Pobierz szczegółowy plan

advertisement
Biologia komórki
1. Tematy wykładów
Lp.
1
2
3
4
5
Tytuł wykładu
- charakterystyka Błony biologiczne i
Komórka zwierzęca
transport przez błony.
Cytoplazma i organella cytoplazmatyczne.
Cytoszkielet.
Receptory i komunikacja między- i wewnątrz-komórkowa,
regulacja funkcji komórki.
Komórki macierzyste, cykl komórkowy, procesy różnicowania.
2. Tematy ćwiczeń
Lp.
1
2
3
4
5
Tytuł ćwiczenia
Komórka w mikroskopie świetlnym.
Mikroskopia elektronowa –podstawowa technika w badaniach
substruktur komórkowych.
Budowa i czynność komórki – cz. 1. Cytoplazmatyczne struktury
błoniaste.
Budowa i czynność komórki – cz. 2. Cytoszkielet.
Jądro komórkowe. Mitoza. Mejoza. Zaliczenie ćwiczeń.
3. Szczegółowy program wykładów
1. Zarys historii badań nad komórką. Definicja komórki. Zasadnicze cechy
komórki zwierzęcej. Błony biologiczne. Historia badań błon na przykładzie
błony komórkowej – modele błon komórkowych. Błona elementarna.
Mozaikowy model błony. Dwuwarstwa lipidowa – lipidy błonowe ich budowa i
własciwości. Białka błonowe. Szkielet błonowy – na przykładzie erytrocytu.
Glikokaliks.
2. Transport przez błonę komórkową – pojęcie transportu biernego i aktywnego.
Rodzaje transportu. Przenośniki i ich funkcje. Kanały jonowe i potencjał
jonowy. Pompa sodowo-potasowa. Transport glukozy. Kanały jonowe i
sygnalizacja w komórkach nerwowych. Endocytoza, egzocytoza.
3. Cytoplazma. Ogólna organizacja cytoplazmy – struktury wchodzace w jej
skład. Mitochondria – morfologia i funkcja. Aparat Golgiego - morfologia i
2
funkcja. Pozostałe struktury błoniaste – morfologia i funkcja. Cytoszkielet –
mikrotubule, mikrofilamenty, filamenty pośrednie. Białka towarzyszące
elementom cytoszkieletu, udział w budowie struktur komórkowych.
4. Procesy zachodzace w cytoplazmie – transport, sortowanie, trawienie
wewnątrzkomórkowe. Komunikacja międzykomórkowa. Receptory i ich
klasyfikacja. Regulacja funkcji.
5. Cykl komórkowy. Różnicowanie komórek i ich rozwój. Procesy starzenia
komórek. Apoptoza. Komórki macierzyste.
4. Szczegółowy program ćwiczeń
Ćwicz.1.
1.Mikroskopia świetlna. Podstawowe pojęcia – powiększenie, zdolność
rozdzielcza, rodzaje obiektywów.
2. Typy mikroskopów.
3. Technika mikroskopowania.
4. Klasyczne metody przygotowania preparatów.
5.Typy preparatów.
6. Współczesne metody wykorzystywane w badaniach nad komórką.
Ćwicz.2.
1.Mikroskopia elektronowa – zasada działania, rodzaje mikroskopów.
2.Zasady przygotowania komórek do badań w mikroskopie elektronowym
transmisyjnym i skaningowym.
3.Metody wykorzystywane do badań w mikroskopie elektronowym.
4.Technika obserwacji w mikroskopie elektronowym.
Ćwicz.3.
1. Siateczka śródplazmatyczna – cechy morfologiczne,
- rodzaje, rozmieszczenie w komórkach,
- siateczka w mikroskopie świetlnym,
- siateczka w mikroskopie elektronowym.
2. Funkcje siateczki.
3. Aparat Golgiego w mikroskopie świetlnym i elektronowym - morfologia i
rozmieszczenie w komórkach. Uwarunkowania funkcjonalne rozwoju aparatu
Golgiego w komórkach. Funkcje aparatu Golgiego.
4. Mitochondria – obserwacje w mikroskopie świetlnym i elektronowym
- liczba mitochondriów w komórce, zależność między morfologią i funkcją.
Ćwicz.4.
1.Struktury morfologiczne związane z procesem trawienia wewnątrzkomórkowego – lizosomy ich rodzaje i rozmieszczenie w komórkach –
obserwacje w mikroskopie elektronowym.
3
2. Wtręty komórkowe – lipofuscyny,
ziarnistości wydzielnicze, melanina,
twory krystaliczne – obserwacje w mikroskopie świetlnym i elektronowym.
3. Cytoszkielet komórki – mikrofilamenty, filamenty pośrednie i mikrotubule –
morfologia i funkcja w komórce- obserwacje w mikroskopie świetlnym i
elektronowym.
Ćwicz. 5.
1.Jądro komórkowe – w mikroskopie świetlnym i elektronowym – związek
między funkcją a morfologią.
2.Cykl życiowy komórki i podstawowe mechanizmy regulujące.
3.Mitoza.
4. Kariotypy zwierząt.
5. Apoptoza i nekroza komórek.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards