Metodyka nauczania informatyki

advertisement
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Metody nauczania
czyli jak uczyć?
1
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Metoda nauczania - sposób pracy nauczyciela
z uczniem
Wincenty Okoń - „celowo i systematycznie
stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami,
umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy
wraz z umiejętnościami posługiwania się nią
w praktyce, a także rozwijanie zdolności
i zainteresowań poznawczych”.
2
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Dobór metod nauczania zależy od wielu
czynników:
•specyfiki danego przedmiotu (a nawet konkretnych lekcji),
•dotychczasowego poziomu wiedzy uczniów i ich
wieku,
•posiadanych środków dydaktycznych,
•stworzenia uczniom warunków do ich
samokształcenia,
•indywidualnych predyspozycji nauczyciela.
•
3
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Metody nauczania - klasyfikacje
I. (Johan Herbart) od żywego postrzegania do
abstrakcyjnego myślenia i od niego do praktyki
metody oparte na obserwacji i pomiarze,
oparte na słowie,
oparte na czynnościach praktycznych.
4
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Metody nauczania - klasyfikacje
II. (W. Okoń) koncepcja wielostronnego nauczania
- uczenia się
metody podające (uczenie się gotowych treści przez opowiadanie,
wykład, odczyt, pogadankę, dyskusję, prace z książką),
metody problemowe (rozwiązywanie zagadnień przez stosowanie:
wykładu problemowego, metody problemowej i metod
aktywizujących, wśród których bardzo popularne są gry dydaktyczne),
metody eksponujące - to przeżywanie określonych wartości przez:
pokaz, film, program komputerowy, itd.),
metody praktyczne - wykonywanie czynności praktycznych.
5
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Metody nauczania z punktu widzenia
dydaktyki ogólnej
 metody asymilacji wiedzy (podające, pasywne):
wykład (opis, opowiadanie), pogadanka,
dyskusja, praca z tekstem, nauczanie programowane;
 metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy
(aktywne, heurystyczne): klasyczna metoda
problemowa, metody sytuacyjne, burza mózgów,
gry dydaktyczne, zawierające w sobie badanie,
naprowadzanie, szukanie odpowiedzi,
weryfikowanie hipotez, eksperymentowanie;
6
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Metody nauczania z punktu widzenia
dydaktyki ogólnej
 metody waloryzacyjne (eksponujące):
przeżywanie określonych wartości przez: pokaz,
film, program komputerowy,
tworzenie, uczestniczenie, wartościowanie;
 metody ćwiczeniowe (praktyczne):
wykorzystanie teorii w praktyce, ćwiczenia
w opanowaniu umiejętności.
7
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Zastanówmy się przez chwilę:
- Czy i jak aktywizujemy uczniów na lekcjach
informatyki (lub na lekcjach innych przedmiotów)
poprzez korzystanie z odpowiednich programów
komputerowych? (jakie to programy, jak to robimy,
czy np. znamy program Cabri)
- Czy i jak wykorzystujemy programy komputerowe
do zindywidualizowania nauczania?
8
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Zastanawiając się jak uczyć informatyki, jakie metody
stosować do jakich tematów - warto mieć na uwadze
[źródło: National Training Laboratories, Bethel Maine, USA, za “Enterprise Education Experience”
Durham University Business School]
Stopień zapamiętywania przy wykorzystaniu różnych źródeł przekazu
Źródło przekazu
WYKŁAD
Stopień zapamiętania
5%
CZYTANIE
10%
PRZEKAZ AUDIOWIZUALNY
20%
DEMONSTRACJA
30%
DYSKUSJA
50%
ĆWICZENIE
75%
9
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Spojrzenie wstecz
Zasady w nauczaniu
10
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
We współczesnej szkole mamy przygotowywać
uczniów do pracy w zespole, a jednocześnie
realizować interdyscyplinarność w praktyce
szkolnej. Nauczyciele elementów informatyki
sięgając po tematy różnych zagadnień, z różnych
przedmiotów i wykorzystując przy ich realizacji
narzędzia technologii informacyjnej właściwie są
osobami praktycznie realizującymi tę
interdyscyplinarność.
11
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Równoważne umiejętności kluczowe - które uczeń
powinien zdobyć w zreformowanej szkole:
1.Rozwiązywanie problemów
2.Korzystanie ze
źródeł informacji
3.Praca zespołowa
5.Uczenie się
4.Komunikacja
interpersonalna
Wszystkie równoważne - dlatego na pięciokącie i wszystkie łączą się ze
wszystkimi
12
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Informatyka jest przedmiotem właściwym, aby
w trakcie zajęć realizować nauczanie
interdyscyplinarne.
Jedną z metod aktywnego kształcenia uczniów jest metoda
projektów. Projekt daje możliwość zwiększenia aktywności
uczniów, jest atrakcyjny. Dzieci i młodzież najlepiej budują
swoją wiedzę na podstawie przeżytego przez siebie
doświadczenia. Uczą się badać, pracować prawie nad każdym
tematem. Mają możliwość nauczenia się planowania swojej pracy,
rozwiązywania problemów, wyszukiwania informacji i wyrażania
siebie na wiele sposobów.
13
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Projekt jest to obszerne zadanie realizowane samodzielnie przez
uczniów, a przygotowywane i kierowane przez nauczyciela.
Ze względu na wykonawców projektu można wyróżnić: projekt
klasowy, realizowany przez całą klasę, projekt grupowy, realizowany
przez grupy uczniów i projekt indywidualny, realizowany
samodzielnie przez każdego ucznia.
Od tradycyjnego zadania domowego projekty różnią się przede
wszystkim tym, że uczniowie sami zdobywają informacje o jakimś
(szerszym niż zwykle) zagadnieniu, opracowują je (nie tylko
w typowej formie pisemnej), a następnie prezentują wyniki swej
pracy innym.
14
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Można w tym miejscu przypomnieć lekcję z nauczania początkowego
zaprezentowaną kilka lat temu na konkursie, na temat wykorzystania
narzędzi informatycznych wspomagających nauczanie.
Lekcja dotyczyła legend warszawskich. Uczniowie jednej ze szkół
czytali legendy warszawskie, odwiedzili miejsca związane z tymi
legendami, a następnie podzieleni na małe grupy tworzyli przy pomocy
komputera książeczkę z rysunkami odnoszącymi się do tych legend;
każda grupa rysowała stronę odnoszącą się do jednej legendy.
Wówczas jeszcze w sposób jawny nie mówiło się o nowej reformie,
a nauczycielka pokazała wspaniały przykład wplecenia narzędzi
informatycznych w tok lekcji, który tak naprawdę był większym
projektem, integrującym wiele treści, realizującym wiele celów
nauczania i był bardzo atrakcyjny dla uczniów
Kliknij tu, a przełączysz się do opisu lekcji
15
Metodyka nauczania informatyki
Plan pracy
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
1. Wchodzę do Paint Brush
2.Wykonuję rysunek:
3. "Wycinam" rysunek:
4. Wchodzę do:
16
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Na lekcjach informatyki, jeśli jest taka sposobność
staramy się pracować metodą projektów, tzn.
uczniowie pod kierunkiem nauczyciela realizują jakieś
duże zadanie, np. tworzą własne strony edukacyjne
w internecie (sami wybierają temat, narzędzie,
ewentualnie tworzą to w grupie np. dwuosobowej)
Podczas realizacji projektu korzystamy z narzędzi
informatycznych.
Od strony narzędzi informatycznych chcemy, aby uczniowie właściwie
nauczyli się korzystać z zasobów sieci internet, posługiwali się edytorem
tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, współopracowywali i projektowali bazę
danych oraz poznali użycie języka programowania do rozwiązywania
podstawowych algorytmów.
17
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Nauczyciel jest tu osobą przygotowującą
uczniów, kierującą nimi, dokonuje krótkiego
wprowadzenia, wskazuje (dostarcza) źródła
informacji, jasno precyzuje problem, rozdziela
zadania dla członków grupy, stawia wymagania,
ocenia prace uczniów (wcześniej ustalając z nimi
jasne kryteria).
18
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
No
Sage on the Stage
But
Guide on the Side
19
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Podczas takiej pracy nauczyciel jest osobą
organizującą pracę, konsultantem
czuwającym nad całością, wspomaga uczniów,
doradza i ocenia ich. Uczniowie zaś muszą
sami aktywnie poszukiwać informacji,
doskonalić swoje umiejętności, uczą się
pracować w grupie, komunikować się ze
sobą.
Nauczyciel może tematów do pomysłów
poszukiwać w najbliższym otoczeniu uczniów, lub
takich z którymi się oni zetkną w dalszym życiu
20
i nauce.
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Byłoby wspaniale, gdyby nauczyciele
informatyki mogli i starali się konsultować
z nauczycielami innych przedmiotów, aby
wraz z nimi wymyślali zadania i przykłady,
które poprzez zastosowanie narzędzi
informatycznych byłyby dla uczniów lepiej
poznane i zrozumiane.
21
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Oto pomysł zaczerpnięty z zajęć internetowych dla nauczycieli.
Tzw. projekt pocztowy.
Zrealizowany z uczniami I klasy Liceum podczas czterech godzin
lekcyjnych. Uczniowie korzystali już z przeglądarki internetowej, wiedzą
o podstawowych usługach internetowych oraz próbnie przesłali po
jednym liście do kolegi, aby zapoznać się z programem do odbierania
i wysyłania poczty elektronicznej. Opracowywali również różne
dokumenty w edytorze. Potrafią korzystać ze schowka w środowisku
Windows, czyli potrafią znalezione teksty w internecie przekopiować do
dokumentu Worda. Umieją także zapisać wybrany na stronie
internetowej rysunek na swoim dysku i dalej umieścić go w swoim
dokumencie.
22
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Uczniowie otrzymują od nauczyciela trzy dokumenty:
plan pracy,
Instrukcja
zestaw tematów do opracowania,
Tematy
kilka adresów internetowych.
Gdy uczniowie mają te dokumenty przed oczami nauczyciel jeszcze
raz omawia z nimi podstawowe założenia i tłumaczy jeśli coś jest nie
zrozumiałe. Np. ustala, że opracowany przez uczniów dokument
będzie miał około 2 stron, podkreśla, że nie powinni porozumiewać
się ustnie między grupami. Ustala ustnie sposób zakończenia pracy.
Gdy wszystkie opracowania zostaną przez koordynatora przesłane na
konto nauczyciela, każda grupa będzie musiała przedstawić reszcie
klasy to co zrobiła.
23
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Następnie dzieli uczniów na grupy po dwóch siedzących obok siebie
i przydziela im nazwy kontynentów. Wypisuje jednocześnie na tablicy
obok nazwy grupy nazwy kont uczniów do niej należących, po to, żeby
uczniowie tworząc swoją książkę adresową uniknęli pomyłek.
Nauczyciel podaje również swoje konto pocztowe.
Następnie uczniowie zaczynają pracę. Ktoś z uczniów nie może znaleźć
w programie pocztowym opcji do założenia książki adresowej. Głośno
się oto pyta. Nauczyciel wtedy mówi, żeby z pytaniami zwracać się do
niego też przez pocztę.
Nauczyciel obserwuje pracę uczniów. Po jakimś czasie wysyła do
wszystkich grup pytanie, czy mają już zatwierdzony temat.
Z obserwacji wynika, że uczniowie są bardzo zaangażowani w to czym
się zajmują.
Myślę, że przez najbliższe cztery lata nauki w liceum poczta
elektroniczna będzie przez nich bez żadnych oporów używana.
24
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Każde z tych zadań ma na celu nie tylko nauczenie
pewnych prostych umiejętności praktycznych, lecz
przede wszystkim kształcenie wielu tzw. wyższych
umiejętności umysłowych, do których między innymi
należą umiejętności:
• analizy sytuacji problemowej
• określenia istoty problemu,
• wyboru właściwej metody i narzędzi do
rozwiązywania tego problemu,
• oceny skuteczności wybranego sposobu
postępowania,
25
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Każde z tych zadań ma na celu nie tylko nauczenie
pewnych prostych umiejętności praktycznych, lecz przede
wszystkim kształcenie wielu tzw. wyższych umiejętności
umysłowych, do których między innymi należą
umiejętności:
• zmiany postępowania, jeżeli nie daje
ono właściwych efektów,
• jasnego przedstawienia i interpretacji
wyników pracy nad problemem.
26
Metodyka nauczania informatyki
G. Gregorczyk, M. Rostkowska
Koniec
Dziękuję za uwagę
27
Download