instrukcja wypełniania skierowania na badania

advertisement
INSTRUKCJA wypełniania skierowania na badania okresowe lub kontrolne
Procedurę realizacji badań okresowych należy rozpocząć na miesiąc przed
końcem aktualnej zdolności do pracy. Po wystawieniu druku skierowania
pracownik powinien niezwłocznie zarejestrować się do lekarza medycyny pracy
w Scanmed.
I. SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE
Pracowników)
(obowiązkowe dla wszystkich
W zależności od powodu skierowania zaznaczyć:
a. okresowe - gdy badanie wynika z kończącej się już zdolności do pracy, lub
b. kontrolne – gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni
kalendarzowych lub po urlopie zdrowotnym.
Badania kontrolne ZAWSZE w przypadku niezdolności do pracy (zwolnienia lekarskiego)
trwającej dłużej niż 30 dni – KP art. 229 § 2.
1. Wypełnić WSZYSTKIE dane osobowe, wpisać zajmowane stanowisko oraz opis
stanowiska pracy: w przypadku nauczycieli akademickich wpisać „pracownik
naukowo-dydaktyczny” lub „pracownik dydaktyczny” w zależności od zajmowanego
stanowiska. Zgodnie z ustawą stanowiska dydaktyczne to: wykładowca,
st. wykładowca, lektor, instruktor. Pozostałe to naukowo- dydaktyczne.
W przypadku zawartej umowy między Pracownikiem a Uniwersytetem Ekonomicznym w
Krakowie na „używanie samochodu prywatnego do celów służbowych” należy tą
informację również wpisać w opisie stanowiska pracy.
2. Czynniki zagrożenia zdrowia (jeśli takie istnieją) wypełnia kierownik w zależności od
zakresu pracy na stanowisku. Możliwe czynniki wymienione zostały w Informacji
pomocniczej na stronie poniżej.
Uwaga! W pkt. V Skierowania (w przypadku
zaznaczyć:



nauczycieli akademickich) należy
uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych
praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego
możliwość przenoszenia zakażenia drogą kropelkową
3. Wymagany podpis kierownika Katedry lub Działu.
II. „SKIEROWANIE NA BADANIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH”
(obowiązkowe dla nauczycieli akademickich) – do wypełnienia kolejny druk skierowania
zamieszczony na stronie.
Po otrzymaniu od lekarza „zaświadczenia lekarskiego” oraz „orzeczenia
lekarskiego
z badania
przeprowadzonego
do
celów
sanitarnoepidemiologicznych” należy dostarczyć do Sekcji Kadr, pok. 211 Budynek
Główny.
INFORMACJE POMOCNICZE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY, W TYM NARAŻEŃ ZAWODOWYCH:
Czynniki fizyczne:
 hałas
 ultradźwięki
 wibracja miejscowa / ogólna
 promieniowanie jonizujące (X) kategorii A / kategorii B
 promieniowanie nadfioletowe (UV), podczerwone (IR), laserowe i pola elektromagnetyczne (PEM)
 światło widzialne
 mikroklimat gorący / zimny
 zmienne warunki atmosferyczne
 zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne
 inne
Pyły:

przemysłowe
Czynniki chemiczne:
 substancje toksyczne
 mieszaniny substancji chemicznych
Czynniki biologiczne:
 patogeny krwiopochodne (HBV, HCV, HIV)


prątki gruźlicy / borrelia burgdorferi /
inne
clostridium tetani /
wirus kleszczowego zapalenia mózgu
Czynniki inne, w tym niebezpieczne:
 niekorzystne czynniki psychospołeczne (stały, duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi; stanowisko
decyzyjne związane z odpowiedzialnością; zagrożenia wynikające z narażenia życia; zagrożenia wynikające z
monotonii pracy; zagrożenia wynikające z organizacji pracy (presja czasu, nierównomierne obciążenie pracą
i inne))
 obsługa maszyn szczególnie niebezpiecznych
 uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych
 prace wymagające odpowiednich funkcji psychicznych i motorycznych
 praca na wysokości do 3 metrów / powyżej 3 metrów
 praca zmianowa / nocna
 praca fizyczna wymagająca dużego wysiłku fizycznego (dźwiganie ciężarów; wydatek energetyczny)
 praca w wymuszonej pozycji, wymagająca ruchów monotypowych kończyn
 praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego
 praca polegająca na kierowaniu pojazdem do 3,5 tony / powyżej 3,5 tony
 praca przy obsłudze wózków jezdnych, widłowych, ładowarek
 inne
Download