referat do Lidera

advertisement
Głuśniewska Jadwiga
Warszawa
3
Muzyka i ruch
ROLA MUZYKI W NAUCZANIU RUCHU
W SZKOLNYCH PROGRAMACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Muzyka rozwijała się od najdawniejszych czasów. Zawsze była nierozerwalnie
związana z życiem człowieka, z jego pracą, zabawą i obrzędami. Początkowo
występowała w formie prymitywnej jednogłosowej pieśni, z czasem rozwinęła się w
bardziej złożone formy muzyczne, aż do bogato instrumentowanych form muzyki
współczesnej. Nie występowała samodzielnie, lecz łączyła się z poezją i tańcem.
Dopiero z czasem stałą się odrębną sztuką.
Łączenie muzyki z ćwiczeniami fizycznymi znane jest od dawna. Już w
starożytnej Grecji taniec uważano za wspaniały środek formowania pięknego ciała i
ruchu. Rola muzyki w nauczaniu ruchu doceniona była również w późniejszych
okresach historycznych. Z czasem stała się jednym ze środków wchodzących w
skład wychowania fizycznego. Stało się to głównie dzięki działalności J. Guts-Muthsa
(1759-1839), niemieckiego twórcy podstaw nowoczesnej metodyki wychowania
fizycznego,
który
włączył
muzykę
i
taniec
do
ćwiczeń
gimnastycznych.
Kontynuatorami jego idei byli A. Spiess, uznawany za twórcę niemieckiej gimnastyki
szkolnej oraz P. Ling, autor szwedzkiego systemu wychowania fizycznego, których
działalność przyczyniła się do wprowadzenia muzyki jako akompaniamentu do
ćwiczeń fizycznych.
Po II wojnie światowej, szczególnie w latach pięćdziesiątych powstało wiele
nowych trendów i pomysłów na wykorzystanie muzyki w wychowaniu fizycznym.
Kompozytor i pedagog J. E. Dalcroz stworzył gimnastykę rytmiczną, której celem jest
rozwijanie umiejętności słuchania i odtwarzania muzyki ruchem. Powstała również
metoda opracowana przez R. Labana, nazywana gimnastyką twórczą lub
ekspresyjną. Jej autor, przyjmując jako cel rozwój inwencji dziecka, pozostawia
1
ćwiczącym pełną swobodę improwizacji ruchowej, kładąc główny nacisk na zabawy
rytmiczne i taneczne, ćwiczenia rytmiczno-ruchowe, improwizowane akcje ruchowe,
ruchy taneczne pełne dynamiki i ekspresji. Znalazło to odbicie także w Polsce w
postaci wprowadzenia do programów szkolnych wychowania fizycznego w latach
sześćdziesiątych tzw. improwizacji ruchowej.
Również od lat sześćdziesiątych szczególnie dużą popularnością cieszy się
metoda opracowana przez niemieckiego kompozytora C. Orffa, który zaproponował
własny system umuzykalniania dzieci i młodzieży. Jego metoda wyodrębnia trzy
podstawowe czynniki rozwoju osobowości człowieka: muzykę, mowę i ruch. Są one
integralnie ze sobą związane, przeplatają i uzupełniają się wzajemnie, a motywem
splatającym je w całość jest rytm. System Orffa stwarza duże możliwości w
stosowaniu go w zintegrowanym programie wychowania fizycznego i estetycznego
dzieci i młodzieży.
W rozwoju gimnastyki kobiecej szczególną rolę odegrała Finka Elli Björksten
(1870-1947). W stosowanej przez siebie metodzie wykorzystywała ćwiczenia
rytmiczne, pląsy oraz kroki i układy taneczne. Stosowała też do ćwiczeń podkład
muzyczny oparty na motywach ludowych. Dalszą próbę zreformowania gimnastyki
kobiecej podjęła również Dunka Aneta Bertram. Wiązała ona ćwiczenia fizyczne z
muzyką klasyczną podporządkowując ruch frazom muzycznym.
W poszukiwaniu prostszych, nieskomplikowanych motywów tanecznych
zaczęto sięgać do tradycyjnych tańców ludowych, opartych na łatwych i naturalnych
możliwościach ruchowych człowieka, zgodnych z jego naturalnym rytmem. Tańce
ludowe już w drugiej połowie XIX wieku znalazły swoje zastosowanie w systemach
wychowania fizycznego. W Polsce w tym okresie wprowadzono różne systemy
wychowania fizycznego, pochodzące najczęściej z niemieckiej szkoły gimnastycznej.
Pewną nowością były prace E. Piaseckiego (1872-1947), który stworzył system
oparty na teoretycznym dorobku myśli europejskiej w zakresie wychowania
fizycznego. Zarówno Piasecki, jak i jego współpracownik W. Sikorski (1987-1939)
szczególne miejsce w systemach wychowania fizycznego widzieli dla tańców
ludowych i ćwiczeń rytmicznych, które to w ich programach stanowiły samodzielną
grupę.
2
Najpełniejsze określenie tańca - czyli ruchu przy muzyce – wypowiedział
Johan Huizinga(1872-1945), historyk holenderski, badacz kultury średniowiecznej i
współczesnej: „Niezależnie od tego, czy mamy na myśli święte lub magiczne tańce
ludów prymitywnych, czy taniec w kulcie greckim, czy taniec króla Dawida przy Arce
Przymierza, czy taniec jako uciechę świąteczną, obojętnie w jakim kraju i epoce –
zawsze twierdzić możemy, że taniec sam jest zabawą w najpełniejszym tego słowa
znaczeniu, a nawet, że stanowi najczystszą i najdoskonalszą formę ludystyczną”.
W okresie międzywojennym ćwiczenia muzyczno-ruchowe i tańce ludowe
zostały wprowadzone do programów studiów we wszystkich uczelniach wychowania
fizycznego w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań). W tym okresie Z. Kwaśnicowa –
wykładowca w warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego – opracowała
system nauczania tańców narodowych i regionalnych w lekcji wychowania
fizycznego.
W latach powojennych rola, jaką odgrywała muzyka przy nauczaniu ruchu w
systemach wychowania fizycznego, umocniła się i zajęła swoje nowe, zasłużone
miejsce. Również obecnie podkreśla się, jak doskonałym środkiem pomocniczym
jest muzyka przy prowadzeniu ćwiczeń gimnastycznych, ćwiczeń rytmicznych, zabaw
rytmiczno-tanecznych i tańców ludowych.
Właściwie dobrana muzyka w połączeniu z ruchem tanecznym wpływa na
wszechstronny rozwój człowieka, zarówno motoryczny, jak i psychiczny. Muzyka
poprzez swoje elementy znakomicie oddzialywuje na ćwiczących wzbudzając
większe zainteresowanie ruchem, mobilizując do większego wysiłku, oddziaływując
ożywiajaco bądź uspokajająco, w zależności od swego charakteru.
Jednym z istotnych elementów muzyki jest rytm, który reguluje przebieg
dźwięków w czasie. Dzięki rytmicznej muzyce łatwiej jest wyczuć odcinki czasowe i
odpowiednio do nich dostosować wykonywanie ruchów w takim rytmie, jaki dyktuje
muzyka. Ta konieczność równoczesnego i sprawnego wykonywania ruchu w
określonym czasie powoduje większą koncentrację, wyrabia szybką orientację,
angażuje do pracy określoną grupę mięśni, a tym samym koordynację ruchową.
Istotna jest zgodność zachodząca pomiędzy metrum ćwiczenia, a metrum utworu
muzycznego. Odpowiednio dobrany do muzyki ruch powinien wykazywać zgodność
pomiędzy naturalnymi akcentami ruchowymi, a akcentami zachodzącymi w muzyce.
3
Najczęściej do ruchu stosowane są utwory muzyczne 2-miarowe, 3-miarowe oraz 4miarowe (2/4, 3/4, 4/4).
Ważnym elementem muzyki jest tempo. Wolne tempo sprzyja lepszemu i
dokładniejszemu przyswajaniu sobie wykonywanego ruchu. Tempo szybkie zmusza
do większego wysiłku, większej koncentracji uwagi, kształtuje szybkość. Po
przyswojeniu odpowiedniej formy ruchowej te same ćwiczenie wykonywane w
szybkim tempie jest bardziej atrakcyjne, ale też wymaga większego wysiłku. Zmiany
tempa muzyki i związane z tym zmiany tempa wykonywania ćwiczeń przyczyniają się
do kształtowania szybkości reakcji ruchowej, procesów pobudzania i hamowania, a
także koordynacji ruchowej i wyczucia przestrzeni. Poprzez zastosowanie w muzyce
zmian dynamicznych (zmian natężenia dźwięków) kształtować można umiejętność
większego lub mniejszego zaangażowania do pracy aparatu ruchowego, reagując na
dźwięki ciche (piano) słabszym impulsem ruchowym, a mocnym impulsem na
dźwięki głośne (forte). Dzięki wzmocnieniu dźwięku i akordyce ruch staje się bardziej
intensywny i energiczny, co pozwala na dawkowanie większego wysiłku fizycznego i
kształtowanie siły, wytrzymałości i gibkości. Mocne dźwięki powodują, że ruch jest
bardziej obszerny, towarzyszy mu większe napięcie mięśniowe oraz większa jest
jego amplituda. Z kolei przy dźwiękach słabszych ruch jest bardziej lekki, płynny, o
mniejszym napięciu mięśniowym i sprzyja odprężeniu psychicznemu ćwiczących.
Oprócz rytmu, metrum, tempa i dynamiki ważna jest też linia melodyczna
utworu. Ten element muzyki powoduje, że wykonywany ruch jest bardziej płynny,
lekki, harmonijny, przy tym ruchom skierowanym w górę (wznoszącym się) powinna
towarzyszyć muzyka wybiegająca w górne rejestry i odwrotnie.
Istotnym elementem muzyki jest budowa utworu muzycznego. Utwory mają
różnorodną budowę, jednak do ćwiczeń technicznych i gimnastyczno-tanecznych
najlepiej jest stosować utwory o budowie symetrycznej, zapewnia to bowiem
równomierne obciążenie aparatu ruchowego.
Melodia i harmonia mają szczególny wpływ na rozwijanie u uczniów poczucia
piękna i estetyki, co jest wynikiem ekspresyjnego łączenia ruchu z muzyką. Wpływają
też znacząco na kształtowanie prawidłowości postawy i elegancji ruchów.
4
Istotny jest też wpływ muzyki na psychikę ćwiczących. Przez zastosowanie
ćwiczeń ruchowych do muzyki oddziaływuje się na emocje, nastroje i uczucia
uczniów. Kształtuje się ich osobowości, likwiduje wewnętrzne zahamowania,
nieśmiałość i niepewność. Rozwija się wrażliwość artystyczną młodzieży na piękno
ruchu i ciała.
Oprócz wpływu na rozwój psychofizyczny ucznia ćwiczenia muzycznoruchowe odznaczają się cennymi wartościami wychowawczymi. Kształtują kulturę
osobistą, zainteresowania, upodobania młodych ludzi, a przez najczęstsze
stosowanie ich w grupie, także poczucie solidarności, współodpowiedzialności i
zdyscyplinowania.
Ćwiczenia muzyczno-ruchowe prawie we wszystkich krajach znajdują się w
systemach szkolnego wychowania fizycznego. Wciąż powstają też różne nowe formy
ruchowe, takie jak jazzogimnastyka, taniec jazzowy, taniec nowoczesny, aerobic,
calanetics. Szczególnie w zachodnich krajach europejskich do metodyki wychowania
fizycznego wprowadza się wiele nowych form i metod określanych mianem
„niekonwencjonalnych form ruchu”. Ich celem jest rozwijanie wśród uczniów własnej
inwencji twórczej, ekspresji ruchowej, improwizacji, samodzielności pracy. Obok
rozpowszechnionych różnych form tanecznych (balet, jazz, dance, taniec kreatywny,
folklorystyczny, towarzyski) wzrasta liczba zwolenników teatru tańca, w którym
stosuje się wszelkie formy ekspresji: ruch, światło, muzykę, ekspresję wokalną,
mimikę itp.
W Polsce ćwiczenia muzyczno-ruchowe znajdują się w programach nauczania
wychowania fizycznego zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i szkoły
średniej. Występują one pod nazwą Taniec-Rytm-Muzyka i obejmują tematykę:
ćwiczeń rytmicznych, zabaw i gier z muzyką, tańców ludowych (w tym polskich
tańców narodowych i regionalnych), towarzyskich oraz inne formy aktywności
ruchowej, jak: aerobic, step, calanetics, stretching.
Obecne programy nauczania wychowania fizycznego dają nauczycielowi dużą
możliwość interpretacji i wyboru ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Realizacja programu
zajęć Taniec-Rytm-Muzyka nie jest określona ścisłym rocznym harmonogramem
godzinowym. Dlatego każdy nauczyciel może go realizować w dowolnym wymiarze
czasowym, w zależności od swoich umiejętności oraz środków, jakimi dysponuje.
5
Przygotowałam i sprawdziłam już wiele lekcji wychowania fizycznego, w
których zastosowałam nowe formy aktywności ruchowej, wykorzystując elementy
aerobicu, stretchingu, calaneticsu i tańca. Ich szczegółowo opracowany zestaw
umieściłam w rocznym programie nauczania liceum ogólnokształcącego, w którym
prowadzę zajęcia. Od kilku już lat jestem bowiem przekonana, że są one doskonałą
formą zajęć dla dziewcząt w wieku 15-18 lat. Potwierdziły to wyniki ankiety
przeprowadzonej w klasach pierwszych, trzecich i czwartych. Ponad 80% badanych
dziewcząt stwierdziło, że jest to bardzo dobra forma dbałości o ich zdrowie i kondycję
fizyczną, a ponadto, że takie zajęcia są lubiane przez młodzież.
Od lat działa w liceum grupa dziewcząt kibicujących naszym szkolnym
drużynom chłopców i dziewcząt podczas meczy w grach zespołowych rozgrywanych
w różnych turniejach oraz w czasie wielu innych imprez (nie tylko sportowych). Jest
to znakomita forma promocji naszej szkoły na terenie dzielnicy. Dziewczęta wykonują
przy dobranej muzyce specjalnie ułożone i przygotowane układy choreograficzne z
„pomponami”, prezentując nienaganną sprawność fizyczną i wysoki poziom
artystyczny.
Podobne układy choreograficzne tańców dyskotekowych proponuję także
wszystkim dziewczętom podczas lekcji wychowania fizycznego. Są one ciekawą i
lubianą formą realizacji zajęć, służą utrzymaniu zdrowia, kondycji fizycznej, uczą
harmonii i estetyki ruchu. W klasach pierwszych przeznaczam jedną godzinę w
tygodniu na naukę tańca. Do prowadzenia tych lekcji tańca wystarcza mi moja mała
sala gimnastyczna, dobra muzyka i moje wieloletnie doświadczenie.
Źródła:
1. B. Bednarska: Wybrane zagadnienia z historii tańca.
2. B. Bednarska, M. Młodzikowska: Tańce. „Taniec w programach i systemach wychowania fizycznego”.
3. A.Cichalewska, E. Kolarczyk, A.Arlet: Aerobik; wydawnictwo skryptowe.
4. Z. Kwaśnicowa: Polskie tańce ludowe – mazur.
5. M. Niewiadomski: Metodyka wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym.
6. Praca zbiorowa: Kultura fizyczna w powszechnej szkole średniej – poradnik dla nauczycieli.
7. „Lider” nr 10, 1993 r.
8. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowie” nr 2/3 z 2000 r.
9. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowie” nr 3 z 2001 r.
6
Download