20160303 Regulamin rekrutacji - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

advertisement
REGULAMIN
rekrutacji kandydatów na pracowników dydaktycznych – specjalistów
w dziedzinie języka i literatury polskiej kierowanych do zagranicznych ośrodków
akademickich
Na podstawie § 2 pkt 1 zarządzenia Nr 4 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Kształcenia
i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach
Akademickich (Dz. Urz. MNiSW Nr 1, poz. 4 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 5) ustala się regulamin
rekrutacji kandydatów na pracowników dydaktycznych – specjalistów w dziedzinie języka
i literatury polskiej, kierowanych do zagranicznych ośrodków akademickich, zwany dalej
„Regulaminem”.
§ 1.
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów na pracowników
dydaktycznych – specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej, kierowanych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do pracy w zagranicznych ośrodkach
akademickich, zwanych dalej „lektorami”.
2.
Rekrutację kandydatów na lektorów przeprowadza Zespół do Spraw Kształcenia
i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach
Akademickich, zwany dalej „Zespołem”, powołany na podstawie zarządzenia Nr 4
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2007 r.
3.
Proces rekrutacji, o którym mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności:
1) wyłanianie i opiniowanie kandydatów na lektorów,
2) opiniowanie wniosków zagranicznych ośrodków akademickich oraz instytucji
naukowych w sprawie przedłużenia okresu skierowania do pracy w charakterze
lektora,
3) przedkładanie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanemu dalej
„Ministrem”, propozycji dotyczących skierowania lektorów oraz przedłużenia okresu
skierowania do pracy w charakterze lektora.
§ 2.
1.
Zespół uwzględnia zapotrzebowania zagranicznych ośrodków akademickich na
stanowiska lektorów, które zostały przekazane do Departamentu Współpracy
Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej
„Departamentem Współpracy Międzynarodowej”, za pośrednictwem polskich placówek
dyplomatycznych, zgodnie z umowami międzynarodowymi, programami wykonawczymi
do tych umów, porozumieniami międzyresortowymi i innymi porozumieniami zawartymi
z partnerami zagranicznymi.
2.
Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, winno być dokonane co najmniej z rocznym
wyprzedzeniem, najpóźniej do końca października roku poprzedzającego rok
zatrudnienia nowego pracownika.
3.
Departament Współpracy Międzynarodowej przesyła do wiadomości poszczególnych
uniwersytetów i placówek naukowych PAN w kraju wykaz wolnych miejsc na
stanowiskach lektorów, najpóźniej do końca listopada roku poprzedzającego rok
zatrudnienia tych pracowników.
4.
Uniwersytety i placówki naukowe PAN zgłaszają do Departamentu Współpracy
Międzynarodowej kandydatów na lektorów najpóźniej do końca stycznia roku, w którym
ma nastąpić ich zatrudnienie.
§ 3.
1.
O skierowanie na stanowisko lektora może ubiegać się osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii i legitymuje się
dyplomem ukończenia studiów wyższych z oceną co najmniej dobrą;
2) jest pracownikiem naukowym, naukowo-dydaktycznym, dydaktycznym uczelni albo
placówki naukowej PAN lub uczestnikiem studiów doktoranckich uczelni albo
placówki naukowej PAN;
3) rozpoczyna karierę naukową;
4) zna język i kulturę kraju, w którym ubiega się o stanowisko lektora. W przypadku
wyjazdu do kraju, w którym językiem urzędowym jest język należący do grupy
języków „rzadkich”, kandydat winien znać dobrze jeden z języków zaliczanych do
grupy języków kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański),
na poziomie umożliwiającym podjęcie pracy w szkolnictwie wyższym danego kraju;
5) ukończyła studia podyplomowe lub specjalność w zakresie nauczania języka
polskiego jako obcego;
6) posługuje się poprawnie językiem polskim;
7) wykazuje się samodzielnością i aktywnością w miejscu pracy i w środowisku
akademickim oraz umiejętnością nawiązywania kontaktów i współpracy z ludźmi
należącymi do różnych środowisk.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach o zatrudnienie na stanowisku lektora może
ubiegać się kandydat niespełniający wymogów określonych w ust. 1 pkt 1–3, na zasadzie
zgłoszenia indywidualnego.
3.
Osoby, które przebywały poza granicami kraju bez przerwy dłużej niż 4 lata mogą
ubiegać się o skierowanie na stanowisko lektora po co najmniej rocznym okresie pobytu
w Polsce.
4.
Kandydaci na lektorów zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów zgodnie
z wykazem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
5.
Wszyscy kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ust. 1-3, zobowiązani
są do złożenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie
wyznaczonym przez Zespół, egzaminu ze znajomości gramatyki opisowej języka
polskiego, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz ze znajomości kultury
polskiej.
6.
Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania kandydata do pracy za granicą jest
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, o którym mowa w ust. 5.
§ 4.
1.
Departament Współpracy Międzynarodowej dokonuje wstępnej oceny formalnej
dokumentów złożonych przez kandydatów na lektorów i przedkłada je Zespołowi.
2.
Zespół wyłania kandydatów na lektorów, biorąc pod uwagę w szczególności ocenę
formalną otrzymanych dokumentów oraz stopnie uzyskane przez kandydatów
z egzaminu, o którym mowa w § 3 ust. 5.
3.
Zespół opiniuje wnioski zagranicznych ośrodków akademickich w sprawie przedłużenia
lektorowi okresu skierowania do pracy w zagranicznym ośrodku akademickim.
4.
Zespół przedkłada Ministrowi propozycję dotyczącą skierowania lektorów, o których
mowa w ust. 2 i 3 .
5.
W uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na przeniesienie lektora
z jednego ośrodka akademickiego do drugiego, w tym samym lub innym kraju, na prośbę
przyjmującego zagranicznego ośrodka akademickiego, po uprzednim zasięgnięciu opinii
Zespołu.
6.
Departament Współpracy Międzynarodowej powiadamia osoby, o których mowa w ust.2,
3 i 5, o akceptacji przedstawionych przez Zespół propozycji skierowania lektorów przez
Ministra.
5.
1.
Lektor kierowany jest do pracy w zagranicznym ośrodku akademickim na okres 1 roku.
2.
Łączny okres skierowania nie może przekroczyć 4 lat. W wyjątkowo uzasadnionych
przypadkach, na prośbę zagranicznego ośrodka akademickiego Minister, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zespołu, może przedłużyć okres skierowania na kolejny 5 rok.
3.
Minister corocznie zawiera z lektorem umowę określającą warunki wypłaty przyznanych
świadczeń.
§ 6.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Przewodniczącego Zespołu.
Przewodniczący Zespołu
prof. dr hab. Jan Mazur
Załącznik do regulaminu rekrutacji kandydatów na
pracowników dydaktycznych – specjalistów w dziedzinie
języka i literatury polskiej kierowanych do zagranicznych
ośrodków akademickich
WYKAZ DOKUMENTÓW
1) w języku polskim:
• podanie do MNiSW ze wskazaniem ośrodka, do którego kandydat ubiega się
o skierowanie,
• kwestionariusz osobowy,
• CV,
• zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji,
• 2 zdjęcia,
• 2 opinie samodzielnych pracowników naukowych,
• wykaz publikacji,
• kopia dyplomu,
• dokument potwierdzający poziom znajomości języka obcego,
• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze
lektora,
• zgoda macierzystej uczelni na wyjazd za granicę,
• kopia świadectwa o ukończeniu studiów podyplomowych lub specjalności w zakresie
języka polskiego jako obcego.
2) w języku obcym – urzędowym kraju, do którego planowany jest wyjazd lub w jednym
z języków używanych w danym kraju – w dwóch egzemplarzach:
• CV,
• 2 opinie samodzielnych pracowników naukowych,
• wykaz publikacji,
• odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wydany, zgodnie z przepisami w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów, lub tłumaczenie sporządzone przez tłumacza
przysięgłego.
Download