Koncepcja pracy szkoły i jej rozwoju.

advertisement
„Szkoła przyjazna dziecku…”
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Charakterystyka placówki:






uczniowie;
oddziały integracyjne;
system pracy;
kadra;
warunki lokalowe;
wyposażenie.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Koncepcja pracy szkoły i jej rozwoju.
Główne założenia koncepcji:
•
•
•
•
•
•
cele pracy szkoły;
określenie mocnych i słabych stron;
kontynuacja i zmiany;
wykorzystanie potencjału ludzkiego;
oczekiwania klientów szkoły;
teoria zarządzania jakością TQM (zasada stałego
doskonalenia, zasada jedności, zasada racjonalności).
„Szkoła przyjazna dziecku…”
CELE SZKOŁY:




cele ogólne – perspektywiczno-strategiczne:
promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku
rozwijać samodzielność uczniów
podnosić jakość nauczania i uczenia się.

cele etapowe i operacyjne:

wypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym
i uczniem mającym trudności w nauce
b) dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować
do podjęcia nauki w gimnazjum
c) włączyć większą liczbę rodziców w życie szkoły.


„Szkoła przyjazna dziecku…”
Model absolwenta:
NASZ ABSOLWENT:












•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ma poczucie własnej godności i wartości
wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce
jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauk
szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe
odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości
rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
radzi sobie ze stresem
jest otwarty na innych, szczery i życzliwy
jest asertywny
jest kulturalny i odpowiedzialny
ma poczucie humoru
dba o swoje zdrowie i otoczenie
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Misja szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka to miejsce:
 poszanowania godności i praw każdego człowieka;
 sprawiedliwego rozwiązywania problemów;
 przygotowania uczniów- wychowanków do:

zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom
dorosłego życia;
 świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;
 dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie;
 korzystania ze źródeł informacji;
 wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań;
 poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania;
 uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.
 uświadomienia wychowankom, że uczą się nie dla szkoły,
nauczycieli i rodziców, lecz dla życia.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE:
•
•
•
•
•
•
•
•
uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych
doświadczeń i nawyków
uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy
troszczy się o harmonijny rozwój ucznia
wprowadza ucznia w świat wiedzy
stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Obszar kształcenia.
 priorytety:
• niezbędny zasób wiedzy i umiejętności absolwenta;
• wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów;
• poprawa tendencji rozwojowej szkoły;
Rok
Średnia szkoły
Średnia klas
A
B
C
Średnia
gminy
Średnia
powiatu
Średnia
wojew.
Średnia
okręgu
D
2012
22,79
22,53
25
21
23,57
22,05
22,27
22,01
2011
25,1
28,4
22,4
25,1
25,62
24,39
24,88
24,65
2010
24,52
23,9
26,2
23,6
24,86
23,86
24,06
23,79
2009
24,4
24,8
24,0
24,4
22,08
22,08
22,06
22,03
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Tendencja rozwojowa szkoły do 2012r.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Przykładowe działania w zakresie
kształcenia:




diagnoza osiągnięć uczniów;
wspieranie uczniów z dysfunkcjami;
opieka nad uczniem zdolnym;
wykorzystanie nowoczesnych środków
dydaktycznych;
 odejście od tradycyjnych metod nauczania;
 aktywizowanie zespołów przedmiotowych;
 utrzymanie tzw. zajęć sprawdzianowych;
 organizacja różnorodnych konkursów;
 motywacyjny system oceniania;
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Przykładowe działania w
zakresie kształcenia:
 opracowywanie Planu Podnoszenia
Efektywności Kształcenia;
 systematyczne szkolenia Rady
Pedagogicznej;
 efektywne wykorzystanie godziny z
§42 KN;
 nowoczesne nauczanie informatyki;
 wykorzystywanie środków
unijnych;
 popularyzacja aktywizujących
metod nauczania;
 Udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Obszar opieki i wychowania.
 priorytety:
• zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunków kształcenia;
• walka z agresją fizyczną i psychiczną;
• kontynuacja programów
wychowawczych i profilaktycznych;
• nauka asertywności, tolerancji,
wrażliwości na otaczającą przyrodę;
• wychowanie w duchu patriotycznym.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Przykładowe działania w zakresie
opieki i wychowania:
 ewaluacja programu wychowawczego i
profilaktycznego;
 akcje wychowawcze i profilaktyczne;
 zapewnienie właściwych warunków do
nauki, zabawy i wypoczynku dla
najmłodszych;
 otoczenie opieką uczniów z rodzin
dysfunkcyjnych;
 kształtowanie postaw patriotycznych i
obywatelskich;
 nauka samorządności i samodzielności;
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Przykładowe działania w
zakresie opieki i wychowania:
 kontynuacja tradycji szkolnych
 współpraca z instytucjami
wspierającymi i wspomagającymi;
 realizacja wychowania
komunikacyjnego;
 współpraca z Radą Rodziców,
Rzecznikiem Praw Ucznia i
Samorządem Szkolnym;
 stworzenie systemu adaptacyjnego
dla uczniów kończących dany etap
edukacyjny.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Obszar organizacji i zarządzania.
 priorytety:
•
•
•
•
właściwe planowanie pracy;
demokracja, dyskusja, kompromis;
zaufanie i zrozumienie;
tworzenie jednej „drużyny”.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Przykładowe działania w
zakresie organizacji i
zarządzania:
 bieżąca modyfikacja dokumentacji
szkolnej;
 dostosowanie warunków
lokalowych szkoły do aktualnych
potrzeb;
 przegląd wyposażenia szkoły w
pomoce i środki dydaktyczne;
 systematyczna wymiana mebli
szkolnych;
 poprawa systemu przepływu
informacji;
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Przykładowe działania w
zakresie organizacji i
zarządzania:
 stała aktualizacja szkolnej strony
www;
 prowadzenie bieżących remontów;
 pozyskanie środków na remont
elewacji budynku „0”;
 właściwe wykorzystanie kompleksu
„Orlik 2012”;
 zagospodarowanie terenu między
PSP 7 i ZSZ;
 dalsza adaptacja pomieszczeń do
opieki nad 5 i 6 latkami.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Współpraca z Radą
Pedagogiczną:
 właściwa organizacja pracy;
 zapewnienie dobrego warsztatu
pracy;
 uproszczenie systemu
motywacyjnego i systemu oceny
pracy nauczycieli;
 potrzeba ustawicznego doskonalenia
(WDN, szkolenia zewnętrzne);
 wyznaczenie wspólnego celu;
 wykorzystanie potencjału
nauczycieli dla dobra dzieci.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Współpraca z Radą
Rodziców:
 organizacja cyklicznych
spotkań;
 dostosowanie czasu pracy
pedagoga;
 konsultowanie z rodzicami
najważniejszych decyzji
dotyczących kształcenia,
wychowania i opieki;
 stworzenie koncepcji szkoły
przyjaznej nie tylko dziecku,
ale i rodzicom.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Koncepcja współpracy ze
związkami zawodowymi:
Dobry humor zawsze pomoże…
 zasada wzajemnego
zrozumienia interesów;
 otwartość na sugestie i
propozycje;
 współpraca w zakresie
ochrony praw pracowniczych i
zatwierdzania dokumentów i
decyzji dyrektora.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Koncepcja współpracy ze
środowiskiem lokalnym:
 umiejętne współżycie z
zakładami pracy;
 współpraca z ZSZ i MHS;
 współpraca z zarządami
osiedli, Burmistrzem,
Wójtami;
 współpraca dla obustronnych
korzyści.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
Promocja szkoły:
 funkcjonalna strona www;





symbole i tradycje szkoły;
współpraca z mediami lokalnymi;
bogata oferta edukacyjna;
nowoczesność;
udział w konkursach i
olimpiadach;
 organizacja imprez integrujących
środowisko lokalne i społeczność
szkolną.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
„Szkoła przyjazna dziecku…”
„Szkoła przyjazna dziecku…”
„Szkoła przyjazna dziecku…”
„Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat…”
Janusz Korczak
Takie są główne założenia koncepcji pracy i rozwoju PSP 7.
„Szkoła przyjazna dziecku…”
„Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat…”
Janusz Korczak
Rozwinięciem Koncepcji jest Wieloletni Plan
Pracy Szkoły i roczny Plan Pracy Szkoły.
Opracowano we wrześniu 2012r. przy współpracy
dyrekcji z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i
Samorządem Uczniowskim.
Wrzesień 2012r.
Download