na terenie leśnictwa Ruchna. W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy zajmujące
93,06 ha. Przedmiotem ochrony jest kompleks dobrze zachowanych lasów sosnowo
jesionowo - dębowych tworzących zbiorowiska grądów: wysokich, typowych i niskich, oraz
łęgu jesionowo-wiązowego, natomiast celem ochrony – zachowanie ze względów
naukowych i dydaktycznych wielogatunkowych drzewostanów z udziałem wielu wiekowych
drzew. Osobliwością rezerwatu jest bardzo rzadka ozorka zielona Coeloglossum viride.
Ponadto występują: podkolan biały Platanthera bifolia, kruszczyk szerokolistny Epipactis
helleborine, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum oraz
pełnik europejski Trollius europaeus. Ciekawym elementem flory rezerwatu jest obecnośd
kilku gatunków o charakterze górskim: jarzmianki większej Astrantia major, zdrojówki
rutewkowatej Isopyrum thalictroides, biedrzeoca większego Pimpinella major i in.
W rezerwacie występuje wiele gatunków ptaków, m.in.: bocian czarny, trzmielojad, krogulec
i brodziec samotny. Rezerwat, położony w blisko tysiąchektarowym uroczysku jest również
ostoją dla jeleni, dzików i saren.
Na południu gminy znajduje się Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego
Krajobrazu. Siedlecko - Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu powołany został Uchwałą
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach Nr VII/32/77 z dnia 10 czerwca 1977 r.,
nowelizowany Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach Nr XVII/99/86, oraz
66
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Rozporządzeniem Nr 31/98 Wojewody Siedleckiego z 10.06.1998 r. Obszar rozciąga się na
Wysoczyźnie Siedleckiej między Siedlcami a Węgrowem na powierzchni ok. 35800 ha.
Ogólna powierzchnia chronionego obszaru w granicach powiatu węgrowskiego wynosi 10
380 ha, w tym na terenie gminy Grębków – 900 ha, Liw – 7700 ha, Wierzbno – 180 ha oraz
miasta Węgrowa – 1 600 ha. Ponad 70 % powierzchni obszaru użytkowana jest rolniczo, lasy
zajmują ok. 9 tys. ha i są dośd mocno rozproszone; największym kompleksem jest uroczysko
Ruchna. Przez niemal cały obszar przepływa rzeka Liwiec. Na terenie Obszaru stwierdzono
960 gatunków roślin naczyniowych oraz 84 gatunki roślin zarodnikowych i grzybów, w tym: 7
rzadkich gatunków grzybów, 18 – porostów, 12 – wątrobowców, 9 – torfowców oraz 38 –
mchów właściwych. Wyróżniono blisko 80 gatunków roślin rzadkich.
Na obszarze gminy wyznaczone zostały obszary Natura 2000:

Rys. 9.6.4 Mapa poglądowa lokacji obszarów ptasich Natura 2000 w gminie Liw (opracowano na
podstawie : www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)
67
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023

Rys. 9.6.5 Mapa poglądowa lokacji obszarów siedliskowych Natura 2000 w gminie Liw (opracowano na
podstawie : www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Obszar Natura 2000 Dolina Liwca (Dyrektywa Ptasia OSO) PLB140002
Obszar obejmuje dolinę rzeki Liwiec, od źródeł do ujścia rzeki do Bugu, z łąkami
i zalewowymi pastwiskami utworzonymi na zmeliorowanych bagnach (rysunek 9.6.4).
Niektóre odcinki rzeki mają charakter naturalny, na innych odcinkach jest ona uregulowana,
lokalnie w dolinie występują wtórne zabagnienia. Miejscami brzegi Liwca są płaskie, zajęte
przez łąki i wilgotne, zalewane pastwiska, na innych odcinkach brzegi są wysokie. W dolinie
przeważają łąki i pastwiska, lokalnie występują łęgi olchowe i olchowo-jesionowe oraz
niewielkie kompleksy leśne, z dominującym udziałem sosny. Podłoże stanowią tu gleby
mineralne. Na terenie obszaru znajdują się dwa kompleksy stawów rybnych (48 ha i 70 ha)
oraz trzeci kompleks stawów rybnych w Mordach. W latach 1992 i 1993 najcenniejsze pod
względem ornitologicznym fragmenty doliny zostały zmeliorowane. Ostoja ptasia o randze
europejskiej E50. Występuje co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy
Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Ważna ostoja ptaków wodno-błotnych,
szczególnie w okresie lęgowym. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji
krajowej (C3, C6) następujących gatunków ptaków: cyraneczka, cyranka, czernica, czajka,
kulik wielki (PCK), rybitwa białowąsa (PCK), brodziec piskliwy, rycyk; w stosunkowo wysokim
zageszczeniu (C7) występują perkoz rdzawoszyi, bocian biały, krzyżówka, błotniak stawowy,
derkacz, sieweczka rzeczna, kszyk, rybitwa czarna, podróżniczek, strumieniówka, ortolan. W
okresie wędrówek występują w stosunkowo dużej liczbie gęsi zbożowa i białoczelna: gęś
białoczelna do 4 500 osobników (C7).
68
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023

Obszar Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka (Dyrektywa Siedliskowa SOO) PLH140032
Liwiec należy do największych dopływów rzeki Bug. W dolinie dominują użytki zielone
tworzące mozaikę z lasami łęgowymi, olsami, zaroślami wierzbowymi oraz szuwarami.
Krajobraz urozmaicają pojedyncze drzewa i ich grupy. Lokalnie w wielu miejscach postępuje
wtórne zabagnienie i obserwowana jest dynamiczna regeneracja naturalnej roślinności.
Czynnikiem stymulującym tych procesów jest zaprzestanie użytkowania oraz działalnośd
bobrów. Istotnym elementem doliny są kompleksy stawów rybnych w Klimontach,
Czepielinie, Jarnicach, Golicach i Siedlcach oraz zalew w Węgrowie. Jest to najcenniejszy pod
względem przyrodniczym, obok doliny Bugu, obszar we wschodniej części województwa
mazowieckiego. O tak wysokiej randze świadczy przede wszystkim - wysoka różnorodnośd
biologiczna; koncentracja stanowisk chronionych i ginących gatunków roślin, grzybów
i
zwierząt;
różnorodnośd
siedlisk
przyrodniczych
oraz
funkcja
jednego
z najważniejszych korytarzy ekologicznych o węzłowym znaczeniu ponad regionalnym.
Ostoja Nadliwiecka stanowi bowiem bezpośredni łącznik pomiędzy elementami sieci
ekologicznej Natura 2000, do której należą: dolina Bugu (PLB 140001, PLH 140011), dolina
Kostrzynia (PLB 140009) oraz zgłoszony w ramach Shadow List obszar Rogośnica. Dodatkowo
poprzez swoje dopływy spina również w jeden ekologiczny system rozległy kompleks Lasów
Łukowskich (projektowana ostoja ptasia OSO - Lasy Łukowskie i projektowany w ramach
Shadow List SOO - Jata) oraz Kantor Stary (PLH 140007). Jeśli uwzględni się fakt łączności
doliny Bugu z Pojezierzem Łęczyosko-Włodawskim oraz z Puszczą Białowieską (za
pośrednictwem Puszczy Mielnickiej) wyraźnie widad wyjątkową rolę Ostoi Nadliwieckiej jako
ważnego szlaku migracyjnego, zwłaszcza dla dużych gatunków ssaków. Wysoki walor
przyrodniczy doliny Liwca dodatkowo podkreśla wyznaczenie w jej obrębie obszaru Natura
2000 na mocy Dyrektywy Ptasiej (PLB 140002). Dolina Liwca tworzy cenny krajobrazowo
i przyrodniczo kompleks przestrzenny różnych środowisk reprezentujących pełną skalę
wilgotnościową siedlisk występujących w dolinie rzecznej i warunkujący ściśle określone
zespoły roślin i zwierząt. Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu są lasy
łęgowe (*91E0). Najpospolitszymi i zajmującymi największe powierzchnie są łęgi olszowojesionowe Fraxino-Alnetum (*91E0-3). Różnicują je fazy przede wszystkim wiek
drzewostanów oraz stopieo uwilgocenia, zależny od występowania lub braku zalewów.
Najlepiej wykształcone i reprezentatywne zarówno pod względem składu gatunkowego, jak
i struktury łęgi olszowo-jesionowe występują w obrębie kompleksu stawów rybnych
w Klimontach, w okolicy Jarnic oraz Grodziska. Tutaj stwierdzono również obecnośd
chronionego grzyba - czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea. W środkowym i dolnym
odcinku Liwca wzrasta stopniowo udział i reprezentatywnośd nadrzecznych łęgów
wierzbowych Salicetum albo-fragilis (*91E0-1). Największe i najcenniejsze fragmenty tych
lasów znajdują się poniżej Urli i Barchowa (gminy: Jadów i Łochów). W dolnym odcinku Liwca
wzrasta liczba starorzeczy (3150). Te naturalne zbiorniki wodne, których są wynikiem
69
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
erozyjnej i akumulacyjnej działalności rzeki zmieniającej często swoje koryta w granicach
tarasu zalewowego. Starorzecza w obrębie obszaru są zróżnicowane pod względem wieku
i kształtu. Mają najczęściej charakter zbiorników wygiętych w kształcie liter: C, L, S i U lub
rzadziej przybierają owalny kształt litery O. Znacznie rzadziej występują w formie
wydłużonych rynien bocznych. Ich głębokośd wynosi średnio 0,5-2 m. Powierzchnia
starorzeczy jest bardzo różna i waha się od kilkudziesięciu m2 do kilku hektarów. Strome
i wklęsłe brzegi tych zbiorników porastają gatunki wierzb Salix, topole Populus oraz olsza
czarna Alnus glutinosa. Wypukłe, niskie i płaskie brzegi zasiedla roślinnośd namuliskowa
i szuwarowa, przechodząca w zewnętrzny pas zarośli, zadrzewieo lub łąk. Dna najstarszych
starorzeczy znajdujących się w zasięgu wód powodziowych, pokryte są osadami pochodzenia
organicznego z domieszką frakcji mineralnych. Zbiorniki leżące poza zasięgiem wód
powodziowych wysłane są mułem organicznym, którego zasadniczym składnikiem jest
detrytus roślinny. Pospolite w obrębie obszaru są zróżnicowane pod względem fizjonomii
i składu gatunkowego, nitrofilne niżowe nadrzeczne ziołorośla okrajkowe (6430.3). Tworzą
one wąskie pasy o różnej długości, rozmieszczone niemal na całym terenie. Pod względem
fitosocjologicznym wyróżniono tu trzy grupy ziołorośli: okrajkowe zbiorowiska welonowe
porastające bezpośrednio obrzeża koryta rzeki Liwiec, reprezentowane przez fitocenozy
kanianki pospolitej i kielisznika zwyczajnego Cuscuto-Calystegietum sepium oraz pospolite
w dolinie ziołorośla kielisznika zaroślowego i wierzbownicy kosmatej Calystegio-Epilobietum
hirsuti, pokrzywy i kielisznika zwyczajnego Urtico-Calystegietum sepium oraz kielisznika
zwyczajnego i sadśca konopiastego Calystegio-Eupatorietum. Występują przede wszystkim
wzdłuż rowów melioracyjnych. Poza tym, spotkad je można na brzegach łęgów olszowojesionowych Fraxino-Alnetum, zarośli wierzbowych oraz starorzeczy. W ich składzie
gatunkowym pojawiają się gatunki przechodzące ze zbiorowisk kontaktowych. W obrębie
doliny Liwca znaczący udział w krajobrazie mają łąki reprezentujące wszytki wyższe jednostki
syntaksonomiczne w obrębie klasy Molinio-Arrhenetheretea. Do najcenniejszych należą łąki
świeże ekstensywnie użytkowane należące pod względem fitosocjologicznym do klasy
Molinio-Arrhenatheretea. Do najcenniejszych należą ekstensywnie użytkowane łąki
rajgrasowe Arrhenatherion elatioris (6510-1) zróżnicowane pod względem wilgotności
i żyzności podłoża na kilka podzespołów oraz łąki wiechlinowo-kostrzewowe Poa-Festucetum
rubrae (zbiorowisko Festuca rubra i Poa pratensis)(6510-2). Znacznie rzadziej spotkad tu
można zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ze związku Molinietalia (6410), śródlądowe
ciepłolubne murawy napiaskowe z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis
(6120), reprezentowane m.in. przez murawy z lepnicą wąskopłatkową Sileno otitisFestucetum
oraz
murawy
szczotlichowe
Spergulo
vernalis-Corynephoretum
(2330)porastające piaszczyste wydmy zbudowane z piasków naniesionych przez rzekę. Do
osobliwości tego terenu należą niewielkie płaty nizinnych torfowisk zasadowych z rzędu
Caricetalia davallianae (7230), które cehuje obfite występowanie kruszczyka błotnego
Epipactis palustris i wełnianki szerokolistnej Eriophorum ltifolium. Na okresowo odsłoniętych
70
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
dnach stawów rybnych pojawiają się zbiorowiska z klasy Isoëto-Nanojuncetea (3130). Do
szczególnie interesujących gatunków roślin naczyniowych należą gatunki wymienione
w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin - cibora żółta Cyperus flavescens i krwawnica pospolita
Lythrum hyssopifolia. Ich obecnośd warunkuje ekstensywna gospodarka rybacka w obrębie
stawów hodowlanych. Dolina Liwca jest ważną ostoją dla fauny. Szczególne znaczenie ma dla
ptaków i ichtiofauny. Wśród tej ostatniej stwierdzono 6 gatunków wymienionych
w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. W głównym korycie systemu rzeki Liwiec lokalnie
szczególnie licznie występują różanka (1134) i koza (1149). Poprawa jakości wody oraz
czynna ochrona spowodowad mogą dynamiczny rozwój ich populacji. Obszar to jedno
z centrów występowania w województwie wydry Lutra lutra (1335) i bobra Castor fiber
(1337). Po dolinie Bugu jest to najważniejsza w województwie ostoja staroduba błotnego
Ostericum palustre (1617). Stwierdzono tu również w latach 80-tych lipiennika Loesela
Liparis loeselii (1903), jednak ze względu na brak kontynuacji badao, stanowiska te nie
zostały potwierdzone w póśniejszym okresie. Dolina Liwca to jedna z najważniejszych ostoi
dla populacji: poczwarówek - zwężonej Vertigo angustior (1014) i jajowatej Vertigo
moulinsiana (1016) oraz skójki gruboskorupowej Unio carassus (1032). Stwierdzono tu
również zatoczka łamliwego Anisus vorticulus (4056). Obszar ten ma szczególne znaczenie
dla ochrony i zachowania brzozy niskiej Betula humilis, gatunku figurującego w Polskiej
Czerwonej Księdze Roślin. Jej populacja na odcinku Czepielin-Golice liczy ok. 200 osobników
i jest jedną z największych w województwie mazowieckim. Dolina Liwca ma również duże
znaczenie pod względem biogeograficznym. Stanowi m.in. najdalej wysunięte na północ
miejsce występowania ważki lecichy białoznacznej Orthetrum albistylum, będąc tym samym
północną granicą zasięgu tego gatunku. Z innych rzadkich gatunków warty podkreślenia jest
północny gatunek ważki - łątka wiosenna Coenagrion lunulatum. Szczególną rzadkością jest
obecnośd chrząszcza Rhantus consputus, który w Polsce notowany był zaledwie na kliku
stanowiskach. Tutaj też odkryto bardzo rzadkiego w Polsce pająka Tetragnatha reimoseri.
Tym samym stanowisko to stało się elementem łącznikowym izolowanych do tej pory
względem siebie populacji w północno-wschodniej Polsce i na Pojezierzu ŁęczyoskoWłodawskim. Dla borealnego pająka Aphileta misera dolina Liwca jest południowym
kraocem zasięgu. Przeprowadzone w stawach rybnych obszaru badania wykazały duże
bogactwo gatunkowe brzuchorzęsków Gastrotricha. Znalezienie Ichthydium bifurcatum jest
drugim stwierdzeniem tego gatunku w Polsce, a trzecim na świecie! Znalezienie Ichthydium
bifurcatum jest drugim stwierdzeniem tego gatunku w Polsce, a trzecim na świecie. Ogólny
wskaźnik różnorodności gatunkowej dla tej grupy zwierząt wyniósł 2,73. Dla porównania
wskaźnik różnorodności gatunkowej Gastrotricha dla lasów łęgowych Puszczy Białowieskiej
wynosi 2,95, a dla eutroficznych jezior - 2,03-2,54. Godne podkreślenia jest występowanie
w obrębie obszaru pijawki lekarskiej Hirudo medicinalis, gatunku wymienionego w Polskiej
Czerwonej Księdze Zwierząt.
71
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023

Obszar Natura 2000 Kantor Stary (Dyrektywa Siedliskowa SOO) PLH140007
Obszar położony na skraju zwartego kompleksu leśnego o powierzchni około 1500 ha
w obrębie Węgrów, leśnictwo Ruchna. Powierzchnia obszaru pokrywa się z powierzchnią
rezerwatu o tej samej nazwie. Kompleks leśny otaczają pola uprawne. Obejmuje
wielogatunkowe lasy liściaste z licznymi drzewami pomnikowymi. Lasy należą do trzech
typów siedliskowych: las świeży, las wilgotny i las mieszany świeży. Obszar obejmuje dobrze
zachowane lasy grądowe (grąd lipowo-grabowy) oraz lasy łęgowe (łęg wiązowo-jesionowy)
z licznymi drzewami pomnikowymi. Zagrożenia dla obszaru stanowią przede wszystkim
wydeptywanie oraz obniżenie poziomu wód gruntowych.
Gmina Liw, jak cały Powiat węgrowski położony jest na obszarze funkcjonalnym
„Zielone Płuca Polski”. Obszar ZPP utworzony został na podstawie porozumienia dawnych 5
województw Polski północno-wschodniej, podpisanego w Białowieży 13 maja 1988 r. Celem
porozumienia jest realizacja idei ekorozwoju, tj. harmonijnego rozwoju społecznogospodarczego obszaru wraz z racjonalnym wykorzystaniem walorów środowiska
przyrodniczego i zasobów kulturowych. Rozwój obszaru odbywad się powinien poprzez:
racjonalne wykorzystanie i gospodarowanie zasobami i walorami przyrody, nie
dopuszczające do ich degradacji i zubożenia, rozwój rolnictwa ekologicznego i lokalne
przetwórstwo wysokiej jakości płodów rolnych, ziół i produktów pszczelarskich, turystykę
specjalistyczną, wypoczynek, racjonalne gospodarowanie wodą, energooszczędne
inwestowanie z wykorzystaniem lokalnych źródeł, gospodarkę leśną uwzględniającą
środowiskową funkcję lasów, kultywowanie i ochronę różnorodności kulturowej. Powiat
węgrowski zawdzięcza przynależnośd do ZPP głównie dzięki malowniczym terenom w dolinie
rzeki Liwiec i Bug, które traktowane są jako fenomen przyrodniczy w skali europejskiej.
Ponadto na terenie gminy wyodrębniono strefę szczególnej ochrony ekologicznej EKONET.
W Dolinie Bugu wyróżniono międzynarodowy obszar węzłowy 24 M- Dolina Dolnego Bugu,
a na znacznej przestrzeni Doliny Liwca krajowy obszar węzłowy 13 K – siedlecki. Fragmenty
doliny Liwca należą do korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym (45-K Dolina Liwca),
który łączy obszar węzłowy Doliny Dolnego Bugu z obszarem siedleckim.
Na terenie gminy znajduje się jeden pomnik przyrody. Jest to dąb szypułkowy
zlokalizowany w Uroczysku Miedzanka nr 1L. Drzewo ma obwód na wysokości 130 cm
wynoszący 480 cm. Wysokośd drzewa to 28 metrów. Pomnik znajduje się w rejestrze
pomników przyrody powiatu węgrowskiego.
Na terenie gminy Liw dotychczas wyznaczono tylko jeden użytek ekologiczny, który
obejmuje śródleśne bagno położone we wschodniej części uroczyska Ruchna, na gruntach
72
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Lasów Paostwowych leśnictwa Ruchna w oddz. 239 d (działka geodezyjna nr 318). Zajmuje
on powierzchnię 2,68 ha.
Monitoring przyrody
Monitoring przyrodniczy wynika z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Umieszcza ona monitoring przyrody w ramach monitoringu środowiska. Zgodnie
z ustawą, monitoring przyrody ma polegad na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących
zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej na wybranych obszarach,
a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody, w tym na obserwacji
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Innym dokumentem wskazującym na
koniecznośd prowadzenia monitoringu to Dyrektywa siedliskowa, która wymaga
monitorowania stanu siedlisk przyrodniczych z załącznika I (81 siedlisk przyrodniczych
występujących w Polsce) oraz gatunków roślin i zwierząt z załączników II, IV i V, w tym: 39
gatunków roślin „naturowych” i 83 gatunki zwierząt „naturowych” (z wyłączeniem ptaków).
Dyrektywa zobowiązuje również do składania sprawozdao z wyników monitoringu.
W Polsce prowadzeniem monitoringu przyrodniczego zajmuje się Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska. Jego zadaniem jest określenie wpływu zmian środowiskowych na
organizmy w celu zapobiegania negatywnym skutkom tych zmian w przyrodzie, a więc
uzyskania danych dla zorganizowania skutecznej ochrony gatunków i układów ekologicznych.
Przedstawione w tym rozdziale dane dotyczące monitoringu siedlisk przyrodniczych,
a także gatunków roślin i zwierząt pochodzą z serwisów internetowych Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska: http://monitoringptakow.gios.gov.pl/baza-danych, a także:
www.siedliska.gios.gov.pl.
Stanowiska monitoringowe wyznaczane przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska lokalizowane są na ogół na istniejących obszarach Natura 2000. Wówczas każdy
ze wskaźników specyficznej struktury i funkcji siedliska, a także każdy z parametrów ocenia
się nie tylko dla poszczególnych stanowisk, ale także na poziomie całego obszaru Natura
2000. Niezależnie od tego stanowiska monitoringowe lokalizowane są również poza
obszarami Natura 2000, ponieważ późniejsza ocena stanu siedliska przyrodniczego odnosi się
do całości zasobów danego siedliska przyrodniczego w regionie, a nie tylko to tej ich części,
która jest chroniona w ramach sieci Natura 2000.
Na terenie gminy Liw jak do tej pory nie znajdują się żadne stanowiska monitoringu
roślin i zwierząt. Jest jedno stanowisko monitoringu siedliska na terenie gminy
w miejscowości Jarnice, na którym prowadzono monitoring w 2011 roku. Stanowisko to
znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka. Na monitoring Ostoi
73
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Nadliwieckiej PLH 140032 składają się 3 punkty monitoringowe, w miejscowościach Jaczew,
Jarnice i Laski.
Tab. 9.6.3 Stanowisko monitoringu siedliska na terenie gminy Liw – informacje ogólne (źródło: lokalizacja
monitorowanych stanowisk dla siedlisk przyrodniczych dostępnych na stronie: www.siedliska.gios.gov.pl)
Kod
Nazwa siedliska
6510
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris)
Kod (Natura
2000)
Nazwa Natura
2000
Województwo
Powiat
Gmina
RDLP
Nadleśnictwo
Park Narodowy
Park
Krajobrazowy
PLH140032
Ostoja Nadliwiecka
mazowieckie
powiat węgrowski
Liw
Warszawa
Łochów
nie
nie
Monitoringiem na terenie gminy Liw objęto Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) o kodzie 6510.
Lista określająca potencjalną kolejnośd siedlisk przyrodniczych w badaniach
monitoringowych została opracowana na podstawie punktów, przyznawanych w zależności
od stopnia ich zagrożenia – zgodnie z założeniami monitoringu, im bardziej zagrożone
siedlisko, tym ważniejsze jest prowadzenie jego monitoringu. Wyciąg z owej listy dla gminy
Liw przedstawia tabela nr 9.6.4.
Tab. 9.6.4 Wyciąg z rankingu siedlisk przyrodniczych wg. stopnia ich zagrożenia występujących na
terenie gminy Liw (źródło: Lista rankingowa typów siedlisk przyrodniczych dostępna na stronie
www.siedliska.gios.gov.pl )
Miejsce w rankingu
Kod
Typ siedliska przyrodniczego
Region
biogeograficzny
KE (CON)
55
6510
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)
1
KE (ALP)
1
Częstośd występowania siedliska
Suma
Rok wykonywania monitoringu
0
2
2009
74
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Do analiz stopnia zagrożenia siedliska wykorzystano oceny ogólne stanu siedliska
przyrodniczego w regionie biogeograficznym (wg Raportów do Komisji Europejskiej z 2007
roku) oraz informację o częstości występowania danego siedliska w naszym kraju.
W przypadku, gdy typ siedliska przyrodniczego uzyskał w jednym z regionów
biogeograficznych (KE, CON lub KE ALP) ocenę U2 przydzielano mu 2 pkt. (za każdy region
biogeograficzny), za ocenę U1 – 1 pkt., a za ocenę FV punktów nie otrzymywał. Jeśli stan
siedliska był oceniony jako nieznany (XX), oznaczało to przyznanie 2 pkt.
Częstośd siedliska przyrodniczego określono w 3 stopniowej skali:
 2 – siedlisko o bardzo ograniczonym zasięgu, występujące na niewielkich powierzchniach
w niewielu obszarach
 1 – siedlisko o ograniczonym zasięgu, nie występujące w całej Polsce, lub występujące
w rozproszeniu, ale stosunkowo rzadko i na małych powierzchniach
 0 – inne siedliska przyrodnicze (na ogół częste, szeroko rozpowszechnione)
Wynikową zsumowania punktów uzyskanych w ramach tych kategorii, jest lista
rankingowa, która pozwala na uszeregowanie siedlisk od najbardziej, do najmniej
zagrożonych (tabela 9.6.4). Dla siedliska występującego na terenie gminy Liw wyznaczono
średni stopieo zagrożenia.
Jak już było wspomniane powyżej w gminie Liw punkt monitoringu ww. siedliska
przyrodniczego ulokowany jest w miejscowości Jarnice na terenie Ostoi Nadliwieckiej
PLH140032. Charakterystykę dla tego stanowiska przedstawia tabela nr 9.6.3. pozostałe
punkty znajdujące się na obszarze Ostoi Nadliwieckiej to Jaczew, Laski oraz, poza granicami
obszaru, Wielogórz.
Do gatunków charakterystycznych siedliska 6510 zalicza się: : rajgras wyniosły
Arrhenatherum elatius, szczaw rozpierzchły Rumex thyrsiflorus, dzwonek rozpierzchły
Campanula patula, pępawa dwuletnia Crepis biennis, przytulia pospolita Galium mollugo,
świerzbnica polna Knautia arvensis.
Gatunki dominujące niestety powodujące obniżenie oceny siedliska są trawy, takie jak: perz
właściwy Elymus repens, kłosówka wełnista Holcus lanatus, śmiałek darniowy Deschampsia
caespitosa, mietlica pospolita Agrostis capillaris, życica trwała Lolium perenne oraz trzcinnik
piaskowy Calamagrostis epigejos.
Generalnie obce gatunki inwazyjne nie stanowią zagrożenia dla siedliska. Na 83%
monitorowanych stanowisk nie zanotowano ich wcale lub występowały w śladowych
ilościach.
75
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
W tabeli 9.6.5 i tabeli 9.6.6 przedstawiono kolejno ocenę szczegółowa stanowiska
monitoringowego siedliska 6510 na stanowisku Jarnice mieszczącym się na terenie gminy
Liw, oraz ocenę ogólną dla całego obszaru Ostoi Nadliwieckiej. Wartości wskaźników
waloryzowane są w trzystopniowej skali oznaczającej stan: FV - właściwy, U1 – niewłaściwy,
niezadowalający, U2 – niewłaściwy, zły; (ewentualnie XX – nieznany). Na ich podstawie
wyprowadzane są oceny stanu zachowania odpowiednich parametrów w takiej samej skali
FV, U1, U2. W połączeniu z oceną perspektyw zachowania siedliska przyrodniczego na
stanowisku pozwala to ocenid ogólny stan jego ochrony na danym stanowisku.
Parametr powierzchnia siedliska jest wartością liczbową, podawaną najczęściej w arach lub
hektarach. Może byd określana jako wartośd szacunkowa lub na podstawie istniejących map
fitosocjologicznych, leśnych lub innych materiałów kartograficznych. Ważne jest możliwie
precyzyjnie określenie rzędu wielkości powierzchni siedliska w obrębie obszaru, ponieważ
jest to cecha, która stanowi o wypełnieniu (lub nie) jednego z wymogów Dyrektywy
Siedliskowej w kwestii utrzymania właściwego stanu jego ochrony. Na ocenę tego parametru
wpływają przede wszystkim dane o zmianach powierzchni zajmowanej przez siedlisko
przyrodnicze, oraz informacje o strukturze przestrzennej (fragmentacji) i stopniu izolacji
badanych płatów roślinności.
Parametr specyficzna struktura i funkcje służy do określenia typowości wykształcenia
siedliska i zgodności z właściwym składem gatunkowym, jak również innych 106 elementów,
wpływających pośrednio na jego strukturę i funkcję. Do precyzyjnego określenia tego
parametru służy szereg wskaźników, indywidualnie dobranych dla każdego typu siedliska
przyrodniczego. Wiele z tych wskaźników jest jednakowych dla różnych typów siedlisk,
zwłaszcza takich o podobnym charakterze lub o podobnych warunkach klimatycznych,
glebowych itp. - wytypowano łącznie kilkadziesiąt wskaźników dla tego parametru.
Parametr perspektywy ochrony siedliska to analiza zmian zachodzących w siedlisku i jego
otoczeniu, które mogą wpływad na utrzymanie właściwego stanu jego ochrony. Dokonuje się
uzupełnienia obserwacji przeprowadzonych w terenie o wnioskowanie na temat
zachodzących procesów naturalnych i antropogenicznych (ochronnych lub niszczących).
Bierze się także pod uwagę istniejące plany zagospodarowania czy inwestycyjne, a także
wdrożenia ochronne i na tej podstawie ocenia się, przyszłośd danego siedliska.
76
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Tab. 9.6.5 Ocena stanowiska Jarnice na terenie gminy Liw (źródło: Monitoring gatunków i siedlisk
przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 Wyniki
Monitoringu - 6510 Niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris))
Nazwa stanowiska
Jarnice
Powierzchnia siedliska
U1
Specyficzna struktura
i funkcje
Perspektywy ochrony
Oceny
U1
FV
Ocena ogólna
U1
Większośd ocenianych parametrów ma stan U1 - niewłaściwy, niezadowalający, co
wskazuje na słabą kondycję siedliska 6510 w gminie Liw na obszarze Ostoi Nadliwieckiej.
Jedynie perspektywy ochrony wskazały na stan właściwy. W związku z taką sytuacją, ocena
ogólna punktu to U1, która oznacza stan niewłaściwy - niezadowalający. Podobną sytuację
ogólnego stanu, stwierdzono na stanowisku w Janczewie, przyznając mu kategorię U1.
W Laskach z kolei ocena ogólna stanowiska to FV, co wskazuje na stan właściwy. Świadczy to
o tym, że we wszystkich kategoriach przyjął ocenę FV, co plasuje to stanowisko w czołówce
w skali kraju.
Ocena ogólna to ocena koocowa stanu zachowania dla całego obszaru siedliska
przyrodniczego Ostoja Nadliwiecka. Jest ona wypadkową ocen trzech parametrów tj.
powierzchnia siedliska, specyficzna struktura i funkcje, oraz perspektywy ochrony. Ponadto
należy uwzględnid to, że ocena ta jest składową oceny wszystkich trzech stanowisk
mieszczących się na obszarze Ostoi Nadliwieckiej. Czyli stanowisk Jaczew (gmina Korytnica),
Jarnice (gmina Liw) oraz Laski (gmina Łochów).
Tab. 9.6.6 Ocena ogólna stanu zachowania dla całego obszaru siedliska przyrodniczego Ostoja
Nadliwiecka (źródło: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem
specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 Wyniki Monitoringu - 6510 Niżowe świeże łąki użytkowane
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris))
Kod
Typ siedliska przyrodniczego
Ocena stanu
ochrony
Powierzchnia
Specyficzna
struktura
i funkcje
Perspektywy
ochrony
Ocena ogólna
6510
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)
FV
U1
U1
U1
77
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Zaledwie w jednym wskaźniku odnoszącym się do powierzchni, stan Ostoi
Nadliwieckiej wskazał na stan właściwy (FV). W dwóch pozostałych wszystkie wskaźniki
otrzymały ocenę niezadowalającą (U1). Stąd ocena ogólna stanu zachowania dla całego
obszaru siedliska przyrodniczego Ostoja Nadliwiecka znalazła się na poziomie U1 – stan
niezadowalający, niewłaściwy.
Najczęstszymi źródłami zagrożeo siedliska 6510 uznaje się zaniechanie koszenia (na
większości monitorowanych obszarów) lub też jego intensyfikacja, często połączona
z podsiewaniem użytkowych gatunków traw (głównie północno-zachodnia i centralna
Polska). Ponadto rozprzestrzenianie się na łąkach obcych gatunków inwazyjnych (Sudety,
Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, w mniejszym stopniu także Pobrzeże Bałtyku i Pojezierza).
Do źródeł zagrożenia siedliska, szczególnie w przypadku Ostoi Nadliwieckiej, zaliczono
zamiany łąk na pola uprawne lub pastwiska.
Uogólniając, siedlisko 6510 można uznad za najsilniej narażone na intensywnie
użytkowanych terenach Polski, czyli północnozachodniej i środkowej oraz na wyłączonych
z gospodarki łąkarskiej pogórzu Sudetów i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W najlepszej
kondycji pozostają łąki, gdzie nadal funkcjonują drobnotowarowe gospodarstwa chłopskie,
czyli we wschodniej i centralnej Polsce.
W celu zachowania tych siedlisk w niezmienionym stanie, zaleca się ich ekstensywne
użytkowanie m.in. poprzez wykaszanie.
Najważniejszym celem gminy Liw w zakresie obszarów chronionych powinno byd
dążenie do utworzenia spójnego ich systemu oraz zwiększenie ich powierzchni zgodnie
z założeniami Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Węgrowskiego. Istotne wydaje się
wprowadzenie ochrony prawnej na terenach korytarzy ekologicznych. Dla wszystkich
obszarów chronionych powinny byd również utworzone plany ochrony.
ANALIZA SWOT
Mocne strony
 Systematyczny wzrost lesistości
 Występowanie na terenie gminy obszarów o wysokiej
wartości zachowanej przyrody o niskim stopniu degradacji
 Monitoring siedliska przyrodniczego 6510 na obszarze Ostoi
Nadliwieckiej na terenie gminy Liw
 Wysoka lokalna bioróżnorodnośd oraz stopieo zróżnicowania
siedlisk przyrodniczych
 Występowanie rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny
 Występowanie na terenie gminy korytarza ekologicznego
78
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
 Objęcie części gminy parkiem krajobrazowym
 Prawna ochrona cennych elementów przyrody w formie
pomników przyrody i użytków ekologicznych
 Prawidłowo i zgodnie z Planem Urządzenia Lasu prowadzona
gospodarka leśna w Lasach Paostwowych
 Dobry stan sanitarny i zdrowotny lasów
 Wielofunkcyjne użytkowanie lasów
 Stosunkowo niewielka obecnie presja turystyczna
Słabe strony
Szanse
 Systematyczny wzrost ruchu drogowego utrudniającego
migrację zwierzętom
 Średni poziom lesistości na tle województwa ze znacznym
udziałem sosny
 Niewielki udział obszarów chronionych w całkowitej
powierzchni gminy
 Niewłaściwy- niezadowalający stan siedliska przyrodniczego
6510 w gminie Liw na obszarze Ostoi Nadliwieckiej
 Lesistośd zbyt niska w stosunku do założeo Krajowego
Programu Zwiększania Lesistości
 Dzikie wysypiska śmieci na terenach leśnych
 Wzrost świadomości społeczeostwa
 Prowadzenie
zalesieo
na
gruntach
prywatnych
i paostwowych
 Ekstensywne użytkowanie łąk objętych monitoringiem
siedlisk przyrodniczych na terenie gminy m.in. poprzez ich
wykaszanie
 Wykonywanie odpowiednich zabiegów umożliwiających
utrzymanie dobrego stanu drzewostanów leśnych
 Kształtowanie prośrodowiskowych postaw mieszkaoców
oraz turystów dzięki działaniom edukacyjnym
 Promowanie
rozwoju
turystyki
zrównoważonej
i ekologicznej
 Obejmowanie ochroną najcenniejszych elementów przyrody
i obszarów
 Wprowadzenie ochrony prawnej na terenach korytarzy
ekologicznych
 Utworzenie dla wszystkich obszarów chronionych planów
ochrony
79
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
 Dążenie do utworzenia spójnego systemu oraz zwiększenie
powierzchni
obszarów
chronionych,
zgodnie
z założeniami Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Węgrowskiego
 Aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele
ochrony przyrody
Zagrożenia
9.7
 Niska świadomośd społeczna odnośnie szkodliwości
wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych
 Nielegalne pozostawianie odpadów w lasach
 Zamiany łąk objętych monitoringiem siedlisk przyrodniczych
na terenie gminy Liw, na pola uprawne lub pastwiska
 Zaniechanie
koszenia
(na
większości
obszarach
monitorowanego siedliska przyrodniczego 6510) lub też jego
intensyfikacja, często połączona z podsiewaniem
użytkowych gatunków traw
 Kłusownictwo
 Silna penetracja lasów przez człowieka, w tym intensywny
rozwój turystyki
 Zmiana stosunków wodnych (osuszanie, melioracja)
Infrastruktura techniczna
Gospodarka wodno-ściekowa
Ramy dla gospodarki wodno-ściekowej w Polsce określa Ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U.
Nr 72 Poz. 747, z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
(Dz. U. z 2015 Nr 0, poz. 469 2015 z późn. zm.). Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków zależy
od sieci rozdzielczej, czyli od dwóch sieci przesyłowych: sieci wodociągowej dostarczającej
wodę i sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki.
Zaopatrzenie w wodę
Na terenie gminy Liw system zaopatrzenia w wodę bazuje na ujęciach wód
podziemnych z piętra trzeciorzędowego i czwartorzędowego. Dostarczana woda
wykorzystywana
jest
do
zaspokajania
potrzeb
bytowo-gospodarczych
oraz
przeciwpożarowych i spełnia wszystkie wymagane normy sanitarne. Całkowita długośd sieci
wodociągowej na terenie gminy wynosi 161,11 km. Z sieci wodociągowej korzysta 7304
80
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
osób, a liczba przyłączy wynosi 2094. Pobór wody wynosi 1461,3 m 3/dobę (źródło: Urząd
Gminy Liw, 2015). W skład sieci wodociągowej na terenie gminy wchodzą wodociągi
o charakterystyce przedstawionej w tabeli 9.7.1. Źródła wody dla wszystkich wodociągów
położone są w miejscowościach na terenie gminy Liw.
Tab. 9.7.1 Charakterystyka wodociągów na terenie gminy Liw (źródło: Jakość wody przeznaczonej do
spożycia na terenie powiatu węgrowskiego – stan na dzień 31.12.2014 r.)
Nazwa
wodociągu
Dobowa
produkcja
wody [m3]
Miejscowości zaopatrywane
na terenie Gminy Liw
„Węgrów”
1650
Węgrów, Jarnice, Ruchna, Ruchenka
„Jartypory”
68,8
Jartypory
„Wyszków”
65,4
Wyszków, Witanki, Kucyk, Śnice
„Zając”
140,8
Zając, Szaruty, Jarnice, Śnice, Pierzchały,
Janowo, Ossolin
„Toocza”
435
Borzychy, Ludwinów, Starawieś, Toocza
„Krypy”
52,1
Krypy
„Górki
Grubaki”
655,8
Krypy, Liw, Połazie, Popielów, Zawady
„Pniewnik”
246,5
Liw (Ignasin, Sitarze)
Ocena jakości
wody
Przydatna do
spożycia
Przydatna do
spożycia
Przydatna do
spożycia
Przydatna do
spożycia
Warunkowo
przydatna do
spożycia ze
względu na
podwyższony
poziom
manganu,
amonowego jonu
Przydatna do
spożycia
Przydatna do
spożycia
Przydatna do
spożycia
Jakośd wody w większości wodociągów w gminie Liw oceniona została przez
Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie dobrze – woda
wodociągowa jest przydatna do spożycia (stan na 31.12.2014 roku). Sytuacja jest mniej
optymistyczna w przypadku wód wodociągu „Toocza” – uznano ją jedynie za warunkowo
przydatną do spożycia ze względu na podwyższone poziomy zanieczyszczeo.
W zakresie dostarczania wody mieszkaocy gminy obsługiwani są przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie (wsie Jarnice, Ruchna, Ruchenka)
oraz przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie (pozostałe
miejscowości).
Istniejące wodociągi w większości są grupowo zasilane z ujęd wód głębinowych
zlokalizowanych w obszarze gminy:
81
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
 Stacja Uzdatniania Wody Jartypory z siecią wodociągową o łącznej długości 8,6 km,
149 przyłączami o długości 6,5 km zaopatrująca w wodę miejscowośd Jartypory.
Wydajnośd tego ujęcia wynosi 61 m3/h;
 Stacja Uzdatniania Wody Toocza z siecią wodociągową o łącznej długości 34,7 km,
531 przyłączami o długości 18,3 km zaopatrująca w wodę miejscowości Starawieś,
Borzychy, Maciejów, Toocza, Ludwinów, Toocza Janówki, Paplin, Toocza Zabrudnie
i Osnowiec. Wydajnośd tego ujęcia wynosi 90 m3/h;
 Stacja Uzdatniania Wody Zając z siecią wodociągową o łącznej długości 29,3 km, 201
przyłączami o długości 11,1 km zaopatrująca w wodę wsie: Jarnice, Zając, Pierzchały,
Śnice, Szaruty, Ossolin i Janowo. Wydajnośd tego ujęcia wynosi 25 m3/h
 Stacja Uzdatniania Wody Wyszków zasila miejscowości Kucyk, Śnice, Witanki oraz
Wyszków. Wydajnośd tego wodociągu wynosi 25 m3/h.
Wszystkie ujęcia nie pokrywają jednak w pełni zapotrzebowania gminy na wodę. Wsie
Ruchna i Jarnice podłączone są do wodociągu miejskiego miasta Węgrowa. Wodociąg Górki
Grubaki ze stacją wodociągową na terenie gminy Korytnica zaopatruje w wodę wsie
położone na terenie gminy Liw: Zawady, Popielów, Krypy, Liw i Połazie. Z ujęcia wody we wsi
Toocza, oprócz wsi z terenu gminy Liw, zaopatrywane są miejscowości w gminach Miedzna,
Korytnica i Stoczek Węgrowski (źródło: Projekt założeo do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Liw, listopad 2013).
Na terenie gminy woda wymaga niewielkiego uzdatniania. W Węgrowie znajduje się
Stacja Uzdatniania Wody administrowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Węgrowie. Stacja jest w pełni zautomatyzowana i sterowana z poziomu jednego
stanowiska komputerowego, może funkcjonowad bezobsługowo. Źródłem wody dla
istniejącego wodociągu są cztery studnie głębinowe, pracujące w różnych konfiguracjach,
w zależności od wielkości zapotrzebowania wody. Wszystkie studnie ujmują do eksploatacji
czwartorzędowe piętro wodonośne. Woda z ujęd kierowana jest do aeratorów Dn 1200,
gdzie następuje intensywne napowietrzanie w celu utlenienia żelaza dwuwartościowego do
trójwartościowego oraz manganu na wyższy stopieo wartościowości. Następnie woda
przepływa na filtry pośpieszne, zamknięte o średnicy Dn 2400 (cztery zestawy po 2 sztuki).
Na filtrach zachodzą procesy uzdatniania wody, tj. redukcja zawartości związków żelaza
i manganu. Po przejściu przez urządzenia filtrujące, woda kierowana jest do zbiornika
magazynowego wody (2 szt.), a z niego za pomocą pompowni II-go stopnia do miejskiej sieci
wodociągowej. W razie potrzeby uzdatniona woda poddawana jest procesowi chlorowania.
82
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Ilośd wody dostarczonej do gospodarstw domowych w 2013 r. wyniosła w przeliczeniu na
1 mieszkaoca zużycie wody wyniosło ok. 25,1 m3/rok (źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych).
W związku z nowymi przyłączeniami i rozbudową sieci rośnie zużycie wody
wodociągowej. W 2013r. długośd czynnej sieci rozdzielczej wynosiła 155,4 km przy liczbie
przyłączy 1938. W 2014 r. wynosiła już 161,11 km przy liczbie przyłączy 2094, co wskazuje na
zwodociągowanie gminy w 97%. W najbliższych latach gmina planuje rozbudowę istniejącej
sieci wodociągowej. Priorytetem jest rozbudowa sieci rozgałęźnej w miejscowościach
Ludwinów, Popielów i Toocza.
Podsumowując, można stwierdzid, że stan zwodociągowania w gminie Liw jest bardzo
dobry.
Sied kanalizacyjna i oczyszczanie ścieków
Kanalizacja na terenie gminy Liw jest jeszcze stosunkowo słabo rozbudowana. Łączna
długośd sieci kanalizacyjnej wynosi 45,18 km . Z sieci korzysta 2460 osób, a ilośd przyłączy
wynosi 806 sztuk. Rocznie za pomocą sieci odprowadzanych jest 31244 m3 ścieków.
Dominującym systemem w zakresie gospodarowania nieczystościami płynnymi na terenie
gminy są zbiorniki bezodpływowe (szamba), przeznaczone do tymczasowego
przechowywania nieczystości. Szamba zlokalizowane są na terenach posesji, skąd następnie
są opróżniane i wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Liczba
gospodarstw korzystających ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb)
w gminie Liw to 1148.
Alternatywą dla ww. systemu są przydomowe oczyszczalnie ścieków, gdzie wykorzystywane
są procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków odpowiadające tym
zachodzącym w dużych oczyszczalniach. W gminie Liw z takiego rozwiązania korzysta 140
gospodarstw. (źródło: Urząd Gminy Liw, kwiecieo 2015)
Na terenie gminy funkcjonuje jedna ogólnodostępna oczyszczalnia ścieków
w Starejwsi. Jest to oczyszczalnia biologiczna. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do studni
chłonnej. Oczyszczalnie pracują w oparciu o nowoczesną technologię niskoobciążonego
osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych i beztlenowych z równoczesną
redukcją związków biogennych. Powoduje to wysoką redukcję podstawowych wskaźników
zanieczyszczonych tj. BZT5 ChZT, zawiesiny oraz redukcję azotu i fosforu (biogenów),
związków węgla. W procesach oczyszczania ze ścieków usuwa się zawiesiny, cząstki stałe,
rozpuszczone substancje organiczne i koloidy. Zostaje zredukowana zawartośd wirusów
i bakterii (źródło: Projekt założeo do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Liw, listopad 2013). Oczyszczalnię eksploatuje Związek
Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie, obsługujący większośd mieszkaoców
gminy. Przepustowośd oczyszczalni wynosi 120 m3/dobę. Ilośd przyjmowanych ścieków przez
oczyszczalnie to 31244 m3/rok. Korzysta z niej 1320 mieszkaoców. W oczyszczalni
83
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
produkowane jest rocznie 6,87 ton osadów ściekowych. Oczyszczone wody zrzucane są do
rowów melioracyjnych A i B, skąd trafiają do Liwca.
Na terenie gminy znajdują się też mniejsze oczyszczalnie ścieków dla potrzeb
indywidualnych odbiorców. Są to:
 oczyszczalnia zakładowa w Osiedlu Mieszkaniowym w Liwie, oczyszczalnia biologiczna
dla ścieków komunalnych o przepustowości max 15,4 m3/dobę, której odbiornik
stanowi rów melioracyjny Liwiec
 oczyszczalnia mechaniczna ścieków przemysłowych dla Rurociągu PERN „Przyjaźo”
S.A. Płock, Stacja Pomp nr 2 w Zawadach o przepustowości max 91,30 m 3/dobę,
której odbiornik stanowi również rów melioracyjny Liwiec
W najbliższych latach gmina planuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej. W pierwszej
kolejności zbudowana zostanie sied w miejscowości Jarnice. Zakres prac będzie obejmował:
kanały sanitarne grawitacyjne – 4727 mb, rurociąg tłoczny - 2198 mb, podłączenia
kanalizacyjne – 165 szt./3161 mb oraz 3 zbiornikowe przepompownie ścieków.
W związku z zakreśloną sytuacją, stan sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy
Liw nie może wciąż jeszcze zostad uznany za zadowalający. Groźna dla środowiska jest
sytuacja związana z kanalizacją. Gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych
(szambach) w znacznej liczbie gospodarstw prowadzi do przedostawania się zanieczyszczeo
bezpośrednio do gleby w przypadku wystąpienia w tych zbiornikach nieszczelności. Ponadto
największym problemem gminy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jest niska
świadomośd ekologiczna części mieszkaoców, co również wpływa na wylewanie ścieków
z szamb wprost na pola uprawne, co grozi zanieczyszczeniem gleb i wód, zarówno
powierzchniowych jak podziemnych. Stąd ważną rolę pełni edukacja o skutkach
niewłaściwego postępowania oraz ewentualne wprowadzenie sankcji za tego typu
postępowania. W związku z tym, słabo rozwinięta sied kanalizacyjna może skutkowad
wzrostem ilości ścieków odprowadzanych bezpośrednio do środowiska bez poddania ich
procesom oczyszczania. Główne działania zaradcze, jakie powinny zostad podjęte przez
gminę, to powiększenie zasięgu sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków, utrzymanie dobrego stanu sieci wodociągowej oraz pomoc w likwidacji szamb
i w zakładaniu przydomowych oczyszczalni ścieków.
84
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
ANALIZA SWOT
Mocne strony
Słabe strony
Szanse
Zagrożenia
 Bardzo dobry stan zwodociągowania w gminie Liw
 Poprawnie funkcjonująca oczyszczalnia ścieków w Starejwsi
 Stosunkowo duża ilośd, poprawnie funkcjonujących stacji
uzdatniania wody
 Jakośd wody wodociągowej przeważnie umożliwiająca
bezpieczne spożycie
 Dalsze plany rozbudowy sieci wodociągowej
 Stan sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Liw nie jest
zadowalający
 Duża ilośd zbiorników
bezodpływowych, ryzyko ich
nieszczelności
 Mała ilośd przydomowych oczyszczalni ścieków
 Wszystkie ujęcia występujące na terenie gminy nie pokrywają
w pełni zapotrzebowania gminy w wodę
 Podwyższony poziom manganu, amonowego jonu w wodzie
wodociągu „Toocza”
 Brak odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego
obszarów niezwodociągowanych
 Brak wystarczających środków własnych w budżecie Gminy
na rozbudowę sieci kanalizacyjnej




Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starejwsi
Utrzymywanie dobrego stanu sieci wodociągowej i okresowa
kontrola jakości wody
 Kontrola jakości wód pobieranych z ujęd indywidualnych
 Właściwa lokalizacja ujęd indywidualnych (studni)
 Możliwośd pozyskania dofinansowao na cele inwestycji w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 Słabo rozwinięta sied kanalizacyjna może skutkowad
wzrostem ilości ścieków odprowadzanych bezpośrednio do
środowiska bez poddania ich procesom oczyszczania
 Zanieczyszczenie wód i gleb spowodowane nieszczelnymi
zbiornikami bezodpływowymi
 Mało efektywna gospodarka
osadowa w związku z
85
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
dowożeniem stężonych ścieków za pomocą wozów
asenizacyjnych
 Obniżanie efektywności oczyszczalni w związku z
dowożeniem silnie stężonych ścieków za pomocą wozów
asenizacyjnych (szambiarek)
 Wysychanie studni indywidualnych i zanieczyszczanie ich wód
 Możliwośd znacznego zanieczyszczenia w przypadku wycieku,
np. w wyniku awarii w trakcie przejazdu szambiarki
Gospodarka odpadami
Na terenie gminy Liw dominują gospodarstwa rolne, przemysł nie jest rozwinięty
w stopniu powodującym znaczne ilości odpadów. Ze względu na taki charakter gospodarki,
głównym źródłem odpadów na terenie gminy są gospodarstwa domowe.
W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996 roku utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 391 ze zm.), od 1 lipca 2013 roku za
gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim obszarze odpowiada gmina i to ona wybiera
firmę świadczącą usługi na jej terenie. Ponadto od 1 lipca 2013 roku, z nieruchomości,
których właściciele zadeklarowali chęd segregacji odpadów komunalnych, będą one zbierane
w sposób selektywny. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych deklarowało w latach
2014 i 2015 96% mieszkaoców gminy Liw (źródło: Urząd Gminy Liw, kwiecieo 2015). Jest to
bardzo pozytywny symptom, spowodowany w dużej mierze korzyściami ekonomicznymi
proponowanymi osobom wykazującym w tej kwestii proekologiczne postawy (niższe opłaty
za wywóz śmieci segregowanych). Ważne jest jednak, by nie pozostały to tylko puste
deklaracje i aby produkowane w gospodarstwach domowych odpady były faktycznie
segregowane w sposób odpowiedni. Powyższe dane (selektywna zbiórka odpadów
deklarowana w 96%) nie uwzględniają jednak właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
których nie objęto nowym systemem gospodarowania odpadami.
W gminie powstaje ogółem 742,34 Mg odpadów rocznie, z czego 380,05 Mg jest
składowanych, a 362,29 Mg poddawanych jest procesom odzysku.
Odbiorem odpadów od mieszkaoców zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Węgrowie Sp. z o. o. Odpady segregowane odbierane są od mieszkaoców raz
w miesiącu. Odpady zmieszane odbierane są z częstotliwością zależną od pory roku:
w miesiącach od października do marca raz w miesiącu, natomiast od kwietnia do września
dwa razy w miesiącu. Odpady wielkogabarytowe odbierane są 2 razy w miesiącu. Zbiórką
objęci są wszyscy zameldowani mieszkaocy, których obowiązkiem było złożenie
odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Gminy.
86
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Liw jest Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. 11 Listopada
19, 08-110 Siedlce, Składowisko w Woli Suchożebrskiej.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania w 2013 r. wynosił 37,12%. Poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. wynosił 22,17%.
Miesięczna stawka opłaty od nieruchomości zamieszkałej wynoszą odpowiednio:
 nieruchomośd zamieszkała przez 1 osobę - 13zł. a przy segregowaniu odpadów - 8 zł.
 nieruchomośd zamieszkała przez 2 osoby - 18zł. a przy segregowaniu odpadów – 11zł.
 nieruchomośd zamieszkała przez 3 osoby - 23zł. a przy segregowaniu odpadów – 14zł.
 nieruchomośd zamieszkała przez 4 osoby - 28zł. a przy segregowaniu odpadów – 17zł.
 nieruchomośd zamieszkała przez 5 i więcej osób - 33zł. a przy segregowaniu odpadów – 20zł.
Zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych w terminach ustalonych w harmonogramie łącznie z odbiorem
odpadów wielkogabarytowych zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. ul. Gdaoska 69, 07-100 Węgrów.
Przeterminowane leki i termometry rtęciowe należące do odpadów niebezpiecznych,
mieszkaocy winni wyrzucad do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników,
znajdujących się w Punktach Aptecznych na terenie gminy Liw w Starejwsi (ul. Kościelna 1A)
oraz Wyszkowie 28.
Powyższe dane oraz harmonogram wywozu odpadów komunalnych, dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Gminy Liw, www.liw.pl .
Zgodnie z §4 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, właściciel
nieruchomości musi samodzielnie wyposażyd ją w specjalistyczne pojemniki i kontenery na
odpady. Natomiast §3 ust. 1 Regulaminu przewiduje selektywne zbieranie odpadów
komunalnych z podziałem na:






niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
87
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
 zużyte opony,
 odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone,
 papier i tektura,
 szkło,
 tworzywa sztuczne,
 metale ,
 opakowania wielomateriałowe
W tabeli 9.7.2 zawarto zestawienie danych na temat ilości zmieszanych odpadów
komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Liw w wybranych latach. Analizując ogólną
liczbę zmieszanych odpadów można zauważyd od kilku lat tendencję spadkową. Ogólna
liczba odpadów zmieszanych odnosząca się do gospodarstw domowych, jak i z gospodarstw
domowych przypadające na 1 mieszkaoca raczej utrzymuje się na podobnym poziomie,
z niewielkim spadkiem.
Tab. 9.7.2 Zmieszane odpady komunalne wytworzone w ciągu roku w gminie Liw (źródło: GUS, Bank
Danych Lokalnych).
Zmieszane odpady zebrane
w ciągu roku
Ogółem
Z gospodarstw domowych
Z gospodarstw domowych
przypadające na 1
mieszkaoca
Rok
Ilośd odpadów [Mg]
2005
438,33
2009
490,52
2011
409,34
2013
363,50
2005
350,67
2009
304,22
2011
292,88
2013
345,99
2005
45,6
2009
40,3
2011
38,5
2013
45,5
Frakcje odpadów wydzielane w gminie Liw to:
 odpady niesegregowane (zmieszane),
 tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
 papier i tektura,
88
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
 szkło,
 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
oraz odpady zielone,
 popiół
Na terenie gminy nie występują żadne instalacje przekształcania i unieszkodliwiania
odpadów (sortownie, kompostownie, spalarnie, biogazownie) ani składowiska odpadów.
W gminie Liw nie znajduje się również żaden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
Nie wszyscy mieszkaocy gminy jednak przestrzegają litery prawa w kwestii gospodarki
odpadami. Skutkiem są pojawiające się najczęściej w lasach tzw. dzikie wysypiska odpadów.
Zaśmiecane są często również skraje dróg, rowy przydrożne, a także okolice tras
przemierzanych przez turystów. Opisany stan rzeczy stanowi duży problem, zagrażając nie
tylko estetyce krajobrazu i atrakcyjności rejonu gminy, ale także przyczyniając się nierzadko
do zanieczyszczenia gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, niekorzystnych
przekształceo powierzchni ziemi oraz strat w elementach przyrody ożywionej – poprzez
mechaniczne niszczenie siedlisk, a także zatruwanie zwierząt i roślin substancjami
toksycznymi. Kolejny istotny problem stanowi spalanie odpadów w paleniskach domowych,
grożące przedostawaniem się niebezpiecznych substancji do atmosfery. Winą za takie
zachowania ludności obarczyd należy m.in. brak świadomości ekologicznej, dlatego
szczególnie ważnym środkiem zaradczym jest edukacja.
Azbest
Szczególnego rodzaju zagrożenie dla zdrowia mieszkaoców i dla środowiska stanowią
odpady zawierające azbest. Włókna azbestowe oddziałują szkodliwie m.in. na drogi
oddechowe człowieka, powodując wiele schorzeo, w tym nowotwory. Ze względu na
szkodliwe działanie, odpady zawierające azbest traktowane są jako odpady niebezpieczne,
w związku z czym podlegad muszą specjalnym procedurom, zapewniającym bezpieczne
usuwanie, transport i utylizację.
Wyroby zawierające azbest są szeroko rozpowszechnione w całej Polsce ze względu na
wykorzystywaną niegdyś powszechnie przydatnośd w budownictwie. Pomimo że zakaz
wprowadzania nowych wyrobów azbestowych na rynek obowiązuje już od wielu lat, wciąż
jeszcze znaczny jest udział tych wyrobów, przede wszystkim pokryd dachowych oraz okładzin
elewacyjnych, w wielu regionach kraju. Dodatkowo, szkodliwośd wyrobów zawierających
azbest zwiększa się w wyniku postępującej ich korozji oraz mechanicznych uszkodzeo,
89
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
których przyczynami są najczęściej „starzenie się” materiałów oraz niewłaściwe ich
usuwanie.
Opracowany w 2009 roku „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” zakłada usunięcie
wszystkich wyrobów zawierających azbest pozostających na terenie Polski do roku 2032.
Dążenie do tego celu musi rozpocząd się od przeprowadzenia rzetelnej i dokładnej
inwentaryzacji wyrobów azbestowych w każdej gminie, następnie sporządzany jest
harmonogram ich usuwania, rozpisany szczegółowo w programach usuwania azbestu
i sukcesywnie realizowany.
Gmina Liw posiada „Program usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest
na terenie Gminy Liw w latach 2009-2032” stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/134/08
Rady Gminy w Liwie z dnia 7 października 2008 r.
Dotychczasowa szacunkowa ilośd i miejsce występowania wyrobów zawierających azbest na
terenie gminy Liw określona jest na podstawie informacji zgłoszonych do Wójta Gminy
zebranych przez sołtysów wsi oraz właścicieli nieruchomości. Zabranych podczas
inwentaryzacji przeprowadzonej w 2004 r. Trzeba mied na uwadze, że jest duże
prawdopodobieostwo, że informacje te do kooca mogą nie oddawad rzeczywistego stanu
(w rzeczywistości może ona byd dużo większa), gdyż bazują jedynie na ankietach
wypełnianych na podstawie informacji od samych mieszkaoców, ponadto miała ona miejsce,
aż ponad 10 lat temu. Nie mniej jednak wykazała ona, iż na terenie gminy na pierwszą
połowę 2015 r . znajduje się ponad 414 tyś. m 2 wyrobów azbestowych, co stanowi masę
ok.5800 ton. Eternitem pokrytych jest ok. 2600 budynków mieszkalnych i gospodarczych,
a więc ponad połowa budynków z terenu gminy. Ze wstępnych oględzin wynika, że sporą
częśd materiałów zawierających azbest należy zaliczyd do I stopnia pilności, co oznacza, że
należałoby je bezzwłocznie wymienid i zutylizowad. Ponadto z różnych informacji
docierających do pracowników Urzędu Gminy Liw wynika, że jeszcze duże ilości materiałów
pokryciowych zawierających azbest jest zdemontowane z budynków i składowane na
posesjach co nie było wcześniej zgłoszone.
Dane z owej inwentaryzacji zostały wprowadzone do Bazy Azbestowej prowadzonej
przez Ministerstwo Gospodarki. W latach ubiegłych gmina Liw nie finansowała z własnych
środków kosztów usuwania eternitu natomiast wnioskowała i korzystała ze środków
WFOŚiGW w Warszawie w zakresie unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest
w latach 2012-2014.
 2012 r. - zutylizowano 5025 m2 pokryd dachowych zawierających azbest i 9390 m2
materiałów zmagazynowanych zawierających azbest. Całkowity koszt
przedsięwzięd wyniósł 79612,50 zł i został w 100% sfinansowany przez WFOŚiGW;
 2013 r. - zutylizowano 285,00 m2 pokryd dachowych zawierających azbest i 9275,50 m2
90
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
materiałów zmagazynowanych zawierających azbest. Całkowity koszt
przedsięwzięd wyniósł 49 519,24 zł i został w 100% sfinansowany przez
WFOŚiGW;
 2014 r.  etap I - zutylizowano 280,00 m2 pokryd dachowych zawierających azbest
i 3 560 m2 materiałów zmagazynowanych zawierających azbest. Całkowity koszt
przedsięwzięd wyniósł 21 465,20 zł i został w 62,69% sfinansowany przez
WFOŚiGW;
 etap II - zutylizowano 765 m2 pokryd dachowych zawierających azbest i 7 448m2
materiałów zmagazynowanych zawierających azbest. Całkowity koszt
przedsięwzięd wyniósł 46 009,52 zł i został w 85% sfinansowany przez WFOŚiGW.
Dofinansowanie pochodzące z WFOŚiGW jest przeznaczone dla mieszkaoców na
zdejmowanie, transport i utylizację wyrobów azbestowych.
Gmina Liw wywiązując się z obowiązków nałożonych na nią przez Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz Plan Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza w roku 2015 planuje wykonad aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest, znajdujących się na jej obszarze oraz przygotowad Aktualizację Programu usuwania
azbestu. Na realizację tych zadao gmina planowała uzyskad dofinansowanie z Ministerstwa
Gospodarki w ramach konkursu „Azbest 2015” jednak się jej to nie udało. Usuwanie azbestu
w kolejnych latach uzależnione będzie od powodzenia przy pozyskiwaniu dofinansowao
z zewnątrz, ze względu na brak wystarczających środków w budżecie gminy, by zaoferowad
mieszkaocom skuteczną pomoc bez uzyskania dotacji zewnętrznej . Zgodnie z informacjami
z Urzędu Gminy Liw w 2015 r. planuje się usunąd 72,410 Mg wyrobów azbestowych,
a w 2016 roku 100 Mg. Jednakże dokładna ich ilośd będzie również zależed od ilości
złożonych wniosków przez mieszkaoców.
Ważny aspekt stanowi również kwestia edukacji ekologicznej mieszkaoców, którzy
nadal „pozbywają się” odpadów do okolicznych rowów i lasów, bądź spalają je w paleniskach
domowych. Kluczową sprawą jest uświadomienie mieszkaocom, jak ważna jest segregacja
u źródła (zwłaszcza segregacja odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów
komunalnych). Następstwem edukacji powinno byd wprowadzenie systemu kar finansowych
dla mieszkaoców nie stosujących się do wyznaczonych reguł i wzorców postępowao.
91
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
ANALIZA SWOT
Mocne strony
Słabe strony
Szanse
 Wysoki udział deklaracji selektywnej zbiórki odpadów (96%)
 Podejmowanie działao w celu oczyszczenia gminy z azbestu,
pozyskiwanie środków z zewnątrz
 Stosunkowo niewielkie ilości odpadów związanych
z działalnością przemysłową
 Wybór firm odpowiadających za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych leżący w gestii gminy pozwala na
odgórną kontrolę jakości pracy tych firm
 Brak składowiska odpadów na terenie gminy wiąże się
z uniknięciem związanych z jego lokalizacją uciążliwości
 Brak
na
terenie
gminy
instalacji
przekształceo
i unieszkodliwiania odpadów (sortowni, kompostowni,
spalarni, biogazowi)
 Powodzenie działao podejmowanych w celu oczyszczenia
gminy z azbestu
 Znajomośd ilości wyrobów azbestowych pozostających na
terenie gminy
 Wola usuwania azbestu wśród mieszkaoców
 Brak Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 Bardzo duża ilośd wyrobów azbestowych pozostających
w użyciu
 Brak przestrzegania prawa w kwestii gospodarki odpadami
przez wszystkich mieszkaoców
 Niska świadomośd ekologiczna części mieszkaoców -spalanie
odpadów w paleniskach domowych, zaśmiecanie rowów
i lasów
 Brak składowiska odpadów na terenie gminy wiąże się
z koniecznością transportu, który generuje koszty
i stanowi obciążenie dla środowiska
 Selektywna zbiórka odpadów u źródła
 Częsty odbiór odpadów może ograniczyd nielegalne
pozbywanie się ich oraz spalanie
 Dokonywanie przez władze gminy optymalnych wyborów
firm
odpowiadających
za
odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w danych latach
92
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
 Edukacja ekologiczna w zakresie właściwego postępowania
z różnego rodzaju odpadami oraz system motywowania
względami ekonomicznymi
 Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele gospodarki
odpadami, w szczególności na usuwanie azbestu
Zagrożenia
 Niska częstotliwośd odbioru odpadów niebezpiecznych
i wielkogabarytowych oraz brak stacjonarnego PSZOK może
mied swoje skutki w nielegalnym pozbywaniu się odpadów
 Postępujący rozkład wyrobów zawierających azbest
i w konsekwencji zwiększające ich szkodliwości
 Niewystarczające fundusze na poprawę sytuacji w zakresie
gospodarki odpadami w przypadku braku środków
zewnętrznych
 Możliwośd
niewłaściwej
segregacji
odpadów
w
gospodarstwach domowych mimo składanych deklaracji
Energetyka
Ciepłownictwo
Na terenie gminy Liw nie znajdują się żadne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
zajmujące się zorganizowanym systemem zaopatrzenia w ciepło. Ogrzewanie budynków
odbywa się za pomocą kotłowni indywidualnych opalanych węglem, drewnem, gazem.
Zdarza się również spalanie odpadów w domowych kotłowniach. Taki sposób prowadzi do
powstawania znacznej ilości zanieczyszczeo, głównie tlenków siarki, pyłów, tlenków azotu
i innych. Zanieczyszczenie powietrza dokładniej omówiono w rozdziale dotyczącym
powietrza atmosferycznego. Znacznie bardziej przyjazne dla środowiska są natomiast
rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), a także ogrzewanie gazowe.
Rozwiązania te powinny byd wspierane na szczeblu gminnym, podobnie jak i na szczeblach
wyższych. Gmina planuje w najbliższych latach wykorzystanie kolektorów słonecznych do
ogrzewania budynków, jak i termomodernizację wybranych budynków gminnych.
Gazownictwo
Na obszarze gminy brak jest sieci gazowniczej. Mieszkaocy do celów socjalno-bytowych
zaopatrują się indywidualnie w butle gazowe zawierające propan-butan (LPG). Jest to
rozwiązanie nie koniecznie komfortowe dla użytkowników, dodatkowo stanowiące
potencjalne zagrożenie wybuchem lub pożarem, szczególnie w przypadku niewłaściwego
93
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
korzystania z butli gazowych. Warto podkreślid natomiast, iż LPG jest znacznie bardziej
efektywnym źródłem energii od paliw tradycyjnych. Pod względem emisji zanieczyszczeo do
atmosfery przy normalnym użytkowaniu, spalanie mieszaniny propanu i butanu można
w dodatku uznad za mniej zagrażające środowisku niż spalanie oleju opałowego, węgla czy
drewna – niższy jest w szczególności poziom emisji benzenu i ciężkich węglowodorów
aromatycznych. Również w przypadku wycieku, gaz nie wykazuje właściwości toksycznych
i nie zanieczyszcza znacząco gleby ani wód podziemnych.
Mimo, iż przez gminę Liw biegnie do Węgrowa gazociąg wysokiego ciśnienia
o średnicy nominalnej 200 mm i długości 8,9 km, nikt z mieszkaoców nie jest podłączony do
gazociągu. Na terenie powiatu znajduje się jedna stacja redukcyjno pomiarowa I stopnia
zlokalizowana pomiędzy Węgrowem, a Ruchną, z której gaz jest rozprowadzany jedynie na
teren Węgrowa przez sied średniego ciśnienia. (źródło: Urząd Gminy Liw, kwiecieo 2015)
Elektroenergetyka
System elektroenergetyczny od wielu lat jest wystarczająco rozbudowany zarówno na
terenie gminy Liw, jak i całego powiatu węgrowskiego (Program Ochrony Środowiska dla
Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019).
Przez teren gminy Liw przebiegają linie energetyczne niskiego, średniego, a także wysokiego
napięcia. Najważniejsze linie o charakterze tranzytowym to:
 linia przesyłowa wysokiego napięcia 400 kV, biegnąca przez północną częśd gminy
(długośd około 4 km); która biegnie ze stacji 400/220/110kV Miłosna k/Warszawy do
stacji 400/110kV „Narew”. Połączenie to wchodzi w skład krajowego systemu sieci
przesyłowych najwyższych napięd.
 linie przesyłowe wysokiego napięcia 110 kV, biegnąca centralną częśd gminy, w tym
fragment linii biegnącej do Małkinii z rozdzielni w Węgrowie (około 0,5 km), linia
z rozdzielni w Węgrowie do rozdzielni w Zawadach (około 4 km) oraz odcinek linii
prowadzący z rozdzielni w Zawadach przez Bagno i Zelce do Sokołowa Podlaskiego
(około 3 km);
 linie przesyłowe średniego (15 kV) i niskiego (0,4 kV) napięcia.
Linia Najwyższych Napięd 400 kV i linia Wysokich Napięd 110 kV przebiega przez gminę Liw
na terenach rolnych i leśnych. Z punktu widzenia ochrony środowiska znaczenie mają jedynie
linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach znamionowych równych co najmniej 110 kV
i wyższych. Linie te są źródłem promieniowania elektromagnetycznego i hałasu, jak również
negatywnie oddziałują na krajobraz.
Do podstawowych źródeł zasilania w energię elektryczną zalicza się: linie energetyczne
średniego napięcia, które zasilają stacje transformatorowe SN/nN, z których wychodzą linie
niskiego napięcia doprowadzające energię elektryczną do wszystkich zainteresowanych
94
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
odbiorców gminy. Długośd sieci napowietrznej SN 15kV wynosi 101 km, a sieci kablowej 0,75
km. Na całym terenie gminy dostarczana jest energia o właściwych parametrach. Posterunek
Energetyczny w Sokołowie Podlaskim prowadzi eksploatację oraz nadzór sieci i urządzeo
energetycznych, których stan techniczny określa jako dobry. Na bieżąco prowadzone są na
terenie gminy prace polegające na wymianie wyeksploatowanych urządzeo na nowe, co ma
na celu zmniejszenie możliwości wystąpienia awarii, jak i działania związane z poprawą
parametrów zasilania sieci nN (źródło: Projekt założeo do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Liw, listopad 2013).
Dostawcami prądu na teren gminy Liw są firmy Gaspol S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. (ul.
Garbarska 21A, 20-340 Lublin) - Oddział Warszawa (ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa).
Ponadto sied elektroenergetyczną terenie gminy tworzą dwie wieże przekaźnikowe (dawniej
TVP, obecnie Orange) w miejscowościach Wyszków i Toocza oraz kilka urządzeo emitujących
promieniowanie należących do Straży Pożarnej w Ruchnej, Liwie i Wyszkowie. Są to anteny
o mocy od 2 do 10 W.
Na terenie gminy Liw nadal nie jest jeszcze popularne pozyskiwanie energii ze źródeł
odnawialnych (OZE), które stanowi rozwiązanie korzystne dla środowiska przede wszystkim
pomagając redukowad zjawisko niskiej emisji. Jednakże gmina w przyszłych latach ma
w planach poprawę bezpieczeostwa energetycznego poprzez wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii poprzez m.in. wymianę kotłów, budowę kolektorów słonecznych, czy pomp
ciepła. Wśród planowanych na terenie Gminy inwestycji w tym zakresie należy również
wymienid planowaną farmę wiatrową, biogazownię i farmy fotowoltaiczne.
W gminie Liw nie ma dotychczas obiektów publicznych korzystających z pomp ciepła,
jednakże nie ma na terenie Gminy przeciwwskazao do ich instalacji.
Na terenie gminy Liw nie występują cieki wodne, na których planowana byłaby budowa
elektrowni wodnych. Inwestycja taka z uwagi na ukształtowanie terenu byłaby
nieuzasadniona ekonomicznie.
Istnieją natomiast potencjalnie dobre warunki dla wykorzystywania energii
geotermalnej. Gmina leży bowiem na terenie szczególnie zasobnym w wody geotermalne –
w obrębie Okręgu Grudziądzko-Warszawskiego. Dokładniejsze oszacowanie zasobów i
podjęcie prac wymagałoby jednak znacznych nakładów finansowych.
Gmina Liw posiada także korzystne warunki do wykorzystywania biomasy jako
alternatywnego źródła energii. Biomasa pochodzid może przede wszystkim z gospodarki
leśnej i rolnictwa, pozwalając jednocześnie na zagospodarowanie części wytwarzanych
odpadów. W latach 2015-2016 planuje się w szczególności budowę biogazowni rolniczej w
95
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
miejscowości Toocza. Ma ona umożliwid produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Istnieją
również plany lokalizacji biogazowni w miejscowości Zawady.
Na rok 2015 r. brak jest na terenie Gminy elektrowni wiatrowych, jednakże ma ona Na
rok 2015 r. brak jest na terenie gminy elektrowni wiatrowych, jednakże ma ona duży
potencjał w tej kwestii. Teren zachodniego Mazowsza, w tym powiat węgrowski, znajdują się
w obszarze szczególnie korzystnych warunków wiatrowych. Ponadto gmina Liw jest
atrakcyjnym miejscem na realizację inwestycji w turbiny wiatrowe, ponieważ nie występują
żadne czynniki utrudniające przepływ wiatru – urbanizacja gminy wynosi 0%
i stosunkowo niska lesistośd. Jedynymi ograniczeniami objęte są tereny parku
krajobrazowego i obszary Natura 2000 występujące na terenie gminy Liw.
Należy pamiętad jednak, że elektrownie tego rodzaju nie są pozbawione wad i mogą
również w określony sposób negatywnie oddziaływad na środowisko. Mimo zmniejszenia
emisji zanieczyszczeo, budowa elektrowni wiatrowych oddziaływad może bowiem
negatywnie przede wszystkim na awifaunę i chiropterofaunę (ptaki i nietoperze). By uniknąd
negatywnych aspektów realizacji inwestycji, każdorazowo ważny jest dobór optymalnej
lokalizacji oraz technologii.
Na lata 2015-2017 planowana jest realizacja inwestycji związanej z budową farmy
wiatrowej w miejscowości Jartypory, częściowo dofinansowywanej z funduszy unijnych.
Przewiduje się również powstanie farmy wiatrowej w Korytnicy.
Na obszarze gminy Liw istnieje duży potencjał wykorzystania energii słonecznej, jednak
obecnie instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne wykorzystywane są jedynie
sporadycznie. W planach gminnych ujęte jest natomiast zainstalowanie większej liczby
kolektorów słonecznych. Ponadto wśród planowanych inwestycji zawarto budowę farm
fotowoltaicznych. Działania takie wiążą się z mniejszym ryzykiem środowiskowym niż ma to
miejsce w przypadku elektrowni wiatrowych i będą przy okazji stanowid promocję
pozyskiwania energii z tzw. „czystych źródeł” wśród mieszkaoców.
Na wzrost zainteresowania mieszkaoców wykorzystaniem różnego rodzaju OZE w
gospodarstwach indywidualnych z pewnością będzie wpływad edukacja ekologiczna, jak
również sprzyjające zmiany w prawodawstwie i związane z takimi działaniami korzyści
ekonomiczne (np. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.
poz. 478), czy też program PROSUMENT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
zapewniający dofinansowania mikroinstalacji OZE). Opracowanie przez gminę nowego
dokumentu planistycznego - „Programu gospodarki niskoemisyjnej” - pozwoli ponadto w
nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 na pozyskiwanie dofinansowao do
działao takich, jak termomodernizacja budynków, zapewniająca niższe zużycie energii, oraz
wymiana źródeł energii na bardziej przyjazne środowisku, w tym OZE.
96
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Ropociąg
Przez teren gminy Liw przechodzi ropociąg PERN „Przyjaźo” którym przesyłana jest
ropa z Rosji do Płocka oraz do Niemiec. Ropociąg przechodzi przez kilka gmin powiatu
węgrowskiego: Liw, Korytnicę oraz Węgrów. Transport odbywa się trzema nitkami, które
biegną równolegle do siebie. Trzecia nitka ropociągu została oddana do eksploatacji w 2010
r. W Zawadach w gminie Liw zlokalizowana jest przepompownia ropy naftowej - Stacja Pomp
ST-2. Jest to instalacja, która może spowodowad największe zagrożenie o charakterze
lokalnym, gdyż w instalacji technicznej znajduje się około 300 ton ropy naftowej.
ANALIZA SWOT
Mocne strony
Słabe strony
 Plan wykorzystania kolektorów słonecznych do obsługi
budynków
 Plan w najbliższych latach na termomodernizację wybranych
budynków gminnych
 Wystarczająco rozbudowany na terenie gminy system
elektroenergetyczny
 Ogólny dobry stan techniczny sieci i urządzeo energetycznych
na terenie gminy Liw
 Prowadzone na terenie gminy prace polegające na wymianie
wyeksploatowanych urządzeo na nowe, mające na celu
zmniejszenie
możliwości
wystąpienia
awarii,
jak
i prowadzenie działao związanych z poprawą parametrów
zasilania sieci nN
 Mała popularnośd na terenie gminy Liw pozyskiwania energii
ze źródeł odnawialnych (OZE)
 Brak na terenie gminy przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
zajmujące się zorganizowanym systemem zaopatrzenia
w ciepło
 Brak na terenie gminy obiektów publicznych korzystających
z pomp ciepła
 Wysokie zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych
 Niska emisja z indywidualnych systemów grzewczych
 Problem spalania odpadów w paleniskach domowych
 Brak sieci gazowniczej na terenie gminy Liw
 Przebiegające przez obszar gminy linie najwyższego
i wysokiego napięcia
97
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
 Z racji ukształtowania terenu, brak na terenie gminy
odpowiednich cieków wodnych, na których byłaby korzystna
ekonomicznie inwestycja budowy elektrowni wodnych
Szanse
Zagrożenia
9.8
 Rozwój energetyki odnawialnej
 Przemyślane decyzje co do rodzaju i lokalizacji planowanych
OZE
 Dobre perspektywy gazyfikacji Gminy Liw, dzięki przebiegowi
gazociągu wysokiego ciśnienia (1,6 MPa) przez jej teren
 Brak na terenie gminy przeciwwskazao do instalacji pomp
ciepła
 Dobry potencjał warunków środowiska na budowę
elektrowni wiatrowych na terenie gminy Liw
 Dalszy monitoring i modernizacja sieci i urządzeo
energetycznych na terenie gminy
 Termomodernizacje obiektów
 Sporządzenie „Programu gospodarki niskoemisyjnej”
umożliwi pozyskiwanie dotacji na inwestycje
 Edukacja ekologiczna może pomóc w popularyzacji
„czystszych” źródeł energii
 Sprzyjające rozwojowi OZE prawodawstwo i ekonomia
 Zagrożenie wybuchami butli gazowych i pożarami przy
niewłaściwym postępowaniu
 Możliwośd awarii ropociągu PERN „Przyjaźo” przechodzącego
przez teren gminy Liw
 Niska świadomośd ekologiczna mieszkaoców w zakresie
energetyki
 Negatywne
oddziaływanie
planowanych
elektrowni
wiatrowych na ptaki i nietoperze
Edukacja ekologiczna
Pod pojęciem edukacji ekologicznej rozumie się różnorodne działania, polegające na
szerzeniu w społeczeostwie wiedzy na temat środowiska naturalnego i czynników
zagrażających jego stanowi w celu kształtowania właściwych postaw wobec środowiska
pojmowanego jako całości, a także wobec poszczególnych jego elementów. Edukacja
ekologiczna kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ponieważ zwiększenie
poziomu świadomości ekologicznej młodego pokolenia, nawyków i postaw najpełniej
98
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
przełożyd się może na poprawę stanu środowiska naturalnego zarówno w skali lokalnej, jak
i globalnej. Wyróżnid można edukację ekologiczną formalną oraz nieformalną.
Edukacja formalna prowadzona jest przez placówki oświatowe w ramach programów
nauczania realizowanych na wszystkich szczeblach nauczania, począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, w postaci oddzielnej ścieżki edukacyjnej o charakterze wychowawczodydaktycznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26
lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Obowiązek uwzględniania problematyki
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania wszystkich typów
szkół, jak również w programach kursów uprawniających do uzyskania kwalifikacji
zawodowych, wprowadzony został na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).
Edukacja nieformalna prowadzona może byd natomiast przez rozmaite podmioty:
organy administracji różnego szczebla, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, media,
wreszcie – przez osoby z najbliższego otoczenia. Znaczenie edukacji nieformalnej jest nie do
przecenienia. Zdarza się, że oddziałuje na kształtowanie postaw nawet silniej niż
w przypadku prawidłowo prowadzonej edukacji szkolnej, a przy tym jest trudniejsza do
kontrolowania. Działania różnych podmiotów mogą na przykład się wzajemnie powielad,
podkreślając do znudzenia pewne mniej istotne kwestie, jednocześnie omijając inne, bardziej
istotne. Pomimo dobrych chęci, prezentowane informacje mogą także okazad się
przekłamane, błędne, nieaktualne. Przejmowanie postaw od osób najbliższych może mied
pozytywny wpływ jedynie w przypadku dobrego poziomu świadomości ekologicznej osoby,
która stanowi w danym wypadku autorytet. W przypadku dzieci, są to najczęściej rodzice,
opiekunowie, jak również rówieśnicy. Dlatego też tak bardzo istotne jest właściwe
kształtowanie postaw społeczeostwa w każdym wieku – tzw. kształcenie ustawiczne.
Na terenie gminy Liw edukacja ekologiczna prowadzona jest przede wszystkim przez
funkcjonujące w poszczególnych miejscowościach szkoły, tj. Szkołę Podstawową w Liwie,
w Ruchnie, w Zającu, w Starejwsi, w Jarnicach, w Jartyporach i w Wyszkowie oraz przez
Gimnazjum gminy Liw w Węgrowie. We wszystkich szkołach prowadzona jest odpowiednia
międzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna: edukacja ekologiczna. Zagadnienia dotyczące
ekologii, ochrony środowiska, rozwoju zrównoważonego poruszane są w ramach treści
programowych podczas zajęd biologii, plastyki, geografii, fizyki, chemii, zajęd technicznych
czy godzin wychowawczych. Elementy edukacji ekologicznej wprowadza się również
w edukacji najmłodszych, prowadzonej w działających na obszarze gminy przedszkolach:
w Liwie, w Ruchnie, w Starejwsi i w Wyszkowie. Każdorazowo, działania w zakresie edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży powinny byd optymalnie dopasowane do wieku i poziomu
rozwoju, tak, by mogły przynieśd odpowiednie efekty. Nauczyciele i wychowawcy powinni
bardzo dobrze orientowad się w lokalnych problemach dotyczących środowiska na terenie
99
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
gminy, aby nadad tym działaniom najbardziej odpowiedni kierunek. Powinni również
charakteryzowad się wysokim poziomem zaangażowania w tę tematykę, by zarażad
podopiecznych entuzjazmem. Do pomocy warto również zapraszad i angażowad inne
instytucje, które mogą posłużyd pomocą merytoryczną oraz praktyczną, np. organizacje
prośrodowiskowe, instytucje naukowe.
Ponadto, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkaoców gminy następuje
poprzez wpływ mediów, zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych. Informacje, mniej lub
bardziej wiarygodne, docierają za pośrednictwem telewizji, radia, prasy, Internetu do ogółu
mieszkaoców. Środki masowego przekazu zobowiązane są do popularyzacji ochrony
środowiska i kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody. Ważne jest, by podawane
informacje były w pełni rzetelne, poparte wiedzą naukową.
Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej związane jest również
z odpowiednim wychowaniem w domach rodzinnych. We właściwy sposób przekazywana
dzieciom wiedza oraz wpajane przez rodziców i opiekunów wzorce i wartości mogą
zaowocowad ukształtowaniem pełnej szacunku postawy względem środowiska naturalnego,
co w przyszłości przełoży się na wymierne korzyści dla środowiska. W pierwszej kolejności
jednak to właśnie dorośli mieszkaocy gminy muszą posiadad niezbędny poziom wiedzy oraz
wykazywad odpowiedni stosunek względem przyrody i środowiska. Wpływ mediów nie
powinien pozostawad jedynym czynnikiem kształtującym ten stosunek – w gminie powinny
byd w sposób atrakcyjny i przystępny prowadzone różnego rodzaju kampanie i akcje
promujące ochronę środowiska i rozwój zrównoważony, w szczególności dotyczące np.
znaczenia zachowania bioróżnorodności, rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego,
właściwego postępowania z różnego rodzaju odpadami, oszczędzania wody i energii, korzyści
związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), szkodliwości azbestu
i właściwego z nim postępowania, możliwości pozyskania dofinansowao na różnego rodzaju
działalnośd prośrodowiskową, rozwoju turystyki zrównoważonej, ekologicznej
i agroturystyki, właściwych zachowao w przypadku wystąpienia zagrożeo środowiskowych.
Kształcenie mieszkaoców w tych dziedzinach stanowi inwestycję w przyszłośd, ponieważ
ugruntowana wiedza i właściwe podejście będzie przekazywane kolejnym pokoleniom.
Udział w tego rodzaju działaniach powinna wziąd w szczególności gmina Liw jako jednostka
odpowiedzialna lub współodpowiedzialna. Warto w tym zakresie podejmowad współpracę
z uznanymi instytucjami zewnętrznymi, np. z organizacjami pozarządowymi mającymi
w swoich celach statutowych edukację ekologiczną, z wyższymi uczelniami, z instytucjami
takimi, jak np. Lasy Paostwowe (Nadleśnictwo Łochów) czy też Koła Łowieckie dzierżawiące
obwody na terenie gminy. Warto pamiętad również, iż istnieją duże możliwości pozyskania
zewnętrznych dofinansowao na kampanie i akcje edukacyjne w zakresie szeroko pojętej
ochrony środowiska.
100
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
ANALIZA SWOT
Mocne strony
Słabe strony
Szanse
Zagrożenia
 Edukacja ekologiczna w szkołach
 Kształtowanie postaw przez media
 Brak większych kampanii edukacyjnych realizowanych
w ostatnich latach
 Stosunkowo niewysoki dotychczas poziom świadomości
ekologicznej wśród mieszkaoców gminy
 Współpraca pomiędzy gminą i placówkami oświatowymi,
wspierana poprzez współdziałanie z
zewnętrznymi
instytucjami i organizacjami
 Kampanie i akcje edukacyjne kierowane do wszystkich
mieszkaoców gminy
 Formowanie postaw proekologicznych w domach rodzinnych
 Możliwośd pozyskiwania zewnętrznych dofinansowao
w tematyce edukacji ekologicznej
 Niewystarczające środki własne gminy dla przeprowadzenia
działao na skalę zaspokajającą wszystkie potrzeby w ramach
edukacji ekologicznej
 Możliwośd
przekazywania
nierzetelnych
informacji
przekazywanych przez media
 Niewłaściwe postawy dorosłych mogące wpływad na zbyt
niską świadomośd ekologiczną młodego pokolenia
10 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
Stan środowiska objęty oddziaływaniem zadao przewidzianych w Programie został
szczegółowo opisany w rozdziale 9 niniejszego dokumentu. W ww. rozdziale zostało również
przedstawione zestawienie mocnych i słabych stron każdego elementu środowiska.
101
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
11 Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące
obszarów podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Poniżej zaprezentowano podsumowanie najistotniejszych problemów ochrony środowiska
w odniesieniu do każdego komponentu środowiska.
Zasoby wodne
Największym problemem dotyczącym wód podziemnych i powierzchniowych jest utrzymanie
bądź doprowadzenie ich do odpowiedniej jakości. Problem dotyczy głównie wód
powierzchniowych.
Do najważniejszych zadao z zakresu ochrony wód powierzchniowych w gminie można
zaliczyd rozbudowę sieci kanalizacyjnej, utrzymanie w dobrym stanie rowów melioracyjnych,
ograniczenie spływania zanieczyszczeo z pól, systematyczna kontrola jakości wód
powierzchniowych. Największym zagrożeniem dla wód, zarówno powierzchniowych jak
i podziemnych jest brak kanalizacji
Powietrze atmosferyczne
Głównym problemem dotyczącym ochrony powietrza na terenie gminy jest powierzchniowa
emisja niska, związana głównie z wykorzystaniem w sezonie grzewczym paliwa stałego –
węgla kamiennego. Dla poprawy sytuacji w tym zakresie należy podjąd działania mające na
celu aktywne ograniczanie niskiej emisji. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest
opracowanie i uchwalenie gminnego „Planu gospodarki niskoemisyjnej” (uchwalony zostanie
09.07.2015) wraz z opracowaniem bazy emisji. Pozwoli to ustalid harmonogram rzeczowy,
czasowy i finansowy działao, a także – zgodnie z nową perspektywą finansową UE na lata
2014-2020 – umożliwi pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje związane ze
zmniejszaniem niskiej emisji (np. termomodernizacją budynków, modernizacją transportu
publicznego, wdrażaniem odnawialnych źródeł energii - OZE). Szczególnymi problemami
w zakresie jakości powietrza na terenie gminy są ponadto brak możliwości kontroli spalania
przez mieszkaoców w paleniskach domowych odpadów komunalnych, co może wiązad się
z uwalnianiem do atmosfery wielu szkodliwych zanieczyszczeo. Należy również zwrócid
szczególną uwagę na emisje związane z działalnością rolniczą, związane z możliwością
niewłaściwego stosowania nawozów i środków ochrony roślin przez rolników zwłaszcza
emisje amoniaku. Kluczowe w tej kwestii są metody składowania nawozów naturalnych oraz
rozrzucania nawozu. Wraz ze wzrostem ilości zwierząt gospodarskich (powodującego wzrost
emisji metanu), zwiększenia stosowania nawozów (co powoduje wzrost emisji podtlenku
azotu) i zwiększenia zużycia energii, wzrasta również emisja gazów cieplarnianych.
102
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Powierzchnia ziemi
Problemy dotyczące powierzchni ziemi w gminie Liw dotyczą głównie działalności człowieka.
Są to:
 Nadmierne nawożenie, które może prowadzid do zatrucia metalami ciężkimi
i substancjami toksycznymi obecnymi w nawozach,
 Komunikacja i transport samochodowy, przyczyniający się do zanieczyszczenia gleb
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie użytkowanych szlaków
komunikacyjnych (przede wszystkim dróg krajowych),
 Składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, wypalanie traw, palenie
odpadów na powierzchni ziemi, odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do
środowiska, nieszczelne szamba,
 Erozja spowodowana niewłaściwym użytkowaniem gruntów.
Ponadto, problemem o uwarunkowaniach naturalnych, ale również o źródłach
antropogenicznych (związane głównie z rolnictwem: stosowanie nawozów azotowych,
odprowadzanie składników zasadowych wraz z plonami roślin, jak również wynikające
z zanieczyszczenia atmosfery wskutek spalania paliw – kwaśne deszcze) jest zakwaszenie
gleb. Zakwaszenie jest największym problemem, gdyż wpływa na zmniejszenie plonów oraz
wzrost przyswajania metali ciężkich przez rośliny. Wg OSCHR wapnowania wymagad może
nawet 85% gleb w gminie.
Hałas
Hałas najbardziej uciążliwy jest dla mieszkaoców, których posesje znajdują się bezpośrednio
przy drogach (w gminie Liw zwłaszcza droga 62 oraz drogi 637, 697 i 696). Niekorzystnym
zjawiskiem jest rozwój budownictwa mieszkalnego wzdłuż dróg. Zagrożeniem może byd
dalsza rozbudowa istniejących miejscowości wzdłuż drogi 62 powiązana z nasileniem ruchu
kołowego, zwłaszcza wzrostem ilości samochodów ciężarowych.
Pole elektromagnetyczne
Natężenie pól elektromagnetycznych na terenie gminy Liw nie przekracza dopuszczalnych
poziomów. Średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych natężeo pól
elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego utrzymują się na niskim poziomie.
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi powinna polegad na zapewnieniu jak
najlepszego stanu środowiska przez: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych
poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach. Należy pamiętad, że
obowiązkiem firm prowadzących instalacje oraz użytkowników urządzeo emitujących pole
elektromagnetyczne jest wykonanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia oraz za
każdym razem w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia (jeśli zmiany
103
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
mogą wpłynąd na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest
instalacja lub urządzenie).
Walory przyrodnicze i krajobrazowe
Do najważniejszych zagadnieo dotyczących gospodarki leśnej w gminie należy potrzeba
właściwego kształtowania składu gatunkowego, realizowana poprzez nowe zalesienia oraz
właściwą pielęgnację upraw młodnikowych, a także szeroko rozumiana ochrona lasów,
przede wszystkim przed owadami (brudnica mniszka), patogenami grzybowymi (głównie
huba korzeni) i zwierzyną. Zabiegi wykonywane dla utrzymania dobrego stanu
drzewostanów finansowane są ze środków własnych nadleśnictwa. Problemem dotyczącym
lasów w gminie Liw są również nielegalne wysypiska śmieci, głównie w miejscach
atrakcyjnych turystycznie, tudzież w pobliżu popularnych szlaków komunikacyjnych. Dla
złagodzenia tego problemu konieczny jest wzrost świadomości ekologicznej wśród
mieszkaoców oraz turystów. W tym celu niezbędne jest prowadzenie działalności
edukacyjnej.
Najważniejszym celem gminy Liw w zakresie obszarów chronionych powinno byd dążenie do
utworzenia spójnego ich systemu oraz zwiększenie ich powierzchni zgodnie
z założeniami Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Węgrowskiego. Istotne wydaje się
wprowadzenie ochrony prawnej na terenach korytarzy ekologicznych. Dla wszystkich
obszarów chronionych powinny byd również utworzone plany ochrony.
Gospodarka wodno-ściekowa
Największym problemem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w gminie jest
niedostateczne skanalizowanie. Najpoważniejszym zagrożeniem jest gromadzenie ścieków
w zbiornikach bezodpływowych (szambach) w znacznej liczbie gospodarstw, co prowadzi do
przedostawania się zanieczyszczeo bezpośrednio do gleby w przypadku wystąpienia w tych
zbiornikach nieszczelności. Ponadto największym problemem gminy z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej jest niska świadomośd ekologiczna części mieszkaoców, co również
wpływa na wylewanie ścieków z szamb wprost na pola uprawne, co grozi zanieczyszczeniem
gleb i wód, zarówno powierzchniowych jak podziemnych.
Gospodarka odpadami
Problemem w gospodarce odpadami jest to, że nie wszyscy mieszkaocy stosują się do
przyjętych w gminie zasad zbiórki i segregacji odpadów . Skutkiem są pojawiające się
najczęściej w lasach tzw. dzikie wysypiska odpadów. Zaśmiecane są często również skraje
dróg, rowy przydrożne, a także okolice tras przemierzanych przez turystów. Opisany stan
rzeczy stanowi duży problem, zagrażając nie tylko estetyce krajobrazu i atrakcyjności rejonu
gminy, ale także przyczyniając się nierzadko do zanieczyszczenia gleb, wód
powierzchniowych i podziemnych, niekorzystnych przekształceo powierzchni ziemi oraz strat
104
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
w elementach przyrody ożywionej – poprzez mechaniczne niszczenie siedlisk, a także
zatruwanie zwierząt i roślin substancjami toksycznymi. Kolejny istotny problem stanowi
spalanie odpadów w paleniskach domowych, grożące przedostawaniem się niebezpiecznych
substancji do atmosfery. Winą za takie zachowania ludności obarczyd należy m.in. brak
świadomości ekologicznej, dlatego szczególnie ważnym środkiem zaradczym jest edukacja.
Energetyka
Ogrzewanie budynków odbywa się za pomocą kotłowni indywidualnych opalanych węglem,
drewnem, gazem. Zdarza się również spalanie odpadów w domowych kotłowniach. Taki
sposób prowadzi do powstawania znacznej ilości zanieczyszczeo, głównie tlenków siarki,
pyłów, tlenków azotu i innych. Na terenie gminy Liw nadal nie jest jeszcze popularne
pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE), które stanowi rozwiązanie korzystne dla
środowiska przede wszystkim pomagając redukowad zjawisko niskiej emisji. Jednakże gmina
w przyszłych latach ma w planach poprawę bezpieczeostwa energetycznego poprzez
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. wymianę kotłów, budowę
kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła. Wśród planowanych na terenie Gminy inwestycji
w tym zakresie należy również wymienid planowaną farmę wiatrową, biogazownię i farmy
fotowoltaiczne.
12 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu
Podczas sporządzania Programu w trakcie formułowania celów do realizacji zadao w zakresie
ochrony środowiska korzystano z następujących dokumentów:
 Polityka Ekologiczna Paostwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014,
 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032,
 Krajowy Program Zwiększania Lesistości,
 Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030,
 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017
z uwzględnieniem lat 2018 – 2023,
 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.,
105
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023









Aktualizacja
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Mazowieckiego, Warszawa 2013,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
Warszawa 2015,
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku,
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015, Warszawa 2011,
Program Ochrony Środowiska dla powiatu węgrowskiego na lata 2012 - 2015
z perspektywą na lata 2016-2019
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Plan Rozwoju Lokalnego gminy Liw, 2004
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Liw,
Strategia rozwoju i promocji turystyki w Węgrowie i gminie Liw, Warszawa-Węgrów,
2007.
Wymienione powyżej dokumenty na różnych szczeblach (krajowym, wojewódzkim,
powiatowym, gminnym) zawierają cele do realizacji, które w miarę możliwości zostały
transponowane na warunki regionalne panujące w gminie Liw. Cele te zostały
uszczegółowione i odniesione do realnego stanu środowiska w gminie. W związku z tym cele
oraz sformułowane na ich podstawie zadania przewidziane do realizacji w Programie są
zgodne z innymi dokumentami planistycznymi, strategicznymi podejmującymi tematykę
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Częśd z ww. celów została przepisana
wprost do Programu z innych dokumentów o charakterze nadrzędnym, natomiast częśd
z nich została zmodyfikowana i dostosowana do warunków panujących w gminie.
13 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne na środowisko, a także na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralnośd tego obszaru
Cele i zadania przewidziane do realizacji w Programie ochrony środowiska dla gminy Liw nie
wpłyną znacząco na obszary Natura 2000, jak również na zdrowie ludzi i środowisko.
Oddziaływania zadao przewidzianych w Programie na zdrowie ludzi, komponenty środowiska
oraz obszary Natura 2000 została przedstawione w rozdziale 14, w tabeli z macierzą
oddziaływao.
106
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Po wnikliwej analizie stwierdzono, iż wszystkie zadania zawarte w Programie ochrony
środowiska dla gminy Liw wykazują pozytywne lub neutralne oddziaływanie na środowisko,
w tym na obszary Natura 2000 oraz na zdrowie ludzi.
W przypadku obszarów Natura 2000, bardzo ważnym elementem zapobiegającym
ewentualnym negatywnym wpływom na ww. obszary jest przeprowadzanie oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko. W Programie oraz w Prognozie założono, że dla
każdego przedsięwzięcia planowanego w Programie, które będzie tego wymagad, będzie
przeprowadzona procedura oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, która zostanie
zakooczona decyzją środowiskową. Jest to zachowanie w pełni zgodne z obowiązującym
prawem. Zgodnie z tym założeniem została wykonana macierz oddziaływao w rozdziale 14.
Wszystkie zadania, które zaplanowano w Programie, mają zadanie poprawę stanu
środowiska w gminie, a zarazem są neutralne dla obszarów Natura 2000. Mimo to założono,
że każda inwestycja zostanie dodatkowo poddana szczegółowej analizie przed
uruchomieniem procesu inwestycyjnego, na etapie oceny oddziaływania inwestycji na
środowisko.
Podsumowując, planowane działania co do założeo nie będą stanowiły negatywnego
oddziaływania na obszary Natura 2000, jednak aby zapobiec możliwemu ich negatywnemu
oddziaływaniu w wyniku błędów w szczegółowym planowaniu inwestycji lub na etapie
procesu inwestycyjnego, należy każdorazowo stosowad w trakcie realizacji Programu (i zadao
w nim zawartych) kilka zasad. Przede wszystkim każde planowane zadanie musi zostad
poddane szczegółowej analizie pod kątem wykonania oceny oddziaływania na środowisko.
Ponadto inwestycje planowane w pobliżu obszarów Natura 2000 powinny byd zlokalizowane
w odpowiedniej odległości od obszaru Natura 2000 (stąd konieczna analiza ww. odległości)
Konieczna jest również analiza ewentualnych oddziaływao pośrednich, które mogą nie byd
widoczne przy zbyt powierzchownej analizie tematu a także oddziaływao skumulowanych
(stąd należy wziąd pod uwagę inne inwestycje – już istniejące, będące w trakcie realizacji
oraz skumulowane). Należy również pamiętad, że każda planowana inwestycja musi byd
poddana analizie jaki będzie miała potencjalny wpływ na środowisko etapie budowy
i uruchamiania inwestycji, co często jest pomijane. Faza budowy powinna byd tak
zaplanowana, aby w żaden sposób nie wpływała na obszary Natura 2000.
Należy zwrócid uwagę, że w ramach działania 5.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z 16 regionalnymi
dyrekcjami ochrony środowiska realizuje projekt POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie
planów zadao ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Jest to bardo ważny
dokument, którego celem jest rozwój systemu zarządzania siecią ekologiczną Natura 2000
w Polsce poprzez opracowanie dokumentacji planów zadao ochronnych dla 406 obszarów
107
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Natura 2000 (w tym ustanowienie w formie aktów prawa miejscowego co najmniej 370
z nich). Zgodnie z art. 6 ust. 1 Dyrektywy Siedliskowej, paostwa członkowskie ustalają
konieczne środki ochronne, w tym odpowiednie plany zagospodarowania dla obszarów
Natura 2000. Realizacja przedmiotowego projektu od strony prawnej jest niczym innym, jak
wywiązaniem się Polski ze zobowiązao wynikających z dyrektyw unijnych. Brak stosownych
działao w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków traktowane będzie jako naruszenie obowiązującego
prawodawstwa unijnego.

Plan zadao ochronnych ma na celu określenie, jakie działania należy podjąd, aby
zachowad przedmioty ochrony danego obszaru Natura 2000 oraz będzie wskazywał, z jakiego
sposobu użytkowania i zagospodarowania należałoby zrezygnowad. Na terenie gminy Liw
znajduje się kilka fragmentów obszarów Natura 2000, zarówno „Siedliskowych”, jak
i „Ptasich”. Są to obszary: Dolina Liwca PLB140002 (OSO), Ostoja Nadliwiecka PLH140032
(SOO), obszar Natura 2000 Kantor Stary PLH140007 (SOO). Jednak żadne z celów i zadao do
realizacji przewidzianych w Programie nie wpłynie na cele i przedmiot ochrony ww.
obszarów Natura 2000, co zostało szczegółowo przedstawione w rozdziale 14 niniejszego
dokumentu. Warunkiem jest jednak odpowiednie przygotowanie zadao inwestycyjnych,
zarówno na etapie budowy, eksploatacji i zakooczenia inwestycji. Najważniejsze jest
poszanowanie zasad wymienionych w niniejszym rozdziale oraz zgodnośd z Planami zadao
ochronnych, będącymi obecnie w przygotowaniu.
14 Identyfikacja i ocena potencjalnych oddziaływao na środowisko, zabytki
i obszary Natura 2000 zadao ujętych w projekcie Programu
Rozdział zawiera macierz oddziaływao zadao przewidzianych w Programie ochrony
środowiska dla gminy Liw. Zadania służą realizacji określonych celów krótko
i długookresowych. Stąd też w macierzy znajdują się zadania a nie cele - w rzeczywistości to
zadania będą realizowane fizycznie i mogą w związku z tym oddziaływad na środowisko
pozytywnie lub negatywnie.
Macierz oddziaływao określa wpływ Programu na środowisko (neutralny lub pozytywny).
Należy zauważyd, że żadne z proponowanych zadao nie wpłynie negatywnie na środowisko.
Częśd zadao zawartych w Programie może „potencjalnie” lub „zawsze znacząco” oddziaływad
na środowisko. W związku z tym należy przed ich realizacją przystąpid do procedury oceny
oddziaływania na środowisko dla tych inwestycji i uzyskad decyzję środowiskową. Podstawą
prawną tego obowiązku są: Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ze zm.) oraz
Rozporządzenie Rady Ministrów do tej ustawy z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
108
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 z późn. zm).
Podkreślid należy, że wszelkie zadania Planowane w Programie zostały zaplanowane w taki
sposób, aby służyd rozwojowi społeczeostwa ale z poszanowaniem ochrony środowiska, tzn.
zostały opracowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu Takie
wyeliminowano zadania, które potencjalnie mogą negatywnie oddziaływad na środowisko
(w tym na obszary Natura 2000). Był to pierwszy etap minimalizacji szkodliwego wpływu na
środowisko.
Następnie przygotowano macierz oddziaływao jako kolejny etap minimalizacji ryzyka
negatywnego oddziaływania na środowisko. W macierzy wszystkie zaplanowane zadania
poddano szczegółowej analizie, biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne oraz specyfikę
każdego z zadao.
Ostatnim etapem minimalizacji ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisko (w tym na
obszary Natura 2000) będzie rzetelne i odpowiedzialne wykonanie procedury inwestycyjnej
(wspomniana już ocena oddziaływania na środowisko). Taka pełna analiza pozwoli
z pewnością na dobrą ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego w gminie Liw.
Objaśnienia do macierzy oddziaływao zawartej poniżej:
 bezp. – oddziaływanie bezpośrednie,
 poś. – oddziaływanie pośrednie,
 wt. – oddziaływanie wtórne,
 skum. – oddziaływanie skumulowane,
 kr. – oddziaływanie krótkookresowe,
 śr. – oddziaływanie średniookresowe,
 dł. – oddziaływanie długookresowe
 ch. – oddziaływanie chwilowe,
 st. – oddziaływanie stałe,
 + – oddziaływanie pozytywne
 – – oddziaływanie negatywne
 0. – brak oddziaływania (ewentualnie oddziaływanie śladowe)
109
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Termomodernizacja budynków
gminnych poprzez docieplanie ścian,
wymianę lub doszczelnienie drzwi
i okien: Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Starejwsi i Ruchnie,
Samorządowego Przedszkola
w Liwie i Wyszkowie
Modernizacja lub wymiana
istniejących źródeł ciepła opalanych
paliwem stałym na nowoczesne
źródła wykorzystujące paliwo
gazowe, ciepłe bądź biomasę,
zastosowanie kolektorów
słonecznych i pomp ciepła, a także
instalacji fotowoltaicznych
Rośliny
Wodę
Powietrze
Powierzchnię ziemi
Krajobraz
Klimat
Zasoby naturalne
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp..
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+/-
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
0
0
0
Poś.
Dł
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
0
0
Dobra materialne
Zwierzęta
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Zabytki
Ludzi
Modernizacja istniejących i budowa
nowych urządzeo melioracji wodnych
Różnorodnośd
biologiczną
Ograniczenie spływu
powierzchniowego zanieczyszczeo
poprzez odbudowę biologiczną
cieków
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Zadanie
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
Poś
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
0
0
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
0
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
110
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Powierzchnię ziemi
Krajobraz
Klimat
Zasoby naturalne
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
111
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
0
Dobra materialne
Powietrze
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Zabytki
Wodę
Przebudowa dróg gminnych
w miejscowościach: Borzychy,
Jarnice, Liw, Ruchna, Jartypory,
Ludwinów, Krypy, Toocza
Rośliny
Budowa farm fotowoltaicznych
2 MW i 2,1 MW
Zwierzęta
Budowa biogazowni rolniczej 2 MW
w miejscowości Toocza
Ludzi
Budowa farmy wiatrowej
w miejscowości Jartypory
Różnorodnośd
biologiczną
Budowa systemu kolektorów
słonecznych na terenie Gminy
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Zadanie
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Różnorodnośd
biologiczną
Ludzi
Zwierzęta
Rośliny
Wodę
Powietrze
Powierzchnię ziemi
Krajobraz
Klimat
Zasoby naturalne
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Modernizacja infrastruktury
drogowej, przebudowa dróg
gminnych
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Podjęcie działao mających na celu
ograniczenie hałasu dla odcinków
tras komunikacyjnych o dużym
nasileniu ruchu z przewidywanymi
przekroczeniami hałasu, w tym dla
drogi krajowej nr 62 oraz dróg
wojewódzkich nr 637 i 697
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Budowa kanalizacji sanitarnej
w systemie mieszanym we wsi
Jarnice
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
0
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
112
Dobra materialne
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Budowa chodników w ciągu drogi
krajowej nr 62 w miejscowościach
Starawieś oraz Borzychy
Zadanie
Zabytki
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
0
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
0
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
0
Poś.
Dł.
St.
+
0
Bezp.
Dł.
St.
+
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Liw
- 170 szt.
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Budowa sieci kanalizacyjnej od
granicy Gminy z miastem Węgrów do
miejscowości Jartypory o długości
około 3 km (kontynuacja sieci
podłączonej do miejskiej oczyszczalni
ścieków w Węgrowie)
Budowa sieci kanalizacyjnej od granicy
Gminy z miastem Węgrów
do miejscowości Liw
i Krypy o długości około 5 km
(kontynuacja sieci podłączonej
do miejskiej oczyszczalni ścieków
w Węgrowie)
113
0
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
0
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
0
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
0
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
0
Poś.
Dł.
St.
+
0
Poś.
Dł.
St.
+
0
Poś.
Dł.
St.
+
0
Poś.
Dł.
St.
+
Dobra materialne
Wodę
Wt.
Dł.
St.
+
Zabytki
Rośliny
Bezp.
Dł.
St.
+
Zasoby naturalne
Zwierzęta
Wt.
Dł.
St.
+
Klimat
Ludzi
Wt.
Dł.
St.
+
Krajobraz
Różnorodnośd
biologiczną
Wt.
Dł.
St.
+
Powierzchnię ziemi
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Rozbudowa rozgałęźnej sieci
wodociągowej w miejscowościach:
Toocza, Ludwinów, Popielów
Zadanie
Powietrze
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
0
Bezp.
Dł.
St.
+
0
Bezp.
Dł.
St.
+
0
Bezp.
Dł.
St.
+
0
Bezp.
Dł.
St.
+
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Utworzenie PSZOK (Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych)
Monitoring stanu i jakości wód
powierzchniowych i podziemnych
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
0
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
0
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Dobra materialne
Wt.
Dł.
St.
+
Zabytki
Wt.
Dł.
St.
+
Zasoby naturalne
Wodę
Bezp.
Dł.
St.
+
Klimat
Rośliny
Wt.
Dł.
St.
+
Krajobraz
Zwierzęta
Wt.
Dł.
St.
+
Powierzchnię ziemi
Ludzi
Wt.
Dł.
St.
+
Powietrze
Usuwanie azbestu z budynków
jednostek organizacyjnych gminy
Różnorodnośd
biologiczną
Budowa sieci kanalizacyjnej od
granicy Gminy z miastem Węgrów do
miejscowości Ludwinów
o długości około 2 km (kontynuacja
sieci podłączonej do miejskiej
oczyszczalni ścieków
w Węgrowie)
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Zadanie
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
0
Poś.
Dł.
St.
+
0
Bezp.
Dł.
St.
+
0
0
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
0
0
0
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
0
0
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
0
0
114
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
115
0
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Dobra materialne
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Zabytki
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Zasoby naturalne
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Klimat
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Krajobraz
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Powierzchnię ziemi
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Powietrze
Wodę
Propagowanie zasad
przeciwdziałania zagrożeniu
pożarowemu
Rośliny
Opracowanie i wdrożenie programu
ograniczania niskiej emisji
Zwierzęta
Propagowanie optymalizacji zużycia
wody
Ludzi
Rezygnacja z melioracji torfowisk,
podmokłych łąk i pastwisk,
podtrzymanie naturalnych
rezerwuarów wody: bagien,
mokradeł, torfowisk itd.
Różnorodnośd
biologiczną
Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeo
wód wraz z bieżącą aktualizacją
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Zadanie
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
0
0
0
0
0
0
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
0
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Różnorodnośd
biologiczną
Ludzi
Zwierzęta
Rośliny
Wodę
Powietrze
Powierzchnię ziemi
Krajobraz
Klimat
Zasoby naturalne
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Ograniczenie wpływu spalin na
środowisko poprzez
zagospodarowanie zielenią
otoczenia dróg
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Egzekwowanie zakazów wypalania
łąk, a także spalania odpadów poza
instalacjami do tego przeznaczonymi
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Monitoring gleb ornych ze
szczególnym uwzględnieniem gleb
przy trasach komunikacyjnych
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
0
Poś.
Dł.
St.
+
116
0
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
0
Dobra materialne
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Edukacja ekologiczna mieszkaoców
na temat niskiej emisji,
w szczególności spalania odpadów
w paleniskach domowych,
wypalania traw
Zadanie
Zabytki
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
0
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
0
117
0
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
0
0
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
0
Dobra materialne
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Zabytki
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Zasoby naturalne
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Klimat
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Krajobraz
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Powierzchnię ziemi
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wodę
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Powietrze
Uwzględnianie w mpzp zagadnienia
pól elektromagnetycznych,
preferowanie niskokonfliktowych
lokalizacji źródeł pól
elektromagnetycznych
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Rośliny
Edukacja ekologiczna w zakresie
wykorzystania zasad Dobrej Praktyki
Rolniczej
Zwierzęta
Właściwe stosowanie
i przechowywanie nawozów
naturalnych (zbiorniki na gnojowicę,
płyty obornikowe)i sztucznych
Ludzi
Zmniejszenie zakwaszenia gleb
poprzez wapnowanie
Różnorodnośd
biologiczną
Rekultywacja terenów
zdegradowanych przez
wydobycie kopalin
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Zadanie
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
0
Wt.
Dł.
St.
+
0
0
0
0
0
0
0
Bezp.
Dł.
St.
+
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
0
0
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
118
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
0
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
0
0
0
0
0
Dobra materialne
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Zabytki
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Zasoby naturalne
Klimat
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Krajobraz
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wodę
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Rośliny
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Powierzchnię ziemi
Inwentaryzacja szamb
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Powietrze
Kontrola częstotliwości i sposobu
usuwania ścieków z szamb
Zwierzęta
Naprawy i konserwacje sieci wod-kan
Ludzi
Zapobieganie awariom sieci wod-kan
Różnorodnośd
biologiczną
Zapisy w dokumentach
planistycznych, tworzenie barier
pomiędzy potencjalnymi źródłami
hałasu a terenami planowanymi pod
zabudowę mieszkaniową
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Zadanie
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
0
0
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
119
0
0
0
0
Wt.
Dł.
St.
+
0
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Dobra materialne
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Zabytki
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Zasoby naturalne
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Klimat
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Krajobraz
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Wodę
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Rośliny
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Powierzchnię ziemi
Propagowanie indywidualnego
kompostowania odpadów
organicznych powstających
w gospodarstwach domowych
i rolniczych
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Powietrze
Zapewnienie odpowiedniego
sposobu zbiórki odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji
Zwierzęta
Zwiększenie różnicy pomiędzy
stawką opłaty za gospodarowanie
odpadami zmieszanymi i
segregowanymi na korzyśd
segregowanych
Ludzi
Kampanie edukacyjne skierowane do
mieszkaoców Gminy dotyczące
właściwej gospodarki odpadami
i recyklingu
Różnorodnośd
biologiczną
Pozyskiwanie dofinansowania ze
źródeł zewnętrznych na zdjęcie,
wywóz i utylizację wyrobów
azbestowych
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Zadanie
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
0
Poś.
Dł.
St.
+
0
0
0
0
0
0
0
0
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Powierzchnię ziemi
Krajobraz
Klimat
Zasoby naturalne
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
120
Dobra materialne
Powietrze
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Zabytki
Wodę
Przestrzeganie zasad ochrony
środowiska na obszarach
Natura 2000
Rośliny
Uwzględnienie wymagao ochrony
przyrody w strategiach rozwoju
sektorów gospodarki oraz w planach
rozwoju lokalnego
Zwierzęta
Objęcie monitoringiem nowych
siedlisk oraz gatunków roślin
i zwierząt
Ludzi
Stała kontrola stanu zachowania
siedliska przyrodniczego objętego
monitoringiem (siedlisko 6510
na terenie Ostoi Nadliwieckiej)
Różnorodnośd
biologiczną
Bieżąca likwidacja miejsc
nielegalnego składowania odpadów
na terenie Gminy
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Zadanie
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
Wt.
Dł.
St.
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
Powietrze
Powierzchnię ziemi
Krajobraz
Klimat
Zasoby naturalne
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
121
Dobra materialne
Wodę
Poś.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Bezp.
Dł.
St.
+
Poś.
Dł.
St.
+
Zabytki
Rośliny
Wspieranie budowy gospodarstw
agroturystycznych
Zwierzęta
Edukacja ekologiczna w zakresie
turystyki zrównoważonej
Ludzi
Uwzględnienie w miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego i strategiach rozwoju
zasad dotyczących lokalizacji
inwestycji na terenach objętych
ochroną
Różnorodnośd
biologiczną
Współpraca z sąsiednimi gminami
w celu ochrony zagrożonych
gatunków
Obszary Chronionego
Krajobrazu
Zadanie
Obszary Natura 2000
Oddziaływanie na:
0
0
0
0
Wt.
Dł.
St.
+
Wt.
Dł.
St.
+
0
Bezp.
Dł.
St.
+
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
15 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie, kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływao na środowisko
Żadne z działao przewidzianych w Programie nie spowoduje negatywnego oddziaływania na
środowisko, co stwierdzone zostało w trakcie szczegółowej analizy (rozdziały 13 i 14).
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, zaproponowane działania są optymalne pod względem
ochrony środowiska i zostały zaplanowane w sposób minimalizujący negatywne
oddziaływania, w związku z czym nie ma konieczności określania działao kompensacyjnych.
Kompensacje przyrodniczą stosujemy bowiem wtedy, kiedy wskutek inwestycji
„zachwialiśmy równowagę w środowisku” lub wyrządziliśmy mu bezpośrednie szkody – z
czego wynikły negatywne oddziaływania na środowisko (zgodnie z art. 75 ustawy Prawo
Ochrony Środowiska).
16 Rozwiązania alternatywne do rozwiązao zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
Wariant „0” opisany w Prognozie, polegający na braku realizacji założeo Programu Ochrony
Środowiska, może mied negatywny wpływ na środowisko. Wariant ten nie zakłada bowiem
podejmowania żadnych działao w odniesieniu do ochrony środowiska. Należy również
podkreślid, iż żadne z działao przewidzianych w Programie nie spowoduje negatywnego
oddziaływania na środowisko, co stwierdzone zostało w trakcie szczegółowej analizy.
Przedstawione w Programie zadania sformułowane zostały w taki sposób, aby maksymalnie
ograniczyd negatywne oddziaływanie na środowisko i zoptymalizowad możliwe pozytywne
oddziaływanie na środowisko.
W związku z tym nie jest możliwe na obecnym etapie wiedzy sformułowanie rozwiązao
alternatywnych do przedstawionych w Programie (poza wariantem „0” zakładającym brak
jakichkolwiek działao). Zakładając realizację wariantu „0”, należy wziąd pod uwagę znaczne
pogorszenie stanu środowiska w gminie Liw, które nastąpi. Wskazuje na to analiza obecnego
stanu poszczególnych komponentów środowiska, który nie zawsze jest zadowalający,
dlatego też należy niezwłocznie podjąd działania mające na celu jego poprawę – zarówno
inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne. Realizując wariant „0”, wyrażona zostanie zgoda na
pogorszenie stanu środowiska, a zatem pogorszenie warunków życia mieszkaoców gminy.
Wariant „0” ma więc zarówno negatywny wymiar środowiskowy, jak i społeczny, co może
wpływad na zmniejszenie atrakcyjności gminy (bądź zupełną jej utratę) zarówno pod kątem
turystycznym, jak i ewentualnych inwestycji (zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju).
Należy jednocześnie podkreślid, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy zadania
zaproponowane w Programie są optymalne pod kątem ochrony środowiska, co zostało
122
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LIW NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023
udowodnione w rozdziałach 13 i 14 (szczegółowa analiza oddziaływania planowanych zadao
na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000).
123
Download