metodologia w informatyce

advertisement
METODOLOGIA W
INFORMATYCE
GRUPA INFORMATYCZNA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO
DEFINICJA
METODOLOGII
Według
M. Bazewicza, przez pojęcie metodologii
rozumiemy usystematyzowane badania, prowadzone na
podstawie obserwacji, praktyki naukowej,
lub zbiór pojęć i opisów, reguł postępowania leżących u
podstaw nauk technologicznych lub socjologicznych.
Metoda komponentem metodologii
Metoda oznacza racjonalne
postępowanie człowieka w
procesie intelektualnej
konceptualizacji
Bazewicz Mieczysław, Arne Collen, Podstawy metodologii systemów ludzkiej aktywności i informatyki, Wrocław 199
OGÓLNE KONSTRUKTY
TWORZĄCE
PODSTAWY METODOLOGICZNE
Aktywność
Badania informacyjne
System
Architektura
Konceptualizacja
Zagnieżdżenie
Wyobraźnia
Informatyka
(ang. computer science,
computing science,
information technology, informatics)
Pierwotnie
będąca częścią
matematyki
rozwinięta do osobnej dyscypliny nauki, pozostające
jednak nadal w ścisłym związku z matematyką
która
dostarcza
podstaw
teoretycznych
przetwarzania informacji.
Witold Bartkiewicz, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Włocławek 2005
Obszary badań w
informatyce
1. Programowanie -
proces projektowania,
tworzenia i poprawiania kodu źródłowego, programów
komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych
(mikrokontrolery).
Bazewicz Mieczysław, Arne Collen, Podstawy metodologii systemów ludzkiej aktywności i
informatyki, Wrocław 1995
Programowanie wymaga dużej wiedzy i
doświadczenia w wielu różnych
dziedzinach, jak projektowanie aplikacji,
algorytmika czy działanie komputerów.
Osobą programującą komputery nazywa
się programistą lub potocznie koderem.
PRZETWARZANIE INFORMACJI,
obszarem badań w informatyce
2. Informatyka kwantowa- dziedzina leżąca
na pograniczu informatyki i mechaniki
kwantowej, zajmująca się wykorzystaniem
możliwości układów kwantowych do przesyłania
i obróbki informacji kwantowej.
j
PRZETWARZANIE INFORMACJI,
obszarem badań w informatyce
3. Eksploracja danych (spotyka
się również określenie drążenie danych,
pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie
danych, ekstrakcja danych) (ang. data
mining) technik eksploracji danych.
PRZETWARZANIE INFORMACJI,
obszarem badań w informatyce
Idea eksploracji danych polega na
wykorzystaniu szybkości komputera do
znajdowania ukrytych dla człowieka
(właśnie z uwagi na ograniczone
możliwości czasowe) prawidłowości w
danych zgromadzonych w hurtowniach
danych
PRZETWARZANIE INFORMACJI,
obszarem badań w informatyce
4. Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI):
 hipotetyczna
inteligencja
inżynieryjnym a nie naturalnym
realizowana
w
procesie
nazwa technologii i dziedzina badań naukowych informatyki na
styku z neurologią, psychologią i ostatnio kognitywistyką oraz
także systemiką, a nawet z współczesną filozofią.
Leszek Rutkowski, Metody sztucznej inteligencji, Warszawa 2005
PRZETWARZANIE INFORMACJI,
obszarem badań w informatyce
5. Kryptografia (z gr. Kryptós "ukryty", gráphein
"pisać") to nauka zajmująca się poufnością przekazywanych
informacji.
W czasach nowożytnych kryptografię należy traktować jako
gałąź teorii informacji, dziedziny matematyki.
Terminem odnoszącym się do całej dziedziny właściwie jest
kryptologia, w obrębie której wyróżnia się naukę o łamaniu
systemów kryptograficznych – kryptoanalizę.
PRZETWARZANIE INFORMACJI,
obszarem badań w informatyce
6.
Teoria
obliczeń
to
dział
informatyki
teoretycznej.
Dzieli się on na dwie główne części:
teorię obliczalności
złożoność obliczeniową
Witold Bartkiewicz, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Włocławek 2005.
Maszyna Turinga
.
komputer o
nieograniczonych
zasobach pamięci
Witold Bartkiewicz, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Włocławek 2005.
Model systemowej inżynierii wiedzy
Wzbogacanie wiedzy
NAUKI CYBERNETYCZNE
I MATEMATYKA
Zasoby wiedzy i style uczenia się
umiejętności
NAUKI
POZNAWCZE
Procesy i technologie przetwarzania wiedzy
mechanizmy wnioskowania
Reprezentacja wiedzy
INŻYNIERIA KOMPUTEROWA
bazy danych i struktury danych
oprogramowanie
Formalizacja wiedzy
Fazy podstawowego
cyklu badawczego
Formułowanie
Definiowanie
Sprawozdanie
Projektowanie
Ocena krytyczna
Interpretowanie
Gromadzenie
Przetwarzanie
zewicz Mieczysław, Arne Collen, Podstawy metodologii systemów ludzkiej aktywności i informatyki
PROWADZENIE BADAŃ
W CELU WDROŻENIA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Witold Bartkiewicz, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Włocławek 2005.
GROMADZENIE INFORMACJI
FAZY CYKLU ŻYCIA
APLIKACJI
BAZODANOWEJ
PRZYKŁADY
ZBIERANYCH
INFORMACJI
PRZYKŁADY
WYKONYWANEJ
DOKUMENTACJI
Planowanie bazy
danych
Cele i zadania projektu bazy
danych
Określenie misji i zadań
aplikacji bazy danych
Gromadzenie i analiza
wymagań
Wymagania dotyczące
perspektyw użytkowników i
systemu
Specyfikacja wymagań
systemowych i użytkowników
Projektowanie bazy
danych
Oceny użytkowników na
temat logicznego projektu
bazy danych
Projekt konceptulany i logiczny
bazy danych (model ER,
słowniki danych, schemat
relacyjny);
fizyczny projekt danych
GROMADZENIE INFORMACJI
FAZY CYKLU ŻYCIA
APLIKACJI
BAZODANOWEJ
PRZYKŁADY
ZBIERANYCH
INFORMACJI
PRZYKŁADY
WYKONYWANEJ
DOKUMENTACJI
Projektowanie
aplikacji
Oceny użytkowników na
temat projektu interfejsu
użytkownika
Projekt aplikacji (opis
programów i interfejsu
użytkownika)
Tworzenie
prototypów
Oceny użytkowników na
temat prototypu
Zmodyfikowane wymagania
użytkowników i specyfikacja
systemu
Testowanie
Wyniki testowania
Używane strategie
testowania;
analizy wyników testowania
TECHNIKI ZBIERANIA INFORMACJI
ANALIZA DOKUMENTACJI
WYWIADY
OBSERWACJA DZIAŁALNOŚCI
PROWADZENIE BADAŃ
ANKIETOWANIE
HEURYSTYKA i STRATEGIE
POSZUKIWAŃ
Słowo heurystyka wywodzi się od
greckiego słowa heurisco, co oznacza
odkrywać , znajdować.
Leszek Rutkowski, Metody sztucznej inteligencji, Warszawa 2005
KOgnitywistyka
Literatura
Bazewicz Mieczysław, Arne Collen, Podstawy metodologii systemów
udzkiej aktywności i informatyki, Wrocław 1995.
Hamdy A. Taha, Operation research an introdution, Prentice Hall 2007
Leszek Rutkowski, Metody sztucznej inteligencji, Warszawa 2005.
Witold Bartkiewicz, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Włocławek
005.
Adam Grobel, Metodologia nauk, Kraków 2006.
Download